Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport"

Transkript

1 Stiplan offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST

2 Stiplan Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj

3 Indhold Forord 5 Planens indhold 7 Hovedstinettet 8 Trafikuheld med bløde trafikanter 10 Cyklister i Ringsted Kommune 11 Målsætninger 13 Indsatsområder 14 Det videre arbejde 19 Stiplanen i høring 20 3

4 4 Ringsted Kommune - Stiplan 2010

5 Forord Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og fra arbejde, er 30 % lavere end blandt folk, der aldrig cykler. På landsplan svarer det til, at over dødsfald hvert år kunne spares, hvis alle cyklede jævnligt. Manglende motion hos skolebørn er årsag til overvægt, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og kolesteroltal samt insulinfølsomhed. Skolebørn, der cykler til og fra skole, er generelt i 10 % bedre form, end andre skolebørn. Det vil sige, at de har lavere risiko for at blive syge både som børn og senere som voksne. Vores trafik- og motionsvaner grundlægges allerede i skolealderen, så derfor er det vigtigt, at skolebørn vænner sig til, at motion " blandt andet cykelture " er en del af dagligdagen. Foruden et længere liv og mere velvære kan jævnlige cykelture være med til at mindske biltrafikken og CO 2 -udslippet. Ringsted Kommune har derfor et mål om, at flere ture bliver foretaget på cykel frem for i bil. Det skal denne stiplan skabe fokus om og bidrage til. Byrådet har desuden et rekreativt mål med stiplanen, der handler om at få skabt et sammenhængende stinet i hele kommunen, som kan give adgang til de naturskønne områder i kommunen. Byrådet ser det som en vigtig opgave at støtte borgernes egen indsats og ansvar for et sundt liv ved at sørge for et sammenhængende net af stier, vandreruter og andre motionsmuligheder i det åbne land. Ringsted Kommune takker alle, der har ydet et bidrag i tilblivelsen af Stiplan 2010! God læselyst! Niels Ulrich Hermansen Borgmester 5

6 6 Ringsted Kommune - Stiplan 2010

7 Planens indhold Planens indhold Stiplanen er udarbejdet i et fællesskab mellem kommunens administration, politikerne og ikke mindst borgerne. Med i arbejdsgruppen har desuden været et af kommunen nedsat Trafiksikkerhedsråd med repræsentanter fra udvalgte interessegrupper. Derfor er denne plan et fælles dokument, der beskriver retningslinjerne for det fremtidige arbejde med at udbygge stinettet og få flere til at benytte cyklen. Arbejdet med stiplanen har omfattet kortlægning af hovedstinettet, analyse af trafikuheld med bløde trafikanter samt undersøgelser af borgernes og elevernes cykelvaner og holdninger til det nuværende stinet i kommunen. Stiplanen er udarbejdet sideløbende med en trafiksikkerhedsplan. Foruden de to planer er der udarbejdet to baggrundsrapporter, hvori de løbende resultater er beskrevet. Kommunens borgere har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af både stiplanen og trafiksikkerhedsplanen. Der er gennemført to store undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege steder, hvor de føler sig utrygge i trafikken, samt tage stilling til spørgsmål om cykling og stinettet i kommunen. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor eleverne har haft mulighed for at udpege utrygge steder i trafikken og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. 7

8 Hovedstinettet Hovedstinettet Hovedstinettet i kommunen er kortlagt i forbindelse med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen. I hovedstinettet indgår primært trafikstier. Det vil sige stier, der anvendes til skoletrafik og bolig-arbejdsstedstrafik, samt de væsentligste stisystemer og stier langs veje. Lokale og interne stier i fx boligområder indgår derfor som udgangspunkt ikke. Hovedstinettet i Ringsted Kommune. 8

9 Stinettet er inddelt i fem stiklasser med følgende betegnelser: Separat sti med fast belægning - omfatter stier i eget tracé med fx asfaltbelægning Separat sti med løs belægning - omfatter stier i eget tracé med fx grusbelægning Cykelsti langs vej - omfatter både cykelstier afgrænset fra kørebanen med kantsten eller rabat samt cykelbaner med cykelsymboler Kantbane - omfatter veje med afmærket kantbane Sti ad lokalvej/fartdæmpet vej - omfatter veje uden stianlæg eller afmærkning for cyklister men med forventede lave hastigheder for biltrafikken. I det sammenhængende hovedstinet i Ringsted by er der enkelte steder med huller i stinettet, hvor der mangler stier. Disse steder er angivet med sort markering på kortet. I landområderne er der stier langs gennemfartsvejene og enkelte steder langs nogle af de mindre landeveje i forbindelse med skoledistrikterne. Hovedstinettet både følger og krydser de overordnede veje. De væsentligste stikrydsninger, hvor hovedstinettet krydser trafikvejnettet, er udpeget på kortet. Ikke alle disse steder er stikrydsningerne udført trafiksikkert. Fremover er det hensigten, at indsatsen for at sikre god fremkommelighed og trafiksikkerhed for de bløde trafikanter blandt andet skal koncentreres her. Hovedstinettet i Ringsted By. 9

10 Trafikuheld med bløde trafikanter Trafikuheld med bløde trafikanter Gruppen af fodgængere, cyklister og knallertkørere benævnes ofte bløde trafikanter. I den femårige analyseperiode har politiet registreret i alt 108 uheld på Ringsted Kommunes veje, hvor mindst én blød trafikant har været involveret. Det svarer til, at bløde trafikanter er involveret i 30 % af uheldene på kommunevejene. Det er i høj grad de uheld, hvor der forekommer personskade, at de bløde trafikanter er involveret i. Således udgør de bløde trafikanter cirka halvdelen af de trafikanter, der kommer til skade i trafikken. 12% Personbil 33% Varebil 19% MC og knallert 45 Knallert Cykel 8% 17% Fodgænger 11% Dræbte og tilskadekomne trafikanter i trafikuheld på kommunevejene i Ringsted Kommune i den femårige periode Det er hovedsageligt biler og varebiler, der er den anden part i uheldene med de bløde trafikanter. Omkring halvdelen af uheldene, hvor mindst én blød trafikant er involveret, sker i kryds. 1% Personbil 2% 4% 5% 6% Varebil Lastbil 6% Bus 14% Motorcykel eller knallert 45 64% Anden blød trafikant Eneuheld Andet De øvrige trafikanter der er indblandet i uheldene med mindst én blød trafikant involveret. Uheldsanalysen indikerer, at der er behov for at få udbygget og forbedret stinettet, så de bløde trafikanter kan færdes sikkert og trygt. Der er desuden behov for at arbejde med, hvordan kryds udformes, så uheld med bløde trafikanter mindskes. I alt er 18 cyklister og 17 knallertkørere kommet til skade i trafikken i perioden Fordelingen over de enkelte år ses i skemaet I alt Cyklister Knallertkørere Antallet af tilskadekomne cyklister og knallertkørere (knallert-30) fordelt over den femårige analyseperiode. 10

11 Cyklister i Ringsted Kommune Cyklister i Ringsted Kommune I en spørgeundersøgelse på internettet er borgerne i Ringsted Kommune blevet stillet nogle spørgsmål omhandlende deres cykelvaner og deres holdning til stinettet i kommunen. Undersøgelsen viser, at cirka 75 % benytter cyklen ugentligt i sommerhalvåret, mens de resterende 25 % benytter cyklen meget sjældnere. I vinterhalvåret er det cirka 60 %, der benytter cyklen ugentligt, og 40 %, der benytter den sjældnere. 10% 25% Til/fra arbejde Til/fra fritidsaktiviteter 25% Til/fra indkøb Til/fra skoler/institutioner Benytter ikke cyklen 27% 13% Undersøgelsen viser desuden, at cyklen benyttes til mange forskellige rejsemål. Det vil formodentlig sige, at den benyttes, når det lige passer ind fx i kombination med bilen eller et andet transportmiddel. Cyklen anvendes som det primære transportmiddel blandt 25 % af deltagerne i spørgeundersøgelsen. Meninger om stinettet Borgerne har givet deres holdning til nogle forskellige forhold ved stinettet, og besvarelserne fra spørgeundersøgelsen kan ses på figuren. Den største utilfredshed med stinettet vedrører mulighederne for at krydse de store veje samt omfanget af stier i kommunen. Derimod er der en rimelig tilfredshed med belægningen og belysningen på det nuværende stinet. Borgerne har svaret, at især flere cykelstier, bedre plads til cyklisterne på vejene samt bedre muligheder for at krydse de store veje er nødvendigt for at få flere til at cykle. Borgernes angivelse af hvilke ture, de oftest benytter cyklen til. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utilfreds/meget utilfreds Hverken-eller Tilfreds/meget tilfreds Borgernes vurdering af forskellige forhold ved stinettet i kommunen. 11

12 Skoleelevernes transportvalg Eleverne og forældrene på vegne af de mindste skolebørn i Ringsted Kommune er også blevet hørt i en spørgeundersøgelse på internettet. Eleverne er blandt andet blevet spurgt til deres transportvalg, når de færdes til og fra skole. Undersøgelsen viser, at 60 % af eleverne går eller cykler til og fra skole i dag. Når eleverne spørges til, hvordan de helst vil transportere sig, svarer cirka halvdelen af dem, der i dag køres, at de hellere vil cykle eller gå. Elever som svarer, at de ikke må færdes alene til skole, bliver oftest transporteret i bil til skole. Blandt disse elever/ forældre svarer lidt over halvdelen, at de vil foretrække, at transporten til skole kunne foregå på cykel. Der må således være et potentiale for at få flere elever til at cykle til skole, hvis de rette virkemidler introduceres, og skolevejene gøres trygge. 12

13 Målsætninger Målsætninger Kommunens overordnede mål med en stiplan er at få skabt et sammenhængende stinet i hele kommunen, der imødekommer gode og trafiksikre stier ved skolerne og giver adgang til de naturskønne områder i kommunen. Kommunen vil forsøge at nå den overordnede målsætning ved at arbejde med tre konkrete og målbare målsætninger: 1. Målsætning for trafiksikkerhed Antallet af cyklister og knallertkørere (knallert-30), der kommer til skade i trafikken, skal reduceres: - med mindst 25 % i og med mindst 50 % i 2020 i forhold til et gennemsnit af årene (begge år inklusiv) Konkret svarer det i 2014 til højst 2 tilskadekomne cyklister og 2 tilskadekomne knallertkørere. I 2020 svarer det til højst 1 tilskadekommen cyklist og 1 tilskadekommen knallertkørere. 2. Målsætning for skoleelever 70 % af alle skoleelever cykler eller går til og fra skole i 2014 i forhold til Målsætning for antallet af cykelture Antallet af cykelture på fem udvalgte strækninger skal forøges med 25 % i 2014 i forhold til De fem steder, hvor der udføres tællinger af cykeltrafik, er: Nordre Ringvej på motorvejsbroen Vestervej ved Korsevænget Køgevej ved Dagmarsgade Næstvedvej på jernbanebroen Rønnedevej på jernbanebroen Stederne er valgt ud fra, at det er vigtige cykelruter for både skoletrafik og cykelpendling. Kommunen vil gentage tællingerne af cykeltrafikken, så det er muligt at bedømme, om vi er på vej mod målet. 13

14 Indsatsområder Indsatsområder Målsætningerne skal nås ved at arbejde med tiltag inden for fire udvalgte indsatsområder. Målsætning 1 Trafiksikkerhed 2 Skoleelever 3 Antal cykelture Forbedring og udbygning af et sammenhængende hovedstinet x x x Cyklisters og knallertkøreres sikkerhed i kryds x x Holdningsbearbejdning og adfærdspåvirkning x x x Organisatoriske tiltag x x x De indsatsområder der skal føre til opfyldelse af hver enkelt målsætning. Indsatsområde 1 - Sammenhængende hovedstinet Et sammenhængende hovedstinet skal have til formål: at skabe forbindelse mellem de større rejsemål og kvarterer i Ringsted by og Benløse, så særligt skolebørn kan færdes sikkert og trygt. at skabe forbindelse mellem bysamfundene i landområdet, hvor der er et særligt behov for stifaciliteter fx inden for et skoledistrikt, så bløde trafikanter kan færdes sikkert og trygt i landområdet. at skabe forbindelse til de omkringliggende kommuner langs de overordnede trafikveje For at hovedstinettet kan opfylde alle disse kriterier, skal der arbejdes på, at hovedstinettet udbygges med nye stier og krydsningsmuligheder, men samtidig er der også behov for, at det eksisterende hovedstinet forbedres. Det er hensigten, at hovedstinettet er trafiksikkert. Det betyder, at stinettet foregår ad cykelstier eller cykelbaner, men mindre lokalveje med lave trafikmængder og fartdæmpning kan også være en del af stinettet. Enkelte strækninger med kantbaner indgår også på nuværende tidspunkt i hovedstinettet, men som udgangspunkt er der behov for at forbedre hovedstinettet disse steder med mere sikre og trygge stifaciliteter. 14

15 En god komfort på hovedstinettet er vigtigt for at få flere til at cykle og for at øge sikkerheden. Det drejer sig om belægningen, belysningen og renholdelsen af stierne. Belægningen og belysning på stierne skal have en acceptabel standard, og alle stier, som indgår i hovedstinettet, bør være asfalterede og belyste. Ny belægning på stier skal prioriteres lige så højt som på veje. sikkerhed og fremkommelighed for cyklisterne. Snerydning og glatførebekæmpelse af hovedstinettet skal derfor prioriteres, og renholdelse af hovedstinettet skal ske efter behov. Det er i den forbindelse hensigten, at der ikke ligger glasskår, store mængder blade og anden snavs på hovedstinettet. Manglende snerydning eller fejning af stier betyder ofte, at stierne kun benyttes i begrænset omfang. Til gengæld vil velfungerende renhold af stierne forbedre både komfort, Eksisterende hovedstinet med behov for forbedringer Forbedring af de steder hvor hovedstinettet er udført med kantbaner, fx på Næstvedvej og Køgevej i Ringsted. Flere borgere peger også på, at forbindelsen mellem Benløse og Ringsted kan forbedres, fx tunnellen ved Ringstedet og stikrydsningerne på Kaserne Parkvej og Nørregade. Nye stier I kortlægningen er påpeget nogle umiddelbare huller i hovedstinettet i Ringsted by. Disse manglende stier skal etableres, for at stinettet kan blive sammenhængende. Der ud over kan udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder skabe et behov for at udbygge stinettet. Fx kan det være relevant at se på, om der er behov for en ny stikrydsning af motorvejen imellem de to eksisterende motorvejsbroer, idet bolig- og erhvervsområder udvikles lige nord og syd for motorvejen. I landområderne er der også mange steder, hvor bysamfund ikke er bundet sammen af stisystemer. I spørgeundersøgelsen er borgerne kommet med mange forslag til nye stier både i Ringsted by og i landområderne. Fx er der mange, der peger på et behov for nye stier mellem Gyrstinge og Ørslevvester og mellem Jystrup og Egemosen på Egemosevej. Endvidere ønsker mange cykelsti på Bjergbakken i Ringsted. Hovedstinet ad lokalveje i Ringsted by Hvor hovedstinettet i Ringsted by forløber ad lokalveje bør der etableres hastighedszoner med fartdæmpende foranstaltninger. Eksempler på konkrete tiltag for at skabe et sammenhængende hovedstinet. 15

16 Indsatsområde 2 - Sikkerhed i kryds Uheldsanalysen viste, at omkring halvdelen af alle uheld med bløde trafikanter sker i kryds. Der er derfor et særligt behov for som minimum på hovedstinettet at gennemgå og forbedre krydsene med henblik på at skabe sikre løsninger for bløde trafikanter. Indsatsen skal fokuseres på cykler og knallerter. En række fysiske forhold skal gennemgås med henblik på at sikre, at de fysiske forhold lever op til de trafiksikkerhedsmæssige anbefalinger. Højresvingsuheld udgør en af de hyppigst forekomne uheldsituationer med lette trafikanter. Tiltag der reducerer disse uheld skal derfor prioriteres. Det gælder fx tilbagetrukne stopstreger og afmærkning af cyklisternes areal i kryds. Tilbagetrukne stopstreger I flere kryds i Ringsted by er der ikke udført tilbagetrukne stopstreger for bilerne. De signalregulerede kryds skal derfor gennemgås, og stopstreger skal trækkes tilbage, hvor det ikke er tilfældet. Afmærkning af cyklisternes areal Behovet for afmærkning af cyklisternes areal i kryds skal gennemgås med henblik på at sikre, at cyklisterne er tydelige for de øvrige trafikanter. Det gælder både i signalregulerede kryds og vigepligtskryds, hvor der er mange højresvingende biler. Fokus på krydsningspunkter uden signalregulering eller andre fysiske foranstaltninger De steder, hvor hovedstinettet krydser trafikvejene, skal der på sigt som minimum være udført sikre stikrydsninger. I kortlægningen er der peget på 16 steder, hvor dette ikke er tilfældet. Der kan desuden være et behov for at forbedre nogle af de krydsningspunkter, hvor der er udført stikrydsninger, men hvor løsningen ikke er tilstrækkelig eller virker helt efter hensigten. Eksempler på konkrete tiltag for at øge sikkerheden for cykler og knallerter i kryds. 16

17 Indsatsområde 3 - Holdningsbearbejdning og adfærd Trafikanternes holdning og adfærd i trafikken kan påvirkes gennem forskellige tiltag, der enten kan være rettet mod at få flere til at cykle eller at få trafikanterne til at færdes mere sikkert. Trafikanterne kan påvirkes gennem blandt andet kampagner og undervisning. Skoleeleverne er de mindst erfarne i trafikken og kan ikke altid opnå det sammen overblik i trafikken som voksne trafikanter. Eleverne færdes samtidig ofte som lette trafikanter, der har større risiko for at komme til skade, og derfor er det vigtigt at gøre en indsats for denne aldersgruppe. Kommunen vil tage initiativ til undervisning af eleverne på alle folkeskolerne omkring adfærd i trafikken. Kampagner kan have til formål at oplyse trafikanterne om deres ulykkesrisiko eller vejlede dem i at færdes mere trafiksikkert. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne generelt viser større hensyn i trafikken. Kampagner kan også være rettet mod at få flere til at cykle. I Ringsted vil kampagneindsatser for at få flere til at cykle være nødvendigt for at nå de opstillede mål. Kommunen deltager allerede i landsdækkende kampagner som Vi cykler til arbejde, Alle Børn Cykler samt Store Cykeldag. Disse kampganer vil kommunen fortsat deltage i. Uheldsanalysen viste endvidere, at der er behov at gennemføre kampagner og undervisning rettet mod forskellige temaer i forhold til trafiksikkerhed. Her kan kommunen også deltage i landsdækkende kampagner, men kommunen kan også udarbejde egne kampagner, hvilket dog er mere ressourcekrævende. Kommunens deltagelse i kampagner bør følges op af politikontrol. Tema Skoleelever Cykelfremme Unge trafikanter (16-24 år) Ældre trafikanter (over 64 år) Spirituskørsel (særligt (særligt knallertkørere) Brug Brug af af hjelm hjelm Forslag Forslag til indsats til indsats Undervisning Kampagner Kampagner, undervisning Kampagner, undervisning Kampagner Kampagner Kampagner Kampagner Forslag til holdningsbearbejdende tiltag. 17

18 Indsatsområde 4 - Organisatoriske tiltag De organisatoriske tiltag er en del af kommunens daglige arbejde med stiplanen i forhold til at sikre opfyldelse af de opstillede mål. De organisatoriske tiltag omfatter blandt andet udarbejdelse af trafikpolitikker på alle kommunens skoler, herunder indgå i en dialog med skolerne om elevers og forældres adfærd foran skolerne, hvor der nogle steder er kaotiske forhold om morgenen. Andre tiltag er systematisk trafiksikkerhedsrevision og -inspektion af nye og eksisterende veje og stier. For at fremme cykeltrafikken kan kommunen udarbejde et cykelregnskab, hvori de fem udvalgte strækninger for cykeltællinger indgår. Tema Skoletrafik Tema Nye vej- og stiprojekter Skoletrafik Nye veje- og stiprojekter Eksisterende veje og stier Eksisterende veje og stier Cykelfremme Cykelfremme Samarbejde internt og eksternt Samarbejde internt og eksternt Forslag til indsats Trafikpolitikker på alle kommunens skoler Forslag til indsats Trafiksikkerhedsrevision Trafikpolitikker på alle kommunens skoler Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje og stier med Trafiksikkerhedsrevision fokus på mindre tiltag, som gennemføres over længere strækninger. Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje og stier med fokus på mindre tiltag, som gennemføres over længere strækninger Udarbejdelse af et cykelregnskab. Udarbejdelse af et cykelregnskab Målrettet samarbejde internt i kommunen fx med børne- og kulturforvaltningen Målrettet omkring samarbejde skoletrafikken internt i kommunen og undervisning fx med børne- og af skoleelever kulturforvaltningen og med sundhedsforvaltningen omkring skoletrafikken i forhold og til undervisning at af fremme cykeltrafik. skoleelever og med sundhedsforvaltningen i forhold til at fremme med cykeltrafik. eksterne aktører i forhold til cykeltrafik, fx Samarbejde sogneforeningerne, Samarbejde LAG med Ringsted, eksterne Dansk aktører Cyklist i forhold Forbund til cykeltrafik, fx sogneforeningerne, LAG Ringsted, Dansk Cyklist Forbund og og politiet. politiet Forslag til organisatoriske tiltag. 18

19 Det videre arbejde Det videre arbejde Stiplanen udgør grundlaget for de kommende års forbedringer af cyklisters og knallertkøreres forhold i Ringsted Kommune. Planen beskriver de indsatser, der i første omgang skal arbejdes med for at flere borgere fremover kan komme til at cykle sikkert og trygt i trafikken. Nogle projekter vil blive udført i forbindelse med den løbende drift. Det gælder fx ændret afmærkning i kryds samt forbedret belægning og renholdelse. Projekter, der skal skabe en holdnings- og adfærdsændring, fx kampagner og undervisning, skal gentages år for år for at have en god effekt. Det næste skridt i den overordnede proces er, at stiplanen skal vedtages politisk. Herefter skal der konkretiseres projekter inden for de fire indsatsområder, fx udbygning og forbedring af stinettet, udarbejdelse af trafikpolitikker samt kampagner. Der skal så afsættes midler til projekterne, og endelig skal nogle af projekterne godkendes af politiet eller koordineres med andre samarbejdspartnere. I nogle tilfælde hænger projekterne sammen med projekterne i Trafiksikkerhedsplan I de tilfælde skal projekterne koordineres. 19

20 Stiplanen i høring Stiplanen i høring Dette forslag til stiplan er i høring i perioden 6. juli 30. september Den 24. august inviterer Ringsted Kommune til et borgermøde, hvor både planforslaget for trafiksikkerhedsplanen og dette planforslag for stiplanen bliver præsenteret. Der vil under borgermødet være mulighed for at diskutere de enkelte emner i planen. Spørgsmål og kommentarer til stiplanen modtages på nedenstående adresse. Ringsted Kommune Drift og Forsyning Rønnedevej Ringsted Att.: Birgitte K. Jensen Telefon:

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

UDKAST. Ringsted Kommune. Stiplan - offentlige cykel- og gangstier til transport. Teknisk baggrundsrapport 6. april 2010 SC/tvo/jvl

UDKAST. Ringsted Kommune. Stiplan - offentlige cykel- og gangstier til transport. Teknisk baggrundsrapport 6. april 2010 SC/tvo/jvl UDKAST Ringsted Kommune Teknisk baggrundsrapport 6. april 2010 SC/tvo/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortlægning af hovedstinettet... 4 3 Uheld... 7 4 Borger- og skolevejsundersøgelse... 9

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

# # # # ! " # # # " # $ % " " # & ' ( # ) * * + , " (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #.

# # # # !  # # #  # $ %   # & ' ( # ) * * + ,  (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #. !"!"# $% $#&!' ( )* )$# +!$!,)!( $#&!' ( )*)$# +!$!"!-! $#&!' ( )*)$ # "!!-!$# +!$ $%" "!.$-!-# $#&!' ( )*)$# +!$ &' (!,)!)!$#&!' ( )*)$# +!$ )* * +!%!/)*!))*#))$," (!- $0 ) - $ -.'! & $# (+!' ( $# +!$0

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011

Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011 Referat, møde i Trafiksikkerhedsrådet 8. februar 2011 Kl. 17.00 19.30. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser 4. Høringssvar og bemærkninger til Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere