Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner."

Transkript

1

2

3 FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser samt skatte- og momsregler for personalegoder. Vi kender sikkert svaret. I denne håndbog finder I de vigtigste oplysninger om skat og moms, ligesom vi gennemgår reglerne for de mest almindelige former for personalegoder. Oplysningerne er gode at have ved hånden i det daglige arbejde med et kompliceret fagområde. Skatte- og momsområdet er omfattende, og håndbogen er ikke udtømmende. Håndbogen erstatter derfor ikke individuel rådgivning, og vi opfordrer jer til at tage kontakt til os i konkrete individuelle sager. BDO er landets 4. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed. Vi leverer højt specialiseret viden via BDO SR (Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og BDO KR (Kommunernes Revision) inden for følgende hovedområder: Regnskab, revision og erklæringer, rådgivning, skat og moms, offentlig service og tilsyn samt administrative services. Vores kunder er selskaber, personligt ejede små og mellemstore virksomheder (SMV er), kommuner, regioner og andre offentlige institutioner. Vores Skatte- og momsafdeling drives som en selvstændig rådgivningsenhed med højtuddannede eksperter inden for skat og moms. Brug for rådgivning? Kontakt vores Skatte- og momsafdeling på tlf.: , og læs mere om os på BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Redaktionen er afsluttet den 18. december BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens afslutning.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Den skattepligtige indkomst... 4 Skattesatser... 6 Beløbsgrænser - lønmodtagere... 8 Beløbsgrænser - erhvervsdrivende Ejendomsværdiskat Privatforbrugsposter Skatte- og momsfradrag - udvalgte poster Energiafgifter - satser og godtgørelse 2014 og Skattefri godtgørelse Gevinst/tab på aktier Udbytte Kursgevinst/-tab på fordringer og gæld Dødsboer Gaveafgift Selvangivelsesfrister Overskydende skat/restskat mv Personalegoder generelt Arbejdsgivers indberetningsforpligtelser Personalegoder, alfabetisk: Arbejdstøj/uniform Avis Befordring Biler Bonuspoint Bredbånd/internet Broafgifter Firmafester Firmasport og motion Flytteudgifter... 55

5 Fortæring Fratrædelsesgodtgørelse Helårsbolig Hjemmekontor Hjemme-pc Jubilæumsgratialer/-gaver Jule- og lejlighedsgaver Kantineordninger Kreditkort Kunstforening Kørekort Kørselsgodtgørelse Lystbåd Løsøre til hjemmet Motorcykel Parkering Personalelån Rabatter, prisnedslag mv Rejser Sommerbolig Sponsorbilletter Sundhedsbehandling, alkohol- og rygeafvænning Syge- og ulykkesforsikringer Telefon, herunder mobiltelefon Tv-licens Uddannelses- og kursusudgifter Vaccination Oversigt over personalegoder... 82

6 4 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST Personer Den skattepligtige indkomst er nettoresultatet af den personlige indkomst +/ kapitalindkomst og fratrukket de ligningsmæssige fradrag. Foruden den skattepligtige indkomst opgøres der aktieindkomst. Som personlig indkomst beskattes som hovedregel alt, hvad der ikke beskattes som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Personlig indkomst er især lønindtægt og driftsresultat vedrørende erhvervsmæssig virksomhed. Arbejdsmarkedsbidrag (8 %) fragår i personlig indkomst. Kapitalindkomst er fx renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven samt fortjeneste ved salg af fast ejendom. Ligningsmæssige fradrag er bl.a. befordringsfradrag, kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening samt andre udgifter, der er afholdt for at erhverve lønindtægten. Aktieindkomst omfatter aktieudbytte og fortjeneste/tab på aktier. Udenlandsk indkomst skal oplyses på en særlig selvangivelsesblanket. Selskaber Selskaber opgør alene den skattepligtige indkomst. Underskud Personer Underskud, der fremkommer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et indkomstår, kan uden tidsbegrænsning fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Selskaber Ved skattepligtig indkomst over kr. og ubenyttede underskud til fremførsel over kr. maksimeres modregningsadgangen til kr. (2015). Ved modregning herudover kan indkomsten kun reduceres med 60 %. Resterende underskud fremføres til senere år. For sambeskattede selskaber gælder underskudsbegrænsningen for sambeskatningsindkomsten. Som noget nyt skal alle underskud, også kildeartsbegrænsede underskud, indberettes til SKAT senest den 2. august Underskud, der ikke er indberettet rettidigt, fortabes.

7 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Sambeskatning For sambeskattede selskaber udnyttes underskud efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Selskabets egne underskud fra tidligere år udnyttes (særunderskud). 2. Selskabets egne underskud under sambeskatningen udnyttes. 3. Underskud fra samme år fra de andre selskaber udnyttes i sambeskatningen. 4. Tidligere års underskud under sambeskatningen fra de andre selskaber. Kildeartsbegrænsede underskud Visse underskud vedrørende aktier, ejendomme og kursgevinstloven er kildeartsbegrænsede. Det betyder, at sådanne underskud alene kan modregnes i gevinster vedrørende samme type aktiver, som underskuddet kommer fra. Uudnyttede underskud kan fremføres til modregning uden tidsbegrænsning. Et kildeartsbegrænset underskud under en sambeskatning kan alene modregnes i samme selskabs gevinster vedrørende samme aktiver.

8 6 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 SKATTESATSER Selskaber Selskabsskat, betaler a conto skat 24,5 % 23,5 % Personer Personfradrag 1) - for alle fyldt 18 år for børn og unge under 18 år Bundskat 6,83 % 8,08 % - beregnes af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst Topskat 15 % 15 % - beregnes af personlig indkomst Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget - ugifte ægtepar Skatteloft - personlig indkomst ekskl. kirkeskat 51,7 % 51,95 % - positiv nettokapitalindkomst 42,0 % 42,0 % Aktieindkomst 1) - 27 % af beløb indtil % af beløb derudover Arbejdsmarkedsbidrag 2) 8 % 8 % Sundhedsbidrag 5 % 4 % Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 6 % 5 % Bundfradrag for udligningsskat

9 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle Noter 1) Uudnyttede beløb overføres til ægtefælle. 2) Arbejdsmarkedsbidrag betales af personlig indkomst uden fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger. Der betales dog ikke arbejdsmarkedsbidrag af pensionsudbetalinger, folkepension, førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse o.l.

10 8 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 BELØBSGRÆNSER - LØNMODTAGERE Pensionsindbetalinger, opfyldningsfradrag Aldersopsparing uden fradragsret Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter Befordring, hjem/arbejde km inkl km inkl. 2,10 2,05 - over 120 km 1,05 1,03 - over 120 km i visse udkantskommuner 2,10 2,05 Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag Skattefri befordringsgodtgørelse - kørsel indtil km om året 3,73 3,70 - kørsel udover km om året 2,10 2,05 Loft over rejsefradrag Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet Skattefri bagatelgrænse for øvrige personalegoder i alt i året Beskatning af fri telefon Maks. beskæftigelsesfradrag Maks. fradrag for faglige kontingenter Omfatter ikke kontingenter til A-kasse Bundgrænse for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser

11 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Udenlandske forskere mv., minimumsløn pr. måned før fradrag af AM-bidrag Etableringskonto, indskud i % af nettoløn 1) 60 % 60 % Etableringskonto, minimumsindskud Etableringskonto, dog altid tilladt Etableringsgrænse Samme regler gælder for indskud på en iværksætterkonto. Indskud på en etableringskonto fratrækkes som ligningsmæssigt fradrag. Indskud på en iværksætterkonto fratrækkes i personlig indkomst. Note 1) Der kan opnås fradrag for indskud for det indkomstår, hvori etablering finder sted og de nærmeste efterfølgende 4 indkomstår i % af nettolønindtægten eller i % af overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.

12 10 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 BELØBSGRÆNSER - ERHVERVSDRIVENDE Straksfradrag for småaktiver/-saldi Maks. årlig afskrivning på bygninger og installationer 4 % 4 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler (Hovedregel i AL 5) 25 % 25 % Maks. årlig afskrivning på visse infrastrukturanlæg (AL 5 C) 7 % 7 % Maks. årlig afskrivning på driftsmidler med lang levetid (AL 5 C) 17 % 17 % Inkl. vindmøller over 1 MW anskaffet 1. januar 2013 eller senere Medarbejdende ægtefælle Virksomhedsordningen, kapitalafkastsats 2 % kendes ikke p.t. Virksomhedsordningen, a conto skat 24,5 % 23,5 % Maks. kapitalafkast som personlig indkomst Kapitalafkastordning - henlæggelse til konjunkturudligning, maks. 25 % 25 % - minimumshenlæggelse konjunkturudligningsskat af henlæggelse 24,5 % 23,5 % Min. for køb af aktier eller anparter for anvendelse af særlig kapitalafkastberegning Min. indkomst efter kunstnerindkomstudjævning Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning

13 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Maks. pensionsindskud fra virksomhedssalg Bundfradrag ved salg af blandet benyttede ejendomme Erhvervsmæssig kørsel km årligt, kr. pr. km 3,73 3,70 - udover km årligt, kr. pr. km 2,10 2,05 Beskatning af fri telefon

14 12 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskat op til beløbsgrænse 1 % 1 % Ejendomsværdiskat over beløbsgrænse 3 % 3 % Beløbsgrænse Nedslag 1) For ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes et nedslag på 0,2 % 0,2 % For visse ejendomme erhvervet senest den 1. juli 1998 ydes yderligere et nedslag på 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks Pensionister ydes et nedslag på 2) 0,4 % 0,4 % dog maks. dog maks / /6.000 Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslag - enlige ægtepar reduktionssats 5 % 5 % Noter 1) Nedslaget falder væk ved ejerskifte, bortset fra ved ejerskifte mellem ægtefæller. 2) Fradraget på kr. vedrører fritidsboliger, mens fradraget på kr. vedrører helårsboliger.

15 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER PRIVATFORBRUGSPOSTER Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l Kød og kødvarer Fisk og fiskevarer Mælk, fløde, ost, æg, smør, olier mv Frugt, grøntsager og kartofler Kaffe, te, kakao og sukker Andre fødevarer Fødevarer i alt Sodavand o.l Spiritus og likør Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l Øl Andre drikkevarer Drikkevarer i alt Rengøringsmidler, pudsemidler og -udstyr Blomster, planter, gødning o.l Aviser og tidsskrifter Toiletartikler mv Andet i alt Tobak Beklædning Fodtøj Andre varer, der ikke er nævnt, medregnes efter et konkret skøn. Alle tal er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed. Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug opgøres således: Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugs enhed. Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed. Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed. Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år. Det er alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

16 14 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 SKATTE- OG MOMSFRADRAG - UDVALGTE POSTER Rejse- og overnatningsudgifter Personale Danske og udenlandske forretningsforbindelser Bespisning I virksomhedens lokaler - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Ude i byen (restaurant, kro mv.) - personale, herunder fester mv. - generalforsamling, bestyrelse mv. - forretningsforbindelser Receptioner / jubilæer - indbudt kreds I virksomhedens lokaler - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Ude i byen (restaurant, kro mv.) - kun personale - kun forretningsforbindelser - blandet deltagelse - primært personale - blandet deltagelse - primært forretningsforb. Åbent hus-arrangementer - ubestemt kreds I virksomhedens lokaler - mindre traktement - egentlig bespisning Ude i byen (restaurant, kro mv.) - mindre traktement - egentlig bespisning Gaver Til personale Til forretningsforbindelser Skattefradrag 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x x x x x 25 % 100 % x x x x 2) x x x x x 2) x 25 % 100 % x x Momsfradrag 0 % 25 % 100 % x 1) x 1) 0 % 25 % 100 % x x 4) x 5) x x x x 0 % 25 % 100 % x x x x x x x x 0 % 25 % 100 % x x 3) x x x 3) x 0 % 25 % 100 % x x 1) Kun overnatning. Adgangen til fradrag er betinget af, at overnatning og evt. bespisning, fx morgenmad, faktureres særskilt. 2) Forholdsmæssig fordeling. 3) Efter en konkret vurdering kan der opnås fuld fradragsret. 4) Der kan opnås fuld fradragsret for bespisning af personale i forbindelse med møder af streng erhvervsmæssig karakter samt i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde. 5) I henhold til praksis meldt ud af SKAT i SKM SKAT anerkendes der ikke momsfradrag for bespisning i forbindelse med generalforsamlinger i egne lokaler.

17 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER ENERGIAFGIFTER SATSER OG GODTGØRELSE 2014 OG 2015 Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter. Størrelsen af disse fremgår af fakturaerne fra de forskellige leverandører. Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort de afgifter, som de har betalt, som procesenergi. Nedenfor gennemgår vi hovedreglerne for denne godtgørelse, samt de satser, som er gældende for 2014/2015. Betingelser for godtgørelse Der gælder følgende betingelser: 1. At virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne 2. At virksomheden selv forbruger energien 3. At der sker en fordeling mellem energi, der anvendes til procesformål, og energi, der anvendes til rumvarme/varmt vand eller til komfortkøling Ad 1. Udgifter, som ikke berettiger til momsfradrag, fx fordi der er tale om naturalaflønning i form af sparede private udgifter, giver heller ikke mulighed for godtgørelse. Herudover betyder betingelsen, at virksomheder med delvis momsfradrag kun er berettiget til godtgørelse i samme omfang - altså med samme procent - som de har momsfradrag. Ad 2. Energien / vandet skal være forbrugt i virksomheden. En virksomhed, som afholder en medarbejders forbrugsudgifter har derfor ikke fradrag herfor. Er der tale om fx udlejning af bolig til en medarbejder, er arbejdsgiveren ikke berettiget til godtgørelse, når energien og vandet er forbrugt af medarbejderen/lejeren. I blandede ejendomme, hvor virksomheden selv bruger en del af lokalerne, mens resten udlejes, anbefaler vi, at der opsættes bimålere til at måle lejerens forbrug, der ikke kan godtgøres, men skal viderefaktureres til lejer. Ad 3. Fordelingen er nødvendig, fordi der gives næsten fuld godtgørelse for energi, der anvendes til procesformål, mens der - bortset fra elafgift, jf. skemaet nedenfor - ikke er godtgørelse af afgifter på energi til rumvarme / varmt vand eller til komfortkøling. Hvis en energikilde kun anvendes til en af delene, er fordelingen nem at foretage. Anvendes energikilden til både det ene og det andet,

18 16 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 kan fordelingen enten ske på basis af en konkret måling eller efter en kvadratmeterberegning, der reducerer godtgørelsen med 10 kr. pr. m2 pr. måned. Komfortkøling dækker over køling fra airconditionanlæg i fx butikker og kontorer. Altså køling, der sker af hensyn til kunder og de ansatte. I mange virksomheder sker der køling i lokaler med flere aktiviteter. Definering af procesenergi kontra komfortkøling sker ud fra en vurdering af formålet med kølingen. Energi til køling af fx frysere og kølediske i supermarkeder er således ikke komfortkøling. Fordelingen kan ske efter måling eller efter m2. Vandafgift Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres vandafgift inklusive den særlige drikkevandsbeskyttelsesafgift i samme omfang, som de har fradrag for moms. Skematisk oversigt over godtgørelserne Skemaet angiver eksempler på satser og godtgørelse på de mest almindelige energiprodukter. Afgiften opkræves af leverandøren, der skal angive den aktuelle sats på energiproduktet. Godtgørelsen sker via forbrugerens momsangivelse. Afgiftssatserne for 2015 blev lempet ved lov nr af 5. november 2014 (L ). De nye afgiftssatser for 2015 er indarbejdet i tabellen. Energiprodukt Afgiftssats Afgiftssats Procesenergi, godtgørelse Varme/køling, godtgørelse / /2015 Elafgift øre/kwh 83,3 87,8 1) 82,9 %/87,4 % 42,1 %/49,8 % Naturgas øre/kwh 284,5 215,8 97,73 %/91,74 % 2) 0 3) Dieselolie motordrift øre/l 294,4 299,7 Ikke godtg., motordrift Fyringsolie øre/l 257,7 195,5 97,73 %/91,74 % 2) 0 3) 0 3) Fuel-olie øre/kg 292,1 221,5 97,73 %/91,74 % 2) 0 3) Stenkul kr./ GJ 71,8 54,5 97,73 %/91,74 % 2) 0 3) Fjernvarme Fjernvarme kan være fremstillet af forskellige brændselstyper og afgiften er derfor individuelt beregnet af leverandøren. 97,73 %/91,74 % 2) 0 3)

19 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Der er CO2-afgift, og i mange tilfælde NOx afgift og svovlafgift, på brændsler. Disse afgifter er der som udgangspunkt ikke godtgørelse af. 1) Betinget af at PSO-lovgivningen bliver godkendt i EU. Ellers er satsen for ,7 og godtgørelsen er 84,3. 2) Der er ikke godtgørelse af afgift til motordrift dog er der særlige regler for landbrug, skovbrug, gartnerier og fiskeri m.fl. hvor der er fradrag for motordrift, med en mindre reduktion. 3) Der er ikke godtgørelse på opvarmning af rum, varmt vand og komfortkøling dog er der en begrænset godtgørelse på elafgift til disse formål. I visse situationer kan opvarmningen/køling anses som procesenergi.

20 18 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 SKATTEFRI GODTGØRELSE 2015 Befordringsgodtgørelse Ved befordringsgodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, når der er tale om erhvervsmæssig kørsel, og udbetaling sker efter regler fastsat af Skatterådet. Erhvervsmæssig kørsel er: 1) kørsel mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder 2) kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgiver) 3) kørsel inden for samme arbejdsplads. Personligt erhvervsdrivende, som benytter egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan uden dokumentation for udgiftens størrelse fratrække udgiften til erhvervsmæssig kørsel med samme satser, som lønmodtagere kan modtage befordringsgodtgørelse (2015): kørsel indtil km om året: 3,70 kr. pr. km. kørsel udover km om året: 2,05 kr. pr. km. Satsen for brug af egen motorcykel er den samme som for egen bil. Der kan også udbetales skattefri befordringsgodtgørelse ved brug af egen cykel, knallert eller EU-knallert til erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen må ikke overstige 0,52 kr. pr. km. 60-dages reglen Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og samme arbejdsplads, bliver kørslen privat fra arbejdsdag nr. 61. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Det skal bemærkes, at 60-dages reglen kun skal vurderes over 12 måneder mod tidligere 24 måneder. Herudover er der en formodningsregel om, at hvis den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, så anses befordringen for at være erhvervsmæssig. Rejsegodtgørelse Ved rejsegodtgørelse forstås beløb, der udbetales til dækning af lønmodtagerens merudgifter til ophold og fortæring under rejse.

21 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER En lønmodtager er på rejse i arbejdsgiverens tjeneste, når rejsen er forbundet med overnatning væk fra bopælen, og rejsen har en varighed på minimum 24 timer. Det er således ikke muligt at udbetale skattefri rejsegodtgørelse for endagsrejser. Godtgørelsessatserne til dækning af fortæring og småfornødenheder udbetales pr. døgn, og derefter kan der udbetales en skattefri rejsegodtgørelse for tilsluttede rejsetimer på 1/24 af satsen pr. time. Det er generelt en betingelse for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, at der rejses til en midlertidig arbejdsplads. Satsen til kost og småfornødenheder er 471 kr. pr. døgn ved rejse i Danmark og i udlandet. Der er fastsat en tidsbegrænsning på 12 måneder for udbetaling af skattefrie godtgørelser ved ophold på samme sted. Efter 12-månedersperioden kan eventuelle merudgifter enten refunderes skattefrit af arbejdsgiveren efter dokumentation, eller de dokumenterede merudgifter kan fratrækkes som ligningsmæssige fradrag, hvis der fortsat er tale om en midlertidig arbejdsplads. Maksimum for fradrag for rejseudgifter er kr. årligt, og der er ingen bundgrænse for anvendelse af lønmodtagerfradrag. Der er altså fradrag for første krone. Reduktion for fri fortæring sker med 15 %, 30 % og 30 % af satsen for henholdsvis morgenmad, frokost og middag. Ved rejse med overnatning kan der til logi udbetales 202 kr. pr. døgn. Logigodtgørelsen er ikke omfattet af 12-måneders tidsbegrænsningen, men det er et krav for udbetalingen, at arbejdsstedet er midlertidigt. Logigodtgørelsen udbetales pr. døgn. Der kan derfor først udbetales skattefri logigodtgørelse, når en rejse har varet i mindst 24 timer. Herefter kan logigodtgørelsen kun udbetales pr. fulde døgn - i modsætning til kostgodtgørelse, der også kan udbetales pr. påbegyndt time på tilsluttende rejsedag. Hvis arbejdsgiveren betaler lønmodtagerens udgifter ved rejse i Danmark eller i udlandet efter regning, kan arbejdsgiveren som tillæg til lønnen udbetale indtil 25 % af satsen for kost og småfornødenheder pr. døgn som skattefri godtgørelse, hvilket svarer til 117,75 kr. Der er mulighed for at tage fradrag med 25 %-satsen i det omfang, arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelsen.

22 20 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 Det er ikke muligt at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse herunder 25 %-godtgørelse mod lønreduktion. Selvstændige erhvervsdrivende kan foretage fradrag med satserne for skattefri godtgørelse ved rejse med overnatning. Fradraget sker i personlig indkomst. Idrætsforeninger - skattefri godtgørelse Idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand til foreningens skattefri virksomhed. Skattefriheden er betinget af: 1) at godtgørelsen udbetales for arbejde udført som led i foreningens skattefri virksomhed. 2) at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. 3) at godtgørelsen ikke overstiger Skatterådets satser. Er betingelserne ikke opfyldt, eller sker der udbetaling til lønnede bestyrelsesmedlemmer eller lønnede medhjælpere, er godtgørelserne som udgangspunkt skattepligtige. Der kan udbetales skattefri godtgørelse med følgende beløb 1) :

23 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Kørsel i egen bil indtil km om året 3,73 3,70 Kørsel udover km om året 2,10 2,05 Rejsegodtgørelse Se satserne under Skattefri godtgørelse 2015 på side 18 Fortæring ved endagsarrangementer, udenbys kampe, stævner mv. af mindst 5 timers varighed (pr. dag) Telefonsamtaler, herunder internetforbrug (årligt) Multimedier (telefon, bredbånd eller pc) Skattefri 2) Skattefri 2) Andre udgifter - administrative omkostninger, fx kontorartikler, porto og møder (årligt) til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning, fx sportstøj o.l. (årligt) Idrætsdommere kan i stedet for dækning af - andre udgifter få udbetalt pr. kamp dog maks. pr. dag Noter 1) Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt, skattepligtige. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og indberetningspligt vil herefter være gældende. For et indkomstår kan der ikke udbetales skattefri godtgørelse, samtidig med at udgifter refunderes efter regning. Dette gælder for hver af de anførte udgiftstyper. 2) Hvis en ulønnet får stillet telefon, bredbånd eller pc til rådighed i forbindelse med foreningens skattefri virksomhed, anses vedkommende fortsat som ulønnet og er ikke skattepligtig af de pågældende goder. Der kan ikke samtidigt udbetales skattefri godtgørelse for udgifter, som vedkommende afholder til tilsvarende ydelser.

24 22 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 GEVINST/TAB PÅ AKTIER Personer - Hovedregler Alle aktier uanset ejertid Gevinst Tab Beskattes som aktieindkomst (27 % / 42 %). Unoterede aktier: Tab fradrages i aktieindkomst. Ved negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten. Børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Gevinst /tab Beskattes som kapitalindkomst. Selskaber - Hovedregler Avance Tab Udbytte Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Egne aktier Ingen beskatning Intet fradrag Ingen beskatning Børsnoterede portefølje aktier Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning Unoterede portefølje aktier Næringsaktier Ingen beskatning Intet fradrag Beskatning Kun 70 % af udlodninger fra 1/ Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning ABL 19-aktier + beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beskatning efter lagerprincippet Fradrag efter lagerprincippet Beskatning

25 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER UDBYTTE Personer Personers beskatning af aktieudbytte: Personlig indkomst Aktieindkomst Kapitalindkomst Udbytte af aktier erhvervet som led i næringsvirksomhed samt visse personalegoder til hovedaktionærer Udbytte af danske og udenlandske aktier, bortset fra udbytte af ABL 19-aktier ABL 19-aktier (investeringsselskaber) Personers beskatning af aktieindkomst: % kr. 42 % Udover kr. Lempelse for udenlandsk skat Ved erhvervelse af indtægter fra udlandet, herunder udenlandske udbytter, sker der som hovedregel lempelse - nedsættelse - af den danske skat efter en af følgende metoder: Lempelsesmetode Kildeland (udland) Bopælsland (Danmark) Credit (ifølge skatteaftale eller efter ligningslovens 33) Beskatter helt eller delvist Lemper for det mindste beløb af den udenlandske eller den danske skat af indtægten Matching credit (ifølge skatteaftale) Gør ikke brug af sin fulde beskatningsret Lemper for den skat, kildelandet kunne have opkrævet af indtægten Exemption (ifølge skatteaftale) Beskatter helt eller delvist Lemper for den skat, som forholdsmæssigt vedrører den udenlandske indtægt - medfører reelt, at indtægten er skattefri

26 24 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 KURSGEVINST/-TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD Kursgevinstloven er kendt for sine mange overgangsregler. Derfor er det vanskeligt i skemaform at give et fuldstændigt overblik over lovens regler. Nedenfor har vi i 5 skemaer anført lovens hovedregler. Vi anbefaler, at der ikke foretages dispositioner alene på grundlag af nedenstående skemaer. Det skal bemærkes, at der skete væsentlige ændringer for personers beskatning af kursgevinst/-tab på fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere. Tilsvarende skete der mindre ændringer for selskabers fradrag for kurstab på gæld optaget den 27. januar 2010 eller senere. Skemaerne nedenfor beskriver kun reglerne for fordringer og gæld erhvervet/optaget den 27. januar 2010 eller senere. FORDRINGER Kursgevinster Obligationer Gældsbreve Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Præmieobligationer Konvertible obligationer Personer Skattepligt, men bagatelgrænse på kr. Selskaber Skattepligt Er ikke omfattet af kursgevinstloven Beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven FORDRINGER Kurstab Obligationer Gældsbreve Indekserede fordringer Valutafordringer Koncernforbundne selskaber Personer Fradrag. Dog ikke fradrag for kurstab på fordringer på hovedaktionærselskaber eller til nærtstående familiemedlemmer. Bagatelgrænse på kr. Selskaber Fradrag Fradrag Ikke fradrag Erhvervsmæssige Fradrag fordringer eller erhvervet i tilknytning til erhvervsmæssig drift Fradrag

27 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER GÆLD Personer Selskaber Kursgevinster Obligationslån Skattefri Skattepligt Gældsbreve Kontantlån Skattepligt, dog ikke i forbindelse med ejerskifte af ejendom Valutagæld Koncernforbundne selskaber Skattepligt inkl. valutakursændringer, men baga- valutakursændringer Skattepligt inkl. telgrænse på kr. Skattepligt, dog skattefri, hvis kreditorselskabet ikke har fradrag for det modsvarende tab GÆLD Personer Selskaber Kurstab Obligationslån Ikke fradrag Fradrag Gældsbreve Kontantlån og pari-pari-lån Valutagæld Fradrag inkl. valutakursændringer, Fradrag men bagatel- grænse på kr. Koncernforbundne selskaber Fradrag LÅNE- OMKOST- NINGER Løbetid under 2 år Kontantlån og pari-pari-lån Selskaber Personer Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Låneomkostninger Omkostninger ved sikkerhedsstillelse Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Løbetid på 2 år eller mere Kontantlån og pari-pari-lån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Obligationslån Ikke fradrag Ikke fradrag Fradrag Fradrag Valutalån Fradrag Fradrag Fradrag Fradrag

28 26 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 DØDSBOER Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed 1) - boets aktiver ved boafslutning 2) boets nettoformue ved boafslutning Grænse for medregning af virksomhedsog konjunkturopsparing Bundgrænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag, fradrag i skat pr. mdr Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Boafgift Boafgiften påhviler dødsboet. Størrelsen af boafgiften afhænger af, hvem der skal arve. Boafgiften beregnes under et af de værdier, som afdøde efterlader sig. Arving Boafgift Ægtefælle Almennyttige fonde (efter ansøgning) Børn, stedbørn og disses afkom Forældre Barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle Fælles bopæl med afdød i 2 år Fraskilt/frasepareret ægtefælle Visse plejebørn Alle andre Ingen 15 % af beløb over kr. (2014: kr.) 15 % af beløb over kr. (2014: kr.) + tillægsafgift på 25 % efter fradrag af boafgift, dvs. maksimalt 36,25 % Noter 1) Længstlevende ægtefælles boslod medregnes ikke. 2) Heri medregnes ikke fast ejendom, der kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen.

29 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER GAVEAFGIFT Gaveafgiften er på 15 % af årlige gaver udover det afgiftsfrie beløb på kr. i Ægtefæller anses for to selvstændige givere og modtagere. Det vil sige, at de i 2015 hver kan give et barn kr. afgiftsfrit, eller i alt kr. Et svigerbarn kan afgiftsfrit få kr. fra hver af svigerforældrene (2015). Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. Gaver og arveforskud til personer, som ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne bl.a. gaver til søskende 1), er indkomstskattepligtige. Modtager Afgiftsfrit pr. år Afgiftssats Ægtefælle - 0 % Børn, stedbørn og deres afkom Forældre Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle Fælles bopæl med gavegiver i 2 år 1) Visse plejebørn 1) Stedforældre Bedsteforældre % ,25 % Svigerbørn i øvrigt % Alle andre Intet Indkomstskat Note 1) Visse ugifte samlevende og visse plejebørn er ligestillede med andre nærtstående i afgiftsmæssig henseende.

30 28 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 SELVANGIVELSESFRISTER Personer For indkomståret 2014 modtager ikke-erhvervsdrivende skatteydere i marts/april 2015 en årsopgørelse med de oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af. Hvis man kan acceptere årsopgørelsen med de anførte oplysninger, behøver man ikke at foretage sig noget. Hvis man har rettelser eller tilføjelser til de anførte oplysninger, har man pligt til at indsende selvangivelse senest den 1. maj Personer, der får tilsendt en årsopgørelse, kan senest den 1. maj 2015 fravælge denne ordning ved en skriftlig anmodning til SKAT. Selvangivelsesfristen udskydes herefter til den 1. juli Bogførings- og regnskabspligtige personer skal indgive selvangivelse senest den 1. juli Ægtefæller har samme selvangivelsesfrist - dvs. den seneste frist gælder for begge. Foreligger en selvangivelse ikke rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende skal indgive selvangivelsen digitalt. Pligten til at indgive selvangivelsen digitalt omfatter dog ikke: 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter kildeskatteloven. 2) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i kursgevinstloven. 3) Selvangivelsespligtige, der efter skattekontrolloven har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. 4) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven og indsender de selskabsretlige dokumenter sammen med selvangivelsen. 5) Selvangivelsespligtige, der overdrager virksomhed efter kildeskattelovens regler om skattemæssig succession. 6) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings- eller forsikringssum og efter ejendomsavancebeskatningsloven, skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse.

31 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER ) Selvangivelsespligtige, der indtræder eller udtræder af skattepligten i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1, eller skattepligtige, der flytter skattemæssigt hjemsted til udlandet i løbet af indkomståret efter kildeskattelovens 1. 8) Selvangivelsespligtige, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende i skattemæssig forstand. Selskaber Selvangivelsen skal indberettes digitalt via det nye TastSelv Selskabsskat, som SKAT først har klar til brug i foråret For indkomståret 2014 er fristen for indsendelse af selvangivelsen derfor udskudt for alle til den 2. august 2015.

32 30 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 OVERSKYDENDE SKAT/RESTSKAT MV. Personer Anmodning om udbetaling af overskydende skat ( 55-udbetaling) skal for 2015 være fremsat over for skattemyndighederne senest den 30. december Der ydes ikke renter af sådanne tilbagebetalinger. Overskydende skat for 2014 tilbagebetales i perioden 1. marts - 1. oktober 2015 med et skattefrit rentetillæg på 0,5 %. For helt at undgå rentetillæg skal restskatten indbetales inden årets udgang. Betaling af restskat efter årets udgang og indtil den 1. juli pålægges en dag-til-dag rente, som for 2014 er fastsat til 2,9 % pro anno. Ved betaling efter den 1. juli bliver restskatten for 2014 pålagt et rentetillæg på 4,9 %. Restskat for 2014, som ikke overstiger kr. (2015: kr.), overføres til opkrævning sammen med forskudsskatten for Der skal betales et ikke-fradragsberettiget procenttillæg på 4,9 %. Restskat for 2014 udover kr. (2015: kr.) opkræves sammen med et ikke-fradragsberettiget procenttillæg på 4,9 % i 3 rater i august, september og oktober Ændringer til forskudsopgørelsen 2015 (TastSelv) Ændringer til forskudsopgørelsen kan indtastes via internettet eller telefon indtil udgangen af Selskaber Indbetaling af a conto skat senest den 20. marts 2015 godskrives et procenttillæg på 0,3 %, og indbetalinger efter den 20. marts men senest den 20. november fratrækkes et procenttillæg på 0,3 %. Overskydende skat for 2015 tillægges en skattefri godtgørelse på 1,0 % og modregnes som hovedregel i den ordinære a conto skat til betaling senest den 20. november Restskat for 2015 opkræves med et ikke-fradragsberettiget tillæg på 4,5 % den 1. november 2016

33 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER PERSONALEGODER GENERELT Reglerne om beskatning af personalegoder findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt fra naturalier, sparet privatforbrug og adgang til at benytte arbejdsgiverens ejendele. Reglerne gælder for lønmodtagere og som udgangspunkt for honorar modtagere, bestyrelsesmedlemmer og visse konsulenter. Som hovedregel fastsættes det skattepligtige beløb på grundlag af markedsværdien. Det vil sige, at den skattemæssige værdi udgør det beløb, som det må antages at koste den ansatte at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Den ansattes egenbetaling med beskattede midler til arbejdsgiveren fratrækkes i den skattepligtige værdi. Bruttotrækordninger Skattemæssigt anerkendes det, at en arbejdsgiver og en arbejdstager kan aftale en lavere bruttoløn. Arbejdsgiveren kan i den forbindelse påtage sig udgifter, som egentlig vedrører medarbejderens privatsfære - såkaldte bruttotrækordninger. Godet betales dermed ved, at medarbejderen trækkes i løn før beregning af skat og sociale bidrag. Fordelen ved bruttotrækmodellen er, at medarbejderen konverterer højt beskattet løn på op til ca. 56 % til et personalegode, der er meget lempeligere eller måske slet ikke beskattet. Bruttotrækordninger er kun attraktive vedrørende skattefrie personalegoder eller goder, der er lempeligere beskattet end almindelig pengeløn. Aftaler om pc-ordninger indgået 1. januar 2012 eller senere kan ikke finansieres som bruttotræk uden skattemæssige konsekvenser for ordningen. Efter praksis stilles følgende betingelser for, at en aftale om bruttolønnedgang skattemæssigt accepteres: Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig Overenskomster, som parterne er bundet af, skal fx kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder. Som udgangspunkt skal både ind- og udtræden af en ordning ske ved et sædvanligt aftaletidspunkt. Kravet er ikke ensbetydende med, at der ikke kan ske ekstraordinære forhandlinger om lønnen.

34 32 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 Det er ikke et krav, at lønnedgangen skal være fuldstændig sammenfaldende med den periode, hvor godet er stillet til rådighed. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af godet eller af de løbende omkostninger, arbejdsgiveren har ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktpart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Bagatelgrænsen Personalegoder til en samlet årlig værdi op til kr. (2015) er skattefrie efter bagatelgrænsereglerne, hvis personalegodet er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Hvis den ansatte har flere arbejdsgivere, sker der sammenlægning. Hvis beløbsgrænsen overskrides, er den samlede værdi af personalegoderne skattepligtig. I SKATs juridiske vejledning er nævnt en række typiske eksempler på personalegoder, der omfattes af bagatelgrænsen: Vaccination af medarbejdere Mad og drikke ved overarbejde Fri avis til brug for arbejdet Ferie i forlængelse af tjenesterejser, fx når det medfører besparelser for arbejdsgiveren Ansattes private kørsel i en bil, der ikke er omfattet af reglerne om fri bil (fx en kranbil), når kørslen sker i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i forbindelse med arbejdets udførelse Frikort til offentlig befordring, der er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring Kreditkortordninger Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren - evt. med arbejdsgiverens logo. Der skal som nævnt være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål, er ikke omfattet. Som eksempel på et gode, der falder uden for reglen, nævnes en frirejse, der ydes til udvalgte ansatte efter en længerevarende spidsbelastning som alternativ til et løntillæg.

35 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Bagatelgrænsen på kr. Med bagatelgrænsereglen er det muligt for en arbejdsgiver at give skattefrie personalegoder for kr. pr. år til den enkelte medarbejder. Hvis bagatelgrænsen på kr. overskrides, er medarbejderen skattepligtig af hele beløbet og ikke kun den overskydende del. Der gælder særlige regler for julegaver, se side 62. En række goder omfattes ikke af bagatelgrænsereglerne, selv om værdien ikke overstiger kr. Men værdien af disse goder skal omvendt heller ikke tælles med ved opgørelsen af, om grænsen er overskredet. Goderne, der ikke omfattes, er: Personalegoder med fast værdiansættelse (fx fri bil og fri telefon) Personalelån Radio- og tv-licens Goder omfattet af bagatelgrænsereglerne på kr. (arbejds relaterede goder) Skattefrie lejlighedsgaver (fx gave i anledning af rund fødselsdag) Skattefrie goder i øvrigt Goder, som anses som skattefri personalepleje, fx kaffe- og frugtordning på arbejdspladsen. Momsmæssig behandling af personalegoder Vi beskriver den momsmæssige behandling af de enkelte typer af personalegoder under hvert afsnit. Generelle fradragsregler Afholdelse af udgifter til personalet berettiger i princippet til momsfradrag på lige fod med alle andre momsbelagte omkostninger, som virksomheden afholder. Generelt kan fradragsretten inddeles i tre kategorier: Fuld fradragsret Delvis fradragsret Ingen fradragsret. Fradragsretten for personalegoder kan falde ind under alle tre kategorier, derfor en kort beskrivelse: Fuld fradragsret Når virksomheden er momsregistreret, er der adgang til fuldt momsfradrag, når udgifterne kan henføres til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

36 34 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 Den fulde fradragsret gælder som udgangspunkt også, når indkøbet kommer personalet til gode. Det gælder fx indkøb af skriveborde, stole, kuglepenne, pc er mv., som bruges i virksomheden. Delvis fradragsret Hvis indkøb af varer og ydelser ikke udelukkende anvendes til den momspligtige virksomhed, men anvendes både erhvervsmæssigt og privat, kan virksomheden ikke fradrage momsen fuldt ud. Dette er meget ofte relevant ved indkøb af varer og ydelser til personalet. Som eksempler på indkøb, der ofte anvendes blandet, kan nævnes udgifter til mobiltelefoner, hjemme-pc er mv. For indkøb af varer og ydelser, som anvendes blandet, er der kun mulighed for delvist momsfradrag. Hvor stor en del af momsen, der kan fradrages, afhænger af, hvilken type omkostning der er tale om, idet momsloven har fastsat forskellige regler for forskellige typer af omkostninger. Hovedreglen er, at der skal foretages et skøn, når en vare eller ydelse anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Skønnet skal være baseret på de konkrete omstændigheder og kan baseres enten på det enkelte indkøb, på en gruppe af medarbejdere eller på alle medarbejdere tilsammen. Det er imidlertid vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at der er foretaget et konkret skøn, og hvilke faktorer der er lagt til grund for skønnet. Ingen fradragsret I momsloven er der en lang række indkøb, hvor der ikke kan tages fradrag, selv om indkøbet faktisk kun bruges i den momspligtige virksomhed. Det gælder fx udgifter til goder, som har karakter af naturalieaflønning for medarbejderne. Ved vurdering heraf indgår først og fremmest, om godet medfører skattepligt for den pågældende medarbejder. Den momsmæssige behandling af personalegoder er også afhængig af, hvordan aftalerne mellem virksomheden og medarbejderne sammensættes. Som eksempel kan nævnes, at moms af udgifter til mad og drikkevarer til personalet normalt ikke kan fratrækkes. Denne begrænsning bortfalder imidlertid, hvis medarbejderne betaler for maden. Virksomheden skal så i stedet afregne salgsmoms af medarbejdernes betaling. Dette gælder, selv om medarbejdernes betaling ikke dækker virksomhedens omkostninger til indkøb af maden. Hvis betalingen ikke dækker virksomhedens omkostninger, skal der betales et højere beløb i salgsmoms, kaldet kantinemoms, se side 63.

37 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER Ved gennemgang af de enkelte typer af personalegoder beskrives de forskellige muligheder for den momsmæssige behandling. Lønsumsafgiftsmæssig behandling af personalegoder Virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftspligten, skal som udgangspunkt medregne den skattepligtige værdi af personalegoder til lønsumsafgiftsgrundlaget. Om værdien af naturalieaflønningen skal indgå i lønsumsafgiftsgrundlaget bestemmes af, om goderne berettiger til feriegodtgørelse. Goderne skal indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, når de er indkomstskattepligtige. Værdien af fri kost og logi, fri bil, telefon, sommerhus, lystbåd mv. skal derfor indgå i beregningsgrundlaget for lønsumsafgift. Skatte- og momsmæssig behandling af udvalgte personalegoder I det følgende gennemgår vi den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige typer af personalegoder, som virksomhederne tilbyder deres personale. Ved gennemgangen beskriver vi beskatningen af medarbejderen, bidragspligten, værdiansættelsen af godet samt virksomhedens momsmæssige behandling af godet. Ved den momsmæssige gennemgang af de enkelte typer af personalegoder har vi valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed, der udelukkende har momspligtig omsætning, så virksomheden - som udgangspunkt - har adgang til at fratrække momsen fuldt ud. Virksomheder, som er begrænset i sin fradragsret, som følge af momsfrie aktiviteter, skal ved fastsættelsen af fradragsretten for personalegoder, yderligere begrænses i forhold til virksomhedens omsætningsfordeling (fradragsprocent). ARBEJDSGIVERS INDBERETNINGSFORPLIGTELSER Arbejdsgivere har ikke indberetningspligt for personalegoder, når værdien af det enkelte gode ikke overstiger kr. Endvidere skal arbejdsgiver ikke holde regnskab med, hvor mange personale goder den enkelte medarbejder modtager, eller om den skattefri bagatelgrænse overskrides for den enkelte medarbejder. Der er således kun indberetningspligt for skattepligtige goder, hvor værdien af det enkelte gode overstiger kr. Det er fortsat relevant for arbejdsgiver at få værdiansat de skattepligtige goder korrekt, ligesom det er relevant at tage stilling til, om der er

38 36 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 tale om ét enkelt gode, eller om godet anses som ydet i sammenhæng med andre goder, og hvor den samlede værdi overstiger kr. Følgende goder er undtaget fra indberetningspligten: Goder omfattet af den gamle bagatelgrænse (arbejdsbetingede personalegoder med værdi op til kr. pr. år.) Der skal ikke foretages indberetning af godets samlede værdi, uanset om værdien overskrider bagatelgrænsen på kr. Goder omfattet af den nye bagatelgrænse (mindre skattepligtige goder med værdi på op til kr. pr. gode) Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv. Firmabørnehave og firmavuggestue til rådighed Privat lejlighedsvis benyttelse af arbejdsredskaber mv. Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet Parkering ved arbejdspladsen Fri avis leveret på bopælen tildelt uden lønnedgang. Indberetningen skal foretages ved angivelse af personalegodets skattepligtige værdi, med undtagelse af frikort til offentlig befordring, der kun angives ved en krydsmarkering. Værdien skal indberettes mindst en gang månedligt. Hvis godet/fordelen skattemæssigt vedrører en lønperiode, der ikke er en kalendermåned, eller hvis personalegodet vedrører flere perioder, opgøres værdien forholdsmæssigt til den periode, som indberetningen vedrører. For følgende rubrikker i indberetningen, er der dog særlige regler for værdiansættelsen: Rubrik 19 - Fri bil Rubrik 20 - Værdi af fri telefon Rubrik 21 - Værdi af fri kost og logi Rubrik 50 - Værdi af fri helårsbolig Rubrik 51 - Værdi af fri sommerbolig Rubrik 52 - Værdi af fri lystbåd Rubrik 53 - Værdi af fri medie-/radiolicens.

39 PERSONALEGODER ALFABETISK

40 38 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2015 Personalegoder, alfabetisk A ARBEJDSTØJ/UNIFORM Arbejdstøj/uniform stillet til rådighed beskattes ikke - forudsat at beklædningen er passende for det pågældende arbejde. Men også arbejdsgiverbetalt beklædning i form af habitter, skjorter og trøjer er som udgangspunkt skattefri, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Tøjet skal i overvejende grad været anskaffet i arbejdsgiverens interesse. Det betyder, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet. Udgiften til tøj må årligt ikke - sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af den særlige bagatelgrænse for visse personalegoder - overstige kr. (2015). Almindelige beklædningsgenstande falder ind under bagatelgrænsen, hvis der er en direkte sammenhæng mellem tøjet og arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen kan derfor ikke anvendes, hvis tøjet har karakter af almindelig privat beklædning, idet der i så fald ikke kan påvises en konkret sammenhæng med den ansattes arbejde. Hvis tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning med synligt navn, logo eller tilsvarende, og i øvrigt i overvejende grad anvendes i arbejdstiden, er der normalt ikke grundlag for beskatning, hvis tøjet efter en konkret vurdering ikke erstatter privat tøj. For at være nogenlunde sikker på ikke at blive beskattet af en tøjordning er det derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder vælger tøj, som naturligt kan benyttes af den pågældende i arbejdstiden. Samtidig er det en forudsætning for skattefriheden, at tøjet er påført synligt navn eller logo. Er disse betingelser overholdt, er der som altovervejende hovedregel ikke grundlag for at beskatte medarbejderne af tøjets værdi. Momsmæssig behandling af arbejdstøj Moms vedrørende arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personalet i arbejdstiden, kan fradrages 100 %. Det er en forudsætning, at virksomheden afholder udgiften til køb af arbejdstøj mv., samt at virksomheden ejer arbejdstøjet.

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017

SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 SKAT, MOMS OG PERSONALEGODER 2017 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Skat 2011. En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser

Skat 2011. En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser Skat 2011 En opslagsbog med skattesatser og beløbsgrænser BDo // Skat 2011 Copyright BDo Statsautoriseret reisionsaktieselskab Januar 2011 Denne publikation er skreet i generelle endinger og skal alene

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Dahl, Rask & Partnere Stoholm Revisionskontor Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestergade 6 7850 Stoholm Tlf. 97 54 16 00 Fa 97 54 16 37 Kontorhuset Jebjerg Statsautoriseret

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere