MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn"

Transkript

1 MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud af dit apparat. Sørg for at opbevare brugervejledningen på et sikkert sted. Du kan få brug for den senere. 1

2 Indhold Miljø 3 Vigtig information vedr. sikkerhed 4 6 Specifikationer 7 Kontrolpanel 8 Valg af tilberedningsfunktion og temperatur 9-10 Temperaturknap 10 Driftslys 10 Tilberedningsguide Advarsler Tilbehør 12 Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af pæren 13 Installation Tilslutning til strøm 14 Installation af ovnen i et køkkenskab Krav til ventilationen Mit apparat fungerer ikke korrekt Generel guide til brug af de forskellige tilberedningsmetoder

3 Miljø Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, kan du bidrage til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljø og helbred. Symbolet på produktet eller på de dokumenter, der følger med produktet, viser, at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal det i stedet afleveres på genbrugsstationens område for elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af affald. Hvis du ønsker flere oplysninger om behandling og genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale kommune, dit lokale renovationsselskab eller butikken, hvor du købte produktet. o Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. o De emballagematerialer, vores virksomhed anvender, er miljøvenlige og kan genanvendes. 3

4 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Din sikkerhed ligger vores virksomhed meget på sinde. Sørg venligst for at læse denne brugervejledning grundigt igennem, inden du forsøger at installere eller bruge apparatet. Hvis du er i tvivl om noget af det, der står i denne vejledning, bedes du kontakte teknisk afdeling. Generelle oplysninger o Dette apparat er designet til brug i almindelige husholdninger og kan bygges ind i et køkkenskab af standardstørrelse. o VIGTIGT: Skabe og alle materialer, der anvendes i installationen, skal som minimum kunne modstå en temperatur på 85 C over temperaturen i det rum, som ovnen er anbragt i, når den er i brug. o Nogle af de vinyl- eller laminattyper, som anvendes i køkkenmøbler, er særligt udsat for skader eller misfarvninger ved temperaturer under de ovenstående retningslinjer. o Køber hæfter for eventuelle skader, som skyldes, at apparatet er installeret i manglende overensstemmelse med denne temperaturgrænse, eller som skyldes, at tilstødende skabe er anbragt mindre end 4 mm fra apparatet. o Hvis ovnen skal bruges i campingvogne eller lignende, bedes du læse de relevante oplysninger om installation i den tilhørende vejledning. o Hvis dette apparat anvendes til andre formål eller i andre omgivelser, end de formål eller omgivelser, som er beskrevet i denne vejledning, og der ikke er indhentet udtrykkelig tilladelse hertil, bortfalder garantien og muligheden for at gøre erstatningskrav gældende. o Garantien for dit nye apparat dækker elektriske og mekaniske defekter, dog med visse undtagelser, som er beskrevet nærmere under garantibetingelserne. Ovenstående har ingen indvirkninger på dine lovbestemte rettigheder. o Reparationer må kun foretages af serviceteknikere eller autoriserede reparatører. Sikkerhedsanvisninger og -advarsler o Dette apparat overholder alle aktuelle europæiske sikkerhedsbestemmelser. Vi vil dog også gerne gøre opmærksom på, at apparatet på trods heraf stadig bliver varmt under brug og forbliver varmt et stykke tid efter brug. 4

5 Børn og sikkerhed o Vi anbefaler på det kraftigste, at man sørger for altid at holde spædbørn og mindre børn på behørig afstand af apparatet, så de ikke kan berøre det. o Hvis det er nødvendigt, at yngre familiemedlemmer også opholder sig i køkkenet under brug af apparatet, er det vigtigt, at man sørger for, at disse holdes under opsyn hele tiden. Generelt om sikkerhed o Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har fået udtrykkelige anvisninger fra den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. o Undlad at placere tunge genstande oven på ovnlågen eller at læne dig op ad lågen, når den er åben, da dette kan forårsage skader på ovnlågens hængsler. o Hold altid opvarmet olie eller fedt under opsyn, da der er risiko for brand. o Undlad at anbringe gryder, bradepander eller lign. direkte på ovnrummets bund. o Sørg for at elektriske stik eller kabler ikke kommer i kontakt med områder på apparatet, der bliver varme. o Brug aldrig apparatet til opvarmning af rummet eller til tørring af tøj. o Undlad at installere apparatet ved siden af gardiner eller let antændelige møbler. o Forsøg aldrig at løfte eller flytte apparatet ved hjælp af ovnlågen eller håndtaget, da det kan forårsage skader på apparatet eller på den person, som løfter apparatet. Rengøring o Ovnen bør rengøres med regelmæssige mellemrum. o Udvis den nødvendige forsigtighed, når du bruger denne ovn, og når du gør den ren. o VIGTIGT: Ovnen skal kobles fra strømmen, inden den gøres ren. 5

6 Installation Dette apparat skal være korrekt installeret af en person, der er kvalificeret hertil, og det skal være installeret i overensstemmelse med producentens anvisninger. o Vi hæfter ikke for personskader eller materielle skader, der skyldes ukorrekt brug eller installation af dette apparat. o Der vil blive dannet damp og fugt under brugen af dette apparat. Sørg for, at der ikke sker skader som følge heraf, og kontrollér, at rummet er tilstrækkeligt ventileret. Hvis apparatet skal bruges i længere perioder ad gangen, kan der være brug for yderligere ventilation. o Kontakt en kvalificeret installatør, hvis du er usikker på, hvor meget ventilation der er nødvendig. Overensstemmelseserklæring. o CE: Apparatet opfylder kravene i de europæiske direktiver 89/336/EØF, 93/68/EØF, 73/23/EØF og efterfølgende revisioner samt "RoHS"- direktivet 2002/95/CE.* o Producenten erklærer, at ovnen er bygget ved hjælp af certificerede materialer, og at apparatet skal installeres i overensstemmelse med de aktuelt gældende standarder. Apparatet må kun bruges til privat brug i husholdninger af personer, der er i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer hertil. * "RoHS"-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive) har til formål at "begrænse brugen af bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr". Dette direktiv forbyder lanceringen af nyt elektrisk og elektronisk udstyr på det europæiske marked, der indeholder større mængder bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom samt polybromerede bifenyl- og bifenylæterflammehæmmere (hhv. PBB og PBDE). 6

7 Specifikationer 24 Mål Højde: 590 mm Bredde: 595 mm Dybde: 550 mm Specifikationer 5 funktioner Ovnens kapacitet: 57 liter Termostatkontrolleret grill Blæser Blæser o Der er monteret en tangentialblæser inde i apparatet, som holder ovnens indvendige temperatur stabil og temperaturen på den udvendige overflade lavere. Efter brug af ovnen kører blæseren i et stykke tid, indtil ovnen er tilstrækkeligt afkølet. Elektriske detaljer Mærkespænding: Maks. nom. indgangseffekt: Vac 50 Hz Model-nr.: Spænding:220V Maks. nom. effekt Spænding:230V Spænding: 240V 2150 W 2350 W 2550 W Strømkabel: Pære til ovnlys: 3 x 1,5 mm² 25 W/300 C, lille fatning Side 7 7

8 1. Kontrolpanel kontrolpanel 1. Ovnfunktion drejeknappen 2. indikatorlys 3. Ovn med lys 4. Termostatknappen. VIGTIGT: Ovnen slukker, når alarmen stopper. Hvis du er færdig med at tilberede maden, skal du sætte funktionsknappen og temperaturknappen på 0. 8

9 Valg af tilberedningsfunktion og temperatur 1. Når apparatet sluttes til strømmen for første gang, tændes strømindikatorlyset. Når du har valgt tilberedningsfunktion og indstillet temperaturen, tændes driftslyset, og ovnen starter. Indstil derefter tilberedningstiden. Du kan indstille en tilberedningstid på mellem 0 og 120 minutter ved at dreje knappen i urets retning. 2. Knappen til valg af ovnfunktion skal bruges til at vælge den særlige tilberedningsfunktion, du ønsker at anvende. Apparatet anvender forskellige elementer inde i ovnrummet afhængigt af den funktion, du vælger. Strømindikatorlyset tændes, når der er valgt en funktion. 3. Fire-funktion modeller med mekanisk timer, og deres svarede funktionsmodaliteter er som følger; Ventilator top varme element+ventilator Nederste+ventilator top varme element+ Nederste varme element+ventilator Vælg opvarmningsform i henhold til forskellige fødevarer OPTØNING: Blæseren kører uden varme for at reducere optøningstiden for frosne madvarer. Den tid, der kræves for at optø madvarerne, afhænger af rumtemperaturen samt madmængde og - type.. BLÆSER OG UNDERVARME: Ved denne tilberedningsmetode anvendes undervarmen sammen med blæseren, som hjælper med til at fordele varmen. Denne funktion er bl.a. velegnet til sterilisering af krukker, glas m.m. KONVENTIONEL OVN (over- og undervarme): Denne tilberedningsmetode anvendes ved almindelig tilberedning, hvor varmen både kommer oppe- og nedefra. Denne funktion er velegnet ved stegning og bagning på én plade. 9

10 INTENSIV BAGNING: Der er her tale om en konventionel tilberedningsmetode. Overvarmen og undervarmen skaber varmen, som blæseren fordeler i ovnrummet, så der opnås et ensartet bageresultat. Temperaturknap Ovntemperaturen indstilles ved hjælp af temperaturknappen. Det er muligt at regulere temperaturen inden for et område på C. Drej knappen i urets retning. Driftslys Dette lys tændes for at vise, at ovnens varmeelementer er i drift. Lyset slukkes, når den temperatur, der er indstillet på temperaturknappen, er opnået. Lyset tændes og slukkes løbende under hele tilberedningen. Du bør vente med at sætte mad ind i ovnen, til ovnrummet har den korrekte tilberedningstemperatur. Tilberedningsguide o Se oplysningerne om tilberedning af maden (temperatur og tilberedningstid) på den pågældende emballage. Når du har lært apparatet godt at kende, kan du variere temperaturer og tidspunkter, så de passer til dine personlige præferencer. o Hvis du bruger blæseren og dermed varmluftsfunktionen, skal du følge oplysningerne på emballagen vedrørende denne særlige måde at tilberede mad på. 10

11 o Kontrollér, at frosne madvarer er helt tøet op, inden du tilbereder dem, medmindre anvisningerne på emballagen specifikt oplyser, at du kan tilberede maden fra frossen tilstand. o Du bør foropvarme ovnen og vente med at sætte mad ind i den, til driftslyset er slukket. Du kan også vælge ikke at foropvarme ovnen, når du bruger varmluftsfunktionen, men så bør du dog forlænge den tilberedningstid, der er angivet på emballagen, med omkring ti minutter. o Kontrollér, inden du starter med at tilberede maden, at eventuelle genstande, som ikke skal bruges ved tilberedningen, er taget ud af ovnen. o Sørg for at placere pladerne i midten af ovnen, så der er et tilstrækkeligt stort frirum på begge sider til, at luften kan cirkulere. o Sørg for at åbne lågen så lidt som muligt, når du kigger til maden. o Lyset inde i ovnen forbliver tændt under tilberedningen. Advarsler o Hold ovnlågen lukket, når du bruger en af grillfunktionerne. o Maden må ikke være pakket ind i eller dækket af alufolie, når en af grillfunktionerne bruges. Refleksionen fra alufolien kan risikere at beskadige grillelementet. o Du bør heller ikke dække bunden af ovnrummet til med alufolie. o Under tilberedningen må du aldrig placere gryder, bradepander eller lignende direkte på ovnrummets bund. Sådanne genstande skal altid placeres på de plader, der hører til ovnen. o Grillelementerne og andre komponenter inde i ovnen bliver ekstremt varme under brug. Undgå at berøre disse, når du håndterer madvarerne under grillning. o Vigtigt: Pas på, at du ikke kommer til at berøre ovnens varme dele, eller kommer i kontakt med udtrængende damp, når du åbner lågen. o Håndtaget på opsamlingsbakken må kun bruges, når der skal flyttes rundt på opsamlingsbakken, IKKE når den skal tages ud af ovnrummet. Sørg for ALTID at bruge grydelapper eller ovnhandsker, når du tager opsamlingsbakken ud. 11

12 o Håndtaget til opsamlingsbakken må ikke efterlades inde i ovnrummet, når apparatet er tændt. o Der må ikke bruges damprenser. o Advarsel: Nogle af ovnens dele kan blive varme under brug. Sørg for, at mindre børn altid er på sikker afstand fra ovnen, når den er i brug. o Undlad at bruge kraftigt slibende rengøringsmidler eller metalskrabere, når du rengør ovnen, da disse kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset går i stykker. Tilbehør Ovnen leveres med følgende udstyr: Rengøring og vedligeholdelse 1. (A) Ovnrist 2. (B) Opsamlingsbakke 3. Skinner De forskellige positioner, pladerne kan sættes i, er markeret med tallene 1-4. Du kan selv - afhængigt af de nærmere omstændigheder - vælge, hvor pladerne skal placeres. Ovnen må ikke være varm, når den rengøres. Apparatet skal kobles fra strømmen, inden der foretages rengøring. o Ovnen skal rengøres grundigt, inden den tages i brug første gang, og efter hver brug. Herved undgås, at der sidder madrester i ovnrummet. Hvis sådanne madrester bliver siddende og får lov til at brænde ind, bliver disse meget vanskelige at fjerne. o Ovnen må ikke rengøres ved hjælp af damp. o Ovnrummet bør udelukkende rengøres med en svamp eller blød klud og varmt sæbevand. Der må ikke bruges slibende rengøringsmidler. o Eventuelle pletter i bunden af ovnrummet skyldes, at der er spildt mad, eller at maden afgiver stænk under tilberedningen. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan det skyldes, at maden tilberedes ved en for høj 12

13 temperatur, eller at maden er placeret i for små forme, bradepander eller lignende udstyr. o Du skal vælge en tilberedningstemperatur og -funktion, der passer til den type mad, du skal tilberede. Du skal også sikre, at maden er anbragt på udstyr af passende størrelse, og at opsamlingsbakken anvendes, når det er nødvendigt. o Ovnrummet bør udelukkende rengøres med en svamp eller en blød klud samt varmt sæbevand. Der må ikke bruges slibende rengøringsmidler. o Hvis du bruger et særligt ovnrengøringsmiddel, skal du kontrollere hos producenten af dette rengøringsmiddel, at det er velegnet til brug sammen med dit apparat. o Hvis brug af et bestemt rengøringsmiddel forårsager skader på apparatet, vil disse skader ikke blive udbedret gratis, heller ikke selvom skaden sker inden for garantiperioden. Udskiftning af pæren VIGTIGT: Ovnen skal være koblet fra strømmen, inden du forsøger at fjerne eller udskifte pæren. o Skru lampedækslet af mod urets retning. o Skru pæren af ved at dreje den mod urets retning og fjerne den fra holderen. o Udskift pæren med en 25 W/300 C-pære, lille fatning. o Det er ikke tilladt at anvende andre typer pærer. o Skru lampedækslet på igen, og kobl derefter strømmen til igen. INSTALLATION Installationen skal udføres af kvalificerede personer i overensstemmelse med den aktuelle version af følgende bestemmelser: o De gældende europæiske bestemmelser og sikkerhedsstandarder. o De relevante bygningsdirektiver o De relevante bygningsstandarder 13

14 o De gældende el-tekniske bestemmelser. Inden du slutter apparatet til strømmen igen, skal du kontrollere, at den forsyningsspænding, der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med din spændingsforsyning. ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES. o Dette apparat skal sluttes til et dobbeltpolet udtag med afbryder og 13 A-sikring (kontaktafstand: 3 mm) og anbringes på et let tilgængeligt sted i nærheden af apparatet. Udtaget skal være tilgængeligt, selv når ovnen er monteret dér, hvor den skal være, så det er muligt at koble apparatet fra strømmen. Strømforsyning FASE JORD NEUTRAL BRUN GUL/GRØN BLÅ STRØMKABEL o For at tilslutte ovnens strømkabel skal du løsne og fjerne afdækningen ved klemmerækken for at få adgang til kontakterne indeni. Foretag tilslutningen, og sørg for at sikre kablet ved hjælp af den medfølgende kabelklemme, og sæt derefter afdækningen til klemmerækken på igen. o Hvis det bliver nødvendigt at udskifte strømkablet, skal du kontrollere, at jordlederen (gul/grøn) er 10 mm længere end de 2 andre ledere. o Sørg for, at strømkablets temperatur ikke på noget tidspunkt overstiger 50 C. o Hvis strømkablet beskadiges, skal det erstattes med et tilsvarende kabel, som kan rekvireres i reservedelsafdelingen. Installation af ovnen i et køkkenskab 14

15 Montering af ovnen o Kontrollér, at den åbning, som ovnen skal monteres i, er af den rette størrelse (se diagrammet ovenfor). o Ovnen skal monteres et sted, der er forsynet med ventilationsudskæringer som vist i afsnittet "Krav til ventilationen" på næste side. o Kontrollér, at skabets bagpanel er fjernet. Krav til ventilationen Fjern bagsiden i dette afsnit Støtteskinne, som skal fjernes mm luft mellem væggen og bagsiden af støttehylden og kabinettets bund Minimum udskæring 200 cm² Sokkel Falsk skuffefront, som skal tilpasses (Denne figur viser de krav, der er til ventilation og udskæringer ved installation af apparatet i et standardkøkkenskab). 15

16 Minimum ventilationskrav for bagsiden af apparatets top, bund og støttehylder. Opbevaringsplads Bagpanel Fjern bagsiden i dette afsnit Opbevaringsplads Bagpanel Sokkel Minimum ventilationsudskæring 200 cm² (Denne figur viser de krav, der er til ventilation og udskæringer ved installation af apparatet i et højt køkkenskab). Kontrollér, at ovnen er fastgjort sikkert i skabet. Ovnen skal fastgøres ved hjælp af fire skruer. Disse skruer skal skrues igennem ovnkabinettet og ind i skabet. Mit apparat fungerer ikke korrekt o Ovnen tænder ikke. * Kontrollér, at ovnen er i manuel driftstilstand. * Kontrollér, at du har indstillet en tilberedningsfunktion og en tilberedningstemperatur. o Det ser ikke ud til, at der er sluttet strøm til ovnen og grillen. * Kontrollér, at apparatet er sluttet korrekt til strømmen. * Kontrollér, at sikringerne er i orden. * Kontrollér, at klokkeslættet er indstillet som beskrevet i betjeningsvejledningen, og at apparatet er indstillet til manuel drift. o Grillfunktionen virker, men det gør resten af ovnen ikke. 16

17 * Kontrollér, at du har valgt den korrekte tilberedningsfunktion. o Grillelementet og varmeelementet til overvarmen fungerer ikke eller sætter ud i længere tid under brug. * Sørg for, at ovnen får mulighed for at køle af i ca. 2 timer. Når ovnen så er kølet af, kan du kontrollere, om den fungerer korrekt igen. o Maden tilberedes ikke korrekt * Kontrollér, at du har valgt den korrekte tilberedningstemperatur og den korrekte tilberedningsfunktion for den type mad, du tilbereder. Det kan være, at du skal justere tilberedningstemperaturerne med plus/minus 10 C for at opnå de optimale resultater. o Maden tilberedes ikke ensartet * Kontrollér, at ovnen er installeret korrekt og står i vater. * Kontrollér, at maden tilberedes ved de korrekte temperaturer, og at den placeres korrekt i ovnen. o Ovnlyset fungerer ikke * Se afsnittet om "udskiftning af pæren" på side 20. o Der er kondensvand i ovnen * Det er ganske naturligt, at der dannes kondensvand ved tilberedelse af mad med et højt indhold af vand, såsom f.eks. frosne madvarer, kylling osv. * Der kan blive dannet kondensvand i ovnrummet og mellem de to ruder i ovnlågen. Det er ikke nødvendigvis et tegn på, at ovnen ikke fungerer korrekt. * Undlad at lade maden stå til afkøling i ovnen, efter at den er blevet tilberedt, og der er blevet slukket for ovnen. * Brug en beholder med låg (hvis muligt), når du tilbereder mad, så du reducerer mængden af kondensvand, der dannes. VIGTIGT: Kontakt distributøren, hvis apparatet ikke fungerer korrekt. DU MÅ IKKE FORSØGE AT REPARERE APPARATET SELV. 17

18 Du skal være opmærksom på, at du selv kommer til at afholde udgifterne for at tilkalde hjælp inden for garantiperioden, hvis den tilkaldte reparatør konstaterer, at problemet ikke skyldes en fejl i apparatet. Reparatøren skal have mulighed for at udføre de nødvendige reparationer. Hvis apparatet er installeret på en måde, så reparatøren er bange for, at der kan ske skade på dit apparat eller køkken, kan han undlade at fuldføre reparationen. Dette omfatter bl.a. situationer, hvor apparatet er blevet presset ind, er blevet forseglet med tætningsmiddel, eller hvis der er placeret forhindringer af træ, som f.eks. en sokkel, foran det. Eller hvis installationen i det hele taget er udført på en måde, som ikke stemmer overens med de anvisninger, vores virksomhed har givet. Generel guide til brug af de forskellige tilberedningsfunktioner: Bagerste varmeelement + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Oksekød 1 kg 15 min. Niveau min. Svinekød 1 kg 15 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 15 min. Niveau min. And 1,5 kg 15 min. Niveau min. Bøfkød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Brød 0,5 kg 10 min. Niveau min. Overvarme + undervarme Fødevaretype Vægt Foropvarmning 18 Pladens position Temperatur Tilberedningstid Oksekød 1 kg 15 min. Niveau min. Svinekød 1 kg 15 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 15 min. Niveau min. And 1,5 kg 15 min. Niveau min. Bøfkød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Brød 0,5 kg 10 min. Niveau min.

19 Overvarme + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Bøfkød 0,8kg 10 min. Niveau min. Svinekød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 10 min. Niveau min. Pølser 0,6 kg 10 min. Niveau min. Burgere 0,6 kg 10 min. Niveau min. Majs 1,2 kg 10 min. Niveau min. Grøntsager 0,5 kg 10 min. Niveau min. Overvarme Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Bøfkød 0,8kg 10 min. Niveau min. Svinekød 0,8 kg 10 min. Niveau min. Kylling 1,2 kg 10 min. Niveau min. Pølser 0,6 kg 10 min. Niveau min. Burgere 0,6 kg 10 min. Niveau min. Majs 1,2 kg 10 min. Niveau min. Grøntsager 0,5 kg 10 min. Niveau min. Undervarme + blæser Fødevaretype Vægt Foropvarmning Pladens position Temperatur Tilberedningstid Brød 0,5kg 10 min. Niveau min. Pizza 0,7 kg 15 min. Niveau min. Gærkage 1,5 kg 15 min. Niveau min. Boller 0,7 kg 15 min. Niveau min. Frugttærte 1,2 kg 10 min. Niveau min. 19

20 20

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere