AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen)"

Transkript

1 AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) og [Virksomheden CVR.nr. Adresse] (Herefter Virksomheden) (Institutionen og Virksomheden benævnes også hver for sig som Part og tilsammen Parterne )

2 1 Definitioner Aftalen: Denne samarbejdsaftale om ErhvervsPhD-projekt med tilhørende bilag. Baggrundsviden: Virksomhedens og Institutionens ikke offentliggjorte viden i form af knowhow, ikke offentliggjorte opfindelser eller anden særlig ikke offentliggjort viden, som Virksomheden og Institutionen har gjort hinanden bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af Projektet. ErhvervsPhD-studerende: Den ErhvervsPhD-studerende [indsæt navn og studienummer], der udfører Projektet. FI: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forgrundsviden: Al den viden, som genereres under samarbejdet om Projektet, uanset om denne viden er skabt af Institutionen eller af Virksomheden. Opfindelse: En nyskabelse der adskiller sig fra, hvad der er kendt på tidspunktet for nyskabelsen. I Aftalen dækker Opfindelse også frembringelser, der eventuelt kan beskyttes efter lov om brugsmodeller. Projektet: Det mellem Institutionen, den ErhvervsPhD-studerende [indsæt navn] og Virksomheden under denne Aftale aftalte ph.d.-projekt som beskrevet i bilag 1. Udnyttelsesområdet: Det af Virksomheden og Institutionen i bilag 2 til Aftalen definerede område for Virksomhedens forretningsmæssige udnyttelse af den gennem Projektet genererede Forgrundsviden. Udstyr: Alle materialer, data m.v. såvel tekniske som ikke tekniske, herunder apparater, maskiner, materialeprøver, forsøgsdyr, reagenser m.v. VTU: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 2 Aftalens baggrund og formål 2.1 Formålet med Aftalen er at bestemme retsforholdet mellem Virksomheden og Institutionen i tilknytning til samarbejdet om gennemførelse af Projektet. Den ErhvervsPhD-studerendes uddannelse og erhvervelse af ph.d.-graden har dog forrang frem for andre hensyn. 2.2 Institutionen og Virksomheden har hver for sig opbygget en særlig ekspertise inden for [indsæt Projektets fagområde]. Den ErhvervsPhDstuderende, Instituttet og Virksomheden har interesse i gennem forskning at udvide deres viden inden for [indsæt Projektets fagområde], og Virksomheden ønsker at udnytte den Forgrundsviden, der udspringer af forskningen inden for det i bilag 2 angivne Udnyttelsesområde.

3 2.3 Parterne har på denne baggrund en fælles interesse i at samarbejde om Projektet, der vedrører [kort beskrivelse af Projektet]. 2.4 Institutionen og Virksomheden tilrettelægger og godkender den ErhvervsPhD-studerendes samlede ph.d.-uddannelse, og Institutionen tildeler ph.d.-graden, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Erhvervs- PhD-uddannelsen gennemføres i henhold til de til enhver til gældende regler for ErhvervsPhD-studerende, herunder Retningslinjer for Erhvervs-PhD-ordningen fra VTU. 2.5 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og de til enhver tid gældende Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen har sidstnævnte forrang. 3 Ansættelse på Virksomheden 3.1 Den ErhvervsPhD-studerende er ansat på Virksomheden og er underlagt de til enhver tid gældende regler for Virksomhedens ansatte. 3.2 Hvis der indgår en ekstern tredjepart fra en anden virksomhed/institution, er Virksomheden selv ansvarlig for at indgå aftaler med denne omkring ansvar, rettighedsfordeling m.v., ligesom krav fra en ekstern virksomhed eller institution mod Virksomheden er Institutionen uvedkommende. 3.3 Den ErhvervsPhD-studerende skal i forbindelse med ophold på Institutionen følge Institutionens regler, herunder sikkerhedsregler, og skal følge anvisninger og instrukser, der gives af Instituttets vejleder eller ledelse. 4 Økonomi 4.1 Virksomheden afholder den del af omkostningerne til ErhvervsPhDuddannelsen, der ikke dækkes af FI, jf. tilsagnsskrivelse af [ ] fra FI, bilag 3. 5 Vejledning 5.1 Som hovedvejleder for den ErhvervsPhD-studerende har Institutionen udpeget [indsæt navn]. Som vejleder fra Virksomheden har Institutionen efter indstilling fra Virksomheden udpeget [indsæt navn]. 6 Rettigheder 6.1 Hver Part har ejendomsret til den Forgrundsviden, som Parten har skabt under samarbejdet om Projektet. Rettighederne til en Opfindelse som den ErhvervsPhD-studerende har gjort som led i arbejdet til erhvervelse af ph.d.-graden, overtages af Virksomheden under forudsætning af, at bestemmelserne i lov om arbejdstageres opfindelser er opfyldt. Ophavs-

4 retten til f.eks. et edb-program, der er frembragt af den ErhvervsPhDstuderende og som er udviklet under dennes arbejde til erhvervelse af ph.d.-graden, overgår til Virksomheden. 6.2 Opfindelser alene gjort af Institutionens vejleder i forbindelse med Projektet og som alene udspringer af idéer fra Institutionens vejleder overtages af Institutionen under forudsætning af, at bestemmelserne i Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner er opfyldt. 6.3 Forgrundsviden, der er skabt af Parternes medarbejdere i fællesskab, tilhører Parterne i et formueretligt sameje, hvor hver Parts ideelle andel svarer til Partens forholdsmæssige intellektuelle bidrag til den skabte Forgrundsviden. Kan dokumentation for Parternes respektive bidrag ikke tilvejebringes, ejer Parterne lige store andele af samejet. Enhver råden over fællesejet Forgrundsviden, som Virksomheden ikke har købt, jf. 7.4, kræver enighed mellem Parterne. 6.4 Parterne giver i Projektets løbetid hinanden vederlagsfri adgang til at benytte deres Baggrundsviden og Forgrundsviden, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af Projektet. Adgangsretten er udelukkende knyttet til arbejdet i forbindelse med Projektet og må ikke udnyttes kommercielt eller overdrages til tredjemand. 7 Overdragelse af rettigheder 7.1 Parterne har en vederlagsfri, ikke-eksklusiv ret til at benytte den gennem Projektet skabte Forgrundsviden, der ikke kan beskyttes efter patentloven eller anden særlovgivning om immaterialrettigheder. Offentliggørelse af den anden Parts Forgrundsviden kræver dennes samtykke, jf Virksomheden har en ikke-eksklusiv ret til inden for Udnyttelsesområdet at foretage kommerciel og forskningsmæssig udnyttelse af Institutionens Forgrundsviden i form af patenterbare Opfindelser eller andel i patenterbare fælles Opfindelser, herunder edb-programmer, der indgår i en Opfindelse eller en andel af en fælles Opfindelse. For sådan udnyttelse skal Virksomheden svare et vederlag som angivet i 9.1. Virksomheden skal meddele Institutionen, om Virksomheden ønsker at gøre brug af sin ikke-eksklusive udnyttelsesret inden for den i 8.1 angivne frist. 7.3 Virksomheden har ret til inden for Udnyttelsesområdet og med respekt af tredjemands rettigheder at udnytte edb-programmer, der hører til den af Institutionen gennem Projektet skabte Forgrundsviden. De økonomiske vilkår herfor fastsættes i overensstemmelse med Virksomheden har ret til inden for Udnyttelsesområdet at købe alle rettigheder til Institutionens Forgrundsviden, der kan beskyttes, herunder patenterbare opfindelser og andel i patenterbare fælles Opfindelser. Virksomheden skal udnytte sin køberet med påkrav til Institutionen i

5 overensstemmelse med 8.1. Købesummen fastsættes i overensstemmelse med Såfremt Virksomheden ikke udnytter den i 7.4 angivne køberet til Opfindelser alene skabt af Institutionens vejleder, skal Institutionen være berettiget til at overdrage den pågældende Forgrundsviden til tredjemand. 7.6 Såfremt Virksomheden ikke udnytter den i 7.4 angivne køberet til Institutionens andel af en fælles Opfindelse eller anden fælles Forgrundsviden, kan overdragelse af rettigheder til tredjemand kun ske efter Parternes fælles beslutning. 7.7 Virksomheden afgør, om en Opfindelse, som Virksomheden har købt i henhold til 7.4, skal søges patentbeskyttet. Institutionen og den eller de, der har skabt Opfindelsen, skal underskrive de for patentansøgningen nødvendige dokumenter. Institutionen vil være indstillet på mod betaling i henhold til Institutionens timetakster for videnskabelige medarbejdere at bistå med udarbejdelse af patentansøgningen. Virksomhedens beslutning om ikke at indgive patentansøgning m.v. må ikke hindre Institutionens offentliggørelse af forskningsresultaterne jfr Virksomhedens erhvervelse af rettigheder i henhold til 7.4 afskærer ikke Institutionen fra at lade Forgrundsviden, der er genereret under Projektets gennemførelse, indgå i Institutionens videre forskning og undervisning efter Projektsamarbejdets ophør. 8 Rapportering om Opfindelser 8.1 Såfremt den på Institutionen ansatte vejleder for den ErhvervsPhDstuderende under Projektet gør en Opfindelse, der menes at kunne patentbeskyttes, skal han omgående informere Parterne herom. Anser Virksomheden Opfindelsen for at kunne beskyttes, og falder Opfindelsen inden for Udnyttelsesområdet, skal Virksomheden, senest [ ] dage efter at have modtaget information om Opfindelsen, meddele Institutionen, om man ønsker at gøre brug af den i 7.2, jf. 9.1, angivne ikkeeksklusive udnyttelsesret eller ønsker at købe Opfindelsen, jf. 7.4, jf Vederlaget for overdragelse af rettigheder 9.1 Vederlaget for Virksomhedens ikke-eksklusive ret til at udnytte Institutionens Opfindelse, jf. 7.2, andrager kr. [ ]. [Alternativt: Vederlaget for Virksomhedens ikke-eksklusive ret til at udnytte Institutionens Opfindelse, jf. 7.2, fastsættes af Parterne efter forhandling. Forhandlingen skal indledes senest [ ] dage efter Virksomhedens meddelelse i henhold til 8.1.]

6 9.2 Ved Virksomhedens køb af en af Institutionen gjort Opfindelse, jf. 7.4, andrager købesummen DKK [ ]. Er opfindelsen en fælles Opfindelse, reduceres købesummen forholdsmæssigt i forhold til Virksomhedens andel af Opfindelsen. [Alternativt: Købesummen for Virksomhedens erhvervelse af en af Institutionen gjort Opfindelse, jf. 7.3, fastsættes efter forhandling mellem Parterne. Forhandlingen skal indledes senest [ ] dage efter Virksomhedens meddelelse i henhold til 8.1. Kan Parterne ikke nå til enighed om prisvilkårene inden for en periode af [ ] dage efter dagen, hvor forhandling skal indledes, kan hver af Parterne forlange disse vilkår fastsat af en sagkyndig, uafhængig tredjemand, der udpeges af Parterne eller [Parternes brancheorganisationer] i forening eller, i tilfælde af uenighed herom, af Præsidenten for Sø- og Handelsretten efter høring af Parterne.] 9.3 Vederlaget for Virksomhedens udnyttelse af edb-programmer, der hører til den af Institutionen gennem Projektet skabte Forgrundsviden, jf. 7.3, andrager kr. [ ]. [Alternativt: Vederlaget for Virksomhedens udnyttelse af edbprogrammer, der hører til den af Institutionen gennem Projektet skabte Forgrundsviden, jf. 7.3, fastsættes af Parterne efter forhandling. Forhandlingen skal indledes senest [ ] dage efter Virksomhedens meddelelse i henhold til 8.1. Kan Parterne ikke nå til enighed om prisvilkårene inden for en periode af [ ] dage efter dagen, hvor forhandling skal indledes, kan hver af Parterne forlange disse vilkår fastsat af en sagkyndig, uafhængig tredjemand, der udpeges af Parterne eller [Parternes brancheorganisationer] i forening eller, i tilfælde af uenighed herom, af Præsidenten for Sø- og Handelsretten efter høring af Parterne.] 10 Udstyr 10.1 Udstyr, som en Part stiller til rådighed for den anden Part til brug for Projektet, forbliver førstnævnte Parts ejendom og må kun anvendes af den anden Part i forbindelse med Projektet. Efter Aftalens ophør bortfalder brugsretten, og Udstyret skal tilbageleveres til den Part, der har stillet Udstyret til rådighed. 11 Hemmeligholdelse 11.1 Baggrundsviden, som en Part modtager fra den anden Part i forbindelse med Projektet, må udelukkende anvendes til udførelse af Projektet og må ikke uden skriftligt samtykke fra den anden Part videregives til andre end de personer, der deltager i projektet En Parts pligt til at hemmeligholde Baggrundsviden, jf er gældende for enhver, der gennem ansættelse eller anden tilknytning til Parten får adgang til den anden Parts Baggrundsviden.

7 11.3 En Parts hemmeligholdelsespligt i henhold til 11.1 og 2 omfatter ikke viden, som - på tidspunktet for erhvervelsen var eller senere blev offentligt tilgængelig uden at dette skyldes tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten - er modtaget uden hemmeligholdelsesrestriktioner fra en tredjemand, som har været berettiget til at viderebringe den pågældende viden - skal gives til udenforstående på grundlag af en forpligtelse fastsat ved lov, retsafgørelse eller anden bindende offentlig retsakt - en Part selv har udviklet uafhængigt af deltagelse i Projektet 11.4 I tilfælde af uenighed om pligten til hemmeligholdelse har den Part, der vil påberåbe sig en bestemmelse i 11.3, bevisbyrden Forpligtelsen til hemmeligholdelse er gældende også efter Projektets afslutning. [Alternativt: ophører. år efter Projektets afslutning]. 12 Offentliggørelse og forsvar 12.1 Hver Part er berettiget til at offentliggøre sin egen Forgrundsviden. Forgrundsviden, som Parterne ejer i fællesskab, kan, såfremt dette ikke modvirker Projektets gennemførelse og den ErhvervsPhD-studerendes uddannelse og erhvervelse af ph.d.-graden, jf. 2.1, offentliggøres af den ene af Parterne, såfremt den anden Part ikke ønsker at deltage i offentliggørelsen Ønsker Institutionen at offentliggøre Forgrundsviden, skal den mindst 30 dage før det påtænkte tidspunkt for offentliggørelsen orientere Virksomheden herom med fremsendelse af den tekst og eventuelt yderligere materiale, der ønskes offentliggjort. Indtil 30 dage efter modtagelsen af orienteringen kan Virksomheden kræve, at offentliggørelsen udskydes i op til 4 måneder fra modtagelsen, såfremt Virksomheden godtgør, at udskydelsen har betydning for Virksomhedens mulighed for at opnå immaterialretlig beskyttelse af den viden, der ønskes offentliggjort. Denne bestemmelse kan ikke føre til udskydelse af ph.d.-afhandlingen, jf Offentliggørelse af viden skal altid ske med respekt af pligten til hemmeligholdelse i Den ErhvervsPhD-studerende er i henhold til VTU s Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen for Projekter godkendt efter den 1. juli 2007 forpligtet til at forsvare ph.d.-afhandlingen ved en offentlig forsvarshandling. Det tilkommer alene Institutionen at beslutte, hvor og hvornår offentliggørelsen og forsvaret af ph.d.-afhandlingen finder sted, dog således at forsvaret senest finder sted tre måneder efter indleveringen af afhandlingen.

8 12.5 Hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af immaterielle rettigheder kan Institutionen beslutte, at forsvaret udskydes. Sådan udsættelse af den ErhvervsPhD-studerendes forsvar ud over 3 måneder fra indlevering af ph.d.-afhandlingen kræver dog samtykke fra den ErhvervsPhD-studerende. 13 Varighed og opsigelse 13.1 Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrivelse og ophører, bortset fra bestemmelser i Aftalen, som efter deres indhold rækker længere i tid, ved afslutningen af uddannelsesforløbet ved offentligt forsvar uanset resultatet. I denne periode er aftalen uopsigelig. Aftalen ophører dog automatisk, såfremt uddannelsen afbrydes uanset årsag, eller såfremt den ErhvervsPhD-studerendes ansættelsesforhold på Virksomheden ophører uanset årsag. Parterne har i den forbindelse ingen krav mod hinanden. 14 Aftalens karakter konkurrencebegrænsninger 14.1 Denne Aftale skaber ikke nogen juridisk person med Parterne som deltagere, og Parterne kan ikke forpligte hinanden over for tredjemand Parterne påtager sig ikke andre begrænsninger over for hinanden, herunder konkurrencebegrænsninger, end de begrænsninger, der udtrykkeligt fremgår af Aftalen. 15 Ændring af Aftalen 15.1 Ændringer af Aftalen skal være skriftlige og være underskrevet af begge Parter. 16 Meddelelser 16.1 Meddelelser i henhold til 8 skal sendes til Institutionen: [navn, adresse, evt. -adresse] Virksomheden: [navn, adresse, evt. -adresse] 16.2 Øvrige meddelelser, der vedrører Aftalen, skal sendes til Institutionen: [navn, adresse, evt. -adresse] Virksomheden: [navn, adresse, evt. -adresse]

9 17 Tvistigheder 17.1 Enhver tvist mellem Parterne om forståelsen og gennemførelsen af Aftalen skal afgøres efter dansk ret. Før retsskridt tages, jf og 3 skal Parterne søge tvisten bilagt i mindelighed Enhver tvist om forståelsen og gennemførelsen af denne Aftale skal hver af Parterne kunne forlange afgjort endeligt ved voldgift efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler for behandling af voldgiftssager, idet Voldgiftsinstituttet udpeger en voldgiftsdommer Voldgiftsbestemmelsen i 17.2 er ikke til hinder for, at en Part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige retsmidler. [sted], den [sted], den

10 Bilag 1 Projektbeskrivelse ved ansøgning til ErhvervsPhD Bilagstekst står med almindelig skrift, mens manualtekst står med kursiv. Ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt skal indsendes via Forsknings- og Innovationsstyrelsens e-ansøgningssystem. Som bilag til ansøgningen indgår et særskilt skema til beskrivelse af ErhvervsPhD-projektet. Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende obligatoriske punkter: Fakta Kandidatnavn Virksomhed Universitet Tilskudsberettigede offentlige tredjhepart A. State of the Art State of the art for ErhvervsPhD-projektet. B. Projektets ide og målsætning Forskningsfaglig målsætning Udviklingsmæssig målsætning Kommercielle perspektiver C. Projektbeskrivelse Max 4 siders projektbeskrivelse indeholdende en udførlig beskrivelse af, hvorledes projektet og forskeruddannelsen skal gennemføres, herunder projektets videnskabelige indhold og hypoteser, problemstillinger, der skal undersøges, metoder, der anvendes, aktiviteter, der skal gennemføres, samt en beskrivelse af parternes roller, herunder hvad der forventes mht. vejledning, forskningshold o.l. D. Faseopdeling af projektet Samlet plan for uddannelses- og projektforløb, opdelt i faser. E. Ph.d-kurser, erhvervsrettede kurser og konferencer, selvstudium samt formidling Ph.d.-kurser i Danmark og i udlandet Andre kurser og konferencer Selvstudium Litteraturliste Videnformidlingsaktiviteter F. Udlandsophold Studieophold i udlandet af mere end 2 måneders varighed G. Fordeling af tid For hvert af de anførte punkter rummer ErhvervsPhD-ordningens e-ansøgningsskema en vejledende støttetekst.

11 Bilag 2 - Udnyttelsesområde Afgrænsning af Udnyttelsesområdet Udnyttelsesområdet bør beskrives meget nøje og velafgrænset, da det er afgørende for i hvilket omfang rettigheder kan overføres fra Institutionen til Virksomheden. Samtidig er en meget veldefineret afgrænsning af Udnyttelsesområdet væsentlig og nødvendig af hensyn til Institutionens muligheder for at forske videre og tiltrække forskningsmidler fra tredjemand. Parterne har sammen aftalt følgende Udnyttelsesområde for Virksomhedens kommercielle udnyttelse af den i Projektet genererede Forgrundsviden: (Indsæt beskrivelse af Udnyttelsesområdet, som bør beskrives meget præcist).

12 Bilag 3 Eksempel på tilsagnsskrivelse Tilsagn om ErhvervsPhD-uddannelse til «Universitet» (herefter: universitet ) «Virksomhed» (herefter: virksomhed ) «Offentlig_3part» (herefter tredjepart ) til uddannelse af «Knavn» (herefter kandidaten ) med forskningsprojektet «Projekttitel»

13 1. Hjemmel og aftalegrundlag Dette tilsagn fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) er udarbejdet med hjemmel i lov om teknologi og innovation, jf. lov nr. 419 af 6. juni 2002 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation nr. 835 af 13. august 2008 og bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.- uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen). Aftalegrundlaget består i sin helhed af: Denne tilsagnsskrivelse med bilag, herunder Retningslinjer for Erhvervs- PhD-ordningen, udstedt af FI den 15. december 2010 Ansøgning af 17. januar 2011 med bilag I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem dokumenterne i aftalegrundlaget har tilsagnsskrivelsens ordlyd forrang frem for retningslinjerne, der har forrang frem for ansøgningen. 2. Parter Tilsagnet gælder for nærværende ErhvervsPhD-uddannelse. Parterne er: Part/ansvarlig Adresse CVR- eller CPR-nummer «Virksomhed» «V_adresse», «V_postnummerby» «V_CVRnr» «Universitet1» «U_adresse», «U_postnummerby» «O3_UniversitetForsknin «O3_adresse», «O3_CVRnr» gsinstitution» «O3_postnummerby» «Kandidat» «K_privatadresse», «K_postnummerby» «K_CPR_nr» 3. Formål ErhvervsPhD-uddannelsen gennemføres i samarbejde mellem virksomheden og universitetet med det formål at kvalificere kandidaten til en ph.d.-grad og et ErhvervsPhD-bevis. 4. Parternes ydelser ErhvervsPhD-uddannelsen skal gennemføres i overensstemmelse med aftalegrundlaget, jf. pkt. 1 ovenfor, samt universitetets regler for erhvervelse af ph.d.- graden. Universitetet og virksomheden samt evt. godkendte tredjepart(er) skal aktivt bidrage til kandidatens ErhvervsPhD-uddannelse, der afsluttes med: En ph.d.-afhandling og et forsvar, der efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg sammensat af universitetet i henhold til 26 i ph.d.-bekendtgørelsen kan føre til tildelingen af en ph.d.-grad, og En erhvervsrapport, der sammen med ph.d.-afhandlingen kan kvalificere kandidaten til erhvervelsen af et ErhvervsPhD-bevis.

14 Virksomhedens ydelser Virksomheden skal tilbyde kandidaten vejledning og mulighed for at gennemføre den erhvervsrettede del af ErhvervsPhD-uddannelsen, der er beskrevet i ansøgningen, herunder stille de fornødne fysiske faciliteter til rådighed. Virksomheden skal som minimum aflønne kandidaten med det beløb, der er angivet i den gældende overenskomst for ph.d.-stipendiater i staten. Ud over de omkostninger, der dækkes af tilskuddet til f.eks. konferencer, projektrelevante kurser og udlandsophold, skal virksomheden selv afholde alle andre udgifter, der er forbundet med uddannelsen, herunder udgifter til vejledning, forsøgshold, udlandsophold, kontorudgifter mv. Den ErhvervsPhD-studerende skal være ansat på fuld tid i virksomheden, og der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, som frigør den studerende fra andet arbejde end ErhvervsPhD-uddannelsen i hele tilsagnsperioden. Den studerendes arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhDprojektet og således være en del af den studerendes forskeruddannelse. Universitets ydelser Universitetet skal tilbyde de ph.d.-kurser og den undervisning, der er beskrevet i ansøgningen, samt stille de fornødne fysiske faciliteter til rådighed. Universitetet skal godkende den samlede ph.d.-uddannelse og tildele ph.d.- graden, efter ph.d.-afhandlingen er forsvaret og bedømt egnet ved en offentlig forsvarshandling. Erhvervsrapporten bedømmes ud fra de bestemmelser, der er beskrevet i Retningslinjer til ErhvervsPhD-ordningen. 5. Tids- og aktivitetsplan ErhvervsPhD-uddannelsen kan igangsættes, når ErhvervsPhD-ansøgningen er godkendt, og den ErhvervsPhD-studerende er blevet indskrevet på værtsuniversitetet. Senest tre måneder efter studiestart skal der udarbejdes en endelig ph.d.- studieplan, der skal godkendes af universitetet (jf. ph.d.-bekendtgørelsen). FI skal ikke modtage kopi af denne. Senest seks måneder efter tilsagnsskrivelsen er modtaget, skal projektet være påbegyndt. Større ændringer af mål- og milepæle, der er angivet i ansøgningen, skal meddeles og godkendes af FI. 6. Udbetaling af tilskud Virksomhed Tilskud til virksomheden udbetales som udgangspunkt en gang årligt ved indsendelse af regnskab, jf. pkt. 7A nedenfor. Virksomheden kan dog vælge at indsende regnskaber kvartalsvist eller halvårligt og herefter få tilskuddet udbetalt. Udbeta-

15 lingen sker bagudrettet, senest 30 dage efter FI har modtaget korrekt udfyldt regnskab. Der udbetales ikke tilskud under orlov. Dette gælder alle former for orlov. Det er virksomhedens ansvar at meddele FI evt. afbrydelse af uddannelsesforløbet. Ved f.eks. sygdomsperioder for kandidaten, orlov, ændringer i vejledergruppen og andre forhold, der påvirker det samlede uddannelsesforløb, skal der ske indberetning til FI med henblik på godkendelse af uddannelsens videre forløb. Universitet Tilskud til universiteter udbetales efter til en hver tid gældende "Vilkår for bevillinger" i FI. Ved projektets opstart udbetales 85 pct. af universitetstilskuddet. De resterende 15 pct. udbetales efter godkendelse af den sidste faglige rapport fra den studerende og universitetsvejlederen, jf. pkt. 7C. FI s godkendelse skal foreligge senest 30 dage efter modtagelsen. Universitetstilskuddet er inkl. 44 pct. overhead. Tredjepartsvejleder fra offentlig forskningsinstitution Hvis der er tilknyttet en offentlig forskningsinstitution til ErhvervsPhD-projektet som godkendt tredjepart, kan institutionen modtage tilskud for vejledning. FI udbetaler 85 pct. af tredjepartens tilskud ved dennes indtrædelse i projektet. Hvis tredjeparten deltager i projektet fra starten, udbetales tilskuddet ved projektets opstart. De sidste 15 pct. udbetales efter godkendelse af universitetets sidste faglige rapport med tredjepartsvejleder som medunderskriver, jf. pkt. 7C. 7. Afrapportering A. Økonomisk rapportering Den økonomiske rapportering skal udarbejdes efter de gældende normer for god regnskabsskik. Virksomhed Virksomheden skal kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af, om tilskuddet ønskes udbetalt kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - udarbejde et regnskab for den pågældende periode med et akkumuleret regnskab for udgifter til ErhvervsPhD-uddannelsen, samt det tilskudsbeløb, virksomheden har krav på. Skema for regnskabet er vedlagt som bilag 3. Nyeste version af regnskabsskemaet kan findes på Regnskabet skal indsendes til FI senest 30 dage efter afslutningen af en regnskabsperiode, hvad enten den er kvartalsvis, halvårlig eller helårlig. B. Revision Virksomheden En gang årligt skal virksomhedens revisor erklære, at de indsendte regnskaber er korrekt opgjort i overensstemmelse med ansøgningen og nærværende tilskudstilsagn. Bilag 4 anvendes til revisionserklæring. Nyeste version af revisionsskemaet kan findes på Revisors eget skema kan også benyttes, så længe det indeholder de samme oplysninger som FI s revisionsskema.

16 Revisorerklæring fremsendes til FI senest tre måneder efter projektet har været i gang et år og derefter en gang årligt. Ved særlige forhold kan fristen for indsendelse af revisorerklæring forlænges. C. Faglig rapportering Universitet Den studerende og universitetsvejlederen skal indsende en faglig rapport til FI mindst én gang om året med en redegørelse på ca. to sider for, at uddannelsesforløbet går tilfredsstillende. Der skal i alt indsendes mindst tre årlige erklæringer til FI i løbet af de tre år, ErhvervsPhD-projektet varer. En godkendelse kræver, at erklæringen er underskrevet af den studerende og universitetsvejlederen. Det skal fremgå tydeligt, hvem de underskrivende parter er, og hvilken periode, der afrapporteres for. Hvis rapporten ikke kan godkendes, ikke er indsendt eller er indsendt for sent, er der tale om misligholdelse af aftalegrundlaget. FI er berettiget til at forlange tilbagebetaling af universitetstilskuddet, hvis misligholdelsen ikke er udbedret inden for en af FI fastsat passende kort frist, jf. pkt. 12. Universitetsvejleder bekræfter med sin godkendelse af den faglige rapport over for FI, at uddannelsen forløber tilfredsstillende og i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Herunder også at tidsfordelingen mellem universitet og virksomhed er i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Faglige rapporter skal indsendes senest 30 dage efter afslutningen af en afrapporteringsperiode. Projektets afrapporteringsperioder falder hvert år fra projektets start, med mindre andet på forhånd er aftalt med FI. Det skal tydeligt angives på erklæringerne, hvilken afrapporteringsperiode de gælder for. D. Evaluering I de tilfælde, hvor et ErhvervsPhD-forløb ikke afsluttes med en tildelt ph.d.-grad og et ErhvervsPhD-bevis, udarbejder virksomheden og universitetet en fælles kort skriftlig redegørelse, der skal være FI i hænde senest tre måneder efter datoen for uddannelsens afslutning. Såfremt der er særlige forhold, der gør sig gældende, kan fristen for indsendelse forlænges. Redegørelsen skal kort og klart skitsere, hvorfor ErhvervsPhD-forløbet ikke resulterede i en ph.d.-grad og et ErhvervsPhD-bevis. 8. Universitetets og virksomhedens oplysningspligt Sker der ændringer i grundlaget for tilsagnet, skal tilskudsmodtager straks underrette FI. Hvis en ErhvervsPhD-uddannelse afbrydes ved, at den ErhvervsPhD-studerende afskediges fra virksomheden, skal virksomheden give FI besked om dette senest en måned efter afskedigelsen. Ved større ændringer kan FI bestemme, at grundlaget for tilskuddet bortfalder, og at der eventuelt skal indsendes en ny ansøgning. FI beslutter i den forbindelse, om udbetalte midler skal tilbagebetales, jf. pkt. 12 nedenfor.

17 9. Virksomhedens registrerings- og regnskabsmæssige forhold Tilskudsberettigede udgifter skal over for revisor kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være bogført i overensstemmelse med de bogføringsregler, som virksomheden i øvrigt er underlagt. Regnskabsmateriale skal opbevares i henhold til bogføringsloven. Regnskabet skal kunne opløses i de registreringer, som det er sammensat af. Registreringer og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringernes rigtighed. 10. Virksomhedens revision, revisionserklæringer mv. Skifter virksomheden revisor i tilsagnsperioden, er det virksomhedens pligt straks at underrette FI herom. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, Kommunernes revisionsafdeling, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller af Rigsrevisionen i henhold til reglerne for revision af statens regnskaber. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og standard. 11. Kontrol og tilsyn for virksomheden FI, eller den der bemyndiges dertil, har tilladelse fra tilskudsmodtager til på stedet at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data mv., som er relevante i forhold til det ydede tilskud. Til brug for kontrol kan FI indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder. 12. Misligholdelse Der foreligger misligholdelse, hvis aftalegrundlaget, som defineret i pkt. 1, ikke overholdes samt i nedenanførte tilfælde. FI er i så fald berettiget til at kræve misligholdelsen afhjulpet. FI kan bestemme, at tilskuddet bortfalder, og/eller at allerede udbetalte midler skal betales tilbage af virksomheden og/eller universitetet, hvis misligholdelsen er væsentlig, og hvis misligholdelsen ikke er udbedret inden for en af FI fastsat passende kort frist. Følgende tilfælde betragtes altid som væsentlige: Virksomhedens undladelse af at påbegynde projektet inden seks måneder efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen Universitetets manglende, for sene eller utilfredsstillende faglige rapportering jf. pkt. 7 ovenfor Virksomhedens manglende, for sene eller utilfredsstillende indsendelse af regnskab og/eller revisionserklæring efter pkt. 7 ovenfor

18 Virksomheden og/eller universitetets manglende opfyldelse af oplysningspligten efter jf. 8 ovenfor Virksomhedens afbrydelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som de øvrige parter fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre Virksomhedens undladelse af at give oplysninger om at have modtaget medfinansiering til samme aktiviteter fra offentlige kilder Virksomhedens forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer tilsagnets rette anvendelse i fare Virksomhedens ophør eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer tilsagnets rette anvendelse i alvorlig fare Om FI s øvrige beføjelser i anledning af misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. 13. Tvister Uoverensstemmelser om forståelsen og indholdet af nærværende aftalegrundlag kan indbringes for Rådet for Teknologi og Innovation, Bredgade 42, 1260 København K. 14. Overdragelse af tilskuddet til tredjepart Tilskuddet er knyttet til kandidaten og kan ikke overdrages til tredjepart under forløbet. For at sikre kandidaten midler kan FI i særlige tilfælde og kun efter anmodning overdrage tilskuddet til en anden virksomhed eller et andet universitet. Overdragelse af tilskuddet til tredjepart skal altid godkendes af FI.

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt. Introduktion til manualen

Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt. Introduktion til manualen Manual Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget Introduktion til manualen 21. oktober 2008 Denne manual har til formål at understøtte brugen af modelaftalen om

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen. Indholdsfortegnelse. 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Ansøgning og adgangskriterier.. 2

Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen. Indholdsfortegnelse. 1. Hvad er en ErhvervsPhD? Ansøgning og adgangskriterier.. 2 Notat Vejledning til ErhvervsPhD-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Ansøgning og adgangskriterier.. 2 3. Offentlige institutioner... 4 4. Tredjeparter 4 5. ErhvervsPhDprojekter

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Indhold. Vejledning om ErhvervsPhd 2015. Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Vejledning om ErhvervsPhd 2015 Indhold Om ErhvervsPhD...

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter

Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter OPI-AFTALE 1B Ikke-gensidigt bebyrdende aftale mellem én offentlig part og to eller flere private parter Version 4. december 2012 [OFFENTLIG PART] [PRIVAT PART 1] [PRIVAT PART 2] OPI-Lab og Living Lab

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. september 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. ErhvervsPhD-forløb

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt,

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt, MILJØstyrelsen Standardvilkår af september 2014 for modtagelse af tilskud til miljøeffektiv teknologi i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere