Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Tirsdag den 2. juni 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt Fraværende: Tommy Glindvad Birthe Bækgaard, Anholt Deltagere: Annagrethe Poulsen (overfartsleder) Klaus Henriksen (skibsfører) Christina Lundbergh (sekretariatschef) Nadia Seeberg Christensen (sekretær) Norddjurs Kommune

2 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa Sandbanke vest for Anholt Havn Orientering om dokning SMS-orientering Fastsættelse af ny mødedato Navigatører Forslag til ændringer i Forretningsordenen paragraf Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Norddjurs Kommune

3 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Vedlagt er det udarbejdede forslag til budget for den kommunale færgefart. Budgettet gennemgås på mødet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgettet godkendes. Bilag: 1 Åben GAF - Budget /15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt, med tilføjelser til budgettet på 0,2 mio. kr. for 2016 og 2017 til overhaling af to hjælpemotorer. 1

4 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering om nedsættelse af færgetakster pr. 1. juni Se bilag. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer af 11. maj 2015 er vedlagt som bilag. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag: Færgetakster pr /15 2 Åben Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport 79943/15 til og fra øer Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Færgeudvalget besluttede at godkende de nedsatte godstakster. 2

5 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Den 6. maj 2015 blev det første årsmøde for det nye fælles færgesekretariat afholdt. På mødet blev det konkluderet, at følgende indsatsområder for færgesekretariatet skal prioriteres i : Netværk udbygges Professionalisering i forbindelse med driften Professionalisere samspillet mellem færgedriften og kommuner Opbygge et godt og solidt sekretariat Kommunikation (er omdrejningspunkt!) Forbedring af driftsøkonomien Hvordan skaber vi mere værdi? Det er nu op til sekretariatslederen i samarbejde med færgesekretariatets styregruppe, at organisere udførelsen af det videre arbejde med handlinger, herunder eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper. Som det var ønsket af færgeudvalget og kommunalbestyrelsen, fik Norddjurs Kommune plads i styregruppen, idet sekretariatschef Christina Lundbergh blev valgt ind. Styregruppen mødes den 27. august 2015 og efterfølgende er det tanken at fremlægge den endelige arbejdsplan og prioritering af Færgesekretariatets arbejde 3

6 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Færgesekretariatet ved sekretariatsleder Jan Fritz Hansen er i færd med at besøge alle medlemskommuner, og det foreslås, at færgeudvalget drøfter tidspunkt og deltagere for et sådant besøg. Vedlagt sagen er Referat fra årsmødet. En opdateret kontaktliste med telefon og mail mv.. Månedlig rapport fra færgesekretariatet, maj. Eksempel på presseomtale ses her: Der var en vis interesse for sekretariatets opstart med artikler i flere af de maritime fagblade (og forhåbentlig på et tidspunkt også i Danske Kommuner), en række lokalaviser rundt i landet, nyhedsbreve fra Sammenslutningen af Danske Småøer etc. Billedserie fra årsmødet, som afspejler den aktive debat, der var på dagen ses her: Det kan oplyses, at Færgesekretariatets hjemmeside forventes at være operationel i løbet af et par uger. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning, 2. det drøftes, hvornår færgesekretariatet kan inviteres til besøg i Norddjurs Kommune, 3. hvem, der deltager i besøget fra færgesekretariatet. 4

7 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilag: 1 Åben Færgesekretariatet - Kontaktliste 80000/15 2 Åben Referat Årsmøde Færgesekretariat /15 3 Åben Færgesekretariatet - maj 2015 rapport 80433/15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 2. Udvalget undersøger forslag for tidspunkt, hvor færgen samtidig har et langt ophold, så denne kan besøges. 3. Deltagere: Formand Jens Johan Richardy, skibsfører m/f Anholt Klaus Henriksen, overfartsleder Annagrethe Poulsen, sekretariatschef Christina Lundbergh og sekretær Nadia Seeberg Christensen. 5

8 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Færgeudvalget har tidligere drøftet projektansøgning til trafikstyrelsens yderpulje vedrørende ventefaciliteter /busterminal ved Anholtfærgen i Grenaa. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag. Projektansøgningen er nu blevet imødekommet ved en regeringsaftale. Se nedenstående link for aftalen. Projektet kan dog kun realiseres, såfremt kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne prioriterer at bevilge et tilsvarende beløb i egen finansiering. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse - Anholt busterminal 79984/15 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 6

9 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Sandbanke vest for Anholt Havn P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Færgefarten har gentagne gange observeret forringelse af vanddybden vest for ydermolerne, Anholt Havn. Der er nu foretaget mere præcise lodskud for at lokalisere udstrækningen af sandbanken. Det er dog ikke muligt med det udstyr færgen har om bord at få et præcist billede, så disse oplysninger er på ingen måde fyldestgørende, men blot en indikation af, at der er et eller andet i gang med materialevandringen. Observationerne er som følger: Stik vest for det nordlige molehoved i en afstand af ca. 290 meter er der gentagne gange loddet 1,3 meter under kølen. Sandbanken ligger ca. nord-syd og strækker sig ca. 200 meter mod nord og ca. 300 meter mod syd. Lodskud taget på tværs hen over banken indikerer en ret stejl yderside, der flader noget ud ind mod havnen. Såfremt vanddybden hen over banken skal øges med 1 meter er beregningen, at der skal fjernes mellem kubikmeter sand. Før der træffes beslutning om evt. uddybning anbefales det fra færgens side, at der bliver foretaget en professional opmåling samt evt. en analyse af fremtidig materialevandring. Fremadrettet holdes nøje øje med udviklingen, da det ikke vides med sikkerhed om situationen forværres eller bedres. Sagen er drøftet med havnefoged Niels Henning. Niels Henning har selv foretaget nogle lodskud og bekræfter position og udstrækning af sandbanken. 7

10 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Problematikken er under drøftelse med Grenaa Havn idet der er en aftale med havnen om, at denne forpligter sig til at sørge for, at sejlads kan foregå uhindret. Der er indhentet et tilbud fra Rohde Nielsen A/S på en professionel opmåling. Tilbud lyder på kr ,- (excl. moms). Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. Sekretariatet drøfter sagen med Grenaa Havn. 8

11 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering om dokning P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Skibsfører Klaus Henriksen orienterede i mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 9

12 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart SMS-orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Skibsfører Klaus Henriksen orienterede i mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 10

13 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fastsættelse af ny mødedato P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Den september Mødet afholdes på Anholt, hvor der samtidig holdes borgermøde, med afgang fra Grenaa kl. 12. den 24. september

14 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Navigatører P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Formanden indstillede på mødet til færgeudvalget, at nedenstående sag kunne optages på dagsordenen, hvilket blev godkendt. Der er pt. ansat 3 ½ navigatører på færgen. For bl.a. at opnå større fleksibilitet, mindre sårbarhed over for sygdom samt at kunne yde en større del af vedligehold på færgen, vurderes det fordelagtigt at ansætte en ½ mand mere til at understøtte navigatørernes arbejde og vedligehold på færgen i alt 4 navigatører. Ordningen, med ansættelsen af en ekstra ½ mand, vil skulle igangsættes fra den 1. september 2015 i en prøveperiode på seks måneder, hvor ordningen derefter evalueres. Økonomiske konsekvenser Forventes at være omkostningsneutral. Indstilling Formanden indstiller, at det godkendes, at 1. ordningen igangsættes fra den 1. september 2015, 2. ordningen evalueres efter en prøveperiode på seks måneder. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 2. Godkendt. 12

15 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Forslag til ændringer i Forretningsordenen paragraf P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Formanden indstillede på mødet til færgeudvalget, at nedenstående sag kunne optages på dagsordenen, hvilket blev godkendt. Forslag til ændringer i Grenaa Anholt Færgefarts Forretningsorden paragraf 2: Indkaldelser til udvalgsmøder sker pt. med mindst 14 dages varsel, ved fremsendelse af dagsorden for mødet, ændres til, at indkaldelser til udvalgsmøder fremadrettet sker med mindst 4 dages varsel, ved fremsendelse af dagsorden for mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Formanden indstiller, at ændringen godkendes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 13

16 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Eventuelt P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering og eventuelt. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Ingen bemærkninger. 14

17 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilagsoversigt 1. Godkendelse af Grenaa Anholt Færgefarts budget GAF - Budget (80394/15) 2. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer 1. Bilag: Færgetakster pr (79934/15) 2. Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer (79943/15) 3. Færgesekretariatet - opfølgning på årsmødet 6. maj Færgesekretariatet - Kontaktliste (80000/15) 2. Referat Årsmøde Færgesekretariat (79996/15) 3. Færgesekretariatet - maj 2015 rapport (80433/15) 4. Orientering om projektansøgning, ventefaciliteter ved Anholtfærgen i Grenaa 1. Projektbeskrivelse - Anholt busterminal (79984/15) 15

18 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Underskriftsside Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt 16

19 Bilag: 1.1. GAF - Budget Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80394/15

20 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) Budget 2014: 1) l á kr. 6,50 2) l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt

21 Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: anlæg/dok P.g.a. schottlerne anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok anlæg dok fornyelsessyn DNV

22

23

24 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation

25 Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Revision Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2015 er lagt efter kommunens rammer. * Anlæg/dok: anlæg/dok Hydroblasting anlæg/dok anlæg dok fornyelsessyn DNV anlæg dok

26

27

28 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter Indgået for fragt Indgået for passagerer Indgået for vindmølleture Indgået for køretøjer Indgået for post Indgået fra DONG Energy Ændringsgebyr Renteindtægter Statstilskud gratis færge GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter Hyre Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie * Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) * = l á kr. 6,25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter Løn Anholt Annoncer Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation

29 Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok * Grenaa, /agp Budget 2016 er lagt efter kommunens rammer. +1,79% på lønninger, provision Stena Line, besejlingsaftale Grenaa Havn * Anlæg/dok: anlæg/dok anlæg dok færgen skal på land + fornyelsessyn DNV anlæg dok anlæg dok færgen skal på land

30

31

32

33

34 esejlingsaftale Grenaa Havn

35 Bilag: 2.1. Bilag: Færgetakster pr Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79934/15

36 Færgetakster Grenaa Anholt Færgefart pr Nedsættelse = eksisterende takster 80%, derefter oprundet/nedrundet til hele kr., dog med mindstetakst på kr. 20,00. Nedsættelse på eksisterende takster kan findes på Anholt Færgefarts hjemmeside (www.anholtfergen.dk). Nedsættelse bliver kun på de priser, der er omfattet af bekendtgørelsen (markeret med rød tekst) Takster inkl. moms 25% Enhedspriser tørvarer/ferskvarer Køl-frost* 1/1 rullepalle kr. 272,- kr. 340,- 1/2 rullepalle kr. 141,- kr. 173,- Palleboks kr. 367,- 1/1 Europalle kr. 643,- kr. 793,- 1/2 Europalle kr. 323,- kr. 388,- 1/4 Europalle kr. 161,- kr. 195,- *Mælk, kød og frosne varer der skal i færgens frost/kølecontainer. Øvrig gods Andet Køl-frost Under 10 kg (min. takst) kr. 47,- kr. 59,- under 50 kg kr. 59,- kr. 82,- Under 100 kg kr. 82,- kr. 102,- over 100 kg beregnes pr. påbegyndt 100 kg kr. 92,- kr. 112,- (f.eks. 150 kg = kr. 184,-) Mængderabat og over kg pr. sending - 10% Belægningssten, fliser o.l min. 3 tons. Overføres på specielle dage - 20% Efterkravsgebyr kr. 30,- Specialfragter Fisk, pr. kasse fra Anholt kr. 24,- Klassificeret gods: Overføres på specielle afgange, se opslag ved færgen. Miljøbenzin pr. påbegyndt 25 l kr. 61,- Se vigtige oplysninger for gods. Briketter, pr. påbegyndt kg kr. 222,- Større partier træ (brændsel) uemballeret pr. påbegyndt kg kr. 252,- 1 ramme træ, emballeret (brændsel) kr. 222,- Halm og hø betales efter vægt. Der skal medbringes vejeseddel. Lastbil/Varebil over 6 meter ekskl. chauffør, ekskl. gods pr. påbegyndt meter (t/r) kr. 700,- Trailer over 6 meter excl. gods, pr. påbegyndt meter (t/r) kr. 700,-* *) Der skal betales for gods se fragttarif. OBS! der skal medbringes vejeseddel. Entreprenør maskiner, dumper o.s.v., excl. chauffør, pr. påbegyndt meter (t/r) kr ,- Enheder hvor akseltrykket overstiger 12 tons og/eller 2,5 tons pr. m 2 kontakt rederiet

37 Priser 2015 Pladsbestilling for passagerer er nødvendig hele året. Voksen enkelt 185,00,- tur/retur 370,00,- Barn 4-12 år enkelt 90,00,- tur/retur 180,00,- Barn under 4 år gratis Hund - uanset størrelse enkelt 80,00,- tur/retur 160,00,- Cykel*/ Efterløber* 170,- Ladcykel* 270,- Cykelvogn*/trækvogn* **, sækkevogn*/trillebør* (inkl. gods) 270,- Windsurfer*, kano*, kajak* 500,- Kites gratis Barnevogn, klapvogn gratis Knallert* 325,- MC* 1.065,- Bil* under 6 meter inkl. gods, ekskl. chauffør 3.200,- Trailer under 6 meter* 3.200,- Campingvogn m.m. under 6 meter* 3.500,- Campingvogn og autocamper over 6 meter* 4.000,- *Prisen incl. returrejse fra Anholt. ** Trækvogn max. dimension incl. gods: 50 kg, (l) 1,50 m, (b) 0,70 m, (h) 1,0 m Pris ved overdimension 540,- Håndværkere, der skal udføre momsbelagt arbejde på Anholt, kan bortset fra juli måned få 30% rabat på bil under 6 meter samt trailer under 6 meter, mod oplysning af CVR-nr Derudover er der en række kunder (erhverv), der har nogle specialaftaler der vil priserne også blive nedsatte.

38 Bilag: 2.2. Bilag: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79943/15

39 BEK nr 639 af 11/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 670 af 21/05/2015 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af 21 a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Tilrettelæggelse af ordningen 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan modtage tilskud gennem en kommune. Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet evaluerer fordelingsnøglen i Stk. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Stk. 5. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, jf. dog Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. Stk. 2. Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport. Stk. 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2015 at indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet: 1) Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 3) Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper. 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet. Kapitel 2 Godstransport 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt. 1

40 (Historisk) 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering: 1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler, inkl. chauffør. 2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader, inkl. chauffør. 3) Arbejdsmaskiner, inkl. chauffør. 4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport. 5) Løst gods i øvrigt. 6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren. Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen. Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger: 1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Antal solgte billetter for de enkelte billettyper. 3) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 4) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter. 5) Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgningsredegørelse, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 6) Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse. 7) Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms. 8) Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører. 9) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante. Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen og revisorerklæringerne, jf. stk. 2 og 3, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 8. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet. 9. Opfølgningsredegørelsen skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 4 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 2

41 (Historisk) 11. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 12. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 13. Redegørelsen om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 5 Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Udbetaling af tilskud sker med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 11. maj 2015 MORTEN ØSTERGAARD / Niels Jørgen Mau Pedersen 3

42 (Historisk) Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. juni 2015 Bilag 1 Kommune Holbæk Holbæk Kalundborg Kalundborg Slagelse Slagelse Lolland Lolland Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Samsø Svendborg Svendborg Langeland Ærø Ærø Ærø Ærø Haderslev Fanø Aabenraa Horsens Struer Norddjurs Odder Hedensted Skive Læsø Aalborg Færgerute Orø-Holbæk Orø-Hammer Bakke Sejerø - Havnsø Nekselø-Havnsø Agersø-Stigsnæs Omø-Stigsnæs Fejø-Kragenæs Femø-Kragenæs Askø-Bandholm Baagø-Assens Bjørnø-Faaborg Lyø-Avernakø-Faaborg Samsø-Hou Hjortø-Svendborg Skarø-Drejø-Svendborg Strynø-Rudkøbing Birkholm-Marstal Ærøskøbing-Svendborg Søby-Faaborg Søby-Fynshav Aarø-Aarøsund Fanø-Esbjerg Barsø-Barsø-Landing Endelave-Snaptun Venø-Kleppen Anholt-Grenaa Tunø-Hou Hjarnø-Snaptun Fur-Branden Læsø-Frederikshavn Egholm-Aalborg 4

43 (Historisk) Bilag 2 Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og i 2016 og frem (2015-pl) til nedsættelse af færgetakster for godstransport (i kr.) Kommune og frem Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Fanø Svendborg Langeland Ærø Haderslev Aabenraa Hedensted Struer Norddjurs Samsø Horsens Odder Aalborg Læsø Skive I alt

44 (Historisk) Bilag 3 Oversigt over de enkelte kommuners andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014- pl) i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (i kr.) Kommune Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens 311 Faaborg-Midtfyn 944 Svendborg 957 Langeland 526 Ærø 145 Haderslev 523 Aabenraa 274 Hedensted 354 Struer 499 Norddjurs 998 Horsens Odder 428 Aalborg 283 Skive 928 I alt Andel af det forhøjede tilskud i 2015 (2015-pl) Anm. : Kommunernes andel af det forhøjede generelle tilskud på 15 mio. kr.(2014-pl) er beregnet på grundlag af den ændrede fordelingsnøgle for tilskudsfordeling i Esbjerg Kommunes andel af det forhøjede tilskud fremgår ikke af tabellen. Esbjerg Kommune er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø. 6

45 Bilag: 3.1. Færgesekretariatet - Kontaktliste Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80000/15

46 Færgesekretariatet Kontakter i medlemskommunerne (Version 28. maj 2015) K: Kontaktansvarlig S: Styregruppemedlem/observatør KR: Kommunal repræsentant FR: Faglig repræsentant Aalborg (Egholm) (K) Afdelingsleder Henrik Jess Jensen; / , Norddjurs (Anholt) (K, S, KR) Sekretariatschef Christina Lundbergh; / , (KR) Færgeudvalgsmedlem Peter Schack Poulsen; , (FR) Overfartsleder Annagrethe Poulsen; / , Ærø (Birkholm) (K, S, FR): Direktør Keld M. Møller; , (KR) Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard; , Svendborg (Drejø, Skarø, Hjortø) (K, S, KR) Centerchef Kjeld Bussborg Johansen (formand); / , (FR) Havnemester Hans Søby; ,

47 Lolland (Askø, Femø, Fejø) (K, S, KR) Direktør Bjarne Hansen; , (FR) Overfartsleder Christian Nielsen; , Aabenraa (Barsø) (K) Afdelingschef Jesper Juhl Kristensen; / , (KR) Teamleder Keld Rysgaard; / , (FR) Overfartsleder Poul Meldgaard; , Slagelse (Agersø, Omø) (K, KR) Centerchef Flemming Kortsen; / , (FR) Overfartsleder Knud Nielsen; , Haderslev (Aarø) (K, S, FR) Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard; , (KR) Beredskabschef Esge Homilius; , Kalundborg (Sejerø, Nekselø) (K, S, KR) Teknik- og Udviklingsdirektør Michel van der Linden; , (FR) Overfartsleder Jens Raunsbæk; / , Struer (Venø) (K, S, FR) Overfartsleder Søren Adsersen; ,

48 Faaborg-Midtfyn (Avernakø, Lyø, Bjørnø) (K, KR) Teknisk chef Lars-Bo Johansen; , (FR) Færgeansvarlig Lasse Olsen; , Holbæk (Orø) (K, KR) Vej- og Parkchef Kim Radmer; , (FR) Overfartsleder Lars W. Hansen; , Horsens (Endelave) (K, KR) Specialkonsulent Frode Frederiksen; / , (FR) Overfartschef Anders Bech Frandsen; , Hedensted (Hjarnø) (K, KR) Kørselsleder Lars Oksbjerre; / , Assens (Baagø) (K, KR) Direktør Thomas Barfoed; / , Skive (Fur) (K) Sekretariatschef Finn Dissing; / , Langeland (Strynø) (K, KR) Teknisk chef John Kjær, ,

49 Odder (Tunø) (K) Udviklingskonsulent Martin Hauge; , KL (S) Chefkonsulent Eske Groes; , FS (S) Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen; ,

50 Bilag: 3.2. Referat Årsmøde Færgesekretariat Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 02. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79996/15

51 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Deltagere: Direktør Thomas Barfoed Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Teknisk chef Lars-Bo Johansen Færgeansvarlig Lasse Olsen Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard Kørselsleder Lars Oksbjerre Overfartsleder Lars W. Hansen Specialkonsulent Frode Frederiksen Overfartsleder Jens Raunsbæk Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Chefkonsulent Eske Groes Teknisk chef John Kjær Direktør Bjarne Hansen Overfartsleder Christian Nielsen Sekretariatschef Christina Lundbergh Færgeudvalgsmedlem Peter Schack Poulsen Overfartsleder Knud Nielsen Centerchef Flemming Kortsen Overfartsleder Søren Adsersen Formand, centerchef Kjeld Bussborg Johansen Havnemester Hans Søby Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Færgedirektør Keld Møller Teamleder Keld Rysgaard Overfartsleder Poul Meldgaard Journalist Thomas Kokholm Nielsen Fotograf Sune Tølløse Fuldmægtig Kirsten Degn Assens Færgesekretariatet Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Haderslev Hedensted Holbæk Horsens Kalundborg Kalundborg KL Langeland Lolland Lolland Norddjurs Norddjurs Slagelse Slagelse Struer Svendborg Svendborg Ærø Ærø Aabenraa Aabenraa Danske Kommuner Svendborg (referent) Side 1

52 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (formanden) 2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL) 3. Forretningsordenen, jfr. det vedlagte bilag (formanden) 4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen) 5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af opgaverne. (Frokost) 6. Prioritering af opgaver (i plenum) 7. Kommunikationsstrategi (formanden/sekretariatslederen) 8. Valg til Styregruppe (og konstituering) 9. Næste Årsmøde 10.Eventuelt Ad 1. Velkomst (formanden) Kjeld Bussborg Johansen bød velkommen til det første årsmøde i Det fælles Færgesekretariat. Der er nedsat en Styregruppe for Færgesekretariatet, og sekretariatsleder Jan Fritz Hansen er ansat. Vi har set frem til dette første årsmøde. Vi har opgaver, der skal tages fat på, og der skal foretages en prioritering af opgaverne samt etableres et netværk med interessenter og samarbejdspartnere. Tiden indtil nu: Sekretariatet på Ærø er etableret Jan Fritz Hansen arbejder meget ude, men basen er på Ærø. Styregruppen består af 5 personer: Direktør Bjarne Hansen, Lolland Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden, Kalundborg Overfartsleder Søren Adsersen, Struer Havne- og overfartsleder Jens Kloster Hedegaard, Haderslev Centerchef Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg Der er de sidste måneder arbejdet med forberedelse af årsmødet. Dagsordenen blev gennemgået. Det er planen, at Styregruppen konstituerer sig efterfølgende. Side 2

53 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Ad 2. Lidt historik om Færgesekretariatet (Eske Groes, KL) Eske Groes orienterede om, at KL står for etableringen af Sekretariatet. Der har været foretaget en høring omkring opgaver, og høringssvarene er lagt til grund for det videre arbejde. Herudover har der været kontakt til forskellige kommuner omkring placering af Sekretariatet. Alle kommuner drøftede sagen på møde i Slagelse i januar Opgaverne og finansieringen blev tiltrådt, og med hensyn til placeringen blev det efter overvejelser besluttet at placere Færgesekretariatet på Ærø. Formålet er at forbedre mulighederne for færgerne, og der skal i den forbindelse være gevinster for kommunerne. Model fra ministeriet med styregruppe, årsmøde m.m. blev valgt. Modellen giver også mulighed for eventuelt at ændre på placeringen. Der er ikke aftalt noget i forbindelse med evaluering af Færgesekretariatet, men foreslår, at der på årsmødet kunne foretages evaluering. Kjeld Bussborg Johansen foreslår, at evalueringen tages op i Styregruppen og kvalificerer det fremadrettet. Formalier skal være på plads, så derfor genfremsendes samarbejdsaftale til kommunerne til underskrift. Ad 3. Forretningsordenen, jfr. vedlagte bilag (formanden) Kjeld Bussborg Johansen oplyste, at Forretningsordenen tager afsat i samarbejdsaftalen. Forretningsordenen indeholder følgende: Formål: At fremme et løbende kommunalt samarbejde om drift på færgeområdet og at tilbyde faglig ekspertise og sparring Formål: At optimere og billiggøre færgedriften Sekretariatslederen kan sammen med Styregruppen forestå prioritering mellem opgaverne prioriteringen godkendes på årsmødet Styregruppen består af 5 medlemmer (foreslås ændret til 5-7 medlemmer) - To faglige eksperter (foreslås ændret til 2-3 eksperter) - Tre kommunale repræsentanter (foreslås ændret til 3-4 repræsentanter) - Styregruppen konstituerer sig selv - Formanden kan invitere relevante gæster med til møderne - Der udarbejdes månedlige statusrapporter - Styregruppen afholder to årlige møder ekskl. årsmødet Ændringerne blev godkendt på årsmødet Side 3

54 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Kommentarer Årsmødet afvikles hvert år i maj måned - Hver kommune udpeger en kommunal og en faglig repræsentant - Hver kommune har en stemme - Repræsentanterne vælger styregruppen for en to-årig periode ved simpel flertel - Det kommende årsprogram drøftes og godkendes Indsatser - Forhandle gode løsninger på konkrete opgaver ved at inddrage værfter servicevirksomheder de kommunale ejere centrale myndigheder inden for følgende: - Lovgivning og erfaringsudveksling - Puljeansøgninger - Praktisk færgesamarbejde, f.eks. lånefærger - Efteruddannelse og kompetenceudvikling - Arbejdsmiljøsamarbejde og videndeling - Samarbejde om BAT - Fælles indkøb/indkøbsaftaler - Rekruttering - Benchmarking - Andre relevante emner Netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet Der er tæt kontakt til KL i Styregruppens arbejde Det skal sikres, at eventuelle høringssvar kommer frem - og rettidigt Indgivelse af fælles høringssvar kunne sekretariatet ikke tage den opgave? Fælles høringssvar gør stærkere. Ad 4. Status og arbejdsplan for Færgesekretariatet (sekretariatslederen) Jan Fritz Hansen orienterede om følgende: Efter 2 opstartsmåneder i jobbet, hvor fokus har været på etablering af kontoret samt forberedelse af materialet til årsmødet, er Sekretariatet klar til at gå i gang med arbejdsopgaverne. Kort om min baggrund; er oprindelig uddannet som økonom og har det meste af min karriere arbejdet med søfart i Danmarks Rederiforening med alle opgaver fra transportpolitik, PR, lobby, teknik/nautiske spørgsmål, innovation/forskning, internationale opgaver bl.a. med opstart af foreningens Bruxelleskontor, men også eksempelvis sociale- og overenskomstspørgsmål, herunder uddannelse samt rekruttering. Status I forbindelse med kontorets opstart var der en del positiv presse og sammen med formanden har vi søgt at følge op på dette også i forbindelse med årsmødet (faktisk kom vor pressemeddelelse i flere maritime fagblade, den kommunale presse samt i en række lokalmedier). Der har været afholdt et første møde i Styregruppen, møde om samarbejdet med Småøernes Færgeselskabers bestyrelse, KL samt en række af bl.a. navigationsskolerne. Der har allerede været en række konkrete forespørgsler om godstilskud, Søfartsstyrelsens syn, fælles afløserfærge samt indkøb. Endvidere har der været mulighed for kort at introducere Side 4

55 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 sekretariatet for erhvervs- og vækstministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter samt en række centrale transportordførere. Arbejdsplanen Efter mit indlæg er jeg her mest i dag for at lytte og vil i den kommende tid besøge samtlige medlemskommuner med tilknytning til Færgesekretariatet. Sekretariatet er allerede veletableret hos Ærøfærgerne og indgår i deres faglige miljø. Som udgangspunkt vil sekretariatslederen være på kontoret 2-3 dage ugentligt, idet en del af indsatsen vil ske i forhold til de enkelte kommuner rundt i landet samt de statslige myndigheder mv. i hovedstadsområdet. Et af den kommende tids projekter vil være at få hjemmesiden igangsat med de formalia om styregruppe samt repræsentanter, som kommer ud af dagens møde, ligesom der vil blive arbejdet på at lægge relevant maritim information, høringssvar, mødeoversigter samt forskellige forsknings- og rådgivningsinformationer. Der vil formodentlig blive tilknyttet ressourcer til sekretariatet i løbet af efteråret til at varetage bl.a. disse mere oversigtsmæssige opgaver. Det årlige budget er som bekendt på to millioner kr., og projektet løber foreløbig i fire år. Kontoplanen udarbejdes af Ærø Kommune, og budgetoversigter mv. vil løbende blive fulgt på Styregruppemøderne. I forbindelse med formalia udestår fortsat en række af kontrakterne med værtskommunen og de øvrige deltagere. Sekretariatet vil sende materialet til kontaktpersonerne i de relevante kommuner. Arbejdsplanen skal i dag fastsættes med inspiration fra Styregruppens oplæg, og da der er rigtig mange emner, er en prioritering helt afgørende. Det kan som kuriosum nævnes, at en af de første rapporter fra Søfartsstyrelsen fra 1995 om fælles optimering af ø-færgefarten havde den nuværende vicedirektør i som udvalgssekretær. Der vil derfor nu blive søgt en kontakt med styrelsen herom. En særlig opgave er selvsagt at sætte færgerne i et godt lys som en effektiv drevet sektor for at sikre fortsat god politisk bevågenhed. Et helt centralt punkt formodes også at være en endnu bedre netværksetablering; en slags Færgeklub for at dele erfaringer og få bedst muligt input til fælles projekter samt forslag til fjernelse af uhensigtsmæssige regler i forhold til de statslige myndigheder. Organiseringen Organisationsmæssigt vil Årsmødet være det centrale organ til at fastlægge kursen, og selve Styregruppen forventes at mødes 2-3 gange om året. Dertil vil der blive søgt etableret en nautisk/teknisk gruppe med udvalgte eksperter fra medlemskredsen samt en mere administrativ gruppe, som rekrutteres blandt de kommunale repræsentanter. Grupperne skal gerne kunne operere fleksibelt og skifte deltagere afhængigt af emnet, ligesom man også skal kunne være tilknyttet blot på korrespondanceniveau. Der kan så indkaldes konsulenter og afholdes efteruddannelse/seminarer, hvis formålstjenligt. I Færgeklubben kan der så eventuelt arrangeres events, fokusmøder, politiske høringer etc. Ad 5. Ønsker og forslag til indsatsområder (i arbejdsgrupper); Færgesekretariatets hovedopgaver fremgår af forretningsordenen og der vil på mødet blive fremlagt en af Styregruppen udarbejdet mere detaljeret bruttoliste og forslag til prioritering af opgaverne Kjeld Bussborg Johansen: Styregruppen har udarbejdet nedenstående bruttoliste over emner for indsatsområder, og de fremgår også af forretningsordenen. Bruttoforslag til emner til arbejdsplan: Besøge/drøfte udfordringerne med repræsentanter for alle 18 kommuner samt deres overfartsledere Side 5

56 Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Danne et netværk i forhold til de miljøer, der skal betjenes ude i landet Etablere henholdsvis en generel og en nautisk ekspert/følgegruppe for vidensdeling Sikre et samarbejde med Småøernes Færgeselskaber Udvikle et samarbejde med andre relevante organisationer, jf. særlig oversigt Udvikle fast koordinering om overordnede spørgsmål med KL Opbygge en første WEB-platform (tovholder for relevante oplysninger) Fastlægge et budget for 2015 Forhandle gode løsninger i relation til den endelige opgaveportefølge Modeller/muligheder for erstatningstonnage Program for tilbud af ISM-ydelser Tilbud om fælles bookingsystem Undersøge om INNO+ forskningsprojektet kan anvendes af færger Udsende en lille pamplet/notat til Kommunerne om det første halve års indsatser/resultater Der blev dannet 4 grupper af de fremmødte til Årsmødet. Grupperne skulle nu vælge en repræsentant for gruppen, der efterfølgende fremlagde - efter følgende prioritering: Hvilke opgaver skal indgå i arbejdsplanen 2015/16? Hvilke opgaver skal parkeres? Forslag til prioritering af opgaver? Ad 6. Prioritering af opgaver (i plenum) Afrapporteringer fra grupperne: Gruppe 1: - Fælles indkøb (hvor det giver mening) - Netværk meget vigtig - Lovgivning speciel havområde for småfærger - Booking/billetsystem - Efteruddannelse - Overenskomst - Benchmarking Gruppe 2: - Forbindelse mellem det praktiske og det administrative - Varetage kommunikation - Opbygning af et godt sekretariat (faglig viden/finde rådgivere/hjemmeside) - Informationer om muligheder for at søge puljer - Analysearbejde - f.eks. i forbindelse med afløserfærge - Indkøbsaftaler (nice to have) prioriteres ikke nu - Fælles bookingsystem prioriteres ikke nu - ISM prioriteres ikke nu Side 6

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere