Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98 Bilag 1, L 98 A Bilag 1, L 98 B Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. december 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: Dok.: K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage) 1. Høringen Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 23. oktober 2015 til den 20. november 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Amnesty International, Danske Regioner, Det Kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder, Justitia, KL, Landsforeningen (KRIM), Retspolitisk Forening, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danner, Dansk Kvindesamfund, Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen af Socialchefer, Center for Seksuelle Overgreb, Center for Voldtægtsofre, Hjælp Voldsofre, Joan- Søstrene, Kvinderådet, Landsforeningen for Voldsramte Kvinder, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Landsorganisationen mod seksuelle overgreb, Mødrehjælpen, Offerrådgivningerne i Danmark, Red Barnet, Exitcirklen, Tænketanken VM Viden om Mænd, Foreningen Far og Seksualpolitisk Forum. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Østre Landsret, Vestre Landsret, Byretterne, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Politiforbundet, Advokatrådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Amnesty International, Danske Regioner, Det Kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder, KL, Retspolitisk Forening, Børnerådet, Dansk Kvindesamfund, Center for Seksuelle Overgreb, Center for Voldtægtsofre, Hjælp Voldsofre, Joan-Søstrene, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Red Barnet. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er angivet med kursiv. 2. Høringssvarene 2.1. Generelt Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Politiforbundet, Dommerfuldmægtigforeningen, Danske Regioner og KL har ikke bemærkninger til lovforslaget. Vestre Landsret, Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten bemærker, at en gennemførelse af lovforslaget må forventes at give anledning til et øget antal nævningesager i sager om overtrædelse af straffelovens 216 og 222 og dermed et øget ressourceforbrug. Domstolsstyrelsen vurderer, at lovforslaget vil medføre merudgifter for retterne på 2,8-3 mio. kr. forudsat, at op mod en tredjedel af de nuværende ca. 120 sager pr. år fremover skal behandles som nævningesager, og at halvdelen af disse sager vil blive anket til landsretten. Som anført under pkt. 3 i lovforslagets almindelige bemærkninger skønnes lovforslaget at kunne medføre merudgifter for domstolene og anklagemyndigheden som følge af et øget antal nævningesager. Eventuelle merudgifter for domstolene og anklagemyndigheden som følge af et øget antal nævningesager afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. 2

3 2.2. Skærpelse af straffen for voldtægt Amnesty International støtter, at straffen for voldtægt i højere grad skal afspejle den krænkelse, der er forbundet med overgrebet. Amnesty International finder det i den forbindelse uhensigtsmæssigt, at det foreslåede udgangspunkt for strafniveauet for overfaldsvoldtægt fastsættes højere end for andre sager om voldtægt ved vold eller trussel om vold. Amnesty International foreslår, at det præciseres, at en forudgående relation mellem forurettede og gerningsmand ikke i sig selv skal anses som en formildende omstændighed ved straffastsættelsen. Ligeledes foreslår Amnesty International, at begreberne overfaldsvoldtægt og andre sager om voldtægt ved vold eller trussel om vold ikke anvendes i lovforslaget, eller at overfaldsvoldtægt defineres som voldtægt begået ved et overfald uanset den forudgående relation mellem forurettede og gerningsmand. Amnesty International finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at udgangspunktet for strafniveauet for voldtægt begået ved vold eller trussel om vold er højere end udgangspunktet for strafniveauet for at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Amnesty International foreslår, at oralt samleje omfattes af definitionen samleje frem for andet seksuelt forhold. Det Kriminalpræventive Råd forventer ikke, at strafskærpelsen vil have en præventiv effekt eller medføre flere anmeldelser af seksuelle overgreb. Rådet mener, at en strafskærpelse kan have betydning for offeret og for den almindelige retsfølelse. Retspolitiske Forening mener, at den foreslåede bestemmelse i 216, stk. 3, er begrundet i et politisk ønske om at skærpe strafudmålingen. Det vil være mere hensigtsmæssigt blot at udtrykke dette ønske i lovforslaget og helt undlade ændringer i lovteksten. Efter foreningens opfattelse medfører tomme udsagn i lovtekster et generelt retssikkerhedsmæssigt problem, idet lovteksterne kompliceres unødigt og kommer til at fremstå som politiske manifester uden operationelt indhold. Center for Seksuelle Overgreb, Hjælp Voldtægtsofre, Joan-Søstrene og Kvinderådet støtter, at straffen for voldtægt skærpes af hensyn til den krænkelse, det seksuelle overgreb indebærer. Center for Seksuelle Overgreb og Kvinderådet støtter endvidere, at det med lovforslaget igen understreges, at det ikke skal anses som en formildende omstændighed, at voldtægten sker i forbindelse med socialt samvær eller i et parforhold. 3

4 Hjælp Voldtægtsofre anfører, at det må forventes, at der fremover i alle sager om grovere seksualforbrydelser skal indhentes en erklæring om de psykiske eftervirkninger for forurettede, og at der må findes en praktisk løsning på den udfordring, at udgiften hertil ikke tages med som en sagsomkostning under sagen, men som udgangspunkt afholdes af forurettede med mulighed for at søge erstatning herfor ved Erstatningsnævnet. Joan-Søstrene finder det uhensigtsmæssigt, at den foreslåede strafskærpelse differentieres i forhold til, hvilket overgreb der er begået. Center for Voldtægtsofre støtter, at straffen for voldtægt skærpes. Center for Voldtægtsofre finder det uhensigtsmæssigt, at den foreslåede strafskærpelse differentieres i forhold til, hvilket overgreb der er begået. Center for Voldtægtsofre foreslår, at en række nærmere opremsede omstændigheder bør fremgå udtrykkeligt af lovforslaget som skærpende omstændigheder, og at de skærpende omstændigheder på linje med den foreslåede ændring af 164, stk. 4 bør afspejle konsekvenserne for offeret frem for de konkrete omstændigheder ved overgrebet. Center for Voldtægtsofre foreslår, at straffelovens 225 om andet seksuelt forhold end samleje ophæves, og at sådanne forhold omfattes direkte af bestemmelserne i straffelovens Center for Voldtægtsofre mener, at udgifterne forbundet med strafskærpelse ville være bedre udnyttet ved at forebygge seksuelle overgreb bl.a. ved undervisning af skoleelever. Som anført under pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger er formålet med lovforslaget at skærpe strafniveauet for voldtægt og samleje med et barn under 15 år ved gerningsmandens udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed, da straffen i disse sager efter regeringens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad afspejler den krænkelse af offeret, der finder sted, og de fysiske og psykiske konsekvenser, en sådan krænkelse kan påføre offeret. Den foreslåede ændring af straffelovens 216, stk. 3, er efter Justitsministeriets opfattelse den mest hensigtsmæssige måde at gennemføre en ændring af lovteksten på, som bemærkningerne om ændringen af strafniveauet for voldtægt kan knyttes til. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2, er der med forslaget til ændring af 216 ikke tilsigtet nogen ændring i de forhold, der i almindelighed anses som skærpende eller formildende omstændigheder. Lovforslaget har som følge heraf ikke betydning for, om der i konkrete 4

5 sager bør indhentes en erklæring om de psykiske eftervirkninger for offeret, eller for afholdelsen af udgiften hertil. Det fremgår udtrykkeligt af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at strafudmålingen i sager om voldtægt ved vold eller trussel om vold skal ske på grundlag af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af voldtægtens karakter og øvrige foreliggende omstændigheder og ikke på grundlag af en generelt forskellig vurdering af grovheden af voldtægt, der sker i forbindelse med socialt samvær eller i et parforhold, i forhold til overfaldsvoldtægt, og at det ikke er en formildende omstændighed, at voldtægten er begået i forbindelse med socialt samvær eller i et parforhold. Det fremgår ligeledes udtrykkeligt af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at baggrunden for, at strafniveauet er højere i sager om overfaldsvoldtægt, er, at det i almindelighed vil udgøre en skærpende omstændighed, at der er tale om et overfald, f.eks. ved at offeret udsættes for et pludseligt overgreb på et offentligt sted, hvor offeret færdes alene, eller i eget hjem, hvor gerningsmanden er trængt ind. Dette vil gælde, uanset om gerningsmanden eller offeret kender hinanden eller ej. Ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 blev der på baggrund af Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser gennemført en generel modernisering af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser. I den forbindelse blev straffelovens 216 og de øvrige strafbestemmelser i straffelovens kapitel 24, der angår samleje udvidet til også at omfatte analt samleje. Derimod fandt Justitsministeriet ikke grundlag for at udvide samlejebegrebet yderligere, eksempelvis til også at omfatte oralsex, der i stedet som foreslået af Straffelovrådet omfattes af 225 om andet seksuelt forhold end samleje. Justitsministeriet finder forsat ikke grundlag for at udvide samlejebegrebet yderligere eller for at lade alle seksuelle forhold være omfattet direkte af Ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 blev strafniveauet for at skaffe sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, fordoblet, uden at det generelle strafniveau for voldtægt blev forhøjet. Med lovforslaget forhøjes strafniveauet for disse sager som udgangspunkt med tre fjerdedele i forhold til det niveau, der blev fastlagt i 2013, hvilket er forholdsmæssigt mere end forhøjelsen af strafniveauet for voldtægt ved vold eller trussel om vold. 5

6 2.3. Skærpelse af straffen for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed Den Danske Dommerforening anfører, at den foreslåede 222, stk. 2, synes at opstille yderligere betingelser for at skaffe sig samleje med et barn under 15 år ved tvang eller fremsættelse af trusler. Den Danske Dommerforening bemærker i øvrigt, at der er en uoverensstemmelse mellem ordlyden i lovudkastet og parallelteksten. Østre Landsret og byretterne tilslutter sig Dommerforeningens høringssvar. Retspolitisk Forening anfører, at den foreslåede ændring af 222, stk. 2, alene indebærer en yderligere komplikation af lovteksten, som i sin nuværende form fremstår ganske klar. Center for Voldtægtsofre støtter, at straffen for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed skærpes. Center for Voldtægtsofre udtrykker bekymring for, at den foreslåede ændring af 222 vil medføre, at gerningsmandens udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed ikke fremover vil anses for en skærpende omstændighed, såfremt udnyttelsen ikke sker ved brug af tvang og trusler. Center for Voldtægtsofre foreslår, at uagtsomhed med hensyn til barnets alder i forhold til børn under 12 år fremover straffes efter 216, stk. 2, og ikke efter 222. Børnerådet støtter, at regeringen sender et klart signal til borgerne om, at overgreb mod børn og unge vil blive behandlet med største alvor. Børnerådet mener ikke, at strafskærpelserne i sig selv vil have nogen præventiv effekt. Red Barnet støtter, at straffen for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed skærpes. Red Barnet foreslår i øvrigt, at straffelovens bestemmelser om seksuelle overgreb mod børn samles i et selvstændigt kapitel med beskrivelser af de forskellige måder, hvorpå seksuelle krænkere indleder og udnytter kontakten med børn, og at en specifik groomingbestemmelse med et fremrykket af fuldbyrdelsesmomentet indsættes i straffeloven. Det fremgår udtrykkeligt af forarbejderne til straffelovens 222, at gerningsmandens brug af tvang og trusler, jf. 222, stk. 2, omfatter en særlig form for udnyttelse af en fysisk eller psykisk overlegenhed, jf. 6

7 Folketingstidende (2. samling), tillæg A, side Den foreslåede ændring af strafforhøjelsesreglen i 222, stk. 2, medfører således ikke en indskrænkning af bestemmelsens anvendelsesområde, hvilket er præciseret i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Endvidere omfatter den foreslåede strafskærpelsesregel i 222, stk. 3 ligesom det gældende stk. 1, 2. pkt., som det foreslåede stk. 3 erstatter alene 222, stk. 1, da gerningsmanden i alle sager efter den foreslåede såvel som den nuværende 222, stk. 2, vil have udnyttet sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Det bemærkes i øvrigt, at de foreslåede ændringer af 222 skal ses i lyset af, at lovforslaget har til formål at skærpe straffen. Straffelovens 216, stk. 2, om samleje med et barn under 12 år fungerer som en strafforhøjelsesregel i forhold til straffelovens 222 om samleje med et barn under 15 år. Justitsministeriet finder ikke grundlag for at ændre på, at afgrænsningen mellem den almindelige strafferamme i 222, stk. 1, og den forhøjede strafferamme i 216, stk. 2, sker på grundlag af, hvad gerningsmanden havde forsæt til. Justitsministeriet finder ikke grundlag for at udskille bestemmelserne om seksuelle overgreb og krænkelser mod børn til et særskilt kapitel i straffeloven. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af bestemmelserne i straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser omfatter overgreb uanset forurettedes alder, f.eks. straffelovens 216, stk. 1, om voldtægt. Justitsministeriet finder endvidere ikke grundlag for at indføre en selvstændig bestemmelse i straffeloven om såkaldt grooming, dvs. kontakt til børn med forsæt til senere at krænke barnet seksuelt. Grooming er i visse andre lande kriminaliseret i særskilte bestemmelser, mens det i Danmark er kriminaliseret gennem den almindelige bestemmelse om strafbare forsøgshandlinger i straffelovens 21 i sammenhæng med bestemmelserne om seksuelle overgreb og krænkelser af børn. Denne forskel skyldes bl.a., at Danmark i sammenligning med de fleste andre lande har et meget vidtgående almindeligt forsøgsansvar. Særskilte bestemmelser om grooming er derfor blevet indført i flere andre lande, fordi der var strafværdige forhold i form af kontakt til børn med forsæt til senere at krænke barnet seksuelt, som tidligere ikke var strafbare i de pågældende lande. I Danmark har sådanne forhold derimod altid været strafbare i medfør af straffelovens almindelige regler om forsøg, og der har derfor ikke været og er fortsat ikke behov for at fastsætte særskilte regler om grooming i Danmark. 7

8 2.4. Skærpelse af straffen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn Rigsadvokaten foreslår, at det præciseres i bemærkningerne til bestemmelsen, hvilke falske anklager om seksualforbrydelser mod børn strafskærpelsen retter sig mod. Advokatrådet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater foreslår, at det bør fremgå direkte af det foreslåede 164, stk. 4, at bestemmelsen kun omfatter falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn, da en generel strafskærpelsesbestemmelse på længere sigt kan få en bredere anvendelse. Advokatrådet foreslår en alternativ formulering af bestemmelsen. Retspolitisk Forening støtter, at der indføres en ny bestemmelse om skærpende omstændigheder i 164, stk. 4. Foreningen mener, at bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad præciserer bestemmelsens beskyttelsesinteresse, og foreslår derfor en anden formulering. Foreningen mener, at der er både tungtvejende konkrete og generelle begrundelser for at skærpe strafniveauet i sådanne sager, men at skærpelsen er af ringe betydning. Strafniveauet bør ifølge foreningen hæves markant. Det Kriminalpræventive Råd, Center for Seksuelle Overgreb, Center for Voldtægtsofre, Hjælp Voldtægtsofre, Joan-Søstrene, Kvinderådet og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) finder det uhensigtsmæssigt, at straffen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn skærpes i samme lovforslag som straffen for voldtægt og samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed, da der derved skabes en kobling mellem seksuelle overgreb og falsk anklage, der kan indikere, at der særligt i sager om seksuelle overgreb er risiko for falsk anklage. Center for Seksuelle Overgreb henviser i øvrigt til, at angsten for ikke at blive troet på af politiet afholder flere kvinder fra at anmelde en voldtægt. I det foreslåede 164, stk. 4, præciseres det, at der ved udmålingen af straffen for falsk anklage skal lægges vægt på nærmere angivne omstændigheder i forbindelse med afgivelsen af en falsk anklage og den efterfølgende efterforskning, som anklagen giver anledning til. Som anført i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1, er bestemmelsen ikke udtømmende. Bestemmelsen er efter sin formulering en strafudmålingsregel, ikke en strafskærpelsesregel. Samtidig lægges der 8

9 med lovforslaget op til, at straffen for falsk anklage for så vidt angår voldtægt og seksualforbrydelser mod børn skærpes. Der er således tale om to selvstændige initiativer med hensyn til falsk anklage. Som anført i pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er strafskærpelsen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn er begrundet i, at hensynet bag kriminalisering af falsk anklage ikke mindst gør sig gældende i sådanne sager, idet det er særligt krænkende at blive falsk anklaget for voldtægt eller en seksualforbrydelse mod et barn. Strafskærpelsen er derimod ikke begrundet i, at der særligt i sager om seksualforbrydelser skulle være en øget risiko for falsk anklage. I lyset af høringssvaret fra Rigsadvokaten er det præciseret, at strafskærpelsen for falsk anklage for seksualforbrydelser mod et barn vedrører overtrædelser af straffelovens 210, stk. 1, og kapitel 24 begået mod et barn, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Andre initiativer på området Retspolitisk Forening foreslår, at gerningsmænd sikres en bedre behandling som opfølgning på deres afsoning. Landsforeningen for Forsvarsadvokater, Det Kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder, Børnerådet, Center for Seksuelle Overgreb, Hjælp Voldtægtsofre, Joan-Søstrene, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Red Barnet støtter, at lovforslaget vil blive fulgt op af en række øvrige initiativer, som bl.a. skal medvirke til at sikre, at flest mulige af de begåede seksuelle overgreb meldes til politiet, og at sagerne håndteres på betryggende vis af myndighederne. Institut for Menneskerettigheder foreslår, at initiativerne inkluderer en opprioritering af politiets håndtering og efterforskning af anmeldte voldtægter, f.eks. ved at alle politikredse laver skriftlige retningslinjer for voldtægtssager, og at sagsbehandlingen af voldtægtssager samles ét sted i politikredsen for at sikre den nødvendige ekspertise og prioritering. Børnerådet foreslår, at der ydes øget økonomisk støtte til oplysning om sundhedsvæsnets tilbud om rådgivnings- og behandlingstilbud for potentielle krænkere, og at forskning i behandlingsmetoder samtidig 9

10 prioriteres højt i sundhedsvæsnet. Børnerådet foreslår i øvrigt, at ekspertisen fra børnehusene inddrages i det forebyggende arbejde. Joan-Søstrene forudsætter, at disse initiativer vil pålægge politiet at modtage alle anmeldelser af voldtægt og voldtægtsforsøg og beskikke en bistandsadvokat efter retsplejelovens regler. Joan-Søstrene ser gerne, at lovforslaget bliver fuldt op med initiativer til behandling af gerningsmænd under afsoning og en øget tortgodtgørelse til forurettede. Kvinderådet henleder opmærksomheden på bistandsadvokatordningen og politiets modtagelse af anmeldelser og foreslår endvidere, at der udarbejdes en handlingsplan til bekæmpelse og forebyggelse af seksuel vold og voldtægt. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Det Kriminalpræventive Råd foreslår, at der arbejdes for en ændret samfundsholdning om skyld og skam i forbindelse med voldtægtssager, herunder med fokus på etniske problemstillinger. Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) foreslår endvidere, at politi og anklagemyndighed i højere grad uddannes til at håndtere voldtægtssager, og henviser i øvrigt til Rigsadvokatens brev af 11. november 2015 til landets politikredse og de regionale statsadvokater i anledningen af de regionale statsadvokaters gennemgang af henlagte voldtægtssager. Endelig foreslår Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) en revision af offererstatningslovens 10, og at DNA-prøver opbevares i landets voldtægtscentre i en længere periode end hidtil. Red Barnet foreslår, at der ydes økonomisk støtte til at oplyse om sundhedsvæsenets tilbud til (potentielle) krænkere og til at forske i og udvikle effektive behandlingsmetoder til (potentielle) krænkere. Ligeledes foreslår Red Barnet en prioritering af behandlingsmæssige tiltag i forbindelse med strafafsoningen og hjælp til resocialisering i forbindelse med udslusningen. Red Barnet foreslår endvidere, at fagpersoner, der dagligt er i kontakt med børn og familier, holdes opdateret om gældende ret og god praksis i forhold til deres underretningspligt, og at Børnehusenes ekspertise i videre omfang inddrages til at sikre kompetent rådgivning af borgere. Red Barnet foreslår i øvrigt, at anklagere, forsvarere og dommere uddannes i sager om seksuelle overgreb mod børn. Justitsministeriet har iværksat en undersøgelse, der bl.a. har til formål at kortlægge, om politiet har de fornødne redskaber til at håndtere sagerne, 10

11 og om der er behov for nærmere retningslinjer, uddannelse, mv. af politifolk, der beskæftiger sig med sager om voldtægt. Fokus for undersøgelsen er først og fremmest, om der kan peges på initiativer, der vil kunne hjælpe ofrene i forløbet efter en voldtægt. De forslag til initiativer på voldtægtsområdet, som er fremsat i forbindelse med denne høring, vil blive overvejet i forbindelse med undersøgelsen, der forventes afsluttet i begyndelsen af Lovforslaget I det fremsatte lovforslag er der navnlig foretaget følgende ændringer i forhold til det udkast, der har været i høring: 1. I forslaget til 216, stk. 4 (lovforslagets 1, nr. 2), er krænkelse ændret til særlig krænkelse. 2. I bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1, er det præciseret, at strafskærpelsen for falsk anklage for seksualforbrydelser mod et barn vedrører falsk anklage for overtrædelser af straffelovens 210, stk. 1, og kapitel 24 begået mod et barn. 3. I bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 3-5, er det præciseret, at der ikke er tilsigtet nogen ændring i anvendelsesområdet for straffelovens 222, stk

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende. Straffelovrådets betænkning nr. 1494/2008 om en torturbestemmelse i straffeloven

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende. Straffelovrådets betænkning nr. 1494/2008 om en torturbestemmelse i straffeloven Retsudvalget (2. samling) L 98 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0596 Dok.: JER40204 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Straffelovrådets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Retsudvalget L 24 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 24 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 24 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2015-731-0049 Dok.: 1649250 K O M M E

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udvidelse af ordning om underretning til forurettede)

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Udvidelse af ordning om underretning til forurettede) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 152 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. januar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0026 Dok.: 656586

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)

Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh.: Morten E. G. Jørgensen Sagsnr.: 2015-730-0747 Dok.: 1694638 UDKAST Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT OVER. forslag til lov om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT OVER. forslag til lov om ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) Retsudvalget 2011-12 L 61 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. december 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Inge Birgitte Møberg Sagsnr.: 2011-5002-0005 Dok.: 281303 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere