K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 19. juli 1993.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 19. juli 1993."

Transkript

1 Den 4. oktober 2010 blev i sag nr. 21/2009-R A/v B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved breve af 26. marts, 5. april, 4. maj samt 27. juli 2009 har virksomheden A v/ B ved befuldmægtigede D klaget over registreret revisor C. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 19. juli Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede som revisor for virksomheden A har tilsidesat sine pligter som registreret revisor særligt i relation til moms- og skatteforhold vedrørende årene 2004, 2005 samt Sagsfremstilling: Det fremgår af en forklaringsrapport fra Skat, at B har forklaret, at hun i starten af 2005 tog kontakt til indklagede, idet hun var utilfreds med den tidligere revisors arbejde. Den tidligere revisor var revisor for klager frem til 1. september B forklarede videre, at hun havde en veninde, E, der hjalp med bogføringen. E fik ikke betaling herfor. Det var venindehjælp. Hun havde underskrevet diverse girokort, som E havde skrevet tallene på, idet hun var af den overbevisning, at tallene var korrekte. Indklagede påbegyndte sit arbejde for klager i løbet af Ved skrivelse af 14. juni 2005 fra indklagede til klager Vedrørende årsafslutning 2004 anmodede indklagede om fremsendelse hurtigst muligt af materiale til færdiggørelse af regnskabet, herunder blandt andet en eller to bilagsmapper med bilag fra omkring 317 til 623, diverse 1

2 årsopgørelser fra bank, F mv., varelageropgørelse pr , bilag vedrørende afstemning af løn, selvangivelsen for 2004, åbningsbalance samt regnskab for Af en skrivelse af 4. juli 2005 fra klager til indklagede fremgår, at klager sendte som aftalt kopier af lønafregning. Det fremgår endvidere af en udateret skrivelse fra klager til indklagede, at klager sendte 1. Bilagsmappe , 2. Varelager opgørelse 31/12-04, 3. Selvangivelse 2004, 4. Regnskabsår 2003 (årsregnskab), og at opgørelse fra bank og F ville blive sendt, så snart klager havde modtaget dem. Den 19. august 2005 skrev indklagede som følger til klager: Vedlagt fremsendes udkast til årsrapport for Du bedes venligst kontakte mig, således at vi kan få gennemgået årsrapport m.v., gerne i løbet af næste uge, hvis det er muligt for dig. Til regnskabsmødet vil følgende forhold i øvrigt blive gennemgået: 1. Bogføringen i Regler for kasseafstemning. 3. Værdi af varelager (udsalgspris/kostpris). 4. Afregning af gælds(pantebrev) i forbindelse med salget af forretningen. 5. Modtaget moms den 21/ kr set i forhold til skyldig moms kr i årsrapporten. 6. Moms af repræsentation. Indklagede har den 19. august 2005 afgivet følgende revisorerklæring på årsregnskabet for 2004 for virksomheden A v/b: Til ejeren af A v/b, B. Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for virksomhed A v/b for regnskabsåret 1. januar 2004 til 31. december Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at afgive en konklusion. Det udførte review Vi har udført vort review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed 2

3 end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Konklusion. Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og den finansielle stilling, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Virksomheden har i årets løb overtrådt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens ejer. Ved skrivelse af 8. november 2005 til klager fremsendte indklagede foreløbig opgørelse af momsen for 3. kvartal Det hedder videre i skrivelsen: Saldobalance for perioden samt udskrift af konto 9999 fejlkonto er vedlagt. De bedes kontakte nedenstående i forbindelse med afklaring af konto 9999 fejlkonto. Herudover bedes De fremskaffe bilag eller kontospecifikationer for 1. halvår 2005 fra den tidligere bogholder. Klager sendte ved brev af 10. november 2005 til indklagede materiale for 1 halve år 2005 og bad om at blive ringet op vedrørende fejlkonto 9999, som hun ikke forstod. Af en skrivelse af 21. august 2006 fra indklagede til klager fremgår følgende: Vedrørende årsrapport for 2005 mv. Jeg har forsøgt at få fat i dig angående endelig udarbejdelse af årsrapporten for 2005 samt afklaring af moms for 2004 og 2005 i samarbejde med SKAT. Du bedes venligst kontakte mig hurtigst muligt, så vi lige kan få aftalt nærmere, og du er meget velkommen til at lægge besked på min mobil, hvis jeg skulle være svær at få fat i på kontoret. Ved skrivelse af 1. juni 2006 meddelte Skat klager, at virksomheden var udtaget til momskontrol for indkomstårene 2004 og 2005 og anmodede om fremsendelse af saldobalance for 2005, kontokort (bogføringen) for årene 2004 og 2005 og samtlige bilag for årene 2004 og Den 8. december 2006 skrev Skat således til klager: 3

4 Forslag til afgørelse Vi skrev til dig 1. juni 2006 at din virksomhed var udtaget til momskontrol for årene 2004 og I den forbindelse skulle du sende saldobalance for 2005, kontokortene for 2004 og 2005 samt samtlige bilag for 2004 og Da vi ikke modtog materialet, blev du rykket 22. juni Endvidere har jeg talt med din revisor C 21. august 2006, og vi aftalte at han ville kontakte dig, så du kunne rette henvendelse til revisor, så de åbentstående spørgsmål kunne blive løst. Da du ikke har rettet henvendelse til Skat, har vi på baggrund af årsregnskabet for 2004, udfærdiget forslag til afgørelse om efterbetaling af moms på kr. Ved skrivelser af 21. december 2006 samt 20. februar 2007 til klager rykkede Skat for oplysningssedler vedrørende året På begge rykkere er med håndskrift anført, at klager ikke forstår rykkerne, da virksomheden er ophørt 31/1 2006, og der stilles spørgsmål til indklagede, om han har glemt at afmelde. Den 5. januar 2007 skrev indklagede således til klager: Jeg ved du har ringet og bedt mig kontakte dig Dette har jeg så forsøgt flere gange, men den dutter optaget hele tiden. Du bedes fremskaffe kontospecifikationer for perioden 1/ til 30/ fra den tidligere bogholder, samt en saldobalance for samme periode. Når vi er i besiddelse af denne materiale, kan vi færdiggøre årsrapporten for Du bedes venligst kontakte mig snarest muligt Af skrivelse af 8. januar 2007 fra Skat til B fremgår blandt andet, at Skat ikke havde modtaget selvangivelse for indkomståret Fristen for indgivelse af selvangivelsen blev fastsat til den 26. januar Såfremt selvangivelsen ikke var modtaget inden fristen, forslog Skat den skattepligtige indkomst ansat skønsmæssigt, således at overskud af virksomhed blev ansat til kr. Skat har den 10. januar 2007 udarbejdet en sagsfremstilling vedrørende kontrolperioden/indkomståret 2004 for virksomheden A. Det fremgår heraf blandt andet, at virksomheden har angivet kr. for lidt i momstilsvar. Af sagsfremstillingen fremgår endvidere: Beskrivelse af virksomheden Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, der sælger dametøj. Virksomheden blev momsregistreret 1. februar 2001 og afmeldt den 30. september

5 Virksomheden har ligeledes været registreret for indeholdelse af A-skat og bidrag. Skats forslag til ændring og talmæssig opgørelse Da vi ikke har modtaget materiale fra virksomheden, er opgørelsen af momstilsvaret opgjort på baggrund af oplysningerne fra årsregnskabet. Salgsmoms. Ved at sammenholde omsætningen fra årsregnskabet med angivet salgsmoms, er det konstateret at virksomheden har angivet kr. for meget i salgsmoms. Købsmoms Ved opgørelse af hvor meget virksomheden kan fratrække i købsmoms, har vi optalt de poster i årsregnskabet for 2004 som vi mener, er momsbelagte. På den baggrund har vi konstateret at virksomheden har fratrukket kr. for meget i købsmoms. Sagens faktiske forhold Virksomheden blev udtaget til momskontrol for årene 2004 og Dette skyldes bl.a., at virksomhedens revisorerklæring i regnskabet for 2004 kommer med følgende supplerende oplysninger Virksomheden har i årets løb overtrådt medværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens ejer. Virksomheden skulle inden den 19. juni sende saldobalance for 2005, bogføringen for 2004 og 2005 og samtlige bilag for året 2004 og Vi modtog ikke materialet og virksomheden blev rykket 22. juni Der tages telefonisk kontakt med revisor 1. august Revisor forsøger at få virksomheden til at henvende sig ved at skrive til hende 21. august Da vi ikke har modtaget regnskabsmateriale har vi på baggrund af årsregnskabet 2004 opgjort det manglende Af skrivelse af 9. august 2007 fra Skat til B fremgår blandt andet, at Skat ikke havde modtaget selvangivelse for indkomståret Fristen for indgivelse af selvangivelsen blev fastsat til den 27. august Såfremt selvangivelsen ikke blev indgivet, foreslog Skat den skattepligtige indkomst ansat skønsmæssigt, således at overskud af virksomhed blev ansat til kr. Der er i sagen fremlagt et udkast til årsrapport for 1. januar 2006 til 30. september 2006 for virksomheden A v/b. Revisionspåtegningen (review), der er uden forbehold eller supplerende oplysninger, er dateret den 31. august 2007, og er ikke underskrevet. 5

6 Indklagede har samme dato, den 31. august 2007, underskrevet følgende erklæring på Specifikationer og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2006 vedrørende A v/b: Til ejeren i A v/b Vi har efter aftale udført gennemgang af de skattemæssige opgørelser for virksomheden A v/b for indkomståret De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af virksomhedens årsrapport, som vi har forsynet med en revisionserklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Virksomhedens ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser. Den udførte gennemgang Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de skattemæssige opgørelser ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har under vor gennemgang undersøgt sammenhænge med årsrapporten samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. En gennemgang kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret ikke er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Den 6. september 2007 skrev indklagede til klager: Vedrørende Deres selvangivelse og årsrapport for 2006: Vedlagt fremsendes hermed: 1. Selvangivelse i udfyldt stand med kopi til eget brug eksemplar af årsrapporten for 2006 med tilhørende bilag til selvangivelsen. De bedes underskrive Deres selvangivelse og videresende den til Skattecenter [by] 6

7 Vi skal gøre opmærksom på, at De kun skal aflevere Deres selvangivelse, idet det ikke længere er nødvendigt at aflevere årsrapporten. Den 6. december 2007 sendte Skat en tilsigelse til klager til en udlægsforretning den 13. december 2007 vedrørende en restance opgjort til ,00 kr. Indklagede sendte den 13. december 2007 en mail til Skat, hvori han oplyste, at han gerne vil være med til mødet i Skat, men desværre var forhindret og derfor anmodede om et nyt mødetidspunkt. Klager skrev endvidere, at Jeg mener beløbet vil blive væsentlig mindre, når selvangivelsen for 2006 er faldet på plads, og det er i den forbindelse jeg gerne ville være med til mødet med dig for at forklare dig dette og for at lave en fornuftig afdragsordning. Af en skrivelse af 18. december 2007 fra Skat til B fremgår blandt andet, at Skat sigtede B for overtrædelse af momsloven, idet virksomheden A for året 2004 til brug for momskontrollen havde angivet kr. for lidt i momstilsvar. Af mødereferat - forklaringsrapport udfærdiget af Skat vedrørende et møde afholdt den 29. januar 2008 hos Skat fremgår, at sagen afsluttedes med, at B blev tildelt en advarsel for groft uagtsomt at have overtrådt momsloven. Det fremgår endvidere af mødereferatet, at D, (der i referatet kaldes T), hendes mor samt indklagede, der i referat kaldes J, var til stede. Det fremgår videre, at en revisor, G, der i referat kaldes R, havde udarbejdet klagers årsregnskab til og med 2003 og var revisor for klager i året 2003 samt i perioden fra 1. januar til 1. september Endvidere fremgår følgende: J havde fået betaling på kr. for efterfølgende at udarbejde T forhold vedrørende både skat og moms J oplyste, at R formentlig havde fået betaling for at se på T momstilsvar vedrørende 2004, idet T havde betalt kr Årsagen til at J havde taget forbehold i momsregnskabet var, at han ikke kunne finde hoved eller hale i det foreliggende regnskab. Klager anmodede Foreningen af Registrerede Revisorer, Responsumudvalget, om en vurdering af honorar og god revisorskik vedrørende indklagedes assistance. I anledning heraf fremsendte indklagede en skrivelse af 4. juni 2008 til Responsumudvalget, hvoraf blandt andet fremgår: Til belysning af sagen vedlægger jeg mit svarbrev til D, idet jeg mener det langt hen af vejen forklare/dokumentere indholdet af sagen. Herudover skal jeg kort præcisere følgende:

8 Hvad angår 2004, skal jeg klart præcises og tilføje følgende omkring mødet med SKAT i Mødet med SKAT blev afholdt som en følge af, at vi i vores erklæring på årsrapporten for 2004 havde forsynet årsrapporten med en erklæring med en supplerende oplysning omkring virksomhedens momsforhold. Se bilag 1. SKAT foretog jfr. bilag 2 en kontrol omkring virksomhedens momsforhold og kom med en afgørelse, hvor de bl.a. støttede sig til den af os anførte supplerende oplysning. SKAT kunne ligesom os ikke få årets momsafregningerne for 2004 til at passe, og foretog på det foreliggende grundlag en skønsmæssig ansættelse. Jeg vedlægger kopi af SKAT's sagsfremstilling, og beder i øvrigt Responsumudvalget bemærke, at SKAT også havde svært ved at få kontakt til B. Ligeledes vedlægges kopi af vores brev til B, hvori vi anmodede hende om at kontakte os. Dette skete ikke, Bilag 3. På mødet i januar 2008 foretager SKAT i kølvandet herpå en vurdering af, hvorvidt B, skal have en bøde eller en advarsel. Sagen ender med en advarsel. Det er min opfattelse, at D d.d. er meget sur over, at vi ikke bare kunne have lavet en anden bogføring samt undladt at afgive supplerende oplysning omkring virksomhedens momsforhold, således sagen med SKAT var undgået. Jeg skal dog på det foreliggende grundlag anføre, at vi valgte at afgive en erklæring med supplerende oplysninger, idet vi ikke kunne afstemme momsen for 2004 med virksomhedens angivelser ud fra det forelagte bogholderi, som var udarbejdet af en ekstern person, og vi kunne ikke få forholdet afklaret med hjælp fra hverken B tidligere revisor eller bogholder. At årsrapport blev afleveret for sent, skyldes udelukkende, at B ikke havde afleveret tingene til tiden, ligesom hun har været bekendt med momsforholdene. Se vedlagte kopi af breve, bilag 4. Alle D s påstande tilbagevises derfor. 2005: Hvad angår 2005 fastholder jeg min forklaring i henhold til brev af 25. februar Se venligst vedlagte kopi af breve. Bilag 5. Jeg tilbageviser således, at vi skulle være skyld i for sen aflevering af B's selvangivelse og årsrapport for Herudover skal jeg anføre, at vi ikke er blevet bedt om at ændre A-skat for september Da selvangivelsen for 2005 ikke er indleveret rettidigt af B, bliver overskud af selvstændig virksomhed skønsmæssigt ansat til kr , da selvangivelsen for

9 jo først indleveres efter tidsfristen. Skatteansættelsen for 2005 ændres i forbindelse med indlevering af selvangivelsen til det korrekte. Forhold der udelukkende skyldes B selv. Der henvises igen til vedlagte korrespondance, som taler sin tydelighed. Derfor er jeg også uenig i hendes klagepunkter for : Jeg kan oplyse, at vi først bliver anmodet om at afmelde virksomheden efter et møde med B, hvor vi gennemgår årsrapport for Igen for 2006, har B været lang tid om at komme med materialet, hvorfor selvangivelse samt årsrapport for 2006 indleveres for sent. Som det vil fremgå af vedlagte korrespondance med SKAT, bilag 6, har vi også korresponderet med SKAT for at få afklaret de skønsmæssige ansættelser, både hvad angår moms og A-skat. Årsrapport bliver sendt til B den 6. september 2007 i henhold til vedlagte kopi af brev. Da D imidlertid i løbet af sin korrespondance i februar 2008 måned indikerer, at hun ikke vil indbetale vort tilgodehavende for udført arbejde, vælger vi samråd med vores advokat IKKE på ny at udlevere et eksemplar af selvangivelse og årsrapport for Vi vedlægger til Deres orientering kopi af årsrapport samt selvangivelse for 2006 som dokumentation for, at materialet er udarbejdet. Bilag 7. Jeg henviser i øvrigt til vedlagte mail-korrespondance, Hvad angår D's klagepunkter for 2006 er jeg også fuldstændig uenig i hendes opfattelse samt påstande. At gælden til SKAT falder fra kr til ca. kr. 0, skyldes selvfølgeligt, at B s selvangivelser for 2005 og 2006 bliver registreret korrekt, og at SKAT derefter foretager modregning af overskydende skatteudbetaling i B s skatterestancer. Derfor er jeg også uenig i hendes klagepunkter for I en skrivelse af 10. september 2008 til klager har klagers tidligere revisor, G, på given foranledning oplyst, at jeg på intet tidspunkt har fået nogen henvendelse fra registreret revisor C eller dennes firma H A/S vedrørende din tidligere virksomhed eller dine personlige skatteforhold. I en skrivelse af 2. oktober 2008 fra Skat til klager har Skat givet afslag på en ansøgning om fritagelse for betaling af renter og gebyrer. 9

10 Foreningen af Registrerede Revisorer har i brev af 2. februar 2009 til D udtalt følgende i responsumsagen vedrørende indklagedes assistance: De har rettet henvendelse til Responsumudvalget med anmodning om en vurdering af god skik i relation til den assistance, som Revisionsfirmaet H v/ registreret revisor C har ydet for A, som blev drevet af Deres datter B. De har samtidig anmodet om en vurdering af rimeligheden af det honorar, revisionsfirmaet har opkrævet. De har fremsendt et omfattende bilagsmateriale og foretaget en meget detailleret gennemgang af de forhold, hvor revisor efter Deres opfattelse har ydet fejlagtig eller mangelfuld assistance. Assistancen vedrører årene 2004, 2005 og 2006, og Deres opfattelse kan konkretiseres som følger Revisor har opkrævet kr inkl. moms for deltagelse i møde med SKAT vedrørende fejlagtige momsangivelser. De finder, at honorarkravet er uberettiget, idet mødet ikke burde have været afholdt Resthonorar kr inkl. moms er ligeledes uberettiget, idet revisor foretog bogføring, selvom der til ham var udleveret balance og kontospecifikationer. Endvidere, at skatteansættelsen blev foretaget skønsmæssig af SKAT på grund af manglende indsendelse af regnskab og selvangivelse Honoraret på kr inkl. moms, mener De også, er uberettiget, idet revisor ikke har udleveret regnskabet, der i øvrigt kun har omfattet drift af forretningen i 1 måned. Deres datter har for hver af de 3 år fået et skattetillæg på kr grundet for sent indsendelse af selvangivelse, hvilket De finder, at revisor er skyld i Revisor C har fremsendt en redegørelse for revisionsfirmaets arbejde, og vedlagt udskrift af timesagsregnskab, kopi af de 3 års regnskaber for A samt af diverse korrespondance herunder SKATs sagsfremstilling vedrørende momssagen for Revisor har redegjort for, at det efter hans opfattelse er virksomhedens indehavers egen skyld, at selvangivelserne blev afleveret for sent. Der blev således sendt flere rykkerbreve til virksomheden i de enkelte år, men det var vanskeligt at få indehaveren B i tale. Der er fremlagt flere kopier af breve fra revisor til B omhandlende manglende materialer og oplysninger. De har tilbagevist dette, idet det efterfølgende altid viste sig, at materialet var afleveret til revisionsfirmaet. 10

11 Mødet med SKAT vedrørende moms for 2004, blev afholdt, fordi der i revisorerklæringen på regnskabet var anført supplerende oplysninger vedrørende ukorrekt momsangivelse. Revisor har oplyst, at bogføringen af 2005 blev udført efter anmodning af B, samt at den skønsmæssige skatteansættelse for 2005 blev korrigeret i overensstemmelse med regnskab og selvangivelse, da dette blev indsendt til SKAT. Med hensyn til 2006 har revisor C anført, at årsregnskabet blev fremsendt i september 2007, samt at man ikke ønskede at fremsende det på ny, efter at De havde indikeret, at honoraret ikke ville blive betalt Det må konstateres, at der praktisk talt vedrørende alle de rejste kritikpunkter hersker stor uenighed mellem Dem og revisor C om hændelsesforløbet. Når der foreligger modstridende oplysninger, kan udvalget ikke foretage en bedømmelse af forholdet, idet dette beror på en juridisk vurdering af bevismateriale, hvilket henhører under domstolene. Honorar Responsumudvalget har gennemgået udskriften af revisionsfirmaets timesagsregnskab. Der er tilsyneladende sket en vis sammenblanding af tidsregistreringen mellem regnskabsårene 2005 og 2006, men udvalget kan bekræfte revisors oplysning om, at det samlede tidsforbrug svarer til et honorar, der overstiger det fakturerede med kr ,75 ekskl. moms. Der er således givet et nedslag svarende til dette beløb. Det er udvalgets opfattelse, at de anvendte timesatser og medarbejderfordelingen er rimelige set i forhold til de udførte arbejder. Endvidere vurderes det, at tidsforbruget ligeledes er rimeligt, når henses til omfanget af den samlede assistance. God revisorskik I revisorerklæringen på årsregnskabet for 2004 har revisor under overskriften supplerende oplysninger anført: Virksomheden har i årets løb overtrådt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt indberetning af moms og afgifter. Overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomhedens ejer. Det fremgår af SKATs sagsfremstilling, at salgsmomsen var blevet angivet med kr , hvilket var for meget, samt at købsmomsen var blevet angivet med kr , hvilket var kr for meget. Det er Responsumudvalgets opfattelse, at så åbenbare og omfattende fejlangivelser burde have medført, at revisor i overensstemmelse med god revisorskik aktivt medvirkede til at få udarbejdet korrektionsangivelser og rådgav om indsendelse heraf, så det ikke blot blev overladt til myndighederne, at reagere på det i revisorerklæringen anførte. På denne baggrund finder udvalget, at honoraret på kr bør tilbageføres. 11

12 Med henvisning til det ovenfor anførte om modstridende oplysninger kan Responsumudvalget ikke på det foreliggende grundlag rejse nogen kritik af revisor hvad angår assistancen for 2005 og Det fremgår endvidere af de indsendte bilag, at der verserer eller verserede en retssag ved Københavns byret vedrørende betalingen af indklagedes honorar. Klagers tidligere revisor, registreret revisor G, har i skrivelse af 16. august 2010 til Revisornævnet anført følgende:. Jeg har tidligere været revisor for B frem til og med 2003 uden problemer. Ved årsskiftet 2007 blev jeg anmodet om at være behjælpelig med at kigge på en tilsigelse fra SKAT på i alt , som primært skyldes momsgæld for Det viste sig at være et forholdsvis omfangsrigt stykke arbejde, da det ikke kun omhandlede moms, men en foreløbige fastsættelser af moms, A-skat, Ambi og gebyr og renter for flere år alt i alt ca. 45 sider fra SKAT. Forskudsregistrering for 2007 var ikke ændret med tidligere års underskud og den skattepligtige indkomst for 2006 var skønsmæssigt ansat inkl. kontrollovstillæg. I det omfang det var muligt blev alt gennemgået, efterangivet og indberettet, hvilket resulterede i min skrivelse SKAT den 24. april og 31. juli 2008 kopier vedlagt, hvor B i stedet for at skylde kr havde et tilgodehavende på kr Bemærk at der var tilskrevet min. Kr i gebyr og renter. Forskudsregistrering for 2008 blev rettet til, så B ikke skulle vente med at få store overskydende skatter udbetalt det efterfølgende år. Afslutningsvis vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg på intet tidspunkt er blevet kontaktet af reg. revisor C, trods denne har oplyst at det ikke var muligt at få fat i mig. Klagen: Klager har i skrivelse af 27. juli 2009 på nævnets opfordring - konkretiseret sine klagepunkter således: 2004 På grund af C s påtegning på årsrapporten får B en tilsigelse fra SKAT som kunne have givet en bøde på kr eller fængselsstraf. Undertegnede havde materiale med, der gjorde B slap med en advarsel. Ifølge Responsumudvalgets brev af 2. februar 2009: Er det Responsumudvalgets opfattelse, at så åbenbare og omfattende fejlangivelser burde have medført, at revisor i overensstemmelse med god 12

13 revisorskik aktivt medvirkede til at få korrektionsangivelser og rådgav om indsendelse heraf, så det ikke blot blev overladt til myndighederne at reagere på det i revisorerklæringen anførte. (Se kopi) Han udlod også at indsende det ønskede materiale som SKAT bad om, og som han havde. Årsrapporten underskrives 19. august 2005, men er først i Skattemappen 14, ? 2005 Bliver fra SKAT bedt om materiale (samtidig med 2004, som han heller ikke afleverede) og at sendt Fortæller IKKE at han på det tidspunkt ikke har udarbejdet Igen bruger C det offentlige da B bliver skønsmæssigt ansat for manglende selvangivelse. I det materiale jeg hentede hos C, finder jeg balance og kontospecifikationer for første halvår sendt til C Materiale som han påstår ikke har så han kan færdiggøre Ændrer ikke skønsmæssig ansat A-skat/Bidrag september 2005, skønt han har fået flere kopier fra B efter han har udarbejdet årsrapporten. (Dette bliver først slettet af ny revisor) 2006 Sender faktura for: Gennemgang og udarbejdelse af årsrapport, bogføringsmæssig assistance samt skattemæssig assistance for indkomståret Der er ikke dannet selvangivelse i Skattemappen. Hvor er den selvangivelse han skriver på sin faktura? Jeg vil gerne se den, men jeg tror ikke den er udarbejdet! C vil ikke sende materiale? Firmaet standser bilag. C afmelder først firmaet Hvorfor? Fordi firmaet først afmeldes er der skønsmæssige ansættelser af moms 2. og 3. kvartal, A-skat, incl. gebyrer m.m. Disse bliver først reguleret af ny revisor. Der er IKKE foretaget momsafstemning, da der er kreditorer på varekøbskontoen. Der står i kapitalkontoen: Privat andel, varer kr ,-? Hvor har han det tal fra? 13

14 Restvarelageret druknede i regn på [by] Marked, inden C udarbejdede Årsrapporten. Angivelse for moms l. kvt. blev sendt til B 5. maj 2006, så her kunne årsrapport og selvangivelse været udarbejdet. Har INTET gjort for at afhjælpe B, gæld til det offentlige. B skylder det OFFENTLIGE kr ,- da ny revisor starter og da diverse skønnede moms og A- Skat, samt forskudsregistreringer bliver rigtige, skal B have penge tilbage. Og har ikke engang reguleret momsen fra sine egne regninger. (Se kopi) Alt dette burde C have ordnet. Det har kostet B ca ; til ny revisor samt renter og gebyrer m.m. fordi han har ladet det offentlige ordne tingene. Vi har 52 sider fra SKAT med renter og gebyrer. Jeg KLAGER generelt over C som overhovedet IKKE har overholdt GOD REVISORSKIK og har overladt det meste til det offentlige. Men dette brev er kun en overordnet klage, da jeg stadig fast holder ALLE de punkter jeg har fremsendt tidligere. Parterne har givet møde for nævnet klager ved D i henhold til fuldmagt. Klager har herunder opsummeret klagepunkterne således, at der klages over: 1) at indklagede på det foreliggende grundlag afgav en supplerende oplysning på årsrapporten for 2004 uden at forsøge at afdække momsdifferencen, og herunder 2) undlod at rette henvendelse til den tidligere revisor, og 3) ikke indsendte det materiale, som Skat udbad sig, 4) at indklagede var årsag til, at årsrapporter og selvangivelser for samtlige regnskabsår ikke blev indgivet til tiden, hvorved klager blev skønsmæssig ansat, 5) at indklagede ikke foranledigede klagers firma afmeldt i forbindelse med, at det lukkede, og 6) at indklagede ikke har foranlediget den skønsmæssige ansættelse af A-skat for 2005 ændret samt skønsmæssige ansættelser for D henviste videre til indlægget af 16. august 2010 fra den tidligere revisor, registreret revisor G, og anførte, at såfremt bogføringen for 2005 var utilstrækkelig, havde det været relativt enkelt for indklagede at bogføre året om. Indklagede, registreret revisor C, forklarede, at han lavede regnskabet for Han forsøgte at få oplysninger til brug for afklaring af momsen. Han kunne ikke afstemme momsen for 2004, fordi han ikke fik udleveret bogføringen af klager. Han kunne ikke få tallene til at stemme. Han er ikke blevet bedt om at bogføre perioden om. Han rettede ikke henvendelse til Skat for at få tallene frem. Han trak en R 75, der heller ikke stemte med de tal, han havde. Da han ikke kunne få oplysningerne, afgav han en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Indklagede udarbejdede ikke en efterangivelse for Han fik at vide, at forholdet var løst. 14

15 Regnskabet for 2005 blev lavet for sent, fordi han ikke fik de oplysninger, han skulle bruge. I den forbindelse henvendte han sig også til den tidligere revisor. Han er ikke enig i, at han havde den dokumentation, han skulle bruge. Han påtog sig at udføre review af årsrapporten for Han sendte et udkast til årsrapport, men da han og klager blev uenige, herunder om honoraret, ville han ikke udlevere dette regnskab, som han havde udarbejdet og påtegnet. Han er ikke blevet bedt om at afmelde klagers virksomhed. Han husker ikke, om der er lavet et aftalebrev mellem klager og ham. Indklagede har efterfølgende foranlediget af registreret revisor G s skrivelse af 16. august 2010 til Revisornævnet, der blev udleveret af klager på mødet i Revisornævnet i skrivelse af 1. september 2010 til nævnet blandt andet anført: Hvad angår, at gælden til SKAT går fra at være en gæld til SKAT på til at være et tilgodehavende på kr , er dette ganske klart. Efterhånden som vi har fået udarbejdet årsrapporter, og disse er blevet indleveret til SKAT, vil SKAT naturligvis slette de skønsmæssige angivelser, og erstatte dem med de korrekte. Derfor falder gælden til SKAT. At B får tillagt kontrollovstillæg, renter gebyrer m.v. skyldes, at som allerede nævnt flere gange, at selvangivelser samt andre indberetninger til SKAT ikke er indsendt rettidigt, fordi vi har modtaget materialet for sent, eller fordi vi ikke har kunne få den fornødne dokumentation til at færdiggøre årsrapporter m.v. Jeg vedlægger af korrespondance pr. 23. juni 2005 til bogholder samt svarbrev fra B (læs venligst note omkring flytterod). Afslutningsvis skal jeg bestride G s påstand om, at jeg ikke har forsøgt at få fat i hende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for Det er ikke korrekt. Parternes bemærkninger: Klager har ud over det i klagen anførte - vedrørende regnskabsåret gjort gældende, at det er for dette regnskabsår, indklagede har begået den største fejl. Indklagede har i sin revisorpåtegning med urette anført, at klager har overtrådt merværdiafgiftsloven, og at overtrædelsen kan være ansvarspådragende for virksomheden. Indklagede kunne i stedet have bogført året om, hvis han ikke kunne bruge bogføringen. Der er tale om et lille firma med 1 ansat, og han havde materialet. Han foretog sig imidlertid intet. Han kontaktede heller ikke den tidligere revisor, hvilket han havde pligt til, og han oplyste ikke klager om de betydelige konsekvenser en sådan oplysning i revisorpåtegningen kunne have, nemlig at klager kunne få en bøde eller fængselsstraf. Til mødet i Skat vedrørende momstilsvaret medbragte indklagede kun klagers regnskab intet andet, og det til trods for, at han dagen før mødet havde fået faxet alt materialet. Indklagede kan ikke dokumentere, at han har sendt materiale til Skat. Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede ikke svarede, når klager henvendte sig til ham. Det er ikke rigtigt, når indklagede anfører, at han ikke kunne få fat i klager. Hertil kommer, at indklagede ikke har reageret på Skat s indkaldelser af yderligere materiale eller forslag til afgørelser. Der er ikke fremkommet yderligere sagsmateriale i forhold til det, der forelå, da indklagede afgav sin forkerte erklæring. 15

16 Vedrørende regnskabsårene 2005 og 2006 har klager gjort gældende, at indklagede ikke har udført det arbejde, der var indgået aftale om, herunder selvangivelse. Blandt andet har indklagede anmodet om fremsendelse af kontospecifikationer for første halvår af 2005 på et tidspunkt, hvor han havde disse. Bogføringen for 2006 har mange fejl, ligesom indklagede ikke har afmeldt virksomheden, hvilket har medført unødvendige rykkere. Klager har endelig henvist til Responsumudvalgets bemærkninger, hvorefter indklagede vedrørende 2004 har handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har overordnet anført, at han ikke har handlet i strid med god revisorskik og har henvist til sin skrivelse af 4. juni 2008 til Foreningen af Registrerede Revisorer vedrørende responsumsagen. Indklagede har supplerende vedrørende erklæringen på årsrapporten for 2004 gjort gældende, at han på tidspunktet for afgivelsen af erklæringen den 19. august 2005 ikke havde modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden havde angivet korrekt moms, hverken for 2004 eller for perioden op til 19. august Klager havde på det tidspunkt og i første halvår af en ekstern bogholder til at foretage bogføring af virksomhedens bilag. Klager oplyste på tidspunktet for erklæringsafgivelsen, at den eksterne bogholder havde styr på momsen for 2004, hvilket var sket i løbet af første halvår af Da indklagede ikke kunne få dette dokumenteret hverken via klager, Skat eller bogholderen, valgte indklagede at afgive den supplerende oplysning vedrørende momsforholdet i Det var ikke muligt på det tidspunkt at udarbejde korrektionsangivelser til momstilsvaret. At klager senere fremkommer med nye bilag og oplysninger kan ikke ændre på status på erklæringstidspunktet. Indklagede havde endnu ikke afsluttet årsrapport for 2005 på det tidspunkt hvilket var i en skrivelse af 8. december hvor Skat kom med forslag til momsafgørelse for På det tidspunkt anmodede indklagede fortsat om at få tilsendt kontospecifikationer for første halvår af Erklæringen på årsrapporten for 2005 blev først afgivet den 23. august 2007, altså lang tid efter, at Skat allerede havde truffet afgørelse. I dette sagsforløbet fandt indklagede det derfor klart ulogisk at udarbejde korrektionsangivelser for momsen for regnskabsåret 2004, idet sagen allerede var behandlet af Skat. Indklagede har vedrørende kontakt til den tidligere revisor anført, at klager oplyste, at hun vil stå for kontakten til tidligere revisor, idet denne var syg. Endvidere har indklagede forsøgt telefonisk at få kontakt med den tidligere revisor. Klager kunne generelt gennem hele forløbet fra 2004 til 2006 ikke fremskaffe den fornødne dokumentation til tiden, hvilket var skyld i, at alle årsrapporter og selvangivelser mv. generelt blev afleveret for sent. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 16

17 Indledningsvis bemærkes, at der til sagen alene er fremlagt årsrapport for klagers virksomhed for 2004 med revisionspåtegning, dateret den 19. august 2005, samt udkast til årsrapport for Indklagede har bekræftet at have afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for 2005 og har oplyst, at klagers årsrapport for 2006 er tilbageholdt som følge af manglende betaling af honorar. Ad klagepunkterne 1-3 Nævnet opfatter klagen således, at der klages over, at indklagede i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2004 supplerende anførte, at virksomheden i årets løb havde overtrådt merværdiafgiftslovens bestemmelser om korrekt angivelse af moms og afgifter uden forinden at have gjort nok for at få afklaret forholdet, herunder at han ikke rettede henvendelse til den tidligere revisor, samt at han undlod at indsende det materiale, som Skat bad om. Indklagede har anført, at han ikke kunne afstemme momsen for 2004 med virksomhedens angivelser ud fra det forelagte bogholderi, og at han ikke kunne få forholdet afklaret med hjælp fra hverken klagers tidligere revisor eller bogholder. Han kunne heller ikke hos Skat få dokumenteret klagers oplysning om, at den eksterne bogholder i løbet af første halvår af 2005 havde fået styr på momsen. Nævnet kan tiltræde Responsumudvalgets opfattelse, hvorefter indklagede på baggrund af de åbenbare og omfattende fejlangivelser i købs- og salgsmoms aktivt burde have medvirket til at få udarbejdet korrektionsangivelser og rådgive klager om indsendelse heraf, således at det ikke blot blev overladt til Skat at reagere på den supplerende oplysning. Nævnet lægger efter indklagedes og registreret revisor G s samstemmende oplysninger til grund, at der ikke havde været kontakt mellem dem og bemærker, at det må anses for usandsynligt, at indklagede ikke kunne få kontakt til G, der har fast kontoradresse og herunder såvel telefon, fax og adresse. Ved uden nærmere rådgivning om og bistand til at få afklaret momsforholdene og herunder ved - i strid med den dagældende årsregnskabslovs 61 e, stk. 4, - ikke at rette henvendelse til den fratrædende revisor, men i stedet meddele årsregnskabet en revisionspåtegning med en supplerende oplysning (hvilket i givet fald rettelig skulle have været et forbehold) har indklagede efter nævnets opfattelse overtrådt 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov, hvorefter revisor skal udføre sine opgaver med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, og har dermed handlet i strid med god revisorskik. Klager og indklagede er i sagen fremkommet med modstridende oplysninger om, hvorvidt indklagede havde alt relevant regnskabsmateriale, samt hvorvidt der er fremkommet yderligere materiale vedrørende regnskabsåret 2004 i forhold til det, som indklagede havde fået i sin besiddelse på tidspunktet for erklæringsafgivelsen den 19. august De fremlagte dokumenter indeholder ikke beviser for parternes påstande. På denne baggrund, og da indklagede bestrider at have været i besiddelse af alt relevant materiale, finder Revisornævnet ikke, at klager har godtgjort, at indklagede har tilsidesat sine pligter som registreret revisor ved ikke at indsende det materiale, som Skat udbad sig. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. Ad klagepunkt 4 og 6 17

18 Nævnet opfatter klagen således, at der klages over, at indklagede var skyld i, at selvangivelser og årsrapporter for årene blev afleveret for sent, hvorved klager blev skønsmæssigt ansat, og at indklagede ikke foranledigede denne skønsmæssige ansættelse ændret. Det er ubestridt, at årsrapporter og selvangivelser for 2004 og 2005 blev indleveret for sent, og at selvangivelsen for 2006 ligeledes blev indgivet for sent. Efter det af indklagede oplyste blev udkast til årsrapporten for 2006 sendt til klager den 6. september 2007, men da honoraret ikke blev betalt, blev den endelige årsrapport ikke sendt til klager. Da indklagede imidlertid har påtaget sig erklæringsarbejde også for dette år, er nævnet kompetent til at behandle klagepunktet i sin helhed. Indklagede har anført, at klager ikke fremskaffede den fornødne dokumentation til tiden, og at den for sene indgivelse derfor beroede på klagers forhold. Indklagede var endvidere ikke blevet anmodet om at ændre A-skat for september De skønsmæssige ansættelser er ændret i forbindelse med indlevering af selvangivelserne til det korrekte. Klager og indklagede er også vedrørende regnskabsårene 2005 og 2006 fremkommet med divergerende oplysninger om, hvorvidt indklagede havde alt relevant regnskabsmateriale, og de fremlagte dokumenter indeholder ej heller for disse regnskabsår tilstrækkelige beviser for parternes påstande. På denne baggrund, og da indklagede bestrider at have været i besiddelse af alt relevant materiale, finder Revisornævnet ikke sikkert grundlag for at fastslå, at indklagede har tilsidesat sine pligter som registreret revisor i forbindelse med, at selvangivelser og årsrapporter blev indgivet for sent. Herefter og over for indklagedes oplysning om, at han ikke var blevet anmodet om at forestå ændringen af den skønsmæssige ansættelse af A-skat, finder nævnet heller ikke, at indklagede herved har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter, og han frifindes således i det hele for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 5. Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at klagers virksomhed ophørte den 31. januar 2006 og blev afmeldt den 30. september Indklagede har anført, at han ikke var blevet bedt om at afmelde virksomheden før efter et møde, hvor årsrapporten for 2006 blev gennemgået. Nævnet bemærker, at afmeldelse til Skat af en ophørt virksomhed ikke - uden særskilt aftale herom - kan anses som et led i revisors opgaver. Herefter og da det mod indklagedes benægtelse ikke kan anses for godtgjort, at indklagede havde fået i opdrag at afmelde virksomheden til Skat før efter et møde vedrørende gennemgang af årsrapporten for 2006, frifindes indklagede således for dette klagepunkt. I det omfang hvor nævnet oven for har fundet, at indklagede har tilsidesat sine pligter som registreret revisor, pålægges han i medfør af revisorlovens 57, stk. 3, jf. 20, stk. 1, i den dagældende revisorlov, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor C, pålægges en bøde på kr. 18

19 Gebyret på 500 kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 19

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret revisor Kent Nymark Christensen. Den 14. september 2015 blev der i sag nr. 27/2015 Skat mod Registreret revisor Kent Nymark Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. februar 2015 har Skat klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S. Den 8. december 2010 blev i sag nr. 26/2009 A ApS og B ApS mod Registreret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 24. juni 2010 blev i. sag nr. 29/2009. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 24. juni 2010 blev i. sag nr. 29/2009. mod. Registreret revisor B. afsagt følgende Den 24. juni 2010 blev i sag nr. 29/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 9. juni 2009 har A klaget over registreret revisor B (B). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været beskikket som registreret revisor siden den 2. april 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været beskikket som registreret revisor siden den 2. april 1993. Den 16. april 2008 blev i sag nr. 71/2006-R B ApS C ApS D ApS E ApS F ApS G ApS H ApS og I mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. november 2006 har advokat L på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 1. december 2014 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere