Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordbagge Gård. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04903.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04903.00. Fredningen vedrører: Nordbagge Gård. Domme. Taksatio ns komm iss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordbagge Gård Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 NEXØ KOMMUNE REG. NR. y~o~ -' - I I -' I I REPRODUcERET AF -- - FREDNINGSPLANUDVALGET FOR BORNHOLMS AMT -.:l I~*,-," (A ) al KORTBLAD NR IBl2= sø I MATR.NR.: AREAL EJER FREDET FORMAL: INDHOLD 2 ~a ".-, og l2l ak SOGN Poul sker 29,3 ha Privat. Def.laration, l Fredning af en del af ejendo~en,således at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted. Et areal af 121 ak tilbydes solgt til staten på visse vilkår. En del af ejendommen tillades udstykket og bebygget med somcerhuse., PATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget samt til dels Neksø komnune og ejerne af naboejendommene. REG. NR.:

4 ':1:' -.:;:--:[Vit-,.-..., -. nr.,' ejen~v, sogn. a.c e. - Akt: Skab nr _ _Y-~'!:~i~-~ -~L:-~~_ ---~ ej--~ ~. ~~..~~..,' :4. (i København kvarter)?_g r}j3:'2 ',,~ 4, ~ :ILt ~ {udfylde, af dommerkontoret),.,.. ejler (i de sønderjydske lands- '~8d:', '1'21aK, 22g"" ; l'.d '.~\,'. 'c, ~ f: -:. - I...~. dele)bd.ogbl.i,tingbogen,,'-;: -' '~',. I --;- " ;. ':', 'l l l, 1,_ '- ~.!', Købers bopæl;, I art. nr., ejerlav, 'sogn.,' P,oulskElr ";",, \ : '':," 'J: i...i ;:i.... : J ; ",i t. i lt. ~.',. "..~. (. '~,e,,! 'i j ~,, ~i li Gade og hus nr.:, " "., l' J,,l ; ;, -, " <,t. REG. NR. +'~43,...,t.-_~rT~~'~!~" ~"- ", I'... 1,. <. FREDNINGSPLANUDVALGET, FOR i',,! ",~,,' ;"r~,-.",},~.-l. BORNHOLMS AMT.' o.i....,.. J 4 I '. Deklaration'" ~ I... Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bo~~ho~ms ~t ~å~æg~er undertegnede gdr. Ernst Iiadsen, Nordbaggegård~ Poulske~, som ejer af matr.nr. 22a j. 22c 24e,- 26d, 121ak og 22,g, Poul sker sogn, herved for mig og efterfølge~de -ej ere- min.fornævnte,e.j~ndom føj.ge,!1dejl..se~vi tytter: 1. Den 'del-af ejendojh~'en,der -på v-edhæi'tede ~ort' er vist med ~mørk grøn farve, fredes, således'at'ændringer'i 'den bestående 'tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,' ' bactehuseog lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedligeholdeise' af, skovdrift,,ikke må' finde sted. " Camp~ring, teltning og anvendelse af are~let som, o:p~,ag~plåds er ikke tilladt.,'-,i~.j"" Arealet pestår af skov og krat., ~ r '. \,,~ l. "... Fre~tidige 'ejere" af de, i punkt ~~dgang til. ophold på arealet. 5 nævnte) sommerhusare?-ler '. ',,' \..,... sk9-+ have flet skal uanset foranstående bestemmelser være tilladt i forbindelse-med salg af-de'i:punkt 5 nævnte sommerhusar~aler at u~stykke tilgrænse~de d~le a~ arealetd,der,~r ~eliggende?y~ for off. b-" 2;;) o l v e J -,nr. u. ". ' -, '., t t.,,...,. c_ 2. Den del af e,endommen, der på vedhæfted~ k~rt-e~ vist~med"lys grøn '~farve, pålæb'[se.serv,itut om," at der ikke må ske ænq.rinier' i den bestående tilstand,_ og at der' ikke må fina.s"byggeri sted ud over genop~ygning: af pestående landbrugsbygninger efter'tegninger godkemd t'af fretiningsplanudvalge't'. ' Bestemmelsen skal således ikke være til hinder for at fortsætte den' have,':og 1,ari~lbrugsmæssigeudnyttel's'e'i overensstemmelse' med de, t,il enhver 'tid gæld'ende udhy1;t'els'es'former,' herundet 'og'såmed tilplantning af arealet med træer til skovrnæssig dri~t.hrealet består af landbrugsareal. (r ~. ~'l ~ :,. "l', 1.),,j' y' j,på areale,t'j,h~is d,ei;t~)ran,sk;e s ud,en at forslør;lng,fpr indblik. fra,off,en"t,lig) vej, efter tegninger 0& beliggenhedsplan godkendt af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i -henhold, til, sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte son~erhusarealer på og i nærheden af ejendommen. I I Camp'ering,og, teltslagning forbydes.- "! ~ Vandværk styrre skovlr.!.'yn ~ kan ".' etableres og imod' I 3. Den del af ejendommen, der er vist med gul farve, tilbydes solgt! l ~il staten på vilkår, som fremgår af et vedlagt salgstilbud. 4. 'TIer"m~l'ikke"e'tabiere~,rind're"t'ilslui!niTfger' j art end 'vist på kortet til veje',"hvortil o:t:fentligheden har eller skal have færdselsret. -.,. 1...,..,'. f.. ~... t. ~ -(o\re'rkørsrer)' :åf :ehhver j ~, Il..tllllng.. formular s i

5 .-.,,., OH > _,., ",.-, _,_ ' oh _..,,"'.. "'".., " -.,"',."... _... I ol' Der pålægges fri oversigt ved de, på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15 og 60 m og 15 og 15 m målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes gen~tande eller forefindes bevoksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau. 5. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må ~un udstykkes efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet 'skal godkendes af f~edningsplanudvalget.-, Bebyggelse på den del af arealet, der evt. er fredskov, er betinget af,at fredskovspligten med skovmyndighedernes tilladelse flyttes til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning, der ikke er fredet. For udstykning og bebyggelse m.v. 'gælder følgende bestemmel~er: a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til e beboelse (natophold ) i tidsrummet 1.~pril til 30.september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. ' b) ~å hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt III beboelse meq' iki.-;:e over 120 m2 og ikke under 35 m2 b~bygget a- real, samt et u,-hus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opf~res før beboelsesbygning. :;)epåtaleberettige,j.e,naturfreqningsmyndighederne og sogn~råd et, kan i forening efter' ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og mindre vwrksteder til sommerhusområdets ~aglige forsyning samt for helårsboliger i forbindelse hermed. c) Der må kun fras~ykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kurillerumme et ~radrat med sidelinie 40 m. - A- realer, der i h.t. punkt 4 udlægges til veje,,må ikke henlægges under grundene. ' d) F&lles vandvær~ og afløbsforanstal~ninger skal oprettes, når de pågældende myndigheder stiller krav he~om (bl.a. i h.t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens ~ 18), og lodsejerne er for91igtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til l' sådanne fællesforanstaltninger. Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de e) tilst~a~42f~ ve je, hvor større byggelinieafstand ikke er bestem~g mlndst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets begrænsning. Bygninger må ikke opføres-med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, re~net fra terræn til denlinie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset.fra gavltr~kante6). Tag 7ts vinkel med det vandrette plan må lkke overstlge 55 Bygnlnger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på ~e enkelte parceller. g) Tagdækning skal være af-mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opfø~ res., h) Ydre bygningssider skal frerr;trædei farver dannet a~ jo::dfarverne (oldcer, terra di sienna, umbra, engelskrødt, ltallenskrødt dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.' Til døre, vinduesrajilmerog lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagntænger må ikke overstige en højde af 6 m.. j, I, ~-..,... ~.. "'":.

6 ,"-,t' ''\.._ 1.---::--:n-- ( ':';'JJ.,..~. -_.-,... I, j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet foreko~mende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 In :~'rabebyggelsen og sa:!nmenmed denne indeslut:tende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må iøvrigt kun forefindez 3predt be~l~~tning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakter~n af den eksisterende bevoksning i om-,rådet (gran, fyr, lyng), skal stedse bevares. ' 'Højstammede træer må kun fældes inden fo~ 10 m fra beboelsesbygningen. k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes. l) Al parkering af vogne af enhver art og biler, der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på eller uden for grundene kan kun ske Jned sognerådets tilladelse. På hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse. m) 'Transformerstationer på :tndtil 20 m2 grundareal og"ind til 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af 'de foran fastsatte regler om afstand til nabo skel og vej og om bebyg~elsens udformning. Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggels,e m.v. i detden til enhver tid gældende bygningsreglementbygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser. Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 22 a, 22 c, 24 e, 26 d, 121 ak og '22 g, Poulsker sogn, under forudsætning af at vedlagte salgstilbud vedr. en del af ejendommen tiltrædes af staten som køber, og under forudsætning af godkendelse af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og Foulsker sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal.forelægges i h.t,. landsbyggeloven. Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og grundbyrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplanservitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærv~rende deklarations oprettelse og tinglysning. ' fåtal~ret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og ~rednlng~pl~~udvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 4.og 5 tllkgmmc~ påtalere~~en endvidere Poul sker sogneråd. For så vldt angår punk~ 5, e, endvidere den til enhver tid værende ejer af naboejendommen. Poulsker, den Z21'?: 96'Y'. Som ejer af matr.nr. 22 a, 22 c, 24 e, 26 d ; 121 ak og 22g, Poul sker sogn:...~~.d.q~(~~~ Til vitt~ighed om dateringens rigtighe~g un~kriftens ægthed: Navn:...'P?'7.". dlclcl1-1~l, Navn: 9.«')1.~ Stilling:.~... Stilll"ng. ~A, A?' ~ ~').ro Adre sse:.q(orcfp.cflilrc; ~:l.c~.. Ad ~~.~} resse:. II.', ~~... -~-...~~ ,.,.. ~ "." "'r' _~ ' _,,_,.._ ~.

7 I rll,,~"."""'~~..._~ ",II.}...' '~_'_,!J Det bemærkes, at Bornholms amtsråd ved skrivelse af ,har stillet vilkår om, at der til sikring mod uberettiget adgang til bivej 28 etableres tæt beplantning mod denne, suppleret med et -'eventuelt midlertidigt - vildt-hegn eller lignende hegn, og at sommerhusene alene forsynes med vand fra godkendt :fællesvandværk. Undertegnede ejer af matr.nr. 22~ m.fl. erklærer sig herved indforstået med disse vilkår, herunder at der midlertidigt etabl~res et vildthegn eller lignende til sikring mod uberet-,tiget adgang' til b'ivej 28. Som ejer af matr.nr. 22 a, m.fl., Poulsker sogn:?.y ') c'7cc[\ '!'l\(l~) FREDNINGSNÆVNET FOR,, ~ORNHOLMS AMTSRÅDSKREDS, den, 'lo. sept~69 "~--1, n ;,,..----AI, ;' -- ;?'V'Vl1.;q G!, I' I c~ J.1.. o -nv?.. o:oa(i~11-?..."'".... ), 7 '.. II... "'., I ' ' 6 1 li.1 II 1 I 'l il 'I, 1 )1 I \.....~... ',...,...'i.. \ "" ", : ,..., ~...",...,,....,. -,.,..,',.., _,._.. -,,,.. - ' :_."_.,,:-:,,-=-,:_= -:.---=--~--=- =-'---'-',~~,, --.J ~"i ~--_ ~... -" " ~'

8 Akt: Skab nr...._.._-~--.,i I 2 <{a c E E o < f, 'l; "-! ~ <", c "~ ~ > ~ o ~ ", -.' l' ;; ~ ":i.,; "~ < ~ ~ ~,? ;;,..., < ~ ", " kæaratu7nsrort vt:dryrcnah Ngrd OoaÆÆc.?ård matrnr IZI aæ mf? 7bulsÆcr sojln, Slnder Æerrd.8grnÆolms and læz'-"","n;;å~tt no~~!?(fd at"!'rrxtrure?s,dtanud"a?9c't 'or.l3t7rnlo!msamt W[l«turo-C +0 ~ h=cs FTl:'tZb n..xi' '-'us.,. una' t..z~ts~r C::::J Tettaæs <fct7.y.l?9<"t",.,.a' so'~rhus~ [-:J Ar=t. d.,.r <V'na:-"æs te. ~a:k''l"odp&ss~p,~ædr?17rstoy tel prund<7pmut19 ræs<sk-~n,*=.c Zj<:nahms5'r=nsc lur NordOwUc5'åra',, 1: > "o ~ "~ ~ -. e ~ ~ - ~e :... - ~., -2rlr T---I.-~ 12 QJ(' -

9 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: ,

10 ,. kopi 7L Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne, tit. ( Sag nr Den - 2 JUNI 1987 Steen Løvgreen Ll. Madsesgade Rønne. GENPART til, S k o v - o g N Cl t u r s t y r e l s e n til underretning, D. h. t. Der.ul skr. af J. nr. + 9 bilag. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 22 h Poulsker, beliggende Margrethevej 2, 2-2 at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m overdækket terrasse samt en 30 m 2 stor carpor~~ Sommerhuset udføres med gråmalede ydervægge og med 30 0 sadeltag. Carporten udføres i træ, der ligeledes males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader. Det frmegår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst ~redningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brænde røde eller sorte te~l eller græstørv. I medfør af naturfredningslovens 47 stk. l meddeler fred ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overenssstemmeise med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, Inger

11 Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere af en del af den tilgrænsende skov. Lorentzen

12 \ I i II 21 f II I: l' 11 1\ II - - ej,.a.,... ruy.) '. 69.) 121 de ~ 22 k o lo5 b ~,.~ 22 1.,,", l!. I t r O I.~ ~ r t ~\:... 22'4 ~ 22- el e ~d Del af Poul sker sogn 1:2.000

13 Fredningsnævnet for,e Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) KoPI Sag nr REG. NR. Den - 2 JUNI 1987 YU;()3 Steen Løvgreen Ll. Madsesgade Rønne. GENPART til, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n til underretning, D. h. t. Deres skr. flf J. nr. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på e e + 8 bilag. Deres ejendom matr. nr. 22 i Poulsker, beliggende Margrethevej 4, 2-2 at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m stor overdækket terrasse samt en 30 m 2 stor carport. Sommerhuset udføres med gråmalede ydervægge og med 30 0 sadeltag. Carporten udføres i træ, der ligeledes males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader. Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. I medfør af naturfredningslovens 47 stk. l meddeler fred- - 0_- ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i

14 Danmark, Inger Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere af en del af den tilgrænsende skov. Lorentzen

15 e \ e sep-ea -) tai"y.) 69 I \ l' 21 f l' I: II l' 1\ I I r---- \ \ \ dt \ \ 121 dc r ~~1Øl...Ud... "" Del af Poulsk er sogn 1'2.000

16 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds tit Dommerkontoret i Rønne REG.NR. Sag nr. 163 l 987 ~~o3 Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) Den 2 6 NOV.1987 Leif Oberlin Brogade Klemensker. GENPART tfl, S k o v - til underretning,. D. h. t. Deres skr. 8f J. nr. + 9 bilag. o g Na t u r s t y r e l s e 1)(.,,, _.::,~:~. U"~~~,~r.; \!..:\ :~~t)'l:y:~~.g(d, ~ Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Klitvej 6, at opføre et 87 m 2 stort sommerhus, der udføres med ydervægge i profileret træbeklædning og 25 sadeltag beklædt med B5-eternitplader. Et lo m 2 stort anneks til et eksisterende ca. 20 m 2 stort sommerhus på ejendommen nedrives. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at grunden må bebygges med et sommerhus på 35 til 120 m 2 og et udhus på max. 30 m 2. Det er endvidere bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort. I den anledning meddeles, at fredningsnævnet intet har at indvende mod det ansøgte på betingelse af, at det eksisterende sommerhus fremover alene anvendes til udhusformål, og at tagdækning og ydre bygningssider gives farver i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 34 indbringes for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.samt af ansøgeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

17 Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune. Lorentzen

18 .l.c.l. 121 dc _ ;.r "" en '9-~ "A v"sta."..kli t --e Betheeda J Del ilf Pou]. sker sogn

19 FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget j Skov- og Naturstyrelsen Bodil Lentz Achter de Weiden Schenefeld 22 NOV REt:. ND Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø 4Cf 03. o o ri~ Q.. i "tlf Damgade 4a 3700 Rønne Fax MPS10063Sagsbeh: MPS J.nr Den Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 22-n Poulsker, beliggende Margrethevej l, at inddrage en eksisterende terrasse til boligareal samt opføre en 16 m 2 stor overdækket terrasse med tagbelægning af klare PVC-plader til det eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Når henses til fredningsdeklarationens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt præcedens i området finder fredningsnævnet ikke anledning til at meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser herom. Fredningsnævnet skal dog udtale, at nævnet ikke har indvendinger imod, at terrasseoverdækningen eventuelt udføres i samme farve og materiale (grå eternit) som sommerhusets eksisterende tagbelægning. Nævnets afgørelse er enstemmig. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Midtbornholms Byggeforretning.. F. Schønnemann, r, ;.~i,; j '. 111". )9. \\ \ 6 (J 00 '3 L(~

20 -2 - Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. 00690.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00 Fredningen vedrører: Allinge Udsigt Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 05-07-1939 DEKLARATIONER>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sandager Næs. Domme. Taksati ons komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sandager Næs. Domme. Taksati ons komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07791.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07791.00 Fredningen vedrører: Sandager Næs Domme Taksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-06-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02768.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00. Fredningen vedrører: Gildesbo. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02768.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00. Fredningen vedrører: Gildesbo. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02768.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02768.00 Fredningen vedrører: Gildesbo Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-03-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3

PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 PARTI EL BYPLANVEDTÆGT NR.3 FOR FRØRUP BY ØRBÆK KOMMUNE APRIL. 1977 PARTJE[ BYPLANVEDTÆGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY 1. PARTIEL BYPLANVEDT/EGT NR. 3 I ØRBÆK KOMMUNE, FRØRUP BY I medfør af byplanloven

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst. Domme. Taksations komm iss io nen. 04745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04745.00 Fredningen vedrører: Pilegård Sydøst Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 11-06-1968 DEKLARATIONER>

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: v. Borregård. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: v. Borregård. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04912.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04912.00 Fredningen vedrører: v. Borregård Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1968 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet. 02724.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00 Fredningen vedrører: Melå Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 21-03-1961 DEKLARATIONER>

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Deklarationer Der er tinglyst på Henning Borresens sommerhusareal I Ajstrup bakker Matr. Nre. 17b, 47 a 19b. 44k 66d, 50g, 50 h. Og 64c, Aistrup by,

Deklarationer Der er tinglyst på Henning Borresens sommerhusareal I Ajstrup bakker Matr. Nre. 17b, 47 a 19b. 44k 66d, 50g, 50 h. Og 64c, Aistrup by, Deklarationer Der er tinglyst på Henning Borresens sommerhusareal I Ajstrup bakker Matr. Nre. 17b, 47 a 19b. 44k 66d, 50g, 50 h. Og 64c, Aistrup by, Vindblæs Sogn. D e k l a r a t i o n Undertegnede ejer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE

~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE ~,n KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 FOR SOMMERHUSBEBYGGELSEN STENENE 101-113. SEPTEMBER 1990 Indhoidsfortegnelse.: Hvorfor en lokalplan ~ 1. Hvad er en lokalplan 9 1. Forhold til anden planlægning

Læs mere

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde

Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 8. Byplanvedtægt nr. 8 for et bolig- og institutionsområde i Spjald by* I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 19?o) fastsættes følgende

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TEMSK FORVALTN1NG. Struer kommune.24. ÅU6. 1972* 0 0 4735. Deklaration for kolonihaveforeningen "Fjordglimt". 1. Område.

TEMSK FORVALTN1NG. Struer kommune.24. ÅU6. 1972* 0 0 4735. Deklaration for kolonihaveforeningen Fjordglimt. 1. Område. Matr. nr.: 12 a Struer. Anmelder: Struer kommune TEMSK FORVALTN1NG J.nr. /3. 0. Ô 601 "0/ 6210-z4 Struer kommune.24. ÅU6. 1972* 0 0 4735 Deklaration for kolonihaveforeningen "Fjordglimt". 1. Område. 1.

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<<

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<< Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen>To-Bjerg udstykningen

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration

Deklaration af 1. Feb Stølsgården Enø. Deklaration Stempelmærke Dommerkontoret Næstved 23.02.1973 Deklaration Side 1 af 5 Om udstykning, bebyggelse, benyttelse, beplantning og grundejerforening m.v. for Matr. nr. 5 og 2 D Enø, Karrebæk Sogn. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere