LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE. Brugsen i Nordby"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 110 FANØ KOMMUNE Brugsen i Nordby Juni 2014

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en ejendom. I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som kommuneplanen angiver. Offentlig høring Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Lokalplanen indberettes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Handlepligt Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i perioden fra den 27. februar til den 24. april Vedtagelse Lokalplanen er vedtaget af Fanø Byråd den 16. juni Lokalplanen er offentliggjort den 26. juni

3 FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 110 Brugsen i Nordby Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens baggrund og formål Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplaner Lokalplanens forhold til nationalparken Zonestatus Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøforhold Teknisk forsyning Museumsloven Jordforurening Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 14 3 Områdets anvendelse 14 4 Udstykninger 14 5 Vej- og parkeringsforhold 14 6 Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering 15 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 15 9 Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret Vedtagelsespåtegning 19 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Matrikelkort Lokalplankort Lokalplanen er udarbejdet af Fanø Kommune, Plan og Udvikling i samarbejde med LandSyd Landinspektører. Fotos/illustrationer: LandSyd Landinspektører. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er, at Brugsen i Nordby gennem de seneste år har oplevet en betydelig vækst. Det har medført, at bestyrelsen for SuperBrugsen de seneste ca. 5 år har forsøgt at finde en velegnet placering til et nyt større og moderne supermarked. Den tidligere arrestbygning på Hovedgaden 87, der tidligere husede en institution, blev nedlagt med regeringens fængselsforlig i efteråret Den gamle arrestbygning ligger på en stor grund på ca m 2. Fanø Brugsforening købte grunden af statens ejendomsselskab i efteråret 2013, med henblik på at kunne opføre et større supermarked. Med et større supermarked er det muligt at tilbyde kunderne et større sortiment, bedre indretning af butikken, bedre lagerfaciliteter, bedre parkerings- og adgangsforhold, mv. Et større sortiment er ligeledes et krav fra COOP, ligesom der er krav om en slagterafdeling, for at kunne fastholde en SuperBrugs. Hvis ikke dette er opfyldt, vil der ske nedgradering til en DagligBrugs, der kan betyde omsætningsnedgang og afskedigelser. Et større supermarked vil derimod kunne betyde ekstra arbejdspladser. Formålet med lokalplanen er dermed at skabe mulighed for opførelse af en større dagligvarebutik på den tidligere arrestgrund. 4

5 1.0 Redegørelse 1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et område på ca m 2 Lokalplanområdet fremgår af kortbilag 1. beliggende i Nordby. I området er den tidligere arrestbygning, som ligger ud til Hovedgaden, samt en række bagvedliggende tilbygninger og småbygninger. Bebyggelsen er opført i 1 til 2 1/2 etager. Den oprindelige arrestbygning fra 1876 er opført i røde mursten og er en del af gadebilledet i Hovedgaden. Arrestbygningen har været en del af gadebilledet i Hovedgaden siden Bag hovedbygningen er der senere tilbygninger og mindre småbygninger som fremtræder i ringe stand. 5

6 Den resterende del af grunden henligger som et stort haveanlæg med græsarealer og mange større løv- og nåletræer. Terrænet er forholdsvis fladt, let skrånende fra Vestervejen ned mod Hovedgaden med en højdeforskel på ca. 1 m. Størstedelen af grunden henligger som haveanlæg med klippede græsarealer og mange løv- og nåletræer. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Vestervejen og grænser mod øst op til Hovedgaden. Mod nord og syd grænser området op til villaer i 1-1 1/2 etager. Der er vejadgang til området fra Hovedgaden. 1.2 Lokalplanens indhold Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, med mulighed for en dagligvarebutik med tilhørende faciliteter som slagter, bager, kiosk, blomster- og postbutik mv., med et bruttoetageareal på max 2000 m 2. Herudover kan der etableres personalefaciliteter på op til 200 m 2, samt mindre småbygninger, halvtage, varegård mv. Den tidligere arrestbygning og eksisterende småbygninger påtænkes nedrevet for at gøre plads til projektet. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 55. Bebyggelsen til dagligvarebutik skal placeres i en afstand af min 5 m. mod naboskel. Varegård, halvtage og mindre småbygninger, kan placeres nærmere skel, efter gældende regler i Bygningsreglementet. Ny bebyggelse må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, med en højde på max. 8,5 m og en facadehøjde på max 4 m med undtagelse af gavltrekanter. Tage udføres som saddeltage og skal opføres med røde tagsten, sort listetækket tagpap, eller sorte/grå skiffersten eller skifferlignende plader. I forbindelse med lager og varegård må taget udføres med fladt tag for at kunne lave en fornuftig indretning og udformning af lageret. Såfremt et funktionskrav for lager, varegård og indgangsparti tilsiger en højere facadehøjde end 4 m, kan facadehøjden ved lager og varegård tillades opført med en maksimal facadehøjde på 6,5 m og indgangsparti kan tillades opført med en maksimal facadehøjde på 5 m. Facader skal opføres i røde teglsten eller fremstå pudsede i gul eller jordfarver. Indgangspartier må fremstå i glas. 6

7 Solenergianlæg skal være en del af bebyggelsens arkitektur og nedfældes i tagfladen. Der må ikke opsættes solenergianlæg på terræn. Solpaneler skal have samme farve / nuance som den flade, de placeres på. Skiltning på bebyggelse og terræn skal fremstå diskret og ske efter nærmere angivne bestemmelser. Parkeringspladserne skal have et grønt præg, med træer og anden beplantning. Nogle af de eksisterende træer i området skal forsøges bevaret som grønne elementer. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal til butiksformål. Der skal desuden sikres mindst 50 cykelparkeringspladser. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Vestervejen og Hovedgaden. Der må ikke ske udkørsel med biler og lastbiler til Hovedgaden. Vareindlevering må kun ske fra Vestervejen. Vareindlevering og affaldshåndtering skal afskærmes, så det ikke er synlig fra naboer, offentlig vej, opholds- og parkeringsarealer. Der skal etableres fornødent manøvreareal således at bakning med lastbiler i forbindelse med vareindlevering sker inden for lokalplanområdet. Der skal etableres trafikdifferentiering med adskillelse af bløde og hårde trafikanter for en mere sikker og tryg trafikafvikling. Trafikdifferentiering skal ske for såvel ind- og udkørsel samt på parkerings- og opholdsarealer. Der skal etableres et sammenhængende opholdsareal på mindst 5 % af etagearealet. Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Hvis støjberegninger viser det nødvendigt, skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger, eksempelvis i form af støjvægge mod naboer. Ved etablering af parkeringspladser helt op til skel, skal der etableres støjvægge på mindst 2 m mod naboer. Støjvægge skal begrønnes og placeres på egen grund eller i skel efter nærmere aftale med naboerne. Billedet viser et bud på en mulig udformning af dagligvarebutikken. 7

8 Ovenfor ses en illustrationsplan med en mulig disponering af området. 8

9 1.3 Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanområdet er sammenfaldende med kommuneplanens rammeområde 1.O.3, som fastsætter anvendelsen til offentlige formål - offentlige institutioner. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Der udarbejdes derfor et Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 sideløbende med nærværende lokalplan. Der oprettes et nyt rammeområde - 1.C.9 - Bycenter, som fastsætter anvendelsen til bycenter. Da området ligger uden for Fanø Kommunes bymidteafgrænsning - Nordby Bycenter, - ca. 50 m syd for den eksisterende afgrænsning - kræves ligeledes en kommuneplanændring, der ændrer afgrænsningen, da arealer til butiksformål jf. Planlovens 5 m skal udlægges inden for bymidteafgrænsningen. For at kunne ændre bymidteafgrænsningen skal Bekendtgørelse nr. 1093/2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre følges. Heri fastsættes en række krav og procedurer. Ændringen i bymidteafgrænsningen sker ligeledes i Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, på baggrund af et dokumenteret behov for yderligere detailhandelsarealer med hjemmel i Planlovens 5m stk. 2, 2. pkt. Der henvises til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 for yderligere redegørelse. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget har der været afholdt en offentlig idehøring. På baggrund af høringen er der indkommet en del bemærkninger og ideer. Flere af disse ideer og bemærkninger er indarbejdet i nærværende lokalplan. Herunder er der fastsat bestemmelser om trafikdifferentiering samt bestemmelser om støjvægge. 1.4 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplaner Området er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner. 1.5 Lokalplanens forhold til nationalparken Området ligger inden for Nationalpark Vadehavet. Lokalplanen er ikke i strid med målsætningerne for nationalparken, beskrevet i Nationalparken Vadehavet Zonestatus Lokalplanområdet ligger i byzone. 1.7 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. Med nærværende lokalplan er der mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 8,5 m. Den eksisterende arrestbygning er ca. 12 m høj. Området ligger i et udbygget bymiljø og vil ikke kunne 9

10 ses fra kysten. 1.8 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer Deklaration om tilslutningspligt til fjernvarme - tinglyst d Deklarationen foreskriver, at der er tilslutningspligt til Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Der er ved vedtagelsen af nærværende lokalplan ikke tinglyst andre deklarationer. 1.9 Internationalt Naturbeskyttelsesområde Lokalplanområdet ligger tæt på Internationalt Naturbeskyttelsesområde, som starter vest for Postvejen. Lokalplanområdet ligger i et udbygget bymiljø og vurderes derfor ikke at påvirke det Internationale Naturbeskyttelsesområde Lokalplanens forhold til anden planlægning Vej- og stiforhold Der er vejadgang til området fra Hovedgaden. Med lokalplanen vil der desuden kunne etableres vejadgang fra Vestervejen Lov om miljøvurdering af planer og programmer Fanø Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold. De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig til en forøgelse af trafikken på Hovedgaden og Vestervejen i forbindelse med kundetrafik. Vejene vurderes dog at kunne afvikle den øgede trafik på fornuftig vis, da begge veje er nogle af Nordbys større veje. Med screeningen er det også anført at den øgede trafik og vareindlevering kan medføre støjgener for naboer. Støjen må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. For at overholde støjgrænserne kan det være nødvendigt at opstille støjvægge mod naboer, hvor grænseværdierne ellers ikke kan opfyldes. Det vurderes at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 10

11 1.12 Miljøforhold Spilde- og regnvand Ejendomme inden for lokalplanområdet skal overholde den til hver tid gældende spildevandsplan. Afledning af spildevand Spildevand fra bebyggelse afledes via stikledning til eksisterende spildevandsledning i Hovedgaden. Afledning af regnvand fra tagarealer Afledning af regnvand, kan ske til eksisterende regnvandssystem i Hovedgaden fra tagarealer. Afledning af regnvand fra parkeringspladser Regnvand fra parkeringspladser skal nedsives via permeable belægninger. Den permeable belægning udføres i græsarmeringssten. Steder hvor det ikke er muligt at anvende permeable belægninger afvandes til eksisterende regnvandssystem. Der søges tilvejebragt kreative løsninger til opmagasinering og anvendelse af regnvandet i interessante og evt. kunderelaterede løsninger Teknisk forsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra offentligt vandværk. Lokalplanområdet elforsynes via SE s ledningsnet. Lokalplanområdet ligger inden for Nordby Fjernvarmes forsyningsområde med tilslutningspligt til fjernvarme. Dog er der ikke tilslutningspligt hvis bebyggelsen opfylder klassifikationskravene for lavenergi bygninger jf. Bygningsreglementet. Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for Fanø Kommune. Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres, og må ikke beskadiges Museumsloven Efter museumsloven 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på at undgå forsinkelser af anlægsarbejde har bygherren mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes. 11

12 1.15 Jordforurening Der er ikke registeret jordforurening i området. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone dog som udgangspunkt for at være lettere forurenet. 12

13 2.0 Bestemmelser Fanø Kommune Lokalplan nr Brugsen i Nordby I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at at at at at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, sikre tilstrækkelige parkeringsarealer, sikre at parkeringsarealerne får et grønt præg, sikre at Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj overholdes, sikre bebyggelsesregulerende bestemmelser. 13

14 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 98 Rindby By, Nordby. 2.2 Området ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til centerformål med dagligvarebutik med tilhørende faciliteter som slagter, bager, kiosk, blomster- og postbutik mv., samt opholdsarealer og parkering. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning må foretages i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra Vestervejen og Hovedgaden. Der må ikke ske udkørsel med biler eller lastbiler til Hovedgaden 5.2 Veje, stier og parkeringsarealer på terræn skal etableres med belægning i handicapvenligt materiale. 5.3 Der skal anlægges 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal til butiksformål. Derudover skal der etableres mindst 50 cykelparkeringspladser. P-pladser skal etableres inden for lokalplanområdet. Hver 20. parkeringsplads skal være en handicapplads. 5.4 Parkeringsarealer skal have et grønt præg med træer og bundvegetation svarende til et areal på mindst hver 8. p-plads. 5.5 Vareindlevering må kun ske fra Vestervejen. Manøvrering i forbindelse med vareindlevering skal foregå inden for lokalplanområdet. 5.6 Der skal etableres trafikdifferentiering med adskillelse af bløde og hårde trafikanter, for såvel ind- og udkørsel samt på parkerings- og opholdsarealer. 6 Ledningsanlæg m.v. 6.1 Jordvarme må etableres, hvis det sker ved nedpløjning, nedfræsning eller underboring. 14

15 6.2 Alle områdets forsyningsledninger skal lægges som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten fastsættes til Der må opføres en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på max 2000 m 2, samt personalefaciliteter på max. 200 m 2, varegård, halvtage og mindre småbygninger. 7.3 Dagligvarebutikken skal opføres i en afstand af min. 5 m fra skel. Varegård, halvtage og mindre småbygninger kan opføres nærmere skel efter gældende regler i bygningsreglementet. 7.4 Bebyggelse må opføres i op til 1 etage med udnyttelig tagetage i en højde, der ikke overstiger 8,5 m., med en facadehøjde på max 4 m med undtagelse af gavltrekanter. Såfremt et funktionskrav for lager, varegård og indgangsparti tilsiger en højere facadehøjde end 4 m, kan facadehøjden ved lager og varegård tillades opført med en maksimal facadehøjde på 6,5 m og indgangsparti kan tillades opført med en maksimal facadehøjde på 5 m. 7.5 Mindre bygninger må opføres i en højde på max 4 m. 7.6 Bygningshøjder måles fra ét eller flere niveauplaner, der fastsættes af Fanø Kommune Terrænregulering må ikke overstige ± 0,25 m i forhold til eksisterende naturligt terræn, eller i forhold til terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodning eller lignende. 7.8 Den eksisterende bebyggelse må nedrives. 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal fremstå som en helhed, bygget i ensartede materialer og byggestil, tilpasset omliggende bebyggelser. 8.2 Ny bebyggelse skal udvendig opføres med facader i vandskuring eller blank mur med røde blød- eller håndstrøgne sten. 8.3 Pudsede eller vandskurede facader skal fremstå i gul eller jordfarver excl. hvid. 1 Princip for måling af højder skal ske jf. Bygningsreglementet BR 10, bilag 1 stk. B

16 8.4 Mindre bygninger, indgangspartier samt mindre facadepartier som brystninger, karnapper og gavltrekanter mv. må udføres i andre materialer. 8.5 Facader over 15 m skal brydes. Det kan enten ske ved murstensspring i facaden og/eller vinduer og/eller ved beplantning. 8.6 Tagbeklædning skal udføres med røde vinge tagsten, sort listetækket tagpap, eller sort/grå skiffersten eller skifferlignende plader. 8.7 Tage på hovedbygningen skal udføres som symmetriske sadeltage med en taghældning på 30-45º. I forbindelse med lager og varegård tillades dog fladt tag. 8.8 Tag- og facadematerialer må ikke være blanke eller reflekterende og må højest have et glanstal på 18 efter Dansk Standard (DS/EN ISO 2813). Solenergianlæg og vinduer er ikke omfattet af denne bestemmelse. 8.9 Vinduer og døre skal udføres i træ, alu eller træ/alu Ventilationsåbninger, hætter, rør o. lign. skal placeres så diskret som muligt Solenergianlæg må ikke udføres i reflekterende materiale, der kan medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. Solenergianlæg skal være en del af husets arkitektur og skal nedfældes i tagfladen Skiltning på bebyggelse skal placeres plant på bygningens facade og må ikke placeres på taget. Skilte skal relatere sig til butikken, der har til huse i bebyggelsen. Skiltning på bygninger må kun udføres med løse bogstaver. Lysskiltning må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med korona-effekt, dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne eller med spots Inden for området må der ikke opstilles antenner eller paraboler, der er synlige fra nabogrund eller offentlig vej. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Der skal sikres opholdsareal på mindst 5 % af etagearealet. 9.2 Altaner og terrasser kan tælle med som opholdsarealer. 9.3 Såfremt de til hver tid gældende støjgrænser ikke kan overholdes, skal der 16

17 etableres støjhegn. 9.4 Ved etablering af parkeringspladser helt op til skel, skal der etableres støjvægge på 2-3 m mod naboer. 9.5 Støjhegn skal begrønnes og skal placeres på egen grund eller i skel efter nærmere aftale med naboerne. 9.6 Belysningsarmaturer på ubebyggede arealer, herunder parkeringspladser, skal have en ensartet udformning. Belysningen skal udformes og retningsbestemmes, så denne ikke er til gene for naboer. 9.7 Spildevand fra bebyggelse afledes via stikledning til eksisterende spildevandsledning i Hovedgaden. 9.8 Afledning af regnvand fra tagarealer, kan ske til eksisterende regnvandssystem i Hovedgaden. 9.9 Regnvand fra parkeringspladser skal nedsives via permeable belægninger. Den permeable belægning udføres i græsarmeringssten. Steder hvor det ikke er muligt at anvende permeable belægninger afvandes til eksisterende regnvandssystem. Der søges tilvejebragt kreative løsninger til opmagasinering og anvendelse af regnvandet i interessante og evt. kunderelaterede løsninger Skilte skal relatere sig til det erhverv eller den aktivitet, der er i lokalplanområdet Lysskiltning må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med koronaeffekt, dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne, eller med spots Udendørs oplagring må kun ske bag afskærmning omkring varegård og må ikke fremstå synlig for omgivelserne. Undtaget er dog kundevogne 9.13 Tekniske installationer skal placeres, så de ikke er synligt fra nabogrunde og offentlig vej Henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer, lystbåde og lignende må ikke finde sted. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand- og elnet, før den tages i brug Nybyggeri skal opføres efter de til hver tid gældende klassifikationskrav til lavenergibygninger i Bygningsreglementet, dog min BR15 kravene. 17

18 10.3 Før ny bebyggelse tages i brug skal den i 5 nævnte parkering være etableret Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i 9 nævnte opholdsarealer være etableret Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt. 11 Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Efter Fanø Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om Planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Fanø Byråd kan ifølge 19 i Lov om Planlægning meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensation gives. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 47 i Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Lov om Planlægning. 12 Påtaleret Påtaleberettiget ifølge nærværende lokalplan er Fanø Byråd. 18

19 13 Vedtagelsespåtegning Således endelig vedtaget af Fanø Byråd på møde den 16. juni Erik Nørreby Borgmester Anette Simmelsgaard Kst. kommunaldirektør 19

20 20

21 21

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde ved Slåenvej

Boligområde ved Slåenvej Lokalplan nr. 03-010-0002 Gl. Gjesing Boligområde ved Slåenvej Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.130

Lokalplan nr. 01.130 Lokalplan nr. 01.130 For et område til boligformål på Herningvej 28-30 og 32, Ringkøbing RINGKØBING KOMMUNE, 12. september 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012

Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012 10 20 30 40 50 ML I M R Sags. nr. 727-2011-10856 Lokalplan nr. 1118 Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1118 for et boligområde ved Randlevvej/Tornøegade er udarbejdet

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere