Fra Lovtidende A 1966 Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Lovtidende A 1966 Indhold"

Transkript

1 Fra Lovtidende A 1966 Indhold Side 24. marts Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer juni Bekendtgørelse om kørsel med blokvogn sept. Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret for motorkøretøjer... 16

2 Fra Lovtidende A marts Nr Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v. I medfør af 11, 12, 13, 46 og 47 i færdselsloven, jfr. bekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961, fastsætter justitsministeriet følgende: AFSNIT III Registrering. 1. Ethvert motorkøretøj og enhver traktor, bortset fra dem, der er nævnt i færdselslovens 12, skal, forinden køretøjet tages i brug, være registreret og forsynet med nummerplader. Det samme gælder for påhængs-, sætte- og sidevogn til et registreringspligtigt køretøj samt for påhængsredskab, der benyttes efter et motorkøretøj og efter sin konstruktion kan fremføres med større hastighed end 30 km i timen Stk. 2. Ønskes en ikke-registreret traktor anvendt til transport af produkter m. v. i medfør af færdselslovens 12, stk. 3, skal den godkendes hertil og ligeledes forsynes med nummerplader. Stk. 3. Registrering og godkendelse foretages af Centralregisteret for motorkøretøjer og sker ved indførelse i et for hele landet fælles register. Civilforsvarskorpsets køretøjer registreres dog efter regler fastsat af civilforsvarsstyrelsen, der foranlediger køretøjerne fremstillet til syn for justiksministeriets bilinspektører efter reglerne i denne bekendtgørelse. Forsvarets køretøjer omfattes ikke af bekendtgørelsen. Stk. 4. Registeret, der føres under anvedelse af elektronisk databehandling, indeholder oplysninger om hvert enkelt køretøj og dets tilhørsforhold. 2. Anmeldelse om registrering (goddkendelse), afmelding, flytning m. v. sker ved henvendelse til et af politiets motorkontorer. Anmeldelse kan indgives til ethvert motorkontor, uanset hvor ejeren (brugeren) har bopæl. Om eventuelt syn henvises til bestemmelserne i afsnit B H. Stk. 2. Ved anmeldelse af et køretøj til syn eller registrering (godkendelse) anvendes den dertil godkendte blanket (typeattest). Er anmeldelsesblanketten (typeattesten) udfyldt utydeligt, fejlagtigt eller ufuldsændigt, eller er anmeldelsen i øvrigt mangelfuld, afvises anmeldelsen, medmindre fejlen uden vanskelighed straks kan afhjælpes. Stk. 3. Anmeldelsesblanketten (typeattesten) skal være underskrevet enten personligt af køretøjets ejer (bruger) eller af andre på dennes vegne ifølge vedlagt skriftlig fuldmagt. Anmeldelsesblanketten og fuldmagten skal indeholde oplysning om ejerens (brugerens) fulde navn og adresse. Stk. 4. Som adresse skal angives det sted, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold, eller hvor han har forretningssted, ved hvilket køretøjet varigt benyttes. Stk. 5. Når et køretøj registreres med en bestemt person som bruger, skal ejerens navn og adresse samtidig registreres. Stk 6. Som bruger anses i denne bekendtgørelsen kun den, som har varig rådighed over et køretøj, jfr. færdselslovens 4, stk. 2. Stk. 7. Centralregisteret udfærdiger en attest om registreringen. For særlige arter køretøjer kan registreringsattesten suppleres af specielle attester udfærdiget af en bilinspektør. Hvor det i denne bekendtgørelse er foreskrevet, at registreringsattesten skal medbringes, gælder dette også sådanne supplerende attester.

3 2 Fra Lovtidende A Centralregisteret for motorkøretøjer kan fastsætte nærmere regler om køretøjers registrering (godkendelse) og mærkning, herunder benyttelse af prøveskilte, samt dispensere fra de af justitsministeriet udfærdigede bestemmelser herom. Stk. 2. Centralregisterets afgørelser kan påklages til justitsministeiet. De af politimestrene trufne afgørelser vedrørende registrering kan påklages til centralregisteret og derfra til justitsministeriet. 1. Fabriksny, standardtypegodkendte motorkøretøjer.. 4. Ved anmeldelsen til registrering afleveres: 1) Typeattest udstedt af den dertil berettigede og frsynet med erklæring fra den forhandler, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var i forskriftsmæssig stand. 2) Attest fra toldvæsenet om, at fuld eller halv omsætningsafgift er erlagt, eller at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Last- og varemotorvogne med tilladt totalvægt over kg, som alene registreres til anvendelse til transport af gods, samt egentlige brandslukningskøretøjer registreres dog uden fremlæggelse af attest fra toldvæsenet om omsætningsafgiftens berigtigelse. Det samme gælder personmotorvogne, der udelukkende skal køre i fast rute, på betingelse af, at koncessionshaverens tilladelse til rutekørsel forevises ved anmeldelsen. 3) Bevis for, at der er tegnet den påbudte ansvarsforsikring omfattende den anvendelse af køretøjet, hvortil det ønskes registreret. Er køretøjet forsynet med tilkoblingsanordning, må forsikringen omfatte kørsel med tilkoblet køretøj. Stk. 2 Forhandlerens erklæring på typeattesten må ved anmeldelsen ikke være over en uge gammel. Toldvæsenets attest for afgiftsfritagelse af et køretøj har kun gyldighed ved anmeldelse til registrering senest 14 dage efter udstedelsen. 5. Skønnes registreringsgrundlaget at være i orden, udleverer motorkontoret nummerplader og en midlertidig registreringsattest samt tilageleverer eventuel toldattest. Stk. 2. Finder centralregisteret, at betingelserne for registrering er til stede, foretages endelig registrering. Registreringsattesten samt girokort til indbetaling af vægtafgift sendes derefter til køretøjets ejer (bruger). Stk. 3. Konstateres det, enten på motorkontoret eller i centralregisteret, at betingelserne for registrering ikke er til stede, afvises køretøjet fra registrering. Er nummerplader og foreløbig registreringsattest allerede udleveret, inddrages disse af politiet. Dette gælder også, hvis det efter registreringens foretagelse senere viser sig, at registreringsgrundlaget Stk. 4. Svarer køretøjet ikke til typeattesten, afvises det fra registrering og henvises til syn og registrering i overensstemmelse med reglerne i 7 9. Typeattesten forsynes med påtegning herom. Der anvendes ved fremstillingen til syn sædvanlig anmeldelsesblanket bilagt typpeattesten. Stk. 5. Er et køretøj urigtigt anmeldt som standardtypegodkendt, henvises det ligeledes til syn i overensstemmelse med reglerne i 7 9. Indberetning om det skete afgives til Statens biltilsyn. 6. Motorkøretøjer, der anmeldes til registrering til erhvervsmæssig personbefordring eller som skolekøretøj, eller som på ikke uvæsentlig måde afviger fra det

4 Fra Lovtidende A standardtypegodkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, kan ikke registreres uden syn. Ved fremstillingen til syn anvendes sædvanlig anmeldelsesblanket bilagt typeattest. Denne kræves ikke forsynet med forhandlererklæring, men hvis køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen, skal fabrikant, importør, forhandler eller anmelder påføre oplysning om de foretagne ændringer. 2. Ikke tidligere her i landet registrerede motorkøretøjer, der skal synes. 7. Motorkøretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som ikke i medfør af de foranstående bestemmelser kan registreres uden syn, skal for at kunne registreres være synet og godkendt af en bilinspektør. Det samme gælder køretøjer, der senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets og civilforsvarets køretøjer. Stk. 2. Fremstilling til syn kan ske for enhver bilinspektør. Køretøjer der, der ønskes synet med henblik på registrering som droske, kan dog kun fremstilles for en bilinspektøren i vedkommende droskereglements område. Stk. 3. Ved fremstillingen for bilinspektøren afleveres: 1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand. 2) Toldattest, hvor dette kræves, jfr. 4, stk. 1, nr. 2. 3) Vægtseddel fra en statsautoriseret vejer og måler i det omfang, hvori det foreskrives af Statens biltilsyn. 4) Er køretøjet indført som brugt fra udlandet, må yderligere vedlægges registreringsattest eller anden fyldestgørende dokumentation for dets tidligere registrering. Toldattest kan ikke anses som fyldestgørende dokumentation herfor. 5) Ved syn af a) personmotorvogne indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, b) vare- og lastmotorvogne, bortset fra sådanne, der tidligere har været registreret her i landet som personmotorvogne, c) trehjulede motorcykler til varetransport, afleveres der tillige godkendeleserklæring efter 33. Denne erklæring skal, hvis køretøjet er fabriksnyt, forsynes med fabrikantens eller importørens erklæring om, at køretøjet er i overensstemmelse med godkendelseserklæringen. Såfremt køretøjet er standardtypegodkendt, kan typeattest, jfr. 6, dog erstatte godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra standardtypegodkendelsen med hensyn til styretøj, bremser eller bærende konstruktion. 8. Motorkøretøjer, ved hvis registrering der i henhold til 7, stk. 3, nr. 5, skal fremlægges typegodkendelseserklæring eller typeattest, kan, forinden typegodkendelse eller standardtypegodkendelse er udstedt, godkendes midlertidigt, når der for bilinspektøren i original, fotokopi eller bekræftet genpart fremlægges attest fra Statens biltilsyn om foreløbig godkendelse i henhold til 28, stk. 2, eller 33, stk. 2. Anmeldelsesblanketten forsynes med påtegning om, at godkendelsen er midlertidig, og bemærkning herom anføres på registreringsattesten og i registeret. Stk. 2. Når typegodkendelse foreligger, fremsendes typegodkendelseserklæring (typeattest) i udfyldt stand vedlagt registreringsattesten til bilinspektøren, der da afgør om køretøjet kan godkendes. Vedrører ansøgningen om typegodkendelse kun dette køretøj, må henvendelsen rettes til den bilinspektør, der har udstedt den foreløbige godkendelse. Såfremt typegodkendelsen er betinget af konstruktive ændringer ved køretøjet, eller bilinspektøren i øvrigt skønner, at kontroleftersyn er fornødent, skal

5 4 Fra Lovtidende A køretøjet fremstilles for den pågældende bilinspektør under anvendelse af sædvanlig anmeldelsesblanket. Kontroleftersynet er gebyrfrit. Bilinspektøren underretter motorkontoret om sin afgørelse, idet typegodkendelseserklæring eller typeattest vedlægges. Der udfærdiges ny registreringsattest eller foretages berigtigelse af tidligere udstedt registreringsattest, ligesom der i registeret foretages notering om den endelige godkendelse. Nægtes endelig godkendelse, inddrages nummerpladerne. 9. Ved anmeldelsen til registrering afleveres: 1) Anmeldelsesblanket forsynet med bilinspektørens godkendelsespåtegning. Godkendelsen kan i indtil 3 måneder danne grundlag for anmeldelse til registrering til den anvendelse, hvortil køretøjet er godkendt. Er køretøjet efter godkendelsen, men inden anmeldelsen til registrering overgået til en anden ejer (bruger), må yderligere medbringes en anmeldelsesblanket vedrørende den nye ejer (bruger). 2) Eventuel toldattest, jfr. 4, stk. 1, nr. 2. 3) Eventuel dokumentation for tidligere registrering i udlandet, jfr. 7, stk. 3, nr. 4. 4) Eventuel godkendelseserklæring efter 33, jfr. 7, stk. 3, nr. 5. 5) Forsikringsbevis, jfr. 4, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. Med hensyn til registreringen gælder bestemmelserne i 5, stk Stk. 3. Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder om forsvarets eller civilforsvarets køretøjer, anføres på registreringsattesten og i registeret i rubrikken Registreret første gang dato for den tidligere første registrering. Kan denne ikke oplyses, anføres eventuelt efter indhentet erklæring fra bilinspektøren fabrikationsår. I så fald betragtes køretøjet som registreret første gang i udlanedt ved udgangen af dette år. For ikke-fabriksny køretøjer, der tidligere hverken har været registreret her i landet eller i udlandet, anføres på samme måde fabrikationsåret. Var køretøjet ved indførselen forsynet med nummerplader, skal disse afleveres, medmindre de er sendt ud af landet. Registreres et køretøj, der senest har været registreret i Finland, Norge, Sverige eller Tyskland, underrettes vedkommende myndighed om registreringen her i landet. C. Flytning. 10. Forandrer ejeren (brugeren) af et registreret motorkøretøj adresse (bopæl, opholds- eller forretningssted, jfr. 2, stk. 4), skal dette inden 14 dage anmeldes til et motorkontor eller centralregisteret. Stk. 2. Ved midlertidigt ophold uden for den anmeldte bopæl af ikke over 5 måneders varighed er anmeldelse om flytning ufornøden. Stk. 3. Rejser køretøjets ejer (bruger) ud af landet og opgiver sin bopæl her, skal køretøjet afmeldes efter 12, medmindre ejeren (brugeren) kun tager midlertidigt ophold i ulandet af ikke over 5 måneders varighed, eller centralregisteret tillader, at køretøjet forbliver registreret her i landet. D. Ejerskifte. 11. Når et registreret motorkøretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til at anmelde dette til et motorkontor inden 14 dage, medmindre køretøjet afmeldes forinden. Centralregisteret sender den tidligere ejer meddelelse om registreringen af ejerskiftet. Om anmeldelsen m. v. gælder reglerne i 13.

6 Fra Lovtidende A Stk. 2. Overtager en ægtefælle efter den anden ægtefælles død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles navn, gælder reglerne i stk. 1. E. Afmelding. 12. Afmelding af et motorkøretøj kan ske på ethvert motorkontor. Ved afmeldingen skal nummerpladerne afleveres. Angives nummerpladerne at være bortkommet, foranledigerer motorkontoret dem efterlyst. Stk. 2. Forevises køretøjets registreringsattest ved afmeldingen, forsynes den af motorkontoret med påtegning herom. I modsat fald udsteder motorkontoret en kvittering for nummerpladernes aflevering. F. Motorkøretøjer, der tidligere er registreret her i landet. 13. Ved anmeldelse til registrering afleveres: 1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand. Hvis syn kræves i medfør af 14, skal blanketten være forsynet med bilinspektørens godkendelsespåtegning. Godkendelsen kan i indtil 3 måneder danne grundlag for anmeldelse til registrering til den anvendelse, hvortil køretøjet er godkendt. Er køretøjet efter godkendelsen, men inden anmeldelsen til registrering overgået til en anden ejer (bruger), må yderligere medbringes en anmeldelsesblanket vedrørende den nye ejer (bruger). 2) Køretøjets seneste registreringsattest. Er køretøjet ikke nu registreret, må attesten være forsynet med påtegning om køretøjets afmelding eller være vedlagt særlig kvittering for nummerpladernes aflevering. 3) Toldattesten, såfremt en sådan kræves ved køretøjets første registrering, jfr. 4, stk. 1, nr. 2. Er der ikke erlagt fuld eller halv omsætningsafgift af køretøjet, må toldattesten være forsynet med toldvæsenets erklæring om, at der intet er til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger). Såfremt der i forbindelse med registreringen skal svares afgift i henhold til lov om afgift ved ejerskifte af brugte motorkøretøjer, skal toldattesten være forsynet med stempelmærker til afgiftens beløb. 4) Godkendelseserklæring efter 33, hvis typegodkendelsen kun omfatter det pågældende køretøj. Bestemmelesrne i 8 om midlertidig godkendelse finder tilsvarende anvendelse. 5) Forsikringsbevis, jfr. 4, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. Skønnes registreringsgrundlaget i orden, udfærdiger motorkontoret en midlertidig registreringsattest, udleverer eventuelle nummerplader, jfr. 36, og tilbageleverer eventuel toldattest. Stk. 3. Med hensyn til registreringen gælder i øvrigt bestemmelserne i 5, stk Inden anmeldelse til registrering efter 13 skal køretøjet være synet og godkendt af en bilinspektør, jfr. dog 5. Stk. 2. Fremstiling til syn kan ske for enhver bilinspektør. Køretøjer, der ønskes synet med henblik på registrering som droske, kan dog kun fremstilles for bilinspektøren i vedkommende droskereglements område. Stk. 3. Ved fremstillingen for bilinspektøren afleveres de dokumenter, der er nævnt i 13, stk. 1, nr. 1 4, nemlig:

7 6 Fra Lovtidende A ) anmeldelsesblanket, 2) køretøjets seneste registreringsattest, 3) eventuel toldattest, jfr. 4, stk. 1, nr. 2, 4) eventuel godkendelseserklæring, samt 5) vægtseddel fra en statsautoriseret vejer og måler i det omfang, hvori det foreskrives af Statens biltilsyn. Stk. 4. Godkendes køretøjet, udleverer bilinspektøren snares muligt til anmelderen de dokumenter, der har været forevist. Toldattest tilbageleveres dog straks efter afbenyttelsen. Stk. 5. Køretøjer kan registreres uden syn i følgende tilfælde: 1) Når en ægtefælle efter den anden ægtefælles død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der hidtil har været registreret i den anden ægtefælles navn. 2) Når køretøjet er registreret første gang for mindre end 5 år siden. 3) Når køretøjet er undergivet regler om periodisk syn og er synet og godkendt for mindre end 1 år siden. 4) Når køretøjet ikke er undergivet periodisk syn, men er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og er synet og godkendt for mindre end 2 år siden. 5) Når køretøjet er registreret for første gang for mere end 10 år siden og er synet og godkendt for mindre end 1 år siden. Stk. 6. Syn kræves dog uanset bestemmelserne i stk. 5 med hensyn til: a) Køretøjer, der ønskes registreret, efter at de har været afmeldt i mere end 3 måneder, eller efter at nummerpldaerne har været fjernet på grund af mangler. b) Køretøjer, der ønskes registreret til erhvervsmæssig personbefordring, til udlejning uden fører eller til skolekørsel. Syn kræves dog ikke, såfremt køretøjerne hidtil har været godkendt til samme anvendelse, for droskers vedkommende til samme anvendelse inden for samme droskereglements område. Stk. 7. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 5, nr. 3, 4 og 5, kan registrering uden syn kun ske, såfremt det tidligere syn er foretaget 6) i forbindelse med registrering, 7) i forbindelse med godkendelse af ændringer ved et køretøj, 8) i forbindelse med godkendelse af ændret anvendelse af et køretøj, 9) som syn i medfør af færdselslovens 13, stk. 3, 1. pkt., herunder til kontrol med, at mangler påvist ved landevejssyn er udbedret, 10) som periodisk syn. Stk. 8. Ved beregningen af de i stk. 5 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests udvisende til grund. Om attestens og eventuelle attestgenparters angivelse af tidspunktet for et foretaget peridisk syn henvises til 24, stk. 3. G. Traktorer. 15. Om anmeldelse, registrering (godkendelse), flytning, ejerskifte og afmelding gælder for registreringspligtige og godkendelsespligtige traktorer samme regler som for motorkøterøtjer. Der skal dog ikke fremlægges attest fra toldvæsenet. Stk. 2. Syn af traktorer kan finde sted uden for bilinspektørens sædvanlige synssted. I så fald påhviler det anmelderen at betale bilinspektørens befordringsgodt-

8 Fra Lovtidende A gørelse og timepenge efter de herfor fastsatte takster. Såfremt der ved samme lejlighed foretages undersøgelse af køretøjer tilhørende flere anmeldere, fordeles disse udgifter forholdsmæssigt mellem anmelderne. H. Påhængs-, sætte- og sidevogne. 16. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmelding af påhængs-, sætte- og sidevogne til et registreringspligtigt køretøj gælder samme regler som for motorkøretøjer med de ændringer, der fremgår af reglerne i det følgende. Særskilt ansvarsforsikring forlanges ikke, det trækkende køretøjs ansvarsforsikring skal omfatte kørsel med et tilkoblet køretøj. For påhængs-, sætte- og varesidevogne til motorkøretøjer bortset fra varesidevogne bygget på stel bestemt til personsidevogne kræves godkendelseserklæring efter 33 som ved last- og varemotorvogne. Der kræves ikke toldattest for påhængs- og sættevogne, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport. Stk. 2. En påhængs-, sætte- eller sidevogn kan kun registreres uden syn, hvis den registreres i forbindelse med et trækkende køretøj, som den senest har været registreret i forbindelse med, og den i øvrigt opfylder betingelserne i 14 for registrering uden syn. Stk. 3. Det trækkende køretøjs registreringsnumemr anføres på det tilkoblede køretøjs registreringsattest, ligesom dettes registreringsnummer anføres på det trækkende køretøjs attest. Godkendees en påhængs-, sætte- eller sidevogn til kørsel med mere end ét trækkende køretøj, eller godkendes et trækkende køretøj til kørsel med mere end ét tilkoblet køretøj, anføres den eller de øvrige godkendte kombinationer i en eller flere attester, udstedt af vedkommende bilinspektør. Motorkontoret supplerer eventuelt attesten(erne) med de pågældende køretøjers registreringsnumre. Attesten(erne) eller bekræftet afskrift eller fotokopi medbringes under kørselen. Stk. 4. I forbindelse med godkendelsen af et køretøj til kørsel med tilkoblet (trækkende) køretøj skal bilinspektøren efter begæring på grundlag af oplysninger tilvejebragt af anmelderen udstede en erklæring med sådanne angivelser om køretøjets og tilkoblingsanordningens art, at køretøjet uden fornyet fremstilling for en bilinspektør vil kunne godkendes til kørsel med bestemte andre tilkoblede (trækkende) køretøjer. Stk. 5. Under særlige omstændigheder kan centralregisteret efter forhandling med Statens biltilsyn tillade, at et kretøj registreres til kørsel i forbindelse med et ubestemt antal tilkoblede (trækkende) køretøjer af en bestemt type. Stk. 6. Ved registreringssyn af en påhængs-, sætte- eller sidevogn kan bilinspektøren forlange forevist det trækkende køretøj, medmindre der for dette forevises en erklæring efter stk. 4. I så fald kan bilinspektøren, hvis det er nødvendigt for et forsvarligt syn, forlange køretøjet fremstillet tilkoblet et dertil egnet trækkende køretøj. Såfremt det trækkende køretøj ikke i øvrigt skal fremstilles til syn, f. eks. på grund af montering af tilkoblingsanordning, undersøges det kun i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre et tilfredsstillende syn af det tilkoblede køretøj. Der anvendes ikke anmeldelsesblanket og kræves intet gebyr for det trækkende køretøj, men køretøjets registreringsattest må forevises. Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på registreringssyn af et trækkende køretøj, der ønskes godkendt til kørsel med en eller flere påhængs-, sætteeller sidevogne. Stk. 8. I tilfælde hvor et køretøj, der allerede er registreret til at trække et bestemt køretøj, ønskes godkendt til kørsel med et ligeledes allerede registreret køretøj, anvendes ikke anmeldelsesblanket for noget af køretøjerne, og der kræves ikke gebyr, men

9 8 Fra Lovtidende A køretøjernes registreringsatterster må forevises. Køretøjerne kan kræves forevist, medmindre der foreligger erklæringer efter stk. 4. I. Påhængsredskaber. 17. Om anmeldelse, registrering, flytning, ejerskifte og afmelding gælder for påhængsredskaber, der er registreringspligtige i medfør af færdselslovens 11, stk. 1, samme regler som for påhængsvogne. Der kræves dog ikke toldattest, og godkendelseserklæring efter 33 fremlægges kun for påhængsredskaber, der er indrettet til beboelse (campingvogne). Stk. 2. En standardtypegodkendt campingvogn kan kun registreres uden syn, når der ved anmeldelsen til registrering afleveres en erklæring fra en bilinspektør om, at campingvognen er godkendt til kørsel med det eller de trækkende køretøjer, den ønskes registreret i forbindelse med. Bilinspektørens godkendelse kan udfærdiges enten i forbindelse med et syn af det trækkende køretøj, hvis dette i øvrigt skal synes, eller på grundlag af en forevisning af køretøjet. Ved forevisningen anvendes ikke anmeldelsesblanket, og der betales ikke gebyr. J. Ændringer ved eller ændret anvendelse af registrerede eller godkendte køretøjer. 18. I følgende tilfælde af ændring af et registreret køretøjs indretning og udstyr har køretøjets ejer (bruger) pligt til at lade køretøjet fremstille for en bilinspektør og derefter foretage anmeldelse til motorkontoret: 1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styretøj, bremser eller bærende konstruktion, 2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, 3) ved overgang til anvendelse af gas som drivkraft for køretøjet, 4) hvis køretøjets egenvægt skønnes at blive forøget med mere end 50 kg. Stk. 2. Overgår et køretøj i øvrigt til anden drivkraft eller anvendelse, end det ved registreringen er godkendt til, skal anmeldelse ske til motorkontoret. I de tilfælde, der er nævnt i 14, stk. 6 b), skal køretøjet forinden være synet og godkendt af en bilinspektør. Stk. 3. Registreringsmyndigheden påser, om en ændring af et køretøj eller dets anvendelse medfører forandring af køretøjets vægtafgift eller pligt til at betale omsætningsafgift. I tvivlstilfælde vedrørende omsætningsafgiften rettes henvendelse til toldvæsenet. (...) AFSNIT III Mærkning af køretøjer. A. Nummerplader.

10 Fra Lovtidende A Nummerplader til registrerede (godkendte) køretøjer udleveres mod gebyr af motorkontorerne. Afmeldes et køretøj, eller skal det på grund af omregistrering forsynes med nye nummerplader, skal køretøjets hidtidige nummerplader afleveres til et motorkontor. Stk. 2. Nummerpladerne følger vedkommende køretøj, så længe det forbliver registreret, uanset ejerskifte (brugerskifte) og ejers (brugers) flytning. Skal et køretøj på grund af ændret omsætningsafgiftsberegning eller af anden grund placeres i en anden nummerserie end hidtil, udleveres nye nummerplader mod gebyr. Stk. 3. Gebyret for nummerplader er 15 kr. for et sæt og 8 kr. for en enkelt plade. 37. Nummerpladerne inddeles i serier efter køretøjernes art og anvendelse. Stk. 2. Inden for numrene anvendes følgende serier: 1. Sidevogne til motorcykler, sorte plader. 2. Sidevogne til motorcykler, gule plader. 3. Påhængsvogne m. v., sorte plader 4. Påhængsvogne m. v., gule plader 5. Faste prøveskilte til motorvogne m. v. 6. Faste prøveskilte til motorcykler. 7. Godkendte traktorer. 8. Motorcykler, sorte plader. 9. Motorcykler gul sorte plader. 10. Motorcykler, gule plader. 11. Motorvogne og registrerede traktorer, sorte, rektangulære nummerplader. 12. Motorvogne, sorte, kvadratiske bagnummerplader. 13. Motorvogne, gul sorte plader. 14. Motorvogne, gule plader. Stk. 3. Inden for numrene anvendes følgende serier: 1. Motorvogne berigtiget med 20 pct. omsætningsafgift, rektangulære nummerplader. 2. Motorvogne berigtiget med 20 pct. omsætningsafgift, kvadratiske bagnummerplader. Stk. 4. Yderligere anvendes følgende særlige nummerplader: 1. Nordiske grænsenummerplader, motorvogne m. v. 2. Nordiske grænsenummerplader, motorcykler. 3. Løse prøveskilte, motorvogne m. v. 4. Løse prøveskilte, motorcykler. 5. Nummerplader til blokvogne. Stk. 5. Nærmere regler om nummerserierne fastsættes af centralregisteret. Stk. 6. Til påhængs- og sættevogne samt påhængsredskaber (herunder campingvogne) udleveres rektangulære nummerplader af samme type som den, der anvendes til motorvogne.

11 10 Fra Lovtidende A Registreringspligtigt køretøj skal føre to nummerplader, der anbringes foran og bag på køretøjet. Motorcykler og tilkoblede køretøjer skal dog kun være forsynet med nummerplade bagpå. Stk. 2. Godkendte traktorerskal føre en nummerplade foran på køretøjet. 39. Nummerplader må ikke forsynes med pynteskruer eller andet, der nedsætter læseligheden, herunder navnlig ikke med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Alle nummerplader skal være synlige og læselige. 40. Tabes en nummerpalde, eller bliver den ulæselig ved beskadigelse eller på anden måde ubrugbar, skal dette straks anmeldes til et motorkontor. Bestilling på ny nummerplade indgives straks. Har køretøjet én brugbar nummerplade, kan politiet meddele tidsbegrænset skriftlig tilladelse til, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den tilbageværende nummerplade anbringes bagpå køretøjet, og at tilladelsen altid medbringes under kørsel og på forlangende forevises politiet. I andre tilfælde udleveres uden betaling prøveskilte til almindelig brug. Stk. 2. Ved udlevering af ny nummerplade til erstatning for den tabte eller ubrugbare tilbageleveres enten de udlånte prøveskilte eller tilladelsen til kørsel med en enkelt nummerplade. For så vidt den erstattede nummerplade ikke er bortkommet, afleveres den samtidig. Stk. 3. Når der til et køretøj, hvortil der er udleveret to nummerplader, bestilles en enkelt nummerplade til erstatning for en bortkommen plade, leveres der en plade til det pågældende køretøj med bibeholdelse af det gamle nummer, forudsat at der ikke inden for de sidste to år er leveret en enkelt plade med samme nummer til erstatning for en bortkommen plade. Bortkommer en eller flere nummerplader i andre tilfælde, skal køretøjet omregistreres. Omregistreringen medfører ikke, at køretøjet skal fremstilles for bilinspektøren. B. Anden mærkning. (...) 43. Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne plader og indskrifter, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de plader og indskrifter, der er påbudt eller tilladt. AFSNIT IV Prøveskilte. 44. Midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med registreringspligtige køretøjer, der ikke er registrerede, kan finde sted under iagttagelse af reglerne i det følgende, således at køretøjet i stedet for de almindelige nummerplader forsynes med prøveskilte. Stk. 2. Prøveskilte kan udleveres til vedvarende brug (faste prøveskilte) eller for et kortere tidsrum (løse prøveskilte). Kørsel med prøveskilte må kun finde sted inden for landets grænser. Faste prøveskilte.

12 Fra Lovtidende A Faste prøveskilte kan udleveres til fabrikanter, forhandlere, imortører og reparatører, der er i besiddelse af næringsbrev eller tilladelse til handel med brugte genstande. Prøveskiltene må ikke benyttes af andre end den person, det firma eller den filial, til hvem de er udleveret, eller til hvem vedkommende køretøj i medfør af nedenstående bestemmelser kan overlades. Stk. 2. Udlevering sker på motorkontoret på den pågældendes hjemsted eller faste forretningssted. En filial med selvstændigt forretningslokale har hjemsted, hvor filialen er beliggende. Stk. 3. Forinden udleveringen påses det, at der af modtageren er tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med justitsministeriets bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Stk. 4. For benyttelsen betales en afgift af 300 kr. årlig for et sæt prøveskilte til motorvogn og 50 kr. årlig for et prøveskilt til motorcykel. Afgiften opkræves og anvendes på samme måede som den almindelige vægtafgift af motorkøretøjer. Stk. 5. For nummerpladerne betales ved udleveringen 15 kr. pr. sæt og 8 kr. for en enkelt plade. 46. Kørsel med prøveskilte må kun finde sted i følgende øjemed: a) Afprøvning og indstilling af nye køretøjer eller køreprøve i anledning af reparation af køretøjer, derimod ikke tilkørsel af nye eller istandsatte køretøjer. b) Demonstration eller prøve af køretøjer i anledning af salg. Køretøjet må ikke samtidig benyttes til varetagelse af andre formål, såsom anden forretningskørsel. c) Det må heller ikke samtidig benyttese til amindelig lystkørsel, befordring af gods ud over det, der er nødvendigt for demonstrationen, eller udlånes til eventuelle købere til selvstændig afprøvning, jfr. dog 47, stk. 2. Køretøjet kan, når sælgeren eller dennes repræsentant befinder sig i køretøjet, føres af køberen, dennes pårørerende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet. Demonstrations- og prøvekørsel må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra den eventuelle køber af et motorkøretøj af den pågældende type; dette gælder dog ikke demonstration for forhandlere og demonstration af køretøjer, der er berigtiget med fuld eller halv afgift i henhold til lov om omsætningsafgift af motorkøretøjer m. v. I sidstnævnte tilfælde skal toldattesten medbringes under kørselen. d) Afhentning eller udbringning af køretøjer i anledning af reparation eller salg. e) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering elller godkendelse af køretøjet. f) Overførsel af køretøjer til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Lige med overførsel til udstillingssted stilles overførsel til et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum, f. eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads. g) Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af den her fast bosiddende person. Sådan kørsel kan kun finde sted fra grænsen eller havdnen direkte til det sted, hvor køretøjet agtes registreret, eller hvor den, der indfører køretøjet, har fast bopæl, forretning eller værksted. h) Optagelse af fotografier og film af køretøjet. Sådan kørsel må kun foretages af fabrikanter af motorkøretøjer eller generalrepræsentanter for køretøjer fremstillet i udlandet eller af ansatte hos disse og alene i det øjemed at fremstille reklamemateriale for køretøjet. Køretøjet må ikke samtidig benyttes til andre for-

13 12 Fra Lovtidende A mål, såsom anden forretningskørsel, almindelig lystkørsel eller transport af gods bortset fra det fornødne fotomateriel. Stk. 2. Kørsel med prøveskilte til andet formål end nævnt i stk. 1, litra e og f, er ikke tilladt på søndage eller folkekirkens helligdage efter kl. 14, medmindre politiet i hvert enkelt tilfælde har meddelt tilladelse hertil. Forinden sådan tilladelse meddeles, skal politiet forlange forelagt behørig dokumentation for, at kørselen skal foregå i et af de øjemed, der er nævnt i stk. 1. Tilladelsen skal medbringes under kørselen og skal på forlangende forevisis politiet. På søndage, hvor det efter lukkelovgivningen er tilladt at holde butikkerne åbne, kan kørsel med prøveskilte dog finde sted uden tilladelse fra politiet i det tidsrum, hvori det er tilladt at holde butikkerne åbne. Stk. 3. Politiet kan tillade anvendelse af prøveskilte til kortvarig kørsel med ikke registrerede motorkøretøjer i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller amnennyttige formål eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue og lignende arrangementer. 47. Prøveskilte må med den undtagelse, der er nævnt i stk. 2, kun benyttes af den person eller det firma, hvortil de er udleveret. Stk. 2. Ved demonstrationskørsel (jfr. 46, stk. 1, litra b) med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskiltene udlånes til den interesserede køber og hans pårørende til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn. For motorcykler gælder denne regel kun køretøjer, der ikke vil kunne registreres med bagsæde. Stk. 3. Den person eller det firma, som prøveskiltene er udleveret til, skal føre en fortegnelse over, hvem der har benyttet prøveskiltene, og hvornår benyttelsen er påbegyndt og afsluttet. Oplysning herom skal på forlangende meddeles politiet. Fortegnelsen skal opbevares i indst 3 måneder. 48. Prøveskilte må ikke anvendes på køretøjer, hvis nummerplader er fjernet ved politiets eller bilinspektørens foranstaltning. Herfra undtages dog kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering, når køretøjet er brangt i forskriftsmæssig stand. 49. Uanset bestemmelserne i 44, stk. 1, kan prøveskilte anvendes på registreret køretøj ved kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller omregistrering, hvorved det skal forsynes med nye nummerplader. De aftagne gamle eller udleverede nye nummerplader skal da medbringes i køretøjet. 50. Misbrug af prøveskilte ved benyttelse til andre formål end nævnt i 46 eller i øvrigt i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne foran eller til kørsel med køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden, kan foruden strafansvar medføre, at prøveskiltene inddages. Stk. 2. Inddragelse af skiltene skal ske for et bestemt tidsrum af ikke over et år. I denne periode kan der ikke til vedkommende person, firma eller filial udleveres andre faste prøveskilte. Løse prøveskilte. 51. Løse prøveskilte kan udleveres til de personer, der er nævnt i 45, og til andre, der har anvendelse derfor, men kun til benyttelse i de øjemed, der er angivet i 40, 46 og 53.

14 Fra Lovtidende A Stk. 2. Prøveskiltene kan udleveres af ethvert motorkontor. De må kun udleveres til personer, der er politiet bekendt, eller som legitimerer sig, f. eks. ved forevisning af pas, førerbevis, dåbsattest eller lignende. Stk. 3. Ved udleveringen af prøveskiltene udsteder politiet en tidsbegrænset skriftlig tilladelse til kørsel med skiltene, indeholdene oplysning om formålet med udleveringen og betingelserne for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørselen og på forlangende forevises politiet. Stk. 4. Motorkontoret tegner ansvarsforsikring for prøveskiltene. Forsikringen tegnes hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, Amaliegade 10, København K. Stk. 5. For benyttelsen og ansvarsforsikringen betales 6 kr. pr. døgn for et sæt prøveskilte eller et prøveskilt til motorcykel. Betalingen sker forud for det tidsrum, prøveskiltene påregnes at skulle anvendes. Såfremt motorkontoret finder anledning til det, kan der kræves et passende depositum. Efter afbenyttelsen skal skiltene tilbageleveres den myndighed, der har udleveret dem. Betalingen beregnes fra udleveringen til det øjeblik, da skiltene påny er den udleverende myndighed i hænde; for overskydende tid ud over en time betales afgift som for et døgn. Tilbagesendes skiltene gennem postvæsenet, beregnes betalingen fra det tidspunkt, afsenderen godtgør at have indleveret dem til postvæsenet. 52. Prøveskiltene må ikke benyttes af andre end den, til hvem de er udleveret, eller til hvem vedkommende køretøj efter bestemmelserne foran kan overlades, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. Bestemmelsen i 47, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 53. Til et registreringspligtigt køretøj kan der udleveres løse prøveskilte, såfremt køretøjet ikke kan registreres uden syn, og der ikke den pågældende eller den følgende hverdag afholdes syn inden for en afstand af 30 km fra anmelderens bopæl (forretningssted). Der skal i så fald forevises anmeldelsesblanket i udfyldt stand sammen med de bilag, der skal medfølge ved syn og anmeldelse, derunder forsikringsbevis, ligesom gebyret for syn skal være berigtiget. Politiet tillader køretøjet anvendt forsynet med prøveskilte for et bestemt tidsrum, normalt ikke ud over den dag, da køretøjet vil kunne fremstilles til syn, og foretager notat om denne tilladelse samt de udleverede prøveskiltes nummer på anmeldelsesblanketten, der skal medføres under kørselen som dokumentation for tilladelsen. Køretøjet kan benyttes i samme omfang, som hvis det var registreret, dog ikke til erhvervsmæssig personbefordring, udlejning uden fører eller skolekørsel, og kun inden for rigets grænser. For prøveskilte betales i sådanne tilfælde intet gebyr. 54. Ved misbrug eller overtrædelse i øvrigt af bestemmelserne om benyttelsen af prøveskiltene eller de betingelser, hvorunder tilladelsen er givet, finder 50 tilsvarende anvendelse. (...) AFSNIT VI Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

15 14 Fra Lovtidende A Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves justitsministeriets bekendtgørelse nr. 238 af 24. juli 1964 om registrering af motorkøretøjer m. v. som ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 339 af 3. september 1965, jfr. dog Centralregistreringen af motorkøretøjer, jfr. 1, stk. 2, etableres etapevis fra 1. april Fra 1. april 1966 gælder bekendtgørelsens bestemmelser for køretøjer, hvis ejer (bruger) har bopæl (fast ophold, forretningssted) i de hidtidige registreringsområder Storkøbenhavn og Hillerød. Stk. 2. Ved flytning hertil fra et sted uden for centralregisterets område skal der ske registrering efter reglerne i 13 ved anmeldelse til et motorkontor i centralregisterområdet. Stk. 3. Køretøjerne forbliver registreret i centralregisteret, uanset om ejeren (brugeren) får bopæl (fast ophold, forretningssted) uden for centralregisterets område, eller køretøjet, uden forinden at være afmeldt, overgår til en ejer (bruger) med bopæl (fast ophold, forretningssted) uden for dette. 59. Tidspunkterne for centralregistreringens udvidelse til de øvrige områder i landet fastsættes af justitsministeriet. 60. For andre køretøjer end dem, der er nævnt i 58, gælder indtil centralregistrering indføres for disse bekendtgørelsens bestemmelser med følgende ændringer: 1) Anmeldelse om registrering bortset fra tilfælde af flytning og ejerskifte (brugerskifte) samt anmeldelse om ændringer, jfr. 18, skal ske til motorkontoret i det registreringsområde, hvor ejeren (brugeren) har bopæl (fast ophold, forretningssted). Motorkontoret foretager registreringen efter de hidtil gældende regler. De hidtil anvendte nummerpladeserier anvendes. Påhængs- og sættevogne samt påhængsredskaber (herunder campingvogne) forsynes dog med nummerplader af samme type som motorvogne. 2) Anmeldelse om flytning inden for samme registreringsområde sker til det motorkontor, hvor køretøjet er registreret. Ved flytning til andet registreringsområde u- den for centralregisterets område skal køretøjet registreres efter reglerne i pkt. 1). 3) Anmeldelse om ejerskifte (brugerskifte) sker til det motorkontor, hvor den nye ejer har bopæl (fast ophold, forretningssted). 4) Afmelding uden samtidig registrering sker til det motorkontor, hvor køretøjet er registreret. 61. Påhængsvogne m. v., der er forsynet med nummerplader af den hidtil anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse, men skal i så fald bagpå bære en nummerplade med samme nummer som det trækkende køretøj eller en dertil svarende tilstrækkelig synlig og tydelig påmaling. Nummerplader med det trækkende køretøjs registreringsnummer til anbringelse på påhængs- og sættevogn må ikke længere udleveres. Forekommer der begæring om udlevering af en sådan nummerplade, må andrageren henvises til enten at ombytte den cirkulære nummerplade med en nummerplade af samme type som for motorvogne eller at påmale det trækkende køretøjs nummer.

16 Fra Lovtidende A Stk. 2. Deponering af nummerplader på motorkontorerne, jfr. justitsministeriets cirkulære nr. 69 af 28. marts , stk. 2-3, kan ikke længere finde sted. Justitsministeriet, den 24. marts K. Axel Nielsen. / Eefsen. Lovtidende A 29. marts juni Nr Bekendtgørelse om kørsel med blokvogn. I medfør af 10, 11, stk. 4, og 44, stk. 2, i færdselsloven, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961 som ændret ved lov nr. 198 af 8. juni 1966 fastsætter justitsministeriet efter forhandling med ministeriet for offentlige arbejder følgende: 1. Tilladelse til kørsel med blokvogn meddeles af politiet i den kreds, hvor køretøjet er hjemmehørende. Stk. 2. Der kan kun meddeles blokvognstilladelse til med hensyn til motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som benyttes til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods, som ikke med rimelighed vil kunne kræves transporteret på anden måde. Stk. 3. Tilladelse kan meddeles til kørsel ved en enkelt lejlighed eller for en periode af indtil 1 år til kørsel på en bestemt strækning. Stk. 4. Har blokvognen større vægt eller akseltryk end fastsat i færdselslovens 45, meddeles tilladelsen efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse. (...) 7. Samtidig med tilladelsen udleveres en særlig nummerplade til anbringelse bagpå køretøjet. 8. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises politiet. Den skal efter gyldighedens udløb tilbageleveres politiet sammen med nummerpladen. Stk. 2. Blokvognen skal være forsynet med påmaling om størst tilladte totalvægt og last i overensstemmelse med 41, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v. samt om datoen for sidste syn (f. Eks.: Synet 1. juli 1966 ). 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli Samtidig ophæves justitsministeriets bekendtgørelse nr. 214 af 4. juli 1955 om tilladelse til kørsel med blokvogn. (...) Justitsministeriet, den 27. juni 1966.

17 16 Fra Lovtidende A K. Axel Nielsen. / Frøsig. Lovtidende A 27. juni Nr september Bekendtgørelse om udvidelse af centralregisteret for motorkøretøjer. 1. Centralregisteret for motorkøretøjer udvides på de nedenfor anførte tidspunkter til yderligere at omfatte køretøjer i følgende registreringsområder, jfr. 58 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 108 af 24. marts 1966 om registrering af motorkøretøjer m. v.: 1) den 1. oktober 1966: Helsinge registreringsområde, 2) den 1. december 1966: registereringsområderne Svendborg, Kerteminde, Bogense, Kolding, Odder, Hobro, Ålborg, Nørresundby og Holstebro, 3) den 1. januar 1967: registereringsområderne Odense (Odense og Odense herreds politikreds), Horsens, Århus (Århus politikreds, Viby registreringsområde af Odder politikreds og Hasle herreds politikreds med undtagelse af Hammel registreringsområde) samt Randers og Viborg. Justitsministeriet, den 26. september P. M. V. Vilhelm Boas. Lovtidende A 29. september / Lemming.

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

Fra Lovtidende A 1964 Indhold

Fra Lovtidende A 1964 Indhold Fra Lovtidende A 1964 Indhold Side 24. juli Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1 Fra Lovtidende A 1964 1 24. juli 1964. Nr. 238. Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer i Grønland BEK nr 573 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 08-0198006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om registrering

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold

Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Fra Lovtidende A. 1958 Indhold Side 26. febr. Bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m. v.... 1 28. nov. Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse af motorkøretøjer m. v.... 20 Fra Lovtidende

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1567 af 20/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-2007 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 804 af 29/06/2007 LBK nr 1276 af 24/10/2007

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1) BEK nr 516 af 01/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-15 Senere ændringer til forskriften BEK nr 548

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. EF typegodkendelser for M, N og O. Direktiv 2007/46/EF FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 27.04.09 1933 FS300-000058 EF typegodkendelser for M, N og O Direktiv 2007/46/EF Indledning. Færdselsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland 1 Udkast Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland I medfør af 6a, 6 c og 7 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap

Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap BEK nr 661 af 11/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-802-0069 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

UDKAST. Ændringer i cirkulære om behandlingen af hittegods

UDKAST. Ændringer i cirkulære om behandlingen af hittegods Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 103, L 15 Bilag 11 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Louise Bach Algren Sagsnr.: 2012-1114-0011

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Taksatorprocesser version 7

Taksatorprocesser version 7 Taksatorprocesser version 7 13.11.2017 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere