Lokalplan nr For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Lokalplan nr Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 12.6. For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Lokalplan nr. 12.6. Albertslund Kommune"

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr T F For boliger på Bakkegården i Gl. Vridsløse Landsby Miljø og Teknikforvaltningen 01

2 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Planloven, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer, skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist. Miljø og Teknikforvaltningen 02

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE INDLEDNING side 4 LOKALPLANENOMRÅDET side 4 BAGGRUND side 5 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD side 5 TEKNISKE ANLÆG side 6 ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER side 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL side 7 DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET LOKALPLANENS OFFENTLIGE FREMLÆGGELSE side 8 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 9 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus side 9 3 Lokalplanområdets anvendelse side 9 4 Udstykning side 10 5 Vej-, sti og parkeringsforhold side 10 6 Ledningsanlæg og affald side 10 7 Bebyggelsens omfang og placering side 10 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 11 9 Ubebyggede arealer side Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse side Grundejerforening side Tilladelse fra anden myndighed side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning side 15 Bilag nr. 1 Områdeplan Bilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan Bilag nr. 3 Retningsgivende facader og snit Bilag nr. 4 Parkeringsplan Miljø og Teknikforvaltningen 03

4 Redegørelse INDLEDNING På grundlag af Lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) er denne lokalplan udarbejdet for matr. nr. 6am Vridsløselille by, Herstedvester. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål til opførelse og indretning af familieboliger og/eller ældreegnede boliger. Planen fastlægger samtidig principper for bebyggelsens omfang, højde, ydre fremtræden, vej- og stibetjening og friarealer mv. Det er hensigten at udbygge området med 13 boliger, heraf 2 5 som ældreegnede boliger. Den bevaringsværdige del af gårdbebyggelsen bibeholdes med muligheder for ændringer af tagetage. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ændres områdets anvendelse fra blandet bolig- og erhverv til boligformål. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanens område ligger i byzone og omfatter ejendommen Bakkegården, beliggende på Vridsløsestræde Grundens areal udgør m². Mod øst og nord afgrænses området af Vridsløsestræde. Mod vest grænser området op til Dyregården, og mod syd grænser arealet op til den østlige del af Hyldagerparken med en af kommunens hovedstier. Bakkegården har oprindelig haft tilliggende jorder, og været benyttet til landbrugsformål. Efter frasalg af jorderne har gården i flere årtier været anvendt til beboelse samt diverse kontor, lager- og værkstedsformål. Den bevaringsværdige del af gårdbebyggelsen - med mulige ændringer af tagetagen, bygningsmaterialer og bygningsfarver- samt størstedelen af den bevaringsværdige træbeplantning bevares. Det bevaringsværdige længehus mod Vridsløsestræde indrettes til fælleshus for beboerne i den nye boligbebyggelse. Da medlemskabet af grundejerforeningen for den omliggende landsby er frivilligt, er det i forbindelse med byggeriets opførelse hensigten at afklare, om (nogle af) landsbyens beboere skal kunne deltage i fælleshusets etablering, drift og vedligeholdelse.

5 øst- eller nordvendte tagflader etableres ovenlys. Den sydøstlige rækkehus-bloks tagflader får hverken kviste eller ovenlys, da tageetagen ikke opføres som udnyttelig. Der gives mulighed for at give den bevaringsværdige bebyggelse en lidt større bygningshøjde og ændre det eksisterende loft til en udnyttellig tageetage med kviste på syd- eller vestsiden og ovenlys på øst- eller nordsiden af taget. BAGGRUND Bakkegården fungerer i dag som blandet bolig- og erhvervsformål. Ejendommen er privatejet. Stuehuset anvendes til beboelse, medens øvrige bygninger anvendes til kontor, lager- og værkstedsfunktioner tilknyttet firmaet HRH Holding A/S datterselskaber. Ejendommens ejer og Albertslund Kommune har drøftet en ændring af ejendommens anvendelse til boligformål, hvorved ejendommens hidtidige erhvervsfunktioner vil ophøre. Det vurderes, at den ændrede anvendelse til boligformål vil være en gevinst for landsbyen, og at den planlagte bebyggelse vil give landsbyen en styrket karakter. Tillige vil de kommende beboere have gavn af den nære beliggenhed op ad Hyldagerparken og Hyldagerskolen. Området er i dag omfattet af lokalplan nr LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er: at sikre områdets anvendelse til boligformål, gård- og rækkehusbebyggelse med egen have til et flertal af boligerne, fælleshus samt fællesarealer, at fastlægge retningslinjer for udformningen af 13 boliger, herunder 2-5 ældreegnede boliger, så bebyggelsen harmonerer med beliggenheden i en landsby, og samtidig skaber et oplevelsesrigt, varieret og trygt miljø, som tillige danner rammerne for et socialt samvær, at fastlægge byggefelter for bebyggelsens placering og omfang, at fastlægge placering af fællesarealer og bestemmelser om beplantning og hegn, at fastlægge beliggenhed af vejadgange, interne veje og stier samt parkeringsforholdene. Bebyggelsesplanen Bebyggelsesplanen er defineret ved en bibeholdelse af den eksisterende gårdbebyggelses syd- og østfløj omkring det eksisterende fælles gårdrum samt opførelse af ny rækkehus-bebyggelse omkring et nyt fælles grønt haverum. Den bevaringsværdige træbeplantning langs dele af områdets kant giver området en markant og særegen karakter. Boligbebyggelsen indrettes i den nyopførte rækkehusbebyggelse og den eksisterende bevaringsværdige gårdbebyggelses syd- og østfløj. Det er hensigten at opføre højst 13 boliger, heraf 2-5 som ældreegnede. Taghældningen vil blive grader, dog grader på den sydøstlige rækkehusblok. På de nye rækkehuses vest- eller sydvendte tagflader etableres kviste. På boligernes Boligerne fordeles på 5 byggefelter, der enten orienterer sig mod det fælles gårdrum eller det fælles grønne haverum. Den nye rækkehusbebyggelse sammenbygges i rækker med 2-3 boliger pr. række. Der opføres karnap på havesiden og på indgangssiden. Den nye rækkehusbebyggelse får alle egen have mod syd eller vest. Boligerne i den eksisterende gårdbebyggelses sydfløj får ligeledes egen have. Det eksisterende bevaringsværdige længehus mod Vridsløsestræde indrettes som fælleshus for beboerne i den nye boligbebyggelse samt eventuelt de af landsbyens beboere, som vil deltage i fællesskabet omkring fælleshuset. Der gives mulighed for et fælleshus med en større bygningshøjde og ændre det eksisterende loft til en udnyttelig tageetage med ovenlys på sydsiden af taget. Bebyggelsen får et relativt stramt formsprog og et minimum af bygningsfarver for at skabe arkitektonisk ensartethed og en harmonisk sammenhæng med den omkringliggende landsbybebyggelse. Der gives mulighed for, at den bevaringsværdige bebyggelse tilpasses den nye rækkehusbebyggelse ved fastlæggelse af samme farvemuligheder og ændrede tagetager. Variationen skal findes i mulighederne for at vælge en havebolig eller en gårdrumsbolig samt i mulighederne for at vælge mellem fleksible boligstørrelser i 1 eller 1½ plan. Fællesarealerne Hovedanslaget i forbindelse med fællesarealerne er skabelse af et centralt placeret fælles grønt haverum og fastholdelse af det urbane gårdrum. Det grønne haverums åbenhed og terrænfaldet mod syd indebærer en visuel kontakt til Hyldagerpark mod syd. Det centrale fælles haverum vil grundlæggende fremtræde som et relativt enkelt, åbent græsareal med en større tæthed af træer på områdets vestlige del. Fællesarealets åbenhed giver dog mulighed for efterfølgende at variere arealets møblering og materialevalg. Beboerne i den samlede bebyggelse har gode fælles sociale udfoldelsesmuligheder i det centrale grønne frirum. Det fælles gårdrum skaber ved sin tæthed og urbane karakter rammen for et godt naboskab for de omkringliggende boliger, som alle har adgang direkte til gårdrummet. Boligerne omkring det centrale grønne haverum og boligerne på det nordvestlige byggefelt er alle forsynet med karnap på indgangssiden og en havekarnap samt privat have på den modsatte side af boligen. Den tætte kontakt til adgangsstierne har karakter af semi-offentlige adgangsmiljøer, og opfordrer til uofficielle sociale kontakter. Miljø og Teknikforvaltningen 05

6 Småbørnslegeplads kan etableres på fællesarealerne, f.eks. på det centrale grønne haverum eller ved en af husgavlene. Tæt ved den østlige indkørsel anlægges en affaldsø. Hver bolig får endvidere opstillet en kompakt renovationskasse til kildesortering. Størstedelen af den bevaringsværdige beplantning ifølge Lokalplan nr. 12 som aflyses indenfor lokalplanområdet samt størstedelen af det bevaringsværdige forareal bevares. Af hensyn til Lokalplan nr realisering forsvinder dog mindre dele af nævnte beplantning og forareal. Fælleshusgrunden udstykkes og bevares som et grønt forareal. Det er håbet at fælleshuset med sin fremtræden position og naturlige orientering mod den øvrige landsby kommer til at virke som et samlingspunkt for hele landsbyen. Lokalplaner kan ikke optage bestemmelser som rækker udover lokalplanområdet. En formel aftale mellem grundejerne i Bakkengårdens bebyggelse og grundejerne i den øvrige landsby omkring brug og vedligeholdelse skal derfor aftales parterne imellem. Vej, sti og parkering Vejadgangen til området sker via to overkørsler fra henholdsvis den nord-sydgående og øst-vestgående del af Vridsløsestræde. Veje, stier og paarkeringspladser inden for lokalplanens område er private fællesveje/fællesstier. Parkeringsarealerne fordeles på fire felter og lægges i randen af bebyggelsen. Der udlægges areal til 24 parkeringspladser, hvilket svarer til 1,8 parkeringspladser pr. bolig. Alle parkeringspladser tænkes anlagt i forbindelse med byggeriets opførelse. Ved fælleshuset etableres yderligere to parkeringspladser for handicappede. De to boligveje er karakteriseret af faste belægninger og vejforløbene er forstærket af den markante række af kastanjetræer og lave parkbelysning. Stiadgangen til området sker fra den offentlige hovedsti syd for området og fra fortovet langs den østvestgående del af Vridsløsestræde. I gårdrumsboligerne sker adgangen til boligerne fra det indre gårdrum, hvilket medvirker til gode sociale relationer. Adgangen til den østlige rækkehusblok sker fra fortovet langs boligvejen medens adgangen til den vestlige rækkehusblok sker fra stien mod haverummet. Boligvejene og den nordlige sti fra Vridsløsestræde til gårdrummet anlægges i en bredde af henholdsvis 5 og 3 meter og befæstes, så de kan tjene som rednings- og serviceveje. Der anlægges endvidere en 3 m bred servicevej fra den vestlige boligvej frem til materialebygningen. Boligvejene og hovedstierne skal belyses med armatur i henhold til kommunens belysningsplan TEKNISKE ANLÆG Vand-, fjernvarme- og kloakforsyning. Alle ledninger skal udføres som jordledninger. Der er tilslutningspligt til henholdsvis Albertslund Vandforsyning og det offentlige kloaksystem, som er separeret i et regnvands- og spildevandssystem. Eksisterende rør- og ledningsføringer. Ved omlægning af rør- eller ledningsføringer i forbindelse med anlægsarbejder, skal der indhentes godkendelse ved den enkelte ledningsejer. Affaldshåndtering. Hver bolig får opstillet et stativ med affaldssæk samt to beholdere til kildesorteing. Tæt ved den østlige indkørsel anlægges et opsamlingsområde for storskrald. ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Efter 27 i Museumsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006) skal planmyndigheden inddrage egnens kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der kan berøre bevaringsværdier, herunder fortidsminder. Museet kan da foretage en arkæologisk undersøgelse. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses og anmeldes til: Museet på Kroppedal Enhed for Lovpligtigt arbejde Kroppedals Allé Taastrup. Oplysninger om området kan indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes Støjforhold Boligernes afstand fra den nærmeste overordnede vej Vridsløsevej bliver m. Imellem Vridsløsevej og boligerne findes den eksisterende boligbebyggelse Hyldagervænge og en enklave af boligparceller i Gl. Vridsløse Landsby. Det er vurderet, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for placering af eventuel ny bebyggelse ved veje overholdes; jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1984 om trafikstøj. Samtidig overholdes byggelovens krav om, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) i beboelsesrum. Bygherre skal sikre at de vejledende støjgrænser for boligområdet overholdes, og om nødvendigt at der udføres støjdæmpende foranstaltninger f.eks. støjafskærmning i boligområdet. Forurening af grunden I forbindelse med en undersøgelse af ejendommen er der fundet forurening med oliekomponenter i grundvandet og clorerede opløsningsmidler omkring den eksisterende ladebygning. Det er vurderet af forureningsmyndigheden, at forureningen stammer fra tidligere erhvervsaktiviteter. Forureningen er kortlagt på et såkaldt vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Det er i den sammenhæng vurderet, at forureningen kan udgøre en risiko for Miljø og Teknikforvaltningen 06

7 områdets grundvandsressource. Forureningen kan udgøre en risiko, hvis anvendelsen af det forurenede område f.eks. ændres til beboelse, eller hvis der graves i den forurenede jord, eller denne flyttes. I forbindelse med at det kortlagte forurenede areal ændrer anvendelse til boligformål i overensstemmelse med denne lokalplan, skal bygherre indhente tilladelse til den ændrede anvendelse efter 8 i Lov om forurenet jord; Lov nr. 282 af 22. marts Før der udføres bygge- og anlægsarbejde på det kortlagte areal, skal bygherre indhente tilladelse efter samme lov, så projektet kan gennemføres uden risiko for menneskers sundhed og grundvandet eller om forureningen eventuelt skal oprenses. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Det følger af planloven, at en lokalplan ikke må være i strid med anden planlægning. I det følgende gennemgås forholdet til den øvrige planlægning for området. Fingerplan 2007 Lokalplanen og kommuneplantillæggets afgrænsning og anvendelses-bestemmelser er i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer Kommuneplan 2021 Lokalplanområdet ligger i Kommuneplan 2021 i rammeområde B17. Området er byzone og fastlægges til boligformål med en bebyggelsesprocent på 25 %. Der gives mulighed for etablering af institutioner, klubber, kollektive anlæg til brug for området, andre beboerorienterede funktioner og andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. For store ejendomme i landsbyen kan der ved lokalplanlægningen fastlægges udvidede erhvervsmuligheder (f.eks. mindre værksted, entreprenør og lager, der ikke udgør en miljøbelastning). Der kan bygges åben-lav bebyggelse med landsbykarakter i højst 1 etage med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde fra omgivende terræn er fastlagt til 7,5 m. Landsbyen er bevaringsværdig, hvor det særlige bymiljø, enkeltbygninger og bevaringsværdig beplantning skal bevares. Der kan som hovedregel kun opføres om- og tilbygninger. Alt byggeri, herunder ændring af den eksisterende bebyggelse, skal udføres, så bebyggelsen harmonerer med områdets særlige landsbykarakter. Ved lokalplanlægningen for landsbyen skal fastlægges principper der fremmer, at de store ejendomme bevares, vedligeholdes og udnyttes. Samtidig skal principperne for de udvidede erhvervsmuligheder fastlægges. Der kan ikke etableres synlige master og synligt sendeudstyr til telekommunikation. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med følgende retningslinjer for Kommuneplan 2021 s rammeområde B17, som fastlægger: at bebyggelsesprocenten maksimalt må udgøre 25 % at bebyggelsen skal opføres som åben lav bebyggelse (landsbykarakter), at der fastlægges principper for de udvidede erhvervsmuligheder på landsbyens store ejendomme. at udlagte friarealer ikke kan reduceres, med mindre det sker for at dække områdets behov for beboerfaciliteter. Efter Planloven kan kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis denne er i overensstemmelse med kommuneplanen eller et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen ledsages af Kommuneplantillæg nr. 2 I Kommuneplantillæg nr. 2 udskilles lokalplanområdet fra ramme B17 og et nyt rammeområde B60 oprettes. Rammeområde B60 adskiller sig fra B17 ved: at bebyggelsesprocenten maksimalt må udgøre 30 %, at bebyggelsen kan opføres som tæt lav gård- og rækkehusbebyggelse med landsbykarakter. Der ikke fastlægges principper for udvidede erhvervsmuligheder på ejendomme inden for lokalplanområdet. De udlagte friarealer reduceres i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelses- og beplantningsplan. Miljøscreening Der er sideløbende med udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg foretaget en miljøscreening af planerne. Screeningen viser, at projektet ikke vil have væsentlige indvirkning på miljøet. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) 3, er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen. Byplanvedtægter og lokalplaner Den del af Lokalplan nr. 12.0, som ligger inden for lokalplanområdet, aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Andre planer Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende planer der vedrører: spildevand, varme, vand, miljø, natur og trafik. Albertslund Kommunes arkitekturpolitik Kommunens arkitekturpolitik tager udgangspunkt i sammenbinding af nøgleordene arkitektur, bæredygtighed og det sociale miljø som tre uløseligt forbundne begreber. Ved nybyggeri bør der særligt fokuseres på materialer og byudstyr, som skal være genkendelige i bybilledet og medvirke til at skabe sammenhæng og identitet. Rummene mellem husene skal være oplevelsesrige, Miljø og Teknikforvaltningen 07

8 varierede og animere til social kontakt, og de skal være en naturlig konsekvens af bebyggelsesplanen. Den sociale kontakt og trygheden ved at færdes i byens forskelligartede områder skal prioriteres højt i forbindelse med planlægningen og udformningen af bebyggelse og uderum. Klimastrategi Albertslund Kommune ønsker med sin klimastrategi at intensivere indsatsen for at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i byen. Som led i den nye klimastrategi skal energirigtige løsninger indtænkes og integreres under hensyntagen til byplanlægning, arkitektur og lokal identitet. Bebyggelsen opføres som minimum til energiklasse 1. LOKALPLANENS OFFENTLIGE FREMLÆGGELSE Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlig høring i 9 uger fra den 23. november 2010 til den 25. januar 2011 I høringsperioden fremkom fem bemærkninger og indsigelser. En indsigelse mod indblikgener og øget trafik. En bemærkning om områdets arkæologi, en bemærkning om el-kabler i jorden, en række bemærkninger til justering af arkitektur og en korrektion fra politiet. Bemærkningerne gav anledning til rettelser. Der er udarbejdet en oversigt over høringssvar og Miljø- og Teknikforvaltningens bemærkninger som kan rekvireres ved henvendelse til Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune. Spildevand og afledning af regnvand skal håndteres i henhold til Spildevandsplanen for Albertslund Kommune, Det bør tilstræbes, at regnvand håndteres inden for matriklen ved nedsivning. Handicapforhold Albertslund Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Handicapforholdene skal derfor indarbejdes fra starten af projekteringen af byggerier og større renoveringer. Det er særligt vigtigt at overgange mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor til vejledningen, "Tilgængelighed for alle" udarbejdet af Dansk Standard. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i de lovmæssige bestemmelser i lokalplanen. Kravene til bygningernes handicapegnethed er lovmæssigt styret af gældende bygningsreglement. Kravene stilles derfor i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplanen. Miljø og Teknikforvaltningen 08

9 Bestemmelser På grundlag af Lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 at sikre områdets anvendelse til boligformål, i form af gård- og rækkehusbebyggelse med fælleshus, 1.2 at bebyggelsen i disponering og arkitektur harmonerer med beliggenheden i en landsby, og samtidig skaber et oplevelsesrigt, varieret og trygt miljø, 1.3 at sikre gode friarealer for socialt samvær, 1.4 at sikre god vejadgang og velindpasset parkeringsforhold, 2 Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag nr. 1 Områdeplan og omfatter matrikelnummer 6 am Vridsløselille by, Herstedvester samt alle grunde, der udstykkes efter den 25. maj Lokalplanområdet forbliver i byzone. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål, i form af tæt lav bebyggelse. Bebyggelsen skal bestå af gårdbebyggelse og rækkehuse med tilhørende skurbygninger, et fælleshus og en materialebygning. 3.2 I hver ejerbolig/andelsbolig/privat udlejningsbolig må kun indrettes én boligenhed. 3.4 Der kan indrettes eller udøves liberale erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelseshuse i bymæssig bebyggelse

10 4 Udstykning (f.eks. frisør, dagpleje og revisor) på betingelse af: - at det liberale erhverv ikke medfører gener for omboende, - at det liberale erhverv alene drives af beboeren på den pågældende ejendom, og - at ejendommens og kvarterets præg af boligområde fastholdes. 4.1 Udstykning i parceller/ejerlejligheder eller opdeling i andelsboliger/private udlejningsboliger må kun finde sted for at udstykke/opdele gård- og rækkehusbebyggelsen i boliger med eventuelle private haveanlæg, et fællesareal tilknyttet beboelserne og fælleshusgrunden i overensstemmelse med Kortbilag nr. 2 - Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Eventuelle boligopdelinger, hvor en del af boligernes tagetage og/eller kælderetage placeres henholdsvis oven på eller under stueplan af andre boliger kan ligeledes finde sted. 4.2 Der udstykkes særskilt matrikuleret areal til brug for et fælleshus med tilknyttet fællesareal for områdets beboere og eventuelt den omliggende landsbys beboere. Note: Da medlemskabet af grundejerforeningen for den omliggende landsby er frivilligt, er det i forbindelse med byggeriets opførelse - hensigten at afklare, om (nogle af) landsbyens beboere skal kunne deltage i fælleshusets etablering, drift og vedligeholdelse. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgange, boligveje, stiadgange og stier fastlægges i princippet med en placering og bredder, som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. 5.2 Boligvejene - der tillige tjener som redningsog serviceveje - skal anlægges i en bredde af 5 m. 5.3 Parkering må kun finde sted på de fælles parkeringspladser som vist på Kortbilag nr. 4 Parkeringsplan. Parkeringspladserne er offentlige og kan ikke reserveres til bestemte ejere. 5.4 Der udlægges areal til 1,8 parkeringsplads pr. bolig (i alt 24 parkeringspladser), samt parkering for 2 handicapbiler. 5.5 Det er ikke tilladt at parkere lastbiler, busser, udelukkende erhvervsmæssigt anvendte varebiler på gule plader, campingvogne, trailere, traktorer, uindregistrerede køretøjer, (lyst-)både og motorredskaber mv. (uanset størrelse og totalvægt) længere end 2 timer på de fælles parkeringsarealer. Det er endvidere ikke tilladt at parkere disse køretøjer eller genstande indenfor den øvrige del af området. 5.6 Handicapparkeringspladserne placeres i korteste afstand til boligerne. De placeres, så der er én handicapparkeringsplads pr. boligvej, se kortbilag 1, Områdeplan. Handicapparkeringspladserne etableres med jævn og fast belægning og etableres uden niveauspring eller med handicapvenlig rampe til stinettet. 5.7 Cykelparkering til områdets beboere og brugere af fælleshuset skal indarbejdes i byggeriet. 5.8 Overkørslerne til lokalplanområdet skal udføres i afvigende belægning. Overkørslerne skal placeres og afsluttes inden for matrikelgrænsen. Oversigtsforholdene skal sikres ved ind- og udkørsel fra området. 6 Ledningsanlæg og affald 6.1 El-ledninger (herunder til belysningsanlæg for friarealer) må kun udføres som jordkabler. 6.2 Nye transformerstationer skal nedgraves eller opføres som kompaktstation med placering efter nærmere aftale mellem elselskabet og kommunen 6.3 Alle bebyggelser har pligt til at følge de til en hver tid gældende regulativer for affald i Albertslund Kommune. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal opføres som tæt lav gård- og rækkehusbebyggelse og placeres inden for byggefelterne 1, 4, og 5 som vist på Kortbilag nr. 1 Områdeplan. Dog gives mulighed for at rokere byggefelt 1 indtil 1 m i hver retning samt at rokere byggefelt 4 og 5 indtil 2 m i hver retning i forhold til den viste placering af byggefelterne på kortbilaget. Den eksisterende gårdbebyggelses sydfløj på byggefelt 2, østfløjen på byggefelt 3 og nordfløjen på byggefelt 6 (fælleshuset) bevares med den viste placering på Kortbilag nr. 1 Områdeplan. Miljø og Teknikforvaltningen 10

11 7.2 Bebyggelsesprocenten for hele området må samlet set ikke overstige 30 %. 7.3 Antallet af boliger inden for området må maksimalt udgøre 13 boliger. Boligerne skal have en gennemsnitsstørrelse på ca. 120 m². 7.4 Inden for byggefelt 6 på Kortbilag nr. 1 Områdeplan skal lokalerne til fællesfaciliteter have en størrelse på minimum 75 m². 7.5 Bygninger må ikke opføres i mere end 1½ etage (stueplan og udnyttelig tagetage) samt kælderetage, og bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m fra omliggende terræn. De eksisterende loft etager i de bevaringsværdige bygninger på byggefelt 2, 3 og 6 kan udskiftes med en udnyttelig tagetage inden for den maksimale bygningshøjde og den angivne taghældning i 8, stk. 7 og På byggefelterne 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) må der på hver ejendom - opføres en havekarnap på maksimalt 4,5 m² og en indgangskarnap på maksimalt 4,5 m² på henholdsvis have- og indgangssiden af beboelseshuset. Uden for byggefelterne kan der opføres et udhus på maksimalt 5 m² pr. bolig, når udhusene placeres som vist i princippet på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Havekarnapper, indgangskarnapper og udhuse skal for så vidt angår pågældende bygninger have en ensartet udformning og et ensartet udseende der passer til landsbyens karakter. 7.7 Uden for byggefelterne kan der endvidere opføres en fælles materialebygning på højst 15 m², i én etage og med en maksimal højde på 2½ m, til brug for opbevaring af redskaber og lignende i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealerne og varetagelse af fællesaktiviteter. 7.8 Bebyggelsen skal placeres og udformes således, at det indvendige støjniveau fra vejstøj ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og det udendørs støjniveau fra vejstøj ikke overstiger 55 db(a) ved bebyggelsens facader og friarealer. (jf. Vejledning nr. 4/2007 fra Miljøstyrelsen). 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal opføres med landsbypræg med karakter af fiskerhuse, og med passende arkitektoniske kvaliteter (jf. Kortbilag nr. 3 - Retningsgivende facader og snit). Den nye bebyggelse skal være ensartet og gives en helhed med hensyn til bygningsvolumen, formsprog og materialevalg. 8.2 Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal bevares med sit landsbypræg. Såfremt det kan dokumenteres at bygningen på byggefelt 2 er væsentlig beskadiget af svamp og råd, så kan det tillades at den efter forudgående ansøgning nedrives og erstattes af en tilsvarende. 8.3 Facader på den nye boligbebyggelse på byggefelt 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og udføres af teglsten, der filtses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. Sokler skal være sorte. 8.4 Tage på den nye boligbebyggelse på byggefelt 1, 4 og 5 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og opføres som saddeltage uden afvalm. Taghældningen skal være ens på boligerne og være mellem 40 og 50 grader. Farvesætningen på alle tage skal være ens og udføres af røde tegltagsten, som ikke må være glaserede. Tagudhæng skal være uden udhæng i gavlen og på facadesiderne begrænses til maksimalt 0,20 m. Tagrender skal være synlige, traditionelle hængerender. 8.5 Karnapper kan opføres i sortmalet træ eller teglsten, der filses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. 8.6 Facaderne på den bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan) skal være ens og filses/vandskures eller pudses i hvid, gul eller okker farve. Sokler skal være sorte. 8.7 Tage på den bevaringsværdige bebyggelse på byggefelt 2, 3 og 6 skal bevares - eller ved ændringer i overensstemmelse med 7, stk. 6 - udføres som saddeltage uden afvalm. Taghældningen skal være mellem 45 og 50 grader. Tagbeklædningen skal bevares - eller ved ændringer i overensstemmelse med 7, stk. 6 - udføres af røde tegltagsten, som ikke må være glaserede. Tagudhæng skal være uden udhæng og vindskeder i gavlen og på facadesiderne begrænses til maksimalt 0,20 Miljø og Teknikforvaltningen 11

12 m. Tagrender skal være synlige, traditionelle hængerender. 8.8 Det er tilladt at opføre kviste, når kvistene placeres retningsgivende som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan, og kvistene udføres i harmoni med husenes dimensioner og materialevalg. 8.9 Det er tilladt at opsætte solcelle- eller solfangeranlæg på fælleshuset på byggefelt 6 (jf. Kortbilag nr. 1 Områdeplan). Opsætningen skal udgøre en integreret del af bygningens arkitektur Inden for området skal døre, porte, vindueskarme og vinduesrammer udføres i træ og males i farven hvid, dodenkop, sortblå eller sort. Vinduer skal have sprosser, som er forenelig med en landsbykarakter Udhuse og det fælles materialeskur skal tilpasses bebyggelsens landsbypræg og fremstå i træmaterialer i farven hvid, skiffergrå, koksgrå, sortblå eller sort Udhuse og det fælles materialeskur skal have et ensidet fald med en vinkel i forhold til det vandrette plan på maksimalt 10 grader Det er tilladt, at etablere én muret skorsten på hver af bygningernes tage på byggefelt 1-6, når de placeres og får et omfang og udseende som harmonerer med bebyggelsen (jf. i øvrigt Kortbilag nr. 3 retningsgivende facader og snit). Skorstene skal overalt være ens Alle træmaterialer skal udføres i fuldkantede størrelser og være nye eller fremtræde som nye materialer Det er ikke tilladt at etablere antennemaster eller opsætte større antenneanlæg. Det er dog tilladt at opsætte mindre parabolantenner og andre antenner med dimensioner under 1 m på hver led, når disse opsættes på lukkede havearealer ude af syne for omgivelserne, eller opsættes under et vandret højdegrænseplan på 1,8 m Skiltning, udstilling og reklamering må kun finde sted med kommunens tilladelse. I forbindelse med godkendt liberalt erhverv er det tilladt at opsætte ét almindeligt dørskilt, når dette opsættes på eller tæt ved boligens indgangsdør og når skiltet maksimalt har dimensionerne h: 0,25 m, b: 0,40 m og d: 0,05 m Ny boligbebyggelse skal opfylde kravene i bygningsreglementet til lavenergiklasse 1. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Fællesarealer, herunder den fælles gårdsplads (gårdrum), fælles grønt område (inklusive haverum), forarealer, parkeringsarealer, affaldsø og øvrige fællesarealer fastlægges retningsgivende som vist på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og beplantningsplan. Note: En mindre del af de bevaringsværdige forarealer i Lokalplan nr som aflyses indenfor lokalplanområdet forsvinder af hensyn til Lokalplan nr s realisering. 9.2 De bevaringsværdige træer, som er mærket med signaturen T på Kortbilag nr. 2 Retningsgivende bebyggelses- og illustrationsplan må kun fjernes eller udsættes for en væsentlig beskæring med kommunalbestyrelsens godkendelse. De øvrige træer kan fjernes under forudsætning, at der genplantes havevenlige træer i overensstemmelse med 9 stk. 3. Note: De øvrige træer er ikke vist på denne lokalplans Kortbilag nr. 2, men udpeget og vist som bevaringsværdige i lokalplan nr Inden for området må ny beplantning ikke kunne udvikle sig til skovtræer eller lignende store træer, til gene for områdets helhedspræg og arkitektoniske fremtræden, men må maksimalt kunne udvikle sig til en størrelse og med en karakter som svarer til et almindeligt dansk frugttræ; såsom et paradisæbletræ. 9.4 Inden for området må nye hegn mod veje, stier og offentlige arealer kun etableres som levende hegn i form af klippet hæk. Hvor hække i private haver støder op til boligveje og stier, skal de sikres et ensartet udtryk. Hække skal plantes på egen matrikel og fuldt udvokset må ingen dele vokse ud over skel. Plantningen kan støttes af et åbent trådhegn med en maksimal højde på 1,2 m. 9.5 Hegn om boligernes haver skal udføres som klippede hække med en maksimal højde på 1 m. På havesiden af boligerne kan der i ejendomsskel etableres et lægivende træhegn, når dette placeres vinkelret ud fra boligernes facade og når hegnet gives en højde på maksimalt 1,80 m og en længde på Miljø og Teknikforvaltningen 12

13 maksimalt 2,5 m regnet fra boligernes facade. 9.6 Der må ikke etableres nogen form for hegn på boligernes adgangsarealer ved boligernes indgangsside. 9.7 Veje, stier og fælles gårdplads skal udføres med en fast og jævn belægning. Færdselsog friarealer udføres med belægningsskift, så de afspejler anvendelsen. Parkeringspladser mod Vridsløsestræde skal udføres med græsarmeringssten. 9.8 Ubebyggede arealer skal ved beplantning og belægning gives et ordentligt udseende. Vejog stiarealer skal forsynes med parkbelysning godkendt af kommunen. 9.9 Oplagring og henstillen af skurvogne, campingvogn(e), trailere, container(e) og (lyst-)både samt parkering af de i 5.5 nævnte køretøjer og motorredskaber mv. må ikke finde sted inden for området. Oplagring og henstillen af diverse former for materialer, emballage, affald og lignende må ligeledes ikke finde sted inden for området Der skal etableres en affaldsø til brug for lokalplanområdet. Placeringen må ikke skæmme landsbyen og fastlægges på en af kommunen godkendt bebyggelsesplan Der kan etableres småbørnslegeplads på fællesarealerne, f.eks. på det centrale grønne haverum eller ved en af husgavlene. 10 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug inden for lokalplanens område skal der i øvrigt være etableret friarealer, herunder parkerings-, færdsels- og opholdsarealer, rednings- og serviceveje, støjafskærmende foranstaltninger og fællesfaciliteter, såsom opsamlingsområde for storskraldsindsamling. Der skal endvidere være etableret en affaldsordning der opfylder kommunens regulativer for affald. Supplerende beplantning på friarealerne kan dog afvente en hensigtsmæssig beplantnings- og vækstperiode, men skal være etableret inden 1 år fra bebyggelsens ibrugtagelse Før ny bebyggelse tages i brug skal parkeringspladserne indenfor det pågældende byggefelt være anlagt Før ny bebyggelse tages i brug skal den være forsynet med regn- og spildevandsafledning samt el-, vand og varmeforsyning Før ny bebyggelse må tages i brug, skal det på grundens udearealer dokumenteres, at støjbelastning fra virksomheder kan overholde de vejledende støjgrænser for boligbebyggelser, jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 11 Grundejerforening 11.1 Inden for lokalplanområdet skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for de enkelte grundejere/ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg inden for foreningens område, herunder boligveje, stier, områdets forsyning med TV og radio, grønne arealer, fælles parkeringsarealer på fællesarealer og beplantning. Områdets forsyning, drift og vedligeholdelse med TV og radio kan dog alternativt overlades til en antenneforening eller de enkelte grundejere/ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere, for så vidt teknologien/tele-operatørernes vilkår muliggør dette Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, herunder veje, stier, ledningsanlæg og materialebygning mv., som naturligt tilhører bebyggelsen, og som ikke overtages af kommunen som offentlige Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen Sideløbende med grundejerforeningen oprettes en fælleshusforening til etablering, drift og vedligeholdelse af fælleshusgrunden med påstående fælleshus og med medlemspligt for de enkelte grundejere/ ejerlejlighedsejere/andelshavere/private lejere inden for lokalplanområdet. Miljø og Teknikforvaltningen 13

14 11.6 Fælleshusforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af fælleshusgrunden, herunder fælleshuset, friarealer, (handicap-) parkeringspladser og stier Fælleshusforeningen er pligtig at tage skøde på fælleshusgrunden, herunder fælleshuset, friarealer, (handicap-) parkeringspladser og stier Fælleshusforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen. 15 Vedtagelses- og offentliggørelsespåtegning 15.1 Således vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse d. 5. april 2011 og offentlig bekendtgjort d. 19. april Steen Christiansen borgmester Niels Carsten Bluhme direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen 12 Tilladelse fra anden myndighed 12.1 Arbejder, der medfører udgravning af grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til Lov om museer m.v. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendommen, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser; jf. planlovens Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen; jf. planlovens Ophævelse af lokalplan 14.1 Lokalplan nr godkendt den 9. december 1997 af Albertslund Kommune ophæves for så vidt angår det område, som omfattes af nærværende lokalplan; jf Miljø og Teknikforvaltningen 14

15

16

17 /DAG

18 4 - Parkeringsplan /DAG

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 15.1. Hyldespjældet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplan nr. 15.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hyldespjældet Miljø og Teknikforvaltningen Hvad er en lokalplan

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 01.130

Lokalplan nr. 01.130 Lokalplan nr. 01.130 For et område til boligformål på Herningvej 28-30 og 32, Ringkøbing RINGKØBING KOMMUNE, 12. september 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012

Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012 10 20 30 40 50 ML I M R Sags. nr. 727-2011-10856 Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1118 for et boligområde ved Randlevvej/Tornøegade er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej

Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Lokalplan SKA.B.05.10.03 Boligområde vest for Mjølnersvej Guldmajsvej Cronborgvej Fortunavej Minervavej Mjølnersvej Polarstjernevej Skarpæsvej August 2015 Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Orientering om Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere