De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF. af 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF. af 20."

Transkript

1 L 18/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/116/EF af 20. december 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 1 ), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF ( 2 ), særlig artikel 13, stk. 2, og (5) Direktiv 70/156/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed. (6) Foranstaltningerne i nærværende direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, der er nedsat ved direktiv 70/156/EØF UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: ud fra følgende betragtninger: Artikel 1 (1) Direktiv 70/156/EØF og bilagene hertil er blevet ændret flere gange, og eftersom der nu skal foretages yderligere ændringer af bilagene, bør disse af hensyn til klarheden samles i én tekst. (2) Bestemmelserne vedrørende de nødvendige administrative dokumenter til køretøjstypegodkendelsen, som omhandlet i disse bilag, bør gælde for køretøjer af klasse M 1 med forbrændingsmotor. (3) Bilagene til direktiv 70/156/EØF, som ændret ved dette direktiv, indeholder også bestemmelser vedrørende de nødvendige administrative dokumenter til køretøjstypegodkendelse af andre klasser end klasse M 1. Sådanne godkendelser bør imidlertid først gives efter ikrafttræden af et direktiv, der ophæver og erstatter direktiv 70/156/EØF, og ikrafttræden af de ændringer, der anses for at være nødvendige i den relevante særdirektiver for at sikre, at disse finder anvendelse på nogle af klasserne ud over klasse M 1. Direktiv 70/156/EØF ændres som følger: (1) I artikel 4, stk. 1, andet afsnit, udgår følgende:»som tildeles et særligt godkendelsesnummer i henhold til bestemmelserne i bilag VII«. (2) I artikel 8, stk. 2, litra c), sjette afsnit, udgår følgende:»samt erstatning af særlige godkendelsesnumre med normale godkendelsesnumre«. (3) Bilagene til direktiv 70/156/EØF erstattes af teksten i bilagene til dette direktiv. Artikel 2 1. For så vidt angår typegodkendelse af køretøjer anvender medlemsstaterne kun direktiv 70/156/EØF, som ændret ved dette direktiv, på køretøjer af klasse M 1 med forbrændingsmotor. (4) Det vil også være hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om en ensartet metode til tildeling af godkendelsesnummer. 2. For så vidt angår typegodkendelse af køretøjer til særlig anvendelse af klasse M 1, anvender medlemsstaterne kun på fabrikantens anmodning artikel 4, stk. 1, i direktiv 70/156/EØF, som ændret ved direktiv 98/14/EF ( 3 ). ( 1 ) EFT L 42 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 292 af , s. 21. ( 3 ) EFT L 91 af , s. 1.

2 L 18/ Artikel 10 i direktiv 70/156/EØF, som ændret ved direktiv 87/358/EØF ( 1 ), finder stadig anvendelse ved typegodkendelse af køretøjer af anden art end de i stk. 1 nævnte. Artikel 3 1. For så vidt angår udstedelse af overensstemmelseserklæring efter EF-typegodkendelse kan de nuværende standardmodeller anvendes indtil 30. juni Dette direktiv berører ikke gyldigheden af nogen godkendelse udstedt før dets ikrafttræden, ligesom det ikke er til hinder for, at sådanne godkendelser forlænges i henhold til bestemmelser i det direktiv, som de oprindeligt er udstedt i henhold til. Artikel 4 1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 2002 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. juli Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 5 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i. Artikel 6 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december På Kommissionens vegne Erkki LIIKANEN Medlem af Kommissionen ( 1 ) EFT L 192 af , s. 51.

3 L 18/3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag I Bilag II Bilag III Bilag IV Bilag V Bilag VI Bilag VII Bilag VIII Bilag IX Bilag X Bilag XI Bilag XII Bilag XIII Bilag XIV Bilag XV Fuldstændig liste over oplysninger til brug for EF-typegodkendelse af køretøjer Definition af køretøjsklasser og køretøjstyper Oplysningsskema til brug ved EF-typegodkendelse af en køretøjstype Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af køretøj EF-typegodkendelsesattest Nummereringssystem for EF-typegodkendelsesattester Prøvningsresultater EF-overensstemmelseserklæring Procedurer i forbindelse med produktionens overensstemmelse Beskaffenhed af køretøjer til særlig anvendelse og bestemmelser herfor Grænser for små serier og for restkøretøjer Liste over EF-typegodkendelser udstedt i henhold til særdirektiver Procedurer, som skal anvendes ved etapevis EF-typegodkendelse Køretøjets oprindelsescertifikat/fabrikantens erklæring om basiskøretøj/delvis opbygget køretøj af anden klasse end M 1

4 L 18/ BILAG I ( a ) FULDSTÆNDIG LISTE OVER OPLYSNINGER TIL BRUG FOR EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER Alle oplysningsskemaer, der er nævnt i nærværende direktiv og i særdirektiverne, må kun bestå af uddrag af denne fuldstændige liste og skal følge samme nummereringssystem. Nedennævnte oplysninger skal forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. (Forklarende bemærkninger findes på sidste side i dette bilag) 0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type: Chassis: Karrosseri/komplet køretøj: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet ( b ): Chassis: Karrosseri/komplet køretøj: Denne mærknings anbringelsessted: Chassis: Karrosseri/komplet køretøj: Køretøjets klasse ( c ): Klassifikation efter, hvilket farligt gods køretøjet agtes benyttet til transport af: Fabrikantens navn og adresse: Anbringelsessted og -måde for foreskrevne skilte og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer På chassiset: På karrosseriet: Anbringelsessted og -måde for EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder: Adresse på samlefabrik(ker): KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: Målskitse for hele køretøjet: Antal aksler og hjul:...

5 L 18/ Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: Antal styrede aksler samt anbringelse: Drivaksler (antal, anbringelse, indbyrdes forbindelse): Chassis (hvis et sådant forefindes) (oversigtstegning): Længdedragermateriale ( d ): Motorens placering og montering: Førerhus (frembygget eller normalt) ( z ): Højre- eller venstrestyring ( 1 ) Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel ( 1 ) 1.9. Angiv, om motorkøretøjet er beregnet til at trække sættevogne eller andre påhængskøretøjer, samt om påhængskøretøjet er en sættevogn, en påhængsvogn med trækstang eller en kærre; angiv om køretøjet specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods: MASSE OG DIMENSIONER ( e ) (i kg og mm) (der henvises i givet fald til tegning) 2.1. Akselafstand(e) (ved fuld last) ( f ): For sættevogne Afstand mellem hovedboltens akse og sættevognens bageste punkt: Største afstand mellem hovedboltens akse og ethvert punkt på forenden af sættevognen: Sættevognens akselafstand (som defineret i punkt i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF (EFT L 233 af , s. 1)): For trækkende køretøjer til sættevogn Afstand mellem bagaksel og sættevognskoblingens akse (største og mindste; for delvis opbyggede køretøjer anføres tilladte værdier) ( g ): Den (standardiserede) sættevognskoblings største højde ( h ): Sporvidde(r) og akselbredde(r) Sporvidde for hver styret aksel ( i ): Sporvidde for alle øvrige aksler ( i ): Bredde af den bredeste bagaksel: Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål) For chassis uden karrosseri Længde ( j ): Største tilladte længde: Mindste tilladte længde: Bredde ( k ):...

6 L 18/ Største tilladte bredde: Mindste tilladte bredde: Højde (i køreklar stand ( l ) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition): Overhæng fortil ( m ): Frigangsvinkel fortil ( na ):...grader Overhæng bagtil ( n ): Frigangsvinkel bagtil ( nb ):...grader Koblingspunktets mindste og største tilladte overhæng ( nd ): Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A) Mellem akslerne: Under forakslen (-akslerne): Under bagakslen (-akslerne): Rampevinkel ( nc ):...grader Tilladt yderste placering af karrosseriets og/eller det indvendige udstyrs og/eller udstyrets og/eller lastens tyngdepunkt: For chassis med karrosseri Længde ( j ): Lastefladens længde: Bredde ( k ): Vægtykkelse (for køretøjer, der specielt er konstrueret til temperaturkontrolleret transport af gods): Højde (i køreklar stand) ( l ) (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition): Overhæng fortil ( m ): Frigangsvinkel fortil ( na ):...grader Overhæng bagtil ( n ): Frigangsvinkel bagtil ( nb ):...grader Koblingspunktets mindste og største tilladte overhæng ( nd ): Frihøjde (som defineret i punkt 4.5 i bilag II, del A) Mellem akslerne: Under forakslen (-akslerne): Under bagakslen (-akslerne): Rampevinkel ( nc ):...grader Tilladte yderpunkter for placeringen af lastens tyngdepunkt (ved uensartet last):...

7 L 18/ Beliggenheden af tyngdepunktet af køretøjet (M 2 og M 3 ) ved maksimal teknisk tilladt totallast, bestemt i længde-, tvær- og lodret retning: For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer af klasse M 2 og M 3 ) Længde ( j ): Bredde ( k ): Nominel højde (i køreklar stand) ( l ) på den eller de typer af chassiser, som det er beregnet til (ved ophæng med niveauregulering, angiv normal køreposition): Masse af chassis uden karrosseri (uden førerhus, kølevæske, smøremidler, brændstof, reservehjul, værktøj og fører): Denne masses fordeling på akslerne: Masse af køretøj med karrosseri og for trækkende køretøjer i andre klasser end M 1, med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri/koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten (med væsker, værktøj, eventuelt reservehjul og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) ( o ) (største og mindste for hver variant): Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (største og mindste for hver variant): For delvis opbygget køretøj, det færdigopbyggede køretøjs mindste masse som oplyst af fabrikanten: Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet: Teknisk tilladt totalmasse som oplyst af fabrikanten ( y ) (*): Denne masses fordeling på akslerne og for kærre eller sættevogn belastning på koblingspunktet (*): Teknisk tilladt højeste masse på hver aksel: Teknisk tilladt højeste masse på hver akselgruppe: For motorkøretøjers vedkommende, teknisk tilladt tilkoblet totalmasse af Påhængsvogn med trækstang: Sættevogn: Kærre: Største forhold mellem koblingsoverhæng ( p ) og akselafstand: Største V-værdi:... kn Teknisk tilladt masse af vogntog (*): Køretøjet er/er ikke ( 1 ) egnet til bugsering (punkt 1.2 i bilag II til Rådets direktiv 77/389/EØF (EFT L 145 af , s. 41)) Tilladt masse af påhængskøretøj uden bremser: Teknisk tilladt største lodrette belastning/masse på køretøjets koblingspunkt For motorkøretøjet:...

8 L 18/ For sættevogn eller kærre: Største tilladte masse af koblingsanordningen (hvis den ikke monteres af fabrikanten): Cirkelsporets areal: Forholdet motoreffekt/tilladt totalmasse:... kw/kg Forholdet motoreffekt/teknisk tilladt totalmasse af vogntoget (som defineret i punkt 7.10 i bilag I til direktiv 97/27/EF):... kw/kg Største stigning ved igangsætning (køretøj alene)( +++ ):... % Påregnede tilladte masser ved registrering/ibrugtagning (ikke obligatorisk: hvis der anføres værdier for disse størrelser, skal de være kontrolleret efter forskrifterne i bilag IV til direktiv 97/27/EF): Påregnet tilladt totalmasse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)): Påregnet tilladt akseltryk pr. aksel ved registrering/ibrugtagning, og for kærre og sættevogn påregnet tilladt belastning på koblingspunktet ved registrering/ibrugtagning som oplyst af fabrikanten, hvis den er mindre end den teknisk tilladte belastning på koblingspunktet (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)): Påregnet tilladt akseltryk pr. akselgruppe ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)): Påregnet tilladt tilkoblet masse ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)): Påregnet tilladt totalmasse af vogntoget ved registrering/ibrugtagning (der kan anføres forskellige angivelser for hver teknisk konfiguration (#)): MOTOR ( q ) (For køretøjer, som kan fremdrives enten af benzin, diesel osv., eller kombineret med andet brændstof, gentages punkterne ( + )) Fabrikant: Fabrikationskode som markeret på motoren: Forbrændingsmotor Specifikke motoroplysninger Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt ( 1 ) Antal cylindre og cylinderarrangement: Boring: ( r ):... mm Slaglængde: ( r ):... mm Tændingsrækkefølge: Slagvolumen ( s ):... cm Volumetrisk kompressionsforhold ( 2 ): Tegninger af forbrændingskammer, stempelkrone og, for motorer med styret tænding, stempelringe: Normal tomgangshastighed ( 2 ):... min Forhøjet tomgangshastighed ( 2 ):... min -1

9 L 18/ Carbonmonoxidindhold efter volumen i udstødningsgas ved tomgang ( 2 ): % som oplyst af fabrikanten (kun motorer med styret tænding) Største nettoeffekt: ( t ):... kwved... min -1 (som oplyst af fabrikanten) Højeste tilladte motoromdrejningshastighed som foreskrevet af fabrikanten: min Største nettodrejningsmoment ( t ):...Nmved... min 1 (som oplyst af fabrikanten) Brændstof : diesel/benzin/lpg/ng/ethanol...( 1 ) Oktantal, blyholdig: Oktantal, blyfri: Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat ( 1 ) Brændstofbeholder(e) Hovedbrændstofbeholder(e) Antal, volumen, materiale: Tegning og teknisk beskrivelse af brændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: Tegning, der tydeligt viser brændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet: Reservebeholder(e) til brændstof Antal, volumen, materiale: Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens (-beholdernes) placering i køretøjet: Brændstoftilførsel Ved karburator(er): ja/nej ( 1 ) Fabrikat(er): Type(r): Antal: Indstillinger ( 2 ) Dyser: Venturier: Svømmerniveau: Svømmerens masse: Svømmernål: Koldstartsystem: manuelt/automatisk ( 1 ) >= >; Eller en kurve over brændstoftilførslen vist mod luftindsugning og indstillinger, der kræves for at opretholde kurven Funktionsprincip(per): Funktionsgrænser/indstillinger ( 1 )( 2 )...

10 L 18/ Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding): ja/nej ( 1 ) Beskrivelse af systemet: Funktionsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/turbulenskammer ( 1 ) Indsprøjtningspumpe Fabrikat(er): Type(r): Største brændstoftilførsel ( 1 )( 2 ):.. mm 3 /takt eller omdrejning ved pumpehastighed på:.. min -1 eller alternativt et karakteristikdiagram: Indsprøjtningsindstilling ( 2 ): Kurve over indsprøjtningsforstilling ( 2 ): Kalibreringsprocedure: prøvebænk/motor ( 1 ) Regulator Type: Afskæringspunkt Afskæringspunkt under belastning:... min Afskæringspunkt uden belastning:... min Indsprøjtningsrør Længde:... mm Indvendig diameter:... mm Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er) Fabrikat(er): Type(r): Åbningstryk ( 2 ):...kpaeller karakteristikdiagram ( 2 ): Koldstartsystem Fabrikat(er): Type(r): Beskrivelse: Hjælpestartanordning Fabrikat(er): Type(r): Beskrivelse af systemet: Elektronisk styreenhed Fabrikat(er):...

11 L 18/ Beskrivelse af systemet: Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej ( 1 ) Funktionsprincip: Indsugningsmanifold (singlepoint/multipointindsprøjtning ( 1 ))/direkte indsprøjtning/ andet (angiv nærmere) ( 1 ) Fabrikat(er): Type(r): Beskrivelse af systemet Styreenhedens type eller nummer: Brændstofregulatorens type: Luftflowfølerens type: Brændstoffordelerens type: Trykregulatorens type: Mikroomskifterens type: Tomgangsskruens type:... >= For systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer Gasspjældhusets type: Vandtemperaturfølerens type: Lufttemperaturfølerens type: Lufttemperaturomskifterens type:... >; Indsprøjtningsdyser eller -ventiler: Åbningstryk ( 2 ):... kpaeller karakteristikdiagram: Indsprøjtningsindstilling: Koldstartsystem Funktionsprincip(per): Funktionsgrænser/indstillinger ( 1 )( 2 ): Fødepumpe Tryk ( 2 )... kpaeller karakteristikdiagram ( 2 ): Elektrisk system Nominel spænding:... V,positiv/negativ tilslutning til stel ( 1 ) Generator Type: Nominel effekt: VA Tænding Fabrikat(er): Type(r): Funktionsprincip:...

12 L 18/ Kurve over tændingsforstilling ( 2 ): Statisk fortænding ( 2 ): grader før stemplets topstilling Gnistgab ( 2 ):... mm Kamvinkel ( 2 ):...grader Kølesystem: væske/luft ( 1 ) Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme Væske Væskens art: Cirkulationspumpe(r): ja/nej ( 1 ) Karakteristika:... eller Fabrikat(er): Type(r): Drevudvekslingsforhold: Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme: Luft Blæser: ja/nej ( 1 ) Karakteristika:... eller Fabrikat(er): Type(r): Drevudvekslingsforhold: Indsugningssystem Tryklader: ja/nej ( 1 ) Fabrikat(er): Type(r): Beskrivelse af systemet (f.eks. største ladetryk):... kpa; eventuel ladetrykventil: Ladeluftkøler: ja/nej ( 1 ) Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning tilladt minimumsværdi: tilladt maksimumsværdi:...kpa...kpa Beskrivelse og tegninger af luftindtagsrør og tilhørende dele (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.): Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier): Luftfilter, tegninger:... eller

13 L 18/ Fabrikat(er): Type(r): Indsugningslyddæmper, tegninger:... eller Fabrikat(er): Type(r): Udstødningssystem Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningsmanifold: Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning: kpa Udstødningslyddæmper(e): For forreste, midterste, bageste lyddæmper: konstruktion, type, mærkning; hvis relevant for ekstern støj: støjdæmpende foranstaltninger i motorrum og på motor: Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: Udstødningslyddæmper, som indeholder fibermaterialer: Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: Ventilindstilling eller tilsvarende data Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller, for alternative distributionssystemer, nærmere angivelse af indstilling, i forhold til dødpunkter: Reference- og/eller indstillingsspillerum ( 1 ): Foranstaltninger mod luftforurening Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser (beskrivelse og tegninger): Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik) Katalysator: ja/nej ( 1 ) Antal katalysatorer og katalysatorelementer: Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen: Arten af den katalytiske virkning: Samlet mængde ædelmetal: Relativ koncentration: Bærer (struktur og materiale): Celletæthed: Katalysatorbeholdertype: Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet): Varmeskærm: ja/nej( 1 ) Lambda-sonde: ja/nej( 1 )

14 L 18/ Type: Placering: Arbejdsområde: Lufttilførsel: ja/nej ( 1 ) Type (pulserende luft, luftpumpe, og lign.): Recirkulation af udstødningsgas: ja/nej( 1 ) Karakteristika (flowhastighed, mv.): System til begrænsning af emission ved fordampning: ja/nej ( 1 ) Detaljeret beskrivelse af anordningerne og af deres indstilling: Tegning af fordampningsbegrænsningssystemet: Tegning af beholder med aktivt kul: Masse af tørt aktivt kul:... g Skitse af brændstofbeholder med angivelse af volumen og materiale: Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: Partikelfilter: ja/nej( 1 ) Partikelfilterets dimensioner, form og volumen: Partikelfilterets type og konstruktion: Placering (referenceafstand i udstødningssystemet): Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: Egendiagnosesystem: ja/nej ( 1 ) Beskrivelse og/eller tegninger af fejlindikator: Fortegnelse over alle komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet, og disses formål: Beskrivelse (virkningsprincip) for Motorer med styret tænding ( 1 ) Overvågning af katalysator ( 1 ): Detektion af fejltænding ( 1 ): Overvågning af lambda-sonde ( 1 ): Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet ( 1 ): Motorer med kompressionstænding ( 1 ) Overvågning af katalysator ( 1 ): Overvågning af partikelfilter ( 1 ): Overvågning af elektronisk brændstofsystem ( 1 ):...

15 L 18/ Andre komponenter, der overvåges af egendiagnosesystemet ( 1 ): Kriterier for aktivering af fejlindikator (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode): Fortegnelse over alle anvendte koder for og formater af egendiagnosemeddelelser (med forklaring af hver): Andre systemer (beskrivelse og funktionsmåde): Absorptionskoefficientsymbolets placering (kun for motorer med kompressionstænding): Nærmere oplysninger om eventuelle anordninger, der er beregnet til at påvirke brændstoføkonomien (hvis disse ikke er omfattet af andre rubrikker): LPG-brændstofsystem: ja/nej ( 1 ) EF-typegodkendelsesnummer i henhold til Rådet direktiv 70/221/EØF (EFT L 76 af , s. 23) (når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof): Elektronisk motorstyreenhed for LPG-drift: Fabrikat(er): Type(r): Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner: Anden dokumentation Beskrivelse af beskyttelsen af katalysatoren ved omskift mellem benzin og LPG: Systemets udformning (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): Tegning af symbol: NG-brændstofsystem system: ja/nej( 1 ) EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv 70/221/EØF (når direktivet er ændret, således at det omfatter tanke til gasformigt brændstof): Elektronisk motorstyreenhed for NG-drift Fabrikat(er): Type(r): Justeringsmuligheder, som vedrører emissioner: Yderligere dokumentation Beskrivelse af katalysatorens beskyttelse ved omskift mellem benzin og NG: Systemets udformning (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompensationsslanger mv.): Tegning af symbol: Elektromotor Type (vinding, magnetisering): Maksimal timeeffekt:...kw Driftsspænding:... V Batteri

16 L 18/ Antal celler: Masse:... kg Kapacitet:... Ah(amperetimer) Placering: Andre forbrændings- eller elektromotorer eller kombinationer heraf (nærmere oplysninger om disse motorers konstruktion): CO 2 -emission/brændstofforbrug ( u ) (angivet af fabrikanten) CO 2 -emission CO 2 -emission (bykørsel):... g/km CO 2 -emission (landevejskørsel):... g/km CO 2 -emission (kombineret by- og landevejskørsel):... g/km Brændstofforbrug Brændstofforbrug (bykørsel):..... l/100 km / m 3 /100 km ( 1 ) Brændstofforbrug (landevejskørsel):... l/100 km / m 3 /100 km ( 1 ) Brændstofforbrug (kombineret by- og landevejskørsel):... 1/100 km / m 3 /100 km ( 1 ) 3.6. De af fabrikanten tilladte temperaturer Kølesystem Væskekøling Luftkøling Største temperatur ved afgangsåbning:... K Referencepunkt: Største temperatur ved referencepunkt:... K Største afgangstemperatur i ladeluft fra ladeluftkøler:... K Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r):... K Brændstoftemperatur mindste:... K største:... K Smøremidlets temperatur mindste:... K største:... K 3.7. Motordrevet udstyr Største tilladte effekt, der optages af motordrevet udstyr som specificeret i punkt i bilag I til Rådets direktiv 80/1269/EØF (EFT L 375 af , s. 46) og under de deri anførte driftsbetingelser, ved hver af de punkt 4.1 i bilag III til Rådets direktiv 88/77/EØF (EFT L 36 af , s. 33) fastsatte motorhastigheder

17 L 18/ Tomgang:...kW Middel:...kW Nominel:...kW 3.8. Smøresystem Beskrivelse af systemet Smøremiddelbeholderens placering: Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) ( 1 ) Smørepumpe Fabrikat(er): Type(r): Blanding med brændstof Procent: Oliekøler: ja/nej ( 1 ) Tegning(er):... eller Fabrikat(er): Type(r): GASDREVNE MOTORER (for systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger) Brændstof: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL ( 1 ) Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) ( 1 ) Fabrikat(er): Type(r): Antal trykreduktionstrin: Tryk i sluttrin minimum: maksimum:...kpa...kpa Antal hovedjusterpunkter: Antal tomgangsjusterpunkter: EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Brændstofsystem: Blandingsenhed/gasindsprøjtning/væskeindsprøjtning/direkte indsprøjtning ( 1 ) Regulering af blandingsstyrke: Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger: EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Blandingsenhed

18 L 18/ Antal: Fabrikat(er): Type(r): Anbringelsessted: Justeringsmuligheder: EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Indsprøjtning i indsugningsmanifold Indsprøjtning: Singlepoint/multipoint ( 1 ) Indsprøjtning: Kontinuerlig/simultan/sekventiel ( 1 ) Indsprøjtningsudstyr Fabrikat(er): Type(r): Justeringsmuligheder: EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Eventuel fødepumpe Fabrikat(er): Type(r): EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er) Fabrikat(er): Type(r): EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Direkte indsprøjtning Indsprøjtningspumpe/trykregulator ( 1 ) Fabrikat(er): Type(r): Indsprøjtningsindstilling: EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef: Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er) Fabrikat(er): Type(r): Åbningstryk eller karakteristikdiagram ( 2 ): EF-typegodkendelsesnummer i henhold til direktiv.../.../ef:...

19 L 18/ Elektronisk styreenhed Fabrikat(er): Type(r): Justeringsmuligheder: Særligt udstyr til NG-brændstof Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere angivne brændstofsammensætninger) Brændstofsammensætning: methan (CH 4 ): Basis: mol% min. mol% maks. mol% ethan (C 2 H 6 ): Basis: mol% min. mol% maks. mol% propan (C 3 H 8 ): Basis: mol% min. mol% maks. mol% butan (C 4 H 10 ): Basis: mol% min. mol% maks. mol% C 5 /C 5 +: Basis: mol% min. mol% maks. mol% oxygen (O 2 ): Basis: mol% min. mol% maks. mol% inaktive (N 2, He osv.): Basis: mol% min. mol% maks. mol% Indsprøjtningsdyse(r) eller -ventil(er) Fabrikat(er): Type(r): Andet (i givet fald): Brændstoftemperatur minimum:... K maksimum:... K for gasdrevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin Brændstoftryk minimum: maksimum:...kpa...kpa kun for NG-drevne motorer, ved trykregulatorens sluttrin Variant 2 (kun ved godkendelse til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger) 4. TRANSMISSION ( v ) 4.1. Tegning af transmissionen: Type (mekanisk/hydraulisk/elektrisk osv.): Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: Inertimoment af motorsvinghjul: Supplerende inertimoment, uden noget gear indrykket:...

20 L 18/ Kobling (type): Største momentomformning: Gearkasse Type (manuel/automatisk/cvt (trinløst variabel transmission)) ( 1 ) Placering i forhold til motor: Betjeningsmåde: Gearudvekslingsforhold Gear Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og gearkasseudgangsakslens omdrejningshastighed) Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem gearkasseudgangsakslens og de drivende hjuls omdrejningshastighed) Totalt udvekslingsforhold Største for CVT ( 1 ) Mindste for CVT ( 1 ) Bakgear ( 1 ) Trinløs variabel transmission 4.7. Køretøjets tophastighed (i km/h) ( w ): Speedometer (for fartskriver angives kun godkendelsesmærke) Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: Instrumentets konstant: Målemekanismens tolerance (i henhold til punkt i bilag II til Rådets direktiv 75/443/EØF (EFT L 196 af , s. 1)): Totalt udvekslingsforhold af drevtransmissionen (i henhold til punkt i bilag II til direktiv 75/443/EØF) eller tilsvarende data: Diagram over speedometerskalaen eller andre former for visning: Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr ( 1 ) 5. AKSLER 5.1. Beskrivelse af hver enkelt aksel: Fabrikat: Type: Placering af løftbare aksler: Placering af belastbare aksler:.....

21 L 18/21 6. HJULOPHÆNG 6.1. Tegning af ophængssystemet: Type og konstruktion af ophæng for hver aksel, akselgruppe eller hjul: Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr ( 1 ) Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej ( 1 ) Affjedring af drivaksel (-aksler) svarende til luftaffjedring: ja/nej ( 1 ) Frekvens og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: Specifikationer for ophængets fjedrende dele (konstruktion, materialeegenskaber og dimensioner): Krængningsstabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr ( 1 ) 6.5. Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr ( 1 ) 6.6. Dæk og hjul Dæk/hjulkombination(er) (for dæk anføres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for dæk af kategori Z bestemt til montering på køretøjer med maksimalhastighed over 300 km/h gives tilsvarende oplysninger; for hjul anføres fælgdimension(er) og indpresningsdybde(r)) Aksler Aksel 1: Aksel 2: osv Eventuelt reservehjul: Øvre og nedre grænse for rulleradius Aksel 1: Aksel 2: osv Dæktryk anbefalet af køretøjsfabrikanten:...kpa Snekæde/dæk/hjulkombination, som fabrikanten anbefaler som egnet til foraksel og/eller bagaksel på køretøjstypen: Kort beskrivelse af eventuelt reservehjul til midlertidig brug: STYREAPPARAT 7.1. Skematisk diagram over den (de) styrede aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: Transmission og betjeningsorgan Styretransmissionens art (specificeres for henholdsvis for- og baghjul): Forbindelse til hjulene (herunder af anden art end mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul):...

22 L 18/ Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: Eventuel servoforstærkning: Funktionsprincip og -diagram, fabrikat(er) og type(r): Diagram over hele styreapparatet med angivelse af, hvor på køretøjet de forskellige anordninger, der påvirker køretøjets styring, er placeret: Skematisk(e) diagram(mer) over styreapparatets betjeningsorgan(er): Eventuelle indstillingsmuligheder og indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsorgan: Hjulenes største drejningsvinkel Til højre:... grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): Til venstre:... grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): BREMSER Følgende nærmere oplysninger, herunder i givet fald identifikationsmuligheder: 8.1. Bremsetype og -karakteristik (som defineret i punkt 1.6 i bilag I til Rådets direktiv 71/320/EØF (EFT L 202 af , s. 37)) med tegning (f.eks. tromler eller skiver, bremsede hjul, forbindelse til bremsede hjul, bremseskoenes/-klodsernes/-belægningernes fabrikat og type, effektivt bremseareal, radius af tromler, sko eller skiver, bremsetromlernes masse, justeringsanordninger, relevante dele af aksel (aksler) og hjulophæng): Funktionsdiagram, beskrivelse og/eller tegning af følgende bremsesystemer (som defineret i punkt 1.2 i bilag I til direktiv 71/320/EØF) med f.eks. transmission og betjening (konstruktion, justering, pedalkraft, betjeningsanordningens tilgængelighed og anbringelse, skraldemekanisme ved mekanisk transmission, karakteristik for forbindelsesanordningens hoveddele, cylindre, stempler og bremsecylindre, eller tilsvarende komponenter ved elektriske bremsesystemer) Driftsbremsesystem: Nødbremsesystem: Parkeringsbremsesystem: Eventuelt yderligere bremsesystem: Bremsesystem, der aktiveres automatisk ved brud på påhængskøretøjstilkoblingen: Betjening og transmission af bremsesystemer til påhængskøretøjer på køretøjer, der er beregnet til at trække et påhængskøretøj: Køretøjet er udstyret til at trække et påhængskøretøj med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk ( 1 ) driftsbremse: ja/nej ( 1 ) 8.5. Blokeringsfri bremser: ja/nej/ekstraudstyr ( 1 ) For køretøjer med blokeringsfrie bremser, beskrivelse af systemets funktion (herunder elektroniske dele), blokdiagram over de elektriske forbindelser samt diagram over hydraulik- eller trykluftkredsløbet: Beregning og kurver i henhold til tillægget til punkt i bilag II til direktiv 71/320/EØF (i de relevante tilfælde tillægget til bilag XI): Beskrivelse og/eller tegning af energiforsyning (skal ligeledes specificeres for bremsesystem med servoforstærkning):...

23 L 18/ For trykluftbremsesystemer, arbejdstrykket p2 i bremsebeholderen (-beholderne): For vakuumbremsesystemer, begyndelsesenerginiveauet i beholderen (-beholderne): Beregning af bremsesystemet: Bestemmelse af forholdet mellem summen af bremsekræfterne på hjulomkredsen og betjeningskraften: Kort beskrivelse af bremsesystemerne (i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag IX til direktiv 71/320/EØF): Anmodes der om fritagelse for type I- og/eller type II- eller type III-prøverne, anføres prøverapportens nummer i overensstemmelse med tillæg 2 til bilag VII til direktiv 71/320/EØF: Nærmere beskrivelse af retardersystemets(-systemernes) type: KARROSSERI 9.1. Karrosseriets art: Materialer og konstruktion: Døre, låse og hængsler Dørudformning og antal døre: Dimensioner, åbningsretning og største åbningsvinkel: Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene: Teknisk beskrivelse af låse og hængsler: Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag: Synsfelt (Rådets direktiv 77/649/EØF (EFT L 267 af , s. 1)) Nærmere oplysninger om de primære referencemærker, som er tilstrækkelig detaljerede til, at mærkerne nemt kan identificeres, samt hvert enkelt mærkes placering i forhold til de andre og i forhold til det referencepunkt, der skal kontrolleres: Tegning(er) eller fotografi(er), der viser, hvor komponenter er placeret inden for synsfeltet fremad på 180 grader: Forrude og andre ruder Forrude Anvendte materialer: Monteringsmåde: Hældning: EF-typegodkendelsesnummer (-numre): Andre ruder Anvendte materialer: EF-typegodkendelsesnummer (-numre): Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i rudeoptræksmekanismen:...

24 L 18/ Glas i oplukkeligt tag Anvendte materialer: EF-typegodkendelsesnummer (-numre): Andre glasarealer Anvendte materialer: EF-typegodkendelsesnummer (-numre): Forrudevisker(e) Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): Forrudevasker Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger) eller godkendelsesnummer, hvis typegodkendt som separat teknisk enhed: Afrimnings- og afdugningsanlæg Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): Største elforbrug:...kw 9.9. Førerspejle (angiv for hvert spejl) Fabrikat: EF-typegodkendelsesmærke: Variant: Tegning(er), der viser placering på køretøjet: Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er monteret: Ekstraudstyr, som kan påvirke synsfeltet bagud: Kort beskrivelse af eventuelle elektroniske komponenter i indstillingssystemet: Indvendigt udstyr Beskyttelse af fører og passagerer (Rådets direktiv 74/60/EØF (EFT L 38 af , s. 2)) Oversigtsplan eller fotografier, der viser placeringen af vedlagte snit eller projektioner: Fotografi eller tegning, der viser referenceområdet, herunder det undtagne område (punkt i bilag I til direktiv 74/60/EØF): Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle), betjeningsorganernes udformning, tag og skydetag, ryglæn, sæder og sædebagsider (punkt 3.2 i bilag I til direktiv 74/60/EØF): Betjeningsorganernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer: Fotografier og/eller tegninger af identificeringen af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer og i de relevante tilfælde de i Rådets direktiv 78/316/EØF (EFT L 81 af , s. 3) nævnte køretøjsdele:...

25 L 18/ Oversigtstabel Køretøjstypen er udstyret med følgende betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer i henhold til bilag II og III til direktiv 78/316/EØF): Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler Symbol nr. Anordning Betjeningsorgan/indikator forefindes ( 1 ) Er identificeret ved symbol ( 1 Hvor ( 2 ) ) Kontrollampe forefindes ( 1 ) Er identificeret ved symbol ( 1 Hvor ( 2 ) ) 1 Hovedlysafbryder 2 Nærlys 3 Fjernlys 4 Positionslys 5 Tågeforlygte 6 Tågebaglygte 7 Indstilling af forlygteniveau 8 Parkeringslys 9 Retningsviserblink 10 Havariblink 11 Forrudevisker 12 Forrudevasker 13 Kombineret forrudevisker og -vasker 14 Forlygtevasker 15 Forrudeafrimning og -afdugning 16 Bagrudeafrimning og -afdugning 17 Ventilator 18 Dieselforvarmer 19 Choker 20 Bremsesvigt 21 Brændstofniveau 22 Ladeindikator 23 Kølevæsketemperatur ( 1 ) x = forefindes. = kan ikke fås, ej heller separat. o = ekstraudstyr. ( 2 ) d = på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe. c = i umiddelbar nærhed.

26 L 18/ Betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret Symbol nr. Anordning Betjeningsorgan/indikator forefindes ( 1 ) Er identificeret ved symbol ( 1 Hvor ( 2 ) ) Kontrollampe forefindes ( 1 ) Er identificeret ved symbol ( 1 Hvor ( 2 ) ) 1 Parkeringsbremse 2 Bagrudevisker 3 Bagrudevasker 4 Kombineret bagrudevisker og -vasker 5 Intermitterende forrudevisker 6 Lydsignalapparat (horn) 7 Motorhjelm (fortil) 8 Bagagerumsklap (bagtil) 9 Sikkerhedsseler 10 Olietryk 11 Blyfri benzin ( 1 ) x = forefindes. = kan ikke fås, ej heller separat. o = ekstraudstyr. ( 2 ) d = på henholdsvis betjeningsorgan, indikator eller kontrollampe. c = i umiddelbar nærhed Sæder Antal: Placering og arrangement: Antal placeringsmuligheder for sæderne: Sæder, som kun er beregnet til brug, når køretøjet holder stille: Masse: Karakteristika: for sæder, som ikke er komponenttypegodkendt, beskrivelse og tegninger af Sæderne og deres forankring: Indstillingssystem: System for justering i længderetningen og låsesystem: Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme:...

27 L 18/ De dele af køretøjet, som anvendes til forankring: Koordinater for eller tegning af R-punktet ( x ) Førersædet: Alle øvrige siddepladser: Ryglænets vinkel Førersædet: Alle øvrige siddepladser: Sædeindstillingsmuligheder Førersædet: Alle øvrige siddepladser: Nakkestøtter Type nakkestøtte(r): indbygget/aftagelig/separat ( 1 ) EF-typegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger: For endnu ikke typegodkendte nakkestøtter Detaljeret beskrivelse af nakkestøtten, navnlig med angivelse af de(t) anvendte polstringsmateriale(r) og i de relevante tilfælde placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til: For»separat«nakkestøtte Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som nakkestøtten agtes fastgjort til: Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og nakkestøtten: Varmesystemer for kabinen Hvis varmesystemet anvender varmen i motorkølevæsken, en kort beskrivelse af køretøjstypen, hvad angår varmesystemet: Hvis køleluft eller udstødningsgas fra motoren anvendes som varmekilde, en detaljeret beskrivelse af køretøjstypen, hvad angår varmesystemet, herunder Oversigtstegning af varmesystemet, der viser placeringen i køretøjet: Oversigtstegning af varmeveksleren (for varmesystemer, hvor udstødningsgas anvendes til opvarmning) eller af de dele, hvor varmevekslingen finder sted (for varmesystemer, hvor køleluft fra motoren anvendes til opvarmning): Gennemskåret tegning af henholdsvis varmeveksleren eller de dele, hvor varmevekslingen finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladens karakteristika: Specifikationer for varmesystemets øvrige væsentlige komponenter, f.eks. blæseren, hvad angår konstruktion og tekniske data: Største elforbrug:...kw Komponenter, der påvirker styreapparatets opførsel ved kollision (Rådets direktiv 74/297/EØF (EFT L 165 af , s. 16)) En detaljeret beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er) af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, formgivning og materialesammensætning for den del af køretøjet, der ligger foran styresystemets betjeningsanordning, herunder de komponenter, der er beregnet til at medvirke til at absorbere energi ved en kollision mod betjeningsanordningen:...

28 L 18/ Fotografi(er) og/eller tegning(er) af andre køretøjsdele end de i beskrevne, som fabrikanten efter aftale med den tekniske tjeneste har udpeget som havende indflydelse på styreapparatets opførsel ved en kollision: Brandtekniske egenskaber af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/28/EF (EFT L 281 af , s. 1)) Materiale(r), der benyttes ved foring af taget EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger: For ikke-godkendte materialer Basismateriale(r)/betegnelse:....../ Kompositmateriale/usammensat materiale ( 1 ), antal lag ( 1 ): Type belægning ( 1 ): Største/mindste tykkelse:.../... mm Materiale(r), der benyttes til bag- og sidevægge EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger: For ikke-godkendte materialer Basismateriale(r)/betegnelse: / Kompositmateriale/usammensat materiale ( 1 ), antal lag ( 1 ): Type belægning ( 1 ): Største/mindste tykkelse:.../... mm Materiale(r), der benyttes til gulv EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger: For ikke-godkendte materialer Basismateriale(r)/betegnelse:....../ Kompositmateriale/usammensat materiale ( 1 ), antal lag ( 1 ): Type belægning ( 1 ): Største/mindste tykkelse:.../... mm Materiale(r), der benyttes til polstring af sæder EF-komponenttypegodkendelsesnummer(-numre), hvis de(t) foreligger: For ikke-godkendte materialer Basismateriale(r)/betegnelse:....../ Kompositmateriale/usammensat materiale ( 1 ), antal lag ( 1 ): Type belægning ( 1 ): Største/mindste tykkelse:.../... mm

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD) DA PART.2 29/11/2006 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 11. december 2006 med henblik på vedtagelse

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5

28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5 28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 672/2010 af 27. juli 2010 om krav til typegodkendelse af forrudeafrimnings- og -afdugningsanordninger for visse motorkøretøjer

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN D008417/01 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om krav til typegodkendelse af forrudeafrimnings- og afdugningsanordninger for visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 53/4 Den Europæiske Unions Tidende 26.2.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 183/2011 af 22. februar 2011 om ændring af bilag IV og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

FORORDNINGER. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1060/2008. af 7. oktober (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1060/2008. af 7. oktober (EØS-relevant tekst) 31.10.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 292/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2000 27/11/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 17. november 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D036128/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. december 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. december 2014 til: Vedr.: Generalsekretariatet for

Læs mere

NT T 150HP SC Roh Udhæng bagest LT Total længde (1) R1 Vendediameter CW Kabine, bredde

NT T 150HP SC Roh Udhæng bagest LT Total længde (1) R1 Vendediameter CW Kabine, bredde NT400 3.5T 150HP SC Totalvægt: 3.500 Kg. 150 hk Specifikationer DK-19B-1051 LC M G. C. Y H1 Underrun protection bar 140 Foh 109 VT R VD TEGNING OVER BILENS OPBYGNING MÅL (mm) M Akselafstand Foh Udhæng

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC

NT400 CABSTAR 3.5T 145HP SC NT400 CSTR 3.5T 145HP SC Totalvægt: 3.500 Kg. 145 hk Specifikationer LC M C C G. C. Y H1 Underrun protection bar 140 Foh 109 VT R VD TEGNING OVER ILENS OPYGNING 35.145 35.145 M L MÅL (mm) kselafstand Foh

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om motorkøretøjers støjniveau

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om motorkøretøjers støjniveau EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2011 KOM(2011) 856 endelig 2011/0409 (COD) C7-0487/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om motorkøretøjers støjniveau (EØS-relevant tekst) {SEK(2011)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0220 DA 01.01.2007 023.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M6 RÅDETS DIREKTIV af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

LEON. Technical Specifications TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON. Technical Specifications TECHNOLOGY TO ENJOY LEON Technical Specifications TECHNOLOGY TO ENJOY Leon BENZIN MOTORER 1.2 TSI 86 HP (63 KW) 1.2 TSI 110 HP (81 KW) 1.0 EcoTSI 115 HP (85 KW) Ecomotive DSG Ecomotive 1.4 TSI 125 HP (92 KW) 1.4 EcoTSI 150

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF 19.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 214/23 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF af 13. juli 2009 om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

M2 RÅDETS DIREKTIV 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) (EFT L 152 af 6.7.1972, s.

M2 RÅDETS DIREKTIV 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) (EFT L 152 af 6.7.1972, s. 1972L0245 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M2 RÅDETS DIREKTIV 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Ny DUCATO euro 5 Varebil Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Ny Ducato Euro 5 kassevogn og chassis Motor Antal cylindre, placering Slagvolumen (cm 3 ) 1956 Kompressionsforhold 16,5:1 115

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.6.2007 KOM(2007) 310 endelig 2007/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/43/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/43/EU L 82/12 Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2014 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/43/EU af 18. marts 2014 om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF 5.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

ALTEA. Tekniske specifikationer ENJOYNEERING

ALTEA. Tekniske specifikationer ENJOYNEERING ALTEA Tekniske specifikationer ENJOYNEERING Udstyr SIKKERHED Elektromekanisk servostyring 6 airbags (2 for, 2 side- samt 2 gardinairbags) Højdejusterbare sikkerhedsseler foran med strammere 3 punktseler

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

(EFT L 12 af , s. 16)

(EFT L 12 af , s. 16) 1999L0094 DA 11.12.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EF af 13. december 1999

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe

Motorstyring. Rækkeindsprøjtningspumpe Rækkeindsprøjtningspumpe Indsprøjtningsteknik og brændstoftilpasning For at sikre en god blanding af brændstof og luft til dieselmotorens forbrændingsproces skal indsprøjtningspumpen kunne præstere et

Læs mere