Regnskabsafslutning for finansår 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsafslutning for finansår 2008"

Transkript

1 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer Afslutning af periode Navision-kørslen Afslut år Periode 13, efterposteringsperioden Afstemninger mellem Navision og SKS i periode Primokorrektioner (fodnoter mv.) Bevillingsafregning Bevillingsafregning for udgiftsbaserede bevillinger Bevillingsafregningen for omkostningsbaserede bevillinger Indkaldelse af supplerende regnskabsmateriale til brug for statsregnskabsudarbejdelsen Godkendelse af afsluttende regnskab for Regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen Årsrapport for Tidsterminer for efterposteringsperiode/statsregnskab Side 1 af 15

2 1. Indledning Statsregnskabet for 2008 aflægges efter et omkostningsbaseret regnskabsprincip for hovedparten af hovedkontiene med bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed, mens de øvrige hovedkonti på finansloven aflægges efter et udgiftsbaseret regnskabsprincip. For udgiftsbaserede bevillinger fremgår bevillingsafregningen af afsnit 4.1. For omkostningsbaserede bevillinger vil processen for og indholdet i bevillingsafregningen fremgå af afsnit Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer I forbindelse med den kommende tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen er det departementernes ansvar at tilrettelægge denne inden for ministeriets område i henseende til de underliggende virksomheder og regnskabsførende institutioner således, at de af Økonomistyrelsen udmeldte tidsfrister overholdes. I det følgende vil der blive redegjort for de tidsterminer, som gælder for årsafslutningen for finansår 2008 herunder også tidsterminerne for efterposteringsperioden. Sidst i dette papir findes en samlet oversigt over de gældende tidsterminer mv. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overfor Økonomistyrelsen vedr. årsafslutning Alle efterposteringer til regnskabet for 2008, skal gennemføres i de lokale regnskabssystemer. Derfor opretholder Økonomistyrelsen, i tråd med tidligere år, en tre-deling af efterposteringsperioden (periode ). Periodeopdelingen bliver som følger: Periode 13a for institutionerne Periode 13b for departementerne og bogføring af bevillingsafregning for omkostningsbaserede bevillinger. Periode 13c for Økonomistyrelsen Periode 13b er underopdelt i to; dels en periode, hvor institutionerne kan fejlrette og efterpostere efter godkendelse fra departementerne, dels en periode, hvor institutioner med omkostningsbaserede bevillinger skal bogføre bevillingsafregningen (resultatdisponering). Side 2 af 15

3 Vedrørende periode 13c skal opmærksomheden især henledes på, at departementerne, ligesom i periode 13b, selv kan afgøre, om institutionerne i periode 13c skal have tilladelse til at postere på størstedelen af kontiene i resultatopgørelsen og få, men tilstrækkelige konti i balancen Afslutning af periode 12. Periode 12 afsluttes tirsdag den 13. januar sidste dag for Navision brugere er mandag den 12. januar I periode 12 i starten af det nye år bør institutionerne sørge for at få bogført de sidste gennemførte likvide transaktioner i kalenderåret 2008 og få afstemt bogføringen med kontoudtog, således at bogføringssaldiene ultimo periode 12 viser de rigtige ultimosaldi på alle likvidkonti. Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdsgange ved ny likviditetsordning. Danske Bank foretager udsaldering af FF1-konti i Statens KoncernBetalingssystem (SKB) den 30. december 2008 (sidste bankdag i 2008), således at saldoen på disse konti i SKB bliver 0 kr. ultimo Departementerne kan efterfølgende afstemme saldiene på SKB-kontiene op mod SKS-regnskabstallene via SKS-rapportering ( SKS/Standardmapper/ SKB): - Afstemning SKB og SKS FF1 - Afstemning SKB og SKS FF4-FF7 For at undgå vanskeligheder med afstemningen af SKB-kontiene har Økonomistyrelsen fastlagt, at institutionerne ikke må bogføre på kontiene 1011, 1018, 62xx, og 86xx (dvs. Nationalbank- og SKBkontiene) efter periode 12 uden tilladelse fra Økonomistyrelsen. Det samme gælder bogføringskontiene vedr. udsalderinger af SKB- hhv. DN-konti samt bogføringskontiene vedr. ordningen om selvstændig likviditet på kontiene SKS betragter alle regnskabsposteringer med bogføringsdato som hørende til efterposteringsperioden (det vil sige i periode ). Derfor opfordres institutionerne til ikke at benytte datoen til bogføring af posteringer vedrørende periode 12 i deres lokale økonomisystem. En lokal kontering på datoen den i periode 12 vil ikke blive holdt ude af SKS, men vil blive placeret i periode 13 i SKS, uanset at en sådan postering fra en Navision-bruger ikke er markeret som efterpostering, eller at en sådan postering er bogført i periode 12 hos en bruger med et andet lokalt økonomisystem. Side 3 af 15

4 Institutionerne må tage hensyn til, at bogføringsdatoen hører til efterposteringsperioden ( ) i SKS, når de afstemmer SKS regnskabstal ultimo periode Det betyder, at Navision-brugerne skal udskrive rapporten SKS-balance med datofiltrene fra Navision og afstemme den med afstemningsrapporten fra SKS ultimo periode 12. Regnskabstallene efter periode 12 fremgår dels af SKS-rapportering, dels af uddata fra SB. Økonomistyrelsen overfører løbende regnskabstal til SB, og departementerne har derfor mulighed for at udskrive tabeller, der viser afvigelser mellem bevillinger og regnskabstal. Departementerne anmodes om at gennemgå tabellerne for rettidigt at tage initiativ til, at institutionerne får rettet eventuelle bogføringsfejl eller manglende posteringer i løbet af periode 13a (se afsnit 2.3) Navision-kørslen Afslut år Navision-kørslen afslut år skal afvikles tirsdag den 13. januar 2009 efter periode 12 er slut, og inden Navision-brugeren begynder at bogføre efterposteringer i periode Periode 13, efterposteringsperioden Hvert år har departementerne behov for at foretage visse rettelsesposteringer efter afslutningen af institutionernes efterposteringsperiode. For at tilgodese disse behov i en situation, hvor alle efterposteringer skal ske i det lokale system, opretholder Økonomistyrelsen, som i tidligere år, en tre-deling af efterposteringsperioden (periode 13.08) i forbindelse med årsafslutningen for Den første delperiode (13a) (Navision: januar 2009) er beregnet til institutionernes efterposteringer. I institutionernes efterposteringsperiode er det vigtigt at få registreret alle udgifter og indtægter vedrørende det afsluttende finansår, herunder de tilhørende gældsforhold og krav. Såfremt der ikke kan ske en endelig opgørelse af disse forhold, må der evt. foretages en foreløbig registrering med eventuel efterfølgende regulering i det kommende finansår. Institutionernes afsluttende regnskabsregistreringer vedrørende finansår 2008 skal således være foretaget inden afslutning af delperiode 13a, dvs. senest fredag den 30. januar 2009 (teknisk dog 1. februar 2009). Side 4 af 15

5 Den anden delperiode (13b) (Navision: den februar 2009) er dels beregnet til, at departementerne kan tage stilling til eventuelt yderligere efterposteringer/ fejlrettelser samt at institutioner med omkostningsbaserede bevillinger kan få bogført resultatdisponeringen (bevillingsafregningen), jf. afsnit 5.2. Periode 13b er således opdelt i to underperioder: I første underperiode skal eventuelle yderligere efterposteringer/fejlrettelser på baggrund af regnskabstallene efter delperiode 13a. håndteres (lokale posteringer i institutionernes Navision-system). Regnskabstallene efter delperiode 13a fremgår dels af SKS (SKSrapportering), dels af uddata fra SB-statsregnskabsregisteret for 2008 samt foreløbige uddata vedr. bevillingsafregningen for I praksis vil der givetvis være institutioner, som anmoder deres ressortdepartement om tilladelse til at foretage yderligere posteringer. Det er i den situation alene ressortdepartementet, som afgør om institutionerne skal have tilladelse til at postere i periode 13b, og institutionerne har ikke tilladelse til at postere i 13b, bare fordi systemet rent teknisk er åbent. I anden underperiode skal virksomheder med omkostningsbaserede bevillinger bogføre deres resultatdisponering. Det er vigtigt, at resultatdisponeringen først foretages og bogføres, når alle andre posteringer vedrørende regnskabsåret 2008 er foretaget. Der henvises til Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering (ØAV). De foretagne regnskabsposteringer i periode 13b fra alle Navision-brugere overføres løbende til SKS via ØDUP, mens brugerne af andre regnskabssystemer end Navision selv eksporterer deres regnskabsposter. Regnskabsposterne i periode 13b bliver hver nat overført fra SKS til SKSrapportering, sidste gang natten efter 10. februar Den tredje delperiode (13c) (Navision: februar 2009). I periode 13c kan departementerne ligesom i periode 13b selv afgøre, om institutionerne skal have tilladelse til at postere på størstedelen af kontiene i resultatopgørelsen og få, men tilstrækkelige, konti i balancen. Dog bør bemærkes, at for virksomheder omfattet af omkostningsreformen, kan yderligere fejlrettelser/efterpostering er periode 13c betyde, at der skal ændres i den resultatdisponering, der er bogført i periode 13b. Det kræver tilladelse fra de ansvarlige for udarbejdelsen af statsregnskabet i Økonomistyrelsen, hvis nogen ønsker at bogføre på kontiene i kolonnen Side 5 af 15

6 ikke tilladte konti i periode 13c. Henvendelser herom skal ske via ressortdepartementet. Statens kontoplan Tilladte konti i periode13c Ikke tilladte konti i periode 13c Resultatopgørelse Alle gældende konti i intervallet 18xxLøn bortset fra 15xx Vareforbrug kontiene til højre 2205 Hensættelser Balance 6111, 6130, 6133, 6190, 6195, 7795, 9511, 9690, 9730 og Resultatdisponering på omkostningsbaserede bevillinger 7311, 7211, 7350, 7406, xx Af- og nedskrivninger 21xx og 2805 Særlige indtægt Ekstraordinære omkost Momsrefusion Alle andre konti i intervallet dvs. også 6115 debitormodulet og 9515 kreditormodulet. Der dannes ikke regnskaber i pdf-format i SKS efter periode 13a og 13b. Det sker først efter 13c, hvor supplementsperiode 13 er endeligt afsluttet. Efter afslutning af delperiode 13c vil der ikke være yderligere adgang til regnskabsmæssig registrering vedrørende finansår Øvrige sager må således, afhængig af deres karakter og væsentlighed, indgå i ministeriernes regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen Afstemninger mellem Navision og SKS i periode 13 Efter hver delperiode i periode 13 (periode 13a og periode 13b) skal institutionerne foretage afstemning mellem Navision og SKS. Navision brugerne skal selv sørge for at trække rapporter på disse tidspunkter i hhv. Navision og SKS, som sikrer at disse perioder kan afstemmes.. For afstemning af første delperiode, (periode 13a) betyder det, at institutionen skal trække en rapport i Navision den 2. februar 2009 om morgenen FØR der bogføres yderligere i Navision. Den 3. februar kan de trække afstemningsrapporter for periode 13 i SKS, hvorefter de to rapporter fra hhv. Navision (2/2) og SKS (3/2) afstemmes mod hinanden. For de institutioner, som departementerne har givet tilladelse til at bogføre i anden delperiode (periode 13b), skal Navision brugerne følge samme fremgangsmåde efter periode 13b. Institutionen skal trække en rapport i Navision den 10. februar 2009 hvorefter der ikke foretages yderligere bogføringer i periode 13. Den 11. februar trækkes afstemningsrapporter fra Side 6 af 15

7 SKS, hvorefter de to rapporter fra hhv. Navision (10/2) og SKS (3/2) afstemmes mod hinanden. Oversigt over afstemningsrapporter i SKS og Navision Stat: Navision Stat: SKS Balance SKS-rapportering: Afstemningsliste til brug i løbet af periode 13. Bemærk, specielt for institutioner, der er gået over til Navision 5.0: Det er ikke muligt at benytte den automatiske afstemning mellem SKS og Navision Stat 5.0 til afstemningen efter periode 13a og 13b, da der ikke finder en faktisk periodeafslutning sted. Institutioner, der benytter Navision Stat 5.0, skal derfor i lighed med alle andre institutioner foretage en manuel afstemning mellem systemerne efter periode 13a og 13b. 3. Primokorrektioner (fodnoter mv.) Økonomistyrelsen har udarbejdet Retningslinjer for foretagelse af primokorrektioner i regnskabets balance af 14/6-2007, som er gældende fra Retningslinierne ligger i ØAV under Vejledninger. Det er ikke tilladt for departementer eller institutioner at bogføre p - markerede primokorrektionsposteringer efter den 8. december 2008, som er sidste dag i periode i Navision med mindre disse primokorrektionsposteringer forelægges Økonomistyrelsen i følgende form: Præcis og dækkende forklaring på, hvorfor der ansøges om at foretage primokorrektionerne Dokumentation for, at ministeriet/institutionen har den hjemmel, som de ovennævnte retningslinjer stiller krav om Oplysning om fuldstændig kontering af primokorrektionen på alle berørte bogføringskredse, delregnskaber og artskonti med alle beløb i kr. og øre Ressortdepartementets godkendelse af primokorrektionen Primokorrektionen må først bogføres, når Økonomistyrelsens ansvarlige for statsregnskabet har meldt tilbage, at Økonomistyrelsen godkender primokorrektionerne. Ud fra regnskabstallene i SKS sammenfatter Økonomistyrelsen under årsafslutningen summen for hele staten af de bogførte primokorrektioner (inkl. de bogførte primokorrektioner fra de første 11 måneder). Hvis der i forbindelse hermed er uklarheder omkring de foretagne primokorrektioner, Side 7 af 15

8 vil Økonomistyrelsen tage kontakt til pågældende departementer eller institutioner. 4. Bevillingsafregning For bevillinger omfattet af omkostningsreformen skal resultatdisponeringen være bogført inden udgangen af periode 13b, dvs. d. 9. februar Vedrørende SB-systemet kan indrapportering til bevillingsafregningen påbegyndes tirsdag den 3. februar 2009 og skal være afsluttet senest torsdag den 5. marts Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering findes på ØAV. Departementerne skal godkende den endelige bevillingsafregning for finansår 2008 jf. bilag 1. Departementerne kan vælge at udfylde og underskrive godkendelsen og derefter fremsende den elektronisk senest fredag den 6. marts Alternativt kan departementerne returnere godkendelsen som udfyldt og underskrevet papirdokument, således at den er Økonomistyrelsen i hænde senest fredag den 6. marts Økonomistyrelsen videresender godkendelserne til Rigsrevisionen Bevillingsafregning for udgiftsbaserede bevillinger Gælder for bevillingstyperne anlægsbevilling, reservationsbevilling, eventuelt anden bevilling og ganske få driftsbevillinger/statsvirksomheder, som stadig er udgiftsbaserede. Den endelige bevillingsafregning, som fremgår af det trykte statsregnskab, indeholder udover bevillinger og regnskabstal nogle korrektioner, som foretages af ministeriernes departementer via indrapportering i SB. Omflytning mellem hovedkonti af årets bevilling (2008-bevillingen) skal foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 (TB). De kan ikke foretages i bevillingsafregningen. Bevillingsomflytninger indenfor hovedkontoen registreres som ultimokorrektioner i SB som en del af bevillingsafregningen. Der henvises til Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering i ØAV. Departementerne anmodes om at gennemgå bevillingsafregningsskemaerne i SB efter periode 12 og rettidigt tage initiativ til, at institutionerne inden udgangen af deres efterposteringsperiode 13a får rettet eventuelle bogføringsfejl, der vil påvirke den endelige bevillingsafregning. Side 8 af 15

9 Institutionerne skal huske at korrigere bevillingsafregningen ud fra eventuelle efterposteringer i Økonomistyrelsens periode 13c, der påvirker indtægter eller udgifter på hovedkonti med videreførselsadgang. Økonomistyrelsen overfører løbende regnskabstal til bevillingsafregningen. Dvs. at registreret altid er opdateret med de seneste regnskabstal. Indlæsninger af regnskabstal fra SKS vil ikke påvirke de transaktioner, som departementerne indrapporterer i SB Bevillingsafregningen for omkostningsbaserede bevillinger For omkostningsbaserede bevillinger (de fleste driftsbevillinger og statsvirksomheder) skal resultatdisponeringen (bevillingsafregningen) bogføres i de lokale økonomisystemer i periode 13b (frist d. 9. februar 2009), når de sidste fejlrettelser og efterposteringer er foretaget. Eventuelle fejlrettelser til resultatdisponeringen kan foretages i periode 13c (med frist d. 18. februar 2009). Bogføringen af resultatdisponeringen er nærmere beskrevet i Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering. Resultatdisponering for de omkostningsbaserede områder skal indrapporteres i SB-systemet, hvor der åbnes adgang til disse registreringer tirsdag den 3. februar Det er alene efter godkendelse fra ministeriernes departementer og Finansministeriet, at der i forhold til den resultatdisponering, der er bogført i institutionens lokale økonomisystem ved regnskabsårets afslutning kan ændres ved indrapporteringen af bevillingsafregningen i SB. Såfremt den resultatdisponering, der indrapporteres i SB afviger fra den i periode 13b bogførte resultatdisponering, skal der redegøres herfor i ministeriernes godkendelse af bevillingsafregningen. Sidste frist for indrapportering er fastsat til torsdag den 5. marts Ministeriernes særlige godkendelsesskrivelse (bilag 1) for finansår 2008 skal være Økonomistyrelsen i hænde senest 6. marts Indkaldelse af supplerende regnskabsmateriale til brug for statsregnskabsudarbejdelsen Økonomistyrelsen indkalder hvert år supplerende regnskabsmateriale (statslige garantiforpligtelser mv.) til brug for statsregnskabsudarbejdelsen. Tidsfristen for ministeriernes indberetning i forbindelse med denne bliver mandag den 9. februar Side 9 af 15

10 Det bemærkes, at kontaktpersonerne i departementerne kan nøjes med at indsende indberetningerne via til Økonomistyrelsen, Departementerne bedes meddele eventuelle ændringer i kontaktpersoner til inden jul. 6. Godkendelse af afsluttende regnskab for 2008 Det afsluttende regnskab for 2008 er ministeransvarsområderegnskabet ultimo periode 13c. Departementerne kan forvente, at dette regnskab er dannet som pdf-dokument Kvartalsregnskab i SKS fredag den 20. februar Økonomistyrelsen holder departementerne orienteret om bevægelser i periode 13c, som Økonomistyrelsen tager initiativ til. Departementerne forventes derudover selv at have overblik over egne foretagne bevægelser i periode 13b og 13c, samt hvad de har accepteret fra institutionerne. Departementerne har derfor et overblik over det endelige regnskab allerede fra afslutningen af periode 13a den 2. februar Ministeriernes godkendelse af regnskaberne sker i form af en særlig godkendelse (regnskabserklæring), jf. bilag 2, hvis indhold er tidligere aftalt mellem Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen. Godkendelsen knytter sig til det afsluttende ministeransvarsområderegnskab. Et væsentligt formål med erklæringen er at tydeliggøre de krav, der allerede findes i regnskabsbekendtgørelsen til ministeriets opgaver i forbindelse med godkendelsen af ministerområdets årlige regnskab over for Rigsrevisionen. Med hensyn til erklæringens juridiske karakter og ressourcemæssige belastning skal det understreges, at den alene gives efter bedste overbevisning og viden og alene skal basere sig på de ledelsesinformationer ministerierne allerede har etableret. Det skal bemærkes, at kun fejl af væsentlig betydning for det endelige regnskabs rigtighed bør anføres i den særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring). Mindre væsentlige fejl og mangler anføres i stedet i de regnskabsmæssige forklaringer. Departementerne kan udfylde og underskrive den særlige godkendelse af ministeransvarsområderegnskabet (regnskabserklæring) og derefter fremsende den elektronisk til senest fredag den 6. marts Alternativt kan departementerne returnere godkendelsen som udfyldt Side 10 af 15

11 og underskevet papirdokument, således at den er Økonomistyrelsen i hænde senest fredag den 6. marts Departementerne skal samtidig markere i SKS, at de godkender det afsluttende ministeransvarsområderegnskab. Økonomistyrelsen videresender de modtagne godkendelser til Rigsrevisionen. 7. Regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen Rigsrevisionens frist for afleveringen af de regnskabsmæssige forklaringer for 2008 er meddelt i et indkaldelsescirkulære. Fristen er fastlagt samtidig med afleveringen af statsregnskabet dvs. tirsdag den 15. april Økonomistyrelsen fremsender de tidligere omtalte regnskabserklæringer til Rigsrevisionen til brug for revisionen af statsregnskabet. Rigsrevisionen har endvidere adgang til alle de afsluttende ministeransvarsområderegnskaber for 2008 dvs. pdf-versionen pr. ultimo periode 13(c). 8. Årsrapport for 2008 Årsrapporten for de virksomheder, som fortsat har udgiftsbaserede bevillinger skal udarbejdes i henhold til Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 29. januar Vejledningen findes under ØAV eller på Økonomistyrelsens hjemmeside. De virksomheder, som i 2008 har omkostningsbaserede bevillinger, skal udarbejde årsrapporten for 2008 i henhold til Vejledning om udarbejdelse af årsrapport. Denne vejledning bliver opdateret og forventes offentliggjort ultimo Begge vejledninger findes under ØAV eller på Økonomistyrelsens hjemmeside. Afleveringsdatoen for årsrapporterne for 2008 er onsdag den 15. april Ressortdepartementerne fremsender årsrapporterne til Rigsrevisionen, Finansministeriet v/økonomistyrelsen og til Finansudvalget til orientering. Årsrapporten fremsendes i elektronisk form via direkte link til årsrapportens placering på virksomhedens hjemmeside. Side 11 af 15

12 9. Tidsterminer for efterposteringsperiode/statsregnskab november 2008 Økonomistyrelsen afholder orienteringsmøde om årsafslutning 2008 for departementerne. 8. december 2008 Det er ikke tilladt at bogføre primoposteringer efter denne dato, som er sidste dag i periode med mindre disse forinden forelægges Økonomistyrelsen. 12. januar 2009 Sidste hverdag for Navision Stat brugernes indrapportering til periode januar 2009 Månedskørsel for periode 12 koncernsystemet (SKS) Navision-brugerne skal foretage kørslen Afslut år (i regnskabsperioder). 14. januar 2009 Ministerierne kan udskrive regnskabstal ultimo periode 12 fra Statens Budgetsystem (SB) og Statens Koncern System (SKS). 30. januar 2009 (tekn. 1. februar) Sidste dag i Navision periode 13a (efterposteringsperioden for institutionerne) 2. februar 2009 Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende periode 13a i SKS. Før dagens bogføring påbegyndes, skal Navision brugere foretage udtræk af regnskabtallene fra periode 13a. Disse tal kan efterfølgende afstemmes med de tilsvarende SKS-tal, som dannes 3. februar februar 2009 Ministerierne kan udskrive foreløbige regnskabstal ultimo periode 13a fra SKS. Der åbnes for indrapportering af bevillingsafregning for 2008 i SB. 9. februar 2009 Sidste dag i Navision periode 13b (efterposteringsperioden for departementerne). Ministeriernes indberetninger vedr. statslige garantiforpligtelser skal være Økonomistyrelsen i hænde. Side 12 af 15

13 10. februar 2009 Sidste dag for indlæsning af regnskabstal vedrørende periode 13b i SKS. Navision brugere, med tilladelse til periode 13b, skal udtrække regnskabstal fra Navision - hvorefter der ikke bogføres yderligere i periode 13. Regnskabstallene kan efterfølgende afstemmes med de tilsvarende SKS-tal, som dannes 11. februar februar 2009 Ministerierne kan udskrive foreløbige regnskabstal ultimo periode 13b fra SKS. 18. februar 2009 Sidste dag i periode 13c for de få Navision-brugere, som har fået tilladelse til eller krav om at foretage yderligere posteringer til februar 2009 Måneds- og kvartalskørsel for periode 13c i SKS. 20. februar 2009 Ministerierne kan udskrive endelige regnskabstal ultimo periode 13c fra SKS. Ministerierne kan udskrive bevillingsafregningsskemaer og diverse andre tabeller fra SB med endelige regnskabstal ultimo periode 13c. 23. februar 2009 Sidste frist for afvikling af kørslen Nulstil finans for Navision brugere 5. marts 2009 Sidste frist for registrering vedr. bevillingsafregningen 2008 i Statens Budgetsystem. 6. marts 2009 Ministeriernes godkendelse af bevillingsafregningen for finansår 2008 skal være Økonomistyrelsen i hænde. 6. marts 2008 Ministeriernes særlige godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) for det afsluttende ministeransvarsområderegnskab for 2008 skal være Økonomistyrelsen i hænde. 15. april 2009 Statsregnskabet for 2008 afgives til Folketinget. 15. april 2009 Årsrapporter for 2008 afleveres elektronisk til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen, Finansministeriet og Økonomistyrelsen 15. april 2009 Ministerierne afgiver deres regnskabsmæssige forklaringer for 2008 til Rigsrevisionen. Side 13 af 15

14 Økonomistyrelsen Bilag 1 Statsregnskaber og koncernsystemer Landgreven 4 Postboks København K Skema til godkendelse af bevillingsafregningen for Hermed godkendes bevillingsafregningsskemaerne for 2008, således som de kan udskrives fra Statens Budgetsystem (SB-systemet) på hovedkontoniveau i hele kr. pr. 6. marts Godkendelsen omfatter samtlige hovedkonti indenfor ministerområdets ansvar. Bevillingsafregningen og resultatdisponeringen er udarbejdet under iagttagelse af Finansministeriets bestemmelser, jf. Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, hvorunder ministeriet har sikret sig at: Dato: Ministerområde: Alle videreførselsbeløb primo 2008 (akkumuleret overskud ultimo 2007) står opført på de korrekte hovedkonti Eventuelle korrektioner som følge af regnskabsmæssige forklaringer vedr. regnskabet for 2007 er foretaget De bevillingsmæssige omflytninger indenfor hver enkelt hovedkonto, som kræves i henhold til Budgetvejledningens regler, er foretaget Der for hver enkelt hovedkonto er foretaget en vurdering af, hvorvidt det er relevant at videreføre uforbrugte bevillinger til finansåret 2009 Der er overensstemmelse mellem den bogførte resultatdisponering og bevillingsafregningen i SB for omkostningsbaserede bevillinger Godkendt på ministeriets vegne: (underskrift) Stillingsbetegnelse: Side 14 af 15

15 Økonomistyrelsen Bilag 2 Statsregnskaber og koncernsystemer Landgreven 4 Postboks København K Særlig godkendelsesskrivelse (regnskabserklæring) vedr. ministeriets afsluttende regnskab for Hermed godkendes det endelige ministeransvarsområderegnskab for 2008, som det foreligger ifølge pdf-filen Kvartalsregnskab i SKS-systemet med udgangen af efterposteringsperiode 13 pr. 6. marts Regnskabet er udarbejdet på baggrund af regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser og indeholder efter ministeriets opfattelse: Alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for En korrekt opgørelse af de forbrugte bevillinger En korrekt opgørelse af aktiver og passiver Der er i tilknytning til regnskabsaflæggelsen etableret forretningsgange og interne kontroller som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere efter ministeriets kendskab ikke sket ændringer i regnskabsprincipper, der har betydning for vurderingen af regnskabet for Dato: Ministerområde: Godkendt på ministeriets vegne: (underskrift) Stillingsbetegnelse: Side 15 af 15

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter 1.7.2001 Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 15. November 2016 November 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Tidsplan for årsafslutningen 3. Særlige fokusområder - Årsrapport og bevillingsafregning - Statslige garantiforpligtelser

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov Kom godt i gang med bevillingsreformen - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov for 2007 4. udgave - februar 2006 2 Kom godt i gang med

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning

Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Implementering af den nye statslige likviditets- og finansieringsordning Økonomistyrelsen, juli 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Organisering... 3 3. Regelgrundlaget... 3 4. Følgende

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato:

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato: Konteringseksempel 1) Rette fejl fra tidligere finansår på kortfristede beholdningskonti Eksempel 1.1) En kreditsaldo ultimo tidligere finansår er ved en fejl for høj. Der har været udgiftsført for meget

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne. retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger

Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne. retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne retningslinjer for de institutioner, der modtager omkostningsbevillinger på finansloven for 2006 Økonomistyrelsen - december 2006 1 Periode- og årsafslutning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne

Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne Regnskabsrapporter i SKS til bevillingspiloterne - 2006 - en vejledning for institutioner der deltager i forsøget med bevillingsreformen på FL05 og FL06 December 2006 Regnskabsrapporter i bevillingsforsøget

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere