I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne."

Transkript

1 I/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning Residualform Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform, falder man tilbage på de deklaratoriske regler om interessentskabet. I/S karakteristika 2 forhold er karakteristisk for interessentskabet Mindst 2 selskabsdeltagere (ellers er det ikke et selskab) Deltagerne hæfter personligt Solidarisk Principalt Bruttoandel Dvs. med hus og hjem. Én for alle og alle for én. Direkte hæftelse kreditor kan rette sit krav mod deltageren, uden først at rette krav mod selskabet. Kreditor kan søge sig fyldestgjort hos én enkelt deltager, for det fulde tilgodehavende. Deltagerne må herefter selv søger regres hos de øvrige deltagere. Ved 3 ejere der ejer ligeligt, der ejer man 1/3 af hvert aktiv. Man kan afskrive på hver enkelt aktiv, dvs. man kan i skat fratrække så meget som aktivet er falder i værdi. Nettoandel Fordele og ulemper Fordele Frihed Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne. Aftalefrihed, formløs stiftelse og likvidation, ingen kapitalkrav eller kapitalrekonstruktionskrav. Fri adgang til kapitaludtræk. Ledelse og beslutning Ledelsesorganerne kan tilpasses de konkrete behov, Enhver interessent har vetoret, - hvilket er den mest vidtgående minoritetsbeskyttelse Modstykket hertil er at såfremt der i selskabskontrakten er fastsat regler der skal afgøres af flertallet, kan minoriteten ikke gøre til eller fra. Der gælder en deklaratorisk loyalitetspligt. Ingen krav om offentlighed omkring selskabet, ingen regnskabskrav (dog: kapital-i/s er jf. ÅRL og LEV 8). Skattemæssigt I/S I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 1

2 Hver interessent kan vælge hvor meget han vil afskrive på sin ejerandel af de enkelte aktiver, og hvor meget han vil fratrække sin del af underskuddet i egne eller ægtefællens øvrige indtægter. Hver interessent bestemmer selv hvor stor del af udbyttet han vil lade indestå i selskabet, jf. virksomhedsskatteordningen til blot 25 % beskatning. Ejerandelens størrelse samt over- og underskudsfordelingen kan aftales. Tvangsmæssig udelukkelse ved væsentlig misligholdelse. Opsigelsesadgang for hver interessant. Ulemper Personlig hæftelse Ikke mulighed for differentieret hæftelse som ved K/S eller A/S, så blot enkelte deltagere hæfter personligt. Lavt beskattet overskud kan ikke anvendes til køb af aktier i andre selskaber idet man ellers ville kunne flytte lavt beskattet midler fra personselskaber til kapitalselskaber. Såfremt der købes aktier for disse midler skal midlerne først overføres fra virksomhedsskatteordningen til deltagerens privatøkonomi, så der sker beskatning her. Set med kreditors øjne Ingen krav om kapital => ulempe Ingen regnskabskrav => mindre gennemskuelighed Personlig hæftelse => fordel Anvendelsesområde Den retlige regulering Ingen særlig selskabslovgivning der regulerer I/S'et. Deklaratoriske regler formuleret på baggrund af domspraksis samt selskabsretlige og obligationsretlige principper. LEV, jf. dennes 1, stk. 1 og 2. 6 regler om selskabers navne: Må ikke krænke andres navne, må ikke vildlede og kun interessentskaber må anvende navnet samt forkortelsen I/S. 7 - regler om prokurafuldmagt: Kan meddeles af de fuldt ansvarlige deltagere eller af det ledelsesorgan, som er beføjet hertil. Prokuristen må handle og forpligte virksomheden i alle forhold vedrørende driften, dog må han ikke afhænde eller pantsætte fast ejendom. 8, jf. 3 - Kapitalinteressentskaber skal anmeldes til E & S. ÅRL: Dvs. hvis alle interessenter er kapitalselskaber, skal disse anmeldes. Krav om offentlighed og regnskaber indtræder. Interessentskaber skal ikke udarbejde eller offentliggøre regnskab. Kun kapital-i/s'er skal følge ÅRL, jf. dennes 3, stk. 1. Vælger et I/S frivilligt at udarbejde en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug (beregnet til forevisning ved ex opnåelse af kredit), skal reglerne for regnskabsklasse A følges, jf. ÅRL 3, stk. 2. I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 2

3 Stiftelsen Selskabskontrakten Stiftelse Stiftes ved aftale, evt. stiltiende pga. deres adfærd. Skriftlighed ikke nødvendig, men nyttigt. Formfrihed i dansk ret. Ikke afgørende, om ordet I/S anvendes overfor omverdenen. Det er nok, at navnene på flere personer nævnes i virksomhedsnavnet. Således en betragtning om hvad 3.mand kan forvente. Husk I/S er residualform. Stiftelsen skal anmeldes til E & S, der formidler oplysninger til det Centrale VirksomhedsRegister (CVR). Det er udelukkende et informativt register, - der er således ikke knyttet retsvirkninger til anmeldelsen. Selskabsindskud Det er dog et krav at alle I/S'er er registreret. Sanktion for ikke at registrere er sandsynligvis bøde. Modif: Hvis interessenterne er kapitalselskaber. En interessent må præstere et indskud: Kontantindskud, igangværende virksomhed, produktionsaktiver, fast ejendom, kreditværdighed og/eller stille sin arbejdskraft og ledelsesmæssige kapacitet til rådighed. Berigtigelse af indskud: Berigtigelse over ejerandele. Således at ejerandelsbrøken tilpasses forholdet mellem indskudene. Dette er uønskeligt på sigt, hvorfor dette bør frarådes. Berigtigelse over over-/underskudsfordelingen. Fordelingen af over-/underskud tilpasses forholdet mellem indskudene. Dette er uønskeligt på sigt, hvorfor dette bør frarådes. => Ordningen vil/bør typisk være tidsbegrænset. Over kapitalkontiene. (Det normale) Indskuddets nettoværdi krediteres (godskrives) på interessentens kapitalkonto. Forrentes denne konto, nogenlunde svarende til markedsrenten, er hans interesser tilgodeset. Arbejdskraft har ikke en sikker aktuel værdi kan ikke godskrives kapitalkontoen. Ejerandele Evt. ulige ejerandele eller over-/underskudbrøk. Bob bob. Ejerandelen ejerbrøken Bør aftales i en selskabskontrakt Ejerandele fremgår derfor ikke i regnskabet, da selve beløbet kan variere meget. Udfyldende deklaratorisk regel ligedeling af ejerandele. Selskabsretligt: Ejerandelen angiver den nettoandel, som tilkommer interessenten Dvs. andelen af I/S'ets samlede aktiver (bogførte og ikke-bogførte) fratrukket gælden og deltagernes kapitalkonti (egenkapitalen). Interessenten er ikke berettiget til at disponere over de enkelte konkrete aktiver. Først ved sin udtræden af selskabet har interessenten krav på at få sin andel af egenkapitalen udbetalt. En interessents særkreditor kan alene søge sig fyldestgjort i interessentens ejerandel. I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 3

4 Skjulte værdier og tab - (dvs. aktiver og passiver, der ikke fremgår af regnskabet) Medtages, fx værdistigninger på fast ejendom, for store regnskabsmæssige afskrivninger i forhold til den reelle værdi samt oparbejdet goodwill. Skjulte passiver Beløbet fratrækkes ejernes kapitalkonto. kan betyde, at en ejer skal betale for at komme ud af selskabet. Opgørelse af nettoandelen vil først blive relevant ved en deltagers udtræden (herunder likvidation) eller kreditorforfølgning. Skattemæssigt: Hver interessent anses for ejer af en bruttoandel af selskabet. Individuel adgang til skattemæssig afskrivning på dennes andel af hvert enkelt aktiv. Ligeledes avancebeskattes den enkelte interessent ved hel eller delvis overdragelse / afståelse af et aktiv (fast ejendom, maskiner, aktier, goodwill). Delvis overdragelse foreligger bl.a. ved en interessents udtræden, overdragelse af andelen (som kræver samtykke) og udlæg/konkurs. Over-/underskudsbrøk Fordelingen af selskabets løbende driftsmæssige resultater mellem deltagerne. Dvs. hvor stort et beløb, der skal krediteres (overskud) el. debiteres (underskud) i deltagernes kapitalkonti. Eks. oparbejdet goodwill, salg af omsætningsaktiver. NB! Vedrører tabet / gevinsten et anlægsaktiv, f.eks. tab ved tvangsauktion over en fast ejendom, eller salg af maskiner, skal avancen fordeles efter ejerandelene. Den udfyldende regel følger ejerandelene, dvs. ligedeling Kan man sammenligne indskuddene (f.eks ved kontantindskud), skal over-/underskudsbrøken nok fastlægges efter indskuddenes størrelse. Kapitalkonti En mellemregningskonto. De samlede kapitalkonto udgør interessentskabets egenkapital. Viser sammen med gælden hvordan selskabets aktiviteter er finansieret. Oprindelige og efterfølgende indskud krediteres, samt løbende overskud og værdistigninger på aktiver. Løn og løbende acontooverskudsandele krediteres også. Derimod debiteres løbende underskud, regnskabsmæssigt konstaterede værdifald samt de beløb, som interessenten hæver (privatforbrug). Bør aftales, i hvilket omfang man kan hæve på kapitalkontoen. I/S Indre forhold Ledelse Ledelsesretten ligger dels hos interessentmødet og dels hos den enkelte interessent. I/S-mødet kan afgøre alle spørgsmål Omfatter samtlige interessenter. Deklaratorisk UP: Afgørelser træffes i enighed hver interessent har vetoret (pga. personlig hæftelse). Ret og pligt til at deltage i ledelsen deklaratorisk regel Arbejde i øvrigt skal ligedeles. Må dog ikke overstige hvad med rimelighed kunne påregnes. Derudover er den enkelte interessent et organ i selv og tillagt individualbeføjelser en handleadgang I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 4

5 uden krav om forudgående forelæggelse på I/S-mødet: Dispositioner af ringe betydning (hensigtsmæssighedsbetragtning) Negotiorum gestio-tilfælde (undgå truende tab videre adgang end udenforstående) Lovpåbudte dispositioner (betale moms og skat) Sædvanlige dispositioner vedrørende den daglige drift Sædvanebestemte dispositioner (kan reelt ændre kontrakten) Vetobeføjelse overfor konkrete dispositioner, som en anden interessent i medfør af en individualbeføjelse vil foretage (men man kan ikke gøre beføjelserne illusoriske ved generelt at nedlægge veto). Selv passive interessenter må altid kunne modsætte sig ekstraordinære dispositioner. Personlig hæftelse særligt hensyn at tage til interessent. Yderligere indskud hæveadgang Interessenterne har hverken ret eller pligt til at foretage yderlige indskud. Enhver medinteressent kan modsætte sig at en anden interessent indskyder yderligere kapital. Kan som udfyldende regel hæve sin andel af selskabets regnskabsmæssige overskud på kapitalkontoen. Regres Medmindre overskuddet går til dækning af tidligere års underskud, eller kontrakten kræver, at kapitalkontoen holdes på et vist niveau. Vederlag for arbejde: En interessent kan ikke forlange særskilt vederlag for det arbejde, som han ifølge selskabskontrakten er pligtig at yde. En interessent vil normalt kunne kræve honorering for arbejde, der ligger uden for de i selskabskontraktens fastsatte og forudsatte forpligtelser. Betaler én interessent på selskabets vegne, har denne et regreskrav mod selskabet. (herunder, men ikke begrænset til, betaling af selskabskreditor jf. den principale og solidariske hæftelse) Såfremt selskabet ikke har midler kan han gå efter de andre interessenter efter over-/underskudsbrøken jf. princippet i GBL 2, stk. 2 om solidariske skyldforhold. Dvs. denne kan kræve hver interessent hans del. Hvis en deltager ikke kan betale, eller han ikke inden 14 dage betaler, kan de andre deltagere blive afkrævet deres forholdsmæssige del af hans gæld. Loyalitetspligt Tavshedspligt interne forhold, samt parternes forhold Pligt til at oplyse om økonomiske og personlige forhold, der har væsentlig betydning for I/S'et. Må ikke modtage særfordele fra medkontrahenter når han disponere på selskabets vegne. Forbud mod konkurrerende virksomhed Nye deltagere samt overdragelse af andel Optagelse af nye interessenter kræver samtykke fra samtlige interessenter. Overdragelse af en I/S-andel kræver samtykke fra samtlige interessenter. Modif: Større antal deltagere, se note 21, side 84. De nye interessenter indtræder som udgangspunkt i alle forpligtelser og rettigheder. Den nye interessent hæfter som udgangspunkt ikke for den gæld der bestod ved sin indtræden. Det kan afviges ved aftale. I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 5

6 Regnskab Enhver interessent kan kræve, at der udarbejdes regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, men han kan ikke kræve regnskabet revideret. Modif: Kvalificerede forhold kan begrunde revision. I/S Ydre forhold Legitimation Hver interessent har legitimation til at forpligte selskabet når dispositionerne er af naturlig og normal karakter. (såkaldt selskabssignatur) Naturlig i forhold til branchen og normal i forhold til selskabets størrelse. Dog bindes selskabet ikke, hvis medkontrahenten kendte eller burde kende overskridelsen af dispositionsretten. Selskabet kan også bindes efter de alm. fuldmagtsregler, f.eks. pga. stillingsfuldmagt. Legitimationen forpligter ikke blot selskabet, men også de andre interessenter. Hæftelse Ydre forhold Indre Forhold Krav opstået før indtræden Krav opstår under deltagelsen Krav opstået efter udtræden HR: Hæfter ikke U: Selskabsindskuddet (eget og indtrådt i andres) U: Forpligter sig ved aftale direkte overfor kreditor. HR: "Ansvar" U: Krav der ikke indgår i indtrædelsesstatus HR: Hæfter (også efter udtræden) HR: "Ansvar" (ikke efter udtræden) HR: Hæfter ikke U: Hæfter overfor faste kontraktspartnere, indtil disse modtager meddelelse om udtræden (forudsætningssynspunkt) HR: Intet ansvar Selskabskreditorerne har fortrinsret til midlerne i selskabet frem for de enkelte deltageres særkreditorer. Udtræden og udelukkelse Forhold hos selskabet eller de enkelte deltagere kan bevirke, at selskabssamarbejdet helt eller delvist må ophøre. Tidligere medførte en ophørsgrund likvidation, medmindre alle var enige eller kontrakten sagde noget andet. Det betød at man var nød til at misligholde kreditorerne, de ansatte osv. (side 87, note 24) I dag skal den udtrædende/udelukkede blot stilles, som var likvidation sket. Dvs. samme økonomiske udbetaling, ingen hæftelse overfor gamle kreditorer og ingen konkurrenceklausuler. Der skal udarbejdes en udtrædelsesbalance, hvor de skjulte værdier kommer frem i lyset (oparbejdet goodwill, værdistigninger). Ophørsgrundene kan påberåbes af hver enkelt deltager, jf. deres individualbeføjelser. Grunde, der er knyttet til selskabets forhold Selskabet er tidsbegrænset eller begivenhedsbegrænset Selskabsformålet er opfyldt Selskabsformålet er umulig at opfylde Selskabet mangler drifts- eller anlægskapital I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 6

7 Selskabet kan ikke kører rundt økonomisk NB! Vil typisk medføre selskabets likvidation. Grunde, der er knyttet til deltagerens forhold Interessentens død, umyndiggørelse eller uarbejdsdygtighed Interessentens konkurs eller betalingudygtighed Interessentens væsentlig misligholdelse af sine forpligtigelser NB! Vil typisk medføre en deltagers udtræden eller udelukkelse. Andre grunde Samarbejdsvanskeligheder, der ikke er grundet væsentlige misligholdelser Frivillig udtræden, f.eks. egen opsigelse af selskabssamarbejdet NB! Vil typisk medføre en deltagers udtræden eller selskabets likvidation. Udtræden En interessent kan opsige samarbejdet med rimeligt varsel, - pga. den personlige hæftelse. Nok 6 måneders varsel op til udløbet af et regnskabsår. Ved udtræden skal der laves en udtrædelsesbalance, der skal opgøre hvor meget den udtrædende skal have. Aktiver skal opskrives eller nedskrives til handelsværdien. Samtlige aktiver skal medregnes og de skjulte værdier skal huskes. Udelukkelse Ved væsentlig misligholdelse (eller død, konkurs, arbejdsudygtighed) kan enhver interessent kræve, at den misligholdende deltager skal udelukkes. Likvidation (fx ved opfyldelse af selskabsformålet eller samarbejdsumulighed) Selskabet kan kræves opløst af hver enkelt interessent med rimeligt kort varsel. HVIS de andre vil fortsætte, kan de forlange at den der vil opsige, udtræder, såfremt han ikke stilles ringere end ved en likvidation. Ved indtræden i et selskab kan man betale en brøkdel af de skjulte værdier. Disse kan godskrives på hans kapitalkonto, - da vil dette beløb tilsvarende komme ind i kassebeholdningen. Såfremt man ikke godskriver det på hans kapitalkonto, skal det ikke tilskrives i kassebeholdningen. Man kan også aftale at der ikke skal betales noget som helst. Fusion og spaltning Man kan i realiteten godt fusionere og spalte I/S selskaber. Om hvorvidt der foreligger et helt nyt selskab eller om det gamle stadig foreligger, det kommer an på hvorvidt det nye selskab ligger sig op af det gamle selskab. (Identitetsspørgsmålet) Skatteretlige forhold Interessentskaber er ikke et selvstændigt skatteretligt subjekt. Alle indtægter, udgifter, værdistigninger og værdifald skal derfor fordeles mellem deltagerne på deres selvangivelser. I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 7

8 Driftsrelateret Fortjeneste ved salg af omsætningsaktiver samt værdistigninger på oparbejdet goodwill. Driftsresultatet fordeles efter over/-underskudsbrøken. Anlægsrelateret Fast ejendom og produktionsapparat. Værdistigninger, der knytter sig til anlægsaktiverne, fordeles efter ejerbrøken. Den enkelte interessent bliver avancebeskattet (ved salg af aktiver) og beskattet af genvundne afskrivninger på sin bruttoandel af aktiverne. Skattemæssige fordele i forhold til kapitalselskaber Mere fleksibel efter deltagers enkelte behov. Underskud kan fradrages i deltagerens eller dennes ægtefælles anden indkomst. Dvs. statslig dækning af underskud med op til 63 % hvis der er andet positivt indtægt at fradrage i. Valgfrihed mht. afskrivning Hver deltager kan selv vælge, hvor store skattemæssige afskrivninger, han vil foretage. Virksomhedsskatteordning Valgfrihed mht. overskud Hver deltager kan selv vælge hvor stor en del af overskuddet han vil lade indestå i selskabet til 25 % beskatning (VSL forudsat). Valgfrihed mht. anvendelse af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen Når man trækker penge ud, beskattes med fradrag af den selskabsskat der allerede er betalt. Man udregner den skat man skal betale samlet, og trækker den allerede betalte skat fra. Dette skal udbybes... kommer senere! I/S - Personselskaberne samt valg af selskabsform 8

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S

P/S. Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning K/S P/S I/S P/S Opgaveløser: Lars Sommer Vejleder Jesper Frisgaard I/S K/S P/S I/S K/S K/S Etablering og omorganisering af virksomheder med flere direkte ejere en civil- og skatteretlig belysning I/S P/S I/S K/S

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Aktivitetsoverdragelse

Aktivitetsoverdragelse Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktivitetsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge sider

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A. og F.M.B.A.) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er grundlæggende revideret efter ændring af lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere