Lokalplan nr For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Lokalplan nr Albertslund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12.6. For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Lokalplan nr. 12.6. Albertslund Kommune"

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr T F For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby Miljø og Teknikforvaltningen 01

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Planloven, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer, skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. Miljø og Teknikforvaltningen 02

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE INDLEDNING side 4 LOKALPLANENOMRÅDET side 4 BAGGRUND side 5 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD side 5 TEKNISKE ANLÆG side 6 ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER side 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL side 7 DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET LOKALPLANENS OFFENTLIGE FREMLÆGGELSE side 8 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 9 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus side 9 3 Lokalplanområdets anvendelse side 9 4 Udstykning side 10 5 Vej-, sti og parkeringsforhold side 10 6 Ledningsanlæg og affald side 10 7 Bebyggelsens omfang og placering side 10 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 11 9 Ubebyggede arealer side Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse side Grundejerforening side Tilladelse fra anden myndighed side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning side 15 Bilag nr. 1 Områdeplan Bilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan Bilag nr. 3 Retningsgivende facader og snit Bilag nr. 4 Parkeringsplan Miljø og Teknikforvaltningen 03

4 Redegørelse INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) er denne lokalplan udarbejdet for matr. nr. 6am Vridsløselille by, Herstedvester. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål til opførelse og indretning af familieboliger og/eller ældreegnede boliger. Planen fastlægger samtidig principper for bebyggelsens omfang, højde, ydre fremtræden, vej- og stibetjening og friarealer mv. Det er hensigten at udbygge området med 13 boliger, heraf 2 5 som ældreegnede boliger. Den bevaringsværdige del af gårdbebyggelsen bibeholdes med muligheder for ændringer af tagetage. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ændres områdets anvendelse fra blandet bolig- og erhverv til boligformål. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanens område ligger i byzone og omfatter ejendommen Bakkegården, beliggende på Vridsløsestræde Grundens areal udgør m². Mod øst og nord afgrænses området af Vridsløsestræde. Mod vest grænser området op til Dyregården, og mod syd grænser arealet op til den østlige del af Hyldagerparken med en af kommunens hovedstier. Bakkegården har oprindelig haft tilliggende jorder, og været benyttet til landbrugsformål. Efter frasalg af jorderne har gården i flere årtier været anvendt til beboelse samt diverse kontor, lager- og værkstedsformål. Den bevaringsværdige del af gårdbebyggelsen - med mulige ændringer af tagetagen, bygningsmaterialer og bygningsfarver- samt størstedelen af den bevaringsværdige træbeplantning bevares. Det bevaringsværdige længehus mod Vridsløsestræde indrettes til fælleshus for beboerne i den nye boligbebyggelse. Da medlemskabet af grundejerforeningen for den omliggende landsby er frivilligt, er det i forbindelse med byggeriets opførelse hensigten at afklare, om (nogle af) landsbyens beboere skal kunne deltage i fælleshusets etablering, drift og vedligeholdelse.

5 øst- eller nordvendte tagflader etableres ovenlys. Den sydøstlige rækkehus-bloks tagflader får hverken kviste eller ovenlys, da tageetagen ikke opføres som udnyttelig. Der gives mulighed for at give den bevaringsværdige bebyggelse en lidt større bygningshøjde og ændre det eksisterende loft til en udnyttellig tageetage med kviste på syd- eller vestsiden og ovenlys på øst- eller nordsiden af taget. BAGGRUND Bakkegården fungerer i dag som blandet bolig- og erhvervsformål. Ejendommen er privatejet. Stuehuset anvendes til beboelse, medens øvrige bygninger anvendes til kontor, lager- og værkstedsfunktioner tilknyttet firmaet HRH Holding A/S datterselskaber. Ejendommens ejer og Albertslund Kommune har drøftet en ændring af ejendommens anvendelse til boligformål, hvorved ejendommens hidtidige erhvervsfunktioner vil ophøre. Det vurderes, at den ændrede anvendelse til boligformål vil være en gevinst for landsbyen, og at den planlagte bebyggelse vil give landsbyen en styrket karakter. Tillige vil de kommende beboere have gavn af den nære beliggenhed op ad Hyldagerparken og Hyldagerskolen. Området er i dag omfattet af lokalplan nr LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er: at sikre områdets anvendelse til boligformål, gård- og rækkehusbebyggelse med egen have til et flertal af boligerne, fælleshus samt fællesarealer, at fastlægge retningslinjer for udformningen af 13 boliger, herunder 2-5 ældreegnede boliger, så bebyggelsen harmonerer med beliggenheden i en landsby, og samtidig skaber et oplevelsesrigt, varieret og trygt miljø, som tillige danner rammerne for et socialt samvær, at fastlægge byggefelter for bebyggelsens placering og omfang, at fastlægge placering af fællesarealer og bestemmelser om beplantning og hegn, at fastlægge beliggenhed af vejadgange, interne veje og stier samt parkeringsforholdene. Bebyggelsesplanen Bebyggelsesplanen er defineret ved en bibeholdelse af den eksisterende gårdbebyggelses syd- og østfløj omkring det eksisterende fælles gårdrum samt opførelse af ny rækkehus-bebyggelse omkring et nyt fælles grønt haverum. Den bevaringsværdige træbeplantning langs dele af områdets kant giver området en markant og særegen karakter. Boligbebyggelsen indrettes i den nyopførte rækkehusbebyggelse og den eksisterende bevaringsværdige gårdbebyggelses syd- og østfløj. Det er hensigten at opføre højst 13 boliger, heraf 2-5 som ældreegnede. Taghældningen vil blive grader, dog grader på den sydøstlige rækkehusblok. På de nye rækkehuses vest- eller sydvendte tagflader etableres kviste. På boligernes Boligerne fordeles på 5 byggefelter, der enten orienterer sig mod det fælles gårdrum eller det fælles grønne haverum. Den nye rækkehusbebyggelse sammenbygges i rækker med 2-3 boliger pr. række. Der opføres karnap på havesiden og på indgangssiden. Den nye rækkehusbebyggelse får alle egen have mod syd eller vest. Boligerne i den eksisterende gårdbebyggelses sydfløj får ligeledes egen have. Det eksisterende bevaringsværdige længehus mod Vridsløsestræde indrettes som fælleshus for beboerne i den nye boligbebyggelse samt eventuelt de af landsbyens beboere, som vil deltage i fællesskabet omkring fælleshuset. Der gives mulighed for et fælleshus med en større bygningshøjde og ændre det eksisterende loft til en udnyttelig tageetage med ovenlys på sydsiden af taget. Bebyggelsen får et relativt stramt formsprog og et minimum af bygningsfarver for at skabe arkitektonisk ensartethed og en harmonisk sammenhæng med den omkringliggende landsbybebyggelse. Der gives mulighed for, at den bevaringsværdige bebyggelse tilpasses den nye rækkehusbebyggelse ved fastlæggelse af samme farvemuligheder og ændrede tagetager. Variationen skal findes i mulighederne for at vælge en havebolig eller en gårdrumsbolig samt i mulighederne for at vælge mellem fleksible boligstørrelser i 1 eller 1½ plan. Fællesarealerne Hovedanslaget i forbindelse med fællesarealerne er skabelse af et centralt placeret fælles grønt haverum og fastholdelse af det urbane gårdrum. Det grønne haverums åbenhed og terrænfaldet mod syd indebærer en visuel kontakt til Hyldagerpark mod syd. Det centrale fælles haverum vil grundlæggende fremtræde som et relativt enkelt, åbent græsareal med en større tæthed af træer på områdets vestlige del. Fællesarealets åbenhed giver dog mulighed for efterfølgende at variere arealets møblering og materialevalg. Beboerne i den samlede bebyggelse har gode fælles sociale udfoldelsesmuligheder i det centrale grønne frirum. Det fælles gårdrum skaber ved sin tæthed og urbane karakter rammen for et godt naboskab for de omkringliggende boliger, som alle har adgang direkte til gårdrummet. Boligerne omkring det centrale grønne haverum og boligerne på det nordvestlige byggefelt er alle forsynet med karnap på indgangssiden og en havekarnap samt privat have på den modsatte side af boligen. Den tætte kontakt til adgangsstierne har karakter af semi-offentlige adgangsmiljøer, og opfordrer til uofficielle sociale kontakter. Miljø og Teknikforvaltningen 05

6 Småbørnslegeplads kan etableres på fællesarealerne, f.eks. på det centrale grønne haverum eller ved en af husgavlene. Tæt ved den østlige indkørsel anlægges en affaldsø. Hver bolig får endvidere opstillet en kompakt renovationskasse til kildesortering. Størstedelen af den bevaringsværdige beplantning ifølge Lokalplan nr. 12 som aflyses indenfor lokalplanområdet samt størstedelen af det bevaringsværdige forareal bevares. Af hensyn til Lokalplan nr realisering forsvinder dog mindre dele af nævnte beplantning og forareal. Fælleshusgrunden udstykkes og bevares som et grønt forareal. Det er håbet at fælleshuset med sin fremtræden position og naturlige orientering mod den øvrige landsby kommer til at virke som et samlingspunkt for hele landsbyen. Lokalplaner kan ikke optage bestemmelser som rækker udover lokalplanområdet. En formel aftale mellem grundejerne i Bakkengårdens bebyggelse og grundejerne i den øvrige landsby omkring brug og vedligeholdelse skal derfor aftales parterne imellem. Vej, sti og parkering Vejadgangen til området sker via to overkørsler fra henholdsvis den nord-sydgående og øst-vestgående del af Vridsløsestræde. Veje, stier og paarkeringspladser inden for lokalplanens område er private fællesveje/fællesstier. Parkeringsarealerne fordeles på fire felter og lægges i randen af bebyggelsen. Der udlægges areal til 24 parkeringspladser, hvilket svarer til 1,8 parkeringspladser pr. bolig. Alle parkeringspladser tænkes anlagt i forbindelse med byggeriets opførelse. Ved fælleshuset etableres yderligere to parkeringspladser for handicappede. De to boligveje er karakteriseret af faste belægninger og vejforløbene er forstærket af den markante række af kastanjetræer og lave parkbelysning. Stiadgangen til området sker fra den offentlige hovedsti syd for området og fra fortovet langs den østvestgående del af Vridsløsestræde. I gårdrumsboligerne sker adgangen til boligerne fra det indre gårdrum, hvilket medvirker til gode sociale relationer. Adgangen til den østlige rækkehusblok sker fra fortovet langs boligvejen medens adgangen til den vestlige rækkehusblok sker fra stien mod haverummet. Boligvejene og den nordlige sti fra Vridsløsestræde til gårdrummet anlægges i en bredde af henholdsvis 5 og 3 meter og befæstes, så de kan tjene som rednings- og serviceveje. Der anlægges endvidere en 3 m bred servicevej fra den vestlige boligvej frem til materialebygningen. Boligvejene og hovedstierne skal belyses med armatur i henhold til kommunens belysningsplan TEKNISKE ANLÆG Vand-, fjernvarme- og kloakforsyning. Alle ledninger skal udføres som jordledninger. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning og det offentlige kloaksystem, som er separeret i et regnvands- og spildevandssystem. Eksisterende rør- og ledningsføringer. Ved omlægning af rør- eller ledningsføringer i forbindelse med anlægsarbejder, skal der indhentes godkendelse ved den enkelte ledningsejer. Affaldshåndtering. Hver bolig får opstillet et stativ med affaldssæk samt to beholdere til kildesorteing. Tæt ved den østlige indkørsel anlægges et opsamlingsområde for storskrald. ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Efter 27 i Museumsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006) skal planmyndigheden inddrage egnens kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der kan berøre bevaringsværdier, herunder fortidsminder. Museet kan da foretage en arkæologisk undersøgelse. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses og anmeldes til: Museet på Kroppedal Enhed for Lovpligtigt arbejde Kroppedals Allé Taastrup. Oplysninger om området kan indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes Støjforhold Boligernes afstand fra den nærmeste overordnede vej Vridsløsevej bliver m. Imellem Vridsløsevej og boligerne findes den eksisterende boligbebyggelse Hyldagervænge og en enklave af boligparceller i Gl. Vridsløse Landsby. Det er vurderet, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for placering af eventuel ny bebyggelse ved veje overholdes; jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1984 om trafikstøj. Samtidig overholdes byggelovens krav om, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) i beboelsesrum. Bygherre skal sikre at de vejledende støjgrænser for boligområdet overholdes, og om nødvendigt at der udføres støjdæmpende foranstaltninger f.eks. støjafskærmning i boligområdet. Forurening af grunden I forbindelse med en undersøgelse af ejendommen er der fundet forurening med oliekomponenter i grundvandet og clorerede opløsningsmidler omkring den eksisterende ladebygning. Det er vurderet af forureningsmyndigheden, at forureningen stammer fra tidligere erhvervsaktiviteter. Forureningen er kortlagt på et såkaldt vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Det er i den sammenhæng vurderet, at forureningen kan udgøre en risiko for Miljø og Teknikforvaltningen 06

7 områdets grundvandsressource. Forureningen kan udgøre en risiko, hvis anvendelsen af det forurenede område f.eks. ændres til beboelse, eller hvis der graves i den forurenede jord, eller denne flyttes. I forbindelse med at det kortlagte forurenede areal ændrer anvendelse til boligformål i overensstemmelse med denne lokalplan, skal bygherre indhente tilladelse til den ændrede anvendelse efter 8 i Lov om forurenet jord; Lov nr. 282 af 22. marts Før der udføres bygge- og anlægsarbejde på det kortlagte areal, skal bygherre indhente tilladelse efter samme lov, så projektet kan gennemføres uden risiko for menneskers sundhed og grundvandet eller om forureningen eventuelt skal oprenses. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Det følger af planloven, at en lokalplan ikke må være i strid med anden planlægning. I det følgende gennemgås forholdet til den øvrige planlægning for området. Fingerplan 2007 Lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning og anvendelses-bestemmelser er i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer Kommuneplan 2021 Lokalplanområdet ligger i Kommuneplan 2021 i rammeområde B17. Området er byzone og fastlægges til boligformål med en bebyggelsesprocent på 25 %. Der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner og andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. For store ejendomme i landsbyen kan der ved lokalplanlægningen fastlægges udvidede erhvervsmuligheder (f.eks. mindre værksted, entreprenør og lager, der ikke udgør en miljøbelastning). Der kan bygges åben-lav bebyggelse med landsbykarakter i højst 1 etage med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde fra omgivende terræn er fastlagt til 7,5 m. Landsbyen er bevaringsværdig, hvor det særlige bymiljø, enkeltbygninger og bevaringsværdig beplantning skal bevares. Der kan som hovedregel kun opføres om- og tilbygninger. Alt byggeri, herunder ændring af den eksisterende bebyggelse, skal udføres, så bebyggelsen harmonerer med områdets særlige landsbykarakter. Ved lokalplanlægningen for landsbyen skal fastlægges principper der fremmer, at de store ejendomme bevares, vedligeholdes og udnyttes. Samtidig skal principperne for de udvidede erhvervsmuligheder fastlægges. Der kan ikke etableres synlige master og synligt sendeudstyr til telekommunikation. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med følgende retningslinjer for Kommuneplan 2021 s rammeområde B17, som fastlægger: at bebyggelsesprocenten maksimalt må udgøre 25 % at bebyggelsen skal opføres som åben lav bebyggelse (landsbykarakter), at der fastlægges principper for de udvidede erhvervsmuligheder på landsbyens store ejendomme. at udlagte friarealer ikke kan reduceres, med mindre det sker for at dække områdets behov for beboerfaciliteter. Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis denne er i overensstemmelse med kommuneplanen eller et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen ledsages af Kommuneplantillæg nr. 2 I Kommuneplantillæg nr. 2 udskilles lokalplanområdet fra ramme B17 og et nyt rammeområde B60 oprettes. Rammeområde B60 adskiller sig fra B17 ved: at bebyggelsesprocenten maksimalt må udgøre 30 %, at bebyggelsen kan opføres som tæt lav gård- og rækkehusbebyggelse med landsbykarakter. Der ikke fastlægges principper for udvidede erhvervsmuligheder på ejendomme inden for lokalplanområdet. De udlagte friarealer reduceres i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelses- og beplantningsplan. Miljøscreening Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg foretaget en miljøscreening af planerne. Screeningen viser, at projektet ikke vil have væsentlige indvirkning på miljøet. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) 3, er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen. Byplanvedtægter og lokalplaner Den del af Lokalplan nr. 12.0, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Andre planer Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, varme, vand, miljø, natur og trafik. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Kommunens arkitekturpolitik tager udgangspunkt i sammenbinding af nøgleordene arkitektur, bæredygtighed og det sociale miljø som tre uløseligt forbundne begreber. Ved nybyggeri bør der særligt fokuseres på materialer og byudstyr, som skal være genkendelige i bybilledet og medvirke til at skabe sammenhæng og identitet. Rummene mellem husene skal være oplevelsesrige, Miljø og Teknikforvaltningen 07

8 varierede og animere til social kontakt, og de skal være en naturlig konsekvens af bebyggelsesplanen. Den sociale kontakt og trygheden ved at færdes i byens forskelligartede områder skal prioriteres højt i forbindelse med planlægningen og udformningen af bebyggelse og uderum. Klimastrategi Albertslund Kommune ønsker med sin klimastrategi at intensivere indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i byen. Som led i den nye klimastrategi skal energirigtige løsninger indtænkes og integreres under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Bebyggelsen opføres som minimum til energiklasse 1. LOKALPLANENS OFFENTLIGE FREMLÆGGELSE Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlig høring i 9 uger fra den 23. november 2010 til den 25. januar 2011 I høringsperioden fremkom fem bemærkninger og indsigelser. En indsigelse mod indblikgener og øget trafik. En bemærkning om områdets arkæologi, en bemærkning om el-kabler i jorden, en række bemærkninger til justering af arkitektur og en korrektion fra politiet. Bemærkningerne gav anledning til rettelser. Der er udarbejdet en oversigt over høringssvar og Miljø- og Teknikforvaltningens bemærkninger som kan rekvireres ved henvendelse til Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune. Spildevand og afledning af regnvand skal håndteres i henhold til Spildevandsplanen for Albertslund Kommune, Det bør tilstræbes, at regnvand håndteres inden for matriklen ved nedsivning. Handicapforhold Albertslund Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Handicapforholdene skal derfor indarbejdes fra starten af projekteringen af byggerier og større renoveringer. Det er særligt vigtigt at overgange mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor til vejledningen, "Tilgængelighed for alle" udarbejdet af Dansk Standard. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i de lovmæssige bestemmelser i lokalplanen. Kravene til bygningernes handicapegnethed er lovmæssigt styret af gældende bygningsreglement. Kravene stilles derfor i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplanen. Miljø og Teknikforvaltningen 08

9 Bestemmelser På grundlag af Lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 at sikre områdets anvendelse til boligformål, i form af gård- og rækkehusbebyggelse med fælleshus, 1.2 at bebyggelsen i disponering og arkitektur harmonerer med beliggenheden i en landsby, og samtidig skaber et oplevelsesrigt, varieret og trygt miljø, 1.3 at sikre gode friarealer for socialt samvær, 1.4 at sikre god vejadgang og velindpasset parkeringsforhold, 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag nr. 1 Områdeplan og omfatter matrikelnummer 6 am Vridsløselille by, Herstedvester samt alle grunde, der udstykkes efter den 25. maj Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål, i form af tæt lav bebyggelse. Bebyggelsen skal bestå af gårdbebyggelse og rækkehuse med tilhørende skurbygninger, et fælleshus og en materialebygning. 3.2 I hver ejerbolig/andelsbolig/privat udlejningsbolig må kun indrettes én boligenhed. 3.4 Der kan indrettes eller udøves liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseshuse i bymæssig bebyggelse

10 4 Udstykning (f.eks. frisør, dagpleje og revisor) på betingelse af: - at det liberale erhverv ikke medfører gener for omboende, - at det liberale erhverv alene drives af beboeren på den pågældende ejendom, og - at ejendommens og kvarterets præg af boligområde fastholdes. 4.1 Udstykning i parceller/ejerlejligheder eller opdeling i andelsboliger/private udlejningsboliger må kun finde sted for at udstykke/opdele gård- og rækkehusbebyggelsen i boliger med eventuelle private haveanlæg, et fællesareal tilknyttet beboelserne og fælleshusgrunden i overensstemmelse med Kortbilag nr. 2 - Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Eventuelle boligopdelinger, hvor en del af boligernes tagetage og/eller kælderetage placeres henholdsvis oven på eller under stueplan af andre boliger kan ligeledes finde sted. 4.2 Der udstykkes særskilt matrikuleret areal til brug for et fælleshus med tilknyttet fællesareal for områdets beboere og eventuelt den omliggende landsbys beboere. Note: Da medlemskabet af grundejerforeningen for den omliggende landsby er frivilligt, er det i forbindelse med byggeriets opførelse - hensigten at afklare, om (nogle af) landsbyens beboere skal kunne deltage i fælleshusets etablering, drift og vedligeholdelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgange, boligveje, stiadgange og stier fastlægges i princippet med en placering og bredder, som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. 5.2 Boligvejene - der tillige tjener som redningsog serviceveje - skal anlægges i en bredde af 5 m. 5.3 Parkering må kun finde sted på de fælles parkeringspladser som vist på Kortbilag nr. 4 Parkeringsplan. Parkeringspladserne er offentlige og kan ikke reserveres til bestemte ejere. 5.4 Der udlægges areal til 1,8 parkeringsplads pr. bolig (i alt 24 parkeringspladser), samt parkering for 2 handicapbiler. 5.5 Det er ikke tilladt at parkere lastbiler, busser, udelukkende erhvervsmæssigt anvendte varebiler på gule plader, campingvogne, trailere, traktorer, uindregistrerede køretøjer, (lyst-)både og motorredskaber mv. (uanset størrelse og totalvægt) længere end 2 timer på de fælles parkeringsarealer. Det er endvidere ikke tilladt at parkere disse køretøjer eller genstande indenfor den øvrige del af området. 5.6 Handicapparkeringspladserne placeres i korteste afstand til boligerne. De placeres, så der er én handicapparkeringsplads pr. boligvej, se kortbilag 1, Områdeplan. Handicapparkeringspladserne etableres med jævn og fast belægning og etableres uden niveauspring eller med handicapvenlig rampe til stinettet. 5.7 Cykelparkering til områdets beboere og brugere af fælleshuset skal indarbejdes i byggeriet. 5.8 Overkørslerne til lokalplanområdet skal udføres i afvigende belægning. Overkørslerne skal placeres og afsluttes inden for matrikelgrænsen. Oversigtsforholdene skal sikres ved ind- og udkørsel fra området. 6 Ledningsanlæg og affald 6.1 El-ledninger (herunder til belysningsanlæg for friarealer) må kun udføres som jordkabler. 6.2 Nye transformerstationer skal nedgraves eller opføres som kompaktstation med placering efter nærmere aftale mellem elselskabet og kommunen 6.3 Alle bebyggelser har pligt til at følge de til en hver tid gældende regulativer for affald i Albertslund Kommune. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal opføres som tæt lav gård- og rækkehusbebyggelse og placeres inden for byggefelterne 1, 4, og 5 som vist på Kortbilag nr. 1 Områdeplan. Dog gives mulighed for at rokere byggefelt 1 indtil 1 m i hver retning samt at rokere byggefelt 4 og 5 indtil 2 m i hver retning i forhold til den viste placering af byggefelterne på kortbilaget. Den eksisterende gårdbebyggelses sydfløj på byggefelt 2, østfløjen på byggefelt 3 og nordfløjen på byggefelt 6 (fælleshuset) bevares med den viste placering på Kortbilag nr. 1 Områdeplan. Miljø og Teknikforvaltningen 10

11 7.2 Bebyggelsesprocenten for hele området må samlet set ikke overstige 30 %. 7.3 Antallet af boliger inden for området må maksimalt udgøre 13 boliger. Boligerne skal have en gennemsnitsstørrelse på ca. 120 m². 7.4 Inden for byggefelt 6 på Kortbilag nr. 1 Områdeplan skal lokalerne til fællesfaciliteter have en størrelse på minimum 75 m². 7.5 Bygninger må ikke opføres i mere end 1½ etage (stueplan og udnyttelig tagetage) samt kælderetage, og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m fra omliggende terræn. De eksisterende loft etager i de bevaringsværdige bygninger på byggefelt 2, 3 og 6 kan udskiftes med en udnyttelig tagetage inden for den maksimale bygningshøjde og den angivne taghældning i 8, stk. 7 og På byggefelterne 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) må der på hver ejendom - opføres en havekarnap på maksimalt 4,5 m² og en indgangskarnap på maksimalt 4,5 m² på henholdsvis have- og indgangssiden af beboelseshuset. Uden for byggefelterne kan der opføres et udhus på maksimalt 5 m² pr. bolig, når udhusene placeres som vist i princippet på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Havekarnapper, indgangskarnapper og udhuse skal for så vidt angår pågældende bygninger have en ensartet udformning og et ensartet udseende der passer til landsbyens karakter. 7.7 Uden for byggefelterne kan der endvidere opføres en fælles materialebygning på højst 15 m², i én etage og med en maksimal højde på 2½ m, til brug for opbevaring af redskaber og lignende i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealerne og varetagelse af fællesaktiviteter. 7.8 Bebyggelsen skal placeres og udformes således, at det indvendige støjniveau fra vejstøj ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og det udendørs støjniveau fra vejstøj ikke overstiger 55 db(a) ved bebyggelsens facader og friarealer. (jf. Vejledning nr. 4/2007 fra Miljøstyrelsen). 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal opføres med landsbypræg med karakter af fiskerhuse, og med passende arkitektoniske kvaliteter (jf. Kortbilag nr. 3 - Retningsgivende facader og snit). Den nye bebyggelse skal være ensartet og gives en helhed med hensyn til bygningsvolumen, formsprog og materialevalg. 8.2 Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal bevares med sit landsbypræg. Såfremt det kan dokumenteres at bygningen på byggefelt 2 er væsentlig beskadiget af svamp og råd, så kan det tillades at den efter forudgående ansøgning nedrives og erstattes af en tilsvarende. 8.3 Facader på den nye boligbebyggelse på byggefelt 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og udføres af teglsten, der filtses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. Sokler skal være sorte. 8.4 Tage på den nye boligbebyggelse på byggefelt 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og opføres som saddeltage uden afvalm. Taghældningen skal være ens på boligerne og være mellem 40 og 50 grader. Farvesætningen på alle tage skal være ens og udføres af røde tegltagsten, som ikke må være glaserede. Tagudhæng skal være uden udhæng i gavlen og på facadesiderne begrænses til maksimalt 0,20 m. Tagrender skal være synlige, traditionelle hængerender. 8.5 Karnapper kan opføres i sortmalet træ eller teglsten, der filses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. 8.6 Facaderne på den bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og filses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. Sokler skal være sorte. 8.7 Tage på den bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 skal bevares - eller ved ændringer i overensstemmelse med 7, stk. 6 - udføres som saddeltage uden afvalm. Taghældningen skal være mellem 45 og 50 grader. Tagbeklædningen skal bevares - eller ved ændringer i overensstemmelse med 7, stk. 6 - udføres af røde tegltagsten, som ikke må være glaserede. Tagudhæng skal være uden udhæng og vindskeder i gavlen og på facadesiderne begrænses til maksimalt 0,20 Miljø og Teknikforvaltningen 11

12 m. Tagrender skal være synlige, traditionelle hængerender. 8.8 Det er tilladt at opføre kviste, når kvistene placeres retningsgivende som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan, og kvistene udføres i harmoni med husenes dimensioner og materialevalg. 8.9 Det er tilladt at opsætte solcelle- eller solfangeranlæg på fælleshuset på byggefelt 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan). Opsætningen skal udgøre en integreret del af bygningens arkitektur Inden for området skal døre, porte, vindueskarme og vinduesrammer udføres i træ og males i farven hvid, dodenkop, sortblå eller sort. Vinduer skal have sprosser, som er forenelig med en landsbykarakter Udhuse og det fælles materialeskur skal tilpasses bebyggelsens landsbypræg og fremstå i træmaterialer i farven hvid, skiffergrå, koksgrå, sortblå eller sort Udhuse og det fælles materialeskur skal have et ensidet fald med en vinkel i forhold til det vandrette plan på maksimalt 10 grader Det er tilladt, at etablere én muret skorsten på hver af bygningernes tage på byggefelt 1-6, når de placeres og får et omfang og udseende som harmonerer med bebyggelsen (jf. i øvrigt Kortbilag nr. 3 retningsgivende facader og snit). Skorstene skal overalt være ens Alle træmaterialer skal udføres i fuldkantede størrelser og være nye eller fremtræde som nye materialer Det er ikke tilladt at etablere antennemaster eller opsætte større antenneanlæg. Det er dog tilladt at opsætte mindre parabolantenner og andre antenner med dimensioner under 1 m på hver led, når disse opsættes på lukkede havearealer ude af syne for omgivelserne, eller opsættes under et vandret højdegrænseplan på 1,8 m Skiltning, udstilling og reklamering må kun finde sted med kommunens tilladelse. I forbindelse med godkendt liberalt erhverv er det tilladt at opsætte ét almindeligt dørskilt, når dette opsættes på eller tæt ved boligens indgangsdør og når skiltet maksimalt har dimensionerne h: 0,25 m, b: 0,40 m og d: 0,05 m Ny boligbebyggelse skal opfylde kravene i bygningsreglementet til lavenergiklasse 1. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Fællesarealer, herunder den fælles gårdsplads (gårdrum), fælles grønt område (inklusive haverum), forarealer, parkeringsarealer, affaldsø og øvrige fællesarealer fastlægges retningsgivende som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Note: En mindre del af de bevaringsværdige forarealer i Lokalplan nr som aflyses indenfor lokalplanområdet forsvinder af hensyn til Lokalplan nr s realisering. 9.2 De bevaringsværdige træer, som er mærket med signaturen T på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og illustrationsplan må kun fjernes eller udsættes for en væsentlig beskæring med kommunalbestyrelsens godkendelse. De øvrige træer kan fjernes under forudsætning, at der genplantes havevenlige træer i overensstemmelse med 9 stk. 3. Note: De øvrige træer er ikke vist på denne lokalplans Kortbilag nr. 2, men udpeget og vist som bevaringsværdige i lokalplan nr Inden for området må ny beplantning ikke kunne udvikle sig til skovtræer eller lignende store træer, til gene for områdets helhedspræg og arkitektoniske fremtræden, men må maksimalt kunne udvikle sig til en størrelse og med en karakter som svarer til et almindeligt dansk frugttræ; såsom et paradisæbletræ. 9.4 Inden for området må nye hegn mod veje, stier og offentlige arealer kun etableres som levende hegn i form af klippet hæk. Hvor hække i private haver støder op til boligveje og stier, skal de sikres et ensartet udtryk. Hække skal plantes på egen matrikel og fuldt udvokset må ingen dele vokse ud over skel. Plantningen kan støttes af et åbent trådhegn med en maksimal højde på 1,2 m. 9.5 Hegn om boligernes haver skal udføres som klippede hække med en maksimal højde på 1 m. På havesiden af boligerne kan der i ejendomsskel etableres et lægivende træhegn, når dette placeres vinkelret ud fra boligernes facade og når hegnet gives en højde på maksimalt 1,80 m og en længde på Miljø og Teknikforvaltningen 12

13 maksimalt 2,5 m regnet fra boligernes facade. 9.6 Der må ikke etableres nogen form for hegn på boligernes adgangsarealer ved boligernes indgangsside. 9.7 Veje, stier og fælles gårdplads skal udføres med en fast og jævn belægning. Færdselsog friarealer udføres med belægningsskift, så de afspejler anvendelsen. Parkeringspladser mod Vridsløsestræde skal udføres med græsarmeringssten. 9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning og belægning gives et ordentligt udseende. Vejog stiarealer skal forsynes med parkbelysning godkendt af kommunen. 9.9 Oplagring og henstillen af skurvogne, campingvogn(e), trailere, container(e) og (lyst-)både samt parkering af de i 5.5 nævnte køretøjer og motorredskaber mv. må ikke finde sted inden for området. Oplagring og henstillen af diverse former for materialer, emballage, affald og lignende må ligeledes ikke finde sted inden for området Der skal etableres en affaldsø til brug for lokalplanområdet. Placeringen må ikke skæmme landsbyen og fastlægges på en af kommunen godkendt bebyggelsesplan Der kan etableres småbørnslegeplads på fællesarealerne, f.eks. på det centrale grønne haverum eller ved en af husgavlene. 10 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug inden for lokalplanens område skal der i øvrigt være etableret friarealer, herunder parkerings-, færdsels- og opholdsarealer, rednings- og serviceveje, støjafskærmende foranstaltninger og fællesfaciliteter, såsom opsamlingsområde for storskraldsindsamling. Der skal endvidere være etableret en affaldsordning der opfylder kommunens regulativer for affald. Supplerende beplantning på friarealerne kan dog afvente en hensigtsmæssig beplantnings- og vækstperiode, men skal være etableret inden 1 år fra bebyggelsens ibrugtagelse Før ny bebyggelse tages i brug skal parkeringspladserne indenfor det pågældende byggefelt være anlagt Før ny bebyggelse tages i brug skal den være forsynet med regn- og spildevandsafledning samt el-, vand og varmeforsyning Før ny bebyggelse må tages i brug, skal det på grundens udearealer dokumenteres, at støjbelastning fra virksomheder kan overholde de vejledende støjgrænser for boligbebyggelser, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 11 Grundejerforening 11.1 Inden for lokalplanområdet skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for de enkelte grundejere/ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg inden for foreningens område, herunder boligveje, stier, områdets forsyning med TV og radio, grønne arealer, fælles parkeringsarealer på fællesarealer og beplantning. Områdets forsyning, drift og vedligeholdelse med TV og radio kan dog alternativt overlades til en antenneforening eller de enkelte grundejere/ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere, for så vidt teknologien/tele-operatørernes vilkår muliggør dette Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, herunder veje, stier, ledningsanlæg og materialebygning mv., som naturligt tilhører bebyggelsen, og som ikke overtages af kommunen som offentlige Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen Sideløbende med grundejerforeningen oprettes en fælleshusforening til etablering, drift og vedligeholdelse af fælleshusgrunden med påstående fælleshus og med medlemspligt for de enkelte grundejere/ ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere inden for lokalplanområdet. Miljø og Teknikforvaltningen 13

14 11.6 Fælleshusforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fælleshusgrunden, herunder fælleshuset, friarealer, (handicap-) parkeringspladser og stier Fælleshusforeningen er pligtig at tage skøde på fælleshusgrunden, herunder fælleshuset, friarealer, (handicap-) parkeringspladser og stier Fælleshusforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen. 15 Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning 15.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse d. 5. april 2011 og offentlig bekendtgjort d. 19. april Steen Christiansen borgmester Niels Carsten Bluhme direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen 12 Tilladelse fra anden myndighed 12.1 Arbejder, der medfører udgravning af grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til Lov om museer m.v. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendommen, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser; jf. planlovens Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen; jf. planlovens Ophævelse af lokalplan 14.1 Lokalplan nr godkendt den 9. december 1997 af Albertslund Kommune ophæves for så vidt angår det område, som omfattes af nærværende lokalplan; jf Miljø og Teknikforvaltningen 14

15

16

17 /DAG

18 4 - Parkeringsplan /DAG

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Centerområde ved vognporten. Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 7.7 Centerområde ved vognporten Centerformål - forretnings- og kontorbebyggelse m.v. 1989 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 18.4. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.4 For en ældreinstitution med ældreboliger og tilhørende administrations-, fælles- og servicefaciliteter ved Humlehusene 2003 Kongsbak Informatik O O O OLokalplan OAlbertslund

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene. Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter Albertslund Kommune Lokalplan nr. 18.3 Plejeboliger og Sundhedscenter humlehusene Ældreegnede boliger, plejebolig sundhedscenter 1996 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 9.3 Område i Herstedvester Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej. Lettere industri, værksted og lager. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 2.2 Erhvervsområde ved Roholmsvej - Stensmosevej Lettere industri, værksted og lager 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere