Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted."

Transkript

1 Tak fordi du købte vores varmeovn. Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted. Varmeovnen må kun bruges som supplement og skal slukkes en gang imellem. Indhold Inden ovnen tages i brug: 1. Følg altid sikkerhedsinstruktionerne 2 2. Varmeovnens enkelte dele 8 1) Ovnen udvendigt 8 2) Funktioner og display 10 3) Forklaring af visninger Anvendelsessteder 12 1) Effektiv anvendelse Inden brug 13 1) Udpakning af varmeovn 13 2) Forberedelser og kontrol inden brug 14 3) Brændstof 14 4) Påfyldning af brændstof 16 5) Signal om påfyldning 17 Betjening: 5. Tænding af ovn Slukning af ovn Indstilling af rumtemperatur Brug af børnesikring Indstilling af tid Indstilling af timer 22 Eftersyn m.m.: 11. Eftersyn og vedligeholdelse Opbevaring (når ovnen ikke er i brug) Fejlfinding Periodisk eftersyn Udskiftning af reservedele Specifikationer 32 1

2 1. Følg altid sikkerhedsinstruktionerne Sikkerhedsadvarslerne i denne brugervejledning er inddelt i nedenstående tre kategorier afhængig af graden af mulig fare. FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Angiver overhængende fare, der fører til død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås. Angiver en mulig fare, der kan medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås. Angiver en mulig fare, der kan føre til mindre eller lettere skader, hvis den ikke undgås. FARE INGEN BENZIN Brug aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, gasolie, alkohol eller andre brændbare stoffer til varmeovnen eller i nærheden af den. Det kan forårsage brand. ADVARSEL INGEN SPRAYDÅSER Hold spraydåser, som f.eks. insektsprøjtemidler og hårspray, væk fra varmluften. Varmen kan få temperaturen til at stige inde i spraydåserne og føre til eksplosion. Det kan være meget farligt. 2

3 ADVARSEL INGEN BRÆNDBARE GASSER Du må ikke bruge sprays eller væsker med indhold af brændbart gas (rensebenzin, fortynder) i samme rum som varmeovnen. Det kan forårsage brand eller fejlfunktion. SLUK FOR OVNEN INDEN DU GÅR I SENG Husk at slukke for ovnen, når du går i seng eller forlader huset. Så undgår du uforudsete hændelser. SØRG FOR AT VARMLUFTSÅBNINGERNE IKKE BLOKERES Du må ikke tildække varmluftsåbningerne eller luftindsugningen med tøj eller papir. Det kan forårsage utilstrækkelig forbrænding eller brand. GOD VENTILATION ER ET KRAV Varmeovnen må ikke bruges uden god ventilation. Det kan medføre fare for kulilteforgiftning som følge af utilstrækkelig forbrænding på grund af manglende ilt. Må ikke bruges i rum med dårlig ventilation, som f.eks. en kælder eller hvor vinduerne ikke kan åbnes. Rummet, hvor varmeovnen står, skal have en god ventilation. (Ventilationsvinduet skal være mindst 50 cm 2 stort.) FORSIGTIG 1. INSTALLATION PLACÉR VARMEOVNEN VÆK FRA BRÆNDBARE MATERIALER Som tegningen viser, må der ikke placeres brændbare materialer rundt om varmeovnen. Det kan forårsage brand. Ovnen skal stå på et plant og solidt underlag. 3

4 FORSIGTIG MÅ IKKE BRUGES PÅ NEDENSTÅENDE STEDER Det kan forårsage brand eller uforudsete hændelser. - i nærheden af brændbare materialer, f.eks. gardiner - på stærkt vibrerende steder - på ujævne og ustabile flader - under hylder, hvor der står ustabile ting - på steder med træk, f.eks. døråbninger - udendørs - ikke beboede steder (gartnerier, drivhuse) - på steder, hvor der opstår eller samles brændbare gasser Ovenstående kan være skyld i brand. - på steder med dårlig ventilation - i små rum (minimum 48m 3 ) og rum under gulvniveau - på lukkede steder, som f.eks. kaminer og skabe - på støvede, fugtige steder eller steder med meget metalstøv - på steder, der ligger mere end m over havets overflade Ovenstående kan resultere i utilstrækkelig forbrænding. - på steder, der er i direkte sollys - frisørsaloner, skønhedsklinikker, vaskerier eller steder hvor der foregår lodning og pladearbejde. - fabrikker og malerværksteder - fabrikker hvor der anvendes sprays og kemikalier (steder hvor der bruges freon, klorholdige opløsningsmidler, silikone og hårplejeprodukter) - i nærheden af badekar, brusebad eller svømmebassin - under et ledningsudtag Ovenstående kan resultere i fejlfunktion eller uforudsete hændelser. ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER Varmeovnen må ikke bruges i rum, som er tæt lukkede, som campingvogne, både, passagerkabiner i køretøjer, osv. 4

5 FORSIGTIG HOLD GARDINER OG BRÆNDBARE MATERIALER VÆK FRA OVNEN Brug ikke varmeovnen i nærheden af gardiner eller andre brændbare materialer. Det kan give risiko for brand. MÅ IKKE ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END OPVARMNING Må ikke anvendes til tørring af tøj, opbevaring af dyr eller planter. Må ikke anvendes i ikke-beboede rum. Det kan betyde risiko for, at der sker uforudsete ulykker. 2. I BRUG FLYT VARMEOVNEN MED FORSIGTIGHED Sluk for varmeovnen og tag olietanken ud. Flyt den forsigtigt, så den ikke tipper. Oliespild kan forårsage brand. VED FEJL PÅ VARMEOVNEN MÅ DEN IKKE BRUGES Dårlig lugt, sodet og unormal farvet flamme kan være tegn på utilstrækkelig forbrænding. I sådanne tilfælde må varmeovnen ikke bruges. BRUG ET VENTILATORFILTER Brug ikke varmeovnen uden et ventilatorfilter. I modsat fald kan der lægge sig et tykt lag støv indeni, som kan resultere i utilstrækkelig forbrænding. PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE LEDNINGEN Sæt ikke noget tungt oven på ledningen. Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. SÆT LEDNINGSSTIKKET GODT I Sørg for, at ledningen sidder fast i stikket. Brug ikke et beskadiget stik eller en løs stikkontakt, da det kan forårsage brand. 5

6 RØR IKKE VED DE VARME OMRÅDER Rør ikke ved varmluftsåbningerne, når ovnen er tændt og lige efter den er slukket. Du kan risikere at brænde dig. UDSÆT IKKE DIG SELV DIREKTE FOR VARMLUFTEN Udsæt ikke dig selv direkte for varmluften i længere tid. Det kan resultere i lettere forbrændinger og dehydrering. STIK IKKE HÆNDERNE ELLER ANDET IND I OVNEN Stik ikke hænderne, brændbare materialer eller andre materialer, som f.eks. en ledning, ind i varmluftsåbningerne eller luftindsugningen. Du kan risikere at brænde dig, få stød eller der kan opstå brand. 3. VED PÅFYLDNING SLUK FOR VARMEOVNEN, NÅR DU FYLDER BRÆNDSTOF PÅ Sluk for ovnen, når du påfylder den. Ellers er der risiko for brand. SØRG FOR AT DER IKKE ER NOGEN OLIEUTÆTHED Skrue metaldækslet stramt til. Tjek, at det er tæt ved at vende olietanken på hovedet. Hvis dækslet sidder løst, kan det nemt falde af og forårsage brand. FYLD IKKE PÅ I MEGET VARME RUM Sørg for at fylde på i rum, hvor der ikke er noget, der kan starte en brand. Ellers kan der ske brand. 6

7 FORSIGTIG 4. EFTERSYN, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING FJERNELSE AF STØV Rens ventilatorfilteret en til to gange om ugen. Et støvet filter kan forårsage utilstrækkelig forbrænding. OPBEVARING Fjern den brændbare væske fra olietanken samt oliepladen, når ovnen ikke anvendes i længere tid. Ovnen skal opbevares i oprejst stilling ellers kan der udbryde brand. MÅ IKKE SKILLES AD ELLER ÆNDRES Varmeovnen må ikke bruges, hvis den er blevet ændret eller har været skilt ad. Utilstrækkelig reparation eller ændring kan være farlig. Ovnens vigtige dele må ikke repareres eller udskiftes og der må ikke arbejdes på sikkerhedskomponenterne medmindre det er af fagfolk (godkendt af producent og importør). TAG LEDNINGEN UD, HVIS OVNEN IKKE BRUGES I LÆNGERE TID Tag ledningen ud, hvis varmeovnen ikke skal bruges i længere tid. Der kan ske brand eller uforudsete hændelser. TJEK LEDNINGSSTIKKET Tag stikket ud og fjern støv og metalliske stoffer en gang imellem. En utilstrækkelig isolering vil kunne føre til brand som følge af fugt. ADVARSEL MOD UDSKIFTNING AF LEDNING Hvis ledningen er blevet beskadiget, må den kun udskiftes af et værksted, der er godkendt af producent eller distributør, da det kræver specialværktøj. 7

8 2. Varmeovnens enkelte dele 1) Ovnen udvendigt Display = Display Safety precautions = Sikkerhedsforholdsregler Operating functions = Funktioner Oil tank = Olietank Flame confirmation window = Rude til flamme Metal cap = Metaldæksel Warm-air vent = Varmluftsåbninger Oil filter = Oliefilter Oil plate = Olieplade 8

9 Syringe = Sprøjte Guard = Afstandsholder Power cord = Ledning Fan filter = Ventilatorfilter Air intake = Luftindsugning Power cord plug = Ledningsstik Anbring sprøjten som vist på tegningen. Dele der bliver meget varme under brug (vær forsigtig). Dele der skal efterses og vedligeholdes. OVERHOLD FØLGENDE INSTRUKTION Lad afstandsholderen være vandret, så luftindsugningen ikke bliver blokeret af f.eks. gardiner. 9

10 2) Funktioner og display Af hensyn til forklaring viser tegningen her alle funktionsknapper. Ikke alle knapper vil være tændt under brug. Child lock button = Børnesikringsknap Oil indicator (red) = Olieindikator (rød) Timer indicator (green) = Timer indikator (grøn) Timer button = Timerknap ON indicator (red) = ON-indikator (rød) ON/OFF switch = ON/OFF-kontakt Display changeover switch = Kontakt til skift af visning i display Temperature/time adjusting button = Temperatur/tidsindstillingsknap 10

11 3) Forklaring af visninger Clock display = Ur Time setting display = Indstilling af tid Timer setting display = Indstilling af timer Child lock display = Børnesikring Set temperature display = Temperaturindstilling Error display = Fejldisplay Room temperature display = Rumtemperatur Clock display = Ur Filter display = Filter For hvert tryk på kontakten til ny visning skifter displayet således: 1. Ur 2. Indstilling af tid 3. Indstilling af timer 4. Temperatur (vises ikke når ovnen ikke er i brug) Hvis uret ikke er indstillet, viser det - - :

12 3. Anvendelsessteder 1) Effektiv anvendelse Anbring varmeovnen under vinduer eller andre steder, hvor der kommer frisk luft ind. Blokér ikke for varmluftscirkulationen. BEMÆRK Den varme luft, støv og cigaretrøg kan misfarve gulvene omkring varmeovnen (trægulve, tæpper og måtter) eller få dem til at slå sig. Flyt varmeovnen med jævne mellemrum eller læg en varmebestandig måtte på gulvet under varmeovnen. 12

13 4. Inden brug 1) Udpakning af varmeovn 1. Fjern al emballage og tag varmeovnen op af kassen. TILBEHØR Sæt sprøjten fast på det viste sted bag på ovnen. - Sprøjte (Bruges til at fjerne petroleum eller vand med inde i ovnen. Pas godt på den). - Pumpe - Brugervejledning 13

14 2) Forberedelser og kontrol inden brug 1. Anbring ovnen på en plan flade. Ovnen må ikke bruges på en ujævn flade. Det vil kunne forårsage uforudsete hændelser. 2. Sæt ledningsstikket i en stikkontakt i væggen (230 V). 3) Brændstof Brug kun flydende brændstof til varmeovnen (mindre end 1% aromatisk tilsætning og med en antændelsestemperatur på over 61.) Brug aldrig benzin, brændstof med en dårlig forbrændingsevne, urent flydende brændstof (indeholdende urenheder eller vand). Der kan forårsage ufuldstændig forbrænding eller fejlfunktion. Hvordan skelner man mellem flydende brændstof og benzin? Put en dråbe på fingerspidsen og pust på den (hold dig væk fra åben ild): Flydende brændstof til varmeovne forbliver våd. Benzin tørrer hurtigt væk. SÅDAN OPBEVARES FLYDENDE BRÆNDSTOF FORSVARLIGT - Hold det væk fra ild, regn, støv og varme. - Hold det væk fra direkte sollys. - Skru dækslet til olietanken godt til. - Brug kun oliedunke, der er beregnet til flydende brændstof. - Brug farvede oliedunke (mælkehvide dunke kan forringe olien). 14

15 HVAD ER DÅRLIGT PETROLEUM OG URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF FLYDENDE BRÆNDSTOF AF FORRINGET KVALITET - flydende brændstof, der er mere end 1 år gammelt - flydende brændstof, der har været opbevaret på varme steder i lang tid - flydende brændstof, der har været udsat for sollys i lange perioder HVORDAN SER MAN, AT BRÆNDSTOFFER ER DÅRLIGE Flydende brændstof af forringet kvalitet er en lille smule farvet sammenholdt med vand eller har en sur lugt. Hvidt papir Flydende brændstof Vand URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - Flydende brændstof, der indeholder bare en lille smule af en anden slags olie (benzin, fortynder, madolie, maskinolie, sværolie, letolie, olietilsætningsstoffer) - Flydende brændstof, der indeholder bare en lille smule vand eller støv - Flydende brændstof, der er tilsat et vandfjernelsesstof eller antændelsesfremmende stof. VIGTIGT Brug ikke dunken til andet end flydende brændstof, heller ikke til vand. SYMPTOMER VED BRUG AF DÅRLIGT ELLER URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - dårlig lugt - gul flamme - energitab - svær at slukke - svær at tænde AFHJÆLPNING AF BRUG AF DÅRLIGT ELLER URENT FLYDENDE BRÆNDSTOF - Fjern det flydende brændstof og vask olietanken og oliepladen med rent flydende brændstof - Tænd og sluk ca. fem gange. (Det kan lugte lidt. Sørg for at lufte godt ud.) - Hvis problemet ikke bliver løst, skal varmeovnen repareres. Kontakt venligst distributøren. 15

16 4) Påfyldning af brændstof 1. Udtag olietanken. 2. Skru det lille dæksel af. Det er let at åbne, hvis du holder på dækslets yderside og du ikke har olie på hænderne. HVIS DET ER VANSKELIG AT SKRUE AF Hold om dækslets konkave yderside og drej det i pilens retning, som vist på tegningen til højre, så kan dækslet let skrues af. 3. Kom brændstof på. Pas på, du ikke spilder olie. Kom det flydende brændstof på med en pumpe og hold øje med indikatoren for brændstofmængde. 4. Skru metaldækslet godt på. Tør omhyggeligt spildt olie op. Tjek at der ikke er nogen olieutæthed ved at vende tanken på hovedet. 5. Anbring olietanken igen. Flyt ikke og ryst ikke varmeovnen efter du har anbragt olietanken. Dækslets udvendige side kan blive våd af olie. FØLG FØLGENDE SIKKERSHEDSFORANSTALTNINGER - Læs afsnit 3. Når du fylder brændstof på, skal du altid følge sikkerhedsinstruktionerne. - Når du fylder på, så pas på, du ikke spilder på dækslet. - Hvis dækslet bliver skævt, kan det forårsage olieutæthed. 16

17 5) Signal om påfyldning - Hvis der kun er lidt olie på oliepladen, blinker olieindikatoren hurtigt. - Du hører en høj elektronisk tone (bip) og varmeenergien falder. - Hvis du bliver ved med at bruge ovnen, tømmes tanken for olie. - Olieindikatoren viser E03 og varmeovnen slukker automatisk. Ved automatisk sluk Fyld brændstof på og tryk på ON/OFF-kontakten. Varmeovnen starter igen. 17

18 5. Tænding af ovn 1. Tryk på ON/OFF-kontakten. - ON-indikatoren lyser og den indstillede temperatur og rumtemperaturen vises. - Rumtemperaturen vises fra 1 og opefter. - Hvis den er under 0, tænder ovnen på ca. 45 sek. 2. Tjek flammen. Tjek regelmæssigt gennem ruden, om flammen brænder normalt. Normal forbrænding Flammen er blå Brænderens gitter kan blive rødt, men det er ikke unormalt. Unormal forbrænding Flammen er konstant blå og gul. I sådant et tilfælde skal du følge vejledningen. BEMÆRK Varmeovnen kan kun fungere i 36 timer og standser efter 36 timer, også selvom tanken fyldes op undervejs. 6. Slukning af ovn 1. Tryk på ON/OFF-kontakten. Når du trykker på ON/OFF-kontakten, blinker det grønne lys i ca. 8 sek. Varmeovnen slukker. Tjek altid, at flammen er døet ud. FØLG FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sluk for varmeovnen ved at trykke på ON/OFF-kontakten. Ventilatoren fortsætter i 3 minutter efter stop for at køle ovnen ned indvendigt. Så du må ikke tage stikket ud. Hvis du slukker ved at tage stikket ud eller tager stikket ud lige efter du har slukket for ovnen, kan der opstå fejlfunktion. 18

19 7. Indstilling af rumtemperatur 1. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+). - Indstil rumtemperaturen afhængig af temperaturen i rummet inden brug. - Varmeovnen regulerer automatisk varmeafgivelsen for at holde den indstillede temperatur. - Rumtemperaturen kan indstilles til mellem 12 og 26 grader (konstant høj effekt). - For hver gang du trykker på temperatur/tidsindstillingsknappen, ændres temperaturen med 1. Tryk på (-) knappen for at sænke temperaturen. Tryk på (+) knappen for at hæve temperaturen. BEMÆRK Hvis varmeovnen bruges i et lille eller varmeisoleret rum eller hvis udendørstemperaturen er relativ høj, kan rumtemperaturen stige til mere end det antal grader, du har stillet den til. I det tilfælde skal du slukke for varmeovnen. Den viste rumtemperatur er gennemsnitstemperaturen i rummet. Den passer nødvendigvis ikke med, hvad et termometer viser. 19

20 8. Brug af børnesikring Brug børnesikringen for at undgå at børn kommer til skade eller ovnen betjenes forkert. Tryk på børnesikringsknappen i ca. 3 sek. (indtil du hører et højt elektronisk bip). Børnesikringsindikatoren tændes. Oplåsning af børnesikringen Tryk på børnesikringsknappen i ca. 3 sek. (indtil du hører et højt elektronisk bip). Børnesikringsindikatoren slukkes. Når børnesikringen er slået til Når ovnen er tændt: Ovnen kan kun slukkes. Når ovnen ikke er tændt: Ingen funktioner kan aktiveres. 20

21 9. Indstilling af tid Indstil tiden, hvis du vil bruge det som ur eller til betjening af timeren. Du kan indstille tiden, selv om varmeovnen er i brug. 1. Tryk på kontakten til visning af tidsindstilling (tidsindstillingsindikatoren og urdisplayet blinker). 2. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+) for at indstille tiden. - Uret viser tallene 00:00 til 23:59. - Tryk på (+) knappen for at stille tiden frem og på (-) knappen for at stille tiden tilbage. - For hver gang du trykker på knappen, ændres tiden med 1 minut. - Hvis du holder knappen nede, skifter den viste tid hurtigt med 10 minutter ad gangen. 3. Tryk på kontakten for at skifte til visning af ur. 21

22 10. Indstilling af timer Indstil først uret, inden du indstiller timeren. Du kan indstille både ur og timer, mens ovnen er i brug. 1. Tjek at uret er indstillet rigtigt. Hvis uret ikke er indstillet rigtigt, vil timeren ikke fungere korrekt. Læs om indstilling af tid. 2. Tryk på kontakten indtil displayet viser Timer. Displayet til indstilling af timeren blinker. Tiden lyser. 3. Tryk på knappen til indstilling af temperatur/tid (-) eller (+) for at indstille starttidspunktet for timeren. - Tryk på (+) for at stille den viste tid frem, og tryk på (-) for at stille tiden tilbage. - Hver gang du trykker på knappen, skifter den viste tid med 1 minut. - Hvis du holder knappen nede, skifter den viste tid med 10 minutter ad gangen. 22

23 4. Tryk på ON/OFF-kontakten for at slå ON-indikatoren til (ON-indikatoren lyser). Der er ingen grund til at trykke på den, mens varmeovnen er i brug. 5. Tryk på timer-knappen ON-indikatoren slås fra. Timer-indikatoren lyser og timeren er indstillet. Pas på du ikke kommer til at trykke på ON/OFF-kontakten efter du har indstillet timeren. I så fald nulstiller du timeren. 6. Varmeovnen starter på det indstillede tidspunkt. Når timeren først er indstillet, vil varmeovnen starte på samme tidspunkt blot ved at følge instruktionerne i pkt. 4 og 5. BEMÆRK Hvad du skal gøre i følgende situationer: Når timeren er i funktion Annullere timeren Tryk på ON/OFF-kontakten (Timer-indikatoren slukkes) Strømsvigt Indstil uret og timeren igen Jordskælv Start igen fra pkt. 4 23

24 11. Eftersyn og vedligeholdelse Varmeovnen kræver regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse som følger: FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER Sørg for altid at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger ved eftersyn og vedligeholdelse: Sluk for ovnen og tag stikket ud efter ventilatoren er stoppet. Efterse og vedligehold ovnen efter den er kølet af. Eftersyn og vedligeholdelse uden at slukke ovnen kan forårsage brand eller forbrændinger. Du må ikke bruge fortynder eller alkohol til at rense ovnen med. Det kan forårsage brand. Tør meget snavsede flader af med et svagt syntetisk rengøringsmiddel. HVER GANG DU BRUGER VARMEOVNEN Tjek at der ikke er nogen brændbare materialer i nærheden af varmeovnen. Tjek at der ikke er nogen olieutæthed, oliespild eller oliepletter. I så fald må ovnen ikke bruges og du skal kontakte distributøren. Tør støv af på varmeovnen. Tjek at der ikke er utilstrækkelig forbrænding. I så fald se skemaet over problemløsning. 24

25 EN GANG ELLER MERE OM UGEN Fjern støv fra ventilatorfilteret. 1. Sådan aftages ventilatorfilteret 2. Sådan sættes ventilatorfilteret på igen. Pres knapperne øverst mod venstre og højre. Træk dem ud mod dig selv. Lad filteret hvile på bundkrogene. Skub det ind foroven. EN GANG ELLER MERE OM MÅNEDEN Tjek om oliefilteret er tilstoppet på grund af støv. Rens det med rent flydende brændstof, fjern støv og tør efter med en klud og lad det tørre. Tjek, at der ikke er noget vand på oliefilteret eller på oliepladen. Fjern vand fra oliefilteret og oliepladen med den medfølgende sprøjte. Tør oliefilteret af med en klud og lad det tørre. Efterse afbrydersikring ved jordskælv. Tjek at varmeovnen slukker, hvis der sker rystelser, mens den er i brug. Hvis den ikke slukker, skal den repareres. Kontakt distributøren. 25

26 12. Opbevaring (når ovnen ikke er i brug i længere tid) Følg nedenstående trin for opbevaring af varmeovnen. 1. Fold ledningen sammen. 2. Fjern oliefilteret og tøm olietanken og oliepladen for alt flydende brændstof. 3. Rengør ventilatorfilteret og oliefilteret. 4. Rengør varmeovnen. 5. Pak varmeovnen ned i en kasse. Opbevar den på et tørt sted. FØLG FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Lad ovnen stå oprejst. En olieutæthed kan forårsage brand. Tøm olietanken og oliepladen helt for alt flydende brændstof. Evt. tilbageværende flydende brændstof forringes, hvilket kan forårsage fejlfunktion. Sørg for at bruge petroleummet op i løbet af vinteren og ikke gemme det til næste vinter. 26

27 13. Fejlfinding De symptomer, der er angivet i skemaet nedenfor, skyldes normal funktion.. Tjek venligst først skemaet, inden du bestiller reparation. Når ovnen tændes Når ovnen er i brug eller slukkes Symptomer Tænder ikke med det samme. Bzzz-lyde Hvid røg Ryger og lugter første gang den tages i brug. Rumtemperaturen stiger ikke, selv om temperaturen er stillet højt. Flammen skifter farve til lyserød eller orange. Rumtemperaturen falder ikke, selv om temperaturen er stillet lavt. Den viste rumtemperatur svarer ikke til, hvad termometeret viser. Det lyder små knald under brug eller lige når ovnen er slukket. Der lyder kliklyde i ca. 8 sek. efter ovnen er slukket. Årsager Det tager ca. 45 sek. for ovnen at tænde. Efter påfyldning tager det tid for det flydende brændstof at fordele sig i olieledningen. Prøv at tænde to eller tre gange. Skyldes elektrisk udladning. Det er ikke unormalt. Det kan ses, hvis brændstoffet ikke cirkulerer godt nok rundt om brænderen. Det er ikke unormalt. Den varmefaste maling afbrændes. Det ophører efter ca. 1 time. Rummet er for stort. Der anvendes en bestemt type supersonisk luftfugter. Det er en reaktion på kalk i vandet. Varmeovnen bruges i et lille eller et varmeisoleret rum eller den udendørs temperatur er meget høj. Sluk for ovnen. Den viste rumtemperatur er rummets gennemsnitstemperatur. Det afgiver lyd, når metal udvider sig eller trækker sig sammen. Det er ikke unormalt. Normal lyd, når ovnen slukkes. 27

28 ÅRSAGER OG PROBLEMLØSNING Når fejldisplayet vises eller hvis problemer med ovnen skyldes et af nedennævnte symptomer, skal du følge de angivne forholdsregler. Visning Årsag (fejlvisning) (sikkerhedsanordning) Varmeovnen har slukket automatisk på grund af strømsvigt eller løst stik i stikkontakt (strømsvigtsikringen virkede). Jordskælv (på 5 eller derover), E01 En voldsom rystelse eller et voldsomt stød har fået varmeovnen til at slukke automatisk. (Afbrydersikringen virkede). Ovnen har slukket automatisk på E02 grund af fejltænding eller fordi der er vand og støv i oliefilteret eller på E03 oliepladen. En stigende rumtemperatur har fået E07 ovnen til at slukke. (Høj rumtemperatursikringen virkede). Varmeovnen har slukket automatisk E09 på grund af, at varmluftsåbningerne, luftindsugningen eller ventilatorfilteret er blokerede eller tilstoppede af støv. (Overophedningssikringen virkede). E13 ON-indikatoren blinker og displayet viser Err Ovnen har stoppet automatisk på grund af brug i et lukket rum. (Utilstrækkelig forbrændingssikringen virkede). Varmeovnen har slukket automatisk på grund af gentagne tryk på ON/OFF-kontakten. Forholdsregler Sæt stikket ordentligt i og nulstil på ON/OFF-kontakten. Tjek, at der ikke er noget brandbart i nærheden af ovnen, og om den er beskadiget eller der er spildt olie og nulstil på ON/OFF-kontakten. Fjern vand og støv på oliepladen, lad oliefilteret tørre og nulstil på ON/OFF-kontakten. (Se BEMÆRK ) Tjek indstillingen og nulstil på ON/OFF-kontakten. Fjern blokeringerne af varmluftsåbningerne, luftindsugningen og ventilatorfilteret og rengør dem. Nulstil på ON/OFF-kontakten. Hvis ovnen derefter stadig slukker, skal du holde op med at bruge den og kontakte distributøren. Luft godt ud i rummet og nulstil på ON/OFF-kontakten. Luft ud en gang eller to i timen. Fjern eventuelle blokeringer og sæt stikket i igen. Nulstil på ON/OFF-kontakten. F00 F30 Fejlfunktion. Skal efterses og repareres. Skriv den viste meddelelse ned og tag stikket til ovnen ud. Kontakt distributøren. 28

29 Symptomer Årsager Forholdsregler Starter ikke Børnesikringen er slået til. Slå børnesikringen fra. Der er ikke noget brændstof i Kom brændstof på. Olieindikatoren lyser tanken. Olietanken er ødelagt. Udskift olietanken med en ny. Der er støv og vand i oliefilteret eller på oliepladen Fjern vand og støv fra oliefilteret og oliepladen med den medfølgende sprøjte og lad oliefilteret tørre. Se BEMÆRK Varmetab Unormal forbrænding Dårlig lugt Olieutæthed BEMÆRK Olieindikatoren blinker. Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Dårlig ventilation Støv på ventilatorfilteret Det anvendte brændstof er dårligt eller urent. Der er ikke brændstof i tanken. Der er spildt brændstof eller der er en utæthed. Ovnen er blevet flyttet med tanken i. Der er anvendt urent brændstof. Fyld brændstof på. Fjern brændstoffet fra olietanken og oliepladen, Vask dem med rent flydende brændstof. Tænd og sluk ca. 5 gange (Det lugter lidt. Sørg for god ventilation). Fjern brændstoffet fra olietanken og oliepladen. Vask dem med rent flydende brændstof. Tænd og sluk ca. 5 gange (Det lugter lidt. Sørg for god ventilation). Luft grundigt ud. Rens ventilatorfilteret. Fjern brændstof fra olietanken og oliepladen. Vask dem med rent flydende brændstof. Fyld brændstof på. Brug ikke ovnen og kontakt distributøren. Brug ikke ovnen og kontakt distributøren. Der flyder vand på oliepladen: Der kan samle sig vand i olietanken på grund af kondens som følge af temperaturforandringer i rummet. Vandet kan flyde ind på oliepladen. Det kan bevirke, at olieindikatoren blinker eller at den holder op med at lyse. I displayet vises E02 eller E03. 29

30 BEMÆRK Når olieindikatoren lyser. (Fjern olietanken fra varmeovnen og tjek oliefilteret.) Når oliefilteret er fyldt med flydende brændstof. Det flydende brændstof drypper meget langsomt eller slet ikke, når oliefilteret løftes. Brændstoffet er sejtflydende (ca. 10 sek.). Oliefilteret er blokeret på grund af støv eller vand. Vask oliefilteret med rent flydende brændstof og tør det op med en klud og lad filteret tørre i skygge. Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte distributøren. Ovnen fungerer forkert. Stands brugen af den og tag stikket ud af stikkontakten. Kontakt distributøren. Hvis der ikke er noget flydende brændstof i oliefilteret. Udskift metaldækslet eller olietanken. FØLG FØLGENDE FORHOLDSREGLER Hvis ovnen ikke fungerer korrekt efter at du har forsøgt at løse problemet ved hjælp af ovenstående, eller der vises anden fejl, har ovnen sandsynligvis en fejlfunktion og du bør ikke bruge den. Hvis du bliver ved med at prøve, er der risiko for uforudsete hændelser. 14. Periodisk eftersyn Efterse ovnen en gang om året. Efterse ovnen, hvis den er i brug i lang tid. Ellers kan der ske uforudsete hændelser. For at undgå ulykker anbefales det at kontakte distributøren, når vinteren starter eller slutter. 30

31 15. Udskiftning af reservedele Der må kun anvendes originale dele fra distributøren. Producenten er ikke ansvarlig for hændelser, som skyldes brug af uoriginale dele eller som følge af reparation udført af ukvalificeret person. Sørg for at bede om originale dele hos den lokale distributør. Ved brug af uoriginale dele bortfalder garantien og ovnens ydeevne kan blive nedsat og den kan forårsage ulykker. VIGTIGT Det er forbudt at pille ved eller ændret ovnens sikringer. Bortset fra at garantien bortfalder, kan det bevirke, at sikringerne svigter, som er der for din sikkerheds skyld. BEMÆRK Udført reparation som følge af, at der er anvendt dårligt eller urent flydende brændstof til varmeovnen, skal afregnes, selvom det er inden for garantiperioden. 31

32 16. Specifikationer Betegnelse XC 3000 H Type Fordampning Tændingssystem Kontinuerlig gnisttænding Brændstof Flydende brændstof Maksimum 0,31 l/t (250 g/t) Brændstofforbrug Nominel 0,21 l/t (170 g/t) Minimum 0,11 l/t (090 g/t) Maksimum 3,00 kw Varmeeffekt Nominel 2,04 kw Minimum 1,08 kw Støj Høj effekt 35 db (fra ovnens front) Lav effekt 28 db Olietankskapacitet 5,0 l Forbrændingstid Høj effekt 16 timer Lav effekt 36 timer *1. Passende rumstørrelse 150 m3 Minimum rumstørrelse 48 m3, 20 m2 Udvendige mål Inkl. plade 429 x 371 x 294 (H x B x D) Selve ovnen 429 x 330 x 255 Vægt Ca. 8,8 kg Forsyningsspænding 230 V Frekvens 50 Hz Godkendt elforbrug Max. elforbrug Elforbrug under brug 335 W (målt i et kort tidsrum) 123 W (høj effekt) 78 W (lav effekt) Sikringsanordninger Ufuldstændig forbrændingssikring Strømsvigtsikring Forbrændingskontrolsikring Automatisk afbrydersikring ved jordskælv Overophedningssikring Andre sikringer Høj rumtemperatursikring Tilbehør Sprøjte, pumpe *1. Varmeovnen kan ikke fungere uafbrudt i mere end 36 timer og vil derefter slukke. Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DK TRÆPILLEOVN TUBE MOD. COMFORT-AIR Oversættelse af den originale vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere