MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn"

Transkript

1 MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud af dit apparat. Sørg for at opbevare brugervejledningen på et sikkert sted. Du kan få brug for den senere. 1

2 Indhold Miljø 3 Vigtig information vedr. sikkerhed 4 6 Specifikationer 7 Kontrolpanel 8 Valg af tilberedningsfunktion og temperatur 9-10 Temperaturknap 10 Driftslys 10 Tilberedningsguide Advarsler Tilbehør 12 Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af pæren 13 Installation Tilslutning til strøm 14 Installation af ovnen i et køkkenskab Krav til ventilationen Mit apparat fungerer ikke korrekt Generel guide til brug af de forskellige tilberedningsmetoder

3 Miljø Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, kan du bidrage til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljø og helbred. Symbolet på produktet eller på de dokumenter, der følger med produktet, viser, at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal det i stedet afleveres på genbrugsstationens område for elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af affald. Hvis du ønsker flere oplysninger om behandling og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, dit lokale renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. o Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. o De emballagematerialer, vores virksomhed anvender, er miljøvenlige og kan genanvendes. 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Din sikkerhed ligger vores virksomhed meget på sinde. Sørg venligst for at læse denne brugervejledning grundigt igennem, inden du forsøger at installere eller bruge apparatet. Hvis du er i tvivl om noget af det, der står i denne vejledning, bedes du kontakte teknisk afdeling. Generelle oplysninger o Dette apparat er designet til brug i almindelige husholdninger og kan bygges ind i et køkkenskab af standardstørrelse. o VIGTIGT: Skabe og alle materialer, der anvendes i installationen, skal som minimum kunne modstå en temperatur på 85 C over temperaturen i det rum, som ovnen er anbragt i, når den er i brug. o Nogle af de vinyl- eller laminattyper, som anvendes i køkkenmøbler, er særligt udsat for skader eller misfarvninger ved temperaturer under de ovenstående retningslinjer. o Køber hæfter for eventuelle skader, som skyldes, at apparatet er installeret i manglende overensstemmelse med denne temperaturgrænse, eller som skyldes, at tilstødende skabe er anbragt mindre end 4 mm fra apparatet. o Hvis ovnen skal bruges i campingvogne eller lignende, bedes du læse de relevante oplysninger om installation i den tilhørende vejledning. o Hvis dette apparat anvendes til andre formål eller i andre omgivelser, end de formål eller omgivelser, som er beskrevet i denne vejledning, og der ikke er indhentet udtrykkelig tilladelse hertil, bortfalder garantien og muligheden for at gøre erstatningskrav gældende. o Garantien for dit nye apparat dækker elektriske og mekaniske defekter, dog med visse undtagelser, som er beskrevet nærmere under garantibetingelserne. Ovenstående har ingen indvirkninger på dine lovbestemte rettigheder. o Reparationer må kun foretages af serviceteknikere eller autoriserede reparatører. Sikkerhedsanvisninger og -advarsler o Dette apparat overholder alle aktuelle europæiske sikkerhedsbestemmelser. Vi vil dog også gerne gøre opmærksom på, at apparatet på trods heraf stadig bliver varmt under brug og forbliver varmt et stykke tid efter brug. 4

5 Børn og sikkerhed o Vi anbefaler på det kraftigste, at man sørger for altid at holde spædbørn og mindre børn på behørig afstand af apparatet, så de ikke kan berøre det. o Hvis det er nødvendigt, at yngre familiemedlemmer også opholder sig i køkkenet under brug af apparatet, er det vigtigt, at man sørger for, at disse holdes under opsyn hele tiden. Generelt om sikkerhed o Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har fået udtrykkelige anvisninger fra den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. o Undlad at placere tunge genstande oven på ovnlågen eller at læne dig op ad lågen, når den er åben, da dette kan forårsage skader på ovnlågens hængsler. o Hold altid opvarmet olie eller fedt under opsyn, da der er risiko for brand. o Undlad at anbringe gryder, bradepander eller lign. direkte på ovnrummets bund. o Sørg for at elektriske stik eller kabler ikke kommer i kontakt med områder på apparatet, der bliver varme. o Brug aldrig apparatet til opvarmning af rummet eller til tørring af tøj. o Undlad at installere apparatet ved siden af gardiner eller let antændelige møbler. o Forsøg aldrig at løfte eller flytte apparatet ved hjælp af ovnlågen eller håndtaget, da det kan forårsage skader på apparatet eller på den person, som løfter apparatet. Rengøring o Ovnen bør rengøres med regelmæssige mellemrum. o Udvis den nødvendige forsigtighed, når du bruger denne ovn, og når du gør den ren. o VIGTIGT: Ovnen skal kobles fra strømmen, inden den gøres ren. 5

6 Installation Dette apparat skal være korrekt installeret af en person, der er kvalificeret hertil, og det skal være installeret i overensstemmelse med producentens anvisninger. o Vi hæfter ikke for personskader eller materielle skader, der skyldes ukorrekt brug eller installation af dette apparat. o Der vil blive dannet damp og fugt under brugen af dette apparat. Sørg for, at der ikke sker skader som følge heraf, og kontrollér, at rummet er tilstrækkeligt ventileret. Hvis apparatet skal bruges i længere perioder ad gangen, kan der være brug for yderligere ventilation. o Kontakt en kvalificeret installatør, hvis du er usikker på, hvor meget ventilation der er nødvendig. Overensstemmelseserklæring. o CE: Apparatet opfylder kravene i de europæiske direktiver 89/336/EØF, 93/68/EØF, 73/23/EØF og efterfølgende revisioner samt "RoHS"- direktivet 2002/95/CE.* o Producenten erklærer, at ovnen er bygget ved hjælp af certificerede materialer, og at apparatet skal installeres i overensstemmelse med de aktuelt gældende standarder. Apparatet må kun bruges til privat brug i husholdninger af personer, der er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer hertil. * "RoHS"-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive) har til formål at "begrænse brugen af bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr". Dette direktiv forbyder lanceringen af nyt elektrisk og elektronisk udstyr på det europæiske marked, der indeholder større mængder bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom samt polybromerede bifenyl- og bifenylæterflammehæmmere (hhv. PBB og PBDE). 6

7 Specifikationer 24 Mål Højde: 590 mm Bredde: 595 mm Dybde: 550 mm Specifikationer 5 funktioner Ovnens kapacitet: 57 liter Termostatkontrolleret grill Blæser Blæser o Der er monteret en tangentialblæser inde i apparatet, som holder ovnens indvendige temperatur stabil og temperaturen på den udvendige overflade lavere. Efter brug af ovnen kører blæseren i et stykke tid, indtil ovnen er tilstrækkeligt afkølet. Elektriske detaljer Mærkespænding: Maks. nom. indgangseffekt: Vac 50 Hz Model-nr.: Spænding:220V Maks. nom. effekt Spænding:230V Spænding: 240V 2150 W 2350 W 2550 W Strømkabel: Pære til ovnlys: 3 x 1,5 mm² 25 W/300 C, lille fatning Side 7 7

8 1. Kontrolpanel kontrolpanel 1. Ovnfunktion drejeknappen 2. indikatorlys 3. Ovn med lys 4. Termostatknappen. VIGTIGT: Ovnen slukker, når alarmen stopper. Hvis du er færdig med at tilberede maden, skal du sætte funktionsknappen og temperaturknappen på 0. 8

9 Valg af tilberedningsfunktion og temperatur 1. Når apparatet sluttes til strømmen for første gang, tændes strømindikatorlyset. Når du har valgt tilberedningsfunktion og indstillet temperaturen, tændes driftslyset, og ovnen starter. Indstil derefter tilberedningstiden. Du kan indstille en tilberedningstid på mellem 0 og 120 minutter ved at dreje knappen i urets retning. 2. Knappen til valg af ovnfunktion skal bruges til at vælge den særlige tilberedningsfunktion, du ønsker at anvende. Apparatet anvender forskellige elementer inde i ovnrummet afhængigt af den funktion, du vælger. Strømindikatorlyset tændes, når der er valgt en funktion. 3. Fire-funktion modeller med mekanisk timer, og deres svarede funktionsmodaliteter er som følger; Ventilator top varme element+ventilator Nederste+ventilator top varme element+ Nederste varme element+ventilator Vælg opvarmningsform i henhold til forskellige fødevarer OPTØNING: Blæseren kører uden varme for at reducere optøningstiden for frosne madvarer. Den tid, der kræves for at optø madvarerne, afhænger af rumtemperaturen samt madmængde og - type.. BLÆSER OG UNDERVARME: Ved denne tilberedningsmetode anvendes undervarmen sammen med blæseren, som hjælper med til at fordele varmen. Denne funktion er bl.a. velegnet til sterilisering af krukker, glas m.m. KONVENTIONEL OVN (over- og undervarme): Denne tilberedningsmetode anvendes ved almindelig tilberedning, hvor varmen både kommer oppe- og nedefra. Denne funktion er velegnet ved stegning og bagning på én plade. 9

10 INTENSIV BAGNING: Der er her tale om en konventionel tilberedningsmetode. Overvarmen og undervarmen skaber varmen, som blæseren fordeler i ovnrummet, så der opnås et ensartet bageresultat. Temperaturknap Ovntemperaturen indstilles ved hjælp af temperaturknappen. Det er muligt at regulere temperaturen inden for et område på C. Drej knappen i urets retning. Driftslys Dette lys tændes for at vise, at ovnens varmeelementer er i drift. Lyset slukkes, når den temperatur, der er indstillet på temperaturknappen, er opnået. Lyset tændes og slukkes løbende under hele tilberedningen. Du bør vente med at sætte mad ind i ovnen, til ovnrummet har den korrekte tilberedningstemperatur. Tilberedningsguide o Se oplysningerne om tilberedning af maden (temperatur og tilberedningstid) på den pågældende emballage. Når du har lært apparatet godt at kende, kan du variere temperaturer og tidspunkter, så de passer til dine personlige præferencer. o Hvis du bruger blæseren og dermed varmluftsfunktionen, skal du følge oplysningerne på emballagen vedrørende denne særlige måde at tilberede mad på. 10

11 o Kontrollér, at frosne madvarer er helt tøet op, inden du tilbereder dem, medmindre anvisningerne på emballagen specifikt oplyser, at du kan tilberede maden fra frossen tilstand. o Du bør foropvarme ovnen og vente med at sætte mad ind i den, til driftslyset er slukket. Du kan også vælge ikke at foropvarme ovnen, når du bruger varmluftsfunktionen, men så bør du dog forlænge den tilberedningstid, der er angivet på emballagen, med omkring ti minutter. o Kontrollér, inden du starter med at tilberede maden, at eventuelle genstande, som ikke skal bruges ved tilberedningen, er taget ud af ovnen. o Sørg for at placere pladerne i midten af ovnen, så der er et tilstrækkeligt stort frirum på begge sider til, at luften kan cirkulere. o Sørg for at åbne lågen så lidt som muligt, når du kigger til maden. o Lyset inde i ovnen forbliver tændt under tilberedningen. Advarsler o Hold ovnlågen lukket, når du bruger en af grillfunktionerne. o Maden må ikke være pakket ind i eller dækket af alufolie, når en af grillfunktionerne bruges. Refleksionen fra alufolien kan risikere at beskadige grillelementet. o Du bør heller ikke dække bunden af ovnrummet til med alufolie. o Under tilberedningen må du aldrig placere gryder, bradepander eller lignende direkte på ovnrummets bund. Sådanne genstande skal altid placeres på de plader, der hører til ovnen. o Grillelementerne og andre komponenter inde i ovnen bliver ekstremt varme under brug. Undgå at berøre disse, når du håndterer madvarerne under grillning. o Vigtigt: Pas på, at du ikke kommer til at berøre ovnens varme dele, eller kommer i kontakt med udtrængende damp, når du åbner lågen. o Håndtaget på opsamlingsbakken må kun bruges, når der skal flyttes rundt på opsamlingsbakken, IKKE når den skal tages ud af ovnrummet. Sørg for ALTID at bruge grydelapper eller ovnhandsker, når du tager opsamlingsbakken ud. 11

12 o Håndtaget til opsamlingsbakken må ikke efterlades inde i ovnrummet, når apparatet er tændt. o Der må ikke bruges damprenser. o Advarsel: Nogle af ovnens dele kan blive varme under brug. Sørg for, at mindre børn altid er på sikker afstand fra ovnen, når den er i brug. o Undlad at bruge kraftigt slibende rengøringsmidler eller metalskrabere, når du rengør ovnen, da disse kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset går i stykker. Tilbehør Ovnen leveres med følgende udstyr: Rengøring og vedligeholdelse 1. (A) Ovnrist 2. (B) Opsamlingsbakke 3. Skinner De forskellige positioner, pladerne kan sættes i, er markeret med tallene 1-4. Du kan selv - afhængigt af de nærmere omstændigheder - vælge, hvor pladerne skal placeres. Ovnen må ikke være varm, når den rengøres. Apparatet skal kobles fra strømmen, inden der foretages rengøring. o Ovnen skal rengøres grundigt, inden den tages i brug første gang, og efter hver brug. Herved undgås, at der sidder madrester i ovnrummet. Hvis sådanne madrester bliver siddende og får lov til at brænde ind, bliver disse meget vanskelige at fjerne. o Ovnen må ikke rengøres ved hjælp af damp. o Ovnrummet bør udelukkende rengøres med en svamp eller blød klud og varmt sæbevand. Der må ikke bruges slibende rengøringsmidler. o Eventuelle pletter i bunden af ovnrummet skyldes, at der er spildt mad, eller at maden afgiver stænk under tilberedningen. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan det skyldes, at maden tilberedes ved en for høj 12

13 temperatur, eller at maden er placeret i for små forme, bradepander eller lignende udstyr. o Du skal vælge en tilberedningstemperatur og -funktion, der passer til den type mad, du skal tilberede. Du skal også sikre, at maden er anbragt på udstyr af passende størrelse, og at opsamlingsbakken anvendes, når det er nødvendigt. o Ovnrummet bør udelukkende rengøres med en svamp eller en blød klud samt varmt sæbevand. Der må ikke bruges slibende rengøringsmidler. o Hvis du bruger et særligt ovnrengøringsmiddel, skal du kontrollere hos producenten af dette rengøringsmiddel, at det er velegnet til brug sammen med dit apparat. o Hvis brug af et bestemt rengøringsmiddel forårsager skader på apparatet, vil disse skader ikke blive udbedret gratis, heller ikke selvom skaden sker inden for garantiperioden. Udskiftning af pæren VIGTIGT: Ovnen skal være koblet fra strømmen, inden du forsøger at fjerne eller udskifte pæren. o Skru lampedækslet af mod urets retning. o Skru pæren af ved at dreje den mod urets retning og fjerne den fra holderen. o Udskift pæren med en 25 W/300 C-pære, lille fatning. o Det er ikke tilladt at anvende andre typer pærer. o Skru lampedækslet på igen, og kobl derefter strømmen til igen. INSTALLATION Installationen skal udføres af kvalificerede personer i overensstemmelse med den aktuelle version af følgende bestemmelser: o De gældende europæiske bestemmelser og sikkerhedsstandarder. o De relevante bygningsdirektiver o De relevante bygningsstandarder 13

14 o De gældende el-tekniske bestemmelser. Inden du slutter apparatet til strømmen igen, skal du kontrollere, at den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med din spændingsforsyning. ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES. o Dette apparat skal sluttes til et dobbeltpolet udtag med afbryder og 13 A-sikring (kontaktafstand: 3 mm) og anbringes på et let tilgængeligt sted i nærheden af apparatet. Udtaget skal være tilgængeligt, selv når ovnen er monteret dér, hvor den skal være, så det er muligt at koble apparatet fra strømmen. Strømforsyning FASE JORD NEUTRAL BRUN GUL/GRØN BLÅ STRØMKABEL o For at tilslutte ovnens strømkabel skal du løsne og fjerne afdækningen ved klemmerækken for at få adgang til kontakterne indeni. Foretag tilslutningen, og sørg for at sikre kablet ved hjælp af den medfølgende kabelklemme, og sæt derefter afdækningen til klemmerækken på igen. o Hvis det bliver nødvendigt at udskifte strømkablet, skal du kontrollere, at jordlederen (gul/grøn) er 10 mm længere end de 2 andre ledere. o Sørg for, at strømkablets temperatur ikke på noget tidspunkt overstiger 50 C. o Hvis strømkablet beskadiges, skal det erstattes med et tilsvarende kabel, som kan rekvireres i reservedelsafdelingen. Installation af ovnen i et køkkenskab 14

15 Montering af ovnen o Kontrollér, at den åbning, som ovnen skal monteres i, er af den rette størrelse (se diagrammet ovenfor). o Ovnen skal monteres et sted, der er forsynet med ventilationsudskæringer som vist i afsnittet "Krav til ventilationen" på næste side. o Kontrollér, at skabets bagpanel er fjernet. Krav til ventilationen Fjern bagsiden i dette afsnit Støtteskinne, som skal fjernes mm luft mellem væggen og bagsiden af støttehylden og kabinettets bund Minimum udskæring 200 cm² Sokkel Falsk skuffefront, som skal tilpasses (Denne figur viser de krav, der er til ventilation og udskæringer ved installation af apparatet i et standardkøkkenskab). 15

16 Minimum ventilationskrav for bagsiden af apparatets top, bund og støttehylder. Opbevaringsplads Bagpanel Fjern bagsiden i dette afsnit Opbevaringsplads Bagpanel Sokkel Minimum ventilationsudskæring 200 cm² (Denne figur viser de krav, der er til ventilation og udskæringer ved installation af apparatet i et højt køkkenskab). Kontrollér, at ovnen er fastgjort sikkert i skabet. Ovnen skal fastgøres ved hjælp af fire skruer. Disse skruer skal skrues igennem ovnkabinettet og ind i skabet. Mit apparat fungerer ikke korrekt o Ovnen tænder ikke. * Kontrollér, at ovnen er i manuel driftstilstand. * Kontrollér, at du har indstillet en tilberedningsfunktion og en tilberedningstemperatur. o Det ser ikke ud til, at der er sluttet strøm til ovnen og grillen. * Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til strømmen. * Kontrollér, at sikringerne er i orden. * Kontrollér, at klokkeslættet er indstillet som beskrevet i betjeningsvejledningen, og at apparatet er indstillet til manuel drift. o Grillfunktionen virker, men det gør resten af ovnen ikke. 16

17 * Kontrollér, at du har valgt den korrekte tilberedningsfunktion. o Grillelementet og varmeelementet til overvarmen fungerer ikke eller sætter ud i længere tid under brug. * Sørg for, at ovnen får mulighed for at køle af i ca. 2 timer. Når ovnen så er kølet af, kan du kontrollere, om den fungerer korrekt igen. o Maden tilberedes ikke korrekt * Kontrollér, at du har valgt den korrekte tilberedningstemperatur og den korrekte tilberedningsfunktion for den type mad, du tilbereder. Det kan være, at du skal justere tilberedningstemperaturerne med plus/minus 10 C for at opnå de optimale resultater. o Maden tilberedes ikke ensartet * Kontrollér, at ovnen er installeret korrekt og står i vater. * Kontrollér, at maden tilberedes ved de korrekte temperaturer, og at den placeres korrekt i ovnen. o Ovnlyset fungerer ikke * Se afsnittet om "udskiftning af pæren" på side 20. o Der er kondensvand i ovnen * Det er ganske naturligt, at der dannes kondensvand ved tilberedelse af mad med et højt indhold af vand, såsom f.eks. frosne madvarer, kylling osv. * Der kan blive dannet kondensvand i ovnrummet og mellem de to ruder i ovnlågen. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at ovnen ikke fungerer korrekt. * Undlad at lade maden stå til afkøling i ovnen, efter at den er blevet tilberedt, og der er blevet slukket for ovnen. * Brug en beholder med låg (hvis muligt), når du tilbereder mad, så du reducerer mængden af kondensvand, der dannes. VIGTIGT: Kontakt distributøren, hvis apparatet ikke fungerer korrekt. DU MÅ IKKE FORSØGE AT REPARERE APPARATET SELV. 17

18 Du skal være opmærksom på, at du selv kommer til at afholde udgifterne for at tilkalde hjælp inden for garantiperioden, hvis den tilkaldte reparatør konstaterer, at problemet ikke skyldes en fejl i apparatet. Reparatøren skal have mulighed for at udføre de nødvendige reparationer. Hvis apparatet er installeret på en måde, så reparatøren er bange for, at der kan ske skade på dit apparat eller køkken, kan han undlade at fuldføre reparationen. Dette omfatter bl.a. situationer, hvor apparatet er blevet presset ind, er blevet forseglet med tætningsmiddel, eller hvis der er placeret forhindringer af træ, som f.eks. en sokkel, foran det. Eller hvis installationen i det hele taget er udført på en måde, som ikke stemmer overens med de anvisninger, vores virksomhed har givet. Generel guide til brug af de forskellige tilberedningsfunktioner: Bagerste varmeelement + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Oksekød 1 kg 15 min. Niveau min. Svinekød 1 kg 15 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 15 min. Niveau min. And 1,5 kg 15 min. Niveau min. Bøfkød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Brød 0,5 kg 10 min. Niveau min. Overvarme + undervarme Fødevaretype Vægt Foropvarmning 18 Pladens position Temperatur Tilberedningstid Oksekød 1 kg 15 min. Niveau min. Svinekød 1 kg 15 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 15 min. Niveau min. And 1,5 kg 15 min. Niveau min. Bøfkød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Brød 0,5 kg 10 min. Niveau min.

19 Overvarme + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Bøfkød 0,8kg 10 min. Niveau min. Svinekød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 10 min. Niveau min. Pølser 0,6 kg 10 min. Niveau min. Burgere 0,6 kg 10 min. Niveau min. Majs 1,2 kg 10 min. Niveau min. Grøntsager 0,5 kg 10 min. Niveau min. Overvarme Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Bøfkød 0,8kg 10 min. Niveau min. Svinekød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 10 min. Niveau min. Pølser 0,6 kg 10 min. Niveau min. Burgere 0,6 kg 10 min. Niveau min. Majs 1,2 kg 10 min. Niveau min. Grøntsager 0,5 kg 10 min. Niveau min. Undervarme + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Brød 0,5kg 10 min. Niveau min. Pizza 0,7 kg 15 min. Niveau min. Gærkage 1,5 kg 15 min. Niveau min. Boller 0,7 kg 15 min. Niveau min. Frugttærte 1,2 kg 10 min. Niveau min. 19

20 20

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere