LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE Brugsen i Nordby Juni 2014

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanen angiver. Offentlig høring Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen indberettes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Handlepligt Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 27. februar til den 24. april Vedtagelse Lokalplanen er vedtaget af Fanø Byråd den 16. juni Lokalplanen er offentliggjort den 26. juni

3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 110 Brugsen i Nordby Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens baggrund og formål Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplaner Lokalplanens forhold til nationalparken Zonestatus Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøforhold Teknisk forsyning Museumsloven Jordforurening Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 14 3 Områdets anvendelse 14 4 Udstykninger 14 5 Vej- og parkeringsforhold 14 6 Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering 15 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 15 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret Vedtagelsespåtegning 19 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Matrikelkort Lokalplankort Lokalplanen er udarbejdet af Fanø Kommune, Plan og Udvikling i samarbejde med LandSyd Landinspektører. Fotos/illustrationer: LandSyd Landinspektører. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er, at Brugsen i Nordby gennem de seneste år har oplevet en betydelig vækst. Det har medført, at bestyrelsen for SuperBrugsen de seneste ca. 5 år har forsøgt at finde en velegnet placering til et nyt større og moderne supermarked. Den tidligere arrestbygning på Hovedgaden 87, der tidligere husede en institution, blev nedlagt med regeringens fængselsforlig i efteråret Den gamle arrestbygning ligger på en stor grund på ca m 2. Fanø Brugsforening købte grunden af statens ejendomsselskab i efteråret 2013, med henblik på at kunne opføre et større supermarked. Med et større supermarked er det muligt at tilbyde kunderne et større sortiment, bedre indretning af butikken, bedre lagerfaciliteter, bedre parkerings- og adgangsforhold, mv. Et større sortiment er ligeledes et krav fra COOP, ligesom der er krav om en slagterafdeling, for at kunne fastholde en SuperBrugs. Hvis ikke dette er opfyldt, vil der ske nedgradering til en DagligBrugs, der kan betyde omsætningsnedgang og afskedigelser. Et større supermarked vil derimod kunne betyde ekstra arbejdspladser. Formålet med lokalplanen er dermed at skabe mulighed for opførelse af en større dagligvarebutik på den tidligere arrestgrund. 4

5 1.0 Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et område på ca m 2 Lokalplanområdet fremgår af kortbilag 1. beliggende i Nordby. I området er den tidligere arrestbygning, som ligger ud til Hovedgaden, samt en række bagvedliggende tilbygninger og småbygninger. Bebyggelsen er opført i 1 til 2 1/2 etager. Den oprindelige arrestbygning fra 1876 er opført i røde mursten og er en del af gadebilledet i Hovedgaden. Arrestbygningen har været en del af gadebilledet i Hovedgaden siden Bag hovedbygningen er der senere tilbygninger og mindre småbygninger som fremtræder i ringe stand. 5

6 Den resterende del af grunden henligger som et stort haveanlæg med græsarealer og mange større løv- og nåletræer. Terrænet er forholdsvis fladt, let skrånende fra Vestervejen ned mod Hovedgaden med en højdeforskel på ca. 1 m. Størstedelen af grunden henligger som haveanlæg med klippede græsarealer og mange løv- og nåletræer. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Vestervejen og grænser mod øst op til Hovedgaden. Mod nord og syd grænser området op til villaer i 1-1 1/2 etager. Der er vejadgang til området fra Hovedgaden. 1.2 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, med mulighed for en dagligvarebutik med tilhørende faciliteter som slagter, bager, kiosk, blomster- og postbutik mv., med et bruttoetageareal på max 2000 m 2. Herudover kan der etableres personalefaciliteter på op til 200 m 2, samt mindre småbygninger, halvtage, varegård mv. Den tidligere arrestbygning og eksisterende småbygninger påtænkes nedrevet for at gøre plads til projektet. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 55. Bebyggelsen til dagligvarebutik skal placeres i en afstand af min 5 m. mod naboskel. Varegård, halvtage og mindre småbygninger, kan placeres nærmere skel, efter gældende regler i Bygningsreglementet. Ny bebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, med en højde på max. 8,5 m og en facadehøjde på max 4 m med undtagelse af gavltrekanter. Tage udføres som saddeltage og skal opføres med røde tagsten, sort listetækket tagpap, eller sorte/grå skiffersten eller skifferlignende plader. I forbindelse med lager og varegård må taget udføres med fladt tag for at kunne lave en fornuftig indretning og udformning af lageret. Såfremt et funktionskrav for lager, varegård og indgangsparti tilsiger en højere facadehøjde end 4 m, kan facadehøjden ved lager og varegård tillades opført med en maksimal facadehøjde på 6,5 m og indgangsparti kan tillades opført med en maksimal facadehøjde på 5 m. Facader skal opføres i røde teglsten eller fremstå pudsede i gul eller jordfarver. Indgangspartier må fremstå i glas. 6

7 Solenergianlæg skal være en del af bebyggelsens arkitektur og nedfældes i tagfladen. Der må ikke opsættes solenergianlæg på terræn. Solpaneler skal have samme farve / nuance som den flade, de placeres på. Skiltning på bebyggelse og terræn skal fremstå diskret og ske efter nærmere angivne bestemmelser. Parkeringspladserne skal have et grønt præg, med træer og anden beplantning. Nogle af de eksisterende træer i området skal forsøges bevaret som grønne elementer. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal til butiksformål. Der skal desuden sikres mindst 50 cykelparkeringspladser. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Vestervejen og Hovedgaden. Der må ikke ske udkørsel med biler og lastbiler til Hovedgaden. Vareindlevering må kun ske fra Vestervejen. Vareindlevering og affaldshåndtering skal afskærmes, så det ikke er synlig fra naboer, offentlig vej, opholds- og parkeringsarealer. Der skal etableres fornødent manøvreareal således at bakning med lastbiler i forbindelse med vareindlevering sker inden for lokalplanområdet. Der skal etableres trafikdifferentiering med adskillelse af bløde og hårde trafikanter for en mere sikker og tryg trafikafvikling. Trafikdifferentiering skal ske for såvel ind- og udkørsel samt på parkerings- og opholdsarealer. Der skal etableres et sammenhængende opholdsareal på mindst 5 % af etagearealet. Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Hvis støjberegninger viser det nødvendigt, skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger, eksempelvis i form af støjvægge mod naboer. Ved etablering af parkeringspladser helt op til skel, skal der etableres støjvægge på mindst 2 m mod naboer. Støjvægge skal begrønnes og placeres på egen grund eller i skel efter nærmere aftale med naboerne. Billedet viser et bud på en mulig udformning af dagligvarebutikken. 7

8 Ovenfor ses en illustrationsplan med en mulig disponering af området. 8

9 1.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanområdet er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområde 1.O.3, som fastsætter anvendelsen til offentlige formål - offentlige institutioner. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Der udarbejdes derfor et Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 sideløbende med nærværende lokalplan. Der oprettes et nyt rammeområde - 1.C.9 - Bycenter, som fastsætter anvendelsen til bycenter. Da området ligger uden for Fanø Kommunes bymidteafgrænsning - Nordby Bycenter, - ca. 50 m syd for den eksisterende afgrænsning - kræves ligeledes en kommuneplanændring, der ændrer afgrænsningen, da arealer til butiksformål jf. Planlovens 5 m skal udlægges inden for bymidteafgrænsningen. For at kunne ændre bymidteafgrænsningen skal Bekendtgørelse nr. 1093/2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre følges. Heri fastsættes en række krav og procedurer. Ændringen i bymidteafgrænsningen sker ligeledes i Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, på baggrund af et dokumenteret behov for yderligere detailhandelsarealer med hjemmel i Planlovens 5m stk. 2, 2. pkt. Der henvises til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 for yderligere redegørelse. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget har der været afholdt en offentlig idehøring. På baggrund af høringen er der indkommet en del bemærkninger og ideer. Flere af disse ideer og bemærkninger er indarbejdet i nærværende lokalplan. Herunder er der fastsat bestemmelser om trafikdifferentiering samt bestemmelser om støjvægge. 1.4 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplaner Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner. 1.5 Lokalplanens forhold til nationalparken Området ligger inden for Nationalpark Vadehavet. Lokalplanen er ikke i strid med målsætningerne for nationalparken, beskrevet i Nationalparken Vadehavet Zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. 1.7 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. Med nærværende lokalplan er der mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 8,5 m. Den eksisterende arrestbygning er ca. 12 m høj. Området ligger i et udbygget bymiljø og vil ikke kunne 9

10 ses fra kysten. 1.8 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Deklaration om tilslutningspligt til fjernvarme - tinglyst d Deklarationen foreskriver, at der er tilslutningspligt til Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Der er ved vedtagelsen af nærværende lokalplan ikke tinglyst andre deklarationer. 1.9 Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanområdet ligger tæt på Internationalt Naturbeskyttelsesområde, som starter vest for Postvejen. Lokalplanområdet ligger i et udbygget bymiljø og vurderes derfor ikke at påvirke det Internationale Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Vej- og stiforhold Der er vejadgang til området fra Hovedgaden. Med lokalplanen vil der desuden kunne etableres vejadgang fra Vestervejen Lov om miljøvurdering af planer og programmer Fanø Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold. De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig til en forøgelse af trafikken på Hovedgaden og Vestervejen i forbindelse med kundetrafik. Vejene vurderes dog at kunne afvikle den øgede trafik på fornuftig vis, da begge veje er nogle af Nordbys større veje. Med screeningen er det også anført at den øgede trafik og vareindlevering kan medføre støjgener for naboer. Støjen må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. For at overholde støjgrænserne kan det være nødvendigt at opstille støjvægge mod naboer, hvor grænseværdierne ellers ikke kan opfyldes. Det vurderes at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 10

11 1.12 Miljøforhold Spilde- og regnvand Ejendomme inden for lokalplanområdet skal overholde den til hver tid gældende spildevandsplan. Afledning af spildevand Spildevand fra bebyggelse afledes via stikledning til eksisterende spildevandsledning i Hovedgaden. Afledning af regnvand fra tagarealer Afledning af regnvand, kan ske til eksisterende regnvandssystem i Hovedgaden fra tagarealer. Afledning af regnvand fra parkeringspladser Regnvand fra parkeringspladser skal nedsives via permeable belægninger. Den permeable belægning udføres i græsarmeringssten. Steder hvor det ikke er muligt at anvende permeable belægninger afvandes til eksisterende regnvandssystem. Der søges tilvejebragt kreative løsninger til opmagasinering og anvendelse af regnvandet i interessante og evt. kunderelaterede løsninger Teknisk forsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra offentligt vandværk. Lokalplanområdet elforsynes via SE s ledningsnet. Lokalplanområdet ligger inden for Nordby Fjernvarmes forsyningsområde med tilslutningspligt til fjernvarme. Dog er der ikke tilslutningspligt hvis bebyggelsen opfylder klassifikationskravene for lavenergi bygninger jf. Bygningsreglementet. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres, og må ikke beskadiges Museumsloven Efter museumsloven 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på at undgå forsinkelser af anlægsarbejde har bygherren mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes. 11

12 1.15 Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i området. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone dog som udgangspunkt for at være lettere forurenet. 12

13 2.0 Bestemmelser Fanø Kommune Lokalplan nr Brugsen i Nordby I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at at at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, sikre tilstrækkelige parkeringsarealer, sikre at parkeringsarealerne får et grønt præg, sikre at Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj overholdes, sikre bebyggelsesregulerende bestemmelser. 13

14 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 98 Rindby By, Nordby. 2.2 Området ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til centerformål med dagligvarebutik med tilhørende faciliteter som slagter, bager, kiosk, blomster- og postbutik mv., samt opholdsarealer og parkering. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning må foretages i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra Vestervejen og Hovedgaden. Der må ikke ske udkørsel med biler eller lastbiler til Hovedgaden 5.2 Veje, stier og parkeringsarealer på terræn skal etableres med belægning i handicapvenligt materiale. 5.3 Der skal anlægges 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal til butiksformål. Derudover skal der etableres mindst 50 cykelparkeringspladser. P-pladser skal etableres inden for lokalplanområdet. Hver 20. parkeringsplads skal være en handicapplads. 5.4 Parkeringsarealer skal have et grønt præg med træer og bundvegetation svarende til et areal på mindst hver 8. p-plads. 5.5 Vareindlevering må kun ske fra Vestervejen. Manøvrering i forbindelse med vareindlevering skal foregå inden for lokalplanområdet. 5.6 Der skal etableres trafikdifferentiering med adskillelse af bløde og hårde trafikanter, for såvel ind- og udkørsel samt på parkerings- og opholdsarealer. 6 Ledningsanlæg m.v. 6.1 Jordvarme må etableres, hvis det sker ved nedpløjning, nedfræsning eller underboring. 14

15 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal lægges som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes til Der må opføres en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på max 2000 m 2, samt personalefaciliteter på max. 200 m 2, varegård, halvtage og mindre småbygninger. 7.3 Dagligvarebutikken skal opføres i en afstand af min. 5 m fra skel. Varegård, halvtage og mindre småbygninger kan opføres nærmere skel efter gældende regler i bygningsreglementet. 7.4 Bebyggelse må opføres i op til 1 etage med udnyttelig tagetage i en højde, der ikke overstiger 8,5 m., med en facadehøjde på max 4 m med undtagelse af gavltrekanter. Såfremt et funktionskrav for lager, varegård og indgangsparti tilsiger en højere facadehøjde end 4 m, kan facadehøjden ved lager og varegård tillades opført med en maksimal facadehøjde på 6,5 m og indgangsparti kan tillades opført med en maksimal facadehøjde på 5 m. 7.5 Mindre bygninger må opføres i en højde på max 4 m. 7.6 Bygningshøjder måles fra ét eller flere niveauplaner, der fastsættes af Fanø Kommune Terrænregulering må ikke overstige ± 0,25 m i forhold til eksisterende naturligt terræn, eller i forhold til terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodning eller lignende. 7.8 Den eksisterende bebyggelse må nedrives. 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal fremstå som en helhed, bygget i ensartede materialer og byggestil, tilpasset omliggende bebyggelser. 8.2 Ny bebyggelse skal udvendig opføres med facader i vandskuring eller blank mur med røde blød- eller håndstrøgne sten. 8.3 Pudsede eller vandskurede facader skal fremstå i gul eller jordfarver excl. hvid. 1 Princip for måling af højder skal ske jf. Bygningsreglementet BR 10, bilag 1 stk. B

16 8.4 Mindre bygninger, indgangspartier samt mindre facadepartier som brystninger, karnapper og gavltrekanter mv. må udføres i andre materialer. 8.5 Facader over 15 m skal brydes. Det kan enten ske ved murstensspring i facaden og/eller vinduer og/eller ved beplantning. 8.6 Tagbeklædning skal udføres med røde vinge tagsten, sort listetækket tagpap, eller sort/grå skiffersten eller skifferlignende plader. 8.7 Tage på hovedbygningen skal udføres som symmetriske sadeltage med en taghældning på 30-45º. I forbindelse med lager og varegård tillades dog fladt tag. 8.8 Tag- og facadematerialer må ikke være blanke eller reflekterende og må højest have et glanstal på 18 efter Dansk Standard (DS/EN ISO 2813). Solenergianlæg og vinduer er ikke omfattet af denne bestemmelse. 8.9 Vinduer og døre skal udføres i træ, alu eller træ/alu Ventilationsåbninger, hætter, rør o. lign. skal placeres så diskret som muligt Solenergianlæg må ikke udføres i reflekterende materiale, der kan medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solenergianlæg skal være en del af husets arkitektur og skal nedfældes i tagfladen Skiltning på bebyggelse skal placeres plant på bygningens facade og må ikke placeres på taget. Skilte skal relatere sig til butikken, der har til huse i bebyggelsen. Skiltning på bygninger må kun udføres med løse bogstaver. Lysskiltning må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med korona-effekt, dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne eller med spots Inden for området må der ikke opstilles antenner eller paraboler, der er synlige fra nabogrund eller offentlig vej. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal sikres opholdsareal på mindst 5 % af etagearealet. 9.2 Altaner og terrasser kan tælle med som opholdsarealer. 9.3 Såfremt de til hver tid gældende støjgrænser ikke kan overholdes, skal der 16

17 etableres støjhegn. 9.4 Ved etablering af parkeringspladser helt op til skel, skal der etableres støjvægge på 2-3 m mod naboer. 9.5 Støjhegn skal begrønnes og skal placeres på egen grund eller i skel efter nærmere aftale med naboerne. 9.6 Belysningsarmaturer på ubebyggede arealer, herunder parkeringspladser, skal have en ensartet udformning. Belysningen skal udformes og retningsbestemmes, så denne ikke er til gene for naboer. 9.7 Spildevand fra bebyggelse afledes via stikledning til eksisterende spildevandsledning i Hovedgaden. 9.8 Afledning af regnvand fra tagarealer, kan ske til eksisterende regnvandssystem i Hovedgaden. 9.9 Regnvand fra parkeringspladser skal nedsives via permeable belægninger. Den permeable belægning udføres i græsarmeringssten. Steder hvor det ikke er muligt at anvende permeable belægninger afvandes til eksisterende regnvandssystem. Der søges tilvejebragt kreative løsninger til opmagasinering og anvendelse af regnvandet i interessante og evt. kunderelaterede løsninger Skilte skal relatere sig til det erhverv eller den aktivitet, der er i lokalplanområdet Lysskiltning må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med koronaeffekt, dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne, eller med spots Udendørs oplagring må kun ske bag afskærmning omkring varegård og må ikke fremstå synlig for omgivelserne. Undtaget er dog kundevogne 9.13 Tekniske installationer skal placeres, så de ikke er synligt fra nabogrunde og offentlig vej Henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer, lystbåde og lignende må ikke finde sted. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før den tages i brug Nybyggeri skal opføres efter de til hver tid gældende klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet, dog min BR15 kravene. 17

18 10.3 Før ny bebyggelse tages i brug skal den i 5 nævnte parkering være etableret Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i 9 nævnte opholdsarealer være etableret Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt. 11 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Efter Fanø Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om Planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Fanø Byråd kan ifølge 19 i Lov om Planlægning meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensation gives. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 47 i Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Lov om Planlægning. 12 Påtaleret Påtaleberettiget ifølge nærværende lokalplan er Fanø Byråd. 18

19 13 Vedtagelsespåtegning Således endelig vedtaget af Fanø Byråd på møde den 16. juni Erik Nørreby Borgmester Anette Simmelsgaard Kst. kommunaldirektør 19

20 20

21 21

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 99. Fanø Kommune. Ferielejligheder ved Fanø Bad

LOKALPLAN NR. 99. Fanø Kommune. Ferielejligheder ved Fanø Bad LOKALPLAN NR. 99 Fanø Kommune Ferielejligheder ved Fanø Bad Januar 2012 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE. For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby

LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE. For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby LOKALPLAN NR. 78 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 22 FANØ KOMMUNE For et boligområde ved Haralds Toft og Peder Jessens Toft i Nordby Juni 2005 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.)

plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) plan, byg og miljø Lokalplan nr. 75 For et område til offentlige formål i Høng by (Skole, Kollegiebyggeri m. v.) HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5. Fanø Kommune. Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby

LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5. Fanø Kommune. Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Fanø Kommune Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby Marts 2010 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan 09.4 Januar For boliger på Vibehusvej. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 09.4 Januar 2018 For boliger på Vibehusvej Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere