Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordbagge Gård. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04903.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04903.00. Fredningen vedrører: Nordbagge Gård. Domme. Taksatio ns komm iss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nordbagge Gård Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 NEXØ KOMMUNE REG. NR. y~o~ -' - I I -' I I REPRODUcERET AF -- - FREDNINGSPLANUDVALGET FOR BORNHOLMS AMT -.:l I~*,-," (A ) al KORTBLAD NR IBl2= sø I MATR.NR.: AREAL EJER FREDET FORMAL: INDHOLD 2 ~a ".-, og l2l ak SOGN Poul sker 29,3 ha Privat. Def.laration, l Fredning af en del af ejendo~en,således at ændringer i den bestående tilstand ikke må finde sted. Et areal af 121 ak tilbydes solgt til staten på visse vilkår. En del af ejendommen tillades udstykket og bebygget med somcerhuse., PATALERET Fredningsnævnet og fredningsplanudvalget samt til dels Neksø komnune og ejerne af naboejendommene. REG. NR.:

4 ':1:' -.:;:--:[Vit-,.-..., -. nr.,' ejen~v, sogn. a.c e. - Akt: Skab nr _ _Y-~'!:~i~-~ -~L:-~~_ ---~ ej--~ ~. ~~..~~..,' :4. (i København kvarter)?_g r}j3:'2 ',,~ 4, ~ :ILt ~ {udfylde, af dommerkontoret),.,.. ejler (i de sønderjydske lands- '~8d:', '1'21aK, 22g"" ; l'.d '.~\,'. 'c, ~ f: -:. - I...~. dele)bd.ogbl.i,tingbogen,,'-;: -' '~',. I --;- " ;. ':', 'l l l, 1,_ '- ~.!', Købers bopæl;, I art. nr., ejerlav, 'sogn.,' P,oulskElr ";",, \ : '':," 'J: i...i ;:i.... : J ; ",i t. i lt. ~.',. "..~. (. '~,e,,! 'i j ~,, ~i li Gade og hus nr.:, " "., l' J,,l ; ;, -, " <,t. REG. NR. +'~43,...,t.-_~rT~~'~!~" ~"- ", I'... 1,. <. FREDNINGSPLANUDVALGET, FOR i',,! ",~,,' ;"r~,-.",},~.-l. BORNHOLMS AMT.' o.i....,.. J 4 I '. Deklaration'" ~ I... Efter aftale med fredningsplanudvalget for Bo~~ho~ms ~t ~å~æg~er undertegnede gdr. Ernst Iiadsen, Nordbaggegård~ Poulske~, som ejer af matr.nr. 22a j. 22c 24e,- 26d, 121ak og 22,g, Poul sker sogn, herved for mig og efterfølge~de -ej ere- min.fornævnte,e.j~ndom føj.ge,!1dejl..se~vi tytter: 1. Den 'del-af ejendojh~'en,der -på v-edhæi'tede ~ort' er vist med ~mørk grøn farve, fredes, således'at'ændringer'i 'den bestående 'tilstand, bebyggelse, hvortil medregnes skure, kiosker, lysthuse,' ' bactehuseog lignende, hegning og erhvervsmæssig udnyttelse, bortset fra vedligeholdeise' af, skovdrift,,ikke må' finde sted. " Camp~ring, teltning og anvendelse af are~let som, o:p~,ag~plåds er ikke tilladt.,'-,i~.j"" Arealet pestår af skov og krat., ~ r '. \,,~ l. "... Fre~tidige 'ejere" af de, i punkt ~~dgang til. ophold på arealet. 5 nævnte) sommerhusare?-ler '. ',,' \..,... sk9-+ have flet skal uanset foranstående bestemmelser være tilladt i forbindelse-med salg af-de'i:punkt 5 nævnte sommerhusar~aler at u~stykke tilgrænse~de d~le a~ arealetd,der,~r ~eliggende?y~ for off. b-" 2;;) o l v e J -,nr. u. ". ' -, '., t t.,,...,. c_ 2. Den del af e,endommen, der på vedhæfted~ k~rt-e~ vist~med"lys grøn '~farve, pålæb'[se.serv,itut om," at der ikke må ske ænq.rinier' i den bestående tilstand,_ og at der' ikke må fina.s"byggeri sted ud over genop~ygning: af pestående landbrugsbygninger efter'tegninger godkemd t'af fretiningsplanudvalge't'. ' Bestemmelsen skal således ikke være til hinder for at fortsætte den' have,':og 1,ari~lbrugsmæssigeudnyttel's'e'i overensstemmelse' med de, t,il enhver 'tid gæld'ende udhy1;t'els'es'former,' herundet 'og'såmed tilplantning af arealet med træer til skovrnæssig dri~t.hrealet består af landbrugsareal. (r ~. ~'l ~ :,. "l', 1.),,j' y' j,på areale,t'j,h~is d,ei;t~)ran,sk;e s ud,en at forslør;lng,fpr indblik. fra,off,en"t,lig) vej, efter tegninger 0& beliggenhedsplan godkendt af fredningsplanudvalget. Der må tilvejebringes sikkerhed for, at placeringen ikke i -henhold, til, sundhedslovgivningen vil være til hinder for bebyggelse af de udlagte son~erhusarealer på og i nærheden af ejendommen. I I Camp'ering,og, teltslagning forbydes.- "! ~ Vandværk styrre skovlr.!.'yn ~ kan ".' etableres og imod' I 3. Den del af ejendommen, der er vist med gul farve, tilbydes solgt! l ~il staten på vilkår, som fremgår af et vedlagt salgstilbud. 4. 'TIer"m~l'ikke"e'tabiere~,rind're"t'ilslui!niTfger' j art end 'vist på kortet til veje',"hvortil o:t:fentligheden har eller skal have færdselsret. -.,. 1...,..,'. f.. ~... t. ~ -(o\re'rkørsrer)' :åf :ehhver j ~, Il..tllllng.. formular s i

5 .-.,,., OH > _,., ",.-, _,_ ' oh _..,,"'.. "'".., " -.,"',."... _... I ol' Der pålægges fri oversigt ved de, på vedhæftede kort viste vejhjørner efter afstandene 15 og 60 m og 15 og 15 m målt langs fremtidige vejsider, jvf. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes gen~tande eller forefindes bevoksning af større højder end 0,75 m over en flade gennem de tilstødende vejbaners niveau. 5. Den del af ejendommen, der på vedhæftede kort er vist med rød farve må ~un udstykkes efter en samlet skitsemæssig plan, der i princippet 'skal godkendes af f~edningsplanudvalget.-, Bebyggelse på den del af arealet, der evt. er fredskov, er betinget af,at fredskovspligten med skovmyndighedernes tilladelse flyttes til en arealmæssigt lige så stor eksisterende skovbevoksning, der ikke er fredet. For udstykning og bebyggelse m.v. 'gælder følgende bestemmel~er: a) På grundene må kun opføres bebyggelse der alene anvendes til e beboelse (natophold ) i tidsrummet 1.~pril til 30.september og uden for dette tidsrum, til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. ' b) ~å hver særskilt matrikuleret grund må kun opføres en enkelt III beboelse meq' iki.-;:e over 120 m2 og ikke under 35 m2 b~bygget a- real, samt et u,-hus med ikke over 30 m2 bebygget areal. Udhus må ikke opf~res før beboelsesbygning. :;)epåtaleberettige,j.e,naturfreqningsmyndighederne og sogn~råd et, kan i forening efter' ansøgning meddele dispensation fra a) og b) for opførelse af udsalg, restaurationer og mindre vwrksteder til sommerhusområdets ~aglige forsyning samt for helårsboliger i forbindelse hermed. c) Der må kun fras~ykkes grunde med nettostørrelse på mindst 2500 m2, der skal kurillerumme et ~radrat med sidelinie 40 m. - A- realer, der i h.t. punkt 4 udlægges til veje,,må ikke henlægges under grundene. ' d) F&lles vandvær~ og afløbsforanstal~ninger skal oprettes, når de pågældende myndigheder stiller krav he~om (bl.a. i h.t. sundhedslovgivningen og landsbyggelovens ~ 18), og lodsejerne er for91igtet til forholdsmæssigt at deltage i udgifterne til l' sådanne fællesforanstaltninger. Bygninger skal holdes mindst 10 m fra midten af den eller de e) tilst~a~42f~ ve je, hvor større byggelinieafstand ikke er bestem~g mlndst 5 m fra naboskel eller sommerhusområdets begrænsning. Bygninger må ikke opføres-med mere end 1 etage med udnyttet tagetage uden kvistvinduer og lignende og ikke gives en højde over 2,80 m, re~net fra terræn til denlinie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset.fra gavltr~kante6). Tag 7ts vinkel med det vandrette plan må lkke overstlge 55 Bygnlnger skal placeres neden for højdepunkter i terrænet på ~e enkelte parceller. g) Tagdækning skal være af-mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Bygninger med tage af strå eller andet lige så let antændeligt materiale kan ikke opfø~ res., h) Ydre bygningssider skal frerr;trædei farver dannet a~ jo::dfarverne (oldcer, terra di sienna, umbra, engelskrødt, ltallenskrødt dodenkop) eller hvidt, sort eller ved de nævnte farvers blanding.' Til døre, vinduesrajilmerog lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. i) Telefonmaster må ikke etableres. Flagntænger må ikke overstige en højde af 6 m.. j, I, ~-..,... ~.. "'":.

6 ,"-,t' ''\.._ 1.---::--:n-- ( ':';'JJ.,..~. -_.-,... I, j) Grundene må ikke hegnes. Læhegn i form af levende hegn af de på stedet foreko~mende vækster eller af højst 1,80 m højt umalet raftehegn kan anbringes i umiddelbar tilknytning til og inden for 10 In :~'rabebyggelsen og sa:!nmenmed denne indeslut:tende et ubebygget areal på højst 100 m2. På grundene må iøvrigt kun forefindez 3predt be~l~~tning med de på stedet naturligt forekommende vækster. Karakter~n af den eksisterende bevoksning i om-,rådet (gran, fyr, lyng), skal stedse bevares. ' 'Højstammede træer må kun fældes inden fo~ 10 m fra beboelsesbygningen. k) Båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes. l) Al parkering af vogne af enhver art og biler, der i det ydre adskiller sig væsentligt fra personbiler, er forbudt på eller uden for grundene, med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende. Parkering i det frie af campingvogne på eller uden for grundene kan kun ske Jned sognerådets tilladelse. På hver parcel skal indrettes to bilparkeringspladser eller en garageplads i det tilladte beboelseshus eller udhus med forplads af tilstrækkelig størrelse. m) 'Transformerstationer på :tndtil 20 m2 grundareal og"ind til 3 m i højden kan opstilles under iagttagelse af 'de foran fastsatte regler om afstand til nabo skel og vej og om bebyg~elsens udformning. Yderligere indskrænkende bestemmelser om retten til bebyggels,e m.v. i detden til enhver tid gældende bygningsreglementbygningsvedtægt og lovgivningen i det hele taget skal respekteres uanset forannævnte bestemmelser. Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 22 a, 22 c, 24 e, 26 d, 121 ak og '22 g, Poulsker sogn, under forudsætning af at vedlagte salgstilbud vedr. en del af ejendommen tiltrædes af staten som køber, og under forudsætning af godkendelse af fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og Foulsker sogneråd som bygningsmyndighed, for hvem deklarationen skal.forelægges i h.t,. landsbyggeloven. Med hensyn til pantehæftelser, servitutter og grundbyrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Samtidig hermed søger fredningsplanudvalget den på ejendommen tinglyste fredningsplanservitut aflyst. Kulturministeriets aflysning af denne er en forudsætning for nærv~rende deklarations oprettelse og tinglysning. ' fåtal~ret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og ~rednlng~pl~~udvalget for Bornholms amt. For så vidt angår punkt 4.og 5 tllkgmmc~ påtalere~~en endvidere Poul sker sogneråd. For så vldt angår punk~ 5, e, endvidere den til enhver tid værende ejer af naboejendommen. Poulsker, den Z21'?: 96'Y'. Som ejer af matr.nr. 22 a, 22 c, 24 e, 26 d ; 121 ak og 22g, Poul sker sogn:...~~.d.q~(~~~ Til vitt~ighed om dateringens rigtighe~g un~kriftens ægthed: Navn:...'P?'7.". dlclcl1-1~l, Navn: 9.«')1.~ Stilling:.~... Stilll"ng. ~A, A?' ~ ~').ro Adre sse:.q(orcfp.cflilrc; ~:l.c~.. Ad ~~.~} resse:. II.', ~~... -~-...~~ ,.,.. ~ "." "'r' _~ ' _,,_,.._ ~.

7 I rll,,~"."""'~~..._~ ",II.}...' '~_'_,!J Det bemærkes, at Bornholms amtsråd ved skrivelse af ,har stillet vilkår om, at der til sikring mod uberettiget adgang til bivej 28 etableres tæt beplantning mod denne, suppleret med et -'eventuelt midlertidigt - vildt-hegn eller lignende hegn, og at sommerhusene alene forsynes med vand fra godkendt :fællesvandværk. Undertegnede ejer af matr.nr. 22~ m.fl. erklærer sig herved indforstået med disse vilkår, herunder at der midlertidigt etabl~res et vildthegn eller lignende til sikring mod uberet-,tiget adgang' til b'ivej 28. Som ejer af matr.nr. 22 a, m.fl., Poulsker sogn:?.y ') c'7cc[\ '!'l\(l~) FREDNINGSNÆVNET FOR,, ~ORNHOLMS AMTSRÅDSKREDS, den, 'lo. sept~69 "~--1, n ;,,..----AI, ;' -- ;?'V'Vl1.;q G!, I' I c~ J.1.. o -nv?.. o:oa(i~11-?..."'".... ), 7 '.. II... "'., I ' ' 6 1 li.1 II 1 I 'l il 'I, 1 )1 I \.....~... ',...,...'i.. \ "" ", : ,..., ~...",...,,....,. -,.,..,',.., _,._.. -,,,.. - ' :_."_.,,:-:,,-=-,:_= -:.---=--~--=- =-'---'-',~~,, --.J ~"i ~--_ ~... -" " ~'

8 Akt: Skab nr...._.._-~--.,i I 2 <{a c E E o < f, 'l; "-! ~ <", c "~ ~ > ~ o ~ ", -.' l' ;; ~ ":i.,; "~ < ~ ~ ~,? ;;,..., < ~ ", " kæaratu7nsrort vt:dryrcnah Ngrd OoaÆÆc.?ård matrnr IZI aæ mf? 7bulsÆcr sojln, Slnder Æerrd.8grnÆolms and læz'-"","n;;å~tt no~~!?(fd at"!'rrxtrure?s,dtanud"a?9c't 'or.l3t7rnlo!msamt W[l«turo-C +0 ~ h=cs FTl:'tZb n..xi' '-'us.,. una' t..z~ts~r C::::J Tettaæs <fct7.y.l?9<"t",.,.a' so'~rhus~ [-:J Ar=t. d.,.r <V'na:-"æs te. ~a:k''l"odp&ss~p,~ædr?17rstoy tel prund<7pmut19 ræs<sk-~n,*=.c Zj<:nahms5'r=nsc lur NordOwUc5'åra',, 1: > "o ~ "~ ~ -. e ~ ~ - ~e :... - ~., -2rlr T---I.-~ 12 QJ(' -

9 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: ,

10 ,. kopi 7L Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne, tit. ( Sag nr Den - 2 JUNI 1987 Steen Løvgreen Ll. Madsesgade Rønne. GENPART til, S k o v - o g N Cl t u r s t y r e l s e n til underretning, D. h. t. Der.ul skr. af J. nr. + 9 bilag. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 22 h Poulsker, beliggende Margrethevej 2, 2-2 at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m overdækket terrasse samt en 30 m 2 stor carpor~~ Sommerhuset udføres med gråmalede ydervægge og med 30 0 sadeltag. Carporten udføres i træ, der ligeledes males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader. Det frmegår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst ~redningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brænde røde eller sorte te~l eller græstørv. I medfør af naturfredningslovens 47 stk. l meddeler fred ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overenssstemmeise med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, Inger

11 Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere af en del af den tilgrænsende skov. Lorentzen

12 \ I i II 21 f II I: l' 11 1\ II - - ej,.a.,... ruy.) '. 69.) 121 de ~ 22 k o lo5 b ~,.~ 22 1.,,", l!. I t r O I.~ ~ r t ~\:... 22'4 ~ 22- el e ~d Del af Poul sker sogn 1:2.000

13 Fredningsnævnet for,e Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A, 3700 Rønne. tlf. (03) KoPI Sag nr REG. NR. Den - 2 JUNI 1987 YU;()3 Steen Løvgreen Ll. Madsesgade Rønne. GENPART til, S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n til underretning, D. h. t. Deres skr. flf J. nr. Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på e e + 8 bilag. Deres ejendom matr. nr. 22 i Poulsker, beliggende Margrethevej 4, 2-2 at opføre et 74 m stort sommerhus med lo m stor overdækket terrasse samt en 30 m 2 stor carport. Sommerhuset udføres med gråmalede ydervægge og med 30 0 sadeltag. Carporten udføres i træ, der ligeledes males gråt, og med fladt tag beklædt med PVC-plader. Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov samt omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. I medfør af naturfredningslovens 47 stk. l meddeler fred- - 0_- ningsnævnet herved tilladelse til udførelse af det forelagte projekt i overensstemmelse med den indsendte tegning og beskrivelse på vilkår, at tagdækning udføres i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Neksø kommune og af Dem samt nedennævnte skovejere. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Neksø kommune samt til Kirkelig Forening for Indre Mission i

14 Danmark, Inger Lise Brandt Sode og Bornholms Skovdistrikt som ejere af en del af den tilgrænsende skov. Lorentzen

15 e \ e sep-ea -) tai"y.) 69 I \ l' 21 f l' I: II l' 1\ I I r---- \ \ \ dt \ \ 121 dc r ~~1Øl...Ud... "" Del af Poulsk er sogn 1'2.000

16 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds tit Dommerkontoret i Rønne REG.NR. Sag nr. 163 l 987 ~~o3 Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) Den 2 6 NOV.1987 Leif Oberlin Brogade Klemensker. GENPART tfl, S k o v - til underretning,. D. h. t. Deres skr. 8f J. nr. + 9 bilag. o g Na t u r s t y r e l s e 1)(.,,, _.::,~:~. U"~~~,~r.; \!..:\ :~~t)'l:y:~~.g(d, ~ Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 121 ~ Poulsker, beliggende Klitvej 6, at opføre et 87 m 2 stort sommerhus, der udføres med ydervægge i profileret træbeklædning og 25 sadeltag beklædt med B5-eternitplader. Et lo m 2 stort anneks til et eksisterende ca. 20 m 2 stort sommerhus på ejendommen nedrives. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori bl.a. er bestemt, at grunden må bebygges med et sommerhus på 35 til 120 m 2 og et udhus på max. 30 m 2. Det er endvidere bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv, og at ydre bygningssider skal fremtræde i jordfarver, hvidt eller sort. I den anledning meddeles, at fredningsnævnet intet har at indvende mod det ansøgte på betingelse af, at det eksisterende sommerhus fremover alene anvendes til udhusformål, og at tagdækning og ydre bygningssider gives farver i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 34 indbringes for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune.samt af ansøgeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet.

17 Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Nexø kommune. Lorentzen

18 .l.c.l. 121 dc _ ;.r "" en '9-~ "A v"sta."..kli t --e Betheeda J Del ilf Pou]. sker sogn

19 FREDNINGSNÆVNET for Bornholms Amts fredningskreds Modtaget j Skov- og Naturstyrelsen Bodil Lentz Achter de Weiden Schenefeld 22 NOV REt:. ND Skov- og Naturstyrelsen Fredningsregisteret Haraldsgade København ø 4Cf 03. o o ri~ Q.. i "tlf Damgade 4a 3700 Rønne Fax MPS10063Sagsbeh: MPS J.nr Den Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på ejendommen matr.nr. 22-n Poulsker, beliggende Margrethevej l, at inddrage en eksisterende terrasse til boligareal samt opføre en 16 m 2 stor overdækket terrasse med tagbelægning af klare PVC-plader til det eksisterende sommerhus. Projektet er nærmere beskrevet i det til nævnet fremsendte materiale. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en den 25. august 1970 tinglyst fredningsdeklaration, hvori blandt andet er bestemt, at tagdækning skal være af mørkegrå farve eller af brændte røde eller sorte tegl eller græstørv. Når henses til fredningsdeklarationens klare bestemmelser om tagmateriale og farvevalg samt præcedens i området finder fredningsnævnet ikke anledning til at meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser herom. Fredningsnævnet skal dog udtale, at nævnet ikke har indvendinger imod, at terrasseoverdækningen eventuelt udføres i samme farve og materiale (grå eternit) som sommerhusets eksisterende tagbelægning. Nævnets afgørelse er enstemmig. Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2 indbringes for Naturklagenævnet af Dem, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet, Damgade 4A, 3700 Rønne. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Nexø kommune og Midtbornholms Byggeforretning.. F. Schønnemann, r, ;.~i,; j '. 111". )9. \\ \ 6 (J 00 '3 L(~

20 -2 - Genpart til : Skov- og Naturstyrelsen Til Deres orientering. Fredningsregisteret

I /' KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø 1 20000. Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982 (138-03-59) Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning.

I /' KORTBLAD NR. 5435/ 19l2.:a:r sø 1 20000. Fredningsnævnets kendelse af 18.6.1982 (138-03-59) Bebyggelsesregulering og rekreativ fredning. 05068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05068.00 Fredningen vedrører: Alhammer bugt - delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii

KOM MUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR. 18 FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP STRAND. i 094666:Stt ~1I~ 27 06 ~9 10 10. ~qçhrn.ii ULLERSLEV LOKALPLAN KOM MUNE NR. 18 ~qçhrn.ii ~1I~ - - tkun GVI.DIGTMED ~ESTEMPtINCAF~, - ~DOMMERKONTORETS -IEÅSSEKONTRQLAPPARAT ~ 27 06 ~9 10 10 ~booo5oo i 094666:Stt OOT~ FOR ETSOMMERHUSOMRÅDE VED DINESTRUP

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

02454.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00. Fredningen vedrører: Mosede Fort. Domme. . Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

02454.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00. Fredningen vedrører: Mosede Fort. Domme. . Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 02454.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00 Fredningen vedrører: Mosede Fort e Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-10-1961 Fredningsnævnet 01-06-1959, 23-06-1972 Kendelser

Læs mere

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme 02641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00 Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-05-1962,30-01-1964 I e Fredningsnævnet 20-01-1961,

Læs mere

03662.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00. Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

03662.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00. Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 03662.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00 Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-06-1977, 26-09-1918 Kendelser

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

MATRI KE L FORTEG N E L S E

MATRI KE L FORTEG N E L S E 03663.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03663.00 Fredningen vedrører: Helligdommen Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet 26-06-1995 Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-03-1913,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By.

LOKALPLAN NR. 200 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus By. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B A 0 0 0 0 A A B 0 D 0 A B C A B 0 0 0A 0 0 PANDRUP KOMMUNE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blokhus Klitplantage LOKALPLAN NR. 00 for et sommerhusområde i Blokhus Klitplantage syd for Blokhus

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

02576.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02576.00. Fredningen vedrører: Hammer Bakker. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02576.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02576.00. Fredningen vedrører: Hammer Bakker. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02576.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02576.00 Fredningen vedrører: Hammer Bakker Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-03-1961, 24-08-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere