SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1029, boliger i Haardalen. Forsidebillede: X:\GIS\Templates\Planlægningsafdelingen\ Forside_145_67.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1029, boliger i Haardalen. Forsidebillede: X:\GIS\Templates\Planlægningsafdelingen\ Forside_145_67."

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE Forsidebillede: X:\GIS\Templates\Planlægningsafdelingen\ Forside_145_67.mxt, boliger i Haardalen Lokalplan for et boligområde syd for Tippethøj, Ry Maj 2010

2 INDLEDNING OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 12. maj 2010 Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Knudsvej Ry 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan... 4 Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Oversigtskort... 6 Anbefaling til byggeansøgere... 7 BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegnelse BILAG Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Højdekurver og niveauplaner REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Teknisk forsyning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Maj

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Kort med angivelse af områdets højdekurver og koter til angivelse af niveauplaner for bebyggelse på de enkelte ejendomme. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Screening for miljøvurdering af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING LOKALPLANFORSLAGET Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. OFFENTLIGHEDSPERIODE Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Maj

6 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune 6 Skanderborg Kommune

7 VEJLEDNING ANBEFALING TIL BYGGEANSØGERE Boligområdet Haardalen ligger i et kuperet landskab med omgivelser af høj landskabelig værdi. Samtidig bærer området præg af sin fortid som grusgrav. En stor del af området har derfor et karakteristisk fald i terrænet. Terrænet og de landskabelige værdier giver nogle særlige muligheder, men også begrænsninger for hvordan man kan udforme sin bolig, og samtidig overholde lokalplanens bestemmelser. Hvis man ønsker at købe en grund i Haardalen, er det derfor en god idé at man først gør sig klart hvilken form for bolig man ønsker, og derefter vælger en grund, hvor dette kan lade sig gøre i forhold til grundens terrænfald. Det karakteristiske terræn giver gode muligheder for at bygge en unik og spændende bolig i forskudte niveauer. Ønsker man derimod en bolig i plant niveau, kan dette bedst lade sig gøre hvis man vælger en af grundene med mindst mulig terrænfald - primært i den østlige del af området. Eller man kan vælge at bygge boligen så dens langside følger terrænets højdekurver. Det vil være til fordel for alle parter, at De på et tidligt tidspunkt henvender Dem til byggesagsbehandleren med skitser over det ønskede byggeri. Her vil De kunne få afklaret om Deres ønsker til boligen er realistiske på den pågældende grund, og få vejledning i lokalplanens byggemuligheder. Det kan i sidste ende spare Dem både tid og penge. Undgå ærgelsen over at få en færdig tegnet byggeansøgning afvist på grund af, at projektet ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Maj

8 BESTEMMELSER BESTEMMELSER - boliger i Haardalen Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: Flere af lokalplanbestemmelserne er uddybet eller forklaret ved kursivskrift i denne spalte. Dette er ikke bindende lokalplanbestemmelser, men skal opfattes som tolkningsbidrag og vejledning til bestemmelserne. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: 1.1 at området alene anvendes til boligformål til helårsbeboelse, 1.2 at det byggemodnede terræn har et karakteristisk og jævnt fald fra øst mod vest (se uddybende forklaring), 1.3 at fastlægge en bebyggelsesplan for området, der tager hensyn til områdets landskabelige kvaliteter, 1.4 at veje og bebyggelse følger og tilpasses terrænet med henblik på ikke at sløre terrænets jævne fald over lokalplanområdet som helhed (se uddybende forklaring), Uddybende forklaring til 1 stk.2: Med det byggemodnede terræn menes terrænet, som det tager sig ud efter det er blevet forberedt til at blive bebygget (bl.a. ved etablering af veje, udlægning af ledninger til vand, el, telefon, spildevand og evt. fælles varmeforsyning mv.), men inden byggeri igangsættes. Uddybende forklaring til 1 stk.4: Bebyggelsen skal i sin udformning optage eventuelle terrænspring hvorfor kun begrænsede terrænreguleringer tillades. 1.5 at der opnås gode interne stiforbindelser fra boligbebyggelse til de fælles friarealer og til det overordnede stisystem som sti til skole, de nærliggende boligområder mod nord og områder af natur og åbent land mod vest, syd og øst, 1.6 at der gennem bestemmelser for beplantning i området opnås en landskabelig og åben karakter med gode udsigtsmuligheder til det åbne land, 1.7 at der gennem bestemmelser for art og omfang af beplantning mod veje, stier og de fælles friarealer sikres en ensartet og sammenhængende karakter, 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 1.8 at der gennem bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering på de enkelte grunde opnås en sammenhængende karakter for områdets bebyggelse set som helhed, og at bebyggelsen samles omkring stikvejene med henblik på klart at afgrænse gaderummet på de enkelte stikveje, 1.9 at der gennem bestemmelser for bebyggelsens udseende opnås en grad af ensartethed og sammenhæng for lokalplanområdet som helhed, og 1.10 at lokalplanen overføres til byzone. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Dele af matr.nr. 6fn og 6a, Siim by, Dover samt alle grunde, der efter den 9. december 2009 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i delområder I og II, som angivet på kortbilag Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgøresen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone. 3 AREALANVENDELSE 3.1 Anvendelse af delområde I: Området kan alene anvendes til åben-lav boligformål i form af enfamiliehuse til helårsbeboelse, samt til veje og stier. 3.2 Anvendelse af delområde II: Området kan alene anvendes til fælles grønne friarealer, stier og veje samt forsinkelsesbassin og mindre tekniske anlæg. Maj

10 BESTEMMELSER 4 UDSTYKNING 4.1 Indenfor delområde I kan der ske udstykning i overensstemmelse med kortbilag 2, som angiver principperne for en udstykningsplan. Grundene skal udstykkes med et areal på mindst 700 m Der kan indenfor delområde II udstykkes ejendomme til tekniske anlæg (f.eks. forsinkelsesbassin, pumpestation o.l.) så grunden ikke er større end anlæggets vandspejl (for forsinkelsesbassin) eller sokkelflade (for mindre bygningsanlæg som f.eks. pumpestation) + 1,0 m hele vejen rundt herom. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Generelle bestemmelser 5.1 Der må i lokalplanområdet ikke opstilles skurvogne, pavilloner, togvogne eller andre typer bygninger af midlertidig karakter. Der kan i forbindelse med byggeri ansøges om tilladelse til at opstille skurvogn i byggeperioden, dog ikke til beboelse. 5.2 Bebyggelsesprocenten for hver enkelt grund må højst være 30 (se uddybende forklaring). På hver grund må kun opføres 1 bolig til 1 husstand. Uddybende forklaring til 5 stk.2 : Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i BR08, 2. udgave, Bilag Bygninger til beboelse må opføres i op til 2 etager i forhold til niveauplan, som fastlagt på kortbilag Al byggeri (inklusiv carporte, kviste, terasser o.l.) på de enkelte grunde skal placeres indenfor de på kortbilag 2 angivne byggelinier. 5.5 Der fastlagges en udgangsbyggelinie på 2,5 m fra vejskel, som angivet på kortbilag 2 (grundene med husnumrene 11, 13, 35, 37, 57 og 59 er undtaget for udgangsbyggelinie). Bebyggelse skal placeres i udgangsbyggelinien med gavl i sin fulde længde eller med facade af hvad der svarer til mindst 30% af længden på bygningens længste facade. 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER Uddybende forklaring til 5 stk.5 : Ved integrerede garager/carporte forstås garager/carporte, der ligger under samme tagkonstruktion som bebyggelsen til beboelse. Hensigten med udgangsbyggelinien er at samle bebyggelsen omkring stikvejene og fremme et klart og harmonisk defineret gaderum/facaderække. Uddybende forklaring til 5 stk.8 : Bebyggelsen skal i sin udformning optage eventuelle terrænspring. Terræntilpasset bebyggelse giver eksempelvis mulighed for kælder og/eller fritlagt underetage, forskudte etager i sammenhæng med kælder eller niveauspring på langs af bygningen. Før man bygger på en grund, der skråner, bør det vurderes hvordan grunden udnyttes bedst, så det samlede resultat tilpasses terrænet og samtidigt bliver både funktionelt og smukt Bebyggelse som i sin langside placeres på tværs af højdekurverne kan for eksempel give et hus med forskudte niveauer og en have, der ikke medfører store terrænbearbejdninger mod husets kant. Der er muligheder for at udnytte grundens terrænforskelle arkitektonisk og derved opnå spændende planløsninger med forskudte planer/niveauer gennem huset, dobbelthøje rum, høje kældre eller én etage mod én side og to etager mod den anden side. Såfremt garage/carporte er integreret i bygningen til beboelse, kan disse medregnes som facade i udgangsbyggelinien (se uddybende forklaring). Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse på arealet mellem udgangsbyggelinien og skel mod vej. 5.6 For grunden med husnummer 71 gælder, at byggeri kan placeres indtil 1,5 m fra vejskel, som angivet med byggelinie på kortbilag Der fastlægges byggefelter på de grunde, der er angivet på kortbilag 2. Bebyggelse til beboelse på de pågældende grunde skal placeres indenfor byggefeltet. 5.8 Bebyggelse skal tilpasses terrænet (se uddybende forklaring). 5.9 For bebyggelse til beboelse gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være mere end 7,5 m over niveauplan på den respektive grund. Hvor niveauplanets kote afviger fra det tilstødende byggemodnede terræn som angivet på kortbilag 4, må intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade være mere end 8,5 m over det byggemodnede terræn Garager, carporte og lignende fritliggende bygninger kan opføres i en højde på maks. 4 m over det byggemodnede terræn (jf. 7.1). Eksempel på byggeri med forskudte planer Uddybende forklaring til 5 stk.11 : Indpasning i områdets karakter opnås ved at tilpasse anlæg til terrænet og mindske synligheden af anlæg i videst muligt omfang. For mindre tekniske anlæg kan dette for eksempel opnås ved hjælp af indhegning i form af hækbeplantning i overensstemmelse med bestemmelser for beplantningen i de fælles grønne friarealer. Område II 5.11 Der må i området opstilles de nødvendige tekniske installationer såsom antenneanlæg og pumpe- og transformerstationer o.l., når disse indpasses i områdets terræn og karakter (se uddybende forklaring). Tekniske installationer som medfører terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnede terræn skal godkendes af Skanderborg Kommune. Maj

12 BESTEMMELSER 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Skilte o.l.: Angivelse af husnumre og navn på beboere skal placeres på husfacade og må i alt have en størrelse på maks. 0,25 m2. Al øvrig skiltning skal godkendes af Skanderborg Kommune. Delområde I 6.2 Sokler: må udføres i en maks. højde på 0,4 m over byggemodnet terræn. Således skal kældre, der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade udføres som ydervægge i samme materialer som bygningens facader, for de dele af facaden, der ligger over 0,4 m over terræn. 6.3 Mindre bygninger og bygningsdele: Udestuer, terrasser i direkte forbindelse til hovedbygning (til beboelse) og lignende tilbygninger, skal fremstå som integrerede dele af hovedbygningen hvad angår form, farve- og materialevalg. Kviste, tagvinduer o.l. må ikke bryde tag ryggen på vinklede tage. Gavlkviste o.l. (kviste, der gennembryder gesims mellem facade og tag) skal fremstå som en integreret del af bygningsfacaden hvad angår materialer og farver. Placeres flere kviste på samme bygnings tagflade/ tagflader, skal kvistene udformes ens, enkeltsiddende og fordeles regelmæssigt på tagfladen. Eksempel på udvendige trapper integreret i terrænet, jævnfør 6.3 Udvendige trapper skal enten integreres i det byggemodnede terræn efter bestemmelser om terrænregulering jf. 7 stk.2 og/eller fremstå som integrerede dele af hovedbygningen hvad angår form, farve- og materialevalg jf. 6.4 og Farver og materialer: Bygningsfacaderskal udføres i tegl (dog ikke skærmtegl eller tegllignende materialer) som 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER blanke mursten eller vandskuret, indfarvet beton eller som pudsede overflader. Overflader skal udføres i gråtoner og jordfarver med dominerende nuancer af gule, brune eller grå. Bygningsfacader må som helhed ikke fremstå som hvide eller røde. Der må tillige ikke anvendes røde/rødlige teglsten. Jordfarverne må ikke have et kulørindhold på over 25 % og et sortindhold på under 25%, jf. NCS farvesystemets principper (National Color System). 6.5 Mindre bygningsdele af hovedbygningens facader (mindre end 30 % af den enkelte facade) samt facader på mindre, sekundære bygninger som skure, garager o.l. kan udføres med beklædning af træ i form af bræddebeklædning (ikke krydsfiner og trælignende materialer). Træet skal fremstå i materialets naturlige farve eller inden for den tilladte farveskala som beskrevet i 6 stk Tagflader Tagflader kan enten udføres som tilnærmelsesvist flade tage (maks. 7 graders tagvinkel), eller med en tagfladevinkel i forhold til det vandrette plan på mellem 25 og 45 grader. Tagfladen må ikke udføres med valm. Mindre bygninger på højst 15m2 kan gives en anden taghældning. 6.7 Tagflader skal udføres i mørke gråtoner og må ikke være reflekterende. Tagdækning kan udføres med: skifer tegl (dog ikke tegllignende produkter, glaserede teglesten eller ædelengoberede teglsten med reflekterende karakter), forpatineret, ikke-reflekterende zinkplader (dog ikke hvid zink), eller listedækket tagpap Tagdækning må ikke udføres i eternitbølgeplader eller betonsten. Maj

14 BESTEMMELSER Gulvbelægning på tagterasser skal udføres med grus, natursten, klinker, betonfliser eller træbrædder, og må ikke være i uoverensstemmelse med 6.3 og Det samlede areal af tagvinduer og solfangere må ikke overstige 30% af det samlede tagfladeareal. Tagvinduer og solfangere skal udformes enkeltsiddende eller samordnet og skal placeres regelmæssigt på tagfladen. 6.9 Vinduer: Vinduer, døre og porte skal i farver fremstå ensartede for den enkelte grunds samlede bebyggelse, med farver som beskrevet i 6.4 eller hvid og sort. Vinduesprofiler skal fremstå smalle. Vinduer i tagflader skal tilpasses tagfladen i materialer og farver Solfangere: Solfangere kan opsættes som en integreret, nedsænket del af tagkonstruktionen/facaden, og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 7 UBEBYGGEDE AREALER Terrænregulering 7.1 Det byggemodnede terræn skal reguleres i overensstemmelse med højdekurveangivelser på kortbilag 4, og i princippet som angivet på kortbilag 2, således at der opnås et jævnt og ensartet fald i terrænet fra øst mod vest for området som helhed og for de enkelte grunde. 7.2 Udover den i 7.1 nævnte terrænregulering i forbindelse med byggemodning må der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det byggemodnede terræn, som angivet på kortbilag 4. Terrænplaner for fremtidigt terræn skal udarbejdes med udgangspunkt i de på kortbilag 4 angivne højdekurver. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER De angivne højdekurver er, uanset om der kan forekomme mindre afvigelser ved grundens overtagelse, udgangspunktet for beregning af det skrå højdegrænseplan, småbygningers højde (jvf. 5.10) og terræregulering samt terrænplaner (jvf. 7.2 og 7.3). Niveauplaner er bindende for beboelsesbygninger (jvf. 5.3 og 5.9). Delområde I: 7.3 I forbindelse med byggetilladelse skal der fremsendes en terrænplan, der angiver fremtidigt terræn til godkendelse af Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune. Uddybende forklaring til 7 stk.4: Skråningsanlæg vil sige skråninger med stigninger på mere end 20% (svarende til 1 meters terrænfald over 5 meter i det vandrette plan) 7.4 Efter byggemodning må terrænregulering mod skel fra byggelinier ikke udføres som skråningsanlæg, men skal udformes som blødt afrundede eller naturlige skråninger uden brug af stensætninger (se uddybende forklaring). 7.5 Yderligere terrænregulering mellem nabogrunde skal ansøges af grundejere i fællesskab og skal godkendes af Skanderborg Kommune. Delområde II: 7.6 Terrænregulering i forbindelse med legepladser på mere end +/- 0,5 m forudsætter godkendelse fra Skanderborg Kommune. Hegn 7.7 Hegn mod skel til vej, sti, fælles arealer og naboer skal udføres som levende hegn i form af hæk/buskbeplantning. 7.8 Der skal fra grundene mod naturstierne k-k, l-l, m-m, n-n, o-o, p-p, q-q, r-r og s-s i delområde I og mod stamvej A-B i delområde II etableres uklippet buskbeplantning af arten Aronia prunifolia Kolorit (surbær). Beskæring kan kun foretages som foryngelsesbeskæring. Illustration jf. 7.8: Efterårsbillede af Aronia prunifolia Kolorit (surbær) Såfremt der etableres hegn mod skel til de øvrige fælles arealer i delområde II, skal disse også være af arten Aronia prunifolia Kolorit (se illustration). Buskene skal plantes på egen grund 0,5 m fra skel, som angivet på kortbilag 2. Maj

16 BESTEMMELSER 7.9 Eventuel hegning i skel mod stikveje C-D, E-F og G-H i delområde I samt i vejskel mod A-B for grundene med husnummer 69 og 71, skal udføres som bøgehække på egen grund 0,5 m fra vejskel, og må opnå en maksimal højde på 1,2 m. Hækkene skal holdes klippede. Øvrig beplantning 7.10 Beplantning i fælles grønne friarealer skal anlægges af udstykkeren i forlængelse af byggemodning, og senest når Skanderborg Kommune kræver det (se uddybende bemærkning). Beplantningen skal ske efter en samlet plan, som skal godkendes af Skanderborg Kommune i forbindelse med godkendelse af vejprojekt, i princippet som vist på vejledende illustrationsplan, kortbilag 4. Uddybende forklaring til 7 stk.10: Hvis plantetidspunktet er uheldigt, kan Skanderborg Kommune dog tillade at plantning udskydes til førstkommende efterår mod økonomisk sikkerhedsstillelse. Det efterfølgende forår skal beplantningen gennemgås for udgående planter og godkendes til overdragelse til grundejerforeningen Delområde I: Udover den i 7.8 beskrevne buskart kan der langs boligvejen A-B plantes mindre, enkeltstående træer i en af følgende arter: paradisæble, prydpære, hvidtjørn eller philadelphus coronarius phico (uægte jasmin). Træbeplantningen skal således fremstå i samme art langs hele vejen, og skal plantes mindst 1,5 m fra kørebanen. Beplantningen mod vejen skal ske under hensynstagen til oversigtsforhold Træbeplantning på de enkelte grunde skal etableres som mindre, enkeltstående træer. Træerne skal plantes indenfor 2,5 m byggelinierne og udgangsbyggelinierne angivet på kortbilag 2 (se uddybende forklaring) Delområde II: De fælles friarealer skal beplantes så der opnås en god og ensartet helhedsvirkning. Beplatning kan bestå af buskbeplantning som beskrevet i 7.8 og/eller af mindre fritstående træer af arterne beskrevet i 7.11 samt mirabel, hassel og alm. ene. Øvrige arealer skal tilsås med græs. Uddybende forklaring til 7 stk.12: eksempler på arter af mindre træer/buske (angivet med estimeret højde): Acer campestre Red Shine (Naur) 3-4 m Acer negundo Variegatum (Hvidbroget askebladet løn) 4-6 m Acer pseudoplatanus Brilliantissimum (Ahorn) 4-5 m Amelanchier laevis (Allegheny bærmispel) 4-6 m Crataegus intricata (Skarlagentjørn) 2-3 m Crataegus lavelleei (Glansbladet Tjørn) 4-6 m Crataegus monogyna (Engrifl et Hvidtjørn) 5-8 m Euonymus europaeus (Benved og alm. Benved) 2-5 m Malus hybrid (Paradisæble) 2-7 m Mespilus germanica (Mispel) 3-5 m Philadelphus coronarius Phico (uægte jasmin) op til 2,5 m Prunus subhirtella/serrulata (prydkirsebær/japansk kirsebær) 3-4 m Prunus nipponica Brillant (Japansk bjergkirsebær) 2-3 m Pyrus elaeagrifolia (Gråbladet pære) op til 8 m Pyrus salicifolia Pendula (Pilebladet pære) op til 6 m Robinia hispida rosea (Rosenrobinie) 1-2 m Sorbus vilmorinii (hvidfrugtet røn) 4-6m 16 Skanderborg Kommune

17 BESTEMMELSER Uddybende forklaring til 7 stk.14: Det er vigtigt, at de ubebyggede arealer - ikke mindst fælles opholdsarealer - disponeres på en hensigtsmæssig og ensartet måde hvad angår indretning, beplantning, udstyr og belysning. Skanderborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling står gerne til rådighed med råd og vejledning. Uddybende forklaring til 7 stk.15: Vej- og stibelysning skal opfylde krav til belysningsklasse E2 Inventar 7.14 Inventar (f.eks. lyskilder, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber o.l.) og belægninger i de fælles grønne friarealer skal udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, og indrettes så der opnås en god og ensartet helhedsvirkning, og så de pågældende funktioner, ikke er til gensidig gene Lyskilder på fællesarealer og stikveje skal have karakter af lav parkbelysning og placeres højst 4 m over terræn, og må i udformning og lysstyrke ikke være til lysgene for omkringliggende beboelse (se uddybende forklaring) Der kan indenfor delområde II nord for stamvej A-B etableres lege- aktivitets- og opholdspladser. Vandløb 7.17 Vandløb fra det eksisterende vandløb Kirkebækken øst for lokalplanområdet skal fritlægges og placeres i princippet som angivet på kortbilag 2. 8 VEJE, STIER OG PARKERING Uddybende forklaring til 8 stk.1: Vejprojektet skal være i overensstemmelse med principperne for terræntilpasning, og skal godkendes af Skanderborg Kommune. 8.1 Der udlægges veje og stier i princippet som angivet på kortbilag 2. Veje 8.2 Lokalplanområdet vejbetjenes fra ny vejtilslutning til rundkørslen ved Skæphøjvej, Tippethøj og Vessøvej. 8.3 Vejene udlægges som private fællesveje. Delområde I: 8.4 Stikvejene C-D, E-F og G-H udlægges i en bredde af 8 m med udvidelse til vendeplads, som angivet på kortbilag 2. Maj

18 BESTEMMELSER 8.5 Indkørsler til ejendommene med husnumre 1-67, som angivet på kortbilag 2, må kun etableres fra de tilstødende stikveje Indkørsel til ejendommene med husnummer 69 og 71 må kun etableres fra vej A-B. Vejskel Vejskel 8.6 Stikvejene C-D, E-F og G-H anlægges med min 5,5 m bred kørebane, med 1 meter rabat mod østlig vejskel og 1,5 m rabat mod vestlig vejskel (se vejledende illustrationsprofil). vest øst Stikvejene kan udføres med ensidig hældning med laveste niveau i vestlig vejskel. rabat 1,5 meter kørebane 5,5 meter rabat 1,0 meter 8.7 Kørebanen på stikvejene C-D, E-F og G-H kan udføres med fast belægning af asfalt eller fliser i natursten. Vejledende illustration af vejprofil for veje C-D, E-F og G-H jf. 8.6 Stikvejenes overkørsel til vej A-B samt overkørsler i forbindelse med naturstier k-k, m-m, n-n, p-p, q-q, s-s og z-æ markeres med belægningsskift i princippet som angivet med skravering på kortbilag 2. Belægning i de angivne overkørsler kan udføres med belægning af fliser i natursten eller brosten/ chaussésten. Belægninger skal udføres i gråtoner og jordfarver, dog ikke røde. 8.8 Rabatter på stikvejene C-D, E-F og G-H mod østlig vejskel skal udføres som græsrabat uden niveauspring til kørebanen. Stikvejenes rabatter mod vestlig vejskel skal udføres enten med 1½ m græsrabat med kantsten mod kørebanen eller med 1 m niveaufri græsrabat mod vejskel og ½ m bred forsænkning i terrænet til opsamling af regnvand udført som flise- eller chausséstensrende i glidende overgang til kørebanen. 18 Skanderborg Kommune

19 BESTEMMELSER Uddybende forklaring til 8 stk.9: Vendepladserne skal dimensioneres i overensstemmelse med vilkår for færdsel med distributionsbiler. Delområde II: 8.9 Vej A-B udlægges i en bredde af 10 m med udvidelse til vendeplads som angivet på kortbilag 2 (se uddybende forklaring) Vej A-B anlægges med en min. 5,5 m bred kørebane, i princippet som vist på vejledende illustration af vejprofil. Vejledende illustration af vejprofil for vej A-B, jævnfør 8.10 Rabat mod nordlig/vestlig vejskel skal udføres med min. 2 m bred græsrabat med kantsten mod kørebanen. Rabat mod sydlig/østlig vejskel skal udføres med min. 1,5 m græsrabat med kantsten mod kørebanen. Græsrabat mod nordlig/vestlig vejskel kan yderligere beplantes med mindre træer i overensstemmelse med bestemmelse om beplantning Kørebanen på vej A-B kan udføres med fast, asfalteret belægning. Overkørsel på tværs af kørebanen i forbindelse med stikveje C-D, E-F og G-H skal udføres med belægningsskift i enten fliser af natursten eller brosten/chaussésten. Asfalt og flisebelægninger må ikke udføres i røde Eksisterende privat vej til beboelse på Tippethøj 7, angivet som vej I-J på kortbilag 2, skal tilsluttes vej A-B. Det stykke af vej I-J, der ligger i- eller nord for vej A-B, skal nedlægges i forbindelse med anlægning af vej A-B. Stier 8.13 Stier udlægges som private fællesstier. Delområde I: 8.14 Der udlægges areal til naturstierne k-k, l-l, m-m, n-n, o-o, p-p, q-q, r-r og s-s i en bredde af min. 4 meter som angivet på kortbilag 2. Naturstierne skal tilsås med græs og kan anlægges som trampesti eller med løs belægning. Maj

20 BESTEMMELSER Delområde II: 8.15 Naturstier a-f, d-e, e-f, e-g, f-g, g-h, i-i, j-j, t-u, v-w, x-y og z-æ placeres i princippet som vist på kortbilag 2 og vejledende illustrationsplan, kortbilag 4. Stierne kan anlægges som trampesti eller med løs belægning, med undtagelse af sti x-y, som anlægges med en løs belægning, der opfylder krav om fremkommelighed. Eksisterende markvej, betegnet som sti z-æ på kortbilag 2, fastholdes og forbindes med stamvej A-B som angivet på kortbilag 2 og Sti a-b forbindes med vej A-B og Skærsbrovej, og udlægges i en bredde af mindst 2,5 m med en fast belægning på mindst 1,5 m i bredden. Sti a-b placeres med en afstand på min 1,5 m til stamvej A-B s vejskel mod stien. Parkering 8.17 Der skal ved den enkelte bolig etableres mindst 2 parkeringspladser, inkl. evt. garage eller carport. Parkeringspladserne må ikke etableres mellem byggelinier og skel, som angivet på kortbilag Ved ibrugtagning af boligerne skal parkeringspladserne være anlagt Inden for lokalplanområdet er det ikke tilladt at parkere lastbiler, anhængere, sættevogne, både, campingvogne eller lignende. Dog kan det tillades at opbevare mindre ud styr som robåde, kanoer og lignende, som kan skjules bag hæk eller byggeri, således at det ikke er synligt fra omkringliggende veje, stier og fælles arealer. 20 Skanderborg Kommune

21 BESTEMMELSER 9 TEKNISKE ANLÆG Uddybende forklaring til 9 stk.1: For enfamilieshuse, der opfylder klassifikationskravene for lavenergihuse jf. Bygningsreglementet dispenseres fra bestemmelsen om tilslutningspligt til fjernvarme. 9.1 Forsyningsforhold Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning (se uddybende forklaring). 9.2 Lokalplanområdet tilsluttes offentligt spildevandssystem i henhold til spildevandsplanen. Regnvand ledes til nedsivningsbassin i lokalplanområdet, som angivet på kortbilag 2 og Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn og må ikke føres på facader. 9.4 Affaldsstativer til dagrenovation skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, dvs. tæt på vejarealet. Affaldsstativer skal afskærmes. 9.5 Antenner, herunder parabolantenner må ikke være synlige fra omkringliggende veje, stier og fællesarealer. Antenner skal således anbringes på jorden eller monteres skjult i bygninger, således at antennens overkant ikke er mere end 1, 8 meter over byggemodnet terræn og ikke fremstår synligt over bygningens tagkant. Paraboler på over 1m i diameter kræver byggeanmeldelse eller byggetilladelse. Delområde II: 9.6 Der må opstilles de nødvendige tekniske anlæg og installationer såsom forsinkelsesbassin, antenneanlæg og pumpe- og transformerstationer o.l., når disse indpasses i områdets terræn og karakter jf. 5 stk. 11. Større tekniske anlæg skal placeres udenfor det rekreative grønne område, som er angivet med skravering på kortbilag 2. Mindre tekniske anlæg (mindre skabe til forsyning og lignende) kan placeres indenfor dette område såfremt disse placeres under hensynstagen til områdets karakter og færdslen i området. Maj

22 BESTEMMELSER 9.7 Der reserveres tillige areal til forsinkelsesbassin med tilslutning til overfladevand og vandløb i forbindelse med Kirkebækken, som angivet på kortbilag MILJØ 10.1 Det skal sikres at Miljøstyrelsens til enhver til gældende grænseværdier for det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer overholdes. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50 % af grundene er solgt Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunen, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område, herunder drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesanlæg og fællesarealer inkl. inventar og beplantning med mere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på lokalplanområdets veje, stier og fælles friarealer. Overdragelsen kan ske i takt med afslutning af dele af byggemodningen og beplantningen efter godkendelse af Skanderborg Kommune, dog tidligst når 50 % af grundene er solgt, jf Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Skanderborg Kommune. 22 Skanderborg Kommune

23 BESTEMMELSER 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Bebyggelse må ikke tages i brug før de nødvendige tekniske anlæg er etableret, jf LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT 13.1 Lokalplan 96 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan 96 for det areal af matr. nr. 6fn, Siim By, Dover, der er omfattet af nærværende lokalplan Lokalplan 126 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves lokalplan 126 for det areal af matr. nr. 6fn, Siim By, Dover, der er omfattet af nærværende lokalplan. 14 SERVITUTTER 14.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1029 ophæves alle tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens principper. Herunder ophæver den vedtagne og offentligt bekendtgjorte lokalplan følgende servitut inden for lokalplanens område: Titel: Dok om råstofgravning og efterbehandling mv A 463 Matr.nr. 6a m.fl., Siim By, Dover Tinglyst: Påtaleberettiget: Århus Amtsråd 15 RETSVIRKNINGER Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger: I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Maj

24 BESTEMMELSER Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når ind sigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle ind sigel ser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives. Uddybende forklaring til 15 stk.4: Efter planlovens bestemmelser, kan dispensation fra lokalplanens bestemmelser først meddeles, når naboer m.fl., der berøres af dispensationen, har haft mulighed for at fremsende bemærkninger inden for en frist på 2 uger. Dispensationer af underordnet betydning er dog ikke omfattet af denne regel Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. 24 Skanderborg Kommune

25 BESTEMMELSER 16 VEDTAGELSESPÅTEGNELSE 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 25. november Jens Grønlund Borgmester Jens Kaptain Kommunaldirektør 16.2 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den 28. april Jørgen Gaarde Borgmester Jens Kaptain Kommunaldirektør Maj

26 BESTEMMELSER 26 Skanderborg Kommune

27 BILAG 1 - MATRIKELKORT 6fq 4kc 5tr 5rg 5sv 5su 5st 5a 5ul 5ug 5ui 5ts 5ue 5rh 5uc 5ub 5ud 6gl 6gm 6go 6gq Tippethøj 6gp 6gr 6gs 6gk 6gi 6gn 6ga 6gb 6fø 6gf 6ge 6fæ 6gd 6gc 6fn 6gx k 5uk 5uh 5uf 6a Signatur: Optaget vej Jordstykke lokalplangrænse Mål: 1: , Meter Maj

28 BILAG 28 Skanderborg Kommune

29 45 50 Skæphøj BILAG 2 55 Vessøvej Tippethøj b A z æ x 55 I f a I u d B II e t 45 C k k 61 D 59 l I v 50 w i m m n n II II l g i Rekreativt grønt område y j E I 29 p p F o o II q G q j 1 3 I 5 s s 7 9 H 11 r 13 r h J Kortbilag 2 Arealanvendelse Mål 1:2500 N Mål Udstykning til boliger Fortidsmindebeskyttelse Vandløb (Kirkebækken) Udlæg til sø/ nedsivningsbassin 5m højdekurver (efter byggemodning) Belægning på vejoverkørsler A - B s s a a Veje Vejadgang Natursti Befæstet sti Uklippet busk Fælles grønt friareal Rekreativt grønt område I-II 1,5 m byggelinie (kun husnr.71) 2,5 m byggelinie 2,5 m byggeudgangslinie 5 m byggelinie Byggefelt for boligbebyggelse 1-71 husnumre lokalplangrænse delområder Maj

30 BILAG 30 Skanderborg Kommune

31 BILAG 3 Skæphøj Tip p eth øj Vessøvej Rekreativt grønt område Kortbilag 3 Vejledende illustrationsplan Maj 2010 Mål 1:1500 Mål 1:2500 N N 31

32 BILAG 4 6gf 5ul 5ud 6gs 6gr 6gp 6gn 5uk 5uh 5uf B B A A Kortbilag 4 Højdekurver og Niveauplaner / oversigtskort Koter i DVR 90 Mål 1:2500 N Niveauplanskote De angivne højdekurver er, uanset om der kan forekomme mindre afvigelser ved grundens overtagelse, udgangspunktet for beregning af det skrå højdegrænseplan, småbygningers højde (jvf ) og terræregulering samt terrænplaner (jvf. 7.2 og 7.3). Niveauplaner er bindende for beboelsesbygninger jvf. 5.3 og Skanderborg Kommune

33 BILAG g Niveauplanskote Størrelse på niveaufelt i meter Størrelse på byggefelt i meter Kortbilag 4 Højdekurver og niveauplaner / stikvej C-D Mål 1:1000 N Maj

34 Skanderborg Kommune 34 BILAG Kortbilag 4 Højdekurver og niveauplaner / stikvej E-F N Mål 1:1000

35 BILAG Kortbilag 4 Højdekurver og niveauplaner / stikvej G-H Mål 1:1000 N Maj

36 BILAG 4 Afvandingsområde Lokalplangrænse Sti 5 m. byggelinie 61 Byggeudgangslinie Stamvej C-D (Vendeplads) Byggeudgangslinie 55 2,5 m. byggelinie MTK MTK MTK MTK kt Vandspejl kt Max. vandstand kt NP NP NP NP Snit A-A Kortbilag 4 Højdekurver og niveauplaner / Terrænsnit Mål 1:1000 N 36 Skanderborg Kommune

37 BILAG 4 Fælles grønt fri areal 5 m. byggelinie MKT MKT NP NP Byggeudgangslinie Stamvej E-F Byggeudgangslinie MKT NP MKT NP ,5 m. byggelinie Fælles grønt fri areal MKT NP m. byggelinie 23 MKT NP MKT NP Byggeudgangslinie Stamvej G-H Byggeudgangslinie MKT NP MTK NP ,5 m. byggelinie Snit B-B Snit B-B Fælles grønt fri areal 5 m. byggelinie MTK NP MTK NP Byggeudgangslinie Stamvej E-F Byggeudgangslinie MTK NP MTK NP ,5 m. byggelinie Fælles grønt fri areal 5 m. byggelinie MTK NP MTK NP Byggeudgangslinie Stamvej G-H Byggeudgangslinie 7 MTK NP ,5 m. byggelinie Snit A-A Maj

38 BILAG 38 Skanderborg Kommune

39 REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er en henvendelse fra privat grundejer, som i forbindelse med retablering af færdiggravet grusgrav, har ønsket at etablere et boligområde med mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse syd for Tippethøj. Formålet med denne udbygning er at skabe et attraktivt og sammenhængende boligområde med en bebyggelse, der tager hensyn til områdets landskabelige værdier og det karakteristiske fald i terrænet. Samtidigt er formålet at sikre gode stiforbindelser, som forbinder området med det overordnede stisystem i næromgivelserne. Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2006 LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet ligger på en færdigudgravet, opfyldt grusgrav i den sydøstlige del af Ry, umiddelbart syd for Tippethøj, som det ses på ovenstående luftfoto. Området er ca. 8 ha og ligger p.t. i landzone. Når grusgraven er fyldt op i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og kort med angivelser af højdekurver og koter, vil terrænet skråne med et jævnt fald på ca. 20 m fra øst mod vest. Maj

40 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og nordøst af eksisterende boligområder i forbindelse med eksisterende rundkørsel. Herfra skal lokalplanområdet vejbetjenes. Lokalplanområdets østlige grænse er defineret af to gravhøje og eksisterende grusvej til ejendommen mod syd. Gravhøjene er beskyttet med en afstandszone på en 100 meters radius. Fra dette område løber det p.t. rørlagte vandløb Kirkebækken i sydvestlig retning mod lokalplanområdet. Vandløbet skal fortsættes ind i lokalplanområdet med forbindelse til nedsivningsbassinet i det sydvestlige hjørne, og vil fremstå som åbent vandløb, der i perioder kan ligge tør. Gravhøje øst for lokalplanområdet Arealet umiddelbart vest for lokalplanområdet bruges til græsning for et mindre dyrehold. I det sydvestlige hjørne ligger en karakteristisk slugt i landskabet som fører videre op til de fredede hulveje der ligger mellem Isagervej og jernbanen længere vest for lokalplanområdet. Slugt mod hulvejene vest for lokalplan området 40 Skanderborg Kommune

41 REDEGØRELSE Området syd for lokalplanområdet anvendes også til græsning for et mindre dyrehold. Udsigten mod syd fra området er endvidere præget af søhøjlandets kuperede, skovbeklædte landskaber, der er af høj landskabelig værdi, og en mindre del af lokalplanens sydlige område er udpeget som landskabeligt interesseområde. Lokalplanens bestemmelser for det nye boligområde tager derfor i disponering og indpasning i landskabet de nødvendige hensyn til de landskabelige interesser. Udsigt fra lokalplanområdet mod syd LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen udlægger området til boligformål med tilhørende veje, stier og fælles friarealer. Da lokalplanområdet ligger i et område med høj landskabelig værdi, er lokalplanens bestemmelser og områdedisponering udformet med henblik på at de landskabelige omgivelser respekteres samtidig med at de landskabelige kvaliteter kommer grundejerne til gode. Lokalplanens bestemmelser skal sikre at det nye boligområde indpasses under størst mulig hensyn til områdets landskab set som helhed, hvilket først og fremmest vil sige en terrænmæssig tilpasning. Samtidig er et princip for lokalplanens bestemmelser at sikre kvaliteten af området set som en sammenhængende helhed hvad angår bebyggelse, veje og stier og områdets friarealer. Området er opdelt i to delområder, som opdeler lokalplanområdet i områder til bebyggelse og fælles friarealer. Bebyggelse Der kan indenfor lokalplanområdet udstykkes 36 parceller. Gennem lokalplanens bestemmelser for byggeriets udseende tilstræbes det at boligområdet fremstår som en ensartet og harmonisk helhed og derved også underbygger (frem for at sløre) helhedsoplevelsen af landskabet. Maj

42 REDEGØRELSE Samtidig er bebyggelsens omfang og placering reguleret med henblik på at give grundejerne gode muligheder for udsigt, og samtidig sikre at byggeriet samlet set ikke virker for dominerende i forhold til landskabet. Udover en højdebegrænsning på 7,5 for boliger sikrer lokalplanen disse hensyn ved hjælp af byggelinier, byggefelter og niveauplaner. Byggelinier og byggefelter Som det fremgår af kortbilag 2 og principskitse for grundenes udnyttelse, er placeringen af bebyggelse på grundene begrænset af byggelinier og byggefelter. Udgangsbyggelinierne har blandt andet til hensigt, at samle byggeriet mod stikvejene og skabe sammenhængende og harmoniske gaderum. Hertil er der for de grunde, der ligger vest for stikvejene, fastlagt byggefelter, som blandt andet fremmer en ensartethed i placering af byggeri i landskabet, og fremmer udsigtsmulighederne i området. Niveauplaner I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen vil bygningsmyndigheden fastlægge niveauplaner for de enkelte grunde. Bygningshøjderne måles således ud fra de fastlagte niveauplaner. Sammen med begrænsningen af bygningshøjden (maks. 7, 5 m) og de begrænsede muligheder for terrænregulering (+/- 0,5m i forhold til det byggemodnede terræn) medfører niveauplanerne nogle begrænsninger for bebyggelsens udformning på de enkelte grunde. Se illustrationen princip for bebyggelse tilpasset terræn for vejledende eksempel på bebyggelse i forhold til niveauplan. Det kan derfor anbefales bygherrer så tidligt som muligt at indgå i forhåndsdialog med kommunen om hvad og hvordan der kan bygges på den enkelte grund. En god udnyttelse af en grund på skrånende terræn uden terrænregulering mod bygningskanten kan for eksempel være at bygge med forskudte planer, som illustreret nedenfor. 42 Skanderborg Kommune

43 REDEGØRELSE PRINCIPSKITSE FOR GRUNDENS UDNYTTELSE Fælles grønt friareal Byggeudgangslinie Vejskel Kørebane Vejskel Byggeudgangslinie 2,5 m. byggelinie 2,5 m. byggelinie 5 m. byggelinie Afgrænsning af byggefelt 2,5 m. byggelinie A A ,5 m. byggelinie 5 m. byggelinie Byggeudgangslinie Kørebane Byggeudgangslinie 2,5 m. byggelinie Max 7,5 m over niveauplan Max 7,5 m over niveauplan Niveauplan Niveauplan PRINCIP FOR BEBYGGELSE TILPASSET TERRÆN Maj

44 REDEGØRELSE Veje Hele lokalplanområdet vejbetjenes af udlæg til ny vejføring fra rundkørslen mellem Tippethøj, Skæphøj og Vessøvej. Herfra betjenes boligenklaverne af udlæg til stikveje i 8 m bredde, som i placering og udformning er indpasset i landskabet. Stier Der sikres befæstede stier i områdets nordlige og vestlige afgræsning, der tilsluttes til eksisterende stier vest for- og gennem Tippethøj. Hertil sikres naturstier, der forbinder boligenklaverne med de fælles friarealer. Fælles friarealer Boligenklaverne er adskilt af landskabelige grønne kiler i nord-syd retning, på tværs af terrænets fald. Dette medvirker til at sikre grønne omgivelser, kig til det åbne land syd for lokalplanområdet og god udsigt for boligenklaverne. Der sikres et større fælles grønt friareal mod lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som skaber afstand til de eksisterende boligområder mod nord, bevarer den grønne kile på tværs af lokalplanområdet og samler de eksisterende og kommende boliger om et grønt fælles areal med plads til ophold, leg og lignende aktiviteter. I områdets sydvestlige hjørne reserveres areal til bassin til opsamling og af nedsivning af regnvand. Beplantning Lokalplanen sikrer at området gives en ensartet beplantning med et landskabeligt præg mod de fælles grønne friarealer. Dette opnås ved at begrænse beplantningen til bestemte arter med begrænset højde og et lille vedligeholdelsesbehov. Mod fællesarealerne kan der plantes buske af arten Aronia prunifolia Kolorit også kendt som surbær, her vist om sommer- og vinterhalvåret. Busken bliver 1-2 m høj og kræver kun en lav grad af vedligeholdelse. Bærene er spiselige. 44 Skanderborg Kommune

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry.

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. 11. januar 2005 INDLEDNING Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et afgrænset område

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere