FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 328

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 328"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE JANUAR 2014 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 328 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL PÅ VENØ MED TILHØRENDE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I HØRING FRA DEN 8. JANUAR TIL DEN 5. MARTS 2014

2 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den 1. januar Planloven samler og erstatter bestemmelser fra en række tidligere planlægningslove. Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, lov om ekspropriation til byudvikling, by- og landzone loven samt (delvist) lov om sommerhuse og camping. Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige inter esser i arealanvendelsen. KOMMUNEPLAN Kommuneplanen er en plan for hele kommunes udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i de mere detaljerede lokalplaner. Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Struer Kommunes Byråd har den 15. december 2009 vedtaget Kommuneplan KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMELSER Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Rammerne udgør således et supplement til og en uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens hovedstruktur. LOKALPLAN Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, hvad der skal ske i de enkelte områder i kommunen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers placering osv. Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, samt borgernes indsigt og indflydelse på planlægningen. Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen vedtages endeligt. Lokalplaner indberettes til statens planregister PlansystemDK og er juridisk bindende for de berørte ejendomme. BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægter modsvares efter kommune planlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksisterende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst af lokalplaner. Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner juridisk bindende for de enkelte ejendomme. BY- OG LANDZONE SAMT SOMMERHUS- OMRÅDE Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig bebyggelse. Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes til landbrug, skovbrug og fiskeri. Sommerhusområder er områder udlagt til sommer husbebyggelse.

3 INDHOLD 1 INDLEDNING Lokalplanens baggrund Lokalplanens formål Lokalplanens opbygning Offentlighedsperiode Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 7 2 EKSISTERENDE FORHOLD Områdets afgrænsning Områdets størrelse og zoneforhold Terrænforhold Områdets anvendelse Eksisterende bebyggelse Eksisterende tekniske anlæg 9 3 IDÉ OG INDHOLD Lokalplanens idé Trafikbetjening og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre Ubebyggede arealer 11 LOKALPLAN NR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Struer Kommuneplan Lokalplaner Kystnærhedszonen Beskyttelseslinier Forureningsforhold Forsyning Indsatsplan Venø Servitutgennemgang Miljøvurdering Lokalplanens retsvirkninger 17 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR BESTEMMELSER 23 1 Lokalplanens formål 25 2 Lokalplanens område og zonestatus 25 3 Områdets anvendelse 25 4 Udstykninger 25 5 Vej- og stiforhold samt parkering 25 6 Byggeriets omfang og placering 25 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 26 8 Ubebyggede arealer 26 9 Tekniske installationer Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Ophævelse af servitutter og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 27 Vedtagelsespåtegning 28

4 LOKALPLAN NR. 328 Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag.kortbilag er ikke målfaste, hvor målforhold ikke er påført. 4 LOKALPLAN NR. 328

5 REDEGØRELSE

6 LUFTFOTO AF LOKALPLANOMRÅDET KAPITEL 1 6 LOKALPLAN NR. 328

7 1 INDLEDNING 1.1 LOKALPLANENS BAGGRUND Venø ligger i Limfjorden nord for Struer. Øen har en længde på 7,5 km og er 1,5 km på det bredeste sted, og har et areal på 6,46 km². Lokalplanen er udarbejdet for at give Venø Efterskole mulighed for at udvide skolens faciliteter, til brug for både efterskoleelever og øvrige beboere på øen. Lokalplan nr. 328 afløser lokalplan nr Lokalplan nr. 306 havde samme hovedformål, men lokalplan nr. 328 giver mulighed for en anden placering af nybyggeri. 1.2 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål, at skabe mulighed for efterskolens fortsatte drift som en attraktiv skole med en aktiv rolle i lokalsamfundet. Ligeledes er det lokalplanens formål, at opstille retningslinier for, hvor og hvordan en ny multihal kan placeres i området. Lokalplanen skal give regulerende bestemmelser for områdets anvendelse -herunder placering, dimensionering, materialer, adgangsforhold, parkering mv. 1.3 LOKALPLANENS OPBYGNING Lokalplanen er inddelt i to dele bestående af en redegørelse og bestemmelser. Bestemmelserne er juridisk bindende for de enkelte ejendomme. Redegørelsen fungerer som den forklarende del af lokalplanen. I redegørelsen informeres om hensigten med lokalplanen, de eksisterende forhold i området og hvilke forhold der kan have betydning for lokalplanens gennemførelse. Den regulering af området, der finder sted med lokalplanens bestemmelser, er også beskrevet i redegørelsen og kan således underbygge, hvilke hensigter der ligger bag lokalplanens bindende bestemmelser. 1.4 OFFENTLIGHEDSPERIODE For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse, fremlægger Byrådet et forslag til lokalplan i mindst otte uger. Forslag til lokalplan nr. 328 er derfor fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. januar - 5. marts LOKALPLANENS MIDLER- TIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder ifølge Lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis følgende forudsætninger er opfyldt, jf. 17, stk 2 og 3: Byggeriet/udnyttelsen er i overensstemmelse med såvel kommuneplanen som lokalplanforslaget. Der er ikke tale om et større byggearbejde. Der er ikke fremsat indsigelse fra Miljøministeren (Naturstyrelsen) eller andre statslige myndigheder, nabokommuner eller en berørt nationalparkfond efter 29, 29 a eller 29 b og 29 c. REDEGØRELSEN Lokalplanområdets placering LOKALPLAN NR

8 LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING KAPITEL 2 FJORDVEJEN LOKALPLANOMRÅDE 8 LOKALPLAN NR. 328

9 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Lokalplanområdet er afgrænset som vist med rødt på kortet på modstående side. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Nørskovvej. 2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG ZONEFORHOLD Området omfatter ca m² landområde. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdet omfatter følgende matr.: -matr.nr. 6i, Venø By, Venø: ca m² -matr.nr. 7a, Venø By, Venø: ca m² -matr.nr. 6a, Venø By, Venø: ca m² Området er omfattet af lokalplan nr. 306, som ophæves ved vedtagelse af lokalplan nr TERRÆNFORHOLD Lokalplanområdet ligger i kuperet terræn præget af opdyrkede marker og skov. Terrænet skråner fra sydvest mod Venø Bugt og nordøst. 2.5 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Bygningerne i lokalplanområdet tilhører efterskolen og er bygget i forskellige etaper. Skolen blev etableret i 1997 og siden er den blevet udbygget i 1999, 2002 og De fleste bygninger fremstår med murede facader i gule tegl og tag beklædt med stålplader. Enkelte ældre bygninger er opført i røde tegl. 2.6 EKSISTERENDE TEKNISKE ANLÆG VEJE OG STIER Adgangen til lokalplanområdet sker fra Nørskovvej. Øst for området ligger et enfamiliehus, som har vejret gennem lokalplanområdet ELMASTER Nord og øst for lokalplanområdets bebyggelse løber mindre elledninger. Elledninger mod nord ligger udenfor lokalplanområdet, mens de mod øst krydser lokalplanområdet. REDEGØRELSEN 2.4 OMRÅDETS ANVENDELSE En del af lokalplanområdet bruges til Venø Efterskole, som i undervisningen også benytter sig af både vandet, naturen og friluftsaktiviteter generelt. Arealet mod nordøst er dyrket, mens arealet mod sydøst består af skov. Lokalplanområdet set mod vest LOKALPLAN NR

10 KAPITEL 2 10 LOKALPLAN NR. 328

11 3 IDÉ OG INDHOLD 3.1 LOKALPLANENS IDÉ Venø Efterskole blev i 1997 etableret af venøboere. Siden er skolen vokset og har nu plads til knap 100 elever. Venø danner rammen for efterskolens tilbud til eleverne og omvendt spiller skolen en aktiv rolle i ø-samfundet. I et mindre samfund som Venø, er det essentielt, at der findes aktiviteter og erhvervsmuligheder for at bibeholde fastboende og tiltrække nye beboere og besøgende. Denne lokalplan er lavet på baggrund af et ønske om at opføre en ny multihal i forbindelse med efterskolens øvrige bygninger, til brug for både elever og øboere. 3.2 TRAFIKBETJENING OG PARKERING Adgang til lokalplanområdet skal ske via Nørskovvej. Parkering skal ske vest for den eksisterende bebyggelse, samt i forbindelse med en ny multihal. Langtidsparkering af campingvogne, lastbiler, uindregistrerede køretøjer og lignende, må ikke finde sted på områdets veje eller områdets åbne arealer. 3.3 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Indenfor lokalplanområdet kan etableres bebyggelse, hvis anvendelse fastlægges til offentlige formål, herunder undervisning, institution, o.lign., samt erhverv og offentlig service hvortil offentligheden har adgang. Bebyggelse må etableres indenfor byggefelterne jf. bilag 2. Bebyggelse må opføres med én etage med udnyttet tagetage og maks. højde på 8,5 m. En multihal kan etableres med en højde på 9,5 m indenfor det udlagte byggefelt jf. bilag 2. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige BEBYGGELSENS YDRE Fælles for al ny bebyggelse indenfor området er, at det skal gives et nutidigt dansk præg og indpasses i landskabet. Ydervægge skal opføres i tegl, beton, træbeklædning eller ikke reflekterende plademateriale. Mindre bygningsdele kan udføres i lette materialer som f.eks. zink og glas. Andre materialer kan tillades, hvis det udføres i harmoni med byggeriet i øvrigt. Tage skal udføres som sadeltage med en hældning mellem 40 og 45 grader. Tage på mindre bygninger som eksempelvis udhuse, containerskjul o.lign. kan dog tillades udført med andre taghældninger eller med ensidig taghældning. Bygninger, hvor rumhøjde eller funktion begrunder det, kan opføres med fladt tag. Som tagdækning skal der benyttes sort/ mørk grå tagpap, tegl eller ikke-reflekterende metalplader (pandeplader, zink, o.lign.) eller strå. Materialer må ikke fremstå som et byggemateriale, det ikke er. Murværk kan fremstå blank eller pudset. Bemaling af murværk skal ske i dæmpede farvetoner. Træværk skal fremstå ubehandlet, olieret eller malet med dækkende mørk og neutral maling f.eks. sort. Mindre bygningsdele kan males med andre neutrale farver. 3.5 UBEBYGGEDE AREALER For ubebyggede arealer og lokalplanområdet som helhed gælder det, at der ved oplagring af materialer, affald og lignende skal holdes en passende orden. Belysning skal ske i form af armaturer til parkbelysning eller lave pullertarmaturer. En boldbane kan oplyses med mindre mastbelysning. På området øst for skolen ligger et grønt areal udgravet i terræn. Dette areal bruges til amfiteater og boldspil. Der vil være mulighed for etablering af yderligere boldbaner øst for dette område. Det skal dog bemærkes, at både terrænbearbejdelse og beplantningsændringer i området, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

12 KAPITEL 3 12 LOKALPLAN NR. 328

13 4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 4.1 STRUER KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 7.L.1 i Struer Kommueplan. Lokalplaner, der træffer bestemmelser for område 7.L.1, skal sikre: at byens karakter af mindre bymæssig bebyggelse med boliger, mindre erhverv og butikker, service m.v. samt landbrugsejendomme fastholdes. Der åbnes mulighed for etablering af lokale erhvervsvirksomheder, der kan indpasses uden væsentlige gener for omgivelserne, herunder feriehytter og et ferie- og kursuscenter, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstiger 30 for parcelhuse, 40 for tæt-lav bebyggelse og 40 for øvrig bebyggelse, at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. at bebyggelse opføres med en maksimal højde på 8,5 meter med mindre særlige forhold omkring landbrugog erhvervsbygninger gør sig gældende, at ny bebyggelse indenfor området skal opføres under hensyntagen til den særlige byggeskik, som præger byens ældre bebyggelse, og at der kan udlægges butikker til områdets daglige forsyning med en maks. størrelse på 500 m² og at det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke må overstige m² for rammeområdet. Lokalplanen afviger fra kommuneplanens rammer, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplanen (se kommuneplantillægget på side 21). 4.2 LOKALPLANER Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves hele lokalplan nr KYSTNÆRHEDSZONEN Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen og ifølge planloven, skal der derfor redegøres for den visuelle påvirkning af kysten, samt gives en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. En ny multihal er ikke direkte afhængig af kystnær lokalisering, men hele Venø er omfattet af kystnærhedszonen, idet øen ikke er mere end 1,5 km bred på det bredeste sted. Det betyder også, at en kystnær placering er uundgåelig for alt byggeri på Venø, men en nødvendighed for realisering af lokalplanens muligheder og for al udvikling på øen generelt. Etablering af en multihal vil desuden sikre en lokal udvikling på flere måder, både socialt og økonomisk. Selv om nybyggeri ligger indenfor kystnærhedszonen, vil det, jf. lokalplanens bestemmelser, blive placeret på en måde, så det indpasset i landskabet og kystlandskabet bliver påvirket mindst muligt. Som tidligere beskrevet giver lokalplanen mulighed for en bygningsmæssig udvidelse i form af en ny multihal. En sådan hal vil, for at kunne fungere rent praktisk, være op til 9,5m høj. Dog vil den ikke syne stor i landskabet, da byggefeltet ligger i naturlig sammenhæng med de eksisterende bygninger og hele bygningsmassen fremstår dermed som en helhed. Arealet udlagt til bebyggelse er desuden omgivet af skov. Byggefeltet ligger placeret i skrånende terræn ca. 3 meter under vejens niveau, hvorfor det ikke vil være markant set fra vejen. Set fra kysten kan man fra nordøst ikke se efterskolen pga. den høje kystskrænt. Ser man området helt ude fra vandet vil en ny bygning indenfor byggefeltet ligge skjult bag træer. Set fra kysten ved sydøst vil det være muligt at se dele af multihallen bag de omkransende træer. Træerne er på denne side lavere end mod nord, hvorfor hallen vil rage ca. 1 meter over. Dog er der højere træer i baggrunden. Ligeledes vil der være smalle kig ind til hallens facade to steder, REDEGØRELSEN LOKALPLAN NR

14 lokalplanområde 1 KAPITEL 4 viewpunkter for visualiseringer hvor træerne er placeret mere spredt. Kysten mod sydøst har ingen stejle skrænter som 200 m længere mod nord. Samlet set virker efterskolens bygningsmasse som en helhed ikke dominerende i landskabet. En ny multihal vil blive 2 placeret på et areal omkranset af høj beplantning og i sammenhæng med eksisterende byggeri. Ligeledes er der, udover de omkransende træer, et stort skovareal og en bagvedliggende terrænstigning som bevirker, at byggeriet vil have en større baggrund, og dermed selv virker mindre. viewpunkt 1: efterskolen set fra nordøst lige inden skrænten ned mod vandet. Byggefeltet ligger bag træerne og kan ikke ses. Den eksisterende bygningsmasse virker mindre markant i landskabet pga. bagvedliggende skov og terrænstigning. 14 LOKALPLAN NR. 328

15 ny hal viewpunkt 2: multihallen set fra sydøst. Hallen ligger placeret mellem træer og er derfor kun delvist synlig. Det vurderes derfor, at en multihal med denne placering, er tilpasset landskabet bedst muligt. Ud over byggefeltet til en multihal, er der udlagt et areal til en boldbane (se bilag 2). Arealet er placeret hvor terrænet er mest jævnt. Dermed skal der laves mindst mulig terrænregulering indenfor beskyttelseslinjerne. telse af landskabet, da bygningen delvist vil ligge skjult. Der findes arealer indenfor lokalplanområdet, som ikke ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, men en placering af multihallen her, vil gøre hallen mere synlig og markant både fra Nørskovvej og kysten. REDEGØRELSEN 4.4 BESKYTTELSESLINJER STRANDBESKYTTELSESLINJEN Dele af lokalplanen ligger indenfor Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Strandbeskyttelseslinjens formål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Med strandbeskyttelseslinjen varetages dermed de landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Etablering af anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen kan kun ske såfremt der kan opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet flere alternativer til placering af en multihal, men placeringen angivet i denne lokalplan vurderes at være mest fordelagtig i forhold til den visuelle opfat- blå = strandbeskyttelse En nærmere redegørelse for planlægning indenfor strandbeskyttelseslinjen vil være sammenfaldende med redegørelsen for kystnærhedszonen, hvorfor der henvises til forrige afsnit, afsnit 4.3. LOKALPLAN NR

16 KAPITEL SKOVBYGGESLINJEN Dele af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen. Skovbyggelinjens formål er, at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Indenfor skovbyggelinjen er der forbud mod at bygge, men der kan søges om dispensation fra Lov om Naturbeskyttelse 17. alt grønt = skovbyggelinje BESKYTTET STEN- OG JORDDIGE Indenfor lokalplanområdet ligger et beskyttet sten- og jorddige, som er beskyttet mod tilstandsændringer jf. Museumsloven. 4.5 FORURENINGSFORHOLD Der skal gøres opmærksom på 70 og 71 i Lov om forurenet jord. 70. Såfremt Byrådet modtager underretning om en jordforurening, skal Byrådet underrette regionsrådet herom. Stk. 2. Byrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. 71 stk Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Stk. 2. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret. Stk. 3 Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødvendig revision af en tidligere meddelt tilladelse. Stk. 4 Regionsrådet underretter samtidig Byrådet og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3. sort = dige 4.6 FORSYNING KLOAK Der er etableret en privat trykledning for spildevand fra lokalplanområdet, der pumper spildevand frem til Venø by, hvor der sker tilslutning til Struer Forsynings spildevandsledning. Den private spildevandsledning vil blive angivet i den kommende spildevandsplan. 16 LOKALPLAN NR. 328

17 4.6.2 VARME Området er individuelt varmeforsynet EL Området forsynes med el fra NOE - Nordvestjysk Elforsyning VAND Lokalplanområdet forsynes med vand fra Venø Vandværk. 4.7 INDSATSPLAN VENØ Der foreligger en indsatsplan til opretholdelse og beskyttelse af grundvandskvaliteten på Venø. Lokalplanområdet er delvist placeret i et indsatsområde. Det betyder bl.a., at aktiviteter, der indebærer risiko for grundvandsforurening, ikke må finde sted, med mindre der er taget nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet. 4.8 SERVITUTGENNEMGANG Der er foretaget servitutgennemgang. Der er ikke behov for ophævelse af servitutter i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. 4.9 MILJØVURDERING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af lokalplanforslaget, for at vurdere hvorvidt gennemførelsen af planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har Struer Byråd besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Byrådets beslutning samt baggrunden herfor er uddybet i screeningsbeslutningen, der er vedlagt som bilag til lokalplanforslaget HABITATDIREKTIVETS BILAG IV I forbindelse med screeningen er der foretaget en vurdering af lokalplanens påvirkning af arter på habitatdirektivets bilag IV. Det er vurderet, at bilag IV-arter ikke vil blive påvirket negativt ved realisering af lokalplanens muligheder NATURA 2000 I forbindelse med screeningen er der foretaget en vurdering af lokalplanens påvirkninger af Natura 2000 området som omkranser Venø, med specielt henblik på området øst for lokalplanområdet. Det er vurderet, at ingen naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område vil blive væsentligt negativt påvirket ved realisering af lokalplanens muligheder LOKALPLANENS RETS- VIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje bringelse af en ny lokalplan. Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens be stemmel ser med tilhørende kortbilag. LOKALPLAN NR. 328 REDEGØRELSEN 17

18 KAPITEL 4 18 LOKALPLAN NR. 328

19 KOMMUNEPLANTILLÆG

20 KAPITEL 5 20 LOKALPLAN NR. 328

21 5 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 udsnit af eksisterende rammeområde 7.L.1 Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 7.L.1 i Struer Kommueplan. For område 7.L.1 ændres rammeområdets afgrænsning således, at rammeområdet følger lokalplanområdet for lokalplan nr. 328 i stedet for at følge det tidligere lokalplanområde. Lokalplaner, der træffer bestemmelser for område 7.L.1, skal sikre: at at byens karakter af mindre bymæssig bebyggelse med boliger, mindre erhverv og butikker, service m.v. samt landbrugsejendomme fastholdes. Der åbnes mulighed for etablering af lokale erhvervsvirksomheder, der kan indpasses uden væsentlige gener for omgivelserne, herunder feriehytter og et ferie- og kursuscenter, bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstiger 30 for parcelhuse, 40 for tæt-lav bebyggelse og 40 for øvrig bebyggelse, udsnit af nyt rammeområde 7.L.1 at bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, at bebyggelse opføres med en maksimal højde på 8,5 meter med mindre særlige forhold omkring landbrugog erhvervsbygninger gør sig gældende, at ny bebyggelse indenfor området skal opføres under hensyntagen til den særlige byggeskik, som præger byens ældre bebyggelse, og at der kan udlægges butikker til områdets daglige forsyning med en maks. størrelse på 500m² og at det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke må overstige 1.500m² for rammeområdet. Der ændres udelukkende i rammeområdet og ikke i rammebestemmelserne. TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

22 KAPITEL 5 22 LOKALPLAN NR. 328

23 BESTEMMELSER

24 KAPITEL 6 24 LOKALPLAN NR. 328

25 6 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 328 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL PÅ VENØ Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastholde muligheden for en fortsat udvikling af lokalsamfundet på Venø at åbne mulighed for etablering af en multihal beliggende ved Venø Efterskole, og at angive bebyggelsesregulerende bestemmelser i harmoni med landskabet og det eksisterende byggeri. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 6i, 6a og 7a Venø By, Venø, samt alle parceller, der efter datoen for lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendommes arealer indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 2.3 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, dvs. at den erstatter tilladelser, der efter Planlovens 35 stk. 1 (landzonetilladelse) er nødvendig for lokalplanens realisering. Bonusvirkningen omfatter udstykninger, anvendelse, byggeri og etablering af anlæg indenfor lokalplanområdet. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, herunder undervisning, institution o.lign. der kan indpasses i området uden væsentlige gener for omgivelserne. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Yderligere udstykning indenfor området kan kun foretages efter tilladelse fra Struer Kommune. 5 VEJ- OG STIFORHOLD SAMT PARKERING 5.1 Adgang til lokalplanområdet sker via Nørskovvej. 5.2 Grusarealet vest for den eksisterende bebyggelse skal primært benyttes til parkeringsareal for brugere og besøgende. Ved etablering af en multihal skal der etableres yderligere parkering i umiddelbar tilknytning til denne. 5.3 Langtidsparkering af campingvogne, lastbiler, uindregistrerede køretøjer og lignende må ikke finde sted på områdets veje, åbne arealer og beplantede arealer. 6 BYGGERIETS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelse skal opføres indenfor byggefelter jf. bilag Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 6.3 Bebyggelsen må gives en samlet maksimal højde på 8,5 meter over det omgivende terræn. 6.4 En multihal kan opføres med en maksimal højde på 9,5 meter over terræn indenfor det udlagte byggefelt. 6.5 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige 40. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR

26 KAPITEL 6 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Ny bebyggelse skal opføres med et nutidigt dansk præg og under hensyn til landskabet. 7.2 Bygningsfacader skal opføres i tegl, beton, træbeklædning eller ikke reflekterende plademateriale. Mindre bygningsdele kan udføres i lette materialer som f.eks. zink og glas. Andre materialer kan tillades, hvis det udføres i harmoni med byggeriet i øvrigt. 7.3 Materialer må ikke fremstå som et byggemateriale, det ikke er. 7.4 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning mellem 40 og 45 grader. 7.5 Tage på mindre bygninger såsom udhuse, containerskjul o.lign. kan tillades udført med andre taghældninger, fladt tag eller ensidig taghældning. 7.6 Bygninger, hvor rumhøjden eller funktionerne begrunder det, kan opføres med fladt tag. 7.7 Som tagdækning skal der benyttes sort/mørk grå tagpap, tegl (ikke glaserede eller ædelengoberede) eller ikke-reflekterende metalplader (pandeplader, zink, o.lign.) eller strå. 7.8 Murværk skal fremstå som blank eller pudset. Bemaling af murværk og pudsede overflader skal ske i dæmpede og neutrale farvetoner. 7.9 Træværk skal fremstå ubehandlet, olieret eller malet med en dækkende mørk og neutral maling f.eks. sort. Mindre bygningsdele kan males med andre neutrale farver. 8.3 En boldbane kan kun etableres som angivet på bilag Skiltning skal begrænses mest muligt. Oplyste skilte, neon, reflekterende skilte o.lign., samt reklameflag er ikke tilladt. 9 TEKNISKE INSTALLATIONER 9.1 Der må på området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom transformerstationer m.m., når disse indpasses i områdets karakter og placeres i sammenhæng med øvrig bebyggelse. 10 TILLADELSER ELLER DIS- PENSATIONER FRA AN- DRE MYNDIGHEDER 10.1 Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum I områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15 og 17, må der ikke foretages tilstandsændringer, herunder ændringer i terræn, etablering af bebyggelse, beplantning, hegning mv. uden foregående dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. 11 OPHÆVELSE AF SERVI- TUTTER OG LOKALPLA- NER 11.1 Der er foretaget servitutgennemgang. Gennemgangen har ikke givet anledning til ophævelse af servitutter Lokalplan nr. 306 ophæves i sin helhed ved vedtagelse af lokalplan nr UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ved oplagring af materialer, affald og lignende skal der holdes en passende orden. 8.2 Belysning skal ske i form af armaturer til parkbelysning eller lave pullertarmaturer. En boldbane kan oplyses med mindre mastbelysning. 12 LOKALPLANENS RETS- VIRKNINGER 12.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 26 LOKALPLAN NR. 328

27 12.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilveje bringelse af en ny lokalplan Lokalplanens juridiske del udgøres alene af lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag. BESTEMMELSER LOKALPLAN NR

28 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse. Struer Byråd, den 17. december Niels Viggo Lynghøj Claus Damgaard Borgmester Kommunaldirektør I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående endeligt. Struer Byråd, den Mads Jakobsen Claus Damgaard Borgmester Kommunaldirektør 28 LOKALPLAN NR. 328

29 BILAG

30 N 1k 1c 4eg 4ee 7000bq 6i 7a 7000ap 4a 4dg 1m 7a 6a 7a 7l 146ed 2b LOKALPLANGRÆNSE MATRIKEL AFGRÆNSNING STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2013 BILAG 1 MATRIKELKORT IKKE MÅLFAST LOKALPLAN NR. 328

31 N min. 2,5m min. 8m maks. højde 8,5m min. 5m boldbaneareal 102x65m (UEFA + DBU standard) maks. højde 8,5m min. 8m vejret min. 11m 60m maks. højde 9,5m 40m FELT HVOR BOLDBANE KAN PLACERES BYGGEFELT HVOR BYGGERI KAN PLACERES BYGGEFELT HVOR MULTIHAL KAN PLACERES KORTET ER IKKE MÅLFAST LOKALPLANGRÆNSE STRUER KOMMUNE PLANAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER DECEMBER 2013 BILAG 2 PRINCIP FOR BYGGEFELTER LOKALPLAN NR. 328

32

33 SCREENINGS-BESLUTNING I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om planen eller programmet skal miljøvurderes, foretages der en screening af den pågældende plan eller program. Screeningen er en indledende undersøgelse, der ved henholdsvis interne og eksterne undersøgelser danner grundlag for at kunne beslutte, hvorvidt der er tale om væsentlige miljøpåvirkninger, og der således skal foretages en egentlig miljøvurdering. Vurdering på baggrund af screening Der er foretaget en screening af forslag til lokalplan nr. 328 for et område til offentlige formål på Venø. Ved screeningen blev der særligt vurderet på, om følgende miljøforhold vil blive påvirket ved en gennemførelse af planen: Miljøforhold Trafik/ Landskab og Dyre- og Rekreative/sociale interesser Udvikling støj arkitektur planteliv Geografi Lokalt niveau Regionalt niveau Skemaet viser miljøforholdenes umiddelbare påvirkning positiv, neutral eller negativ BILAG Trafik/støj: Etablering af en multianvendelig hal og en boldbane i forbindelse med Venø Efterskole, vil kun i mindre grad påvirke mængden af trafik og støj i området selv om der vil komme flere cyklister og gående til og fra multihallen. Dog vil de fleste brugere være efterskoleelever, som ikke vil øge trafikken i området. Mængden af øget trafik vurderes til at have et omfang, der anses for at være af minimal betydning for de omkringboende, dyreliv og for Venø generelt. Den øgede aktivitet i området forventes ikke at være til gene mht. støjbelastning. Der er i forvejen aktiviteter og boldspil i området, og mulighederne, som gives i lokalplanen, vil herudover foregå indendørs. Øget støj fra trafik vil ligeledes være meget minimal. Udvikling: Lokalplanen vil ikke kun påvirke efterskolen, men hele øen, da efterskolen er den største arbejdsplads. En multihal er et gode for Venøboere og dermed også for bosætning og fastholdelse. En multihal giver muligheder for forskellige arrangementer, som vil kunne hjælpe Venø til bedre udviklingsvilkår. Ligeledes vil efterskolens rekreative og erhvervsmæssige interesser blive positivt påvirket som følge af lokalplanen. Nye faciliteter vil gøre både efterskolen og Venø mere attraktiv, hvilket er vigtigt for at kunne opretholde og udvikle befolkningstallet på en lille ø. Ligeledes bør Venø Efterskole have mulighed for at kunne leve op til de forventninger og krav, som stilles for at være både moderne, attraktiv og konkurrencedygtig. LOKALPLAN NR

34 SCREENINGSBESLUTNING Landskab og arkitektur: I forbindelse med etablering af en boldbane vil der skulle ske en terrænbearbejdning. Placeringen er udlagt hvor der er mest jævnt, så der skal laves så lidt terrænbearbejdning som muligt. En terrænregulering vil ikke påvirke plante- eller dyreliv, idet der er tale om inddragelse af et dyrket landbrugsareal. Lokalplanen påvirker ikke de landskabelige træk med skrænter ned til stranden. Tværtimod er de landskabelige træk med til at minimere en multihals normalt store volumen. Pga. af de stedvis stejle skrænter ved stranden, vil man slet ikke kunne se nogle af skolens bygninger fra den nordøstlige del af stranden. Fra kysten og fra arealerne før strandskrænterne (sydøst) vil det ligeledes være svært at se en ny multihal, da den ligger placeret mellem træer og i et terræn, som skråner op og sammen med en bagvedliggende plantage, danner ryg bag hallen og resten af skolens bygninger. Dele af lokalplanen er omfattet af strandbeskyttelseslinjen hvorfor alle ændringer, både nybyggeri, terrænbearbejdelse, træfældning m.v. kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. En del af lokalplanområdet grænser op til et beskyttet sten- og jorddige. Diget er beskyttet mod tilstandsændringer jf. Museumsloven og vil ikke blive påvirket af lokalplanen. Dele af lokalplanen er omfattet af skovbyggelinjen. For at etablere byggeri indenfor denne linje kræves dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17. Der vil i lokalplanen være krav til arkitektonisk kvalitet i forbindelse med nybyggeri samt at nybyggeri tilpasses landskabet. Dyre- og planteliv: Arealet, som inddrages i den nye lokalplan, er overvejende dyrkede marker og et areal primært tilplantet med nåletræer. Der ligger et Natura 2000 område rundt om hele Venø, men det vurderes, at ingen naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området vil blive væsentligt negativt påvirket af en realisering af lokalplanens muligheder. Ligeledes vil ingen bilag IV arter i området blive negativt påvirket. Rekreative/sociale interesser: Der er i lokalplanforslaget udlagt areal til en multihal og en boldbane. Begge vil være med til at styrke de rekreative interesser, ikke kun for elever på efterskolen, men for Venøboere generelt, da både multihal og boldbane vil kunne benyttes af alle på Venø. En styrkelse af de rekreative interesser og friluftsliv er en del af grundlaget for efterskolens virke, og med til at opretholde øens indbyggertal. Via en ny multihal er der mulighed for at øge samvær og skabe sociale relationer, som kan øge både trygheden og skabe sammenhold på tværs. Det vurderes også, at der kan være muligheder for at fremme sundheden i form af idræt og andre fritidsaktiviteter. Lokalplanens muligheder er derfor positive. 34 LOKALPLAN NR. 328

35 Beslutning om miljøvurdering af forslag til lokalplan nr På baggrund af screeningen er det kommunens vurdering, at de nævnte miljøforhold ikke vil medføre så væsentlige konsekvenser/miljøpåvirkninger, at der er grundlag for at foretage en egentlig miljøvurdering efter 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Struer Byråd den 17. december 2013 Niels Viggo Lynghøj Borgmester Claus Damgaard Kommunaldirektør LOKALPLAN NR. 328 LOKALPLAN NR

36

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-35995. Lokalplan nr. 6008

Sags. nr. 727-2011-35995. Lokalplan nr. 6008 Sags. nr. 727-2011-35995 Lokalplan nr. 6008 Område til offentlige formål ved Hovedgaden September 2012 Gylling Efterskole set fra Hovedgaden er udarbejdet af: Odder Kommune i samarbejde med Arkipartners

Læs mere

LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED

LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED LOKALPLAN 171 SOLCELLEANLÆG NYSTED G A L S R O F GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord

Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20. Solcelleanlæg ved Rødby Fjord Lokalplan 360-59 og Kommuneplantillæg 20 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord September 2013 LOKALPLAN 360-59 Solcelleanlæg ved Rødby Fjord 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 24. september 2013.

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 349. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 349. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 349 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 12. november 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021. BY & ERHVERV 17. december 2013 Sags id.: 10/17223 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1020 - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr. 10-06

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1020 - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr. 10-06 SKANDERBORG KOMMUNE - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry Kommuneplantillæg nr. 10-06 oktober 2009 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune LOKALPLAN NR. 1020 Lokalplanen

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere