Lokalplan Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde"

Transkript

1 Lokalplan Skamlingvejen Idyl Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde 20. april

2

3 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål 5 2 Område og zonestatus 5 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykninger 7 5 Veje, stier og parkering 8 6 Ledningsanlæg 10 7 Bebyggelsens omfang og placering 10 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 13 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 19 Vedtagelsespåtegning 20 Retsvirkninger 21 Redegørelse 22 Eksisterende forhold 22 Lokalplanens indhold 22 Trafik 23 Vejbyggelinje 23 Bebyggelse 23 Grønne områder 23 Naturindhold og beskyttede lokaliteter 24 Beplantning 24 Affaldshåndtering 24 Grundejerforening 24 Miljøforhold 25 Støj 25 Befæstede arealer 25 Økologi i planlægning og byggeri 25 Miljøvurdering 25 1

4 Forhold til øvrig planlægning for området 26 Regionplan Kystnærhed 26 Grundvand 26 Værdifuldt landskab 27 Kulturarv 28 Miljøforhold 28 Kommuneplan Hovedstruktur 28 Tillæg 70 til kommuneplanen 28 Forudsætningsdel - Strukturplan for nyt byområde ved Dalby og Vonsild 28 Zonestatus 28 Spildevandsplan 29 Vandforsyning 29 Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 29 Ophævelse af landbrugspligt 29 Skovbyggelinje 29 Vejanlæg m.m. 29 Øvrige forhold 29 Ledningsanlæg 29 Byggeriets omfang og placering 29 Arkæologiske og fossile fund 30 Bilag 1 - Støjberegning 31 2

5 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanens område er beliggende øst for Dalby by og har vejadgang fra Idyl. Området omfatter et areal på i alt cirka 6,5 ha, der anvendes som jordbrugsområde. Området er omfattet af tillæg 70 til Kommuneplan Oversigtskort Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme ønske om at opføre haveboliger i form af tæt-lav og åben lav bebyggelse på det pågældende areal. Samtidig er det hensigten at tilpasse bebyggelsen til det værdifulde landskab nord og øst for lokalplanområdet. Det eksisterende, beskyttede jorddige mod øst, samt et grønt udsigtsplateau med udsyn mod Kolding Fjord, skal friholdes for parcellering. Plateauet er en hensigtsmæssig naturlokalitet i bydelen og i øvrigt beliggende i værdifuldt landskab. Beplantning mod Skamlingvejen skal bevares og suppleres som en afskærmning mod det værdifulde landskab. Bebyggelsen skal indrettes med god adgang fra den enkelte bolig til grønt fællesareal. Der skal sikres stiforbindelse fra bebyggelsen til Idyl og god adgang til fællesarealer. Bebyggelsens fremtræden skal, i placering, omfang og udformning, forholde sig til områdets øvrige bebyggelse, således at der skabes en helhedsvirkning. Boliger skal opføres som lavenergibebyggelse, mindst som energiklasse 1. 3

6 På fremtidige fællesarealer og langs lokalplanområdets afgrænsning skal bevaringsværdig, eksisterende beplantning og værdifulde, levende hegn sikres mulighed for fortsat vækst ved sædvanlig pleje. Beplantningernes drypkantzone og vækstzone skal også sikres mod indtrængen under anlægs- og byggeaktivitet i området. 4

7 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at ændre områdets anvendelse fra jordbrugsområde til haveboligformål med mulighed for opførelse af op til 45 boliger ved åben-lav bebyggelse eller op til 60 boliger ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse at tæt-lav boligbebyggelse kun tillades opført i den centrale del af området at sikre etablering af et fælles grønt område, der omfatter beplantning som visuel afskærmning mod værdifuldt landskab at der, ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, skal anlægges et fælles opholdsareal, der udgør mindst 15 % af det pågældende delområdes samlede areal at ny bebyggelse harmonerer med den omkringliggende boligbebyggelse at ny bebyggelse, med sin placering, bygningshøjde og ydre fremtræden, respekterer det værdifulde landskab nord for området at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs at værdifulde, levende hegn og beplantning bliver bevaret ved sædvanlig pleje og fornyelse at hegn om ejendomme eller dele af ejendomme kun er levende hegn at bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse med et energiforbrug svarende til energiklasse 1 eller mindre at vejadgang til den enkelte parcel kun må ske fra boligvej, der forbindes med Idyl via anlæg af rundkørsel 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod vest af boligbebyggelsen Idyl Alle, mod nord og øst af skråningsareal i jordbrugsområde og mod syd af Idyl. Området omfatter hegnsplantningen mod Bjertdalen mod Nord. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommen med følgende matrikelnummer: del af 4af, Dalby By, Dalby og alle parceller, der efter den 3. juni 2008 udstykkes fra den nævnte ejendom. 5

8 Lokalplan / Kortbilag 1 - Lokalplanområdets afgrænsning 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne 1, 2 og 3, som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone. Kortbilag 2 - Områdeinddeling 6

9 3 Områdets anvendelse 3.1 Område 1 må kun anvendes til boligformål bestående af tæt-lav eller åben-lav bebyggelse som helårsbeboelse. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse med et energiforbrug svarende til energiklasse 1 eller mindre. 3.2 Område 2 må kun anvendes til boligformål som helårsbeboelse bestående af åben-lav bebyggelse som helårsbeboelse. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse med et energiforbrug svarende til energiklasse 1 eller mindre. 3.3 Område 3 må kun anvendes til grønt område, og skal udgøre mindst 15 % af lokalplanområdet. Området må ikke bebygges, dog tillades anlæg af regnvandsbassin med tilhørende kloakbygværk. 3.4 Inden for området kan tillades opført transformerstation til områdets forsyning. Der kan tillades midlertidig opstilling af en varmecentral. 4 Udstykninger Kortbilag 3 Principper for parcellering, åben-lav, og tæt-lav bebyggelse vist som storparcel 7

10 Kortbilag 4 Principper for parcellering, åben-lav bebyggelse 4.1 Område 1 tillades udstykket i princippet som vist på kortbilag 3 eller 4. Ved tæt-lav bebyggelse må grunde ikke udstykkes med mindre størrelse end 120 m 2 og mindre facadelængde end 7 meter. Ved åben-lav bebyggelse skal udstykkes efter de på kortbilag 4 viste principper. Der udlægges samlet, fælles opholdsareal svarende til mindst 15 % af områdets samlede areal. 4.2 Område 2 må kun udstykkes efter de på kortbilag 3 og 4 viste principper. 4.3 Område 3 må ikke udstykkes. 5 Veje, stier og parkering 5.1 Areal til nye veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 5. Boligvejen udlægges i en bredde af 9 meter mellem modstående vejskel, befæstes i 5,5 8

11 meters bredde og anlægges som adgangsvej i meget lav hastighedsklasse eller som opholds- og legeområde i medfør af færdselslovens 40. På boligveje kan etableres langsgående parkering. Vejstykket mellem boligvej og Idyl, vist som A-A på kortbilag 5, befæstes i 6 meters bredde og anlægges med fortov i vejens vestlige side mod Dalby skole. Kortbilag 5 - Veje og stier 5.2 Vejadgang til den enkelte parcel må kun ske fra boligvej. 5.3 Sti langs Idyl udlægges i 5 meters bredde. 5.4 Sti mellem boligvej og Idyl, vist som B-B på kortbilag 5, udlægges i 5 meters bredde som dobbeltrettet sti. Stien befæstes i 2,5 meters bredde og anlægges med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede. 5.5 Parkering skal udlægges som personbilparkering med 2 parkeringspladser pr. bolig for åben-lav og 1½ parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav. I åben-lav bebyggelse skal desuden udlægges fælles parkeringsareal med mindst 4 parkeringspladser for hver påbegyndt 10 boliger. Fælles parkering anlægges langs boligveje. 9

12 5.6 For åben-lav bebyggelse skal anlægges 1 parkeringsplads på egen grund foruden plads i eventuel overdækket parkering. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinje. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.0 Generelt Anlæg til opsamling og opbevaring af restaffald og genbrugsmaterialer skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 7.1 Område 1 Tæt-lav bebyggelse Tæt-lav bebyggelse må kun opføres efter et projekt til samlet opførelse af indtil 35 haveboliger, tæt-lav, efter principper som vist på den, på kortbilag 6, viste retningsgivende bebyggelsesplan. 10

13 Kortbilag 6 - Principper for tæt-lav bebyggelse Bebyggelsesprocenten ved bebyggelse som tæt-lav må ikke overstige 40 og bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 8,5 meter. For byggefelter, som på kortbilag 6 er markeret med trekant-signatur ( ), må bygningshøjden ved tæt-lav bebyggelse ikke overstige 2 etager og 7 meter Tage i tæt-lav bebyggelse skal have ensidig taghældning på maksimalt 35 grader. Mindre bygningsdele på op til en tredjedel af det bebyggede areal kan fravige bestemmelsen Tæt-lav bebyggelse må opføres nærmere naboskel end 2,5 meter. Den regnes da som sluttet bebyggelse og skal placeres helt i naboskel eller mindst 1 meter fra, med brandmur mod naboskel. Åben-lav bebyggelse Åben-lav bebyggelse må kun opføres som haveboliger i overensstemmelse med principperne i den, på kortbilag 4, viste udstykningsplan Ved udstykning til åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige

14 7.1.7 Bygningshøjden ved åben-lav bebyggelse må ikke overstige 1½ etager og 8,5 meter. På ejendomme, som på kortbilag 4 er markeret med trekant-signatur ( ), må bygningshøjden ved åben-lav bebyggelse ikke overstige 1½ etager og 7 meter Tage må have en hældning på maksimalt 45 grader Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra tilstødende fælles opholdsarealer, stier og offentlige arealer Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel mod nabo eller sti, blot skal taghældningen være som på den øvrige bebyggelse på grunden, eller lavere, og højden skal respektere en linje bestemt af højden 2,5 meter i skel og højden 3,5 meter ved afstanden 2,5 meter fra skel. 7.2 Område Bebyggelse må kun opføres som haveboliger, åben-lav, i overensstemmelse med principperne i den, på kortbilag 4, viste retningsgivende bebyggelsesplan og inden for de fastlagte byggelinjer, som vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bygningshøjden må ikke overstige 1½ etage og 8,5 meter. På ejendomme, som på kortbilag 4 er markeret med trekant-signatur ( bygningshøjden ikke overstige 1½ etage og 7 meter. ), må På ejendomme, som på kortbilag 3 og 4 er markeret med stjerne (*), må bygningshøjden ikke overstige 1 etage og 5,5 meter Tage må have en hældning på maksimalt 45 grader. På ejendomme, som på kortbilag 4 er markeret med (*), må tage have en hældning på maksimalt 30 grader. 12

15 7.2.5 Al bebyggelse, herunder garager, carporte, drivhuse, udhuse og lignende bygninger, skal holdes i en afstand af mindst 2,5 meter fra tilstødende fælles opholdsarealer, stier og offentlige arealer og indenfor byggelinjen mod værdifuldt landskab mod nord, som er vist på kortbilag 3 og Garager, carporte, udhuse og lignende bygninger må afvige fra bygningsreglementets bestemmelse om bygningshøjde i skel mod nabo eller sti, blot skal taghældningen være som på den øvrige bebyggelse på grunden, eller lavere, og højden skal respektere en linje bestemt af højden 2,5 meter i skel og højden 3,5 meter ved afstanden 2,5 meter fra skel Mindst én af en boligs facader og boligernes primære opholdsarealer skal placeres med sikkerhed for, at støjniveauet ikke overstiger grænseværdierne angivet i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, Grænseværdien er 58 db(a) i forhold til vejstøj ifølge beregningsmetode Nord Område 3 skal friholdes for bebyggelse, dog tillades anlæg af regnvandsbassin med tilhørende kloakbygværk og servicevej. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.0 Generelt Til udvendige bygningssider skal anvendes uglaseret tegl og fiberbeton. Vandskuret eller glatpudset mur kan tillades Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i hvide eller grå nuancer eller i gul eller rød uglaseret tegl. Undtaget herfra er dør- og vinduespartier og skodder Ovenlysvinduer må kun udgøre en tiendedel af en tagflades areal og sammenlagt kun en tredjedel af en tagflades længde Kviste skal udføres med en bredde på højst 2 meter og sammenlagt højst udgøre halvdelen af længden på den enkelte tagflade. 13

16 8.0.5 Inden for området eller på de enkelte parceller må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 8.1 Område Garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger skal gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Tage udføres med en hældning som beboelse eller lavere Tagflader tillades udført i zink, uglaseret tegl, skiferbeklædning, plader af fibercement og tagpap med listedækning. Herudover tillades anvendt tagvegetation. Tage uden tagvegetation skal fremtræde i sort eller mørkegrå nuance. Tagmateriale må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 14 (mat). Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 8.2 Område Til tagflader skal anvendes uglaseret tegl. Andet tagmateriale, som plader af fibercement og tagpap med listedækning, kan tillades, når anvendelsen i form og farve stemmer overens med traditionelle tagmaterialer. Tage skal fremtræde i sort eller mørkegrå nuance. Tagmateriale må højst have en glans, der svarer til malebehandlet overflade med glanstrin 14 (mat). Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, fælles opholdsareal, regnvandsbassin og affaldsø eller miljøstation. Arealerne skal beplantes eller befæstes. 14

17 Kortbilag 7 - Ubebyggede arealer med principper for beplantning. 9.2 Miljøstation eller affaldsø til opsamling og opbevaring af genbrugsmaterialer skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres, som vist på kortbilag 7, således, at de ikke er direkte synlige fra stamvej, adgangsvej til området og grønne områder. Areal til affaldsø eller miljøstation skal være befæstet og indhegnes med bøgepur. Det påhviler udstykker at vedligeholde og administrere arealer, hvor der opbevares affald, herunder brændbart og genbrugsmaterialer, indtil en grundejerforening eller en anden beboerorganisation er etableret. 9.3 Arealer vist med skrå, grøn skravering på kortbilag 7 skal udlægges til fælles opholds- og legearealer, mod lokalplanens nordlige grænse med karakter af fælled med naturpræg, som til årligt høslæt. Arealerne skal friholdes for bebyggelse samt bygge- og anlægsaktivitet, dog tillades anlæg af regnvandsbassin og tilhørende kloakbygværk samt adgangsvej til servicering af disse. 9.4 Skråninger mod fællesareal skal have hældningen 1:4 (1 meter lodret for hver 4 meter vandret) eller mindre. Der skal være afrunding ved skel og facader. Afrundingen skal være mindst 1 meter ind på grunden målt fra skel og mindst 1 meter målt fra facade. 15

18 Skråninger mod naboskel skal have hældningen 1:4 (1 meter lodret for hver 4 meter vandret) eller mindre. Der skal være afrunding ved skel og facader. Afrundingen skal være mindst 1 meter ind på grunden målt fra skel og mindst 1 meter målt fra facade. Figur 1 Illustration af terrænregulering 9.5 Beplantning af fælles friarealer skal udføres efter retningslinjerne vist på kortbilag 7. Omkring regnvandsbassin bør plantes langs nordsiden af bassinet og gerne med lidt afstand mellem beplantning og bassinanlæg. Plantearter skal være naturligt hjemmehørende arter som for eksempel el, hvidtjørn, fjeldribs eller slåen. På fællesarealer skal plantes buske og mindre træer for at skabe rum. Plantearter kan for eksempel være fuglekirsebær, spirea, kornel, paradisæble eller lignende blomsterbærende arter. 9.6 Beplantning, markeret med særlig signatur på kortbilag 7, skal bevares og suppleres og vækstvilkårene være sikret. Genplantning skal ske med løvfældende arter som eg, bøg og ask. 9.7 På den enkelte parcel må befæstigelsesgraden, inklusive tagflader og overdækkede arealer, ikke overstige 40 %. 9.8 Jorddige, vist på kortbilag 7, er beskyttet af museumslovens kapitel 8a og skal, i en afstand af 6 meter, friholdes for udstykning, bebyggelse og faste anlæg. 9.9 Hegn skal plantes som hæk, mod vej, sti og fællesarealer mindst 30 cm bag skel. Inden for det enkelte byggeområde skal hegn mod vej, sti og fællesarealer bestå af samme planteart eller sammensætning af plantearter. 16

19 9.10 På ejendomme med åben-lav bebyggelse tillades et træ med en højde på 8,5 meter. Ejendommens øvrige beplantning skal tilpasses bebyggelsens karakter. Al væsentlig beplantning skal være løvfældende På ejendomme med tæt-lav bebyggelse tillades et træ med en højde på 5,5 meter. Ejendommens øvrige beplantning skal tilpasses bebyggelsens karakter. Al væsentlig beplantning skal være løvfældende Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende: Veje. På boligveje skal belysningen have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde indtil 3 meter. Skolestier. På stier der forbinder primære boligkvarterer med distriktets skoler, skal der opsættes belysning langs hele stien. Belysningen skal have armaturer som Albertslund Mini Lygte på master med lyspunkthøjde indtil 3 meter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen parcel i baghave. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret fælles sti- og vejadgang, inklusiv rundkørsel, og beplantning fælles opholds- og parkeringsarealer anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan Dalby skole og bebyggelsen omkring ophæves for den del af ejendommen med matrikel nummer 4af, Dalby by, Dalby, der er nævnt i 2.1. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 24. november

20 13 Grundejerforening 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje samt drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9.2, 9.3, 9.5 og 9.6. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 18

21 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 19

22 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (SAG NR.: ) KOLDING BYRÅD, den 20. april 2009 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 29. april

23 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 21

24 Redegørelse Målebordsblad af Dalby-Rebæk området, med omtrentlig angivelse af lokalplanområdet Eksisterende forhold Lokalplanområdet er beliggende øst for Dalby, på et plateau oven for dalstrøget Bjertdalen mod Rebæk og Kolding Fjord. Arealet anvendes til jordbrug. Lokalplanområdet grænser op til eksisterende bebyggelse mod vest og syd og er knyttet til bebyggelsen ved Idyl Alle, Ankerhusvej og Dalby skole. I lokalplanområdets østlige del er et jorddige som er beskyttet efter museumslovens 8a. Fra områdets nordligste del er der udsyn over Bjertdalen og mod Kolding Fjord. Lokalplanens indhold Området skal i bebygget stand, med friarealer og naturpræg, kunne bidrage til afrunding af bebyggelsen omkring Dalby by mod det værdifulde landskab nord og øst for lokalplanområdet. Bebyggelse skal placeres og udformes således, at den tilpasses det værdifulde landskab nord for lokalplanområdet. Bebyggelsens fælles opholdsarealer udlægges, hvor der er udsyn mod Kolding Fjord og Bjertdalen. Eksisterende beplantning skal bevares og suppleres med henblik på at sikre mindst mulig visuel påvirkning af kystlandskabet og det værdifulde landskab på Stenderuphalvøen. Lokalplanen rummer krav om tilpasning til terræn. 22

25 Trafik Der skal være vejadgang fra Idyl via en rundkørsel med forbindelse til Ankerhusvej mod syd. Åben-lav bebyggelse anlægges med fælles parkeringsarealer for at sikre tilstrækkelig gæsteparkering. Parkeringen skal anlægges i takt med opførelse af ny bebyggelse i lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger stier, som kan give en sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse og grønne områder. Vejbyggelinje Eksisterende byggelinje langs landevej Idyl fastholdes i 17,5 meters afstand, målt fra vejmidte. Dertil kommer højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen fra vejniveau til omgivende terræn. Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal, i udformning og materialer, forholde sig til områdets øvrige bebyggelse, idet der ønskes en samhørighed med den øvrige bebyggelse omkring Idyl. Ny bebyggelse skal fremtræde som uglaseret tegl, pudset mur eller fiberbeton med beklædning af zink, træ og med glaspartier samt tag af uglaseret tegl eller pap. Der tillades tagvegetation, som kan medvirke til forsinkelse af regnvand ved voldsomme regnskyl. Udhuse og lignende skal udføres med respekt for den øvrige bebyggelse, for at muliggøre en harmonisk bebyggelse. Tæt-lav bebyggelse kan opføres som mindre, samlede enheder og skal have rumlig variation og kvalitet samt et indre, grønt fællesareal, som har åben forbindelse til den øvrige bebyggelse. Bebyggelsen skal desuden respektere og tilpasse sig det værdifulde landskab mod nord. Lavenergi Boliger skal opføres som lavenergibebyggelse mindst i klasse 1. Energirammen for klasse 1 er sat til ( /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Energirammen omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. En energiramme i denne størrelsesorden kan opnås ved ekempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerede ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og fordele varmen indendørs over alle døgnets timer. Lokalplanen skaber mulighed for optimal brug af passiv solvarme ved at fastlægge rammer for beplantningens højde, med henblik på at undgå skyggevirkninger. Grønne områder Lokalplanen udlægger grønne arealer til ophold. Mod nord anlægges arealerne med naturpræg til fritidsformål og leg. Desuden fungerer de grønne arealer mod nord som buffer mod det værdifulde landskab. 23

26 Naturindhold og beskyttede lokaliteter Lokalplanområdet er delvist beliggende i værdifuldt landskab, som beskrevet i Vejle Amts Regionplan fra Det værdifulde landskab må ikke bebygges og er derfor udlagt som grønt område og fællesareal for bebyggelsen. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af et jorddige, som er beskyttet kulturarv efter museumslovens kapitel 8a 29a. Jorddiget skal beskyttes mod terrænændringer og der udlægges et areal af 6 meters bredde langs diget som beskyttelse. Værdifuldt landskab langs Bjertdalen og mod Stenderuphalvøen Beplantning Beplantning i området skal bevares, og vækstvilkårene være sikret. I byggemodningsfasen skal træerne sikres ved passende afskærmning, det vil sige, at der som minimum skal opsættes hegn ført i krones drypkant, indtil byggemodning og byggeri er afsluttet. Eksisterende beplantning mod nord og øst skal bevares og suppleres, således at bebyggelsen ikke dominerer visuelt mod det værdifulde landskab. Lokalplanen sikrer at der foretages nyplantninger på fællesarealerne. Plantning skal ske med løvfældende træarter for at opnå harmoni med naturligt forekommende arter i området. Affaldshåndtering Lokalplanen anviser mulighed for placering af miljøstationer til genbrugsmaterialer. Grundejerforening I lokalplanområdet skal oprettes en grundejerforening, der skal have som formål at drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg. Lokalplanen bestemmer, at der dannes en grundejerforening med medlemskab af samtlige ejere i lokalplanens område. Grundejerforeningen har pligt til at drive og vedligeholde de arealer, der i lokalplanen er udlagt til fællesarealer og fællesanlæg, herunder vej- og stianlæg. 24

27 En forudsætning er, at grundejerforeningen ejer de pågældende fællesarealer og anlæg. Lokalplanen bestemmer derfor, at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg. Miljøforhold Lokalplanen angiver, at området skal søges indrettet, så belastningen af miljøet bliver minimal. Den detaljerede udformning af byggeri og anlæg og det økologiske indhold fastlægges ved projektering og gennemførelse af det enkelte byggeog anlægsarbejde. Støj Der er foretaget beregning og vurdering af vejstøj fra Idyl. Beregning af vejstøj har givet anledning til fastlæggelse af en byggelinje mod Idyl som sikrer, at boligen og dennes udendørs opholdsarealer mod syd placeres i tilstrækkelig afstand fra vejen til at overholde de fastsatte grænseværdier i Miljøministeriets vejledning om vejstøj. Støjberegningen fremgår af lokalplanens bilag 1. Befæstede arealer Lokalplanen fastlægger en maksimal befæstigelsesgrad for den enkelte ejendom for at mindske risikoen for oversvømmelser og belastningen på kloaksystemet ved voldsomme regnskyl. Befæstede arealer er alle arealer, hvor der ikke kan ske naturlig nedsivning af regnvand, inklusive faste terrasser og arealer under tagudhæng eller anden overdækning. Belægning, der kan gennemtrænges af regnvand, indgår ikke i de befæstede arealer. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Natur- og miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinjer fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanens område, jr. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr af 22. oktober 2007) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Screeningen viser, at planen samlet set ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. 25

28 Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan 2005 Kystnærhed Lokalplanområdet ligger i en afstand af omtrent 1 km fra Kolding Fjord, og er derfor inden for 3 km kystnærhedszonen. Fotomontagen nedenfor anskueliggør bebyggelsens visuelle påvirkning af kystlandskabet og viser, at bebyggelsen være delvist skjult af beplantningen langs randen til Bjertdalen. Lokalplanen tillader kun bebyggelse med haveboliger som det omkringliggende i bydelen, og bebyggelsen føjer sig derfor til det eksisterende. Endelig er der fastlagt en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter for den nordligste beliggende bebyggelse i området, der vil være delvist synlig fra Kolding Fjord. Kystlandskabets karakter skønnes derfor i al væsentlighed visuelt upåvirket af lokalplanen. Påvirkning af kystlandskabet, fotomontage af eksempel på ny bebyggelse i eksisterende forhold Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan for Vejle Amt i område med almindelig drikkevandsinteresse. Området er ikke omfattet af Tved Vandværks indvindingsopland, efter vedtagelse i 2008 af indsatsplan for Bjert området. 26

29 Kortbilag 8 - Værdifuldt landskab og skovbyggelinje Værdifuldt landskab En del af lokalplanområdet er udpeget som særligt værdifuldt landskab, som vist på kortbilag 8. Lokalplanens grænse mod det værdifulde landskab er fastlagt ud fra de stedlige terrænmæssige forhold og sikrer, at bebyggelse holder en respektafstand til skråningsarealet langs Bjertdalen på mindst 27 meter. Beplantning nord for bebyggelsen skærmer mod visuel påvirkning af det værdifulde landskab. Lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om bevaring af denne beplantning. Endvidere fastlægges en byggelinje samt en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter for bebyggelse nærmest det værdifulde landskab. Skærmende beplantning oven for skråningsarealet mod det værdifulde landskab 27

30 Kulturarv I lokalplanområdets østlige del er jorddige beskyttet af museumslovens 8a, som vist på kortbilag 8. Miljøforhold Det er skønnet, at opførelse af ny bebyggelse, ved fastlæggelse af en byggelinje mod Idyl, kan ske med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj. Den samlede støjbelastning fra vejen må ikke overstige 58 db(a) ved nærmeste bolig eller dennes primære udendørs opholdsareal. Området er uden registreret jordforurening med kemikalieaffald. Kommuneplan Hovedstruktur Lokalplanområdet er del af landskabet syd og øst for Kolding. Det ligger på grænsen af byen mod Stenderuphalvøen, på kanten af Bjertdalen orienteret mod Rebæk og Kolding Fjord, og vil således medvirke til en afrunding af byområdet. Lokalplanen er således i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner om Koldings udvikling frem til år Tillæg 70 til kommuneplanen Området er del af rammedelens funktionsområde 1018 for hvilket er udarbejdet tillæg 70 til Kommuneplan Her er lokalplanområdet udlagt som haveboligområde med bestemmelserne: området skal anvendes til boligformål med tæt-lav og åben-lav bebyggelse bebyggelsesprocent højst 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav bygningshøjde indtil 2 etager/8,5 meter opholdsareal mindst halvdelen af etagearealet ny bebyggelse skal tilpasses det værdifulde landskab nord for Idyl Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne for lokalplanlægningen. Forudsætningsdel - Strukturplan for nyt byområde ved Dalby og Vonsild Lokalplanområdet en del af første etape af byudviklingen ved Dalby. Området er i overensstemmelse med strukturplanens udlæg af bebyggelsesfelter og friholdelse af arealer til grønne områder og natur. Lokalplanen respekterer strukturplanens retningslinjer for vejforsyning, grønne passager og landskabsstrøg. Strukturplanen er vedtaget i Økonomiudvalget den 26. juli Zonestatus Lokalplanens område er beliggende i byzone. 28

31 Spildevandsplan Lokalplanområdet indgår ikke i Spildevandsplanen. Ved godkendelse af denne lokalplan vil Kolding Kommune iværksætte udarbejdelse af tillæg til planen. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes af TRE-FOR. Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Ophævelse af landbrugspligt Lokalplanens område er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten vil blive ophævet ved landinspektørens foranstaltning i forbindelse med udstykning. Skovbyggelinje En del af lokalplanområdet er som vist på kortbilag 7 beliggende indenfor 300 meter byggelinje fra skoven ved Dalby Mølle. Området mellem skoven og lokalplanområdet er bebygget med haveboliger ved Idyl Alle. Miljøcenter Odense har den 5. marts 2008 givet forhåndstilsagn om ophævelse af skovbyggelinjen. Når lokalplanen vedtages, ansøger Kolding Kommune Miljøcenter Odense om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet. Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinjer fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinier. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. 29

32 Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet vurderer, at der i lokalplanens område vil være en betydelig risiko for at støde på væsentlige fortidsminder eller fossile fund, der vil skulle undersøges inden byggeriet: Indenfor lokalplanområdet vil der være markant risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under eventuelle anlægsarbejder. Hele lokalplanområdets sydlige del ligger som et fint plant plateau på et markant afgrænset næs mod vest afgrænset af Dalby Møllebæk, og mod nord og øst afgrænset af Rebækken. Lokalplanområdets nordlige ende skråner således kraftigt ned mod Rebækken. Der er på selve lokalplanområdet hidtil ikke registreret jordfaste arkæologiske levn, men tæt hele vejen rundt om området er der registreret arkæologiske fund. ( ) Hele vejen rundt om lokalplanområdet findes der ligeledes registreret adskillige gravhøje, som alle ligger på toppen eller langs kanterne af dette næs. Bopladser med tilknytning til de registrerede gravhøje og gravpladser vil derfor med stor sandsynlighed kunne findes på de flade områder oppe på næsset, ligesom det ikke vil kunne udelukkes at yderligere gravpladser vil kunne findes på dette markante topografiske punkt. Det er derfor museets vurdering at der vil være en væsentlig risiko for at støde på jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet. Sådanne fortidsminder vil være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang fortidsminderne berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil museet anbefale, at der foretages en prøvegravning på arealet forud for et eventuelt anlægsarbejdes opstart med henblik på at vurdere om der findes jordfaste fortidsminder på arealet, og om de i så fald skal udgraves inden anlægsarbejderne. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev udarbejder gerne på bygherres opfordring budget og tidsplan for en sådan prøvegravning. 30

33 Bilag 1 - Støjberegning 31

34 32 Lokalplan /

35

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning

Lokalplan 1018-13/2001-12-17. Indledning Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område (og zonestatus) 2 3 Områdets anvendelse 2 4 Udstykninger 2 5 Veje og stier 3 6 Ledningsanlæg 3 7 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indhold ISBN 87-90773-74-8

Indhold ISBN 87-90773-74-8 Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 3 5 Veje, stier og parkering 3 6 Ledningsanlæg 3 7

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Indhold ISBN

Indhold ISBN Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykning 3 5 Veje, stier og parkering 3 6 Ledningsanlæg 3 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Lokalplan Bramdrup Erhvervspark 2. - ved Dons Landevej

Lokalplan Bramdrup Erhvervspark 2. - ved Dons Landevej Lokalplan 0715-22 Merkurvej Dons Landevej 0715-22 Vejlevej Bramdrup Erhvervspark 2 - ved Dons Landevej 8. september 2008 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan / Indledning

Lokalplan / Indledning Indhold Indledning 1 Lokalplanområdets beliggenhed 1 Baggrund og formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 2 2 Område 2 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykninger 4 5 Veje, stier og parkering 4 6 Ledningsanlæg 5 7

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1

Indholdsfortegnelse. I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 HJØRRING KOMMUNE LOKALPLAN 152.1a. Lokalplanen afløser lokalplan 152.1 for et område til offentlige formål (Børnehjemmet Bakken). Indholdsfortegnelse Side I. Beskrivelse 1.1 Lokalplanens indhold 1 II.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere