Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, december 2014, referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, december 2014, referat www.skydebanen.dk"

Transkript

1 Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, december 2014, referat Tilstede 1. december: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede, Morten Friis og Rikke Pedersen (SWE) Afbud: Mødets varighed: Tilstede 15. december: aflyst som følge af årsafslutning Afbud: Mødets varighed: OBS: som følge af stærkt forlænget træffetid (fremmøde i to individuelle byggesager) blev kun SWEpunkterne samt de helt aktuelle/akutte bestyrelsespunkter behandlet på mødet i december. SWEpunkter Generel erfaudveksling med SWE orienteringspunkt Projekt håndtering af forskelle i boligafgift Følgende er blevet besluttet Intro til løsningen bestyrelsesweb er planlagt til januar. Breve er omdelt afventer SWEs tilbagemelding vedr. implementering i opkrævningssystem samt opgørelse af udgift til indsatsen. I den sammenhæng er SWE blevet bedt om at orientere om, hvordan vi sikrer, at lejligheder med veto ved salg mister fradrag og overgår til almindelig betaling. SWE: Det er noteret i procedure hos administrator, studenter og overdragelsen, ligesom fradragene rent systemmæssigt er indsat på såkaldt lejerniveau i SWE s boligsystem. Dette betyder, at fradragene automatisk ikke overgår til ny andelshaver ved fraflytning og indflytning af ny andelshaver i systemet. Overdragelsesprocesser ift erhvervslejere Afventer nu tilbagemelding vedr. fakturering af indsatsen, hvorefter punktet kan lukkes. Status på tiltrædelse af tillæg om, at konkurrenceklausulen udgår af kontrakterne: Den sidste erhvervslejer har svaret SWE laver på den baggrund tillæg til den sidste med afgang af konkurrenceklausul. Langtidsbudget Afventer tillæg i underskrevet stand fra erhvervslejer, hvor der netop er rykket for svar. SWE fremsender opkrævning ved modtagelse, og punktet kan lukkes. Det er besluttet på generalforsamlingen via budget at hjemtage ny tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

2 således, et langtidsbudget kan opstilles. Bestyrelsen har dog på anbefaling fra byggesagkyndige valgt at hjemtage minievaluering af ejendommen i stedet for. Det er ikke tilrådeligt at investere i den mere omfattende tilstandsrapport allerede nu den tidligere rapport er kun 4 år gammel. Jævnlige møder med gadens erhvervslejere Restanceliste Indgreb i foreningens centralvarmesystem Minievaluering igangsat Pt ingen planlagt SWE har senest fremsendt listen d. 20. oktober. Der er meget få sager på kun 8 i alt og 2 heraf modregnes i salgsprovenu. Sagsbehandling er i gang på de øvrige 6. Listen skal foreligge hver måned, idet bestyrelsen ønsker at kunne støtte proaktivt de steder, hvor der måske er behov for en særlig indsats for at komme ud af en restancesituation. SWE etablerer en klar aftale omkring fast udsendelse af listen. Det er aftalt, at vi arbejder med en tydeliggørelse af ansvar mhp at reducere risiko for foreningen mest muligt. SWE har kommenteret retur bestyrelsen til opfølgning (sagen opfølges med laveste prioritet dvs. at den viger for sager af mere hastende karakter) Der har i en længere periode ikke været nogen videre aktivitet ift individuelle projekters indgriben i centralvarmesystemet. Punktet udgår foreslås derfor lukket for nu men tages op igen, hvis det skulle blive aktuelt. Installation til gård vest til drøftelse. Dokumentation for udførelse af byggeri i overensstemmelse med for eningens krav, diverse individuelle byggeprojekter Klage over andelshaver Vedligeholdelse af vinduer Foreningens byggesagkyndige mener, at beslutningen om ikke at vedligeholde på vinduerne (male vinduesrammer) hviler på dårlig rådgivning og udfordrer beslutningen. Det skal nærmere afklares, hvad der bedst vil kunne svare sig for foreningen. Max.pris Bestyrelsen til afklaring mhp fremlæggelse af beslutningsoplæg til GF Salgspriserne i foreningen er steget stærkt over de seneste to år og nærmer sig nu maksimalprisen. Det kan derfor være nyttigt at orientere om, hvordan denne pris udregnes efter de nye regler. Det er aftalt, at SWE laver et oplæg til bestyrelsen om Side 2 af 6

3 kring beregningen, som også kan bruges til at lægge på hjemmeside og sendes ud på forespørgsel fra medlemmer. Udkast til pjece er modtaget inkl. præcisering af, at der kommer nye opgørelser på renteswappen i starten af hver måned og, at der således skal betales for et nyt skema, hvis der i tiden mellem indhentelse af nøgleoplysningsskema (med blandt andet specifikation af beregning af prisen på andelen) og salg er sket ændringer. Ny lovgivning på området er baggrunden for dette og ligger uden for AB Skydebanens og/eller SWEs kontrol. Eltjek ifm afslutning af individuel byggesag mod foreningens fællesareal (i loftsetagen) Boet efter lejer, proces i forbindelse med salg af lejelejlighed Dørtlf. ejerforhold Efter upload af pjece til kan punktet lukkes. Det nye anlæg må anses for ejet af foreningen, idet det er foreningen, der har afholdt omkostningerne, og der er ikke opkrævet særskilt hos andelshaverne. Foreningen vurderes derfor også at have vedligeholdelsen på anlægget/dørtelefonerne, herunder fordi der heller ikke fremgår andet i vedtægterne herom. Driften tilrettelægger arbejdsgang omkring test ved fejl. m.v. for at begrænse dyre udkald til de problemer, der eventuelt måtte opstå. Såfremt der kan dokumenteres, at der er sket skade på anlæg eller dele heraf, som må henføres til en andelshaver, er andelshaveren dog selv forpligtet til at afholde omkostning til udbedring/udskiftning. Altanrunder: II 1 årsgennemgang III invitation af deltagere Overgår til driftens dagsorden og udgår herfra. Vi har på SWEs anvisning tiltrådt nedskrivning af garantien vedr. runde II. Vi har tilkendegivet overfor PJP, at vi forventer, Kontech bliver gjort bekendt med, hvorfor det har trukket ud med godkendelsen (mangelfuld dokumentation). Vi har udsendt invitation til interesserede i en eventuel runde III og indtil videre modtaget ca. 10 interessetilkendegivelser. Skift til fastpris på el Punktet fortsætter som altanrunde III Punktet behandles ved et senere møde. Side 3 af 6

4 Ved salg af lejlighed konstateres det, at omfattende forandringer ikke er anmeldt og derfor mangler godkendelse Vandskade og afskæring af gasforsyning, hvilken forsikringsdækning kan opnås? SWEbistand ifm salg af lejlighed ved eksklusion Fransk altan til gård øst, ansøgning fra andelshaver Bestyrelsens punkter Projekt håndtering af forskelle i boligafgift Nyhedsbrev Foreningens udendørsarealer til gadesiden Tema støj Klager over støj fra fritidshjemmet Vestervang samt Gethsemane Kirke Metroaktiviteter orientering Beboernes forventninger til drift og bestyrelse? Vi vil gerne undersøge beboernes ønsker til vores indsatser. Sammensætningen af vores beboere har ændret sig meget over de seneste 810 år. Hvad lægger de nuværende beboere samlet set vægt på, hvordan skal der se ud hos os, ønsker beboerne øget service på en række områder etc. etc.? Projekter Gadefest Driften Klager over støj fra erhvervslejer Opsparing til vedligeholdelsesopgaver Indkøb af ny vaskemaskine til vaskeriet? Ide fra andelshaver: introduktion til nye beboere Hjertestarter på vaskeriet Beslutning om låneomlægning Indsats mod vandskader Ansøgning om opdatering af gård Side 4 af 6

5 øst til bestyrelsen for gårdlaug øst Gennemgang af ledningsnet ifm sammenstyrtning v/skydebanegade 25 Konfliktmægling mellem andelshavere Klage over for meget betalt boligafgift Brud på rør til mobilsug Udregning af salgspris Salg af lejelejlighed Opsætning af udhængsskab henvendelse fra erhvervslejer SWEs gennemgang af ansvar m.v. ifm salg tidligere på mødet peger entydigt på, at det er nødvendigt at involvere en ejd.mægler i salget. Bestyrelsen gav driften mandat til at tilrettelægge det praktiske forløb omkring salget på baggrund af indhentning af to tilbud fra konkurrerende mæglere, hvor det mest fordelagtige tilbud vælges. Hurtig overtagelse er højt prioriteret. Ansøgning fra erhvervslejer er forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen har fulgt op overfor erhvervslejer og drøftet en række muligheder. Disse muligheder indebærer umiddelbart et noget mindre skilt og diverse andre justeringer. Erhvervslejer opfordres til at fremsætte justeret ansøgning. Ansøgning om loftsudvidelse Henvendelser fra andelshaver om vedligeholdelsesindsatser årsafslutning Eksklusion og tvangssalg Kommunikation fra bestyrelsen Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kunne inddrage foreningens hjemmeside yderligere i f.eks. orientering i aktuelle driftssager, som efterspørges af en enkelt andelshaver. Bestyrelsen har i efteråret sammen med webmaster vurderet, om driften kan opdatere direkte på hjemmesiden. Konklusionen blev, at strukturen er for sårbar til, at det umiddelbart skønnes hensigtsmæssigt webmasters anbefaling understreges af, at vi netop har måttet betale for at genskabe dele af indholdet. Indkøb af et nyt system har længe været på ønskelisten Side 5 af 6

6 det er imidlertid et større projekt at migrere alt nuværende indhold over på en ny platform, da den nuværende struktur er gammel og sårbar. Vi skal derfor lige have luft til et sådant projekt i driften. Indtil vi har et nyt system, har vi derfor tilbage i efteråret implementeret, at Brian hver eller hver anden fredag gennemgår forsiden af for at sikre et aktuelt indhold. Behov for nedtagning/upload af indhold sendes efter godkendelse til webmaster, der foretager opdateringen. Altaner i stueetagen Efter opridsning af de beslutninger, som for nuværende foreligger på området, blev det besluttet, at se effekten af beslutningerne an i en tid. Punktet lukkes herefter og tages op ved behov. En andelshaver i stueetagen har søgt om altan, og bestyrelsen har derfor fulgt op på beslutningsgrundlaget for de ordinære altanrunder. I altanudvalgets oplæg til beslutning om det oprindelige altanprojekt fremgår det, at der ikke etableres altaner i stueplan: Andelshaver er underrettet, og punktet lukkes herefter. Fransk altan til gård øst Side 6 af 6

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, januar 2015, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 5. januar 2015: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede, Morten Friis og Rikke Pedersen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014

Referat Nr. 9 Bestyrelsesmøde d. 16-12-2014 Tilstede: Afbud: Referent: Kopi: Berit Madsen (BM) Michael Olsen (MO) Peter Grass (PG) Peter Hallberg (PH) Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD), Casper Rasch Hansen (CH) Steen Vitoft (SV), Tommy Jørgensen

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Indkaldelse til generalforsamling AB Nymindegaard 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGSORDEN: 2 1. VALG AF DIRIGENT 4 2. VALG AF STEMMEUDVALG 4 3. ORIENTERING VEDR. STATUS

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Hermed omdeles bestyrelsens forslag til A/B Magasingårdens generalforsamling onsdag den 22. april 2015.

Hermed omdeles bestyrelsens forslag til A/B Magasingårdens generalforsamling onsdag den 22. april 2015. A/B Magasingården 10. april 2015 Til andelshaverne Hermed omdeles bestyrelsens forslag til A/B Magasingårdens generalforsamling onsdag den 22. april 2015. Forslag til vedtægtsændringer A Ændringsforslag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere