Information til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til forældre"

Transkript

1 Information til forældre FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde én gang om året (se nedenstående datoer). Dagsorden fremsendes sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende. I gymnasiet inviteres forældrene i 1.g/IB og 2.g/IB til forældremøder én gang om året (se datoer nedenfor). Dagsorden laves af klassens team, idet forældrene også har mulighed for, via forældrerepræsentanten, at melde ind med punkter til dagsorden. Der udarbejdes ikke referat. Skoleåret 2009/2010 Grundskolen Forældremøde 8. kl Forældremøde 9. kl Forældremøde 10. kl Forældremøde 6. kl Forældremøde 7. kl Gymnasiet Forældremøde 1.g Forældremøde 2.g Forældrekonsultationer Hver årgang undtagen 3.g har forældrekonsultation en gang årligt - tidspunktet offentliggøres i skolens nyhedsbrev, Det sker på Herlufsholm, og fremgår af årsplanen, ligesom der sendes skriftlig invitation. Vi betragter eleverne i 3.g som så voksne og ansvarlige, at de selv kan konsultere deres lærere for at få en vurdering af deres faglige niveau. 113

2 Forældrekonsultationer i Lectio (kun gymnasiet/ib) En udførlig vejledning i tilmelding til forældrekonsultationer via Lectio bliver sendt til forældrene sammen med invitationen til konsultationen. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejdes en plan for konsultationerne, som derefter kan ses i Lectio. Forældre, der ikke ønsker at tilmelde sig via Lectio, kan tilmelde sig pr. brev/fax til skolens kontor. Tilmelding i Lectio kræver kendskab til elevens brugernavn og adgangskode. Gæstfrihed På Herlufsholm bestræber vi os på at være gæstfri. På samme måde er vi meget glade for den gæstfrihed, kosteleverne nyder hos bl.a. dageleverne og deres forældre. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil sikre såvel dagelev som kostelevforældrenes forståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjem eller skole i en uheldig situation: Kostelever kan ikke deltage i en privat sammenkomst, hvis der er et arrangement på skolen. I årets løb vil der være dage og perioder f.eks. december måned hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne bliver på skolen. Forældre, som f.eks. planlægger et større arrangement for deres barns klasse, bør derfor altid forhøre sig på skolen for at sikre sig, at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning. For grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever) er det særlig nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse i en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement - inden endelig planlægning er sket og invitationer sendt ud. Særligt for kostelevforældre Fødselsdagspakke Forældre har mulighed for at bestille en fødselsdagspakke i anledning af deres barns fødselsdag. Pakken kan f.eks. indeholde kagemand, lagkage, 114

3 fødselsdagsboller el.lign. Bestillingsblanket kan hentes på og sendes via til senest en uge før fødselsdagen. Eleven afhenter selv fødselsdagspakke i køkkenet efter skoletid. Forbrug - Lommepenge Vi oplever sjældent problemer med elevernes forbrug, mens de opholder sig på skolen, men tværtimod at de også har evne til at sætte pris på små ting, f.eks. i forbindelse med mindre arrangementer på sovesalene. Det er en indstilling, vi gerne vil værne om i samarbejde med forældrene, og fra skolens side søger vi at forhindre, at elever profilerer sig med ekstravagante vaner. Hvis en elev bruger sine lommepenge fornuftigt, er der indimellem også plads til lidt ekstra, f.eks. en biograftur eller spisning i forbindelse med fødselsdag el.lign. Derimod er det ikke i orden, hvis en elev uafladeligt anskaffer ekstra tøj, elektronisk udstyr m.v., ofte går ud og spiser eller ukritisk bestiller pizza, kører med taxa etc. Det er vigtigt for skolen, at forældrene 115

4 bakker op om denne holdning og bl.a. er opmærksomme på, at eleven ikke blot får stillet et beløb til rådighed, men at pengene øremærkes til nødvendige anskaffelser og lommepenge. Opstår der diskussion om lommepenge, er det oplagt at bede eleven føre regnskab og dokumentation for ønsket om flere penge. Forældre bør også være opmærksomme på, at middagsinvitationer, fester og forbrug i rejseweekends og ved hjemrejse i mellemweekends kan være med til at skabe en uheldig status i de andre elevers bevidsthed. Forældre kan vælge at oprette en konto i lokalt pengeinstitut til disciplens lommepenge m.v. eller at lade skolen udbetale lommepenge over sovesalsregnskabet. Skolen udbetaler følgende lommepengesatser pr. uge. 6.klasse - 9.klasse kr. 10. præp kr. 1.g kr. 2.g kr. 3.g kr. Skolen tilstræber ensartede forhold for eleverne og anmoder forældre og familie om at respektere det niveau, som ovenstående satser signalerer. Skolen vil rette henvendelse til forældrene, hvis en discipels pengeforbrug afviger fra et normalt og rimeligt niveau. Forældreinitiativer Forældre ønsker undertiden at involvere sig i sovesalens liv ved at tage initiativ til og samarbejde om fælles oplevelser og arrangementer for kosteleverne på sønnens eller datterens sovesal. Det kan f.eks. være ved at bidrage med deres ekspertise på bestemte områder ved at holde et foredrag, tilbyde rammerne for en interessant udflugt, eller samarbejde med sovesalslæreren om en kulturel oplevelse. Ligeledes ønsker nogle forældre at bidrage med ting til sovesalen i form af service, møbler, kunst m.v. Skolen er meget taknemmelig for dette engagement, og forældre er velkomne til at henvende sig til sovesalslæreren eller skolen med sådanne initiativer. 116

5 En henvendelse vil altid blive modtaget positivt, men det kan være nødvendigt at vurdere, om tilbuddet passer ind i sovesalens overordnede planer og rammer. Samtidig er det vigtigt at sikre, at der ikke opstår en overbudskultur eller lægges pres på de øvrige forældre. Et eventuelt nej tak fra sovesalslæreren er derfor ikke udtryk for utaknemmelighed og vil forhåbentlig ikke blive misforstået. Medielicens Kostelever over 18 år, der har folkeregisteradresse på skolen, skal betale medielicens, der p.t. udgør kr. pr, halvår. Alle øvrige kostelever er dækket af skolens medielicens. Forsikring Eleven/forældrene bærer selv ansvaret for personlige ejendele under opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk udstyr. Når børn og unge flytter fra hjemmet, er det ikke sikkert, at familiens almindelige forsikringer fortsat dækker. Det er derfor familiens ansvar at sørge for, at eleven ved optagelsen på Herlufsholm har en forsvarlig forsikringsmæssig dækning specielt vedrørende ansvar, ulykke og indbo og vedrørende rejse. For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes rejser til og fra Herlufsholm og familiens udlandsrejser fra hjemmet. Skolen har derfor fået sammensat en særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Skolen rådgiver i det hele taget gerne omkring forsikringsmæssige forhold og kan formidle kontakt til forsikringsselskab. Henvendelse skal ske til direktionskontoret på tlf Sygesikring Det gule sygesikringsbevis, der benyttes i Danmark, er ikke altid tilstrækkeligt for elever med forældreadresse i udlandet. Derfor sørger skolen for, at alle relevante kostelever fra EU/EØS-lande umiddelbart efter skolestart får tilsendt det blå EU-sygesikringsbevis sammen med det gule sygesikringsbevis. 117

6 FESTER OG ARRANGEMENTER Årsafslutning i grundskolen For de forskellige klassetrin afsluttes skoleåret således: Lørdag d. 19. juni 2010 kl. 11:00 er der translokation for klasse og deres forældre i Festsalen. Samme dag markeres årsafslutningen for 8. klasse ved, at årgangens forældre inviteres med til middagsbordet kl Afgangsklassernes translokation sker umiddelbart efter sidste eksamensdag: Arrangementet finder sted om aftenen i kirken og Klostergården, og ved denne lejlighed får eleverne overrakt deres eksamensbeviser. I 2010 finder translokationen sted tirsdag d. 22. juni kl Årsafslutning i gymnasiet I gymnasiet/ib afholdes der kun formel årsafslutning i 3.g/IB, nemlig dimissionen, som i 2010 finder sted onsdag d. 23. juni. 1. og 2.g/IB har sommerferie efter sidste eksamensdag. 118

7 Se i øvrigt afsnit om fester og fælles oplevelser i kapitel 4 om livet på Herlufsholm. Her vil det også være muligt at finde oplysninger om, hvilke fester, forældrene deltager i, og hvilken påklædning, der påkræves. KOMMUNIKATION MED SKOLEN Hjemmeside og nyhedsbrev Herlufsholm har sin egen hjemmeside på Internettet; adressen er Hjemmesiden opdateres løbende, så De altid kan få de seneste informationer, bl.a. om byggeprojekter. Skolen udsender desuden jævnligt nyhedsbrevet Det sker på Herlufsholm (via , fax eller pr. brev). Skolen vil gerne kommunikere optimalt med hjemmene; derfor forsøger vi at udnytte den moderne teknologi bedst muligt. Vi sender selvfølgelig gerne breve til hjemmene, men i en række tilfælde er det mere økonomisk og hensigtsmæssigt at benytte . Når eleverne optages på skolen, oplyser forældrene deres adresse på ansøgningsskemaet, men det er vigtigt, at De orienterer os om eventuelle ændringer. Erfaringen viser, at kommunikationsproblemer ofte skyldes manglende information om den aktuelle adresse. Kommunikation omkring sovesalen Forældre er altid velkomne til at kontakte deres søns eller datters sovesalslærer, hvis der er situationer eller emner, de ønsker at drøfte, men også blot for at høre, hvordan det går. Som et supplement til elev- og læreroversigten Diple og Hørere udarbejder skolen ved skoleårets start en forældreliste for hver sovesal (navn, tlf.nr. og adresse). Formålet er at lette og tilskynde forældrenes gensidige kommunikation, f.eks. omkring rejseweekender. Rektorkontoret Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Skolens sekretærer hjælper altid med at skaffe kontakt til netop den, De har brug for at tale med. Ved skolestart er sekretærerne behjælpelige med praktiske forhold: Tilmelding til folkeregister, tandlæge, skolebeklædning m.m. Sekretærerne hjælper i øvrigt eleverne med praktiske småting, f.eks. studiekort og udgående/indkomne faxer. 119

8 FORÆLDREREPRÆSENTANTER Hver klasses forældre vælger i forbindelse med Fugleskydningen en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne vælger efterfølgende to repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen består af syv personer: To gammelherlovianere, to erhvervskyndige samt to forældre; forstanderen er formand for bestyrelsen. Valgregulativet for forældrevalget til bestyrelsen Det foreskrevne valg af to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer foretages efter følgende regler, jf. Fundatstillægget af 3. juni 1993: Valg af forældrerepræsentanter 1 I alle skolens klasser vælges der af og blandt forældrene til disciple i klassen én forældrerepræsentant og én suppleant. 2 Ved valget har forældremyndighedens indehavere én stemme for hver discipel, de har i den pågældende klasse. Har forældrene børn i flere klasser, har de én stemme for hvert barn, men ingen kan vælges til klasserepræsentant for mere end én klasse. 3 Der kan stemmes ved fuldmagt, idet forældre til et barn i klassen kan bemyndige andre forældre til at stemme i deres sted. En gyldig fuldmagt skal være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren og skal udtrykkelig angive den befuldmægtigedes navn. 4 Ved direkte brev i april/maj måned samt i skolens kontaktorgan i maj/juninummeret udsender bestyrelsen gennem rektor til alle skolens disciples forældre indbydelse til et møde på Herlufsholm til foretagelse af valget. Med brevet 120

9 i april/maj sendes også Fundatstillægget af 3. juni 1993 og dettes Valgregulativ. Alle forældre, hvis børn optages herefter, modtager denne indbydelse m.m. med særligt brev ved optagelse af eleven. Primo juli udsendes en liste over de forældre, der har børn i samme klasse som skrivelsens modtager. Listen skal indeholde navne og adresser og så vidt muligt også telefonnumre/faxnumre. 5 Enhver indehaver af forældremyndigheden kan melde sig som kandidat ved skriftlig henvendelse til skolens kontor inden den eller opstille på skolen på selve valgmødet. Kandidater bør møde til valghandlingen. 6 Valget foregår på Fugleskydningsdagen kl Valget forestås af en valgkomité bestående af rektor og de to forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er komiteens opgave at vejlede i eventuelle tvivlstilfælde og på stedet træffe endelig afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål af enhver art i forbindelse med valgets gennemførelse. 7 Det er klasselæreren i de enkelte klasser, der er ansvarlig for valghandlingen. Når der i klassen er forældre med børn i andre klasser, sørger de ansvarlige ved indbyrdes kommunikation for, at valghandlingen tidsmæssigt forskydes indbyrdes så meget, som er fornødent for, at de pågældende forældre får lejlighed til at stemme i hver klasse, de har børn i. Ved klasselærerens forfald udnævner rektor en stedfortrædende lærer til at varetage valget. 8 Før valget foretages, opfordrer den ansvarlige for valghandlingen forældrene til at føre en indbyrdes drøftelse, hvorunder eventuelle kandidater kan melde sig. Herefter vælges to forældre som stemmetællere, som ikke må være opstillet som kandidater. Den ansvarlige for valget indsamler og kontrollerer eventuelle fuldmagter. Herefter uddeles stemmesedler, og forældrene opfordres til at skride til valg ved at opføre ét navn på hver stemmeseddel. Stemmetællerne indsamler stemmesedlerne og foretager optælling. 121

10 9 Den af klassens forældre, der har opnået flest stemmer, er valgt som forældrerepræsentant. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. Den, der har opnået næstflest stemmer, er valgt som suppleant. Ved stemmelighed på andenpladsen foretages på stedet lodtrækning. Stk. 2. Såfremt der ved 1. afstemning ikke bliver valgt en suppleant for forældrerepræsentanten, skal der foretages særskilt valg af suppleant. Valget foretages efter reglerne i 8. Den, der har opnået flest stemmer, er valgt som suppleant. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. 10 Den ansvarlige for valget giver herefter straks rektor meddelelse om valgets udfald. Når alle valg er foretaget, meddeler rektor ved opslag på skolen de tilstedeværende, hvem der er valgt som forældrerepræsentanter og suppleanter. 11 Såfremt der ingen kandidater er, må klassen være uden repræsentant/suppleant i det pågældende valgår. 12 Valget gælder for et år ad gangen, det vil sige indtil forældremyndighedsindehavernes valgmøde det efterfølgende år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Ved udmeldelse af en forældrerepræsentants barn i løbet af valgperioden eller en anden situation, hvor forældrerepræsentanten ikke mere kan varetage sin funktion, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. 122

11 Valg af to forældre til bestyrelsen 13 Snarest muligt efter valget af forældrerepræsentanterne indbyder forstanderen med mindst 8 dages varsel repræsentanterne til et møde på Herlufsholm til foretagelse af valget. Som bilag til indbydelsesskrivelsen følger en liste over forældrerepræsentanterne med klasseangivelse, navn og adresse og så vidt muligt telefonnumre. 14 Ved valgmødets begyndelse giver forstanderen (eller et af ham udpeget medlem af bestyrelsen) en mundtlig orientering om fremgangsmåden ved det forestående valg til bestyrelsen. Der kan efter bestyrelsens bestemmelse sættes andre punkter på dagsordenen for mødet. Når kandidater til bestyrelsen har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger eller svare på spørgsmål, giver forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) forældrerepræsentanterne lejlighed til en indbyrdes drøftelse, uden at han er til stede. 123

12 15 Når forældrerepræsentanterne er rede til valg, lader forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) uddele stemmesedler. Han sørger ligeledes for deres indsamling og optælling. 16 En forældrerepræsentant kan befuldmægtige en anden forældrerepræsentant til at stemme for sig, dog kan ingen ved valgmødet stemme for mere end to andre forældrerepræsentanter. Fuldmagten skal sendes eller afleveres til forstanderen (eller det af ham udpegede bestyrelsesmedlem) senest ved valgmødets begyndelse. En gyldig fuldmagt skal være dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren og skal udtrykkeligt angive den befuldmægtigedes navn. 17 Valgbare til bestyrelsen er de valgte klasserepræsentanter. Dog kan ansatte på Herlufsholm Skole og Gods ikke vælges som bestyrelsesmedlemmer. 18 Der kan på stemmesedlen opføres 1-2 kandidater. De to, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages på stedet lodtrækning. 19 Valget gælder for et år ad gangen, det vil sige indtil forældrerepræsentanternes valgmøde det efterfølgende år. Genvalg kan finde sted. 20 Ved udmeldelse af et forældrevalgt bestyrelsesmedlems barn i løbet af valgperioden eller en anden situation, hvor den forældrevalgte ikke mere kan varetage sin funktion, indkaldes forældrerepræsentanterne til valg af nyt bestyrelsesmedlem. 21 Ved forældre forstås i dette valgregulativ indehavere af forældremyndigheden. Ovenstående valgregulativ er i henhold til 2b) i Herlufsholms Fundatstillæg af 3. juni 1993 vedtaget af Herlufsholms bestyrelse den 11. marts

13 ØKONOMISKE FORHOLD Økonomiske betingelser ved skoleopholdet For hver elev oprettes der en elevkonto i bogholderiet, hvor det økonomiske mellemværende mellem skole og hjem opgøres. Faktura udsendes kvartalsvis omkring den 1. i månederne juli, oktober, januar og april med betalingsfrist inden udgangen af de respektive måneder. For fjerntboende forældre kan betaling normalt gennemføres let og rettidigt ved indgåelse af betalingsaftale med et pengeinstitut, som foretager betalingsoverførsel til Herlufsholm. I andre tilfælde indgås der private aftaler med familie eller anden kontakt, som registreres med betaleradresse i vort elevsystem. For forældre med konto i et dansk pengeinstitut anbefales det at lade betalingen foregå via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). En anden mulighed er at betale udgifterne direkte til skolens bankforbindelse: Danske Bank-BG-Bank, Hjultorv 18, DK-4700 Næstved, Reg.nr. 0612, kontonr Husk altid at anføre elevens navn og elevkontonummer ved pengeoverførsel. Swift-koden til Herlufsholm er DABADKKK + reg. nr. + kontonummer. Konto til bl.a. elevindbetalinger: Reg.nr.: 0612, kontonr , IBAN: DK Generelle betalingsforhold Kontingent betales kvartalsvis forud. Samtidig betales de udgifter, som især kostelever har haft til andre ting (f.eks. bustransport, ekskursioner, frisør, tøj, m.m., se under vigtigste udgifter ). Der fremsendes regnskabsblad over disse udgifter. Desuden opkræves et á conto beløb til dækning af udlæg for udgifter i det følgende kvartal - normalt 75 % af det forrige kvartals udgiftsniveau. Dette beløb står på elevens kontospecifikation og modregnes efter indbetaling i udgifterne på næste kvartalsfaktura. Ved for sen betaling opkræver skolen et rykkergebyr på p.t. 100 kr. første gang og 100 kr. for følgende rykkere, ligesom gælden forrentes med Nationalbankens indlånsrente med tillæg af 7 % p.a. De gældende betalingsbetingelser fremgår også af kvartalsfakturaen. Indtil en evt. gæld er afviklet, eller en holdbar betalingsaftale er etableret, er vi desværre nødt til at være tilba- 125

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus

Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus Kostskolen SOVESALENE På sovesalen (elevgården) skal der være plads til at være sammen med de andre elever, men man skal også kunne trække sig tilbage i fred og ro, når der er behov for det. Derfor må

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere