Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014. A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S. mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014. A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S. mod"

Transkript

1 Den 26. maj 2015 blev der i sag nr. 33/2014 A Holding ApS og B Holding ApS og C Holding ApS og D A/S og E A/S mod statsautoriseret revisor Jacob Fromm Christiansen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 11. april 2014 har A Holding ApS, B Holding ApS, C Holding ApS, D A/S og E A/S klaget over statsautoriseret revisor Jacob Fromm Christiansen, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Klagerne har formuleret klagen således, at klagerne har været udsat for en helt uacceptabel adfærd fra indklagedes side, og at indklagede har gjort sig skyldig i en række væsentlige fejl i relation til årsrapporter for 2012/13: 1. Underkendelsen af det skattefri koncerntilskud er en faglig fejl, som bør bebrejdes revisionen og som - muligvis - er erstatningspådragende, for så vidt det måtte kunne dokumenteres, at det antagne revisionsforbehold har ført til tab for virksomheden. 2. Det er en fejl overhovedet at stille spørgsmål ved, om regnskabet kan afleveres som going concern. Der har på intet tidspunkt været tale om, at koncernens finansielle samarbejdspartnere har haft overvejelse om at afslutte samarbejdet. Snarere tvært imod. Hele forestillingen om finansieringsvanskeligheden er et problem, som er opfundet af revisionen med det formål at problematisere - og derved fordyre - regnskabsaflæggelsen. 3. Det er helt uantageligt vedvarende at fremsende afregninger og samtidig true med at indstille arbejdet, med mindre der bliver betalt. Ultimativt kunne manglende indlevering af årsrapporten have medført opløsning af selskabet, med alt hvad det indebærer af mistet goodwill, kredittab, mv. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede Jacob Fromm Christiansen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 23. februar Han har i Revireg. været registreret som tilknyttet F P/S, cvr-nr. XX XX XX XX, fra den 26. juli Sagsfremstilling: 1

2 Klagen vedrører årsrapporterne for 2012/13 for D A/S og datterselskabet E A/S. Den 23. december 2013 afgav indklagede og statsautoriseret revisor G følgende revisorpåtegning på årsrapporten for 2012/13 for D A/S: " Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Ledelsen har i årsregnskabet indregnet et ydet koncerntilskud til et datterselskab pr. 30. juni 2013 på DKK Baseret på den for os fremlagte dokumentation, mener vi ikke at der er grundlag for indregningen af koncerntilskuddet pr. statusdagen 30. juni 2013, hvorfor vi tager forbehold for indregningen af koncerntilskuddet i årsregnskabet. Såfremt koncerntilskuddet ikke havde været indregnet i årsregnskabet ville selskabets Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder have været DKK højere, tilsvarende ville Kapitalandele i dattervirksomheder have været DKK lavere, svarende til en indregnet kapitalandel på DKK 0 (nul) og en afsat forpligtelse på DKK Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af ledelsesberetningen fremgår: "Virksomheden har i regnskabsåret købt samtlige aktier i E (tidligere associeret selskab) og gennemført en "turn a round" i E. Det har påvirket B's resultat negativt med kr. 10 mio. samtidig med at B har givet E et skattefrit koncerntilskud på ca. kr. 18,5 mio." Den 23. december 2013 afgav indklagede og statsautoriseret revisor G endvidere revisorpåtegning på årsrapporten for 2012/13 (18 mdr.) for E A/S: " Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold 2

3 Ledelsen har i årsregnskabet indregnet et modtaget koncerntilskud pr. 30. juni 2013 på DKK Baseret på den for os fremlagte dokumentation, mener vi ikke at der er grundlag for indregningen af koncerntilskuddet pr. statusdagen 30. juni 2013, hvorfor vi tager forbehold for indregningen af koncerntilskuddet i årsregnskabet. Såfremt koncerntilskuddet ikke havde været indregnet i årsregnskabet ville selskabets Gæld til tilknyttede virksomheder have været DKK højere og Egenkapitalen tilsvarende lavere. Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af ledelsesberetningen fremgår: " Moderselskabet B har styrket virksomhedens kapitalgrundlag betydeligt ved at yde et skattefrit koncerntilskud på kr. 18,8 mio. [...] Ledelsen anser resultatet som acceptabel, henført til at virksomheden har været påvirket af store ekstraordinære omkostninger i forbindelse med den gennemførte "turn a round" og afslutningen af en voldgiftssag anlagt af en tidligere medarbejder mod en tidligere kunde. Klagerne har som baggrund for klagen blandt andet oplyst, at E A/S' største kunde H A/S den 8. februar 2011 opsagde samarbejdet med selskabet med øjeblikkelig virkning og at "virksomheden blev herefter kastet ud i en livstruende krise. Efter opsigelsen anlagde E A/S [...] en voldgiftssag mod H, hvormed man søgte erstatning for opsigelsen." Klagerne har endvidere oplyst, at E A/S i 2011 realiserede et resultat på -13,6 mio. kr., hvorved selskabets egenkapital blev negativ med 12,7 mio. kr. I D A/S' årsrapport for 2011/12 blev kapitalandelen i E A/S nedskrevet til kr. 0, uden at en mellemregning på 14,9 mio. kr. med datterselskabet dog af denne grund blev opgivet. Indklagede har oplyst, at hovedanpartshaver i koncernen, A, på et bestyrelsesmøde den 23. maj 2013 i D A/S konkluderede, at der i intet tilfælde skulle ydes koncerntilskud til E A/S, før den verserende voldgiftssag var afsluttet. Parterne er enige om, at D A/S' bankforbindelse, Bank I, den 24. maj 2013 kontaktede A telefonisk, og at der under samtalen blev brugt udtrykket opsigelse af engagementet. Samme dag meddelte Bank I v/j D A/S følgende pr. brev: 3

4 "Idet vi henviser til telefonsamtale med A meddeler vi, at vi d.d. har nedskrevet kreditmaksimum på ovennævnte kredit nr. [...] til 12 mio. kr. - nedskrivningen er gældende indtil videre." Der blev ligeledes samme dag afholdt møde mellem banken og D A/S. I mødet deltog A, selskabets økonomichef K samt indklagede. Den 27. maj 2013 skrev J følgende til A: "Engagementet med B A/S er d.d. fordelt med en kredit på 12 mio., og en ramme for garantier på 4 mio. kr. - i alt 16 mio." Efter afholdelse af nyt møde den 29. maj 2013 skrev Bank I følgende i en til blandt andre A: "I forlængelse af møde d.d. meddeler vi herved, at vi i dag vil etablere en separat kredit på 4 mio. kr. til løsning af selskabets aktuelle kreditbehov. Kreditten nedskrives til 2 mio. kr. den 7. Juni 2013, og den nedskrevne kredit på 2 mio. kr. vil være gældende til den 21. Juni Når der er udfærdiget likviditetsbudget, og vi kender selskabets tilsagn om sale/lease Back fra leasingselskaber, vil vi tage stilling til en kredit der kan dække selskabets behov frem til 1. September [...] Som aftalt på mødet vil vi her og nu vil tinglyse 2 x 4 mio. kr. virksomhedspant i D A/S." Det fremgår af "Notat vedr. E" underskrevet af A den 28. juni 2013: "På baggrund af den nylige aflysning af syn og skøn på H og orientering fra L om fornyet optimisme omkring afslutning af den verserende sag og den dermed forbundne positive indvirkning på Es regnskab, har jeg efter grundige overvejelser bestemt mig for, at mellemregningen med B eftergives E, såfremt visse forudsætninger opfyldes, herunder sagen afsluttes med positivt udfald og at der ikke lovgivningsmæssigt er noget til hinder for denne løsning. Ovenstående er i dag drøftet på møde med B og C, som er indforståede, det er aftalt at beslutningen forelægges den samlede bestyrelse ifm den kommende afslutning og godkendelse af årsregnskab." Indklagede bestrider, at nogle af de anførte forhold i erklæringen forelå på daværende tidspunkt. Efter forhandling blev voldgiftssagen mellem E A/S og H A/S endelig afsluttet med et underskrevet forlig 10. juli Ved af 8. august 2013 spurgte J K blandt andet om følgende: "2. hvornår kan kredit [...] nedskrives med 5 mio. kr. til 7 mio. kr., jf. aftale." K svarede samme dag: " 2. Hvad angår nedskrivning af kassekreditten talte vi om dette ved vores seneste telefonsamtale. Her opfordrede jeg til, at man nedskrev med halvdelen af den leasing, vi på 4

5 nuværende tidspunkt har fået hjem. Således at vi nedskrev til mio. kr. 10. Dette afslog du med begrundelsen, at vi bare nedskrev til mio. kr. 7, når den samlede leasing var foretaget. Hvis dette har ændret sig, så hører jeg gerne til det. Senere samme dag svarede J: "Jeg afventer balancerne pr , og så kan vi tales ved i næste uge!!" Klagerne har oplyst, at A den 11. august 2013 blev ramt af en [sygdom], som satte ham ude af stand til at lede virksomheden. Han var sygemeldt frem til december I forbindelse med fastlæggelse af møde i slutningen af september med Bank I skrev bestyrelsesmedlem i D A/S M følgende i en af 22. august 2013 til blandt andre B og indklagede: "Jeg har ikke tidligere deltaget i møder med banken, men jeg har forstået at vores situation er kritisk." Den 23. august 2013 skrev B følgende til blandt andre M og indklagede: "C og jeg har, blandt andet pga As mulige fravær, "forenet" os med N, tidligere Bank O. N deltager i formødet og vil hjælpe os med at lægge en strategi i forhold til de emner, der blev diskuteret på seneste møde med banken. N har stort kendskab til bankverdenen og er et potentielt kommende bestyrelsesmedlem." Samme dag fremsendte indklagedes medarbejder P "regnskabsudkast på B og E" til K. I en af 9. september 2013 fra K til indklagede anføres følgende: "Jeg vedhæfter hermed støtteerklæring afgivet af Q ApS vedr. D A-S. Denne giver os nogle overvejelser vedr. årsrapporten 2012/13. I det tilfælde, at vi i D A-S konverterer mellemregningen med E til aktiekapital, så er egenkapitalen under mio kr. 30. Jeg vil gerne, at vi taler om dette på mødet onsdag." Til brug for møde den 11. september 2013, kl , sendte indklagede samme nat, kl , udkast til årsrapporter pr. 30/ for blandt andet D A/S og E A/S til blandt andre B. Parterne er ikke enige om forløbet af mødet den 11. september Klagerne har oplyst, at indklagede reagerede "meget kraftigt og aggressivt" på kritiske spørgsmål til årsrapporterne, og at han "understregede gang på gang at regnskaberne skulle afleveres i banken omgående". Indklagede har bestridt disse oplysninger og har herunder blandt andet henvist til af 12. november 2013 fra B, jf. nedenfor. Efter mødet skrev B følgende til blandt andre indklagede: 5

6 "I den forbindelse skal det hermed understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt skal fremsendes materiale til bankerne, leasingselskaber og øvrige finansielle samarbejdspartnere, hvis det ikke er i den form, der blev aftalt på morgenens møde." Indklagede har oplyst, at M efterfølgende meddelte indklagede, at han havde tilbudt ledelsen at købe aktier i D A/S. Ved af 17. september 2013 skrev indklagede herefter følgende til B og C: " - jeg ville bl.a. vende den ny oplysning at M tegner aktier - jeg synes at det er noget af det absolut stærkeste vi kan sige under bankmødet Samme dag svarede B indklagede følgende: "Bare for god ordens skyld er der intet konkret aftalt omkring Ms køb af aktier og det skal derfor ikke nævnes på bankmødet. Den 1. oktober 2013 sendte indklagede følgende til B m.fl.: "Jeg har her til morgen talt med K i telefonen. Det er min forståelse at K og jeg er helt enige om årsag og behov for at vi gennemgår budgetterne, som skyldes et krav i lyset af B koncernens økonomiske situation hvor going concern forudsætningen er udfordret - dels for at sikre at de banktilsagn som forhåbentligt opnås, hviler på et budget grundlag som vi er enige i (lovkrav). Hvis den økonomiske situation i B koncernen havde været meget bedre kunne gennemgangen have været sket overordnet. På den måde er arbejdet mere omfattende end i et "almindeligt" år. Samme dag svarede B indklagede følgende: " Samtidig har aktionærkredsen som K har oplyst dig givet et skattefrit koncerntilskud på mellemværendet mellem E og B. Den transaktion skal fremgå af E og Bs regnskab samt koncernregnskabet. Desuden ønsker vi at signalere at Es aflagte årsregnskab viser det mulige skatteaktiv, som B som moderselskab fremover kan udnytte, herunder en opgørelse af det skattemæssige underskud som E har indtil B bliver 100% aktionær. Som du vil kunne se af vores budgetter for E, har vi en forventning til at E på sigt selv vil kunne udnytte sit underskud, skulle det ikke være muligt så vil B naturligvis have brug for sin andel heraf. Der afholdtes møde den 2. oktober 2013 med deltagelse af N, K, B samt indklagede og statsautoriseret revisorer G. Indklagede har blandt andet oplyst, at det på mødet blev oplyst, at koncerntilskud alene kunne indregnes i balancen pr. 30. juni 2013, såfremt koncerntilskuddet var ydet inden ud- 6

7 gangen af denne dato, og at dette kunne dokumenteres via en aftale mellem selskaberne indgået før udgangen af 30. juni I en af 4. oktober 2013 skrev indklagede følgende til N: "Hele den økonomiske situation medfører ekstra arbejde ifm revisionen - og yderligere koster ændringer tid at lave - og hvis det efterfølgende viser sig at ændringerne skal føres tilbage koster det ny tid/honorar til den tid - det er denne "advarsel" for spild af penge som jeg ville have helt på det rene med dig - i den sammenhæng skal du være opmærksom på at indregning af skatteaktiv har ændringer hele vejen op i koncernen. Omkring påtegning laver vi naturligvis påtegning så I kan få regnskaberne med i banken - men som tidligere meddelt har vi gennemgribende mangel på revisionsbevis i det vi bl.a. mangler efterfølgende begivenheder, budgetter og banktilsagn - vores påtegning på udkastene skal derfor iht lovgivningen udformes ud fra den situation og jeg forventer derfor at vi bliver nød til at lave en afkræftende revisions konklusion - når vi iht din tidsplan senere får materialet til gennemgang bliver den afkræftende revisionspåtegning ændret til en revisionspåtegning med konklusion. Det er ikke den mest effektive måde at gøre tingene på - men som tidligere skrevet respekterer vi at I ønsker at følge den plan som I har lagt - og vi retter ind derefter. Samme dag fremsendte indklagede opdaterede udkast til årsrapporter for blandt andet D A/S og E A/S. Den 7. oktober 2013 fremsendte indklagede nye udkast til årsrapporter for blandt andet D A/S og E A/S. Ved af 10. oktober 2013 skrev B følgende til blandt andre indklagede: "Det er os en fornøjelse at meddele at dagens møde med Bank I gik overraskende hurtigt og helt som forventet. Vi enedes om en kreditramme på kr. 10 mio. og en garantiramme på kr. 4 mio. Af af 16. oktober 2013 fra Bank I v/j til blandt andre B fremgår: "Tak for et godt møde i banken den 10. Oktober Vi har positivt noteret, at de fremlagte forretningsplaner og budgetter vil betyde en genopretning af indtjeningen i koncernen. [...] På mødet blev følgende drøftet og besluttet: [ ] 9. Fremtidigt engagement: Bank I er indstillet på at videreføre eksisterende engagement som følger: Kredit: nedskrives med 2 mio. til 10 mio. kr. - nedskrives yderligere såfremt der optages realkreditlån, jf. pkt. 5. Ramme for arbejdsgarantier: 4 mio. Inden endelig prolongering kræves der endelige regnskaber pr på både B og E med specifikationer og protokollater." 7

8 en blev af B den 17. oktober 2013 videresendt til blandt andre indklagede. Den 18. oktober 2013 skrev indklagede følgende til blandt andre B: "Det ser fint ud. Jeg kan se, at Bank I gerne vil se de endelige regnskaber inden kreditten bliver prolongeret - hvornår forventer I at vi kan få adgang til det udestående materiale/dokumentation så vi kan færdiggøre vores revision - jeg vil være ked af hvis det ender med hastværk i sidste øjeblik. Ved af 7. november 2013 skrev indklagede følgende til N: "Jeg er meget glad for, at vi nu har fået en dialog i gang, og jeg håber at der snarest må lykkes at få et møde i stand med dig, B, C og mig således at vi kan få luften renset totalt. Fra min side beklager jeg hvad der end måtte være begået af fejl i indhold og kommunikation fra såvel mig som mine folks side. Jeg vil rigtig gerne være en del af det fremtidige B team - og at vi kan finde en platform for et godt og langvarigt samarbejde, hvor samarbejdet indeholder værdiskabelse og tilfredshed for jer. Den rolle som jeg allerhelst vil agere i - og hvor jeg også tror at jeg er god. Den 11. november 2013 skrev indklagede følgende i en til N og K: "[...] Ved en hurtig gennemgang af de modtagne attachments ser det ud til at kopi af underskrevne dokumenter vedr koncerntilskud mangler. Jeg skal venligst anmode om at modtage disse dokumenter snarest. [...] Det materiale vi færdiggør til d 19 november bliver de begrænsninger, som følger af at endeligt finansieringstilsagn næppe foreligger d 19 november fra Bank R og Bank S. Tilbagemeldingerne fra Bank R og Bank S er helt centrale for opfyldelse af going concern forudsætningerne. Når bankforholdene kommer på plads må de sidste tilpasninger så lavet. Håber I er enige i den approach. Jeg vedlægger a'conto fakturaer for arbejde udført til og med søndag d 10 november Endvidere vedlægger jeg a'conto forud faktura DKK excl moms for anslået færdiggørelses omkostninger ifm årsafslutning Jeg skal i lyset af den økonomiske situation anmode om at få alle 3 fakturaer betalt straks. I lyset af den økonomiske situation og de udfordringer/arbejder som følger heraf er forudsætningerne for vores tidligere fast pris aftale desværre ikke opfyldt. Vores arbejde afregnes derfor efter medgået tid og udlæg. Hvis det viser sig at færdiggørelsesomkostningerne bliver mindre så bliver den overskydende del naturligvis overført til kommende år - eller vil blive udbetalt hvis I måtte foretrække dette. I bedes venligst fremsende kvittering for betaling af de 3 fakturaer, hvorefter vores færdiggørelses arbejde vil blive iværksat. Vi ser frem til en god proces." 8

9 Som anført var vedlagt tre fakturaer af 11. november 2013, alle med forfaldsdato samme dag, den 11. november 2013, faktura nr. xxxxxxxx stilet til D A/S, stor kr incl. moms vedrører: "Koncernacontoforudfakturering for revision samt rådgivning/assistance i.f.m. årsafslutning pr. 30. juni 2013 til udførelse efter medgået tid og udlæg i perioden efter 10. november 2013", faktura nr. xxxxxxxx stilet til D A/S, stor kr ,99 incl. moms vedrører: "Koncernacontohonorar for revision og rådgivning/assistance i.f.m. årsafslutning pr. 30. juni 2013, udført i perioden 1. august november 2013, i alt i henhold til medgået tid og udlæg", og faktura nr. xxxxxxxx stilet til E A/S, stor kr incl. moms vedrører: "Acontohonorar for revision og rådgivning/assistance i.f.m. årsafslutning pr. 30. juni 2013, udført i perioden 1. august november 2013 skønsmæssigt allokeret i henhold til aftale.", i alt ,99 kr. incl. moms. Ved af 12. november 2013 skrev B blandt andet følgende til indklagede: " Vi modtog de første udkast i mail af 11. september, inkl. skattespecifikationer. Vi påpegede, at de var fejlbehæftede, hvilket I ville korrigere og du henstillede selv til, at disse udkast ikke blev tilsendt banken. Den 13. november 2013 skrev indklagede endvidere følgende i en til B m.fl.: "Differencen DKK incl moms (forskellen mellem medgået honorar pr 10. november 2013 DKK ,99 incl mons og det tidligere aftalte faste honorar DKK incl moms) bliver vi nød til at finde en løsning på. Det behøver ikke at ske i dag - men det skal ske inden vi påtegner årsrapporterne. Jeg vil ikke risikere, at vi bliver fanget i en uafhængighedskonflikt, hvor vi har ikke-betalt honorar samtidig med en potentiel situation, hvor vi skal tage stilling til om der foreligger forbehold (f.eks. going concern) eller supplerende oplysninger. En sådan situation kan være rigtig skidt for alle - så det skal vi bare undgå. Uafhængighed er en af de vigtigste ting for vores revisionsarbejde. Ved af 15. november 2013 svarede B indklagede følgende: "Vi har ligeledes svært ved at forstå, hvad der er for en "vanskelig økonomisk situation som selskaberne og koncernen befinder sig i". [...] Med hensyn til dine bemærkninger omkring "fast pris honorar", er det vores umiddelbare vurdering, at going concern-vurdering er en fast del af revisionshandlingerne og derfor, med mindre der er væsentlige vurderingsproblemer - hvad vi ikke anser der er - så må det i væsentligt omfang være omfattet af fast pris-aftalen. Vi indbetaler gerne det aftalte honorar for revision af årsrapporterne kr ex. moms pr. selskab. Til en var vedhæftet notatet af 28. juni 2013 fra A. Samme dag svarede indklagede B følgende pr. 9

10 "Jeg vil rigtig gerne detaljeret redegøre for hvilke arbejdes handlinger der udestår samt hvorfor disse er et krav iht god regnskabs eller revisions skik. Ligeledes vil jeg gøre mit yderste til at få kan få afsluttet materialet og revisionen snarest mulig. Jeg mener dette bedst sker i møde. Indledningsvis skal jeg dog anmode om at modtage den tidligere tilbudte og accepterede betaling DKK Jeg må endvidere fastholde betaling af DKK incl moms som a'conto forudbetaling for udestående arbejder. Jeg er indforstået med at dette sker efter afholdt møde om honorar tema. På dette møde kan vi samtidig få lavet en afklaring på merhonorar udover DKK incl moms. Samme dag skrev Bank R følgende til E A/S: "På foranledning af E A/S skal vi herved bekræfte, at Bank R viderefører nuværende driftskredit tdkk samt arbejdsgaranti tdkk 500. I lighed med tidligere år er der aftalt halvårlig genforhandling - næste gang Ved af 16. november 2013 skrev B følgende til indklagede: "Jacob - nu må du komme ud af busken! Vi har behov for din tilkendegivelse af hvordan du mener påtegningen for B - E og Holding vil se ud. Bestyrelsen har krav herpå, så vi kan drøfte det på mødet på tirsdag. Du har fået alt det materiale du har bedt om. Vi finder stadig, det er dybt utilfredsstillende, at vi ikke har modtaget skattespecifikationer til de seneste udkast med de rettelser af fejl vi allerede har drøftet med dig. Vi har tilbudt at betale det aftalte honorar under forudsætning af at du fremsender nye fakturaer og kreditnota på de tidligere fremsendte. Da du ikke har fremsendt udkast til revisionsprotokollat, mener vi heller ikke det er urimeligt, at du kort oplyser hvad du agter at medtage heri. Vi vil på bestyrelsesmødet drøfte de sidste 2 måneders forløb og vi tager naturligvis gerne efterfølgende et møde med dig for dine eventuelle spørgsmål til det fremsendte materiale. Meddel os om du agter at give os ovenstående, så vi har det til bestyrelsesmødet." Den 17. november 2013 skrev indklagede blandt andet følgende i en til B og N m.fl.: 10

11 "I skal vide at jeg ser det som allerhøjste prioritet at hjælpe jer og selskaberne, herunder at få årrapporterne og revisionen gjort færdig snarest mulig. Det forestående bestyrelsesmøde tirsdag d 19 november er én udfordring men lovkravet om afholdelse af ordinær generalforsamling senest 30 november er et alvorligt forhold, som der skal være stærkt fokus på. Vi vil gøre vores absolut bedste for at være en medspiller og således at tingene kan falde ordentligt i hak for selskaberne og deres ultimative aktionærer. Jeg forventer jeres opbakning til at vores arbejde gøres ordentligt og inden for lovgivningens rammer. Jeg forventer også at I har forståelse for at vi er nød til at modtage betalinger nu og straks i lyset af at vi har ubetalte arbejer i niveau DKK excl moms. Det er ikke rimeligt at vi skal arbejde yderligere inden vi modtager betaling. Af referat af bestyrelsesmøde den 19. november 2013 fremgår blandt andet følgende: "Pkt. 4: Der er ikke afholdt morgenmøde i afd.8 pga. afdelingens usikre fremtid. Håber på at der snart er ro på fremtiden, så møde kan gennemføres." I de følgende dage var der yderligere kontakt mellem parterne om betaling af de tre fakturaer. Indklagede fremsendte herunder den 21. november 2013 udskrift fra indklagedes time/sagsregnskab. Den 22. november 2013 skrev indklagede herefter følgende i en til klagernes advokat T: "I henhold til telefonisk drøftelse skal jeg hermed bekræfte, at vi bistår med færdig udarbejdelsen af årsrapporter og skattefohold samt afslutter revisionen under forudsætning at vi modtager betaling og dokumentation for betaling af de 3 tidligere fremsendte fakturaer, idet jeg har noteret at der er taget forbehold for tilbagesøgning." Samme dag overførte klagerne ,99 kr. incl. moms til indklagede for betaling af de omhandlede tre fakturaer. Bank R gentog brevet af den 15. november 2013 den 25. november 2013, hvor det endvidere var tilføjet: "Banken vil herefter i lighed med tidligere år være positivt indstillet på at drøfte en forlængelse af engagementet, forudsat at E A/S lever op til budget for indeværende år samt at drifts-, status- og likviditetsbudget for kommende regnskabsperiode er tilfredsstillende." Brevet blev videresendt til indklagede af N den 27. november Ved af 28. november 2013 skrev indklagede følgende til N: "Omkring koncerntilskud har jeg læst advokat Ts notat. Det er imidlertid ikke det som vi har efterspurgt flere gange. Du bedes oplyse hvorvidt der er flere skriftlige dokumenter dateret senest 30 juni 2013, som dokumenterer at der er ydet og og modtaget koncerntilskud - og i givet fald fremsende disse straks. Hvis der ikke er dokumentation for ydelsen af koncerntilskud bedes du oplyse dette." 11

12 K skrev samme dag følgende i en til statsautoriseret revisor G og N: "Som aftalt telefonisk d.d. oplyses hermed at koncerntilskuddet udgør kr jf. note 10 i udgave nr. 4 af årsrapporten 2012/2013 for D A-S." Ved af 29. november 2013 skrev indklagede følgende i en til N: "Koncerntilskud Vi har forstået på dig at koncerntilskudet DKK 18,5 mio fra B til E er endegyldigt og ubetinget ydet inden udgangen af 30 juni I notat af 28 juni 2013 underskrevet af A er koncerntilskudet betinget af at visse forudsætninger opfyldes, hvoraf vi kan se at nogle først er faldet på plads i juli 2013 (forlig med H). Vi skal bede om at få en redegørelse fra jeres advokat, hvori forløbet omkring koncerntilskudet er beskrevet samt jeres advokats konklusion på hvorvidt koncerntilskuddet efter hans opfattelse er ydet endegyldigt og ubetinget inden udgangen af 30 juni 2013." Den 29. november 2013 afgav blandt andre D A/S v/a følgende erklæring: "Det bekræftes herved, at de i notat af 28/ nævnte forudsætninger er opfyldt, og at der er meddelt et endeligt og bindende skattefrit koncerntilskud fra B A/S til E A/S på mellemregningskonto, beløb kr ,00." Ved af 29. november 2013 skrev Bank S følgende til N: "Vi kan herved bekræfte, at engagementerne med E A/S og D A/S på nuværende tidspunkt fortsætter uændret, idet der forudsættes, at der fremsendes månedlig budgetopfølgning, der ikke giver anledning til bemærkninger." Samme dag skrev advokat T følgende i en til N: "Under henvisning til det modtagne notat af 28/ og bekræftelse af 29/ fra B og E er det min opfattelse, at der er efter det foreliggende er meddelt et bindende tilsagn om koncerntilskud. Jeg kan jo ikke, som revisor beder om, redegøre for forløbet omkring tilsagnet den 28/6, eftersom jeg ikke har været involveret heri. Jeg kan dog henvise til de regler/den praksis, som SKAT henholder sig til angående betingede aftaler feks ved fast ejendom. Resolutive betingelser udskyder ikke aftaletidspunktet i modsætning til suspensive betingelser. [...] Jeg har modtaget kopi af forliget i voldgiftssagen og kan se at det er indgået 5/7 2013, dvs ganske kort tid efter notatet, så det må vel nærmest have været en formssag at det blev indgået. Dette taler for at betingelsen er resolutiv og dermed at aftaletidspunktet ikke udskydes. At B /E selv har indflydelse på om betingelsen opfyldes (indgåelse af forlig) taler også for at betingelsen er resolutiv. N videresendte erklæringen fra A og de to s fra Bank S og advokat T til indklagede den 30. november

13 Den 2. december 2013 skrev indklagede følgende i en til N: "Omkring koncerntilskud ser jeg et alvorligt problem. Du har overfor os mundtligt oplyst, at koncerntilskuddet var ydet endegyldigt og ubetinget inden udgangen af d 30 juni Når jeg nu læser den nye erklæring underskrevet af A og B så kan jeg se at betingelserne er opfyldt - men ikke hvornår. Med andre ord - jeg kan ikke se om de var opfyldt inden udgangen af 30. juni Advokat T forholder sig ikke specifik og konkret til sagsforløbet og om betingelserne for at koncerntilskuddet var opfyldt ved udgangen af d 30 juni Hans beskrivelse indikerer dog at forliget med H tilsyneladende var en betingelse for koncerntilskuddet - og i så fald har det efter min opfattelse den konsekvens at der ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven kan ske indregning af koncerntilskuddet pr 30. juni For at undgå misforståelser i dette vigtige forhold må jeg endnu engang bede om at få den efterlyste redegørelse fra advokat T, hvori forløbet omkring koncerntilskud er beskrevet, herunder hvilke betingelser der var for koncerntilskuddet. Sidstnævnte har vi fortsat ikke fået oplyst, og de skal indeholdes i advokat Ts redegørelse. Advokat T må gøre de arbejder, som er nødvendige for at afgive en sådan redegørelse til os. Det er endvidere afgørende at han klart og konkret konkluderer hvorvidt koncerntilskuddet var ydet endegyldigt og ubetinget inden udgangen af 30. juni 2013." Senere samme dag skrev advokat T følgende til N: "Supplerende besvarelse til revisor: 1. I tilsagnet af 28/6 er anført, at det er en forudsætning, at sagen (voldgiftssagen med H) afsluttes med positivt udfald. 2. Allerede den 5/ indgås forlig. 3. Jeg vurderer forudsætningen til at være resolutiv, og i så fald er det uden betydning, at forliget først underskrives efter den 30/6. Uanset den opstillede forudsætning, må tilsagnet således anses for at være bindende givet den 28/ " en blev videresendt til indklagede af N den 3. december Ved af samme dag skrev indklagede følgende til N: "Jeg mener at der er risiko for at advokat Ts vurdering bygger på forkerte forudsætninger/oplysninger - se vedhæftet mails fra 3. juli jeg har svært ved at se at forlig med H i det konkrete tilfælde kvalificerer som en resolutiv betingelse - B/E var ikke selv herre over om der blev indgået forlig - og H vendte først tilbage d 3/7 - og yderligere bliver forlig først indgået nogle dage senere - indregning pr 30/ er derfor meget under pres. Advokat T bedes oplyse om han har alle disse elementer anført i nedennævnte mail (og i yderligere mails efterfølgende) med i sin vurdering - og om han fortsat fastholder at det 13

14 er tale om en resolutiv betingelse - og om advokat T fortsat mener at at forudsætningerne for indregning af koncerntilskud pr 30/ er tilstede. Advokat T bedes svare os direkte - og i tilfælde af at advokat T når frem til at koncern tilskuddet anses for ydet inden udgangen af 30 juni 2013 skal det fremgå at det er hans besvarelse at det er hans vurdering at koncerntilskuddet var ydet endegyldigt og ubetinget inden udgangen af d 30 juni Yderligere mangler jeg fortsat en redegørelse for hvilke andre forudsætninger der skulle opfyldes jf notat af 28 juni Disse forhold har advokat T endnu ikke forholdt sig til. Det er nødvendigt med denne besvarelse." Den 5. december 2013 svarede N indklagede følgende: "Ledelsen og aktionærer har besluttet ikke at bruge flere advokatomkostninger på sagen. Vi kan kun gentage at ejerkredsen (og ledelsen) har givet et koncerntilskud på kr ,00, som er bindende givet inden den 30/ " Ved af 19. december 2013, kl , skrev indklagede blandt andet følgende til B m.fl.: " Som oplyst til advokat T er vores påtegning af materialet betinget af, at vi forinden har fået fuld betaling for udført arbejde i henhold til medgået tid for perioden til og med i dag. Jeg henviser til tidligere omfattende korrespondance herom. Jeg accepterer at betaling sker med forbehold for tilbagesøgning. Sammen med referaterne skal jeg venligst bede om at I vedlægger dokumentation for at betaling har fundet sted. Vedlagt var faktura nr. xxxxxxxx af 19. december 2013 med forfaldsdag samme dag den 19. december 2012, stor kr ,21 incl. moms for "Koncernhonorar for revision samt rådgivning/assistance i forbindelse med årsafslutning pr. 30. juni 2013 udført i perioden 11. november december 2013 i henhold til medgået tid 267,25 timer". I beløbet var a contofaktura nr. xxxxxxxx af 11. november 2013 på kr. excl. moms fratrukket. Samme dag skrev advokat T følgende til indklagede: "Jeg har forelagt B og E dine oplysninger i vor telefonsamtale af kl Jeg bekræfter at du oplyste; at du ønsker betaling af en nota som du ville fremsende umiddelbart efter vor samtale (notaen er modtaget kl ), at du ikke vil underskrive på regnskaberne med mindre notaen er betalt, [...] 14

15 at du mener at engagementet med Bank I har været opsagt (hertil henviser jeg til vedlagte mail af d.d. fra Bank I som kommentar til din antagelse). [...] Foranlediget af din omtale af E s engagement med Bank R har ledelsen indhentet forlænget tilsagn frem til Se vedhæftede skrivelse fra Bank R." Af den omtalte af den 19. december 2013 fra Bank I v/centerdirektør Z fremgår: "Jeg kan godt forstå I undre jer over revisors forbehold for banksamarbejdet med Bank I, jeg har læst revisionsprotokollatet for B hvor specielt punkt 8 under finansielt beredskab springer i øjnene. Det er korrekt at vi på mødet i maj drøftede en formel opsigelse af engagementet, men konklusionen på mødet blev faktisk at engagementet ikke blev opsagt. På mødet, som var særdeles konstruktivt, fik vi aftalt en omlægning af engagementet samt en sikkerhedsmæssig afdækning som netop gjorde at engagementet kunne videreføres. Det er korrekt at en del af engagementsomlægningen indebar en nedskrivning af kreditmaksimum. Jeg skal gerne bekræfte, at vi er glade for samarbejdet med B og trygge ved de nuværende kreditrammer og den sikkerhedsmæssige afdækning heraf." Af den omtalte skrivelse af 19. december 2013 fra Bank R fremgår: "På foranledning af E A/S skal vi herved bekræfte, at Bank R viderefører nuværende driftskredit tdkk samt arbejdsgaranti tdkk 500. I lighed med tidligere år er der aftalt halvårlig opfølgning med genforhandling næste gang " Den 23. december 2013 fremsendte N kvittering for indbetaling af ,21 kr. til indklagede, idet det anførtes, at "der betales med forbehold for tilbagesøgning. Vi imødeser kvittering for indberetning til Erhvervsstyrelsen." Møde i Revisornævnet: Under et møde i nævnet har begge parter været repræsenteret. Klager var repræsenteret af C, B og advokat U. Indklagede var repræsenteret af statsautoriseret revisor Jacob Fromm Christiansen, statsautoriseret revisor G og advokat V. Begge parter har henvist til deres skriftlige indlæg i sagen. Statsautoriseret revisor Jacob Fromm Christiansen har særligt fremhævet, at han er offentligheden tillidsrepræsentant, hvorfor han må foretage en korrekt revision. Han bestrider, at der var fejl i regnskabsudkastet. Selskabernes økonomiske situation var i efteråret 2013 presset. Her til kom, at der var sygdom i ledelsen. Derfor var parternes samarbejde anderledes i efteråret 2013, end det plejede at være. Han har på ingen måde handlet ukorrekt. Advokat U har fastholdt, at klagerne har haft en dårlig oplevelse af indklagedes faglige indsats, bl.a. fordi indklagedes dispositioner var fagligt ukorrekte, og fordi indklagedes adfærd i forbindelse med sine honorarkrav var uacceptabel. Parternes bemærkninger: 15

16 Klagerne har vedrørende klagepunkt 1 anført, at den omstændighed, at indklagede i regnskabet for 2012/13 tog forbehold for indregning af koncerntilskuddet fra D A/S til E A/S, indebar en alvorlig svækkelse af begge de koncernforbundne selskaber. Såvel D A/S som E A/S har talrige offentlige kunder, som lægger stor vægt på, at kapitalforholdene hos en offentlig samarbejdspartner er uangribelige. Og det henstår derfor som helt uforklarligt, hvorfor indklagede med en næsten grænseløs emsighed modarbejdede selskabernes interesser. Spørgsmålet om, hvornår koncerntilskuddet blev besluttet, har relation til sagen med H A/S. Klagerne var i løbet af foråret 2013 blevet mere og mere usikre på deres retsstilling i sagen og overvejede kraftigt at søge sagen forligt. Indklagede fulgte sagen tæt og fik kopi af samtlige s fra klagernes daværende advokat. Indklagede var meget imod, at sagen skulle forliges - dette på trods af anbefalinger herom fra klagerens advokat. A og hans døtre besluttede imidlertid i juni at ville afslutte sagen og indledte den 26. juni 2013 forhandlinger herom, uden at indklagede blev informeret. Det var i den forbindelse, at notat af 28. juni 2013 blev udarbejdet, idet det var As beslutning og intension at ville styrke sin virksomhed ved meddelelsen af koncerntilskuddet, når der i øvrigt var kommet klarhed over mellemværendet med H A/S. Det var en fuldstændig enig aktionærkreds, der ønskede at give koncerntilskuddet, og indklagede havde ingen andel i eller viden om, at denne beslutning blev truffet. Det forhold, at forliget først er formaliseret på skrift primo juli, er ikke i sig selv dokumentation for, at forligsaftalen ikke kan være indgået i måneden før. Aftaler er som bekendt gyldige, uanset de ikke foreligger på skrift. Når det hertil kommer, at der foreligger et ledelsesnotat af 28. juni 2013, hvor koncerntilskuddet omtales, at hovedaktionærerne oplyste, at beslutningen blev truffet i juni måned, og når selskabernes advokatforbindelse efterfølgende udtaler, at beslutningen må anses for at være givet bindende den 28. juni 2013, henstår det således så meget desto mere uforståeligt, at revisoren fastholder forbeholdet. Klagerne fik i efteråret 2013 den opfattelse, at indklagede arbejdede direkte imod selskabernes interesser - muligvis - med det formål at forberede aktionærerne på en såkaldt "fjendtlig overtagelse". Uden i øvrigt at ville teoretisere over indklagedes motiver, må det medgives klagerne, at denne mistanke repræsenterer den eneste logiske forklaring på indklagedes adfærd. Og det turde i den sammenhæng være unødvendigt at fastslå, at en sådan aktivitet er en grov overtrædelse af reglerne om god revisorskik. 16

17 Selv hvis man lagde til grund, at der var "uklarhed" om, hvorvidt koncerntilskuddet var ydet ultimo juni eller primo juli, kunne og skulle indklagede have respekteret ledelsens regnskabsaflæggelse på dette punkt. Ingen ville have lidt retstab eller risiko for tab, såfremt forbeholdet ikke blev taget. Forbeholdet fremstår alene som en obstruktion af ledelsens interesser og savner fuldstændig konkret begrundelse - med mindre indklagede, som klagerne har fornemmet, repræsenterede andre interesser. Indklagede har under udøvelsen af sit hverv en generel loyalitetsforpligtelse over for sin opdragsgiver. Heri ligger, at indklagede - selvfølgelig - skal leve op til gældende standarder og normer, men også at indklagede har en pligt til - om muligt - at følge sin kundes lovlige ønsker og interesser. Og det er i hvert tilfælde indlysende, at indklagede ikke må modarbejde sin opdragsgivers interesser - han må så hellere fralægge sig hvervet som revisor. Hændelsesforløb dokumenterer, at klagerne i hvert fald har oplevet indklagede som modarbejdende og illoyal. Der henvises her til beskrivelsen af mødeforløbet den 11. september 2013, hvor klagerne oplevede, at indklagede "reagerede meget kraftigt og aggressivt". Af sagsfremstillingen - som ikke er bestridt af indklagede - fremgår videre, at indklagede anså koncernens bankengagementer for opsagt, hvilket som bekendt var positivt urigtigt. Det fremgår videre, at indklagede havde til hensigt at fremsende de stærkt fejlagtige første regnskabsudkast til bankerne imod klagernes ønske og med den risiko, dette ville indebære. Det gøres gældende, at anbefalingen af at forelægge så fejlagtige regnskabsudkast for koncernens bankforbindelser - regnskabsudkast som langt fra gav et bare tilnærmelsesvis retvisende billede af selskabets forhold - er om ikke en overtrædelse af god revisionsskik, så i hvert tilfælde udtryk for manglende seriøsitet i varetagelsen af opdragsgiverens interesser. Det bemærkes i øvrigt, at den endnu ikke afsluttede revision af årsregnskabet for 2013/14 for E A/S indtil videre har dokumenteret, at sidste årsregnskab - udarbejdet af indklagede - har været behæftet med fundamentale fejl, for eksempel følgende: 1. Fejlagtig regulering af leasinggæld i forbindelse med frikøb og salg af leasingaktiver. Egenkapitaleffekt primo efter skat udgør tkr Manglende indregning af skyldige omkostninger pr. 30. juni Egenkapitaleffekt primo efter skat udgør tkr Manglende nedskrivning af fordring pr. 30. juni 2013 (H). Egenkapitaleffekt primo efter skat udgør tkr Fejlagtig klassifikation af omkostninger i resultatopgørelse tkr Her dog uden egenkapital påvirkning. Klagerne har vedrørende klagepunkt 2 anført, at klagerne ikke er uenige med indklagede i, at going concern forudsætningen er meget væsentlig i forbindelse med en regnskabsaflæggelse. Et forbehold om, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift kan være fuldstændig ødelæggende for en virksomhed. Dette gælder navnlig virksomheder med offentlige kunder. Og det 17

18 skal i den forbindelse fremhæves, at det første regnskabsudkast fra indklagede af 11. september uanset de mange fejl - trods alt ikke var påført et going concern forbehold. Nævnet opfordres til at sammenholde klagernes og indklagedes beskrivelse af det forløb som - trods alt - førte til, at indklagede ikke indtog et going-concern forbehold. Beskrivelserne taler for sig selv. Efter klagernes opfattelse er der i vid udstrækning tale om, at indklagede bevist fejllæser, problematiserer og misforstår de to pengeinstitutters rolle og udtalelser i forløbet. På ny er det her svært at se, hvilket sagligt revisionsmæssigt formål, den stadigt stigende problematisering skulle have. Med mindre man deler klagernes mistanke om, at indklagede plejede andre interesser end sin opdragsgivers. Ingen af de foreliggende eller citerede skrivelser fra pengeinstitutterne kan med nogen som helst rimelighed læses således, at der var risiko for, at den fortsatte finansiering var i fare. Der var tale om en helt unødvendig vanskeliggørelse af regnskabsaflæggelsen som, hvis det ikke skulle tjene andre interesser, så i hvert tilfælde havde det formål at legitimere den helt urimelige honoraropkrævning. Klagerne har vedrørende klagepunkt 3 anført, at på baggrund af indklagedes ageren vedrørende henholdsvis meddelelsen af koncerntilskud og going concern forbeholdet, fremstår det nærmest patetisk, når indklagede anfører: "Revisors uafhængighed har en vigtig og fremtrædende rolle i såvel revisorlovgivningen som i de udfyldende etiske regler. Baggrunden er, at revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket ikke er muligt, hvis der kan stilles spørgsmål ved, om revisor agerer ud fra egne eller offentlighedens interesser. Kravet er, at revisor skal fremstå som objektiv for en velinformeret tredjemand. Som tidligere anført, gør klagerne gældende, at indklagede under revisionen har disponeret i modstrid med sin opdragsgivers interesser og tilsidesat sine loyalitetsforpligtelser over for samme. Det klinger derfor hult, når indklagede, som begrundelse for - i modsætning til koncernens øvrige kreditorer - at fremsætte krav om betaling af regninger samme dag, som disse er afsendt, og i øvrigt med ledsagende trussel om at indstille alt arbejde, såfremt betalingen ikke øjeblikkeligt finder sted, henviser til sin højere moralske integritet. Som det fremgår af sagen, var der på intet tidspunkt tale om, at klagerne ikke kunne betale sine regninger, efterhånden som disse forfaldt, ligesom der heller ikke var tvivl om, at klagerne var finansieret. Nævnet bedes notere sig, at den samlede afregning for udarbejdelsen af D A/S' regnskab for regnskabsåret 2012/13 (12 mdr.) udgør kr. excl. moms. Samlet afregning for E A/S' regnskab for 2012/13 (18. mdr.) udgør kr. excl. moms efter dekort på kr. excl. moms for ikke afsluttet revision af årsrapporten 2011/12. Koncernen har med andre ord samlet betalt svimlende kr. excl. moms for revision i 2012/13. 18

19 Spørgsmålet om honorarafregningen er forelagt Responsumudvalget, men nævnet bør efter klagernes opfattelse lægge vægt på den samlede revisionsafregnings størrelse, når der ud fra en helhedsvurdering skal tages stilling til, om indklagede har overtrådt god revisorskik. Det fastholdes, at det udførte revisionsarbejde ikke tilnærmelsesvis har en værdi, som svarer til de fakturerede beløb. Der henvises blandt andet her også til de konstaterede væsentlige fejl ved regnskabet. Det fastholdes, at den anvendte fremgangsmåde med krav om øjeblikkelig betaling samme dag, som fakturaen udstedes, er en utilstedelig overtrædelse af en revisors forpligtigelser. Betaling af revisorers regninger har ikke forrang frem for andre - hvad der for eksempel heller ikke fremgår af konkurslovgivningen - og afpresning er nu engang afpresning, uanset hvilken moralsk iklædning, man ifører sig. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse og har vedrørende klagepunkt 1 anført, at indklagede skal tage forbehold i sin påtegning, såfremt der er uenighed med ledelsen omkring eller manglende revisionsbevis for væsentlige poster i regnskabet. Indklagede har i E A/S' regnskab for regnskabsåret 2012/13 taget forbehold for indregning af et koncerntilskud på kr. Forbeholdet skyldes, at indklagede ikke er enig med ledelsen i, at koncerntilskuddet er afgivet inden regnskabsårets udløb den 30. juni Formålet med koncerntilskuddet var at styrke kapitalgrundlaget i E A/S. En styrkelse af kapitalgrundlaget i selskabet var drøftet flere gange med ledelsen og ejerkredsen i henholdsvis D A/S og E A/S. Indklagede har herved henvist til indklagedes oplysninger om det på bestyrelsesmødet den 23. maj 2013 passerede og har oplyst, at A begrundede sin holdning med, at han ikke ønskede at "kaste gode penge efter dårlige". Baggrunden herfor var, at A var bekymret over, at et koncerntilskud ville give ham en forringet dividendemulighed i tilfælde af, at E A/S gik konkurs, hvis voldgiftssagen mod H A/S skulle falde negativt ud for E A/S, og hvis H A/S ligefrem skulle anlægge et erstatningskrav mod E A/S. I perioden 23. maj 2013 til den 9. september 2013 drøftedes koncerntilskud ikke med F. Indklagede har endvidere henvist til Ks af 9. september 2013 til indklagede, samt til at repræsentanterne fra D A/S ikke på mødet den 2. oktober 2013 tilkendegav, hvorvidt der var ydet koncerntilskud - herunder ikke hvorvidt noget sådant var ydet før eller efter 30. juni F efterspurgte efterfølgende både telefonisk og via svar på, hvorvidt der var ydet koncerntilskud samt hvornår og under hvilke vilkår. Først den 28. november 2013 modtog F via et notat underskrevet af A. Notatet er dateret 28. juni F bad straks efter modtagelsen af notatet om en redegørelse for de forudsætninger, der var beskrevet i notatet. F modtog derfor en ny skrivelse dateret den 29. november 2013, hvori A og B bekræftede, at de forudsætninger, der var oplyst i notatet af 28. juni 2013, var opfyldt. Det fremgår ikke af notatet, hvori forudsætningerne bestod, og hvornår de var blevet opfyldt. 19

20 Der blev indgået forlig mellem E A/S og H den 4. juli 2013 om aftenen, og sagen afsluttedes endeligt og skriftligt den 5. juli Forliget blev afsluttet på et langt lavere grundlag end E A/S' oprindelige erstatningskrav mod H A/S. I perioden juli 2013 var der væsentlig e- mailkorrespondance mellem parterne og internt i koncernen omkring forliget, og om det skulle indgås. I perioden 30. juni 2013 og frem til årsregnskabernes aflæggelse december 2013 er det ikke muligt i bogføringen og den interne økonomirapportering i D A/S eller E A/S at finde holdpunkter for, at der var ydet et koncerntilskud, herunder at det skulle være ydet før 30. juni Tilsvarende fremgår information om et ydet koncerntilskud ikke af materiale fremsendt til selskabernes banker. Advokat Ts , fremsendt til indklagede den 29. november 2013, gav efter indklagedes opfattelse ikke ny klarhed over forholdet og gav derfor ikke anledning til at ændre indklagedes opfattelse af, at koncerntilskuddet ikke var ydet ved udgangen af 30. juni Dette vurderede både revisionsteamet og F s faglige afdeling. F var endvidere ikke enig i advokatens udtalelse af 3. december Den 5. december 2013 oplyste N, at ledelsen og aktionærer havde besluttet ikke at bruge flere advokatomkostninger på sagen. På baggrund af det oplyste konkluderede indklagede sammenfattende, at der ikke var ydet et koncerntilskud før balancedagen den 30. juni 2013, og indklagede var derfor nødsaget til at tage forbehold herfor i revisionspåtegningen. Revisionsteamet på opgaven havde drøftet forbeholdet og påtegningen med indklagedes faglige afdeling og risk management afdeling inden afgivelsen af påtegningen, og de var enige i forbeholdet og den afgivne påtegning. Det er indklagedes klare opfattelse, at koncerntilskuddet ikke kan være ydet før den 30. juni 2013 som angivet af klagerne. Det beror på, at der efter indklagedes opfattelse er uoverensstemmelse mellem indhold og datering af notatet af 28. juni 2013 og de faktiske begivenheder. Det er samlet set indklagedes opfattelse, at det er en efterrationalisering, at koncerntilskuddet blev ydet den 28. juni 2013, idet der er klar dokumentation for, at de koncerntilskudsudløsende begivenheder først er indtruffet efter statusdagen, og da der også efter dette tidspunkt har været indgående drøftelse om, hvorvidt man skulle yde gældseftergivelse eller koncerntilskud. Indklagede bestrider i særlig grad, at de omstændigheder, der er anført i det pr. 28. juni 2013 daterede notat, kan have foreligget på nævnte tidspunkt. Det bemærkes endvidere, at klagerne har oplyst, at voldgiftssagen blev forligt primo juli 2013, ligesom det fremgår, at... såfremt forliget kom på plads, ville vi ændre mellemværendet mellem D A/S og E A/S fra at være et almindeligt lån/mellemregning, til et skattefrit koncerntilskud. Det bestrides derfor, at der var tale om en formalisering af et forlig, der var indgået mundtligt i juni

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere