Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.59 1.61"

Transkript

1 orslag orslag okalplan nr shøj Gadekæret Centrum Ovenkæret Klydens lads shøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre, inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. okalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. okalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. okalplanforslag nr juni 2012

3 ndhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 okalplanområdet 6 Eksisterende forhold Bebyggelsen 7 Tilstødende arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Terræn og beplantning 8 remtidige forhold okalplanområdet 9 nvendelse 9 Bebyggelsen 9 Energiforbedringer 9 Ubebyggede arealer 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold 10 Renovation 10 Kystnærhedszone 10 Overordnet planlægning ingerplanen 11 Kommuneplan 11 okalplan 11 nden planlægning og lovgivning aturbeskyttelsesloven, useumsloven, Jordforureningsloven, 11 ov om miljøvurdering (SV), Klagemulighed, Servitutter, Trafikstøj, Drikkevandsinteresser, Brand- og redningsforhold, Varmeplanlægning, Kloakplanlægning/betjening, Vandforsyning og Renovation. Offentliggørelse og retsvirkninger Offentlig høring 14 idlertidige retsvirkninger 14 ermanente retsvirkninger 14 Bestemmelser 1 okalplanens formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykninger 16 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 16 6 ednings- og antenneanlæg 16 7 Bebyggelsens omfang og placering 16 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 9 Ubebyggede arealer orudsætning for ibrugtagning flysning af servitutter Ophævelse af byplanvedtægt og tillæg ermanente retsvirkninger 19 Vedtagelsespåtegning 20 Kortbilag Kortbilag 1 - atrikelkort og lokalplanafgrænsning 1: Kortbilag 2 - nvendelseskort 1: Kortbilag 3 - Vej-, sti-, og parkeringsforhold 1: Kortbilag 4 - Etagehøjder 1: Kortbilag 5 - llustrationsplan 1: Bilag Bilag 1: iljøscreening af lokalplan nr for Gadekæret 26 Bilag 2: Servitutgennemgang 30 Bilag 3: Helhedsplan - indhold/oversigt 33 okalplanforslag nr juni 2012

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen okalplanen tager udgangspunkt i den oprindelige bebyggelse og renoveringen i forbindelse med helhedsplanen, der gennemføres fra 2011 til forventet afslutning ålet med helhedsplanen der blev vedtaget 2008, er at fastholde Gadekæret som et attraktivt, fremtidsorienteret og åbent boligområde med kvalitetsprægede private og offentlige byrum, der gør det tiltrækkende at bo i bebyggelsen. Typisk facadeudsnit før renovering Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i Gadekæret og boligselskabet BO-VEST som bygherre og administrator. lanen er godkendt af shøj Kommune (Bilag 3). Gadekæret er opført som reaktion på de planlægningsidealer, der var fremherskende i begyndelsen af 1970 erne. De uniforme etagehusbebyggelser blev med rette kritiseret, og i stedet blev man inspireret af de gamle småbyers kvaliteter: det uregelmæssige gadenet, variationen og de lave hushøjder i bebyggelsen, intimiteten i gaderummene og fællesskabet. Varme farver og bebyggelsens tætte gruppering omkring et større gadekær gjorde navnevalget oplagt. Bebyggelsen demonstrerede for første gang, at det i større skala var muligt at forene fordelene ved industrialiseret boligbyggeri med ønsket om venlige og humane boligmiljøer. Typisk gademiljø før renovering okalplanforslag nr juni 2012

5 Den tætte og lave skala med varierede gader og stræder og private haver til stort set alle boliger, fik gennem 1980 erne og 1990 erne en stor indflydelse på dansk boligbyggeri, hvor tæt/lav byggeriet dominerede som den foretrukne almene boligform. or sine fremsynede og humane bokvaliteter, har Gadekæret derfor modtaget en lang række danske og udenlandske priser efter mere end 30 år, havde dagligt slid, vejr og vind, samt skærpede krav til lavere energiforbrug og bedre indeklima, dog skabt et påtrængende behov for en omfattende renovering og forbedring af bygninger og udearealer. lakat af b Spang Olsen fra 1979 Der blev derfor udarbejdet en helhedsplan, der omfattede forbedring af indeklima, nye indgangspartier, etablering af mekanisk ventilation, renovering af badeværelser, udskiftning af vinduer og døre, afrensning af facader, sammenlægning af boliger, opgradering af bebyggelsens udearealer med blandt andet ny belysning og meget mere. uftfoto af Gadekæret før renovering (set fra syd) okalplanforslag nr juni 2012

6 okalplanområdet Området er beliggende vest for shøj Station, shøj Bycenter og Vejleåkirken. Gadekæret afgrænses af shøj arkvej og shøj Boulevard, samt gang- og cykelstien - shøjstien og den store rækkehusbebyggelse Strandparken mod syd. od nord afgrænses lokalplanområdet af shøj Centersti og Omsorgscentret Kærbo. okalplanområdet omfatter m² og er i kommuneplan 2009 udlagt til boligområde og offentlige formål under betegnelsen område 1.B.6. Gangbro over gadekæret (set mod nord) okalplanområdet betragtes som fuldt udbygget. Ved Gadekæret ilegårds Vænge Omsorgscenter Kærbo Vejleåparken Strandgårdsparken Oversigtskort med lokalplanområdets placering okalplanforslag nr juni 2012

7 Eksisterende forhold Bebyggelsen Gadekæret er opført som tæt-lavt byggeri, anlagt omkring et gadekær og har med sine smalle gader, stræder, torve og pladser et nostalgisk, købstadsagtigt præg. Bebyggelsen indeholder en blanding af rækkehuse og etageejendomme i 1, 2 og 3 etager med både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Husene er opført som betonelementbyggeri fra og indeholder i alt 674 almene boliger. Boligerne er fordelt på et bredt udvalg af boligtyper med adgang fra enten gadeplan eller via udvendige trapper til 1. sal. Typisk gademiljø før renovering Derudover indgår der i bebyggelsen flere børneinstitutioner, kiosk- og dagligvarebutik, fællesvaskeri samt den gamle osegård der rummer forskellige fællesfaciliteter - blandt andet sportshal, samt varmecentral, materielgård og genbrugsplads med videre (Kortbilag 2). Husene er oprindeligt opført som smalle huskroppe i indfarvede, gulorange betonelementer med vinduesrammer og havedøre i grønmalet træ, samt rødbrune hoveddøre med baldakiner som grønmalede trækonstruktioner med rødbrune betontagsten. Tagene er symmetriske sadeltage med 45 graders hældning og rødbrune betontagsten. Eksisterende havesti Et markant træk er facaderne med relativt små vinduer, hvor den bygningsmæssige variation dannes med påbyggede indgangspartier, adgangstrapper, altaner og lignende bygningsdele. Tilstødende arealer Området Ved Gadekæret nordvest for lokalplanområdet, henligger som et grønt, ubebygget areal, udlagt i Kommuneplan 2009 til boligformål. realet ejes af andelsboligselskabet Vridsløselille ndelsboligforening. Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for dette område. Omsorgscentret Kærbo der er opført samtidig med Gadekæret, ligger i den nordlige del af området og blev udbygget og renoveret i lejecentret er opført i samme arkitektur som Gadekæret, men ejes og administreres af shøj Kommune. Den vestlige del af Kærbos grundareal er udlagt til bebyggelse, men er idag ubebygget. Kærbo er omfattet af lokalplan nr Omsorgscenter Kærbo Ved Gadekæret Gadekæret uftfoto af Ved Gadekæret og Omsorgscenter Kærbo okalplanforslag nr juni 2012

8 Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejbetjening til området sker fra shøj arkvej og shøj Boulevard via bebyggelsens 5 samlede parkeringsarealer, der er udlagt som lommer i lokalplanområdets periferi. Køre- og parkeringsarealer er udlagt med asfalt (Kortbilag 3). Som en del af det sammenhængende differentierede vej- og stisystem der er gennemgående i resten af kommunen, er biltrafikken til lokalplanområdet skarpt adskilt fra gang- og cykeltrafikken. Gående og cyklister skal færdes via de 6 stitunneller under henholdsvis shøj Stationsvej, shøj arkvej og shøj Boulevard (Kortbilag 3). shøjstien er en sammenhængende del af kommunens overordnede stisystem, der løber gennem shøj fra shøj landsby, over bycentret og stationen til kunstmuseet rken og strandparken. l færdsel i Gadekæret er bilfri. Bebyggelsens net af gader og stræder, indgår som en integret del af det overordnede stisystem, der forbinder lokalplanområdet med blandt andet shøj Bycenter og den øvrige del af byen. (Kortbilag 3). Trafikalt er bebyggelsen organiseret om en central gade, der forløber rundt om gadekæret. Herfra stråler gader og stræder ud i alle retninger, og forbinder bebyggelsen med de omkringliggende hovedstier, tunneller og parkeringsarealer (Kortbilag 3). Udsnit af gadeforløb Bebyggelsens gader og stræder fungerer desuden som brand- og redningsveje (Kortbilag 3). Terræn og beplantning okalplanområdet omkranses af en markant træbeplantning langs shøj arkvej og shøj Boulevard, samt af shøjstien mod syd og centerstien mod nord (Kortbilag 5). De primære adgangsgader i bebyggelsen, fremstår med asfalt- og flisebelægninger fra facade til facade, og spredt træbeplantning. arkeringsarealerne er omkranset med en kombination af hække og træbeplantning. Typisk stræde De mindre stræder mellem husene og de private haver, er præget af stor frodighed med en betydelig variation af forskellige beplantninger og træer, der efter mere end 30 år har opnået betragtelig højde og fylde. Den centrale, rekreative grønning med gadekæret i midten, fremstår som et grønt og parklignende areal, der samlet skaber indtrykket af et grønt og venligt boligkvarter (Kortbilag 5). Den centrale grønning ved gadekæret okalplanforslag nr juni 2012

9 remtidige forhold okalplanområdet ålet med lokalplanen er at skabe overensstemmelse med helhedsplanen for Gadekæret (Bilag 3). ntentionen med helhedsplanen er at skabe mulighed for en modernisering og optimering af bebyggelsen, - at forbedre uderummene i bebyggelsen, samt at give mulighed for at understøtte bylivet i gadeplan. helhedsplanen indgår sammenlægning af en række mindre boligtyper, hvorfor det samlede antal boliger efter renoveringen reduceres til i alt 654 stk. nvendelse okalplanområde og anvendelse fremgår af kortbilag 1-5. Området udlægges til bolig- og institutionsområde. okalplanområdet er fuldt udbygget. ig. 1 ye vinduer og glasværn Bebyggelsen ålsætningen er, at alle ændringer af Gadekæret skal foregå i overensstemmelse med den oprindelige arkitektoniske idé. Helhedsplanen har medført udskiftning af bygningsdele som for eksempel; - nye vinduer, - nye indgangspartier, - nye adgangstrapper, (ig. 1, 2 og 3) og lignende, i overensstemmelse med bebyggelsens grundlæggende karakter med smalle huskroppe og symmetriske sadeltage fastholdes. okalplanen giver mulighed for opførelse af pergolaer, overdækkede terrasser eller udestuer. Der kan desuden monteres rulle- og knækmarkiser eller lignende mobil overdækning på facader i stueplan. ig. 2 ye indgangspartier Energiforbedringer Dele af tekniske anlæg der er nødvendige for bebyggelsens drift, for eksempel aftræk og indsugning til varmegenvindingsanlæg og lignende, kan tillades på tagflader, samt i gadeniveau. Byrådet er positiv overfor opsætning af solfangere, solpaneler og anden vedvarende energiteknologi. Ubebyggede arealer Bebyggelsens grønne karakter med gadekær, private haver og markant træbeplantning fastholdes. okalplanområdets periferi afgrænses med træbeplantning (Kortbilag 5). fgrænsning af private havearealer etableres som træhegn. ig. 3 ye adgangstrapper Opbevaringsplads til hver bolig etableres som træskure i tilknytning til de private havearealer. Hegn, skure, samt overdækkede terrasser og uopvarmede udestuer kan begrønnes med slyng-- eller klatreplanter. okalplanforslag nr juni 2012

10 Vej-, sti- og parkeringsforhold arkering skal etableres på samlede arealer i lokalplanområdets periferi med tilkørsel fra shøj arkvej eller shøj Boulevard. Bebyggelsens øvrige gader, stræder og stier skal friholdes for biltrafik (Kortbilag 3). Renovation Renovation til husholdningsaffald er udført som sækkeholdere, monteret på træhegn i tilknytning til hver bolig. ælles miljøstationer til øvrige affaldsfraktioner, skal etableres i tilknytning til bebyggelsens p-pladser og skal udføres i materialer og detaljering som nye indgangspartier og adgangstrapper. iljøstationer kan begrønnes med slyng- eller klatreplanter på tag og facader. Kystnærhedszone Hele området ligger i det kystnære byområde. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Det betyder, at der i ansøgningen om eventuel udbygning af området skal redegøres for eventuelle visuelle påvirkninger som bebyggelsen vil få set fra kysten, samt at der skal søges om tilladelse hos aturstyrelsen Roskilde. det lokalplanen for Gadekæret ikke tillader nybyggeri eller væsentlige ændringer i bebyggelsens højde eller volumen, er det byrådets vurdering, at der således ikke vil ske en yderligere påvirkning af kystlandskabet. okalplanforslag nr juni Gadebillede efter renovering - skitse

11 okalplanforslag nr juni Overordnet planlægning ingerplanen ingerplan 2007 åbner mulighed for, at der kan ske en intensiveret udnyttelse af områderne omkring stationerne. følge ingerplan 2007 skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Den nærliggende shøj Station, er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik. shøj Station vil endvidere blive fremtidig endestation for en eventuel letbane langs Ring 3. okalplanen følger i øvrigt retningslinjerne i ingerplan 2007 andsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Kapitel 4 Det ydre storbyområde (Byfingrene). Kommuneplan okalplanområdet er i kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne for område 1.B.6: Boligområde og offentlige formål Byzone, stationsnært Bebyggelsesprocent 40 aks. antal etager: 3, maks. bygningshøjde: 11 meter nvendelse: Boligformål og institutioner Bebyggelsesart: Tæt lave rækkehuse og etagebyggeri Særlige bestemmelser: ej okalplan okalplanens område er omfattet af byplanvedtægt nr. 11a med tillæg nr. 1. Denne byplanvedtægt med tillæg ophæves ved offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplan nr for Gadekæret. nden planlægning og lovgivning aturbeskyttelsesloven Der er ikke forhold i aturbeskyttelsesloven, der omhandler lokalplanområdet. useumsloven Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal useum, Kroppedals llé 3, 2630 Tåstrup. Der er ikke registreret fund af arkæologisk interesse i området. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør der inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jævnfør kap 8, 27, stk. 2 i museumsloven. rbejdet skal standses i det omfang det berører fortidsmindet og Kroppedal useum, rkæologi skal kontaktes. Jordforureningsloven okalplanområdet er undtaget klassificering i byzone og der skal dermed ikke ansøges om jordflytning medmindre der graves i offentlig vej eller områder, der er kortlagt som forurenede. Oplysninger kan søges i shøj Kommune. ov om miljøvurdering (SV) henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 skal der gennemføres en miljøscreening af lovpligtige planer såsom lokalplaner. iljøcreeningen skal afklare om planen åbner mulighed for ændringer, der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for større fremtidige anlægsprojekter, omfattet af krav om miljøvurdering.

12 shøj Kommune har ved screening af lokalplan 1.61 i henhold til lov om miljøvurdering vurderet, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. å denne baggrund foretages der ikke en miljøvurdering af lokalplan nr Klagemulighed Byrådets fravalg af en miljøvurdering, kan påklages i henhold til planlovens 58, stk 1, nr. 4, for så vidt angår retlige spørgsmål, hvorimod indholdet af screeningens vurdering ikke kan påklages. Klageberettiget er iljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Eventuelle klager rettes til atur- og iljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering af planforslaget. Servitutter Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer i området for at få afklaret, hvilke der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må ophæves. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen, fremgår af bilag 2. Trafikstøj Området grænser op til shøj arkvej og shøj Boulevard. okalplanområdet er således påvirket af støj fra disse kilder. Ved udlægning af arealer til støjfølsom anvendelse, såsom boliger samt for offentlig og privat administration, liberalt erhverv og lignende, henvises til iljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn. Drikkevandsinteresser okalplanområdet ligger i sin helhed i et område med drikkevandsinteresser. områder med drikkevandsinteresser skal der i videst muligt omfang sikres en tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet grundvandsressource. Det vil sige, at grundvandstruende aktiviteter skal være begrænsede og skal ske på nærmere fastsatte vilkår. Brand- og redningsforhold Bebyggelsens hovedstræder er klassificeret som brand- og redningsveje, ligesom alle parkeringsarealer fungerer som tilkørselsveje for brand- og redningskøretøjer (Kortbilag 3). Varmeplanlægning okalplanområdet forsynes med fjernvarme i henhold til kommunens varmeforsyningsplan. Kloakplanlægning/betjening Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes shøj orsynings kloaknet. Oplandet er separatkloakeret. Vandforsyning okalplanområdet skal i henhold til vandforsyningsplanen forsynes fra shøj orsyning /S. Renovation Ejendommen er omfattet af kommunens erhvervs- og husholdningsaffaldsregulativ. okalplanforslag nr juni

13 okalplanforslag nr juni

14 Offentliggørelse og retsvirkninger Offentlig høring okalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 8. juni 2012 til den 3. august ndsigelser skal være kommunen i hænde senest den 3. august ndsigelser skal sendes til: eller shøj Kommune lan-, Bygge- og iljøcenter shøj Store Torv shøj Byrådet vil herefter behandle lokalplanforslaget samt de modtagne kommentarer og træffe beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse, herunder foretage eventuelle ændringer som følge af modtagne indsigelser og ændringsforslag. Såfremt der er fremsat indsigelser eller ændringsforslag kan den endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. idlertidige retsvirkninger ndtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. år fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8.juni 2012 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest til den 8. juni ermanente retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lanloven, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. okalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. ere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. okalplanen indeholder bestemmelser om, at nærmere angivne byplanvedtægter samt tillæg ophæves for de af lokalplanen omhandlende delområder. okalplanforslag nr juni

15 Bestemmelser henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2. 1 okalplanens formål 1.1 okalplanen har til formål, at: - fastholde og sikre bebyggelsens karakter af mindre boligenheder med sadeltage. - skabe mulighed for renovering af eksisterende bebyggelse og landskab. - fastsætte bestemmelser, der regulerer omfang og udformning af bebyggelser og friarealer. - skabe overensstemmelse med helhedsplanen for Gadekæret. 2 Område og zonestatus 2.1 okalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 16hm, 16sr, 16re, 16rf, 16rq, 16rr og 111, shøj By, shøj. 2.2 okalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til bolig- og offentlige formål i form af tæt-lav- og etageboligbebyggelse, samt funktioner der er nødvendige for bebyggelsens drift, f.eks. fælleshuse, cykelskure, carporte og lignende (Kortbilag 2). 3.2 atrikel nr. 16sr shøj By, shøj må dog kun anvendes til transformerstation (Kortbilag 1). 3.3 Der kan drives butik med kiosk- og dagligvarer i den eksisterende butiksbygning syd for osegården (Kortbilag 2). 3.4 Det er tilladt, at der i boligerne drives en sådan form for virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning at: - virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, - virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, - virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende 3.5 ndenfor lokalplanområdet kan der opføres mindre bygninger for tekniske installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. 3.6 Der må inden for lokalplanområdet ikke henstilles eller parkeres lastbiler, busser, varevogne over 3,5 ton, campingvogne, både, samt uindregistrerede køretøjer og lignende, der efter byrådets skøn er til gene for de omboende. okalplanforslag nr juni

16 4 Udstykninger 4.1 Der må ikke ske udstykning indenfor lokalplanens område. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 angs shøj arkvej og shøj Boulevard, er der en byggelinje på mindst 10 meter fra ejendomsskel. 5.2 or interne veje langs shøj Boulevard, er der en byggelinje på mindst 7,5 meter fra ejendomsskel. 5.3 or parkeringsanlæg langs shøj Boulevard, er der en byggelinje på mindst 2,5 meter fra ejendomsskel. 5.4 or interne stier langs shøj arkvej, er der en byggelinje på mindst 5,0 meter fra ejendomsskel. 5.5 Til shøj arkvej og shøj Boulevard må der ikke etableres yderligere direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme. 5.6 Området vejbetjenes fra shøj arkvej og shøj Boulevard via bebyggelsernes fælles parkeringsarealer, der er udlagt i lokalplanområdets periferi (Kortbilag 3). 5.7 arkering må kun finde sted på de fælles parkeringsarealer (Kortbilag 3). 5.8 Bebyggelsens gader, stræder og pladser skal friholdes for biltrafik og tillades kun i forbindelse med ærindekørsel. Der kan etableres sikkerhedsfremmende og hastighedsdæmpende foranstaltninger. 5.9 l cyklende færdsel til ejendommene skal foregå ad det eksisterende stisystem (Kortbilag 3) Gader, stræder, pladser og stier i lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 6 ednings- og antenneanlæg 6.1 El-ledninger og andre ledninger skal føres som jordkabler. 6.2 ndividuelle udendørs antenneanlæg, herunder parabolantenner, må kun placeres på bygningernes havefacader og må ikke være synlige fra sti. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Den eksisterende bebyggelses- og beplantningsstruktur skal fastholdes (Kortbilag 5). 7.2 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed, må ikke overstige Bebyggelsens højde må ikke overstige 11 meter, og etageantallet må ikke være større end 3 etager. 7.4 Byrådet kan tillade sammenlægning af eksisterende boliger. okalplanforslag nr juni

17 7.5 Bebyggelsens tage skal bibeholdes som symmetriske sadeltage. Taghældningen må ikke overstige 45 grader. 7.6 oftsrum må ikke indrettes eller benyttes til beboelse, da der ikke kan etableres flugtveje herfra. oftsrum må udelukkende benyttes til opbevaring, forudsat dette ikke medfører risiko for skade på bygning og installationer. ig. 4a ergola 7.7 tilknytning til de enkelte boliger kan der i stueplan opføres pergolaer, overdækkede terrasser eller udestuer. Disse skal placeres på havesiden og udføres i henhold til fig. 4a, 4b, 4c og 4d. En pergola (ig. 4a) defineres som en åben stolpekonstruktion uden tagbeklædning. En overdækket terrasse (ig. 4b) defineres som en åben stolpekonstruktion med lette matterede, translucente plader som tagbeklædning. ig. 4b Overdækket terrasse En udestue (ig. 4c) defineres som en lukket stolpekonstruktion med facadepartier i glas, brandvæg mod tilstødende have og lette matterede, translucente plader som tagbeklædning. 7.8 Bredden for samtlige pergolaer, overdækkede terrasser eller udestuer skal være 4,8 meter og placeres ved elementfuger, mens højden skal svare til 1 facadeelement. Den samlede dybde skal være enten 2,4 eller 3,0 meter (ig. 4d). 7.9 Det samlede overdækkede areal på den enkelte boligs haveareal, må ikke overstige 20 m² brutto. ig. 4c Udestue Gavl E60 4,8 m. Vandret elementfuge 2,4/3,0 m. odrette elementfuger min. 5,0 m. (hvis glas) ig. 4d rincipillustration - Byggefelter for pergolaer, overdækkede terrasser og udestuer 7.10 f brand- og flugtvejsmæssige årsager, kan der ikke tillades pergolaer, overdækkede terrasser og udestuer, hvor der på 1. eller 2. sal, lodret over pergolaer, overdækkede terrasser og udestuer, er vinduesåbninger til beboelsesrum. Beboelsesrum omfatter ikke badeværelser lle beboelsesrum skal have redningsåbning direkte til det fri. Redningsåbning kan dog udelades, når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed Som sikring mod brandsmitte, skal gavle på udestuer udføres i minimum bygningsklasse E60 (ikke-bærende BD60), hvis afstanden fra udestuens gavl mod center af tilstødende lejlighedsskel (hegn) er mindre end 5 meter Udestuer må ikke anvendes som en udvidelse af boligarealet og derfor ikke forsynes med fast opvarmning Der kan monteres rulle- og knækmarkiser eller lignende mobil overdækning på facader i stueplan. arkiser skal til enhver tid være i god vedligeholdelsesmæssig stand. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 acader fremstår med indfarvede betonelementer. 8.2 Vinduer og franske altandøre skal udføres i træ med udvendige sortgrå alu overflader, mens værn ved franske altaner skal udføres i hærdet lamineret klart glas (ig. 1). okalplanforslag nr juni

18 8.3 ndgangspartier og adgangstrapper samt lignende påbyggede bygningsdele, skal udføres som galvaniserede (varmforzinkede) stålkonstruktioner med træbeklædning (ig. 2 og 3). 8.4 ergolaer, overdækkede terrasser og udestuer skal udføres som stolpekonstruktioner i træ (ig. 4a, 4b, 4c og 4d). 8.5 Belægning i pergolaer, overdækkede terrasser og udestuer skal udføres som trædæk eller flisebelægning. 8.6 lt træværk inkl. pergolaer, overdækkede terrasser og udestuer, skal fremstå med træbeskyttelse i sortgrå farve: CS S (ig. 2 og 3). 8.7 Tagflader skal bibeholdes i rødbrune uglaserede tagsten. ig. 1 ye vinduer og glasværn 8.8 Overdækkede terrasser og udestuer skal udføres med matterede tagplader for at forhindre refleksioner (Bilag 1). 8.9 Der må ikke etableres synlige tekniske installationer på bebyggelsens tage, medmindre disse udformes som integrerede bygningselementer Byrådet kan tillade opsætning af solfangere, solpaneler og anden vedvarende energiteknologi på tagflader, forudsat at dette sker efter en samlet plan indre bygninger til bebyggelsens drift, skal udføres i træ og galvaniseret stål som indgangspartier og adgangstrapper Skiltning og reklamering må ikke finde sted med undtagelse af den for lokalplanområdet nødvendige skiltning, herunder almindelige nummer- og navneskilte. Kommerciel skiltning i forbindelse med kiosk- og dagligvarebutik, skal godkendes af byrådet. 9 Ubebyggede arealer ig. 2 ye indgangspartier 9.1 Ubebyggede eller befæstede arealer må kun anvendes til friarealer for bebyggelsen, og må kun disponeres efter en af Byrådet godkendt plan. 9.2 okalplanområdet skal afskærmes af træbeplantning langs shøj Boulevard og shøj arkvej. 9.3 Ved etablering af flisebelægning skal denne udføres i niveau som eksisterende terræn og med fald min. 1:20 bort fra facaden. 9.4 fgrænsning af private havearealer skal etableres som træhegn, der ikke må overstige en samlet højde på 1,7 meter. Træhegn skal udføres som stolpekonstruktioner med vandret eller lodret bræddebeklædning i træ. ig. 3 ye adgangstrapper 9.5 Hegn, skure samt overdækkede terrasser og uopvarmede udestuer, kan tillades begrønnet med slyng-- eller klatreplanter, forudsat disse vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke sker skade på bygninger og bygningsdele. 9.6 Der kan indrettes legepladser i henhold til kortbilag 2. okalplanforslag nr juni

19 9.7 Udendørs oplag af varer og lignende er ikke tilladt. 9.8 Belysning af gader, stræder, pladser og stier, samt andre færdselsarealer, skal forelægges Byrådet for nærmere godkendelse. 9.9 Der skal etableres belysning ved hver boligindgang Der kan opføres mindre bygninger i maksimalt 1 etage til bebyggelsens drift, herunder renovations- og teknikbygninger og lignende. 10 orudsætning for ibrugtagning 10.1 okalplanområdet er ifølge shøj Kommunes varmeforsyningsplan tilsluttet fjernvarme. 11 flysning af servitutter 11.1 rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelige vedtagelse (Bilag 2). 12 Ophævelse af byplanvedtægt og tillæg 12.1 or matrikelnumrene: nr. 16hm, 16sr, 16re, 16rf, 16rq, 16rr og 111, shøj By, shøj (Kortbilag 1), ophæves byplanvedtægt nr. 11a vedtaget af Torslunde-shøj kommunalbestyrelse den 7.maj 1974 og godkendt af iljøministeriet den 1. august or matrikelnumrene: nr. 16hm, 16sr, 16re, 16rf, 16rq, 16rr og 111, shøj By, shøj (Kortbilag 1), ophæves tillæg nr. 1 til byplanvedtægt 11a vedtaget af Torslunde-shøj kommunal bestyrelse den 26. juni 1975 og godkendt af lanstyrelsen den 18.december ermanente retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af lokalplanen, ifølge 18 i lanloven, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil okalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen ere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan okalplanen indeholder bestemmelser om, at nærmere angivne byplanvedtægter samt tillæg ophæves for de af lokalplanen omhandlende delområder. okalplanforslag nr juni

20 Vedtagelsespåtegning henhold til 24 i ov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i shøj Byråd den 6. juni 2012 til offentlig fremlæggelse i perioden den 8. juni 2012 til den 3. august å byrådets vegne Ole Bjørstorp / Ole Horskær adsen okalplanforslag nr juni

21 KORTBG 1 shøj Stationsvej atrikelkort og lokalplanafgrænsning 1: sr 16hm 16re shøj Boulevard shøj arkvej 16rr rq 16rf shøjstien okalplangrænse Skel/matrikelgrænser 16rq atrikelnummer okalplanforslag nr juni

22 Spolestræde Blok 4 ort Blok 8 langrænse nvendelseskort KORTBG 1: nvendelseskort 1:2500 nvendelseskort 1:2000 nvendelseskort Blok 4 1:2000 erende bygning råder ænser nvendelseskort 1:2000 KORTBG 2 ndelseskort 0 G 2 Skelgrænser Blok 8 B1 Blok 8 Blok 4 Klydens lads Eksisterende bygning egeplads okalplanforslag nr maj Blok 3 Blok 7 shøj Strandvej Blok 5 Blok 1 Blok 6 Blok 4 Blok 2 okalplangrænse aterielplads okalplanforslag Klydens Blok 6 Blok 1 Blok 2 B2 nr maj okalplanforslag 0 10 nr maj m 2011 lads Eksisterende bygning egeplads V m Blok 8 okalplangrænse B1Blok 4 Delområder Blok 1 B1 Skelgrænser okalplanforslag Blok nr okalplangrænse - maj KORTBG 2 shøj arkvej 100 m Blok 8 KORTBG 2 50 m 100 m okalplangrænse Eksisterende bygning Delområder Skelgrænser Blok 8 Blok 4 Blok 3 B2 Blok 7 shøj Strandvej okalplangrænse Eksisterende bygning Delområder Skelgrænser Eksisterende bygning Klydens B2 lads Delområder Skelgrænser Blok 1 Blok 4 Vejlebrovej Blok 5 okalplangrænse Eksisterende Blok 4 bygning B1 Delområder Skelgrænser Klydens lads ælles opholdsplads/legeplads okalplanforslag nr maj Blok 3 Drejerpladsen B2 Blok 7 shøj Strandvej Skrædderpladsen Blok 3 B2 shøj Strandvej Vejlebrovej Klydens lads Blok 5 B2 S Blok 1 B1 Brolæggerpladsen nvendelseskort Blok 6 1:2000 ffaldsskure V V Vuggestue Blok 1 okalplangrænse ffaldsskure shøj Stationsvej Eksisterende bygning ælles opholdsplads/legeplads V nvendelseskort nvendelseskort 1:2000 1:2000 B1 V Blok 8 ælles opholdsplads/legeplads okalplanforslag nr maj aterielplads Blok 2 Spindestræde Blok 4 B2 Klydens aterielplads lads egeplads ffaldsskure osegården Blok 4 okalplanforslag nr maj B1 ælles opholdsplads/legeplads Blok 4 S Blok 3 Blok 7 shøj Strandvej okalplanforslag nr maj Skelgrænser okalplangrænse B2 Klydens lads Eksisterende bygning Blok 3 Blok 7 shøj Strandvej Vejlebrovej Blok 3 Blok 7 Blok 5 shøj Strandvej Vejlebrovej nvendelseskort 1:2000 egeplads Blok 8 KORTBG 2 Klydens Blok 6 ladsaterielplads Vejlebrovej aterielplads egeplads ffaldsskure Blok 5 Blok 21 ffaldsskure S okalplangrænse Eksisterende bygning aterielplads Delområder egeplads Skelgrænser Blok 6 V okalplanforslag nr maj Delområder okalplangrænse Blok 1 aterielplads Blok 2 Eksisterende bygning Delområder 1:2000 KORTBG 2 KORTBG 2 Blok 8 Blok 4 Blok 8 Delområder S Blok 5 Skelgrænser S Blok 3 B2 Blok 7 B1 egeplads shøj Strandvej Vejlebrovej Blok 3 Blok 7 KlydensB1 lads B2 Blok 5 shøj Strandvej ffaldsskure ffaldsskure Blok 6 Blok 6 okalplangrænse aterielplads Eksisterende egepladsbygning Blok 2 Delområder ffaldsskure urergården ælles opholdsplads/legeplads Blok 2 Blok 2 shøj Stationsvej shøj Stationsvej Blok 8 Blok 3 Blok 6 Skelgrænser ælles opholdsplads/legeplads Blok 8 okalplangrænse Eksisterende bygning Delområder Skelgrænser ælles opholdsplads/legeplads okalplanforslag ælles opholdsplads/legeplads nr maj shøj Stationsvej S Vejlebrovej Blok 1 Klydens lads Blok 2 Butik Blok 5 S shøj Stationsvej KORTBG 2 S Blok 3 Blok 7 Blok 6 aterielplads B1 shøj Strandvej shøj Stationsvej Vejlebrovej egeplads V shøj Stationsvej ffaldsskure Blok 5 Delområder Skelgrænser ælles opholdsplads/legeplads Blok 1 shøj Stationsvej B2 shøj Strandvej V Centerstien KORTBG KORTBG 2 okalplangrænse Blok 8 Blok 8 Tværstræde Blok 4 Delområder Blok 4 Kærbo Klydens Klydens lads lads okalplanforslag nr maj egeplads Blok 1 Blok 1 aterielplads ffaldsskure shøjstien shø Klydens lads Blok 3 Blok 1 B2 Blok 7 B1 shøj Strandvej KORTBG 2 nvendelseskort 1:2000 Blok 3 B2 Blok 4 V Blok 7 Blok 6 shøj Strandvej aterielplads shøj Stationsvej Vejlebrovej Klydens lads Blok 2 Blok 5 Eksisterende bygning Skelgrænser S Blok 1 V ælles opholdsplads/legeplads Klydens lads Ovenkæret Blok 5 Blok 6 aterielplads egeplads ffaldsskure Blok Blok 3 3 Blok 1 Blok Blok 7 7 B2 B2 B1 B1 Blok 2 ælles opholdsplads/legeplads shøj Stationsvej egeplads ffaldsskure Blok 3 B2 Blok 7 B1 shøj Strandvej Blok 6 shøj Strandvej shøj Strandvej Vejlebrovej Vejlebrovej Vejlebrovej Blok Blok 5 5 V Blok 6 aterielplads egeplads ffaldsskure S V shø Blok 2 ælles opholdsplads/legeplads Blok 2 Klydens lads ælles opholdsplads/legeplads Blok 5 Blok 1 S shøj Stationsvej V shøj Stationsvej Bødkerpladsen shøj Boulevard Blok 6 aterielplads egeplads ffaldsskure Blok 2 ælles opholdsplads/legeplads Blok 6 Blok 6 Blok 2 Blok 2 shøj Boulevard V V V shøj Stationsvej shøj shøj Stationsvej Stationsvej forslag nr maj okalplanforslag 2011 nr maj okalplanforslag nr maj okalplangrænse Eksisterende boliger Eksisterende servicebygninger Eksisterende institutioner okalplanforslag nr juni okalplangrænse okalplangrænse Eksisterende bygning Eksisterende bygning Delområder Delområder Skel/matrikler Kiosk- og dagligvarebutik Skelgrænser Skelgrænser okalplanforslag nr maj okalplanforslag nr maj aterielplads aterielplads aterielplads egeplads egeplads egeplads ffaldsskure ffaldsskure ælles opholdsplads/legeplads ælles opholdsplads/legeplads

23 KORTBG 3 shøj Stationsvej Vej-, sti- og parkeringsforhold 1:2500 Kærbo Centerstien shøj Boulevard shøj arkvej Vuggestue osegården Butik okalplangrænse Biladgang Eksisterende bygning arkering Offentlig tilgængelig gang-/cykelsti Tunnel Kørselsveje okalplanforslag nr juni

24 Spolestræde KORTBG 4 shøj Stationsvej Etagehøjder 1:2500 Kærbo Centerstien urergården shøj Boulevard Ovenkæret shøj arkvej Gadekær Spindestræde Vuggestue osegården Tværstræde Butik shøjstien okalplangrænse Skel/matrikler 1 etage 2 etager 3 etager okalplanforslag nr juni

25 KORTBG 5 shøj Stationsvej llustrationsplan 1:2500 Kærbo Centerstien eg eg eg shøj Boulevard eg shøj arkvej eg eg Gadekær Vuggestue eg osegården eg Butik eg eg eg eg shøjstien Bebyggelse riareal rivate haver Beplantning okalplanforslag nr juni

26 Bilag 1: iljøscreening af lokalplan nr for Gadekæret JØVURDERG ER - TJEKSTE æsevejledning ov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juli 2004 (lov nr. 316 af ) u gældende BK nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer. Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved miljøvurdering af lokalplaner anvendes nærværende tjekliste. remgangsmåden er beskrevet nedenfor. Step 1 ndledende screening: ndledningsvis undersøges det, om planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 scoping). Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 screening). Step 2 lanens indvirkning på miljøet (scoping/screening): Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. or hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering. Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket ved gennemførelse af planen, skal der foretages en miljøvurdering. dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen. Såfremt der udføres en miljøvurdering vil denne blive sammenholdt med et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den situation der pt. er (status quo) eller ville være såfremt de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført. ndledende screening (step 1) Ja ej Bemærkninger lanen er omfattet af lovens (nr. 936 af 2009) bilag 3 eller 4. lanen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt X X Der findes ingen internationale naturbeskyttelsesområder i shøj. okalplanforslag nr juni

27 Bilag 1: iljøscreening af lokalplan nr for Gadekæret Screening/scoping (step 2) (lanens indvirkning på miljøet) kke relevant orhold, der bør vurderes orhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger iljøparametre Befolkning og sundhed ndendørs støjpåvirkning X ngen ændringer Sundhedstilstand X ngen ændringer Svage grupper (f.eks. handicappede) X ngen ændringer riluftsliv/rekreative interesser X ngen ændringer Begrænsninger og gener overfor befolkningen X okalplanen giver mulighed for en generel kvalitetsmæssig forbedring af bebyggelsen Biologisk mangfoldighed (lora og fauna) Dyreliv X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for dyrelivet lanteliv X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for plantelivet Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende naturbeskyttelsesog fuglebeskyttelsesområder X X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder Habitat-områder X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for habitat-områder Spredningskorridorer X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for spredningskorridorer aturbeskyttelse jf. B 3 X Der er et 3 område i lokalplanområdet, men det berøres ikke af ændringerne. Grønne områder X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke skovrejsning/skovnedlæggelse redning X Området er allerede bebygget, renoveringen medfører ikke ændringer for fredede områder andskab og jordbund andskabelig værdi og jordbundsforhold X kke relevant da der allerede er eksisterende bebyggelse Geologiske særpræg X kke relevant da der allerede er eksisterende bebyggelse Jordforurening X Der er ikke registreret jordforurening på området Risiko for jordforurening X Der er ikke registreret jordforurening på området eller aktiviteter, der kunne give mistanke om en forurening. Jordhåndtering/flytning X Terrænregulering større end +/- 30 cm skal godkendes af byrådet. Jordflytning anmeldes efter gældende lovgivning i forbindelse med grave- og anlægsarbejde i stier og veje. okalplanforslag nr juni

28 Bilag 1: iljøscreening af lokalplan nr for Gadekæret Screening/scoping (step 2) (lanens indvirkning på miljøet) kke relevant orhold, der bør vurderes orhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger iljøparametre Vand Overfladevand, herunder påvirkning af X ngen ændringer. vandløb og vådområder Udledning af spildevand X Området er kloakeret. Grundvandsforhold X Det er et eksisterende boligområde, der ikke vil påvirke grundvandsforholdene. Risiko for forurening af grundvandsressourcen X Da det er et boligområde, er risikoen for forurening af grundvandsressourcen minimal. uft uftforurening (støv og andre emissioner) X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse Emissioner fra eventuel trafik til og fra området X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Støj Støj X ngen ændringer Vibrationer X ngen ændringer Trafik Trafikafvikling/belastning X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Støj X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Energiforbrug X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Sikkerhed X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Risiko for ulykker X Eksisterende bebyggelse. ngen ændret anvendelse eller ændring i vejforhold samt parkering Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima X okalplanen giver mulighed for nye vinduer, varmeindvinding m.v. hvilket kan give lavere energiforbrug. Kulturarv Kulturhistoriske værdier X ngen ændringer Kirker X ngen ændringer redede eller bevaringsværdige bygninger X ngen ændringer Ressourcer og affald realforbrug X ngen ændringer Energiforbrug X okalplanen giver mulighed for nye vinduer, varmeindvinding m.v. hvilket kan give lavere energiforbrug. Vandforbrug X ngen ændringer okalplanforslag nr juni

29 Bilag 1: iljøscreening af lokalplan nr for Gadekæret Screening/scoping (step 2) (lanens indvirkning på miljøet) kke relevant orhold, der bør vurderes orhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger iljøparametre rodukter, materialer, råstoffer X ye bygningsdele i henhold til gældende miljø- og indeklimakrav Kemikalier, miljøfremmede stoffer X ngen ændringer ffald, genanvendelse X ngen ændringer Visuel effekt rkitektonisk udtryk X Der stilles krav i lokalplanen til arkitektonisk opgradering med nye indgangspartier, vinduer og glasværn m.v. Ombygning og renovering skal finde sted med respekt for den eksisterende bebyggelse. ys og/eller refleksioner X Udestuer skal opføres med matterede tagplader for at forhindre refleksioner. Sikkerhed Kriminalitet X Opgradering af udearealer skal følge de gældende kriminalpræventive anvisninger for linjeføring, belysning og beplantning hvilket forventes at have en positiv effekt. Brand, eksplosion, giftpåvirkning X okalplanen giver mulighed for opførelse af udestuer. Bestemmelserne vedrørende konstruktion af disse er godkendt af brandmyndigheden. Socioøkonomiske effekter åvirkning af sociale forhold X Renoveringen vil medføre huslejestigninger. en vel vidende huslejestigningerne stemte de fleste af beboerne for planens igangsættelse. Derfor forventes ikke stor fraflytning på grund af huslejestigningen. Ved renoveringen vil boligerne opgraderes, så de bliver mere tidssvarende, får bedre indeklima mv. hvilket højner deres attraktion - også for de nuværende beboere. åvirkning af erhvervsliv X ngen ændring 0-alternativ Beskrivelse af 0-alternativet indebærer en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden gennemførelse af den foreslåede lokalplan, men udvikling inden for de eksisterende planers rammer. okalplanforslag nr juni

30 Bilag 2: Servitutgennemgang okalplanforslag nr juni

31 Bilag 2: Servitutgennemgang okalplanforslag nr juni

32 Bilag 3: Helhedsplan - indhold/oversigt Statusrapport 2008 ysiske helhedsplaner Der foreligger skema godkendelse af december 2008 af en omfattende fysisk helhedsplan med samlet investering på 363 mio. kr. Helhedsplanen omfatter følgende arbejder: Bygninger og installationer: Totalrenovering af badeværelser Etablering af nyt mekanisk ventilationsanlæg i boliger ufttætning af loftslemme orbedring af tagventilation fhjælpning af eventuel skimmel i tagrum Ændring af tagfod solering og ventilation af krybekældre Etablering af sokkelisolering Reparation, afrensning og imprægnering af betonfacader Renovering af fuger mellem betonelementer Udskiftning af vinduer og døre Renovering af udvendigt træværk Sammenlægning af 40 ét rums boliger type til nye familieboliger andskabsarbejder: Opretning af havehegn, skure og hække Opretning af flisebelægning i terræn og forbedring af belysning egepladser og fællesarealer orundersøgelser mv. er foretaget af Witraz rkitekter og Rambøll Rådgivende ngeniører. rimo 2009 er igangsat procedure for begrænset udbud i henhold til EU s udbudsregler for at finde nyt rådgiverteam for at varetage projekterings- og byggeledelsesopgaven. ye rådgivere forventes sat på opgaven juni Der forventes byggestart tidligst primo Boligsociale helhedsplaner Boligsocialt projekt med café- og aktivitetsmedarbejder samt opsøgende medarbejder fra til ndvendig vedligeholdelsesordning ordning. fregning af vand og varme i forhold til måling/husleje Varme og brugsvand afregnes individuelt. Beboerne afregner via varme- og vandregnskab. okalplanforslag nr juni

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr Gadekæret. Ishøj Kommune. Ovenkæret

Lokalplan nr Gadekæret. Ishøj Kommune. Ovenkæret okalplan nr. 1.61 Gadekæret Ovenkæret 2012 shøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre, inden for planens geografiske område. En

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan Ishøj Centrum

Lokalplan Ishøj Centrum Lokalplan 1.07.1 Ishøj Centrum Ishøj Kommune 2003 Ishøj kommune - Lokalplan 1.07.1 LOKALPLANENS INDHOLD, Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse Ishøj Centrum og træffer bestemmelser for anvendelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Lokalplan Etageboliger ved Åparken. & Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplan Etageboliger ved Åparken. & Kommuneplantillæg nr. 13 Lokalplan 1.26.1 Etageboliger ved Åparken & Kommuneplantillæg nr. 13 VEJLEBROVEJ GILDBROVEJ Ishøj Kommune 2005 ISHØJ CENTER Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold side 1 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere