Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)"

Transkript

1 Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens Boulevard København V

2 Navn, hjemsted, forretningsår 1. Foreningens navn er Kranfabrikantforeningen (KFAF). 2. Foreningens hjemsted er København. 3. Foreningen er oprettet den 10. februar Foreningsåret er kalenderåret. 5. Foreningens arbejdsrammer er nedfældet i: a. Nærværende vedtægter. b. Betingelser for levering og montering af kraner. c. Betalingsbetingelser ved levering og montering af kraner. Foreningens formål er Som brancheforening at virke som koordinator og samlingspunkt for medlemmerne for derigennem at højne branchens standard samt skabe fasthed bag branchens ønsker og muligheder, såvel over for myndigheder som kunder. 2. At være branchens fællesorgan i alle spørgsmål af kranteknisk art for tilsvarende foreninger, institutioner og offentlige myndigheder i ind- og udland. Medlemskab Ethvert firma, som ved at levere, montere og/eller servicere kraner og andet løftemateriel kan dokumentere sin berettigede interesse i at være medlem, kan optages i foreningen. Anmodning om optagelse stiles til foreningens bestyrelse, der kan godkende optagelsen, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Ved optagelse i KFAF betales et indskud, som tilfalder foreningen. 2. Et medlem kan ved en bestyrelsesbeslutning udelukkes, når medlemmet har gjort sig skyldig i grov misligholdelse af foreningens vedtægter. Beslutning om udelukkelse af et medlem meddeles ved anbefalet brev fra bestyrelsen, og medlemmet har ret til at gøre indsigelse mod denne beslutning på førstkommende

3 - 3 - medlemsmøde. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse af et medlem kan forkastes, når mindst 3 af de øvrige medlemmer stemmer imod. 3. Der sker ingen kontingentrefusion for medlemmer, der udelukkes af foreningen. Medlemmers rettigheder og pligter Alle foreningens medlemmer har samme rettigheder og pligter. 2. Til opnåelse af den under 2 nærmere beskrevne målsætning tjener følgende foranstaltninger: a. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de vedtagelser, som er truffet af bestyrelsen på foreningens vegne og de beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen eller et medlemsmøde. b. Medlemskab af KFAF forhindrer ikke samarbejde med tredjepart, forudsat et sådant samarbejde ikke går ud over loyalitetsforhold til andre KFAF-medlemmer. c. Bestyrelsen kan på KFAF s vegne iværksætte tekniske forundersøgelser og udviklingsprojekter, herunder markedsundersøgelser, som af samtlige bestyrelsesmedlemmer skønnes at være af almen branchemæssig interesse. Alle udgifter til sådanne arbejder betales af KFAF, og resultaterne er tilgængelige for samtlige medlemmer. Foreningens organer Foreningens organer er Generalforsamling Bestyrelse Sekretariat. Generalforsamling a. Inden for de første 6 måneder efter hvert enkelt foreningsårs udløb indkalder bestyrelsen via sekretariatet skriftligt til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Stedet for afholdelse af møde bestemmes af bestyrelsen. b. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

4 Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab. 4. Fastlæggelse af budgetter samt indskud og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt. c. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. d. Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 3 af foreningens medlemmer fordrer dette. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes med anbefalet brev senest 5 arbejdsdage efter sekretariatets modtagelse af anmodning herom. Indkaldelsesvarslet er 14 dage. e. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal tilgå foreningens sekretariat senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til behandling på en ekstraordinær generalforsamling skal tilgå sekretariatet samtidig med anmodning om indkaldelse til generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes som bilag til indkaldelsen. f. Medlemmer må for at kunne udøve stemmeret på generalforsamlingen have meddelt foreningens sekretariat hvilken person eller hvilket andet medlem, der ved fuldmagt kan stemme på medlemmets vegne. Generalforsamlingens beslutninger skal nedfældes i et referat, som underskrives af dirigenten og udsendes til samtlige medlemmer. g. Et medlem, som ved generalforsamlingens beslutning ønskes ekskluderet, kan hverken selv eller gennem fuldmagt til et andet medlem benytte sin stemmeret. Det samme gælder, når der skal tages bestemmelse om, hvorvidt bestyrelsen skal gøre krav gældende over for et medlem.

5 Afstemningsregler a. Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal, dog skal forslag om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning vedtages af ¾ af de stemmeberettigede medlemmer. b. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, og som har foretaget den i 6 litra f nævnte anmeldelse. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Et medlem kan kun afgive 1 (en) stemme i henhold til fuldmagt. Bestyrelsen 8. a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 personer. b. Et bestyrelsesmedlems funktionsperiode varer 1 år. Hvervet er et tillidshverv. Genvalg er mulig. c. På anfordring af et bestyrelsesmedlem skal der indkaldes til bestyrelsesmøde. d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer/suppleanter er til stede. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. e. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslaget afslået. Det er muligt at foretage skriftlig, telefonisk, telefax- eller telexafstemning, hvis intet bestyrelsesmedlem modsætter sig en sådan afstemning. I alle tilfælde skal resultatet nedfældes skriftligt og tilsendes alle bestyrelsesmedlemmerne. Medlemsmøde Bestyrelsen kan, når den ønsker det, indkalde til almindeligt medlemsmøde med 14 dages skriftligt varsel. 9.

6 - 6 - Medlemsmøde kan med almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer træffe beslutninger om emner, som fremgår af den i indkaldelse til medlemsmødet anførte dagsorden. Bestyrelsens mæglingsvirksomhed 10. Såfremt der opstår en konflikt mellem 2 eller flere medlemmer, påhviler det bestyrelsen at optage forhandling med parterne og søge at mægle mellem disse. Kan der ikke opnås en mindelig ordning, kan enhver af konfliktens parter med bindende virkning for de øvrige indbringe sagen for den i 10 anførte voldgiftsret. Voldgift 11. Uoverensstemmelser mellem medlemmerne vedrørende faglige eller kollegiale forhold eller mellem et medlem og foreningen, som ikke kan ordnes i mindelighed, jfr. 10, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med regler for behandling af sager ved den Almindelig Voldgiftsret i Danmark. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. Sekretariatet 12. a. Den daglige ledelse af foreningen sker over sekretariatet, som er pligtig til at gennemføre de af bestyrelsen og medlemsforsamlingen trufne beslutninger. b. Sekretariatet ledes af en af generalforsamlingen valgt institution eller person. Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 13. Revisor skal revidere regnskabsåret i overensstemmelse med god revisionsskik og foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt. Revisor skal ved påtegning på regnskabet bekræfte, at han har revideret dette. Om sin revision skal revisor afgive beretning til generalforsamlingen. Denne beretning skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

7 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen skal ske ved anbefalet brev til sekretariatet med 3 måneders varsel. Efter eventuel udmeldelse eller eksklusion hæfter den pågældende virksomhed over for foreningens øvrige medlemmer indtil 1 år efter virksomhedens udtræden for betaling af kontingent og indskud samt på lige fod med de øvrige medlemmer for alle de økonomiske forpligtelser, som måtte påhvile foreningen på det tidspunkt, hvor virksomhedens udtræden bliver effektiv. Medlemmer, der uanset af hvilken grund er udtrådt af foreningen forud for dennes eventuelle opløsning, har ikke krav på andel i foreningens eventuelle formue. Foreningens opløsning 15. Såfremt generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, udnævner generalforsamlingen en eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted. Likvidator(erne) skal afvikle foreningens aktiviteter og udføre generalforsamlingens beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle nettoformue. Når likvidator(erne) har afsluttet arbejdet, indkaldes der til en generalforsamling, på hvilken der aflægges afsluttende beretning og regnskab.

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere