Regnskabsafslutning for finansår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsafslutning for finansår 2008"

Transkript

1 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Årsafslutning, tidsterminer og administrative Periode Afstemning mellem Navision og SKS efter periode Navision-kørslen Afslut år Periode 13, efterposteringsperioden Afstemninger mellem Navision og SKS i periode Primokorrektioner (fodnoter mv.) Årsrapport for Tidsterminer vedr. årsafslutning 2008 for Navision-brugere... 10

2 1. Indledning Statsregnskabet for 2008 aflægges efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip for hovedparten af hovedkontiene med bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed, mens de øvrige hovedkonti på finansloven aflægges efter et udgiftsbaseret regnskabsprincip. De i denne skrivelse angivne informationer gælder for brugere af Navision Stat. Side 2 af 10

3 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative I forbindelse med den kommende tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen er det departementernes ansvar at tilrettelægge denne inden for ministeriets område i henseende til de underliggende virksomheder og regnskabsførende institutioner, således at de af Økonomistyrelsen udmeldte tidsfrister overholdes. Derved kan der inden for det enkelte ministerområde blive stillet yderligere krav. Sidst i dette papir findes en samlet oversigt over de gældende tidsterminer mv. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overfor Økonomistyrelsen vedr. årsafslutning Regnskabsafslutningen i den enkelte institution, skal tilrettelægges således, at de nævnte tidsfrister overholdes. Alle efterposteringer til regnskabet for 2008 skal gennemføres i de lokale regnskabssystemer. Derfor opretholder Økonomistyrelsen, i tråd med tidligere år, en tre-deling af efterposteringsperioden. Periodeopdelingen bliver som følger: Periode 13a for institutionerne (sidste dag 30. januar 2008 teknisk dog søndag den 1. februar 2009). Periode 13b for departementerne, herunder bogføring af bevillingsafregning for omkostningsbaserede bevillinger (sidste dag 9. februar 2009) 13c for Økonomistyrelsen (sidste dag 18. februar 2009). Periode 13b er underopdelt i to; dels en periode, hvor institutionerne kan fejlrette og efterpostere efter godkendelse fra departementerne, dels en periode, hvor institutioner med omkostningsbaserede bevillinger skal bogføre bevillingsafregningen (resultatdisponering). Vedrørende periode 13c skal opmærksomheden henledes på, at departementerne, ligesom i periode 13b, selv kan afgøre, om institutionerne i periode 13c skal have tilladelse til at postere på størstedelen af kontiene i resultatopgørelsen og få, men tilstrækkelige konti i balancen Periode 12 Navision-brugernes posteringer i periode 12 skal være foretaget senest mandag den 12. januar 2009, hvor periode 12 slutter. I periode 12, i starten af det nye år, bør institutionerne sørge for at få bogført de sidste gennemførte likvide transaktioner i kalenderåret 2008 og få afstemt bogføringen med kontoudtog, således at bogføringssaldiene ultimo periode Side 3 af 10

4 12 viser de rigtige ultimosaldi på alle likvidkonti. Der henvises i øvrigt til Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdsgange ved ny likviditetsordning på ØAV. Danske Bank foretager udsaldering af FF1-konti i Statens KoncernBetalingssystem (SKB) den 30. december 2008 (sidste bankdag i 2008), således at saldoen på disse konti i SKB bliver 0 kr. ultimo Departementerne kan efterfølgende afstemme saldiene på SKB-kontiene op mod SKS-regnskabstallene via SKS-rapportering ( SKS/Standardmapper/ SKB): - Afstemning SKB og SKS FF1 - Afstemning SKB og SKS FF4-FF7 For at undgå vanskeligheder med afstemningen af SKB-kontiene har Økonomistyrelsen fastlagt, at institutionerne ikke må bogføre på bogføringskontiene 1011, 1018, 62xx, og 86xx (dvs. Nationalbank- og SKB-kontiene) efter periode 12 uden tilladelse fra Økonomistyrelsen. Det samme gælder bogføringskontiene vedr. udsalderinger af SKB- hhv. DN-konti samt bogføringskontiene vedr. ordningen om selvstændig likviditet (kontiene ). Det har tidligere vist sig, at en del institutioner anvender Navision-systemet forkert i forbindelse med årsafslutningen, idet de lægger leverandørregninger ind i systemet med bogføringsdato den 31. december uden at opsætte en anden betalingsdato, for derved at få udgiften registreret i gammelt regnskabsår. Dette bevirker dog, at SKB-systemet betaler regningen den førstkommende hverdag i januar, og dermed udnytter staten ikke leverandørens kredit fuldt ud. Samtidig bogfører Navision også betalingstransaktionen (på SKB-transaktionskontoen 634x) den 31. december dvs. i efterposteringsperioden i det gamle regnskabsår, selv om betalingen først gennemføres i januar måned. Navision-brugere skal benytte bogføringsdato den 31. december 2008 og sætte en betalingsdato i januar eller februar 2009, så påvirker bogføringen udgiftskontoen og kreditorsamlekonto 9515 i regnskabsår 2008, mens der i regnskabsår 2009 sker bogføring på SKB-transaktionskontoen og kreditorsamlekontoen, når betalingen gennemføres. Efter kalenderdatoen 30. december 2008 (sidste bankdag i 2008) må institutionerne således ikke længere indrapportere en faktura i Navision med betalingsdato i december Afstemning mellem Navision og SKS efter periode 12 Side 4 af 10

5 SKS betragter alle regnskabsposteringer med bogføringsdato som hørende til efterposteringsperioden (periode 13.08). Derfor opfordres institutionerne til ikke at benytte datoen til bogføring af posteringer vedrørende periode 12 i deres Navision Stat. En lokal kontering på datoen den i periode 12 vil ikke blive holdt ude af SKS, men vil blive placeret i periode 13 i SKS, uanset at en sådan postering fra en Navision-bruger ikke er markeret som efterpostering. Institutionerne må tage hensyn til, at bogføringsdatoen hører til efterposteringsperioden (13.08) i SKS, når de afstemmer SKS regnskabstal ultimo periode Det betyder, at Navision-brugerne skal udskrive rapporten SKS-balance med datofiltrene fra Navision og afstemme den med afstemningsrapporten fra SKS ultimo periode Navision-kørslen Afslut år Den periodiske aktivitet Regnskabsperioder Afslut år skal udføres tirsdag den 13. januar 2009, hvor periode 12 er afsluttet, og skal foretages inden institutionerne begynder at postere i efterposteringsperioden (periode 13). Navision-brugere der, efter anmodning fra ressortdepartementerne eller Økonomistyrelsen, skal foretage efterposteringer i tidsrummet februar 2009 skal bogføre bilagene i finansår 2008 (bogføringsdato ), hvorefter disse registreringer hentes ind til SKS via ØDUP Periode 13, efterposteringsperioden Hvert år har departementerne behov for at foretage visse rettelsesposteringer efter afslutningen af institutionernes efterposteringsperiode. For at tilgodese disse behov i en situation, hvor alle efterposteringer skal ske i det lokale system, opretholder Økonomistyrelsen, som i tidligere år, en tre-deling af efterposteringsperioden (periode 13.08) i forbindelse med årsafslutningen for Den delperiode periode 13a ( januar 2009) er beregnet til institutionernes efterposteringer. I institutionernes efterposteringsperiode er det vigtigt at få registreret alle udgifter og indtægter vedrørende det afsluttende finansår, herunder de tilhørende gældsforhold og krav. Såfremt der ikke kan ske en endelig Side 5 af 10

6 opgørelse af disse forhold, må der evt. foretages en foreløbig registrering med eventuel efterfølgende regulering i det kommende finansår. Institutionernes afsluttende regnskabsregistreringer vedrørende finansår 2008 skal således være foretaget inden afslutning af delperiode 13a, dvs. senest fredag den 30. januar 2009 (teknisk dog den 1. februar 2009). Den anden delperiode (13b) (2.-9. februar 2009) er dels beregnet til, at departementerne kan tage stilling eventuelt yderligere efterposteringer/ fejlrettelser samt at institutioner med omkostningsbaserede bevillinger kan få bogført resultatdisponeringen (bevillingsafregningen). Periode 13b er således opdelt i to underperioder: I første underperiode skal eventuelle yderligere efterposteringer/ fejlrettelser på baggrund af regnskabstallene efter delperiode 13a. håndteres (lokale posteringer i institutionernes Navision-system). Regnskabstallene efter delperiode 13a fremgår dels af, dels af uddata fra SB-statsregnskabsregisteret for samt foreløbige uddata vedr. bevillingsafregningen for I praksis vil der givetvis være institutioner, som anmoder deres ressortdepartement om tilladelse til at foretage yderligere posteringer. Det er i den situation alene ressortdepartementet, som afgør om institutionerne skal have tilladelse til at postere i periode 13b, og institutionerne har ikke tilladelse til at postere i 13b, bare fordi systemet rent teknisk er åbent. I anden underperiode skal virksomheder med omkostningsbaserede bevillinger bogføre deres resultatdisponering. Det er vigtigt at resultatdisponeringen først foretages og bogføres, når alle andre posteringer vedrørende regnskabsåret 2008 er foretaget. Der henvises til Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering på ØAV. De foretagne regnskabsposteringer i periode 13b fra alle Navision-brugere overføres løbende til SKS via ØDUP. Regnskabsposterne i periode 13b bliver hver nat overført fra, sidste gang natten efter 10. februar Departementernes efterposteringsperiode 13b slutter mandag den 9. februar 2009 i relation til de institutioner, der er Navision-brugere. Den tredje delperiode (13c) (den februar 2009). I periode 13c kan departementerne ligesom i periode 13b selv afgøre, om institutionerne skal have tilladelse til at postere på størstedelen af kontiene i resultatopgørelsen og få, men tilstrækkelige konti i balancen. Side 6 af 10

7 Det bør bemærkes, at for virksomheder, der er overgået til omkostningsbaserede bevillinger, kan yderligere fejlrettelser/efterposteringer i periode 13c betyde, at der skal ændres i resultatdisponering, der er bogført i periode 13b. Det kræver tilladelse fra de ansvarlige for udarbejdelsen af statsregnskabet i Økonomistyrelsen, hvis nogen ønsker at bogføre på kontiene i kolonnen ikke tilladte konti i periode 13c. Henvendelser herom skal ske via ressortdepartementet. Økonomistyrelsen kan i forbindelse med gennemgangen af regnskabstallene kræve posteringer i delperiode 13c. Økonomistyrelsens delperiode 13c slutter onsdag den 13. februar StatensKontoplan Tilladte konti i periode 13c Ikke tilladte konti i periode 13c Resultatopgørelse Alle gældende konti i intervallet bortset fra kontiene til højre 18xx Løn 15xx Vareforbrug 2205 Hensættelser 20xx Af- og nedskrivninger 21xx og 2805 Særlige indtægt Ekstraordinære omkost. Balance 6111, 6130, 6133, 6190, 6195, 7795, 9511, 9690, 9730 og Resultatdisponering på omkostningsbaserede bevillinger 7311, 7211, 7350, 7406, 7403, Momsrefusion Alle andre konti i intervallet dvs. også 6115 debitormodulet og 9515 kreditormodulet. Der dannes ikke regnskaber i pdf-format i SKS efter periode 13a og 13b. Det sker først efter 13c, hvor supplementsperiode 13 er endeligt afsluttet. Efter afslutning af delperiode 13c vil der ikke være yderligere adgang til regnskabsmæssig registrering vedrørende finansår Øvrige sager må således, afhængig af deres karakter og væsentlighed, indgå i ministeriernes regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen Afstemninger mellem Navision og SKS i periode 13 Efter hver delperiode i periode 13 (periode 13a og periode 13b) skal institutionerne foretage afstemning mellem Navision og SKS. Navision Side 7 af 10

8 brugerne skal selv sørge for at trække rapporter på disse tidspunkter i hhv. Navision og SKS, som sikrer at disse perioder kan afstemmes.. For afstemning første delperiode, (periode 13a) betyder det, at institutionen skal trække en rapport i Navision den 2. februar 2009 om morgenen FØR der bogføres yderligere i Navision. Den 3. februar kan de trække afstemningsrapporter for periode 13 i SKS, hvorefter de to rapporter fra hhv. Navision (2/2) og SKS (3/2) afstemmes mod hinanden. For de institutioner, som departementerne har givet tilladelse til at bogføre i anden delperiode (periode 13b), skal Navision brugerne følge samme fremgangsmåde efter periode 13b. Institutionen skal trække en rapport i Navision den 10. februar 2009 hvorefter der ikke foretages yderligere bogføringer i periode 13. Den 11. februar trækkes afstemningsrapporter fra SKS, hvorefter de to rapporter fra hhv. Navision (10/2) og SKS (3/2) afstemmes mod hinanden. Oversigt over afstemningsrapporter i SKS og Navision Stat: Navision Stat: SKS Balance SKS-rapportering: Afstemningsliste til brug i løbet af periode 13. Bemærk, specielt for institutioner, der er gået over til Navision 5.0: Det er ikke muligt at benytte den automatiske afstemning mellem SKS og Navision Stat 5.0 til afstemningen efter periode 13a og 13b, da der ikke finder en faktisk periodeafslutning sted. Institutioner, der benytter Navision Stat 5.0, skal derfor i lighed med alle andre institutioner foretage en manuel afstemning mellem systemerne efter periode 13a og 13b. 3. Primokorrektioner (fodnoter mv.) Økonomistyrelsen har udarbejdet Retningslinjer for foretagelse af primokorrektioner i regnskabets balance af 14/6-2007, som er gældende fra Retningslinierne ligger i ØAV under Vejledninger. Det er ikke tilladt for departementer eller institutioner at bogføre p - markerede primokorrektionsposteringer efter den 8. december 2008, som er sidste dag i periode i Navision med mindre disse primokorrektionsposteringer forelægges Økonomistyrelsen i følgende form: Præcis og dækkende forklaring på, hvorfor der ansøges om at foretage primokorrektionerne Side 8 af 10

9 Dokumentation for, at ministeriet/institutionen har den hjemmel, som de ovennævnte retningslinjer stiller krav om Oplysning om fuldstændig kontering af primokorrektionen på alle berørte bogføringskredse, delregnskaber og artskonti med alle beløb i kr. og øre Ressortdepartementets godkendelse af primokorrektionen Primokorrektionen må først bogføres, når Økonomistyrelsens ansvarlige for statsregnskabet har meldt tilbage, at Økonomistyrelsen godkender primokorrektionerne. Ud fra regnskabstallene i SKS sammenfatter Økonomistyrelsen under årsafslutningen summen for hele staten af de bogførte primokorrektioner (inkl. de bogførte primokorrektioner fra de første 11 måneder). Hvis der i forbindelse hermed er uklarheder omkring de foretagne primokorrektioner, vil Økonomistyrelsen tage kontakt til pågældende departementer eller institutioner. 4. Årsrapport for 2008 Årsrapporten for de virksomheder, som fortsat har udgiftsbaserede bevillinger skal udarbejdes i henhold til Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 29. januar Vejledningen findes under ØAV eller på Økonomistyrelsens hjemmeside. De virksomheder, som i 2008 har omkostningsbaserede bevillinger, skal udarbejde årsrapporten for 2008 i henhold til Vejledning om udarbejdelse af årsrapport. Denne vejledning bliver opdateret og forventes offentliggjort ultimo Begge vejledninger findes under ØAV eller på Økonomistyrelsens hjemmeside. Afleveringsdatoen for årsrapporterne for 2008 er onsdag den 15. april Ressortdepartementerne fremsender årsrapporterne til Rigsrevisionen, Finansministeriet v/økonomistyrelsen og til Finansudvalget til orientering. Årsrapporten fremsendes i elektronisk form via direkte link til årsrapportens placering på virksomhedens hjemmeside. Side 9 af 10

10 5. Tidsterminer vedr. årsafslutning 2008 for Navision-brugere Mandag 8. december 2008 Sidste frist for bogføring af primoposteringer, dvs. sidste dag i periode Mandag 12. januar 2009 Sidste dag for Navision Stat brugernes indrapportering til periode 12. Torsdag 13. januar 2009 Navision-brugerne skal foretage kørslen Afslut år (i regnskabsperioder). Fredag 30. januar 2009 (teknisk dog søndag den 1. februar 2009) Sidste dag i periode 13a (institutionernes efterposteringsperiode). Mandag 2. februar 2009 Mandag 9. februar 2009 Før dagens bogføring påbegyndes, skal Navision brugere foretage udtræk af regnskabstal fra Navision til efterfølgende afstemning med tilsvarende SKS-tal fra 3. februar Sidste dag i periode 13b (departementernes efterposteringsperiode). Tirsdag 10. februar 2009 Navision brugere med tilladelse til periode 13b, skal udtrække regnskabstal fra Navision til efterfølgende afstemning med tilsvarende SKS-tal fra 11. februar Onsdag 18. februar 2009 Mandag 23. februar 2009 Onsdag 15. april 2009 Sidste dag i periode 13c (Økonomistyrelsens efterposteringsperiode). Sidste frist for afvikling af kørslen Nulstil finans. Årsrapporter for 2008 afleveres elektronisk til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen, Finansministeriet og Økonomistyrelsen. Side 10 af 10

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks Økonomistyrelsens serie af procesvejledninger vedr. regnskabsreform i staten Den 9. september 2005

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv.

Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv. Håndbog til Navision Stat for Beskæftigelsesministeriets Departement mv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1-1 2 Organisering...2-1 2.1 Virksomhed/regnskabsførende institution...2-1

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere