... Atlractioh l79 ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Atlractioh l79 ~"

Transkript

1 ... Atlractioh l79 ~

2 nr.53 l Bestyrelsen: Klubblad for Traction Avant Danmark Formand: Kim Bo Clasen, St engårds Alle ll8, 2800 Lyngby. Tlf: Kasser er: J ens E. Sanning, Hårbyve j 3, Hårby, 8660 Skanderbor g. Tlf: Sekret ær: J Ørgen Kjær, Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: Klubbuti k: Benny A. J ensen, Hækmosen SE, 2730 Herlev. Tlf : Reservedel e : St een J ensen, KØbenhavns ve j 30, 3400 HillerØd. Tlf : KLUBBENS GIRONUM'IER: Bladredaktionsgruppe: Pet e r Jue l J eppesen, Strandgade l OB, J., 1401 København K. Tlf : J ens MØller Nicolai sen, Ravns borggade SA, 4.t h, 2200 Kbh. N. Tlf: Stof til næste nummer sendes til Peter Juel J eppesen. Deadline: l. februar med morgenposten. Næste nwrøner udkomne r omkring l. marts. 32

3 Nyt fra ind- og udland Vinteren e r nu over os, og de som har gode opvarmningmuligheder kan jo gå og pusle med de r es kære bile r. Vi andre kan derimod glæde os til, at sne og frost bliver afløst af fuglesang og forårsblomster - og hvad denne årstid vil byde på af arrangementer. Men før dette sker, e r de r nogle arrangementer. Biler i Bella - den store biludstilling i KØbenhavn, bliver afholdt i dagene fra de n 10. til de n 19. januar. Der er også den meget store biludsti lling med ældre biler, Retromabile i Paris fra den 14. til den 23. februar. He r vil Danmark sillnænd blive r epræsenteret i form af e n gruppe ICCCR-92 folk, som s kal prøve at lokke nogle franskn~d herop til august I vores l ill e klub e r de r også nogl e aktivi teter, som I vil kunne l æse om i aktivitetskalenderen vil blive et år, som står i ICCCR' s tegn. Meget e r faldet på plads og meget mangler stadig - sådan s kal det jo nok være på nuvær ende tids punkt. Men lad mig benytte l ejligheden til at opfordre ALLE, de r har l yst til at give en hjælpenrle hånd med på træffet til at melde sig under fane rne. Der vil være brug for alle, til mage forskellige opgaver, lige fra modtagelsen og teltet til at vise folk på plads på pladsen. Der er også nogl e, s om s kal stå i vores egen stand på stumpemarkedet. Så se at korrnne ud af starthullerne og meld dig t il - der e r brug for dig! De r vil også nu (hvis det da ikke alle rede er s ket) blive udsendt e n plakat og tilmeldingsfolder t il all e medl~nmer i de 4 danske klubber. I kan nok også ve nte at få et gratis eksemplar af det meget udmærkede danske blad "Klassisk Bil og ~IC" ind af brevsprækken i de n kommende tid. Her til sidst vil j eg og bestyr el sen Øns ke alle medle mmer et godt nytår! Kim!:lo Clasen. Vognliste Det er bestyr elsens tanke at udarbejde en ny liste over vores biler. Ideen er, at nye og gamle medl~er kan søge råd og oplysninger hos hinanden, angående f. eks. årgangsdetal jer og lignende. Fr a det virkelige liv kan jeg da be r ette, at j eg selv, da j eg købte min 15six, var ude for at se e n anden, for derved bedre at kunne vurdere om j eg købte de n "rigtige" bil. Så! derfor: fat din pen elle r grib telefonen og kontakt f. eks. mig, og hel st inden den l. februar. Steen J ensen KØbenhavnsvej 30, 3400 Hillerød (1 08. Fra registret Ind under (h)jul e r der kommet e t par nye medlemme r: J ørgen Ulrik Jensen Tove Ditlevsensvej Ikast. Le ne Luders Margrethevej Hellerup. Peter Eiken Vesterhavsgade 45, 2.tv., 6700 Esbjerg Tl f: Ol 46. De skal være velkorrnnen i vor kreds. 11S six 1950 Jens Sanning. Aktivitetskalenderen Januar: Fred. 10/ 1: Kl. 20 : KlubmØde i klublokalet, KØbe nhavnsvej 30, Hille r ød. LØrd. 18/1: Værksteds dag l - l edningsnet. Ring straks t il Kim på ! Februar : LØrd. 1/ 2: Værksteds dag 2 - l edningsnet. Fr ed. 14/ 2 : Kl. 20: KlubmØde i klublokalet, r<:øbe nhavnsvej 30, Hi llerød. 33

4 Natløbet Følle-Dakar Det 4. internationale Følle-Dakar. Det efterhånden traditionsrige FØlle-Dakar l Øb havde deltagelse af tre af vore medlem er. To i traction og en i Morris 1000! LØbet afholdes af Darunarks Nimbus Touring og Dansk Vintage Motor Club i fællesskab, og alle kan deltage, bare køretøjet er over 25 år gammelt. Der e r begrænset deltagerantal, og der er venteliste for deltagelse. Kun 12 bile r og 12 motorcykler. LØbet køre på s må veje, mest grus/ jordveje på ~lols og kræver at både mandskab og køretøj er i absolut bedste stand. Kun få gennemfører l Øbet hel t, men alle deltager i den rette pioncr ånd. Der køres efter både kompas, kort, tulipanskitser og lignende. EEn speciel opgave i år lød på at skulle aflevere et æg, der blev udleveret ved en post, i kogt til stand ved næste post. Vel at mærke i den rette substans, nemlig smilende. Fantasien var stor, på eller i køleren. Eller på manifolden, men her er det- svær t at kontroll ere kogetiden. Havde de r været en fiduspokal s kulle den være tilfaldet Finn Lyster, der havde fået hjælp hos en søvnig fjernsyns kigger, der dog hurtigt forstod spøgen og kogte ægget og l avede den fineste anretning med brød, serviet, salt og det hele. Det blev nydt ar overclomme ren, dog for sent til at gjve pojnts. Ingen af vore medlemmer nåede toppen af sejrsskamlen, men alle f j_k del j de flotte prænj e r som Køsters ~1oLorboghancl e l i Randers, BP og de to klubber havde skænket. På bj lle clerne som følget denne berctnj ng kan det ses al cleltagepne j_ndretter der es køretøje r på opgaven. Her Fj nns 7C med cle l tagcrnurrnner og det hele. Et hårdt, men jfølge de fleste de ltagere et s pænelende l Øb, som man bare s ka l med på år efter år. De fle.stc cie l tagepe er og.så gengangere. Æld.sLe bj l j år var en Clwvr olet- 192ii..Jørgen Kjær. Som sædvanlig ved denne internationale begivenhed var den gamle Y 323 med den kendte rallykører Finn Lyster ved rattet, helt med i forgrunden ~.".

5 Fra bestyrelsen BestyrelsesmØde i VipperØd, 16/ -91. På bestyrelsesmødet drøftedes sagen om et bestyrelsesmedlems køb af en annonceret bil i nden klubbladet var udkommet. Holdningen e r, at intet må købes før bladet er udkommet. Dette gælder både bestyrelsen og redaktionen. Desuden dis kute redes manglende r egnskab fra klubbutikken. En bestemt dato på året anbefal es. Ny vognliste vil blive udarbejdet til nytår. - BJ. Generalforsamlfug 91 Peter Juel J eppesen ble v foreslået og valgt til dirigent. Formanden Kim Clasen aflagde beretning for det forløbne år. Denne omhandlede følgende enmer: Samarbejdet med Motor historisk Sammenslutning, Moskva-turen, r e servedelsformidlingen, klubmøde r, srunarbejdet med Amical e (som ikke er særlig udbytterigt lige nu), en foreslået tur til Kullen i og ikke mindst det kommende ICCCR 92. He r blev der informeret om den forel Øbige organisationsstruktur, årsagerne til flytningen af træffet fra l:lillund til Herning, s om giver muligheder for campering m. v. r øvrigt ønskes HJÆLP i forbi ndelse med ICCCR. Der vil blive afholdt et fællesmøde for dem som melder s i g som hjælpere. Formandensberetningen godkendtes af fors amlingen. Regnskaber: Klubbutikke n regnskab ble v gennen~ået af Benny J ensen. Ingen b en~rkninger fra mødedeltage rne. Klubkassens regnskab blev gennemgået af J ens Sanning. Vi ha r mistet 3 medl emmer og der har været en udskiftning på 16 medlemmer. Vi har et overskud på 6. 1S6, - kr. Der e r lidt probleme r i forbindel se med deling af udgifter til deltagelse i Arnical e-møde i Paris; vi mangler indbetalinger fra både Dans k Citroen Klub og ID/ DS-klubben. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Ændring af opsparede midler: de 2S kr. pr. medlem fra reservedelsindkøb ove rgår t il klubkassen, da det ikke s kønnedes nødvendigt at tilføre reservedel s kassen flere penge. Valg til bestyr elsen : St een Jensen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen. J ohn Keel e fortsætter som s uppleant. Jørgen Broen blev valgt til revisor, Finn Lyste1 blev valgt til revisorsuppleant. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Forslag til vedtægtændringer: Gammel formulering: S Kontingenter Kontingentets størrel se beregnes af bestyr elsen og stadfæstes på den årlige generalforsamling. Kontingentet gælder for perioden l. januar til 31. december. Ved inruneldelse efter l. august reduceres bel Øbet med SO%. Ny formulering: S Kontingenter og regnskab Kontingentets størrelse beregnes af bestyre l sen og stadfæstes på den årli ge generalfor s amli ng, der tillige kan vedt age, at der s kal opkræves et inruneldel sesgebyr. Kontinge ntet gælder for perioden l. januar til 31. december i det på generalforsamlingen næst følgende år. Ved indmeldelse efter l. august r educeres beløbet med SO%. Regnskabsåret e r kalende r å ret. Regnskabet opgøres efter sædvanlig god regnskabsskik og principper for virksomhede r og skal vise årets resultat af indtægter og udgi fter samt aktiver og passiver pr. 31. december. Regnskabet meddel es i hovedtal i klubbladet senest 2 måneder efter regns kabsårets udløb og godkendes på førstkommende generalforsamling året efter. Endvide re ændres: 1.1 Generalforsamlingens dagsorden Pkt. 3 : Kasserer en fremlægger revider et r egnskab f r a alle klubbens afdelinger t il godkendelse. Såvidt vedtægtændringerne. Eventuelt : Sommertræf 92?? General forsamling i for året? Vognlisten: Skriv til Kjm elle r Steen, hvis de r e r ændri ngen i forhold til den gamle liste. re f: Benny Jensen. Bestyrelsesmøde Hel e bestyre lsen var t.i.lstede ved mødet, de r blev afholdt.i forbinc!c'lse med loka l mødet hos familien ~le.lclgå rcl (Pøl se-ol< ). Pkt. l. Regnskab. J ens Sanning e ft<"rlyscr t.i 1strække Lige regnskaber fra k Lubb<'ns afcle U ngc'r, Sp(' cj e l t klubbutikken, da der.i. føl ge nyt forslag tj l v<"dtæg"lændr.i nger ska.l. aflæg- 35

6 ges samlet revideret regnskab fra alie klubbens afdelinger. Dette samlede r egnskab skal kassereren aflægge. Desuden savner Sanning opgørel se/ status fra klubbutikken. Det aftal es at Sanning laver retningslinie r for regnskabsføringen for klubbens afdelinger og at der l aves status pr. 31/ Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen. Kim Clasen - formand. Genvalgt af generalforsamlingen. Jens Sanning - kasser e r. Steen J ensen - r eservedel sforvalter. Benny A J ensen - Klubbutik. JØrgen Kjær - sekretær. Pkt. 3 Økonomi resten af året og i Kassere r en opl yser, at det hele ser fornuftigt ud. Pkt. 4. General forsamlingen i Grundet det 9. ICCCR afholdes der ikke normalt SoriUllertræf og derfor kan generalforsamlingen heller ikke afholdes s om normalt. Det besluttes at afholde gene ralforsamlingen efter 9.ICCCR! Gene ralfor samlingen af holdes i stedet for i forbi ndelse med et s l ags minitræf hos J Ørgen Kjær i Hadsten i s lutningen af september Indkaldel se udsendes. Pkt. S. Referat fra Motorhistorisk Santråd -se andetsteds i bladet. Pkt. 6. Komende aktiviteter (incl 1992). Kim a rbejder næd en vognliste, så hvis du har ændringer, er det absolut sidste chance. Der e r planlagt l okalmøder øst for Bæltet om blandt andet ledningsnet, motorjustering og vedligeholdelse. Der opfordres til at der planlægges lidt fler e aktiviteter. Blandt andet ideer om fæll es udflugter og s kovture. Klubbens medlenmer opfordres til at være ljdt akt ive! Pkt. 7. TAO på 9ICCCR Snak om jubi læumsskrift/ nuorner om vor klubs 10-års jubilæwn. Redaktionen skal opfordres til at lave et særnw1mer af Traction Spccial med tilskud fra j ubilærrmskontoen t il at financier e dette. Det foreslås at de r afholdes en recepu.on på 9ICCCR for at markere klubbens 10 år. Alle klubbens medlemner inviteres sarnmen med repræsentanter f ra alle udenlands ke klubber. Der efterlyses samtidig medlemme r der har ideer og vil hjælpe bestyrelsen med afvikling af denne reception. KjJn forslår en fællesnordisk stand for traction-klubberne og salg af klubeffekter og r eservede l c. Klubbut j kbestyrerne Steen og Benny kontakter de andr e klubber for event uell e aflaler. 36 Pkt. 8. AMICALE. Kim s kal til møde i Holland, hvor love og vedtægter for den nye struktur skal laves og vedtages og bestyrelse væl ges. Pkt. 9. Eventuelt. Bestyrelsen håber på og går ud fra at vor redaktion af klubbladet vil fortsætte det f lotte arbe jde. Tak for en f lot indsats' Næste møde afholdes den sidst e weekend i februar på Sjælland. Ref.: JØrgen Kjær. l Generalforsamling d År s mødet / generalfor s amlingen blev afholdt i Nyborg og der var repræsentanter for de tilsluttede klubber, de to klubber der søgte om optagelse og r epræsentanter for de forenede anærikanerbilklubber der ikke rettidigt havde søgt om optagel se. Dirigent og referent val gtes inden de forskellige medl~nsklubbers medlemstal justeredes og antal stenmer gjordes op. Vor klub TAD har p.t. 3 stemner, med hvilke vi kan gøre vor indflydelse gældende og hvorefter vi betal e r kontj~e nt. Rover Owner's Club og Dans k Consul, Zephyr og Zodiac klub havde rettidigt søgt om nædlemsskab og repræsentanter for d.isse klubber genn~k kort hvad de stod for og de blev eenstemnigt optaget i Motorhistorisk Samråd. Formanden for forretningsudvalget Fritz Knudsen (DYK) gennemgik forretningsudvalgets beretni ng. Her orienteredes om de n positive udvikling i Samrådets arbejde og at s antrådet var ve d at gøre sig synligt blandt andet overfor myndighederne. Han omtal te de nok største r esultater, der var wniddelba rt synlige, nemlig dispensationen omkring lygteføring, den rullende grænse for afgifts berigtigelse af køretøj er. Fremskrivningen af 1939-ordni ngen t il at omfatte køretøjer over 35 år. Det har jo stor betydni ng ved import af blandt andet vore tractioner. Ligel e des var der givet lovning på en rullende grænse for kvart vægtafgift, nå r der igen s ka l laves lovændring på dette område. Igen noget af betydning for os. l nrretningsudvalgct havde foranlediget indsambng af love og forskellige r egl e r

7 og dispensationer på vort område. Disse blev uddelt til alle klubber. Det overvejes an disse skal sendes ud til alle nædlemmer i TAD, næn i hvert fald vil bestyre l sen have et sæt, der kan rekvireres. Der efterlystes i beretningen initiativer og forslag til disse f ra de forskellige medlemsklubber. Derefter genn en~ik kassereren Henrik Thostrup (KFAK) r egnskabet, de r viste et underskud. Ligel edes blev der fremlagt budget for næste år. De r er brug for l i dt flere midle r for at f r emme arbejdet i samrådet. Der var lidt diskussi on om Dansk Veteranbil Klubs rolle i de forskellige sager, men konklusionen på dette blev, at samrådet nu består af 12 s uveræne klubber, der i fællesskab vælger et forretni ngsudvalg, de r igen har kompetence t il at uddel eger e for s kellige a rbejdsopgaver. Og he r kan det j o være oplagt at bruge DVK' s erfaringe r og kontakter. Det aftaltes at all e resultate r fra s amrådet skulle publiceres samtidigt til alle klubber. Valg til forretnings udvalget: Dette består som bekendt af tre personer. To af de tidligere modtog genvalg og undertegnede blev foreslået til den tredje plads. J eg modtog dette valg, og vor klub har nu en person i forretningsudvalget, næd hvad det medfører af fordele og ulemper. Næste år s kontingent blev fastsat til JOO kr. pr. stemme, det vil s i ge 300,- til vor klub. RØr ende billigt, når man ser på hvillke r esultater de r e r mulighed for. LØbs datoer blev afleveret til en fæll es l øbs kalender. Forenede Dans ke Ame rikanerbilklubbe r fortalte om de res klubbe r og det aftaltes at de kan søge optagelse næste år. Forretni ngsudval get vil gennegå de res n~terialc til denne tid. Et positivt møde sluttede næd jndtrykkct af, at samarbejdet i Motorhistorisk Samr åd sikkert vil blive styrket de kommende år. Jørgen Kjær. ZX-iBræstrup Citroen Dann~rk havde inviteret samtlige medlemnær af Citroen-klubbe r i l andet tj l præsentation af den nye ZX-mode l hos Brædstrup Motor Co, Brædstrup. For uvidende sjællændere m.v. kan det oplyses, at Brædstrup e r en mindre by, beliggende midtvejs mellem Horsens. ilkcborg og Autoforhandleren var nyligt blevet autoriseret Citr oen-forhandler og stillede velvilligt sine l okaler til rådighed for a rrangenæntet. For at skabe lidt PR omkring arrangenæntet, fik vi den ide sam1æn næd en repræsentant for ID/ DS-klubben og Da ns k Citroen Klub, at vi ville prøve at s altile så mange modeller som muligt, som en slags opvisning. Det l ykkedes også at finde de f l este fra 1937 til idag, der manglede vist kun en SM. Ca. 35 køretøjer modtes på parkeringspladsen ved Hotel Pejsegården, og i samlet kortege kørte vi de små 2 km til Citroen. Tilskuer antallet til køreturen var begrænset, enten fordj_ det var midt i kjrketiden- eller også fordi det var for tidligt på en søndag (kl ). Men vi fik da parkeret alle bilerne og blev i salgslokalet budt ve lkonnnen næd kaffe og t he. Værkstedet var blevet omdannet t il filmforevisningsl okale, og vi så en række spændende film og billeder både om ZX og dens konstruktion samt film fra Citroenfabrikkerne i Frankrig. Det blev oplyst, at der var ca beskæftigede i PSAkoncernen, men vj så nu kun robotter. En moderne bil er næsten uberørt af rnennes kehånd unde r hel e produhtions processen. Det var fantastisk af se. ~lan kan nu også bedre forstå, hvorfor en mode rne bil e r så svær at skille ad for amatører. Citrocn gør i dag meget ud af finis h og holdbarhed. Gamle tide r s myter er ved at blive manet. i jorden! Efter filmforevisningen var der lejlighed tj l at prøvekøre ZX j 4 forskellige model variationer. En særdel es veltilrettel agt prøvckørse l. Turen var forudbestemt (ca. 19 km ), så ingen følt..c sig fristet til at beslaglægge en bil i t j mevis. ~leget veltilrettelagt. Mens vi ventede på en ledig bil, kwme vi stille sulten med l æk re sandwj ch og tørsten med diverse vand og (for ikkekører e) både r Ød- og hvidvin af det kendte Citr oenmærkc. Foruden ZX var dcp nat..urugvis også l ej H ghed til at se på andre af C.i t..mens.intc r essant..c modeller-. Tr-act.ion Avant Darunar-k rct..lcr hcr vcd en stor tak til bådr Bra'CisLrup ~1oLor Co. og Ci troen Da runark for a r rangcrncnt..ct..jens Sanning. 37

8 Gruppefotografering ved bagsiden af den unikt smukke Vasilij Blasjennyj - katedral. Arnsterdam - Moskva - Arnsterdam del. Det er blrvet onsdag de n 24 / Si dst på eftermiddagen ankommer loo oldtimere mrd føl gebile r t i l Moskva, efter at have tilbagelagt, km fra Amsterdam. Naturligvis krible r det lidt for at korrme ind til b~nidten og efter indkvarteringen tager vi busse n ved stoppestedet lige uden for hotellet. Vi finde r aldrig rigtigt ud af hvordan man betal e r, så derfor køre r vi gratis ligesom al le de andre passage re r - men det e r noget med at man køber biletter eet e ller andet sted i Dyen og så selv printe r dem ugyldige i nogle hullemaskiner som sidder i bussen. U dt uden for cemtrum står der e n miniudgave af Tri wnfbuen, som e r bygget til nti n de om sej rpn over Napoleons hær i l 12. Fransknandende jodtog Moskva med 38

9 næsten ~ million soldater. De fandt en spøgelsesby, forladt af indbyggerne, tømt for værelier, kunst og fødevarer. På et givent tidspunkt satte russiske straffefanger flere steder ild på byen og to tredjedele af bygningerne gik op i røg, da husene dengang hovedsalig var opført af træ. Allerede i oktober satte den voldsomme russiske vinter ind og størstcparten af den franske hær blev t ilintetgjort af sult og kulde. Kun mand kom hjem til Frankrig efter Bonapartes eventyr. Ved endestationen tager vi metroen, som er utrolig effektiv og nem at finde ud af. Man konnner 15 kopek (3 Ør e) i en boks og tager så de rullende trapper langt ned i dybet. Der er fart på togene, som kører i flere etager og der er kun to minutter mellem hver afgang. Hver station er et kunstværk i sig selv og metroen fragter 3 millioner passagerer hver dag. Hele aftenen går vj rundt og studerer byen med de enorme bygninger. Næste morgen kører alle vores biler i kortage gennem Moskva og lines op i Gorki parken, hvor vi mødes med den russiske vateranbilklub, som bl.a. e r repræsenteret n~d Mercedes, russiskbygget Ford, Opel Kaptajn, Alfa Romeo og forskelljge ældre russiske bilmærker. I de res klub har de omkd ng 200 biler. Restaurering er en by i Rusland. Bilerne er som de nu engang altid har været og de skal bare være kørende, så godt det nu kan lade sig gøre, n~d alle midler. Biler fra den russiske veteranbilklub møder os i Gorki-Parken. Øverst Simca 8 og nedenunder en meget sjælden Alfa Romeo sportscabriolet fra Fra store høj talere lød konstant vestlig popmusik i gennem parken. Fra den Røde Plads. Fra venstre Vauxhall, Horch, DKW Ihle og Tatra. Vauxhalllen med de smalle dæk punkterede 21 gange på turen 39

10 En ældre russer med stort f uldskæg kommer kørende i en Horch. Han spørger os om vi vil med ind t il Den RØde Plads for at blive fotograferet. Vi er så seks biler som følges ad og kører tværs over pladsen da vi finder en åbning i afspærringen. Militsen kommer s pringende ud fra vagtbygningen og jager os væk, da kørsel på den 700 meter lange plads er forbudt. Nogle bliver også noteret. Tidligere har fortalt os, at han har en 7C Hor ch-n~nd e n Cabriolet holdende hjemme i garagen, så da han kører, følger vi efter ham, 15 km gennem Moskvas gader. Han køre r stærkt og kan ikke se os, da han hve rken har spejle eller bagrude i kalechen. Da han kører ind i et værkstedskompleks bliver han væk fra os, og vi må søge efter garagen i nogen tid. Tilfældigvis møder vi en fyr som vise r sig at være hans søn. Han låse r os ind i garagen, hvor Horch'en står parkeret. Desuden står der 8-10 andre veteraner, som skal restaureres, bl. a. Mercedes 540 R, Adler, Steyr og så den som vi e r allermest interesseret i, nemlig en 7C Cabriolet fra 1935, købt i 1989 for 240 rubler. Bilen trænger j høj grad tjl at få en kærlig hånd, men det blive r nok ikke så længe den befinder sig i Rusland. Efter de nuvær ende regle r må intet fra før 1960 eksporteres. Efter at have været der en times tid bliver vi inviteret hjem til ham for at se hans 40 gamle motorcykler, hvoraf nogle er ved at blive istandsat. Iblandt dem er 5 Harley Davidson, flere ~v, BSA, Indian og forskellige vesteuropæiske og russiske maskiner. SElvom han ikke taler fremmed sprog går det fint med at forstå hinanden. Senere viser han os vej til vores hotel ved at kør e foran os i sin Lada - flink fyr' Medens vi er i Moskva har vi en dansktalende guide son hedder Micha og om fredagen tager vi med bus på sight-seejng, hvor han fortæller om de store bygninger i byen, de r grundlagdes i Vi er inde i et gammelt kloster og beskuer byen fra et højtliggende sted i nærheden af OL-stadion. Vi stopper også ved forskellige souvenirbutikker, hvor de r bliver solgt ægte russisk kunst. Hver gang bussen holder, bliver man på det nærmeste overfaldet af gadehandlere som vil sælge ure, postkort, babuskaer og andre ting. I det store varehus, GUM, som ligger ved Den RØde Plads er udvalget af varer n~get beskedent, med tomme hylder overalt, unødvendige varer bliver sjældent produceret i landet. Gemt bag en masse ragelse i en garage i et skummelt værkstedsområde i udkanten af Moskva står denne dejlige Gitroen 7 C, cabriolet 1935, som Henrik lod sig forevige sammen med. 40

11 Kreml, som betyder fæstning, er omgivet af en 2200 meter lang og 3 meter tyk mur, med 20 flotte tårne. Der er 7 kirker, hvoraf vi e r inde i Makhail-katedralen, hvor de fleste gamle zarer ligger begravet. LØrdag aften er vi på Moskvas fornemste restaurant, hvor vi får serveret 7 r etter mad. Der er også unde rholdning he l e aftenen af russiske artister og musiker e. Efter at have tilbragt 4 dage i Moskva skal det blive skønt at komme ud at kør e på landevejene igen, men inden da skal de r lige være gruppefotografering foran Vasilij-katedralen som blev indviet i Derefter op over broen hvor Mat hias Rust l andede med sit sportsfly (broen kaldes nu i folkemunde Rust-broen). Vi finder med lidt besvær vejen sydpå mod byen Oryol, som har indbygge re. Nogle hollænde r e komme r ind på en forkert rutevej og blive r stoppet af russisk politi, som beder dem køre den rigtige ve j. Der blive r altså holdt lidt Øje med hvad vi for etager os i landet. Efte r 380 kilometers kørsel ankommer vi til hotell et og går straks i gang med at skifte gearkassen, da den stadigvæk godt kan lide at springe ud af J. gear, på grund af synkromesh ' en. Den e r blevet lidt tyndslidt i rillen hvor skiftegafl en går i indgreb. De russiske vagter e r rneget interesseret i vores lille reparation og een af dem giver os nogle flotte i koner. Den følgende dag begiver vi os ud på tur ens længste enkeltrute som er på 600 km. Efter et par hundrede kilometer passeres grænsen til Ukraine, som er Sovjets næststørste republik med befolkning og areal på større l se med Frankrig. Området kaldes for Sovjets kornkamme r, og nå r man ser disse kæmpeareal er som er udlagt til korndyrkning, undre r man s ig over hvorfor der er fødeva r emangel. 30% af arbejdsstyrken er beskæftiget i de store kollektivbrug som bliver centralt styret fra ~ loskva. Alt selvstændigt initiativ e r forlængst kval t. Sammenlignet med en dans k kornmark er udbyttet kun en tredjedel på grund af dårlig pløjning og rnangl ende gødning. Selvom der e r ansat 3 millione r inspektører til at kontrollere l andbruget e r det almindeligt at stald- Tractioner på række på den brolagte Røde Pl ads. Nedenunder ses Zart årnet hvorfra Ivan den Grusomme nød at se på henrettelser, som dengang foregik på den Røde Plads. I midten ses familien Broen i deres fine Sport. Bilen og katedralen er på mange måder to alen ud af et stykke. De brød begge hver på deres område med en række gængse forestillinger om hvordan tingene skulle laves. Vasilij Katedralen bryder med sine ni selvstændige kapeller med tage og spir som frøkapsler med de traditonelle russiske kirker med stramme kvadratiske kirkerum. 41

12 gødning bl iver brændt af, og kunstgødning havner i floder og åer. Det er for bes værligt at gøde den udpinte jord, for bønde rne får jo lige meget i l øn om de bestille r noget eller ej. Henimod en t r edjedel af de høstede afgrøder går igen t abt på grund af mangl ende l agerplads og meget blive r s l et ikke høstet, da maskinparken er nedslidt og forældet. Planen fast sætter gans ke bestemte datoer for såning og høst, uanset vejret sel vom kornet ikke e r modnet. Derti l komner at de r e r mangel på brændstof og befordr ingsmulighede r og man holder normal t fyraften inden middag, så man kan kollitic igang med vodi<aflas ke rne. Turen fortsætter ad den st øvede, tosporede hovedvej. Hvor der er j ordvej er h~ll e rne mere behagelige at køre ove r end dem på asfalt ve j ene, som har s karpe kanter. Ved alle byerne e r de r kont r olposte r s om kaldes RAI-1. Ødelagte og smadrede bi - l e r e r udstille på ramper t il skræk og adva rsel for t raf i_kante rne. Af og t il blive r bommene nedsænket og politiet kræve r ruble r af de f orrest holdende bi l er, elle r s kan man ikke komme vider e - en l et måde at t j ene penge på. Bilerne var som regel anbragt bag lås og slå i hotellernes gårde. Om morgenen kunne det tage en times tid at få lirket ud igen. De russiske veje e r e t ka pitel for sig selv. Ofte står de kun af jord og sten hvilket tog hår d t på undervognen og krævede næsten daglige vognvaskninger. 2 CV og Renault Dauph i ne ved en tankstati on i bjergene. Der kunne vær e over 100 km mellem hver station. 42

13 Langs vejen er der mange storkereder - omkring par yngl er i området. For at s l i ppe af med varmen f r a motor rummet er der flere af tractionerne som l ader bagerste del af motorhjælmen være åben. Man sætter el astikker fra håndtagene ned omkring skærmene og sætter et par Øldåser i klemme. Det ser samtidig festl igt ud. Endelig efter 10 timer s kørsel er vi fremme i hovedstaden Kiev, med 2 rnill. i ndbyggere. Det knibe r me d at finde hot ellet som ligger 20 ki l ometer udenfor byen, men en f l i nk ukrainer med e n Lada guider os de rud. Det er l okalbefolkni ngen i Sovjet meget f l i nke til. Selvom de r er forudbesti lt hotelværelser er de r desværre ikke plads t il me r e end hal vdel en af os, så folk nå vente til sent på aftenen før der, under stort postyr, bl iver s kaffet værel ser på et andet hotel. På grund af for mange tæsk på de stenede veje er der gået hul i vores l ydpotte. Mens vi spiser har hotellets varmemester svej set det sammen for os. Den polske Tat r a f r a 1928 ha r en ventil de r sidde r f ast og rnå have den ene cyl i nde r afmonteret. Ved 23-tiden bryde r et f orrygende uvejr løs med r egn, l yn og torden. Vi får s kubbet Tat ra ' en ind under et hal vtag og står så de r og venter på opholds vejr, så vi kan komme til at montere vores udstødning. Da er det man står og kommer til at tænke lidt for sig selv: Hvad i a l verden l aver vi egent l ig her, fler e t usinde kil ometer hjemmefra, med l ydpotte og rør i hænderne, midt om natten, i mørke kun afbrudt a f de utallige lyn på himmelen? Historien går et godt stykke tilbage i t i den' Som bekendt lancer ede Andre Citr oen i 1934 sin nye sensationelle for hjulstrækker og kort tid efter kørte frans kmande Fr ancois Lecot i een af de nye vidunderbiler strækni ngen Pa r is-moskva- Par is på 48 t imer (En historie vi håbe r at komme tilbage med! - red. ). Ved Tractionens 50-års jubil æwn i 1 9~ 4 arranger ede den hollandske klub en til svarende tur for 130 t ractione r f r a for s kellige l ande. Turen dengang gik gennem Skandi navien og Leningrad. Den blev så stor en s ucces, at bi l klubben CAAR vi lle gentage r allyet, blot med den for s kel at all e bidnærke r f r a før 1960 måtte komme med på t uren. Men nu står vi altså der, under det utætt e halvtag og drikke r tjekkiske dåseøl sammen med de to polakker. Ved l-tiden blive r vi enige om at vente til næste morgen med vor es re paratione r. Vj havde med noget besvær fået tildel t en f ugti g brædelehytte et pa r hundrede meter i nde i skoven ved hotellet. Efter en del søgen med l ommel ygten finder vi hytten, men i nden vi går i seng må vi l ige l ukke for hovedhanen, da vandet på toilet og håndvask l Øber om kap med nedbøren udenfor. Næste mor gen e r uvejret drevet over og udstødningen bliver monter et. Tatra-manden har været tidligt oppe, færdigrepareret bi l en og er kørt afstod med s in DK\11- gruppe. De 320 kil ometer til byen Rovmo bl ive r t i l bagel agt på 7 timer og ukraine rne gør stor e Øj ne når de ser på disse mærke l ige vester lændi nge, som tørrer tøj ud af vinduerne på deres gamle bil er. Ved hotel Mir må Ford Popular'en have motoren ud, en Singer ha ' toppen af og Gol iath' en kornme r på fej eblad med gear skifteproblemer. Hel e aftenen er der hyggel igt samvær med nogl e af de mange hundrede me nnesker som har sanu et sig ved hotel let. Det er normal t at r epublikkerne bytter varer med hi nanden, men Ukraine holder sit korn tilbage i håb om at priserne sti ger. Derfor f år de helle r ikke meget brændstof f r a andre r epubli kker. Des uden er brændstofkvaliteten det r i ngeste i hel e Sovjet hvilket man tydeligt kan mærke på motorgangen. Ved ankomst t il byen Lvov, med 6$ i ndbyggere, eskorterer politiet os gennem bymidten til Ukraine stadion, hvor bilerne l åses inde på en pa r keringsplads og t uristbusser køre r os t il hotellet rnidt i byen. Hel e aftenen går vi på opdagel se i den livlige by, hvor bænkene er optaget af s kakspill ende me nnesker og hvor der er l aoge køer foran vodka-forretni ngerne, som blot består af et åbent vindue i en stuel ejljghed. Den føl gende morgen må udstødnj ngen igen lige have et par svej sekl attcr, da udkørslen fra parkeringspl adsen er l idt for ujævn. Politiet stopper al færdsel da de sl user os ud af byen. Den dag bl iver det t il 260 km i Karpat-crbjer gcne med meget s muk uds i gt. I et sådant kuperetterræn rm s ter en Il l er i kke pusten ' her hvor de ganue huse forl ængst har tabtpusten. l-iver landsby ha r sin egen ganue kirke, ma nge har flotte l øgkupler, hvilket e r Sovjets stolthed. Kw1dt omkring i_ r iget knejser de sig som ildt-unger mod hi nune l en i t us indtal. Kuppe lc kspcrter kan som r egel se hvor gamle de e r, da formen på kuplerne gradvist har rorandr et,-;i g med tiden. I t idligere faser mj ndede de om rnilitær-hjæ lmc, Lækket med b ly p l ade r. T nu ddel aldc ren byggedes de meget bredere og ble v bel agt med bladgl.lld c llrr.s påner a[ poppcltr æ. Scner c opfor t,r.s ><noedc og 43

14 flett-ede kupler som bemaledes i forskel:... lige farver - herved får tårnafslutningen cl meget udtryksfuldt træk. Vejret er godt med 30 varmegrader og Citr ocn B2 fra 1922 må da også have monteretnogl e hjc111nelavede plader på køleren, så der kan sluses noget mere luft ind in1od ribberne. Desuden er de r 2 DS'er og en 2CV f r a 1960 med på turen. Cadillac 1955, Daf 1960 og Renault Dauphinc 1958 er også r epræsente Pct. Af og til må man stoppe, fopdi de r står køer (dyr) midt på vejen. På hotellet j UzgoPod e r vandfopsyningen afbpucil af een eller anden grund. Om aftenen går det livligt til, med l evende mu.s i k og dans j restaupanten. Tjenerne er lidt Slll'e ove r at folk ikke vil foplaclc festlighcde Pne føl' flel'e time!' eflep nopmal lukketid - det er jo sidst-c dag j Sovjet - landet hvor der ep fol' lidt af alting, undtagen indbygge!'e. vestlige valutaer. Vi foplader den nedslidte stormagt og passerer forholdsvis hurtigt de to grænseposter, som ligger på hver sin side af en bro. Del' tages afsked med boghandlerfamilien i Chevroletten fra Kibæk som skal hjem og passe sine forpligtelser. I en lille by finder vi_ hurtigt en god restaui'ant og s piser os mætte j suppe og w1gapsk gullasch. Flere havde tabt adskillige pund i de sidste 14 dage, da man faktisk kune fik det halve af hvad 1nan kw1ne spise i Sovjet. Det Cl' også s kønt igen at cwnpcre, denr1e dag i Debrechen. Der er to ovcpnatninge r i Budapest og der bliver klappet højt, da Sovjet pige årgang?, men Gitroenen er ihvertfald en 7C fra 35. Vi lovede at sende et par nye dørhåndtag, da de gamle var brækkede. Om mopgenen holder de r en Citroen 7C fra 1935 fopan hotellet. Ægteparl'et som eje!' den er stol t af at kunne fremvise deres gul/ sopte bil, som tilsynelaelende e r i god stand. Nu ved vi at der mindst er Lo tractioner, som befinder sig i USSR. Inden vi med politieskorte kørci' til den ungarske grænse købes a~~~nunition tj l motoi'ernc fol' vores sidste rubler, da sov.ietisk mønt jo ikke e r konvertj bel til 44

15 to englændere kommer kør ende ind på campingpladsen. Sidste dag i Ukraine var deres pas blevet stjål et fra handskerummet i Isabella'en, så de måtte f lyve til Moskva for at få nødpas fra den engel s ke ambassade. Donau's brede del er hovedstaden i to fors kellige del e - i vest er der bjerge og bakke r og det kongelige slot. Her er alle huse, kirker og paladser fredede. I øst den flade travle by med de mange forr etningsgader. Vi sejler under nogle af de otte rigt udsmykkede broe r og forbi Øen der har fået navn efter nonnen Margarete. Som sædvanlig e r der småreparationer på de forskellige biler. I dag e r det en Austin Somner set 1954, som s kal have skiftet toppakning, men manden havde gl emt at ta' en ny med hjemmefr a. Den må sendes fra Holland med Wegemvacht og e r f ren111e i l Øbet af et døgn. Inden vi. kører vide r e til Gyor, prøvekøres en Trabant som e j es af en tidligere østtysker i naboteltet. Gyor har en fantastisk centrumidyl og de gamle huse er smukt restaurerede. Hel e krom- og stålslangen bugte r sig genn~n l andskabet og langs Donau, som desværr e ikke mere e r blå. Man kan se at der har været stor e oversvømnelser nogle dage forinden og f loden e r i Øjeblikket 3-4 meter over daglig vande. Grænsen til Østrig passer es nonstop. Den østrigske veteranbilklub tager pænt Dnod os og guider os til Heldens platz i Wien, hvor de r er opstilling. Blandt der es bile r er ve rdens ældste Steyr fra 1920, en stor flot åben bil med 6- cylindret motor. Byen bliver nøje studer et i nogl e td11er, hvorefter campingpladsen i Øverst fransk sport streemere ng skilte Amsterdam- Moskva Amsterdam. I midten en hollandsk sport taber højre forhjul med 80 km/h. Møtrikken bliver inde i hjulkapslen og 20 mm gods bliver fræset af ankerpladen. en ti me efter kører den igen. Nederst ses en sort hollansk Commerciale med røde hjul og campingvogn, som haverere med ødelagt spidshjul. En gearkasse lånes af en franskmand, men det betyder en højere gearering fra 8/31 til 9/31 med deraf forringet trækkraft. Gitroen B2 af den allerførste årgang klargøres med henblik på afkøling i Uk r aine - dvs. motorhjælmen afmonteres. 45

16 Tullu bliver invaderet. Bilerne s~rues på en plads foran byen rådhus og borgmesteren holder tale. Om aftenen er der komsammen i en sportshal på byens regning. I Passau er det lokale TV ude at filme de gamle biler og ved Nlirnberg er alle indkvarteret på en brandstation. Brandmændene henter en 11 Sport som har tabt et forhjul og værkstedet bruges flittigt til servicering af vores biler. Nogle får også en tur til vejrs i kurven på brandsprøjten. Det bliver til en enkelt overnatning i Mainz, men forinden besøges et f r j landsmuse wn, hvor 65 ganue huse er nedrevet forskellige steder i tyskland og opstillet her. Der gøres også ophold nogle timer i den maleriske by Rothenburg, hvis bygninger fra 1600-tallet indgik skader i 2. verdenskrig. Tractionerne opleves r igtig i deres retle element l Ejffelbjergene, hvor del går op og ned og germem mange hårnål esving. Flere kørep med combl -c~np elle!' campingvogne. De har sat en lavere udveksling j gearkassen (8x31) og får he r med en udmærket trækkraft ved bjergkørsel. HvePt åp i august komme!' flere hw1dr ede klassiske biler og kører r ace i_ tre dage på NUrburgring. Det passer fint at det netop er denne ~<eekend hvor vi kommer forbi af vores biler parkeres på inderkredsen sarrørren med mange andre oleltimere og hele n~torsportens historie opleves som et farverigt skuespil. Efter nogle timers ophold kører vi til Maastricht i Holland. Det er blevet søndag den 11. august og vi begiver os ud på turen s]dste rute på 240 km til Amsterdam. En del af franskmændene er kørt hjem fra det sydlige Tyskland. Mange mennesker står ved vejene og vinker, en del er bekendte til hollandske deltagere. Afslutingen for egår ved Ikea og folk er utroligt glade for at have gennemført dette rally. Champagnepropperne springer og der er medalje til bilejerne. Saniltenholdet i vores gruppe har været særdel es godt; var der een som havde et stykke brød tilovers i Sovjet, blev det omgående delt med de andre. De forskellige nationaliteter er blevet smedet samnen og har hjulpet hinanden nted reparationer og reservedele. Vi behøver ikke at have dårlig samvittighed over for vores fortidsklassikere - de er blevet luftet i år, som det jo er meningen - i stedet for at stå og sanlie støv i garagen! John Reele - Henrik Jacobsen. r Karpaterne er der utrolig smukt, dejlig varmt og meget stille... 46

17 Lokalmøde i Aaloorg ~led særpost blev det medde l t, at l okalmødet de n 19. oktobe r va r flyttet f m Sønde rjylla nd t il det nordl:ige ditto. Ma nge opfatter sikke r t Nordjy l land som Da nmarks Sibirie n, me n del var også megcl a'propos i det J Ør gen Broen gerne vi lle vise et pa r bille der m.v. f r a t uren Amste rd am -~ toskv a t u ren, e ndnu mens oplevel serne var nogenlunde a kt uelle og s ikkert også me ns v.i stadig ka n e rindre l i dt af "det- gamle " Østeuropa. lla ns -He nr"ik ble v t vangsj ndlag L som me d a rra ngør a f loka lmødet og e fter at ha ve runele t det loka l e s uperma rked ( ve ns tre om), fortsat lige f r e m ca. 4 birketræer og de r ef ter lidt til høj re, s kulle ma n vær e ved ha ns bopæl. Vj kiggede naturligvis e f ter r>n stribe 1-rarL.i onc r - me n nej! Jeg ble v enig med.je t te (min kær' e hust-r'll ) om, at det no k alligeve l var de r, hvo r de r stod r>n HY og e n CX, så j eg ba kkede pæn t nu n 11 s på pla ds i j nelkø r s l e n. Stedet viste s i g at vær e r.i gtj gt ~g huset var allerede f uldt- a f g l ade Cj troen-folk. Det myldre de ind me d folk de n næslc t imes U cl, me n Evas hjc nmrc bag var sandelig også værd at sti fte nær me r e br>kc ncltska b me d. Det va r for øvri gt- e n st-or fornø j e l se at se nrangc nye a ns i gter.!_.ad os hå be, at de pågælde nde har fåcl mod t il også at- de l tage næste gang. Me ns J ø r gen Broen l:i ge o rdne de e n bryl lups kø rscl, blev for samj ingen v.i s t r Lmdtpå El værket Noreikra f L af Jør gens kollega f r'a NK 's :info r mati onsafclc l.ing. Det var meget s pændende al se og hø r e om og også r a r t at s l a ppe l i dt a f fra "nogc'l med bll e r". I melle mt.ide n var brylluppet (de lvis) o ve r stået, i det Ha ns-he n r i_k tog de n s.i d ste ha l vde l af kørsl e n (det s.i gcs, at ha n va r på s l a nke kur j 14 dage f o r a L kunne passe s i t gamlp konf j rrna t.i a ns t ø j ) og J ø rgen kunne s t a rte f ilmfor-c v.i s ningrn om Mos kva-lure n. No reikraf L st_i L l.ede vr 1- v:i Lligt- c L yderst- ve l egnet lokel l e t il r ådighed og de n næst e Limes Ljd ( 1 ~ 7 ) "drønede vj øslpa ". Ind i me lle m ve1 r de r høflig sel vbet-je ning. Specj c Lt C'fLc r e1t J ø r gen bc r'ett e dc om e n gang de køblc' l y scr ød hindbærsaft - dpl var varmt og Lø r s Le n va r s t or. DeL v i s Le sig nu at vær e flyde nde sæhe,.så pa r lø r l'rl ha r' no k s vig t e t. Nærme r e geng.iv('l sc a f bi Lllede r, Lurbes k r- j ve l ser og o plrvcl ser <'l' ikkr muu g, mr n alle d C' r l æser.j olm lkr l rs be r cln i n,g: her i bla det ka n få et glimre nde i ndtry k af e n f o rrnida be l t ur. En s and ople ve l se for livet. Og da Øst e uropa nu ( he ldigv.i s) aldrig bl.iver hvad de t ha r været, ja så må ople ve l sen nærmest betegnes s om he l t og alde l es e nest ående. Ture ns km blev af danske rne gennemført nrecl ubetyde lige tekn.i s kc probleme r. GodL gjort. Vi s prang de s idste 400 billede r ove r og kør te j bæl grave nde mørke af mærkelige omve j e Lil noget, de r hedde s Visse. Der bo r' Jør gen med hel e familien - j nel. e n hw1cl på stør' r c l sc med e n kalv. Ut r oligt så s ulten man ka n blive af at se på billede r. Sna kke n gik livligt omkring borde ne og som sædva nlig ble v det sent inele n de s ids t-e kom afs t e d. V.i ka n nu f øj e et nyt ka pi.t e l t il gode oplevel ser med hyggel.i gc me nneske r j TAD. Ta k t il J ø r gen og Hans-He nrik og ikke nu nds t u l deres kone r. De r e r ingen bille ele r f ra t r æffe t - kun Bcrmy og j eg kø rte stands r<-ess:i gt, og clr bile r ha r I set så nrangc ga nge. Lokalmøde i Ikast!IOS PØLSE-OLE 9/ J e ns Sanning. De r e r j o c[t c rh<~ncl c n b l c vc L e n he l Lr"acl.i L ion, al der ho_lclcs c i'lc rstumpe nrarkedsl o ka Lnøclc ved de n gæst f r i c [amil.i r ~1e ld garcl i Ikas L. Dcnnr ga ng var helle r i ngc'n undtage Lse. Da vi havde kigget os nra'l i allr de s Lumper de r a l Li gevcl sagtens kw111e undværes kørte vi godt s LLl Lne og LØrre i halsen ud t i j_ Tuls trup, hvo r vi kunne k a,-; L<' os OVN ' d <' L de j lj ge bo r' ci fr u<'n ha vde 1-r ylle t f r e m. Det Pr <'n he Lcl:i g mand, h<1m Pole- O Le. Dennr gang val' de r også rn d<' l f r a de n øsll.i g<' de l af Danma rk de r va r dld<ke l o p. De LLr.-<ky lcltes bla ndt a nclet al de 1 b Le v a f ho l cl t bps Ly 1' e Lsrsmod<' i.< a nml< ' sranc l'.,k g må Ltr clr,-;va'r'l'<' Lage J'odJold,-;v i s 1 i d li gt hjrm. da min c-ilauf!'oi Sor<'llS<'Il skul l<' ud og for'<'.sig frem. ~1r n rn s t Ol' t <1k og ''" o p!'ord1' i ng 1 i L ci<' ll gæs1 f r i<' fam.i l i< ' nn1 a1 hold<' t r ad i t i o ll<' n i h;pvci l'r Prnn \PJ '. Tak J' m <'l godt mod<'. 51

18 Køb &:. salg, bytte, kontakt- TRACTION - ANNONCER sendes eller indtelefoneres til: Peter Juel Jeppesen, Strandgade 10 B, 1401 København K, Klubbens reservedelslager Bestyrel sen har fordelt opgaverne, hvilket betyder er det e r mig (Steen), der fremover s kal holde styr på vores r eser vedelslager. Lageret er jo ikke voldsomt, men hensigt en er, at vi skal forsøge at s kabe os et passende lager af sliddele. He r du fors lag og kontakter, eller skulle du ligge inde med ting, som du gerne vil tilbyde fællesskabet (idealist), vil det være en stor glæde at høre fra dig. Tidligere har vi indkøbt hovedparte n af vores lager i Holland - og det e r min plan at hente nye forsyninge r først i For Øjeblikket kan vi tilbyde: Sorte batterier (uden syre), 2 str. Sort tændkabel (kobber), pr.m. KØlerslanger Toppakninge r Blinkrel æ Strømfordelerdæksel 4/ 6 cyl. Ydre forhjuls l e j e Fiberpa~1ing under karburator Gule forlygtepærer, pr. stk. Stor vandpumpepakning Lille vandpumpepakning TændrØr, pr. stk. Platinsæt Bærekugle manchetter Halvmånekiler til fortromler Bremseslange for Bremseslange bag Speedometerkabel Koblingskabe l 400, - 8, - 78,- 125,- 40,- 105,- 140, - 20,- 45,- 33,- 15,- 10,- 65,- Sælges: Citroen B , åben, flot og velkørende. Evt. bytte! Citroen 7 UB, 1938, spændende urestaureret varevogn. Citroen HY 1967, hvide plader, diverse del e. Citroen HYtoppakninger (kobber). Dele samt naturalier modtages som betaling. Reparationer og vedlige holdel se af Citroen BX tilbydes. Henv: Steen J ensen, tlf: Sælges/ byttes: 4 nymalede BM-fælge (46-52) med hjulkapsl er. KØbes: 4 hjulkapsle r til Pilotefælge, gerne med "blæksprutter". Johnny Hansen, tlf: Sælges: Citroen 11 Normale Adskildt, men komplet med n~sser af nye del e. Karrosseriet er sandblæst, færdigsvejst og grundmalet. Dagligstue til 11 Sport i rødt velour, komplet med gulvtæpper, sæder, dørsider og loftindtræk. Eventuelt bytte til to forstole med originalt betræk samt gulvtæppe til 11 Sport Henv.: Henrik Jacobsen, Norsvej 6B, 1916 Frederiksberg C. Tlf: Sælges: Panhard Dyna Zl generelt i meget fin stand - motor med defekt plejlstangsl eje. Vognen kan ses på Danmarks Tekniske Museum i HelsingØ r.. Jens MØller Nicolaisen, Tlf:

19 Sæl ges : Reservede l s kataloger: Modelles D No. 604 Tome l ~ lo d e lles D No. 604 Tome 2 GS No. 590 Dyane No CV No 576 Dyane No. 543 DS19 No. 466 ID19 No. 470 ID1 9B No. 528 AZU No. 630 es No. 649 Dyane No. 644 No. 627 Ami 8 No Modelles G No. 624 Tjl B11 sælgbs endvide r e : Kobl jngsplade i ombytning Ny koblingsnav (Valeo ) Pakni ngssæt t jl Sol ex 32PBIC llovedbremsccy linder, Bendix Hj ulcylinde r, for Hj ulcylindc r, bag Br emsesl anger, for og bag, pr.stk. Stemple r og foringer, Kolbenschmidt Pris pr. stk. : kr. 250,- Stempelri ngsæt t il 2CV, Ø 66 nun. kr. 50, LHM-vædskebeholdcr i blik (ny ), kr. 50, Forkædc Lil Bl!, kr. 250,- Lydpotte t j l 2CV4, kr. 100,- 2 rund pedal gummi t il gl. 2CV, 20 kr/ stk. Ny trækaksel til GS før 9/ 74, kr. 200, Nyc hjul l ejesæt til 2CV/ Dyanc, kr. 150,- 500,- 400,- 125, - 540,- 325,- 325,- 150,- dagspd s. Lydpotte med afgangsrør 700,- 4 pi l otcfæl ge, pr.stk. 700,- - eller samlet for 2500,- Gule forl ygtepær e r 35/ 3SW, pr.stk. 40, Sjdestr øms karburator, Sol cx 30DIIT 750, Luxets-lygtegl as t. Harpoon bagl yglc 100,- 0mbytni ngskøl er, Sport/ No rmal e J 500,- KØbes : Lille kontakt til instrwnent l ys AXO-plade (riflet) til højre bagskærm. hjulkapselbol te 16 mm ( ). HØjre forkofangerholder (en venstr e ditto kan evt. gives i bytte). Køl ergrill t il 7C Forstol e købes: Hvem kan hjælpe med et par Pullmann-sæder, med bredstrjbet stof ( ) i brugt, 1nen br ugbar stand? J eg søger også et brugt, men pænt t æppesæt t il Sport. Gerne bytte med andre del e. J ens ~1Øll c l ' Ni col aisen, I sidste nummer a f bladet efterlyste vi et billede af Jan - Erik Hanssans fine kage fra sommertræffet. Eva og Jens Geschwendtner sendte hosstående - og vi siger tak, red... Fr ans k motorcykel sæl ges : Terrot, 250 cm 3, med remtræk og ka rbidlys, urestaureret. Købes: T j l Y323 ( 1937) købes hus med j ustercpj ncl ti l Jacger ur saml to fæl ge og <'n LI' YkkonLakt Lil at tænde instrwncnll ys. Fjnn Lyster, Smedebakken 26, %53 Thr m. Tl f : H , arb :

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008

Dansk Ny-Vestindisk Selskab af 2008 Kære alle, Skjørring, den 3. april 2010 Endelig er vi nået frem til årets selskabelige sammenkomst, som jo i år finder sted i det vestjyske. Som aftalt sidste år mødes vi St. Bededag, fredag den 30. april

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Østrig turen, september 2015.

Østrig turen, september 2015. Østrig turen, september 2015. Bjarne B sendte i vinteren en invitation ud til alle medlemmerne om at han ville lave en tur til Østrig sidst i August 2015 Der var hurtig udsolgt for det lille Berggasthof,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Rally Danimarca Ferrari 70 år. Den 3. juni 2017

Rally Danimarca Ferrari 70 år. Den 3. juni 2017 Den 3. juni 2017 Tag med til Ferraris fødselsdag - Det bliver ikke det samme uden dig! Kære Ferrari-ejer Den 3. juni 2017 bliver dagen, hvor vi fejrer Ferraris 70 års fødselsdag i Danmark. Vi skal fejre

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT FOR WHISKYMØDE DEN 7. MARTS 2015 I FARUM: Til stede var Frank, LT, Torben, Bo, Poul, Mads, Nicolaj, Mikael og Erik.

REFERAT FOR WHISKYMØDE DEN 7. MARTS 2015 I FARUM: Til stede var Frank, LT, Torben, Bo, Poul, Mads, Nicolaj, Mikael og Erik. REFERAT FOR WHISKYMØDE DEN 7. MARTS 2015 I FARUM: Registrering af fremmødte: Til stede var Frank, LT, Torben, Bo, Poul, Mads, Nicolaj, Mikael og Erik. Kim meldte afbud (for sent jf. vedtægterne) Pkt. 1

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere