LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT"

Transkript

1 LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg. 2. FORMÅL. Sammenslutningens formål er at stimulere interessen for idræt, motion og samvær i Sønderborg og omegn. 3. TILHØRSFORHOLD. Sammenslutningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og herved underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og bestemmelser, turnerings- og spilleregler samt trufne afgørelser og indgåede aftaler. 4. MEDLEMSKAB. Som medlem kan optages alle interesserede personer. 5. TILHØRSFORHOLD. Medlemmerne kan organisere sig dels i firmaklubber dels i klub/hold (gadehold, familiehold o.s.v.) uden tilknytning til firmaer og uafhængig af beskæftigelsesforhold i øvrigt. 6. OPTAGELSE. En klub/et hold/et medlem, som ønsker optagelse i SFS, må indsende begæring herom til SFS. Beslutning om optagelse træffes på førstkommende forretningsudvalgs-/bestyrelsesmøde. En klub/et hold/et medlem, som tidligere har været medlem, men som er slettet på grund af restance, kan ikke genoptages på ny, før al gæld til SFS er betalt. 7. MEDLEMSFORPLIGTELSER. SFS s medlemmer er underkastet de af sammenslutningen vedtagne love og bestemmelser, turnerings- og spilleregler samt trufne afgørelser og indgåede aftaler. 8. DOPING. SFS er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ. SFS`s medlemmer er forpligtiget til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil. Overtrædelser af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIF`s dopingregulativ. 9. AFTALER MED ANDRE.

2 Aftaler med andre idrætsorganisationer, der er truffet af SFS eller af Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), må nøje overholdes. Overtrædelse af sådanne aftaler kan medføre udelukkelse fra deltagelse i SFS s eller DFIF s arrangementer. 10. KLUBFORPLIGTELSER. Det påhviler klubberne hvert år at fremsende indberetning til SFS efter bestyrelsens anvisning, herunder oplysninger om: medlemstal, deltagelse i forskellige idrætsgrene, bestyrelsesforhold m.v. Overskridelse af fristen for indsendelse af indberetningsskemaet medfører, at klubben idømmes en bøde på 200 kr., som tilfalder SFS. Ændringer i klubbernes postadresse skal omgående meddeles SFS. 11. KONTINGENT. Kontingentet til SFS gælder for det enkelte medlem personligt. Kontingentet gælder for et kalenderår og fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for det efterfølgende år. Kontingentet forfalder til betaling ved præsentationen og skal være betalt senest 14 dage derefter. 12. RESTANCER m.v. Alle skyldige beløb er forfaldne ved præsentationen og skal være betalt senest 14 dage efter præsentationen. Overskridelse af denne frist medfører en bøde, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Såfremt en klub/et hold/et medlem er i restance, erindres der herom og det skyldige beløb skal indbetales inden 14 dage. Hvis denne tidsfrist overskrides, kan en klubs medlemmer udelukkes fra deltagelse i SFS s arrangementer. Beslutning om udelukkelse træffes herefter på førstkommende forretningsudvalgs-/bestyrelsesmøde. 13. SAMMENSLUTNINGENS LEDELSE. a. Repræsentantskabet (REPR) b. Bestyrelsen (BEST) c. Forretningsudvalget (FU) d. Øvrige udvalg 14. REPRÆSENTANTSKABET. SFS s højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af repræsentanter for samtlige tilsluttede klubber. Hver klub kan stille med 2 stemmeberettigede repræsentanter og skal stille med mindst 1 repræsentant. Det påhviler klubberne senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse at opgive navne på repræsentanterne. Navnene anføres på den udsendte tilmeldingsblanket. For udeblivelse pålægges der klubberne en bøde på 100 kr.

3 Alle medlemmer samt æresmedlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet, men har kun stemmeret, såfremt de møder som repræsentanter for deres klub, i henhold til stk. 1. Til repræsentantskabsmødet kan bestyrelsen endvidere indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, pressen samt idrætslige og faglige organisationer i ind- og udland. 15. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar måned og indkaldes ved brev eller med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, må være SFS i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Senest 8 dage før mødet fremsendes dagsordenen, indkomne forslag og det reviderede regnskab. 16. STEMMERET - BESLUTNINGER. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal bortset fra lovændringer, der kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret, og repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte repræsentanters antal, når repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet (jfr. dog 27). Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene, kan komme til afstemning repræsentantskabsmødet. Af mødets forløb udfærdiges et referat, der indføres i forhandlingsprotokollen og underskrives af sekretæren og dirigenten. 17. DAGSORDEN. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, der ledes af én af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Navneopråb 3. Beretninger til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Vedtagelse af budget og kontingent 7. Valg a. til bestyrelsen ( 20) b. til revision ( 24) c. til udvalg 8. Eventuelt 18. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af de tilsluttede klubber/hold over for bestyrelsen skriftligt fremsætter motiveret krav herom ledsaget af dagsorden.

4 Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel samtidig med, at dagsordenen meddeles. 19. SÆRLIGE OPGAVER. Til løsning af særlige opgaver kan repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil der også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen. 20. BESTYRELSEN. Bestyrelsen (BEST) består af formand, sekretær, kasserer og et FU-medlem samt formændene for de af SFS nedsatte udvalg. Redaktøren er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret. Formand, sekretær, kasserer og FU-medlem vælges direkte (og særskilt) på repræsentantskabsmødet med absolut flertal for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges på lige årstal. Kasserer og FU-medlemmet vælges på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Formændene for de øvrige af SFS nedsatte udvalg vælges i overensstemmelse med bestemmelser for idrætsgrenmøder (IG-møder). BEST fastsætter selv sin forretningsorden. BEST er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af den er til stede. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af forfald til et bestyrelsesmøde blandt de for eet år valgte bestyrelsesmedlemmer påhviler det formanden for det pågældende udvalg at sørge for, at eet af de øvrige medlemmer af udvalget møder frem på bestyrelsesmødet. 21. FORRETNINGSUDVALGET. Forretningsudvalget (FU) består af formand, sekretær, kasserer og et FUmedlem. Redaktøren er tilforordnet uden stemmeret. FU fastsætter selv sin forretningsorden. 22. UDVALG. Ledelsen af de forskellige aktiviteter varetages af et udvalg for hver idrætsgren, jfr. de i Bestemmelser for idrætsgrenmøder (IG-møder) angivne bestemmelser. 23. REGNSKAB. Kassereren fører SFS s regnskab og er ansvarlig for SFS s kasse. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af kassereren og revisorerne. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse. SFS s midler anbringes i banker.

5 Formanden og kassereren i forening tegner SFS. 24. REVISION. Revisionen består af 2 på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte revisorer. Ulige år vælges en revisor og en revisorsuppleant. Lige år vælges en revisor og en revisorsuppleant. Alle vælges for 2 år ad gangen. Revision af SFS s regnskaber foretages mindst én gang årligt, men i øvrigt når revisorerne finder det ønskeligt. 25. EKSKLUSION. Eksklusion kan kun finde sted på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter stemmer derfor. 26. UDMELDELSE. Udmeldelse af SFS skal for at være lovlig ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel. Udmeldte eller slettede klubber/hold mister enhver ret til SFS s midler og ejendele. 27. OPLØSNING. Bestemmelse om SFS s opløsning kan kun foretages på eet i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de tilsluttede klubber/holds repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer derfor. I tilfælde af ikke-beslutningsdygtighed indkaldes et nyt repræsentantskabsmøde, hvor da beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødte repræsentanters antal. Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bestemmelse om anvendelse af SFS s eventuelle midler til idrætslige formål. 14, 19 og 20 ændret den 10. marts Tilføjet ny 8 og efterfølgende foretaget numerisk ændringer den 22. februar og 21 ændret den 28.februar ændret den 25.februar , 20 og 21 ændret den 24.februar og 13 ændret den 21. februar slettet og 20 ændret og efterfølgende foretaget numerisk ændringer den 20. februar 2014.

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere