RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed Folkeoplysningsudvalgets opgaver Administration Klagevejledning Fælles betingelser for begge området Hvad er en folkeoplysende forening Foreningens vedtægter Regler for aflæggelse af regnskab Revision Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse Medlemmer i bestyrelserne Anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Den folkeoplysende voksenundervisning Formål Hvad er en folkeoplysende forening Begrænsninger Deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til undervisning m.v Tilskudstilsagn Afregning af tilskud Debatskabende aktiviteter Tilskud til lærer- og lederuddannelse Nedsættelse af deltagerbetalingen

3 9.11 Lokaletilskud Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Formål Hvad er en oplysende forening Aktivitetstilskud Turneringstilskud Leder- og instruktøruddannelse Lokaletilskud Begrænsninger Folkeuniversitetet bilag 2

4 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED I FANØ KOMMUNE. LOVENS FORMÅL Loven skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 1. FORDELING AF BELØBSRAMMEN TIL FOLKEOPLYSNINGSVIRKSOMHED I henhold til lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, med ændringer af 19. marts 2002, om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) fastsætter byrådet - efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget - den årlige beløbsramme for tilskud til folkeoplysning. Af beløbsrammen afsættes først et beløb til lokaletilskud. Folkeoplysningsudvalget fordeler den resterende beløbsramme mellem den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at dele af beløbsrammerne skal anvendes til nærmere angivne formål. 2. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OPGAVER Folkeoplysningsudvalget foretager afgrænsning af virksomhed i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsudvalget afgør om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget fastsætter fristerne for indsendelse af ansøgninger og regnskab. Folkeoplysningsudvalget fastsætter nærmere regler for formkrav for ansøgningerne og kravene til dokumentation og regnskabsaflæggelse. Folkeoplysningsudvalget kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de fastsatte retningslinjer tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. 3

5 Folkeoplysningsudvalget kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen og tilskudsmodtageren har opfyldt tilskudsbetingelserne. 3. ADMINISTRATION Folkeoplysningsudvalgets sammensætning fremgår af Vedtægt for folkeoplysningsudvalget i Fanø kommune. Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 4. KLAGEVEJLEDNING Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelse kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for byrådet af de personer, foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår. 5. FÆLLES BETINGELSER FOR BEGGE OMRÅDER: 5.1 Hvad er en folkeoplysende forening En folkeoplysende forening skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. 5.2 Foreningens vedtægter En folkeoplysende forenings vedtægter skal indeholde oplysninger om: - foreningens formål - valgt til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer - regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor - foreningens hjemsted - betingelser for medlemskab - tegningsret for foreningen - procedure for vedtægtsændringer - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. 5.3 Regler for aflæggelse af regnskab 4

6 Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler der er fastsat. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen. 6. Revision Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Regnskabet skal revideres af en af foreningen valgt revisor. Ved revisionen skal efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom, samt påse, at foreningen inden 3 uger giver folkeoplysningsudvalget meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med underretningen. Hvis dette ikke sker underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i forhold til loven om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte, at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil fastsatte regler, og at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden. Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne. Forbehold skal fremgå af påtegningen Regnskab, tilbagebetaling og hæftelse Den folkeoplysende forening er ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 5

7 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som er modtaget, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer eller den ansvarlige tilskudsmodtager hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud. 7. MEDLEMMER I BESTYRELSERNE Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: a. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. b. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for, samt ansatte i, fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. c. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. A til c omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Folkeoplysningsudvalget kan fravige a til c, nå lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når folkeoplysningsudvalget skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige offentlige lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen. Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at der skal indsendes en årlig beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed beskrives. 8. ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG UDENDØRSANLÆG. Folkeoplysningsudvalget anviser til den frie folkeoplysende virksomhed de til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, der er beliggende i kommunen. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg prioriteres normalt i følgende rækkefølge: aktiviteter for børn og unge folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. aktiviteter for voksne ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. 6

8 Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen og tilskudsmodtageren opfylder betingelserne for at modtage tilskud. Lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. Der opkræves gebyr for brugen af skolehallen, Fanøhallen, udendørsarealer på stadionområdet og gymnastiksalen i Sønderho. Gebyrordningen fremgår af bilag 1. Frister for ansøgning om benyttelse af lokaler og udendørsanlæg fremgår af bilag 2. Når særlige forhold taler derfor, navnlig i weekender, i ferieperioder og på tidlige og sene tidspunkter af døgnet, hvor de tilrådighedværende lokaler ikke benyttes fuldt ud, kan anvisningen af lokaler samles geografisk. Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftlig varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v. hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de fastsatte regler for benyttelse af lokalerne overtrædes. 7

9 9. DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, hvortil der er knyttet deltagerbetaling En folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningerne, give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, være hjemmehørende i tilskudskommunen have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Begrænsninger Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formål er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke og emner afledt heraf. Folkeoplysningsudvalget skal ved vurderingen af, om undervisningen opfylder folkeoplysningslovens krav, inddrage mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private erhvervsvirksomheder Deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Deltagelse i virksomhed efter folkeoplysningsloven er ikke betinget af bopæl i den kommune, i hvilken virksomheden finder sted. Folkeoplysningsudvalget kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse fra deltagernes bopælskommune. 8

10 Personer, der ikke har et dansk personnummer kan indgå i tilskudsberegningen Tilskud til undervisning m.v. Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed. Udvalget fordeler, på baggrund af ansøgningerne, den beløbsramme byrådet har afsat til fritidsundervisning. Tilskuddet anvendes til delvis dækning af udgifterne til lærerløn og lederhonorar inden for undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed. Der skal af den tildelte beløbsramme afsættes 10% til debatskabende aktiviteter. Foreningen fastsætter selv deltagerbetaling, kursuslængde, valg af emner (med visse undtagelser), tilrettelæggelsesformer, ansættelse og afskedigelse af lærere, ledere og andre medarbejdere. Foreningen fastsætter selv holdstørrelsen. Lærere og ledere skal aflønnes i henhold til undervisningsministeriets løncirkulære for området. Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende virksomhed. Ansøgningens indhold: Ansøgningen skal indeholde det senest kendte års lønudgifter opdelt således: - almen undervisning og studiekredse - instrumentalundervisning - handicappede i relation til undervisning i et konkret emne - foredrag Nye foreninger giver oplysninger om den budgetterede lønudgift. Folkeoplysningsudvalget yder tilskud efter konkret ansøgning. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde nedsætte den budgetterede lønudgift efter en konkret vurdering. Ansøgningsskemaer: Ansøgningsskemaerne bliver automatisk tilsendt kendte ansøgere. Skemaerne kan i øvrigt fås i børn og kultur. Ansøgningsfrist: Senest den 15. november. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive godkendt. Ved ansøgningsfristen den 15. november indsendes overslag over forventede udgifter. Tilskuddet reguleres 9

11 Forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning sendes til høring hos ansøgerne forinden behandling i folkeoplysningsudvalget Tilskudstilsagn Foreningens tilskud beregnes på grundlag af den af folkeoplysningsudvalget godkendte lønudgift. Ved ansøgningsfristen den 15. november indsendes overslag over forventede udgifter. Tilskuddet reguleres I de tilskudsberettigede lønudgifter kan som hidtil beregnes lærerløn og lederhonorar, feriepenge, sygedagpenge, ATP m.v. Der kan som maximum gives tilskud på 1/3 af den oplyste lønudgift ved - almen undervisning og studiekredse. Der er ingen max. grænse for antal deltagere på holdet. - et foredrag tæller med 6 undervisningstimer Der kan ydes supplerende tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper (handicappede), og undervisning, der forudsætter små hold (instrumentalundervisning). - ved almen undervisning og studiekredse kan der max. ydes et tilskud på 1/3 af de samlede lønudgifter. Foreningen fastsætter selv holdstørrelsen. - til foredrag ydes der tilskud med 1/3 af lønudgifterne svarende til 6 undervisningstimer. - I instrumentalundervisning kan der max. være 8 deltagere på et hold og der ydes et tilskud på max. 5/7 af lønudgifterne. - for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne kan der max. være 7 deltagere på et hold. Hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren, ydes et supplerende tilskud, således at tilskuddet max. kan beregnes på baggrund af 7/9 af det i ansøgningen oplyste timetal. - En deltager indgår i denne beregning, hvis den pågældende skriftligt overfor foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisningen i det konkrete emne. (Handicaperklæringer fås i børn og kultur) 10

12 9.7. Afregning af tilskud. Definition: Handicap er konsekvensen af en kronisk funktionsnedsættelse, som ikke lader sig behandle med helbredelse til følge. Ved afregning kan tilskuddet ikke overstige det maksimale løntilskud og kan max. udgøre: - 1/3 af lærerløn/lederhonorar til almen undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed. Foredragshonorar kan højst indgå med et beløb svarende til 6 undervisningstimer (normallønsatsen iflg. det til enhver tid gældende løncirkulære). - 5/7 af lærerlønnen/lederhonorar til instrumentalundervisning. - 7/9 af lærerløn/lederhonorar til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget godkender det maksimale løntilskud og kan i særlige tilfælde foretage en regulering heraf Debatskabende aktiviteter. Foreningen skal afsætte 10% af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter. De emner, der indgår i arrangementerne skal være væsentlige, debatskabende og har interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Aktiviteterne skal annonceres offentligt og stå åben for alle. Det er ikke en betingelse, at der er tilknyttet deltagerbetaling. Herudover skal aktiviteterne foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Flere foreninger, institutioner og organisationer kan indgå samarbejde om de debatskabende aktiviteter. 10% puljen kan ikke bruges til befordring af deltagere forplejning og udgifter til overnatning for deltagerne materiel af blivende værdi handicapbetingede udgifter éntreudgifter for deltagerne. 11

13 Børne- og kulturudvalget kan, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere regler for anvendelse af puljen og kan udvide listen over de ikke tilskudsberettigende udgiftstyper. Foreningen skal aflægge særskilt regnskab for udgifterne senest den 15. marts. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper en lærerløn og lederhonorar. Såfremt de 10% til debatskabende aktiviteter ikke benyttes, skal beløbet tilbagebetales ved regnskabsafslutningen Tilskud til lærer- og lederuddannelse. Tilskud til lærer- og lederuddannelse kan gives med højst 50% af kurset inkl. transport. Folkeoplysningsudvalget fastsætter et max. tilskudsbeløb pr. kursus. Der ydes kun kursustilskud til foreninger, der ikke samtidig kan få tilskud fra en landsdækkende organisation. Ansøgninger om tilskud til lærer- og lederuddannelse kan indsendes løbende hele året Nedsættelse af deltagerbetalingen. Der ydes tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for unge mellem 18 og 25 år, førtidspensionister og personer over 60 år, bosiddende på Fanø. Tilskuddet ydes til folkeoplysende voksenundervisning på Fanø og afregnes med kredsen. Folkeoplysningsudvalget fastsætter tilskuddets størrelse Lokaletilskud. Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr. Overstiger driftsudgifterne de af Kommunernes Landsforenings årligt fastsatte timesatser ydes kun 75% af det fastsatte beløb pr. time. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger eller tilskudsmodtagere ydes tilskud i henhold til de af Kommunernes Landsforenings med 75% af det fastsatte beløb pr. time. 12

14 Folkeoplysningsudvalget kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Foreningen eller initiativtageren kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og ugedag. Det anviste lokales størrelse og standard skal dog svare til undervisningens indhold. Børne- og kulturudvalget kan efter indstilling fra eller høring af folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt og hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen. 13

15 10. DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Formål Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet EN FORENING, DER TILBYDER FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE, SKAL OPFYLDE FØLGENDE BETINGELSER FOR AT OPNÅ TILSKUD: have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven, have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål være hjemmehørende i tilskudskommunen, have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig Aktivitetstilskud Aktivitetstilskud kan søges til foreningernes medlemmer under 25 år. a. Der ydes et grundtilskud på kr. 10,00 pr. aktivt medlem under 25 år. b. Foreninger, der har en sæson på mindst 7 måneder og MERE END UGENTLIG AKTIVITET for det enkelte medlem udløser faktor 8 pr. medlem under 19 år. UGENTLIG AKTIVITET for det enkelte medlem udløser faktor 6 pr. medlem under 19 år. MINDRE END UGENTLIG AKTIVITET for det enkelte medlem udløser faktor 3 pr. medlem under 19 år. Herefter foretages følgende beregning: 14

16 Aktivitetstilskudspuljen Antal medlemmer x faktor = tilskud pr. point. Evt. samvirker kan opgøre deres aktivitet afdelingsvis, således at et medlem, der deltager i f.eks. både bordtennis og gymnastik tæller begge steder. Foreninger med en kortere sæson vil få reduceret tilskuddet forholdsmæssigt. Et medlem er først tilskudsberettiget efter at have været aktivt medlem i foreningen i mindst 3 måneder Turneringskørselstilskud. Tilskud til turneringskørsel ydes til børn og unge under 25 år. Foreningen skal være tilmeldt en løbende turnering. Der ydes ikke tilskud til enkeltstående stævner. Foreningen skal indsende oplysning om forventede udgifter i tilskudsåret og skal afregne ved at have en særskilt post i regnskabet, der dokumenterer den afholdte udgift. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt i forhold til de budgetterede udgifter. Har en forening modtaget større tilskud end der kan dokumenteres udgifter for skal der ske tilbagebetaling. Evt. overskydende beløb tilgår folkeoplysningsudvalgets beløbsramme Leder- og instruktøruddannelse Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Den afsatte beløbsramme fordeles mellem ansøgerne i forhold afholdte udgifter for det foregående kalenderår. Der kan udbetales aconto beløb i årets løb (max. 75% af den forventede udgift). Det er en betingelse for at modtage tilskud fra folkeoplysningsudvalget, at mulige tilskud fra anden side er hjemtaget Lokaletilskud. Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, til aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til lovens 25 og 26. Foreninger og tilskudsmodtagere skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. 15

17 10.7. Begrænsninger. Folkeoplysningsudvalget kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Ved nye ansøgninger forstås: fra nye foreninger om nye lokaler om udvidelse af timetal om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale der ikke skyldes udefrakommende behov. Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter til egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller ny lokaler og lejerpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, dispensere fra dette. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale kan anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads rekvisitter og udstyr, og foreningen skal have mulighed for at sætte sit præg på lokalet. Lokalets størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold. 11. FOLKEUNIVERSITET Formålet med folkeuniversitets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater. Folkeuniversitetsvirksomheden udøves under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren. Klage over afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Folkeuniversitetsnævnet, efter regler der er nærmere fastsat af undervisningsministeren. 16

18 Således godkendt i byrådet den 13. januar 2003 Sag.nr Dok.nr

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik

Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik Retningslinjer for folkeoplysningsudvalget Bilag til Folkeoplysningspolitik Vedtaget i Fanø Byråd den 13.01.2003 seneste revideret 28.09.2017 Vedtaget i Fanø byråd den (dato) RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Foreningen 3 4. Tilskudstilsagn 4 4.1. Motionsgymnastik,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning KULTUR OG FRITID 30. november 2016 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om tilskud eller

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Herlev Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Indhold: Formål Virksomhedens omfang Ansøgningsfrist Begrænsning Beregning af tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende aftenskoleundervisning i Skive kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune Bilag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget I Assens Kommune 1. De økonomiske rammer 2.1 Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed 6.1

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1

Retningslinjer. for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Gældende for Hovedområde 1 Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 201 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Kommune Adelgade 44 8660 Dato 08.06.2015 Sagsidentifikation - 36572558 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og eventuel

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening ea0c6e82-b3cd-47cc-b443-8e92e73401da Dato 14-04-2015 21:18:56 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 7 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening be660055-70f6-4e38-aa9a-5caa0eb63744 Dato 29-01-2015 11:49:29 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 6 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Godkendelse af folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening

Godkendelse af folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening Godkendelse af folkeoplysende foreninger Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende forening Gældende fra 01.04.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 1 Indhold INDLEDNING...3 GODKENDELSE

Læs mere

deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer. loven 8, stk. 3

deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer. loven 8, stk. 3 EKSISTERENDE pr.juni 2011 UDKAST til tilretninger 021115 Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lovgrundlag Kommentarer

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening 8013ae9-6857-498d-bd43-aebc1c9cd1ce Dato 30-04-015 00:43:47 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 7 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter Frist for regnskabsaflæggelse: 15. februar 2019

Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter Frist for regnskabsaflæggelse: 15. februar 2019 Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2018 Skoler, Institutioner og Kultur Frist for regnskabsaflæggelse: 15. februar 2019 Foreningens navn: Foreningens CVR-nr.: Tilskud fra Ballerup Kommune:

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG)

VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) VEDTÆGT FOR FREDERCA KOMMUNES FOLKEOPLYSNNGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) henhold til 35, stk. 2, Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening kommune Springvandspladsen 5 9800 Dato 28.08.2016 Sagsidentifikation - 37935735 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft:

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft: Lovbekendtgørelse 2011-07-11 nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som ændret

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere