Information til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til forældre"

Transkript

1 Information til forældre FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde én gang om året (se nedenstående datoer). Dagsorden fremsendes sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende. I gymnasiet inviteres forældrene i 1.g/IB og 2.g/IB til forældremøder én gang om året (se datoer nedenfor). Dagsorden laves af klassens team, idet forældrene også har mulighed for, via forældrerepræsentanten, at melde ind med punkter til dagsorden. Der udarbejdes ikke referat. Skoleåret 2009/2010 Grundskolen Forældremøde 8. kl Forældremøde 9. kl Forældremøde 10. kl Forældremøde 6. kl Forældremøde 7. kl Gymnasiet Forældremøde 1.g Forældremøde 2.g Forældrekonsultationer Hver årgang undtagen 3.g har forældrekonsultation en gang årligt - tidspunktet offentliggøres i skolens nyhedsbrev, Det sker på Herlufsholm, og fremgår af årsplanen, ligesom der sendes skriftlig invitation. Vi betragter eleverne i 3.g som så voksne og ansvarlige, at de selv kan konsultere deres lærere for at få en vurdering af deres faglige niveau. 113

2 Forældrekonsultationer i Lectio (kun gymnasiet/ib) En udførlig vejledning i tilmelding til forældrekonsultationer via Lectio bliver sendt til forældrene sammen med invitationen til konsultationen. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejdes en plan for konsultationerne, som derefter kan ses i Lectio. Forældre, der ikke ønsker at tilmelde sig via Lectio, kan tilmelde sig pr. brev/fax til skolens kontor. Tilmelding i Lectio kræver kendskab til elevens brugernavn og adgangskode. Gæstfrihed På Herlufsholm bestræber vi os på at være gæstfri. På samme måde er vi meget glade for den gæstfrihed, kosteleverne nyder hos bl.a. dageleverne og deres forældre. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil sikre såvel dagelev som kostelevforældrenes forståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjem eller skole i en uheldig situation: Kostelever kan ikke deltage i en privat sammenkomst, hvis der er et arrangement på skolen. I årets løb vil der være dage og perioder f.eks. december måned hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne bliver på skolen. Forældre, som f.eks. planlægger et større arrangement for deres barns klasse, bør derfor altid forhøre sig på skolen for at sikre sig, at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning. For grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever) er det særlig nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse i en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement - inden endelig planlægning er sket og invitationer sendt ud. Særligt for kostelevforældre Fødselsdagspakke Forældre har mulighed for at bestille en fødselsdagspakke i anledning af deres barns fødselsdag. Pakken kan f.eks. indeholde kagemand, lagkage, 114

3 fødselsdagsboller el.lign. Bestillingsblanket kan hentes på og sendes via til senest en uge før fødselsdagen. Eleven afhenter selv fødselsdagspakke i køkkenet efter skoletid. Forbrug - Lommepenge Vi oplever sjældent problemer med elevernes forbrug, mens de opholder sig på skolen, men tværtimod at de også har evne til at sætte pris på små ting, f.eks. i forbindelse med mindre arrangementer på sovesalene. Det er en indstilling, vi gerne vil værne om i samarbejde med forældrene, og fra skolens side søger vi at forhindre, at elever profilerer sig med ekstravagante vaner. Hvis en elev bruger sine lommepenge fornuftigt, er der indimellem også plads til lidt ekstra, f.eks. en biograftur eller spisning i forbindelse med fødselsdag el.lign. Derimod er det ikke i orden, hvis en elev uafladeligt anskaffer ekstra tøj, elektronisk udstyr m.v., ofte går ud og spiser eller ukritisk bestiller pizza, kører med taxa etc. Det er vigtigt for skolen, at forældrene 115

4 bakker op om denne holdning og bl.a. er opmærksomme på, at eleven ikke blot får stillet et beløb til rådighed, men at pengene øremærkes til nødvendige anskaffelser og lommepenge. Opstår der diskussion om lommepenge, er det oplagt at bede eleven føre regnskab og dokumentation for ønsket om flere penge. Forældre bør også være opmærksomme på, at middagsinvitationer, fester og forbrug i rejseweekends og ved hjemrejse i mellemweekends kan være med til at skabe en uheldig status i de andre elevers bevidsthed. Forældre kan vælge at oprette en konto i lokalt pengeinstitut til disciplens lommepenge m.v. eller at lade skolen udbetale lommepenge over sovesalsregnskabet. Skolen udbetaler følgende lommepengesatser pr. uge. 6.klasse - 9.klasse kr. 10. præp kr. 1.g kr. 2.g kr. 3.g kr. Skolen tilstræber ensartede forhold for eleverne og anmoder forældre og familie om at respektere det niveau, som ovenstående satser signalerer. Skolen vil rette henvendelse til forældrene, hvis en discipels pengeforbrug afviger fra et normalt og rimeligt niveau. Forældreinitiativer Forældre ønsker undertiden at involvere sig i sovesalens liv ved at tage initiativ til og samarbejde om fælles oplevelser og arrangementer for kosteleverne på sønnens eller datterens sovesal. Det kan f.eks. være ved at bidrage med deres ekspertise på bestemte områder ved at holde et foredrag, tilbyde rammerne for en interessant udflugt, eller samarbejde med sovesalslæreren om en kulturel oplevelse. Ligeledes ønsker nogle forældre at bidrage med ting til sovesalen i form af service, møbler, kunst m.v. Skolen er meget taknemmelig for dette engagement, og forældre er velkomne til at henvende sig til sovesalslæreren eller skolen med sådanne initiativer. 116

5 En henvendelse vil altid blive modtaget positivt, men det kan være nødvendigt at vurdere, om tilbuddet passer ind i sovesalens overordnede planer og rammer. Samtidig er det vigtigt at sikre, at der ikke opstår en overbudskultur eller lægges pres på de øvrige forældre. Et eventuelt nej tak fra sovesalslæreren er derfor ikke udtryk for utaknemmelighed og vil forhåbentlig ikke blive misforstået. Medielicens Kostelever over 18 år, der har folkeregisteradresse på skolen, skal betale medielicens, der p.t. udgør kr. pr, halvår. Alle øvrige kostelever er dækket af skolens medielicens. Forsikring Eleven/forældrene bærer selv ansvaret for personlige ejendele under opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk udstyr. Når børn og unge flytter fra hjemmet, er det ikke sikkert, at familiens almindelige forsikringer fortsat dækker. Det er derfor familiens ansvar at sørge for, at eleven ved optagelsen på Herlufsholm har en forsvarlig forsikringsmæssig dækning specielt vedrørende ansvar, ulykke og indbo og vedrørende rejse. For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes rejser til og fra Herlufsholm og familiens udlandsrejser fra hjemmet. Skolen har derfor fået sammensat en særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Skolen rådgiver i det hele taget gerne omkring forsikringsmæssige forhold og kan formidle kontakt til forsikringsselskab. Henvendelse skal ske til direktionskontoret på tlf Sygesikring Det gule sygesikringsbevis, der benyttes i Danmark, er ikke altid tilstrækkeligt for elever med forældreadresse i udlandet. Derfor sørger skolen for, at alle relevante kostelever fra EU/EØS-lande umiddelbart efter skolestart får tilsendt det blå EU-sygesikringsbevis sammen med det gule sygesikringsbevis. 117

6 FESTER OG ARRANGEMENTER Årsafslutning i grundskolen For de forskellige klassetrin afsluttes skoleåret således: Lørdag d. 19. juni 2010 kl. 11:00 er der translokation for klasse og deres forældre i Festsalen. Samme dag markeres årsafslutningen for 8. klasse ved, at årgangens forældre inviteres med til middagsbordet kl Afgangsklassernes translokation sker umiddelbart efter sidste eksamensdag: Arrangementet finder sted om aftenen i kirken og Klostergården, og ved denne lejlighed får eleverne overrakt deres eksamensbeviser. I 2010 finder translokationen sted tirsdag d. 22. juni kl Årsafslutning i gymnasiet I gymnasiet/ib afholdes der kun formel årsafslutning i 3.g/IB, nemlig dimissionen, som i 2010 finder sted onsdag d. 23. juni. 1. og 2.g/IB har sommerferie efter sidste eksamensdag. 118

7 Se i øvrigt afsnit om fester og fælles oplevelser i kapitel 4 om livet på Herlufsholm. Her vil det også være muligt at finde oplysninger om, hvilke fester, forældrene deltager i, og hvilken påklædning, der påkræves. KOMMUNIKATION MED SKOLEN Hjemmeside og nyhedsbrev Herlufsholm har sin egen hjemmeside på Internettet; adressen er Hjemmesiden opdateres løbende, så De altid kan få de seneste informationer, bl.a. om byggeprojekter. Skolen udsender desuden jævnligt nyhedsbrevet Det sker på Herlufsholm (via , fax eller pr. brev). Skolen vil gerne kommunikere optimalt med hjemmene; derfor forsøger vi at udnytte den moderne teknologi bedst muligt. Vi sender selvfølgelig gerne breve til hjemmene, men i en række tilfælde er det mere økonomisk og hensigtsmæssigt at benytte . Når eleverne optages på skolen, oplyser forældrene deres adresse på ansøgningsskemaet, men det er vigtigt, at De orienterer os om eventuelle ændringer. Erfaringen viser, at kommunikationsproblemer ofte skyldes manglende information om den aktuelle adresse. Kommunikation omkring sovesalen Forældre er altid velkomne til at kontakte deres søns eller datters sovesalslærer, hvis der er situationer eller emner, de ønsker at drøfte, men også blot for at høre, hvordan det går. Som et supplement til elev- og læreroversigten Diple og Hørere udarbejder skolen ved skoleårets start en forældreliste for hver sovesal (navn, tlf.nr. og adresse). Formålet er at lette og tilskynde forældrenes gensidige kommunikation, f.eks. omkring rejseweekender. Rektorkontoret Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Skolens sekretærer hjælper altid med at skaffe kontakt til netop den, De har brug for at tale med. Ved skolestart er sekretærerne behjælpelige med praktiske forhold: Tilmelding til folkeregister, tandlæge, skolebeklædning m.m. Sekretærerne hjælper i øvrigt eleverne med praktiske småting, f.eks. studiekort og udgående/indkomne faxer. 119

8 FORÆLDREREPRÆSENTANTER Hver klasses forældre vælger i forbindelse med Fugleskydningen en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne vælger efterfølgende to repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af syv personer: To gammelherlovianere, to erhvervskyndige samt to forældre; forstanderen er formand for bestyrelsen. Valgregulativet for forældrevalget til bestyrelsen Det foreskrevne valg af to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer foretages efter følgende regler, jf. Fundatstillægget af 3. juni 1993: Valg af forældrerepræsentanter 1 I alle skolens klasser vælges der af og blandt forældrene til disciple i klassen én forældrerepræsentant og én suppleant. 2 Ved valget har forældremyndighedens indehavere én stemme for hver discipel, de har i den pågældende klasse. Har forældrene børn i flere klasser, har de én stemme for hvert barn, men ingen kan vælges til klasserepræsentant for mere end én klasse. 3 Der kan stemmes ved fuldmagt, idet forældre til et barn i klassen kan bemyndige andre forældre til at stemme i deres sted. En gyldig fuldmagt skal være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren og skal udtrykkelig angive den befuldmægtigedes navn. 4 Ved direkte brev i april/maj måned samt i skolens kontaktorgan i maj/juninummeret udsender bestyrelsen gennem rektor til alle skolens disciples forældre indbydelse til et møde på Herlufsholm til foretagelse af valget. Med brevet 120

9 i april/maj sendes også Fundatstillægget af 3. juni 1993 og dettes Valgregulativ. Alle forældre, hvis børn optages herefter, modtager denne indbydelse m.m. med særligt brev ved optagelse af eleven. Primo juli udsendes en liste over de forældre, der har børn i samme klasse som skrivelsens modtager. Listen skal indeholde navne og adresser og så vidt muligt også telefonnumre/faxnumre. 5 Enhver indehaver af forældremyndigheden kan melde sig som kandidat ved skriftlig henvendelse til skolens kontor inden den eller opstille på skolen på selve valgmødet. Kandidater bør møde til valghandlingen. 6 Valget foregår på Fugleskydningsdagen kl Valget forestås af en valgkomité bestående af rektor og de to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er komiteens opgave at vejlede i eventuelle tvivlstilfælde og på stedet træffe endelig afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål af enhver art i forbindelse med valgets gennemførelse. 7 Det er klasselæreren i de enkelte klasser, der er ansvarlig for valghandlingen. Når der i klassen er forældre med børn i andre klasser, sørger de ansvarlige ved indbyrdes kommunikation for, at valghandlingen tidsmæssigt forskydes indbyrdes så meget, som er fornødent for, at de pågældende forældre får lejlighed til at stemme i hver klasse, de har børn i. Ved klasselærerens forfald udnævner rektor en stedfortrædende lærer til at varetage valget. 8 Før valget foretages, opfordrer den ansvarlige for valghandlingen forældrene til at føre en indbyrdes drøftelse, hvorunder eventuelle kandidater kan melde sig. Herefter vælges to forældre som stemmetællere, som ikke må være opstillet som kandidater. Den ansvarlige for valget indsamler og kontrollerer eventuelle fuldmagter. Herefter uddeles stemmesedler, og forældrene opfordres til at skride til valg ved at opføre ét navn på hver stemmeseddel. Stemmetællerne indsamler stemmesedlerne og foretager optælling. 121

10 9 Den af klassens forældre, der har opnået flest stemmer, er valgt som forældrerepræsentant. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. Den, der har opnået næstflest stemmer, er valgt som suppleant. Ved stemmelighed på andenpladsen foretages på stedet lodtrækning. Stk. 2. Såfremt der ved 1. afstemning ikke bliver valgt en suppleant for forældrerepræsentanten, skal der foretages særskilt valg af suppleant. Valget foretages efter reglerne i 8. Den, der har opnået flest stemmer, er valgt som suppleant. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. 10 Den ansvarlige for valget giver herefter straks rektor meddelelse om valgets udfald. Når alle valg er foretaget, meddeler rektor ved opslag på skolen de tilstedeværende, hvem der er valgt som forældrerepræsentanter og suppleanter. 11 Såfremt der ingen kandidater er, må klassen være uden repræsentant/suppleant i det pågældende valgår. 12 Valget gælder for et år ad gangen, det vil sige indtil forældremyndighedsindehavernes valgmøde det efterfølgende år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Ved udmeldelse af en forældrerepræsentants barn i løbet af valgperioden eller en anden situation, hvor forældrerepræsentanten ikke mere kan varetage sin funktion, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. 122

11 Valg af to forældre til bestyrelsen 13 Snarest muligt efter valget af forældrerepræsentanterne indbyder forstanderen med mindst 8 dages varsel repræsentanterne til et møde på Herlufsholm til foretagelse af valget. Som bilag til indbydelsesskrivelsen følger en liste over forældrerepræsentanterne med klasseangivelse, navn og adresse og så vidt muligt telefonnumre. 14 Ved valgmødets begyndelse giver forstanderen (eller et af ham udpeget medlem af bestyrelsen) en mundtlig orientering om fremgangsmåden ved det forestående valg til bestyrelsen. Der kan efter bestyrelsens bestemmelse sættes andre punkter på dagsordenen for mødet. Når kandidater til bestyrelsen har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger eller svare på spørgsmål, giver forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) forældrerepræsentanterne lejlighed til en indbyrdes drøftelse, uden at han er til stede. 123

12 15 Når forældrerepræsentanterne er rede til valg, lader forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) uddele stemmesedler. Han sørger ligeledes for deres indsamling og optælling. 16 En forældrerepræsentant kan befuldmægtige en anden forældrerepræsentant til at stemme for sig, dog kan ingen ved valgmødet stemme for mere end to andre forældrerepræsentanter. Fuldmagten skal sendes eller afleveres til forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) senest ved valgmødets begyndelse. En gyldig fuldmagt skal være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren og skal udtrykkeligt angive den befuldmægtigedes navn. 17 Valgbare til bestyrelsen er de valgte klasserepræsentanter. Dog kan ansatte på Herlufsholm Skole og Gods ikke vælges som bestyrelsesmedlemmer. 18 Der kan på stemmesedlen opføres 1-2 kandidater. De to, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. 19 Valget gælder for et år ad gangen, det vil sige indtil forældrerepræsentanternes valgmøde det efterfølgende år. Genvalg kan finde sted. 20 Ved udmeldelse af et forældrevalgt bestyrelsesmedlems barn i løbet af valgperioden eller en anden situation, hvor den forældrevalgte ikke mere kan varetage sin funktion, indkaldes forældrerepræsentanterne til valg af nyt bestyrelsesmedlem. 21 Ved forældre forstås i dette valgregulativ indehavere af forældremyndigheden. Ovenstående valgregulativ er i henhold til 2b) i Herlufsholms Fundatstillæg af 3. juni 1993 vedtaget af Herlufsholms bestyrelse den 11. marts

13 ØKONOMISKE FORHOLD Økonomiske betingelser ved skoleopholdet For hver elev oprettes der en elevkonto i bogholderiet, hvor det økonomiske mellemværende mellem skole og hjem opgøres. Faktura udsendes kvartalsvis omkring den 1. i månederne juli, oktober, januar og april med betalingsfrist inden udgangen af de respektive måneder. For fjerntboende forældre kan betaling normalt gennemføres let og rettidigt ved indgåelse af betalingsaftale med et pengeinstitut, som foretager betalingsoverførsel til Herlufsholm. I andre tilfælde indgås der private aftaler med familie eller anden kontakt, som registreres med betaleradresse i vort elevsystem. For forældre med konto i et dansk pengeinstitut anbefales det at lade betalingen foregå via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). En anden mulighed er at betale udgifterne direkte til skolens bankforbindelse: Danske Bank-BG-Bank, Hjultorv 18, DK-4700 Næstved, Reg.nr. 0612, kontonr Husk altid at anføre elevens navn og elevkontonummer ved pengeoverførsel. Swift-koden til Herlufsholm er DABADKKK + reg. nr. + kontonummer. Konto til bl.a. elevindbetalinger: Reg.nr.: 0612, kontonr , IBAN: DK Generelle betalingsforhold Kontingent betales kvartalsvis forud. Samtidig betales de udgifter, som især kostelever har haft til andre ting (f.eks. bustransport, ekskursioner, frisør, tøj, m.m., se under vigtigste udgifter ). Der fremsendes regnskabsblad over disse udgifter. Desuden opkræves et á conto beløb til dækning af udlæg for udgifter i det følgende kvartal - normalt 75 % af det forrige kvartals udgiftsniveau. Dette beløb står på elevens kontospecifikation og modregnes efter indbetaling i udgifterne på næste kvartalsfaktura. Ved for sen betaling opkræver skolen et rykkergebyr på p.t. 100 kr. første gang og 100 kr. for følgende rykkere, ligesom gælden forrentes med Nationalbankens indlånsrente med tillæg af 7 % p.a. De gældende betalingsbetingelser fremgår også af kvartalsfakturaen. Indtil en evt. gæld er afviklet, eller en holdbar betalingsaftale er etableret, er vi desværre nødt til at være tilba- 125

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole.

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Der ansøges om optagelse i klasse: til august 20 Elev Cpr.nr. Antal søskende Kommunenavn Fødested Nr. i rækken Ud over korrekt navn for eleven

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GYMNASIET

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GYMNASIET OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Sneglehuset Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse 1. Formål. Vedtægter for DIPU's kursusråd. 1.1 Styrke samarbejdet mellem studerende, terapeuter og ledelse 1.2 Inspirere til fornyelse og ændringer af såvel administrative som undervisningsmæssige arbejdsgange.

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv.

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Vær imødekommende og vis hensyn. Bank på og afvent svar, når du besøger en kammerat. Tænk på de andre, når du bruger køkken og fællesrum. Det er dit

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv.

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Vær imødekommende og vis hensyn. Bank på og afvent svar, når du besøger en kammerat. Tænk på de andre, når du bruger køkken og fællesrum. 94 Du er også

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965

Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 Vedtægter for Danmarks Veteran Motorcykleklub Stiftet den 21. august 1965 1 Formål. Klubbens navn er Danmarks Veteran Motorcykleklub, forkortet DVM. Hjemsted for DVM er den til enhver tid fungerende formands

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere