Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedkgt nr. lo. Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej."

Transkript

1

2 HVtDOVRE KOMMUNE StadsingeniØren HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedkgt nr. lo for et område af Hvidovre by, Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks sogne, beliggende langs Hvidovrevej. Bilag: Plan H-78 af lo. februar 1961.

3 1. BYPLANVEMIÆGT... nr. lo. I henhold til lov nr. 181 af 29. april i938 om byplaner med ændringer ifølge 1ovbekendtgØrelse nr. 242 af 30. april i949 pålægges hermed et område af Hvidovre kommune følgende byplan: 9 1. Området. 1) Byplanen omfatter et område langs Hvidovrevej. Mod vest: fra kommunegrænsen mod RØdovre kommune i nord til Baunebakkevej, fra nordligt skel af matr.nr. 11 bu (SØnderkærskolen), mod syd til og med matr.nr. 24 fa, der danner den sydlige grænse for byplanområdet og er nordskellet for det til den fremtidige S-bane langs KØgebugt udlagte jernbaneareal. Mod Øst: fra kommunegrænsen mod RØdovre kommune i nord til Vestkms Alle. Området omfatter foruden parcellerne langs Hvidovreve J også en del parceller uden direkte facade til Hvidovrevej, hvilke parceller enten sammen med en facadeparcel udgør en samlet ejendom eller som det af anden årsag har været naturligt at inddrage under byplanen. Området er nøje angivet på det til byplanvedtagten hørende bilag, plan H-78 af lo. februar ) Byplanområdet omfatter nedenstående matrikelnumre af Hvidovre by, Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks sogne, Sokkelund herred, KØbenhavns amt. I b l e 3fh 3 gb 3 gc 4 t 4 ae 4 al 4 gb 4 ib 4 kk 3 e 3f 3i s1 3 k 3s 3t 3 Y af 3 ag 3 aq 3 as 3 be Te jarealer: 3 3a 3s 3 fl 4c 4g 4 h 4 i 4 1 4n 40 4 P 4s 4 cd 4 ce 4 cg 4 cl 4 cr 4 cs 4 ct 4 cu 4 cv 4 eo 4 fb 4 fd 4 fg 4 fi 4km 4 kn 4 ko 4 ny 4næ 4 oa 4 sy 4 q= 4 qæ 4 vd 4 ve 4 vf 4 vg 4 xf

4 2. 4 zi Ve ja real e r : 4e 4 f 4 ak 4 br Ve jareal : lo pf af - 11 bm 11 bo 11 br 23 lxb 23 bø 23 ca 23 cu 23 cv 23 CX 23 or af 23 os af del af - 23 qb 24 fa 42 c 42 e 42 h 44 a 4 nø Off. vandløb: 4 cx - 7 c 11 bt 11 bu 11 by 12 a 23 ek 23 eo 23 ep 23 eq 23 fu 24 fe 24 ff 24 fg 24 fh 24 fi 45 d 46 a 4% 7 an 7 c-2 Ve jarealer: 7a 7 e - 8mæ 12 d 12 e 12 f 12 1 Je jareal : le 12 m tf - 23 fv 23 fx 23 fy 23 fæ 23 fø 23 gc 23 gf 24 fk 24 fl 24 fm 24 fn 24 gf 24 gg 24 gh a 50 b 50 c 8 na 8nx 8m Ve jareal : 8 a - i3 dh i3 di i3 dk 13 ex 13 ko i3 kz re jareal : le1 Lf - 13 a 21 b 21 h 23 gg 23 gh 23 gi 23 gk 23 gl 23 gm 23 gn 23 ig 23 zø 23 æa 23 æb 24 hn 24 ho 24 hp 24 hq 24 ic 24 id 24 ie 24 if 24 ig 24 ih 24 ii b 83 c 83 e 83 f 83 g 83 h 21 i 21 bø 21 dm 21 dn 23 æc 23 æd 23 æe 23 af Te jarealer: 24 ip Ve jareal : 24 a af - 34 ak lo pe 22 e 22 h le 23 a 2 f lel 23 el 2 f le If 23 gd 37 a

5 3. del af jernbaneareal nord for 4 cu kirkegårdsareal omkring Hvidovre kirke samt alle fra ovennævnte matrikelnumre efter den lo. februar 1961 udstykkede parceller. 1) I efterfølgende tabel er de området berørte veje opstillet med en oversigt over de eksisterende vejbredder og byggelinier samt angivet de for de enkelte veje indenfor byplanområdet fastlagte vejbredder og byggelinier.

6 4. Ve jnavne Ve jklasse Nuvær. anlægs. bredde Ve jbredde hvortil der vederlagsfrit afg, areal Nuvær. bygge - linie Forv. fremti. dig anlægsbredde Byggelinie fast. lagt i byplan 1 o Ås trupgårdsve j lo 2 e Antvorskovve j 30 Arn.Nielsens Boulv. 4. Baunebakkevej 5. Bibliotekve j 6. Bolystvej 7. Bredegårds Alle 8. Brostykkevej,vest 9. Bytoften I b i6,40 10 J 00 l2js0 lo,o0 lo,o0 i8 00 lo l-5 lo,o0 lo,o0 15 J 00 l0,oo 10 Jo Jo0 lo lo lo. Cath. Boothsve j l0,oo 11. C1. Petersens Alle lo 10 J Mningen 13. Egneborgvej 14. Femagervej 15. Holmelundsvej 16. Hvidovregade 1 -i. Hvidovreve j 18. HØvedstensvej 19. Kettegård Alle 20. KlØverprisve j 21a. Landlys tve j Øst 21b.LandlystvejJ vest 22. M. Bechs Alle 23. Menelaos Boulevard 24. MØllehØjvej I b I b I b 12J.50 lo lo 12,OO l8 J 5O i6,oo 16,40 lo J-2~50 lo, O0 l0,oo 15 J 00 1OJ0O l0,oo 15 J 00 12J50 l2j5o =,50 l0,oo 12J50 10 J 00 10, ,00 15j , j50 10, N. Bonavents Alle 26. Neergårds Alle 27. Nestors Alle 28. Nordkærve j 29. Odysseus Alle 30. Paris Boulevard 31 o Prax temosen 32. SØnderkær l0,oo lo, O0 i6,40 12,50 i8,83 10,100 lo, O0 l2js0 10 J 00 lo,o lo,o0 l5

7 5. Ve jnavne Ve jklasse Nuvær byggelinie Forv. Byggelifremti- nie fastdig an- lagt i lægs- byplan bredde Anmærkn. 33. Vigerslev Alle 34. Vestkærs Alle 35. Vojensvej 36. Æneas Alle 37. Privat fællesvej vest for Hvidovreve j mellem matr. nr. 4 næ og 4 ny Ib l0,oo 8,oo l0,oo lo, O0 l0,oo x) ad 17. Hvidovrevej og 33. Vigerslev Alle. For disse 2 vejes vedkommende gør det forhold sig gældende, at den på arealerne umiddelbart syd for Allingve j, Vigerslev Alle projekterede Vestmotorvej vil nødvendiggøre amdringer i vejføringen, specielt under hensyn til udformningen af krydningen ude af niveau mellem Hvidovrevej og Vestmotorvejen.- For Vigerslev Alle og for en kortere stmkning af Hvidovrevej på begge sider af den projekterede krydsning med Vestmotorvejen er der af Københavns amt pålagt specielle byggelinter, i hvilke byggelinier der ikke ved nærværende byp1anved-t foretages nogen ændring. Alle ve jbredder og byggelinier skal udmåles fra ve jens midtlinie e Såfremt der ved eksisterende veje bliver tvivl om denne midtlinies beliggenhed, fastsættes midtlinien som middellinien mellem vejens skel. 2) HjØrnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m's bredde og med lige store vinkler mod ve jlinien. Der fastlægges som vist på kortbilaget skrå byggelinier, der sikrer, at der senere vil kunne pålægges hjørnearealet oversigtsservitut i overensstemmelse med ministeriet for offentlige arbejders vejregler af lo. august 1943, jfr. 22 i lov nr. 95 af 29. marts 1957 om bestyrelse af de offentlige veje. Dog kan den fri oversigt indskrænkes, såfremt der etableres overkørsler, hvor veje af lavere klasse udmunder i veje af højere klasse. 3) Eventuelle nye blindveje skal have en mindstebredde af 8,5 m og skal ende i en vendeplads, udformet efter Hvidovre kommunes bestemmelser Villabebyggelse. 1) Området: På omstående matrikelnumre skal opføres åben og lav villabebyggelse:

8 6. 4 cr 4 ve 23 gf 24 ff 24 hp 4 fb 4 vf 23 gg 24 fg 24 hq 4 fd 4 ib 4 vg 4 zi 23 gh 23 gi 24 fh 24 fi 24 ic 24 id 4 kk 23 gk 24 fk 24 ie 4km 4 kn 4 ko 23 bæ 23 bø 23 ca 23 gl 23 gm 23 gn 24 fl 24 fm 24 fn 24 if 24 ig 24 ih 4 ny 4næ 23 cu 23 cv 23 ig 24 gf 24 gh 24 ii 24 ip 4 oa 23 cx 24 fa 24 hn 4 vd 23 ek 24 fe 24 ho samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78 er de til villabebyggelse bestemte arealer markeret med åben enkeltskravering. 2) GrundstØrrelser og facadelængder. a. Intet areal må udstykkes i mindre størrelser end 600? nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstykningsandragende t. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end 16 m. I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til mindre facade end den angivne. 3) Ejendommenes anvendelse. a. Der må kun opføres åben og lav boligbebyggelse med tilhørende udhuse og garager (højst een garage pr. lejlighed). Garagerne må ikke udnyttes erhvervsmæssigt til værksteder, butik eller lign. b. På hver parcel må højst indrettes 2 til beboelse bestemte lejligheder. c. Der må p& ejendommene ikke drives handel, fabrik, værksted eller indrettes oplagspladser eller i det hele taget drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. d. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller villaer, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af villabebyggelse forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes.

9 7. 4) Bygningernes udstrækning og højde. a. Bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettoarealet. Bebyggelsen skal opføres som fritliggende, d.v.s. med mindst 2,5 m afstand til naboskel. Enkelte garager med højst 20 nf grundflade tillades opført nærmere skel end 2,s m, når højde i naboskel ikke overstiger 2,s m. b. BygningshØjden fastsættes til højst eet beboelseslag med udnyttet tage tage o 4. Bebyggelse i 2 etager. 1) På nedenstående matrikelnumre skal opføres boligbebyggelse i 2 etager: 4t 4 ae 4 cd 4 ce 4 cg 4 cl 4 cs 4 ct 4 cv 4 eo 4 fg 4 fi 4 gb i3 dh 13 di 23 c~a. 23 ab = 23 æf 24 gg 37 a a 50 b 50 c samt alle fra nævnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78, er de til bebyggelse i 2 etager bestemte arealer markeret med tæt enkeltskravering o 2) GrundstØrrelser og facadelængder. a. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes i mindre størrelser end iri! nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvilket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstykningsandragendet. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end - 24 m. I ganske særlige tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til udstykning med mindre facade.

10 8. 3) Bygningernes højde, placering og udstrakning. (Vedr.matr.nr gg,se 5 4, Pkt. 5). a. Der skal på de anførte matrikelnumre opføres boligbebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage og eventuel kælderetage. - Kælderetagen må ikke anvendes til beboelse, men må kun indeholde sekundære rum som vaske-, cykel- og pulterrum til brug for beboerne og skal for at kunne betegnes som kælder, være nedgravet mindst i,5 m under almindeligt terræn. b. C. Bebyggelsen skal opføres med facade eller gavl i byggelinien mod Hvidovrevej, - Garager og udhuse hørende til bebyggelsen skal være beliggende i grundens bageste halvdel og m& kun opføres i een etage. Såfremt boligblokkene opføres med gavl i byggelinien, skal afstanden mellem 2 bygninger være mindst 2 gange bygningshøjden, målt fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft over 2. beboelseslag. Afstanden til bagskel skal mindst være 13 gang tilsvarende bygningshøjde. Afstanden til cideskel skal mindst være 1 gang tilsvarende bygningshøjde, med nlndre der p& nabogrunden tinglyses deklaration OIT bygningsafstand som ovenfor anført, Såfremt boligblokkene opføres med facade i byggelinien, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at bygningerne opføres med gavl i sideskel på betingelse af, at gavlen udføres som facademur, Bebyggelsens udformning og anbringelse på. grunden vil om fornødent kunne fastlægges ved en senere byplanvedkgt. Garager og udhuse må som mvnt kun opføres i een etage og skal vare beliggende i grundens bageste halvdel. Intet punkt af disse bygninger må opføres narmere skel end punktets højde over almindeligt terræn, dog kan enkelte garager med højst 20 $ grundflade tillades opført i side- eller bagskel på betingelse af, at bygningsreglementets bestemmelser om naboerklæringer overholdes, og når højden i skellet ikke overstiger 3 rn, Der må højst opføres een garage for hver lejlighed eller butik. Bebyggelsesgraden fastsættes til af den del af nettoarealet, der ligger indenfor en afstand af 45 rn fra skel mod Hvidovrevej og for den resterende del af nettoarealet til 1/6, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,5. Ved udnyttelsesgraden forstås forholdet mellem bebyggelsens brutto-etageareal (excl. kælder) og grundarealet med tillægsareal. - Som tillægsareal kan medregnes vejarealet ud for grunden indtil vejens midtlinie, dog ikke ud over 10,o m fra grundens grænse og i ikke noget tilfælde over 25 o/o af selve grundarealet. 4) Ejendommenes anvendelse, a. b. Bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, læger, tandlæger 0.1. På følgende matrikelnumre og parceller, der senere udstykkes herfra, må der fremtidig opføres sammenhængende butikker, dog kun langs facaden mod Hvidovrevej, KlØverprisvej og Brostykkevej, som markeret med fuld optrækning p& den tilhørende plan H-78.

11 9, 3 eæ 3 gb 3 gc 4 h 40 4 ae 4 ed 4 ce 4 cg 4 cl 4 cs 4 ct 4 cv 4 eo 4 fg 4 fi 4 gb 23 eo 23 ep 23 eq 23 fu 23 fv 23 fx 23 fy 23 fæ 23 fø 23 gc 23 m 23 æb 23 æc 23 ad 49 c. Der må ikke på ejendommene indrettes eller drives fabrik, værksted og oplagspladsero Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde efter Hvidovre kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. d. OpfØrelse af servicestationer for motorkøretøjer er ikke tilladt uden kommunalbestyrelsens specielle godkendelse. e. Der skal, hvor der indrettes butikker i facadebygningerne mod Hvidovrevej, udføres tilkørselsveje langs bygningens bagside for vareindlevering. f. Der skal på ejendommene reserveres arealer til den fornødne parkering for ejendommens behov efter de i Hvidovre kommune gældende bestemmelser. Der kræves reserveret areal for mindst een parkeringsplads pr. lejlighed samt een parkeringsplads pr. hver påbegyndt 50 ni kontor-, erhvervs- og butiksetageareal e Parkeringspladserne skal, efterhånden som behovet kræver det, befæstes således, at de kan benyttes efter deres formål. I givet fald kan kommunalbestyrelsen pålægge ejendommen at udføre denne befæstelse samt foreskrive, hvorledes den skal udføres. 5) P& matrikelnummer 24 gg skal opføres boligbebyggelse i 2 etager uden udnyttet tagetage o Pågrund af ejendommens specielle beliggenhed tillades indrettet butikker i stueetagen. De Øvrige bestemmelser i 4 er iøvrigt gældende for ejendommen etagers bebyggelse: 1) Området. På nedenstående matrikelnumre skal opføres boligbebyggelse i 3 etager: a. le del af del af 3 i 3 k 3 s 3 t æ 3 af 4 al 4 cu 4 qy 4 qz 4 qæ 4 xf 8mæ 8 na 8 nx 8næ 21 b 34 ak 38 d 42 c 42 e 42 h 44 a 45 d

12 lo D 83 c 83 e 83 f 83 g 83 h b. 22 e 22 h samt alle fra ravnte matrikelnumre i fremtiden udstykkede parceller. På bilaget, plan H-78, er de til bebyggelse i 3 etager bestemte arealer markeret med krydsskravering af forskellig tcethed, betegnende den forskellige udnyttelsesgrad (se nedenfor). 2) GrundstØrrelse og facadelængde. a. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes i mindre størrelser end I? nettoareal, med mindre arealets udstykning sker for at sammenlægges med anden, allerede bestående ejendom eller samtidig udstykkede arealer, i hvflket fald sammenlægningsandragendet skal følge med udstyk~~i~sa~dragendet. b. Intet areal vil fremtidig kunne udstykkes med mindre facade mod vej end 32 m, I ganske særllge tilfælde vil kommunalbestyrelsen efter ansøgning kunne meddele tilladelse til udstykning med mindre facade end den angivne, 3) Bygningernes udstrækning, højde og placering, a. Der skal ps de i stk, 1 a og 1 b anførte matrikelnumre opføres boligbebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage, Mod HvidovreveJ skal bebyggelsen opføres med facade eller gavl i byggelinien, blderetagen må ikke anvendes til beboelse, men kun til vaske-, cykel- og pulterrum m.v. til brug for beboerne og ska1,for at kunne betegnes som kælder, være nedgravet mindst l,25 m under bagkar,t af fortov. Garager og udhuse må kun opføres i een etage. Afstanden mellem 2 boligblokke skal mindst være 2 gange bygningshøjden, målt fra almindeligt terræn til overkant af bjælkeloft over 3. beboelseslag. Afstanden til bagskel skal være mindst 1s gang tilsvarende bygningshøjde, Afstanden til sideskel skal være mindst een gang tilsvarende bygningshøjde, med mindre der på nabogrunden tinglyses deklaration om bygningsafstand som ovenfor anført. Såfremt boligblokkene opføres med facade i byggelinien mod Hvidovrevej, vil kommunalbestyrelsen dog kunne tillade, at disse bygninger opføres med gavl i sideskel på betingelse af, at gavlen udføres som facademur. Bebyggelsens udformning og anbringelse på grunden vil om fornødent kunne fastlægges ved en senere byplanvedtcegt. b. Garager og udhuse må som nævnt kun opføres i een etage. Intet punkt af disse bygninger må opføres nærmere skel end punktets højde over almindelfgt terræn, dog kan enkelte garager med højst 20 &grundflade tillades opført i side- eller bagskel på betingelse af, at bygningsreglementets bestemmelser om naboerklæring overholdes, og når højden i skellet ikke overstiger 3 m, Der må højst opføpes een garage for hver lejlighed eller butik. c. For de i stk. 1 a nævnte matrikelnumre fastsættes udnyttelsesgraden til 0,65 for den del af ejendommen, der ligger indenfor en afstand af 45,o m fra skel mod Hvidovrevej og til o,50 for den resterende del af ejendommen,

13 11. For de i stk, 1 b nævnte matrikelnumre fastsættes udnyttelsesgraden til 0,so 0 Ved udnyttelsesgrad forst&s forholdet mellem bebyggelsens bruttoetageareal (excl, kalder) og grundarealet + tillægsareal, Som tillægsareal kan medregnes vejarealet. Lidfor grunden indtil vejens midtlinie, dog ikke udover 10,o rn fra grundens grænse og ikke i noget tilfælde over 25 o/o af selve grundarealet, 4) Ejendommenes anvendelse: a. Bygningerne skal indrettes til beboelse. Det vil dog blive tilladt i rimeligt omfang at indrette kontorer og lokaler for sagførere, laeger, tandlæger o,l, b. På følgende matrikelnumre og parceller, der senere udstykkes herfra, må der frerntidlg opføres sammenhængende butikker, dog kun langs facaderne mod Hvidovrevej og eckelte andre veje, som markeret med fuld optrækning på den tilhørende plan H-7'8, le 4 c 21 b 44 a k 3s 3 t 32 3æ 3dØ _. 4 g 4i 4n 4 al 4 xf 8mæ 9 af 9 9 cd 9 ce lo pe 12 d 22 e 22 h 38 d 42 c 42 h 45 d 46 a 83 e 83 f 83 h På matr.nr. 11 bt og parceller, der senere udstykkes herfra, vil kommunalbestyrelsen kunne meddele tilladelse til indretning af butikker, dog må butikkerne ikke etableres langs facaden mod Hvidovrevej. c. Der må ikke på ejendommene indrettes eller drives fabrik, værksted og oplagspladser, Der rnå endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, siøj, ryst,elser, udseeride eller p& anden måde efter Hvidovre kommalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Det skal dog være tllla,dt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. d. Vedr. opførelsen af servicestationer er det i 4, stk. 4 d anførte gældende o e. Vedr. tilkørselsforhold til butikker er det i 4, stk. 4 e, anførte gældende o f. Vedr. reservering af areal til anlæg af parkeringspladser er det i $ 4, stk. 4 f, anførte gældende. g. Kommunalbestyrelsen vil efter ansøgning kunne meddele tilladelse til indretning af lokaler for banker, sparekasser, apoteker, restaurationer, hoteller o,l, i rimeligt omfang indenfor de områder af arealerne bestemt til 3 etagers bebyggelse, hvor der tillades opført sammenhængende butikker, - Kommunalbestyrelsen kan for de her nævnte specielle arter af erhvervslokaler stille specielle krav vedr. indretning af parkeringspladser og tilkørselsforhold.

14 12. P& nedens tående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, skal opføres offentlige og halvoffentlige bygninger: Matr.nr. 1 b, '7 cs 11 bm, bo, br, bu, 12 1, 21 h, i, bø, dm, dn, 48, 82. Nedenstående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, udleges som grønt areal: Matr.nr. 12 a og 12 f samt den del af matr.nr. 12 e og 12 1, der ligger indenfor en afstand af 25 m fra midterlinien af Stadsrendens sideløb. På arealet må ikke uden kommnalbestyrelsens tilladelse opføres bygninger el.lign Kirker og kirkegårde. 1) Nedenstående matrikelnumre og parceller, der senere måtte udstykkes herfra, udlægges til kirkegårdsareal og kirkebyggeri : Matr.nr. 7 an, 7 ez og 11 by samt det matrikulerede areal omkring Hvidovre gamle kirke På arealet rnå kun opføres enkelte bygninger såsom kirke, kapel, krematorie m.v. og enkelte boliger i een etage med udnyttet tagetage, hvilke boliger skal have forbindelse med arealets udnyttelse til kirkeligt f omål o 2) Hvidovre kommunalbestyrelse kan, såfremt forholdene taler derfor, efter ansøgning meddele tilladelse til opførelse af kirkelige bygninger andetsteds indenfor området end på de ovenfor anførte matrikelnumre. Det er en forudsætning for et sådant byggeri, at udformningen sker under hensyntagen til den omgivende bebyggelse, for så vidt denne er i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser. 1) Alle frie sider på bygninger skal behandles som facademur. 2) Arealer mellem vejskel og byggelinie må kun anlægges og benyttes som fortov, parkeringsplads eller have. Der skal på den enkelte grund udlægges areal til de for den pågældende bebyggelse fornødne garager og parkeringspladser, alt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 3) Tegninger af ny bebyggelse på ejendommen eller ombygning af bestående bygninger udvisende bygningernes indretning og anvendelse i l:loo, samt en situationsplan 1:500, der gør rede for ejendommens benyttelse og bebyggelsens forhold til omgivelserne, skal forelsgges Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse til godkendelse af bebyggelsens overenss temmelse med byplanen, før bebyggelsen påbegyndes opført eller ombygget.

15 4) De omhandlede bebyggelser er iøvrigt underkastet bestemmelserne i de for kommunen til enhver tid gældende bygningsreglementer, vejvedkgter og sundhedsvedtagter, 10, Transformerstationer m.v,... Under iagttagelse af byplanens bestemmelser skal det indenfor området, hvor det er teknisk påkrævet, være tilladt at opføre bygninger for transformator- og kloakpumpestationer og lign. af højst 25 ni' grundareal og 4,5 m's højde, Det er en betingelse, at sådanne bygninger udformes under hensyntagen til den omgivende bebyggelse, for så vidt denne er i overensstemmelse med byplanvedtagtens bestemmelser. På det af denne byplan omfattede område må der ikke anlægges lagerpladser, større værksteder morn. Der må endvidere ikke haves nogen indretning, som ved ilde lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan forulempe de omboende. 1) Nærværende vedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende, nu lovlige bebyggelse og benyttelse. 2) Udvidelse ved om- eller tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med byplanens bestemmelser må ikke finde sted. Påtaleret vedrørende overholdelsen af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt har alene Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse. 14, Lempelser Hvidovre kommunes kommunalbestyrelse kan indrømme mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtcegt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af de kvarterer, som byplanen søger at skabe. Overtræ3else af bestemmelserne i nærværende byplan og af de i medfør heraf af de vedkommende myndigheder trufne afgørelser og nedlagte forbud straffes med bøder fra kr. 40.-, jfr. bekendtgørelse nr. 242 af 30. april i949 vedrørende lov om byplaner, hvorhos den ved overtrcedelsen skabte retsstridige tilstand vil være at omgøre.

16 Forandringer og tillæg til wrværende byplan kan foretages efter Hvidovre kommunalbestyrelses vedtagelse og efter godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Således vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den Hvidovre kommunalbestyrelse, den 31. juli (sign. ) Chr-SØrensen Borgmester / (sign.) H.H.Sellebjerg-Andersen StadsingeniØr 2.k. jonr I medfør af 1 i lov om byplaner (1ovbekendtgØrelse nr. i60 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hvidovre kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. lo for et område af Hvidovre by i Hvidovre kommune. Boligministeriet, den 16. april P. M. V. E. B. 14" - 3 kr. (sign.) Vagn Rud Nielsen IndfØrt i dagbogen, den 9o maj i964 for Hvidovre retskreds. Lyst på samtlige matr.nr.e med undtagelse af 4 m, som er udgået af matriklen og inddraget under 4 fd og 9 ak, som er udgået og inddraget som vej. (sign.) Gerda Buch Dommeren i Hvidovre / (sign.) E. SØrensen (sign. ) W. Borberg fm.

17

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A.

Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A. BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 009 for et område ved Møllemosen (vedtaget juni 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Forslag til lokalplan for området ved møllemosen blev vedtaget af Ballerup kommunalbestyrelse

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16 OENOPTRYKT MAJ 1991 Byplanvedtægt nr. A 15 for et område i Avedrare, Hvidovre kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtprelse nr. 63 af 20. februar

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere