Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej."

Transkript

1

2 HVtDOVRE KOMMUNE StadsingeniØren HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedkgt nr. lo for et område af Hvidovre by, Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej. Bilag: Plan H-78 af lo. februar 1961.

3 1. BYPLANVEMIÆGT... nr. lo. I henhold til lov nr. 181 af 29. april i938 om byplaner med ændringer ifølge 1ovbekendtgØrelse nr. 242 af 30. april i949 pålægges hermed et område af Hvidovre kommune følgende byplan: 9 1. Området. 1) Byplanen omfatter et område langs Hvidovrevej. Mod vest: fra kommunegrænsen mod RØdovre kommune i nord til Baunebakkevej, fra nordligt skel af matr.nr. 11 bu (SØnderkærskolen), mod syd til og med matr.nr. 24 fa, der danner den sydlige grænse for byplanområdet og er nordskellet for det til den fremtidige S-bane langs KØgebugt udlagte jernbaneareal. Mod Øst: fra kommunegrænsen mod RØdovre kommune i nord til Vestkms Alle. Området omfatter foruden parcellerne langs Hvidovreve J også en del parceller uden direkte facade til Hvidovrevej, hvilke parceller enten sammen med en facadeparcel udgør en samlet ejendom eller som det af anden årsag har været naturligt at inddrage under byplanen. Området er nøje angivet på det til byplanvedtagten hørende bilag, plan H-78 af lo. februar ) Byplanområdet omfatter nedenstående matrikelnumre af Hvidovre by, Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks sogne, Sokkelund herred, KØbenhavns amt. I b l e 3fh 3 gb 3 gc 4 t 4 ae 4 al 4 gb 4 ib 4 kk 3 e 3f 3i s1 3 k 3s 3t 3 Y af 3 ag 3 aq 3 as 3 be Te jarealer: 3 3a 3s 3 fl 4c 4g 4 h 4 i 4 1 4n 40 4 P 4s 4 cd 4 ce 4 cg 4 cl 4 cr 4 cs 4 ct 4 cu 4 cv 4 eo 4 fb 4 fd 4 fg 4 fi 4km 4 kn 4 ko 4 ny 4næ 4 oa 4 sy 4 q= 4 qæ 4 vd 4 ve 4 vf 4 vg 4 xf

4 2. 4 zi Ve ja real e r : 4e 4 f 4 ak 4 br Ve jareal : lo pf af - 11 bm 11 bo 11 br 23 lxb 23 bø 23 ca 23 cu 23 cv 23 CX 23 or af 23 os af del af - 23 qb 24 fa 42 c 42 e 42 h 44 a 4 nø Off. vandløb: 4 cx - 7 c 11 bt 11 bu 11 by 12 a 23 ek 23 eo 23 ep 23 eq 23 fu 24 fe 24 ff 24 fg 24 fh 24 fi 45 d 46 a 4% 7 an 7 c-2 Ve jarealer: 7a 7 e - 8mæ 12 d 12 e 12 f 12 1 Je jareal : le 12 m tf - 23 fv 23 fx 23 fy 23 fæ 23 fø 23 gc 23 gf 24 fk 24 fl 24 fm 24 fn 24 gf 24 gg 24 gh a 50 b 50 c 8 na 8nx 8m Ve jareal : 8 a - i3 dh i3 di i3 dk 13 ex 13 ko i3 kz re jareal : le1 Lf - 13 a 21 b 21 h 23 gg 23 gh 23 gi 23 gk 23 gl 23 gm 23 gn 23 ig 23 zø 23 æa 23 æb 24 hn 24 ho 24 hp 24 hq 24 ic 24 id 24 ie 24 if 24 ig 24 ih 24 ii b 83 c 83 e 83 f 83 g 83 h 21 i 21 bø 21 dm 21 dn 23 æc 23 æd 23 æe 23 af Te jarealer: 24 ip Ve jareal : 24 a af - 34 ak lo pe 22 e 22 h le 23 a 2 f lel 23 el 2 f le If 23 gd 37 a

5 3. del af jernbaneareal nord for 4 cu kirkegårdsareal omkring Hvidovre kirke samt alle fra ovennævnte matrikelnumre efter den lo. februar 1961 udstykkede parceller. 1) I efterfølgende tabel er de området berørte veje opstillet med en oversigt over de eksisterende vejbredder og byggelinier samt angivet de for de enkelte veje indenfor byplanområdet fastlagte vejbredder og byggelinier.

6 4. Ve jnavne Ve jklasse Nuvær. anlægs. bredde Ve jbredde hvortil der vederlagsfrit afg, areal Nuvær. bygge - linie Forv. fremti. dig anlægsbredde Byggelinie fast. lagt i byplan 1 o Ås trupgårdsve j lo 2 e Antvorskovve j 30 Arn.Nielsens Boulv. 4. Baunebakkevej 5. Bibliotekve j 6. Bolystvej 7. Bredegårds Alle 8. Brostykkevej,vest 9. Bytoften I b i6,40 10 J 00 l2js0 lo,o0 lo,o0 i8 00 lo l-5 lo,o0 lo,o0 15 J 00 l0,oo 10 Jo Jo0 lo lo lo. Cath. Boothsve j l0,oo 11. C1. Petersens Alle lo 10 J Mningen 13. Egneborgvej 14. Femagervej 15. Holmelundsvej 16. Hvidovregade 1 -i. Hvidovreve j 18. HØvedstensvej 19. Kettegård Alle 20. KlØverprisve j 21a. Landlys tve j Øst 21b.LandlystvejJ vest 22. M. Bechs Alle 23. Menelaos Boulevard 24. MØllehØjvej I b I b I b 12J.50 lo lo 12,OO l8 J 5O i6,oo 16,40 lo J-2~50 lo, O0 l0,oo 15 J 00 1OJ0O l0,oo 15 J 00 12J50 l2j5o =,50 l0,oo 12J50 10 J 00 10, ,00 15j , j50 10, N. Bonavents Alle 26. Neergårds Alle 27. Nestors Alle 28. Nordkærve j 29. Odysseus Alle 30. Paris Boulevard 31 o Prax temosen 32. SØnderkær l0,oo lo, O0 i6,40 12,50 i8,83 10,100 lo, O0 l2js0 10 J 00 lo,o lo,o0 l5

7 5. Ve jnavne Ve jklasse Nuvær byggelinie Forv. Byggelifremti- nie fastdig an- lagt i lægs- byplan bredde Anmærkn. 33. Vigerslev Alle 34. Vestkærs Alle 35. Vojensvej 36. Æneas Alle 37. Privat fællesvej vest for Hvidovreve j mellem matr. nr. 4 næ og 4 ny Ib l0,oo 8,oo l0,oo lo, O0 l0,oo x) ad 17. Hvidovrevej og 33. Vigerslev Alle. For disse 2 vejes vedkommende gør det forhold sig gældende, at den på arealerne umiddelbart syd for Allingve j, Vigerslev Alle projekterede Vestmotorvej vil nødvendiggøre amdringer i vejføringen, specielt under hensyn til udformningen af krydningen ude af niveau mellem Hvidovrevej og Vestmotorvejen.- For Vigerslev Alle og for en kortere stmkning af Hvidovrevej på begge sider af den projekterede krydsning med Vestmotorvejen er der af Københavns amt pålagt specielle byggelinter, i hvilke byggelinier der ikke ved nærværende byp1anved-t foretages nogen ændring. Alle ve jbredder og byggelinier skal udmåles fra ve jens midtlinie e Såfremt der ved eksisterende veje bliver tvivl om denne midtlinies beliggenhed, fastsættes midtlinien som middellinien mellem vejens skel. 2) HjØrnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m's bredde og med lige store vinkler mod ve jlinien. Der fastlægges som vist på kortbilaget skrå byggelinier, der sikrer, at der senere vil kunne pålægges hjørnearealet oversigtsservitut i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders vejregler af lo. august 1943, jfr. 22 i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelse af de offentlige veje. Dog kan den fri oversigt indskrænkes, såfremt der etableres overkørsler, hvor veje af lavere klasse udmunder i veje af højere klasse. 3) Eventuelle nye blindveje skal have en mindstebredde af 8,5 m og skal ende i en vendeplads, udformet efter Hvidovre kommunes bestemmelser Villabebyggelse. 1) Området: På omstående matrikelnumre skal opføres åben og lav villabebyggelse:

8 6. 4 cr 4 ve 23 gf 24 ff 24 hp 4 fb 4 vf 23 gg 24 fg 24 hq 4 fd 4 ib 4 vg 4 zi 23 gh 23 gi 24 fh 24 fi 24 ic 24 id 4 kk 23 gk 24 fk 24 ie 4km 4 kn 4 ko 23 bæ 23 bø 23 ca 23 gl 23 gm 23 gn 24 fl 24 fm 24 fn 24 if 24 ig 24 ih 4 ny 4næ 23 cu 23 cv 23 ig 24 gf 24 gh 24 ii 24 ip 4 oa 23 cx 24 fa 24 hn 4 vd 23 ek 24 fe 24 ho samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78 er de til villabebyggelse bestemte arealer markeret med åben enkeltskravering. 2) GrundstØrrelser og facadelængder. a. Intet areal må udstykkes i mindre størrelser end 600? nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstykningsandragende t. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end 16 m. I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til mindre facade end den angivne. 3) Ejendommenes anvendelse. a. Der må kun opføres åben og lav boligbebyggelse med tilhørende udhuse og garager (højst een garage pr. lejlighed). Garagerne må ikke udnyttes erhvervsmæssigt til værksteder, butik eller lign. b. På hver parcel må højst indrettes 2 til beboelse bestemte lejligheder. c. Der må p& ejendommene ikke drives handel, fabrik, værksted eller indrettes oplagspladser eller i det hele taget drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. d. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af villabebyggelse forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes.

9 7. 4) Bygningernes udstrækning og højde. a. Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettoarealet. Bebyggelsen skal opføres som fritliggende, d.v.s. med mindst 2,5 m afstand til naboskel. Enkelte garager med højst 20 nf grundflade tillades opført nærmere skel end 2,s m, når højde i naboskel ikke overstiger 2,s m. b. BygningshØjden fastsættes til højst eet beboelseslag med udnyttet tage tage o 4. Bebyggelse i 2 etager. 1) På nedenstående matrikelnumre skal opføres boligbebyggelse i 2 etager: 4t 4 ae 4 cd 4 ce 4 cg 4 cl 4 cs 4 ct 4 cv 4 eo 4 fg 4 fi 4 gb i3 dh 13 di 23 c~a. 23 ab = 23 æf 24 gg 37 a a 50 b 50 c samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78, er de til bebyggelse i 2 etager bestemte arealer markeret med tæt enkeltskravering o 2) GrundstØrrelser og facadelængder. a. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes i mindre størrelser end iri! nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstykningsandragendet. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end - 24 m. I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til udstykning med mindre facade.

10 8. 3) Bygningernes højde, placering og udstrakning. (Vedr.matr.nr gg,se 5 4, Pkt. 5). a. Der skal på de anførte matrikelnumre opføres boligbebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage og eventuel kælderetage. - Kælderetagen må ikke anvendes til beboelse, men må kun indeholde sekundære rum som vaske-, cykel- og pulterrum til brug for beboerne og skal for at kunne betegnes som kælder, være nedgravet mindst i,5 m under almindeligt terræn. b. C. Bebyggelsen skal opføres med facade eller gavl i byggelinien mod Hvidovrevej, - Garager og udhuse hørende til bebyggelsen skal være beliggende i grundens bageste halvdel og m& kun opføres i een etage. Såfremt boligblokkene opføres med gavl i byggelinien, skal afstanden mellem 2 bygninger være mindst 2 gange bygningshøjden, målt fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft over 2. beboelseslag. Afstanden til bagskel skal mindst være 13 gang tilsvarende bygningshøjde. Afstanden til cideskel skal mindst være 1 gang tilsvarende bygningshøjde, med nlndre der p& nabogrunden tinglyses deklaration OIT bygningsafstand som ovenfor anført, Såfremt boligblokkene opføres med facade i byggelinien, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at bygningerne opføres med gavl i sideskel på betingelse af, at gavlen udføres som facademur, Bebyggelsens udformning og anbringelse på. grunden vil om fornødent kunne fastlægges ved en senere byplanvedkgt. Garager og udhuse må som mvnt kun opføres i een etage og skal vare beliggende i grundens bageste halvdel. Intet punkt af disse bygninger må opføres narmere skel end punktets højde over almindeligt terræn, dog kan enkelte garager med højst 20 $ grundflade tillades opført i side- eller bagskel på betingelse af, at bygningsreglementets bestemmelser om naboerklæringer overholdes, og når højden i skellet ikke overstiger 3 rn, Der må højst opføres een garage for hver lejlighed eller butik. Bebyggelsesgraden fastsættes til af den del af nettoarealet, der ligger indenfor en afstand af 45 rn fra skel mod Hvidovrevej og for den resterende del af nettoarealet til 1/6, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,5. Ved udnyttelsesgraden forstås forholdet mellem bebyggelsens brutto-etageareal (excl. kælder) og grundarealet med tillægsareal. - Som tillægsareal kan medregnes vejarealet ud for grunden indtil vejens midtlinie, dog ikke ud over 10,o m fra grundens grænse og i ikke noget tilfælde over 25 o/o af selve grundarealet. 4) Ejendommenes anvendelse, a. b. Bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger 0.1. På følgende matrikelnumre og parceller, der senere udstykkes herfra, må der fremtidig opføres sammenhængende butikker, dog kun langs facaden mod Hvidovrevej, KlØverprisvej og Brostykkevej, som markeret med fuld optrækning p& den tilhørende plan H-78.

11 9, 3 eæ 3 gb 3 gc 4 h 40 4 ae 4 ed 4 ce 4 cg 4 cl 4 cs 4 ct 4 cv 4 eo 4 fg 4 fi 4 gb 23 eo 23 ep 23 eq 23 fu 23 fv 23 fx 23 fy 23 fæ 23 fø 23 gc 23 m 23 æb 23 æc 23 ad 49 c. Der må ikke på ejendommene indrettes eller drives fabrik, værksted og oplagspladsero Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. d. OpfØrelse af servicestationer for motorkøretøjer er ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens specielle godkendelse. e. Der skal, hvor der indrettes butikker i facadebygningerne mod Hvidovrevej, udføres tilkørselsveje langs bygningens bagside for vareindlevering. f. Der skal på ejendommene reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov efter de i Hvidovre kommune gældende bestemmelser. Der kræves reserveret areal for mindst een parkeringsplads pr. lejlighed samt een parkeringsplads pr. hver påbegyndt 50 ni kontor-, erhvervs- og butiksetageareal e Parkeringspladserne skal, efterhånden som behovet kræver det, befæstes således, at de kan benyttes efter deres formål. I givet fald kan kommunalbestyrelsen pålægge ejendommen at udføre denne befæstelse samt foreskrive, hvorledes den skal udføres. 5) P& matrikelnummer 24 gg skal opføres boligbebyggelse i 2 etager uden udnyttet tagetage o Pågrund af ejendommens specielle beliggenhed tillades indrettet butikker i stueetagen. De Øvrige bestemmelser i 4 er iøvrigt gældende for ejendommen etagers bebyggelse: 1) Området. På nedenstående matrikelnumre skal opføres boligbebyggelse i 3 etager: a. le del af del af 3 i 3 k 3 s 3 t æ 3 af 4 al 4 cu 4 qy 4 qz 4 qæ 4 xf 8mæ 8 na 8 nx 8næ 21 b 34 ak 38 d 42 c 42 e 42 h 44 a 45 d

12 lo D 83 c 83 e 83 f 83 g 83 h b. 22 e 22 h samt alle fra ravnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78, er de til bebyggelse i 3 etager bestemte arealer markeret med krydsskravering af forskellig tcethed, betegnende den forskellige udnyttelsesgrad (se nedenfor). 2) GrundstØrrelse og facadelængde. a. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes i mindre størrelser end I? nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvflket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstyk~~i~sa~dragendet. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end 32 m, I ganske særllge tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til udstykning med mindre facade end den angivne, 3) Bygningernes udstrækning, højde og placering, a. Der skal ps de i stk, 1 a og 1 b anførte matrikelnumre opføres boligbebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage, Mod HvidovreveJ skal bebyggelsen opføres med facade eller gavl i byggelinien, blderetagen må ikke anvendes til beboelse, men kun til vaske-, cykel- og pulterrum m.v. til brug for beboerne og ska1,for at kunne betegnes som kælder, være nedgravet mindst l,25 m under bagkar,t af fortov. Garager og udhuse må kun opføres i een etage. Afstanden mellem 2 boligblokke skal mindst være 2 gange bygningshøjden, målt fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft over 3. beboelseslag. Afstanden til bagskel skal være mindst 1s gang tilsvarende bygningshøjde, Afstanden til sideskel skal være mindst een gang tilsvarende bygningshøjde, med mindre der på nabogrunden tinglyses deklaration om bygningsafstand som ovenfor anført. Såfremt boligblokkene opføres med facade i byggelinien mod Hvidovrevej, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at disse bygninger opføres med gavl i sideskel på betingelse af, at gavlen udføres som facademur. Bebyggelsens udformning og anbringelse på grunden vil om fornødent kunne fastlægges ved en senere byplanvedtcegt. b. Garager og udhuse må som nævnt kun opføres i een etage. Intet punkt af disse bygninger må opføres nærmere skel end punktets højde over almindelfgt terræn, dog kan enkelte garager med højst 20 &grundflade tillades opført i side- eller bagskel på betingelse af, at bygningsreglementets bestemmelser om naboerklæring overholdes, og når højden i skellet ikke overstiger 3 m, Der må højst opføpes een garage for hver lejlighed eller butik. c. For de i stk. 1 a nævnte matrikelnumre fastsættes udnyttelsesgraden til 0,65 for den del af ejendommen, der ligger indenfor en afstand af 45,o m fra skel mod Hvidovrevej og til o,50 for den resterende del af ejendommen,

13 11. For de i stk, 1 b nævnte matrikelnumre fastsættes udnyttelsesgraden til 0,so 0 Ved udnyttelsesgrad forst&s forholdet mellem bebyggelsens bruttoetageareal (excl, kalder) og grundarealet + tillægsareal, Som tillægsareal kan medregnes vejarealet. Lidfor grunden indtil vejens midtlinie, dog ikke udover 10,o rn fra grundens grænse og ikke i noget tilfælde over 25 o/o af selve grundarealet, 4) Ejendommenes anvendelse: a. Bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, laeger, tandlæger o,l, b. På følgende matrikelnumre og parceller, der senere udstykkes herfra, må der frerntidlg opføres sammenhængende butikker, dog kun langs facaderne mod Hvidovrevej og eckelte andre veje, som markeret med fuld optrækning på den tilhørende plan H-7'8, le 4 c 21 b 44 a k 3s 3 t 32 3æ 3dØ _. 4 g 4i 4n 4 al 4 xf 8mæ 9 af 9 9 cd 9 ce lo pe 12 d 22 e 22 h 38 d 42 c 42 h 45 d 46 a 83 e 83 f 83 h På matr.nr. 11 bt og parceller, der senere udstykkes herfra, vil kommunalbestyrelsen kunne meddele tilladelse til indretning af butikker, dog må butikkerne ikke etableres langs facaden mod Hvidovrevej. c. Der må ikke på ejendommene indrettes eller drives fabrik, værksted og oplagspladser, Der rnå endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, siøj, ryst,elser, udseeride eller p& anden måde efter Hvidovre kommalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det skal dog være tllla,dt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. d. Vedr. opførelsen af servicestationer er det i 4, stk. 4 d anførte gældende o e. Vedr. tilkørselsforhold til butikker er det i 4, stk. 4 e, anførte gældende o f. Vedr. reservering af areal til anlæg af parkeringspladser er det i $ 4, stk. 4 f, anførte gældende. g. Kommunalbestyrelsen vil efter ansøgning kunne meddele tilladelse til indretning af lokaler for banker, sparekasser, apoteker, restaurationer, hoteller o,l, i rimeligt omfang indenfor de områder af arealerne bestemt til 3 etagers bebyggelse, hvor der tillades opført sammenhængende butikker, - Kommunalbestyrelsen kan for de her nævnte specielle arter af erhvervslokaler stille specielle krav vedr. indretning af parkeringspladser og tilkørselsforhold.

14 12. P& nedens tående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, skal opføres offentlige og halvoffentlige bygninger: Matr.nr. 1 b, '7 cs 11 bm, bo, br, bu, 12 1, 21 h, i, bø, dm, dn, 48, 82. Nedenstående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, udleges som grønt areal: Matr.nr. 12 a og 12 f samt den del af matr.nr. 12 e og 12 1, der ligger indenfor en afstand af 25 m fra midterlinien af Stadsrendens sideløb. På arealet må ikke uden kommnalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger el.lign Kirker og kirkegårde. 1) Nedenstående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, udlægges til kirkegårdsareal og kirkebyggeri : Matr.nr. 7 an, 7 ez og 11 by samt det matrikulerede areal omkring Hvidovre gamle kirke På arealet rnå kun opføres enkelte bygninger såsom kirke, kapel, krematorie m.v. og enkelte boliger i een etage med udnyttet tagetage, hvilke boliger skal have forbindelse med arealets udnyttelse til kirkeligt f omål o 2) Hvidovre kommunalbestyrelse kan, såfremt forholdene taler derfor, efter ansøgning meddele tilladelse til opførelse af kirkelige bygninger andetsteds indenfor området end på de ovenfor anførte matrikelnumre. Det er en forudsætning for et sådant byggeri, at udformningen sker under hensyntagen til den omgivende bebyggelse, for så vidt denne er i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser. 1) Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur. 2) Arealer mellem vejskel og byggelinie må kun anlægges og benyttes som fortov, parkeringsplads eller have. Der skal på den enkelte grund udlægges areal til de for den pågældende bebyggelse fornødne garager og parkeringspladser, alt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 3) Tegninger af ny bebyggelse på ejendommen eller ombygning af bestående bygninger udvisende bygningernes indretning og anvendelse i l:loo, samt en situationsplan 1:500, der gør rede for ejendommens benyttelse og bebyggelsens forhold til omgivelserne, skal forelsgges Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse af bebyggelsens overenss temmelse med byplanen, før bebyggelsen påbegyndes opført eller ombygget.

15 4) De omhandlede bebyggelser er iøvrigt underkastet bestemmelserne i de for kommunen til enhver tid gældende bygningsreglementer, vejvedkgter og sundhedsvedtagter, 10, Transformerstationer m.v,... Under iagttagelse af byplanens bestemmelser skal det indenfor området, hvor det er teknisk påkrævet, være tilladt at opføre bygninger for transformator- og kloakpumpestationer og lign. af højst 25 ni' grundareal og 4,5 m's højde, Det er en betingelse, at sådanne bygninger udformes under hensyntagen til den omgivende bebyggelse, for så vidt denne er i overensstemmelse med byplanvedtagtens bestemmelser. På det af denne byplan omfattede område må der ikke anlægges lagerpladser, større værksteder morn. Der må endvidere ikke haves nogen indretning, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan forulempe de omboende. 1) Nærværende vedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende, nu lovlige bebyggelse og benyttelse. 2) Udvidelse ved om- eller tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med byplanens bestemmelser må ikke finde sted. Påtaleret vedrørende overholdelsen af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt har alene Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse. 14, Lempelser Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse kan indrømme mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtcegt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af de kvarterer, som byplanen søger at skabe. Overtræ3else af bestemmelserne i nærværende byplan og af de i medfør heraf af de vedkommende myndigheder trufne afgørelser og nedlagte forbud straffes med bøder fra kr. 40.-, jfr. bekendtgørelse nr. 242 af 30. april i949 vedrørende lov om byplaner, hvorhos den ved overtrcedelsen skabte retsstridige tilstand vil være at omgøre.

16 Forandringer og tillæg til wrværende byplan kan foretages efter Hvidovre kommunalbestyrelses vedtagelse og efter godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Således vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den Hvidovre kommunalbestyrelse, den 31. juli (sign. ) Chr-SØrensen Borgmester / (sign.) H.H.Sellebjerg-Andersen StadsingeniØr 2.k. jonr I medfør af 1 i lov om byplaner (1ovbekendtgØrelse nr. i60 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hvidovre kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. lo for et område af Hvidovre by i Hvidovre kommune. Boligministeriet, den 16. april P. M. V. E. B. 14" - 3 kr. (sign.) Vagn Rud Nielsen IndfØrt i dagbogen, den 9o maj i964 for Hvidovre retskreds. Lyst på samtlige matr.nr.e med undtagelse af 4 m, som er udgået af matriklen og inddraget under 4 fd og 9 ak, som er udgået og inddraget som vej. (sign.) Gerda Buch Dommeren i Hvidovre / (sign.) E. SØrensen (sign. ) W. Borberg fm.

17

10 & tillæg1. Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTÆGT 10 MED TILLÆG 1

10 & tillæg1. Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTÆGT 10 MED TILLÆG 1 10 & tillæg1 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTÆGT 10 MED TILLÆG 1 Byplanvedtægt nr, 10 med tillæg nr. 1. for HVIDOVRE KOMMUNE. Nærværende byplanvedtægt er en sammenskrivning af ovennævnte to byplanvedtægter

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde XXI. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XXI i Herlev kommune med tillæg nr. 1. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965

BYPLANVEDTÆGT NR. 2. Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 BYPLANVEDTÆGT NR. 2 Boholtemarken og Klemmenstrupmarken KØGE KOMMUNE 1965 KØGE KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2. BYPLANVEDTÆGT FOR BOHOLTEMARKEN OG KLEMMENSTRUPMARKEN. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby-

Partiel. (Allesø-Nxsbyhovedbroby- byplan nr 106 2) Partiel (Allesø-Nxsbyhovedbroby- I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr 242 af 30 april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Næsby, Allesø-Næsbyhovedbroby

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej Byplanvedtægt 8 Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 8 for,,opnæsgård" og omliggende ejendomme nord for Kohavealle og Hørsholmvej I

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE XIV I HERLEV KOMMUNE SAMT TILLÆG NR. 1 OG 2

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE XIV I HERLEV KOMMUNE SAMT TILLÆG NR. 1 OG 2 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE XIV I HERLEV KOMMUNE SAMT TILLÆG NR. 1 OG 2 1 Område. Stk.l. I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 har Herlev kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område.

SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. i Område. SKJERN KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.2. BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR ET OMRÅDE MELLEM VES- TERGADE, AMAGERVEJ, KLOSTERVEJ OG GANER Å. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o.2.197o) fastsættes

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 13 HØJVANGSPARKEN I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. f e- bruar l97o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) is - GIRO Byplanvedtægt for et boligområde øst for Stangkærgård T Mr. LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE SMØRUMOVRE PR. MÅLØV - TLF. (01) 97 52 is - GIRO 34130 ANMELDER: C.M?. kl B LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE -j 5 j;; j -p -n.j^ SMØRUMOVRE _ 0_. _ Q, Q, J.nr. 27.5. - 8-1 - 8-m Smn. 276o

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN.

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal vest for ÅGERUP VEJEN. Ma,tr.nr.l2 h m.fl. Ledøje By og Sogn. 2Q.ÂPSU964* O 41)4 :î Anmelder: Landinspektør Em-> l Krog, Brodersens Alle 3, Hellerup, LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE. Skab K Nr. 21 Byplan nr.2 Byplanvedtægt.for et areal

Læs mere

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l.

ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt nr. l. Matr.nr. 6b m. fl Dåstrup by og Sogn Anmelder: 1andinspektørerne Thorsen, Krarup & Klæsøe, Roskilde ØRSTED - DÅSTRUP KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. l. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV B I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 2 OG 3 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april

Læs mere

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 13. For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 13 For et område ved Bagsværdvej - Rønne Allé Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED BAGSVÆRDVEJ RØNNE ALLE 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 7. For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 7 For et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej Lyngby-Taarbæk Kommune PARTIEL BYPLAN NR.7 for et område sydvest for Finlandsvej og Danmarksvej i Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VII. i Herlev kommune med tillæg nr. 1

Byplanvedtægt for byplanområde VII. i Herlev kommune med tillæg nr. 1 Byplanvedtægt for byplanområde VII i Herlev kommune med tillæg nr. 1 Byplanvedtægt for et areal af Herlev kommune. I. Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner samt

Læs mere

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag,

2. Området omfatter helt eller delvis matr.nre. 4 d, 4 ar, 4 bd, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, Nederste Torp, 1 b, 1 ac, 1 ad, i ae, 1 af, 1 ag, 1av, 3az, 4g,, ay, bæ, bø 7a 17b 10 ASMlNDERØD-GRØNHOLT KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR 14 Partiel byplanvedtægt for et etagehusområde i Humlebæk I medfør af byplanloven Boligministeriets lovbekendtgørelse nr

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune

Byplanvedtægt 3. Frederiksværk Kommune. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 3 for området beliggende mellem landevejen Frederiksværk- Hundested (Åsebro), Nørregade, Hærens Krudtværks terræn og kommunegrænsen mellem Frederiksværk og Melby kommuner

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

for et område af Frederikssund Ksbstads markjorder "ROSENVEJSKVARTERET" Byplanvedtægt nr. 1 B Ændring af byplanvedtægt nr. 1

for et område af Frederikssund Ksbstads markjorder ROSENVEJSKVARTERET Byplanvedtægt nr. 1 B Ændring af byplanvedtægt nr. 1 B Y P L A N V E D T B G T for et område af Frederikssund Ksbstads markjorder "ROSENVEJSKVARTERET" Byplanvedtægt nr. 1 B Ændring af byplanvedtægt nr. 1 - 2 - BYPLANVEDTÆGT NR. 1 E. RO SEISVJJSKVARTERET

Læs mere

ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T. Partiel byplan nr (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr. 3) FOR ET KVARTER MELLEM

ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T. Partiel byplan nr (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr. 3) FOR ET KVARTER MELLEM Partiel byplan nr 107 (AIIesø - Næsbyhoved - broby nr 3) ODENSE KOMMUNE B Y P L A N V E D T Æ G T FOR ET KVARTER MELLEM BOGENSEVEJ og HØJLØKKE ALLE I ODENSE KOMMUNE 2 3 4 1 Grundenes I medfør af byplanloven

Læs mere

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune

Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2. for en del af. Odder Itoniinune Partiel byplai-ivedtzgt nr. 2 for en del af Odder Itoniinune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) er udarbejdet følgende partielle byplan for det område af Odder by, der på

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY

PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19. for et parcelhusområde i SA KS I LD BY PARTIEL BYPLANVEDTFGT NR. 19 for et parcelhusområde i SA KS I LD BY ODDER KONMUNE Byplanvedtægt for et parcelhusomrade i Saksild. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR: - 19. I medf@r af byplanloven (1ovbekendtgØrelce

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter

Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Byplanvedtægt 8 Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Ishøj Kommune 2003 I. Området. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Strandvej og en projekteret parallelvej nordvest for denne. I medfør

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE

byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE byplan vedtægt nr. 38 Område mellem Vestergade-Grrzrnsgade- Storåen HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr. 189 - C, Holstebro Bygrunde m.fl. Stempel: 25,d kr. HOLSTEBRO KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 38. STEMPELMÆRKE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 58 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE område I medfør af lov øm byplaner, lovbekendtgørelse nr

Læs mere

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde i Spjald by* I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 19?o) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ

BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ BYPLANVEDTEGT NR. Al3 GLOSTRUP KOMMUNE OMRÅDE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG ØST FOR BYVEJ GLOSTRUP KOMMUNE - BYPLANVEDTÆGT NR. A 13. FOR ET OMRÅDE I AVEDØRE NORD FOR KØGEBUGTBANEN OG SYD FOR AVEDØRE SKOLES

Læs mere

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt nr. i 1 I medfør af byplanloven (lovbestemmelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Skive kommune.

Læs mere

Dragørs nordlige bydel

Dragørs nordlige bydel BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel. Område. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Store industriområde

Byplanvedtægt 3. Store industriområde Byplanvedtægt 3 Store industriområde Ishøj Kommune 2003 Partiel byplanvedtægt nr. 3 Torslunde-Ishøj kommune I. Området. Byplanvedtægt for industrikvarter ved vestmotorvejene gennem Torslunde-Ishøj kommune.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen

Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Partiel byplanvedtægt nr. 14 Tarm Vest - Boligforeningen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE JANUAR TIL KRIL mmm m

VAMDRUP KOMMUNE JANUAR TIL KRIL mmm m VAMDRUP KOMMUNE JANUAR 1974 TIL KRIL mmm m / 7 p r, o ^» / o j *.i Vamdrup Kommune, partiel byplanvedtægt nr. 8«[1 76 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 1972) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret

Byplanvedtægt 11a. Gadekæret Byplanvedtægt 11a Gadekæret Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT m. lla r TORSLUITDE- ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard og Ishøjstien.

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I STORE MAGLEBY KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR ET AREAL NORD FOR KIRKEVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9«maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune

Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune Partiel Byplanvedtægt nr. I Tikøb kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Byplanmæssige forudsætninger...3 Partiel Byplanvedtægt...5 1 - Område...6 2 - Veje og stier...6 3 - Byggelinier og hjørneafskæringer...7 4

Læs mere

~d køn nr. 28 A. O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE

~d køn nr. 28 A. O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE ~d køn nr. 28 A O i ODENSE KOMMUNE BY P ILAN V EDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED NYBORGVEJ OG EJBYGADE I ODENSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE sule I Område..........................................................

Læs mere

-Bv. Reventlowsvej ~ Segelckesvej -Tesdorpfsvej» og Colbjørnsensvej. for karreen. Odense købstad. Hertil 1. kortbilag. Partiel byplan nr.

-Bv. Reventlowsvej ~ Segelckesvej -Tesdorpfsvej» og Colbjørnsensvej. for karreen. Odense købstad. Hertil 1. kortbilag. Partiel byplan nr. Partiel byplan nr 14 -" y Byplanvedtægt -Bv for karreen Reventlowsvej ~ Segelckesvej -Tesdorpfsvej» og Colbjørnsensvej i Odense købstad Hertil 1 kortbilag Side INDHOLD 1 Vedtægtens område -----------------------

Læs mere

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD

Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD Partiel byplan nr. 41. ODENSE KOMMUNE B YPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BØGGILDSVEJ-FENGERSVEJ-ROSENGARDSVEJ-ROSENØRNSVEJ I ODENSE KØBSTAD D il 0 li D 5 IN Side I. Vedtægtens område...............................

Læs mere

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget.

1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. VII for et område ved Baltorpvej i Ballerup (vedtaget december 1958, med tillæg fra 1964 og 1972) PLANENS BESTEMMELSER I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30/4

Læs mere

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden

Partiel byplan. for et område af. Roskilde købstads bygrunde. i domsognet, beliggende mellem. Ringstedgade-Blågårdsstræde og. Borgediget-Byvolden Nr. 4 Partiel byplan for et område af Roskilde købstads bygrunde i domsognet, beliggende mellem Ringstedgade-Blågårdsstræde og Borgediget-Byvolden ROSKILDE Felix Mallers Bogtrykkeri v S. og V. Pedersen

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt 1 02. Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Boligformål: etage- og villabebyggelse

Byplanvedtægt 1 02. Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Boligformål: etage- og villabebyggelse Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 1 02 Et område syd for Høje Taastrup Vej og øst for Køgevej Taastrup Boligformål: etage- og villabebyggelse 09.12.1957 Kongsbak Informatik BYPLANVEDTÆGT 1-02 Haje-Taastrup

Læs mere

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15.

MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. MUNKEBO KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT 15. I medf~ør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i i nævnte område i Munkebo kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3

SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKIVE K0BSTADKOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt nr. 3 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i paragraf 1 nævnte område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v.

BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 24 Sankelmarksgade m.v. Byplanvedtægt for karreen Sankelmarksgade - Jernbanegade - Vin- gårdsgade - Bleggårdsgangen i Aalborg

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 15 Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.15 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 15 I

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 12

BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Gredstedbro Nord BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. 12 BYPLANVEDTÆGT W R. 12 for Et omr åde^t i l åben og lav^oligbebyggel-- se og til offentlige formål i Gredstedbro, I medfør

Læs mere

BYP LÅN 8. (KRAGS MOSE) l SØLLERØD BYLAG

BYP LÅN 8. (KRAGS MOSE) l SØLLERØD BYLAG SØLLERØD KOMMUNE BYP LÅN 8 B Y P L A N V E D T Æ G T F O R SØLLERØD P A R K (KRAGS MOSE) l SØLLERØD BYLAG Byplan 8. Byplanvedtægt for Krags Mose i Søllerød bylajg. I medfør af lov nr. 181 af 29- april

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune

Partiel byplanvedtægt nr. 2. Nørager kommune Partiel byplanvedtægt nr. 2 for Nørager kommune Boligområde i Nørager by I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsætles følgende bestemmelser for det i l nævnte område

Læs mere

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING

Partiel byplan nr. 103. (Lumby nr. 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING Partiel byplan nr 103 (Lumby nr 1) ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE OMKRING HEDELUND i ODENSE KOMMUNE 4 2 3 For at sikre et godt og tiltalende haveboligområde træffer Lumby sogneråd herved -

Læs mere

. SKIVE KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 8

. SKIVE KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 8 . SKIVE KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 8 Byplanvedtægt nr. 8 I medfør af lov om byplaner jfr. lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område

Læs mere

ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22

ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22 ODDER KOMMUNE Partiel byplanvedtegt nr. 22 i,ypaciiiv< I L L I ~ L l'er ez parcelhusområdl? i Hou. Udarbejdet af Odder kommunes tekniske forvaltning i januar 1977, 1. BYPLANVEDTÆST NR. 22 FOR DEL AF ODDER

Læs mere