at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet."

Transkript

1 Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan Energistyrelsen til det enkelte tilsagn knytte vilkår, som er specifikt for det pågældende tilsagn. Det fremgår af bekendtgørelsen om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v., at tilskuddet helt eller delvist bortfalder, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes. Der henvises til bekendtgørelse nr af 13. november 2013 om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v., samt ændringer i bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 1170) og 20. november 2014 (BEK nr. 1219). I. Tilsagn om tilskud er betinget af: at tilsagnet accepteres. Ansøger skal skriftligt meddele Energistyrelsen, at tilsagnet og tilsagnsvilkårene accepteres. Den accepterklæring, der er vedlagt tilsagnet, skal benyttes. Accepterklæringen skal være Energistyrelsen i hænde senest 7 arbejdsdage efter, at ansøger har modtaget tilsagnet. Modtager Energistyrelsen ikke denne erklæring inden for denne frist, kan Energistyrelsen beslutte, at tilsagnet bortfalder. Energistyrelsen skal skriftligt underrettes, såfremt fristen ikke kan overholdes. Energistyrelsen kan dispensere fra tidsfristen efter ansøgning herom at ansøger afholder alle udgifterne til projektet (Energistyrelsen udbetaler tilskud efterfølgende). at ændringer i ejerforhold meddeles Energistyrelsen straks. at der ikke er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede formål, inden ansøger skriftligt har accepteret tilsagnet. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med udformning og dokumentation af tilskudsansøgningen. at det ansøgte projekt gennemføres som forudsat i ansøgningen og tilsagnet med dertil knyttede vilkår. Tilsagnet bortfalder, hvis projektet afviger fra dette, medmindre Energistyrelsen har givet skriftlig tilladelse hertil. at alle tilskudsberettigede arbejder udføres af momsregistrerede virksomheder. Dette gælder dog ikke eventuelt eget arbejde eller arbejde, der er momsfritaget i henhold til momsloven. at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. at tilskuddet er anvendt økonomisk forsvarligt til det angivne formål. at reglerne for opnåelse af tilskud i bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. er overholdt. I modsat fald kan tilskuddet kræves tilbagebetalt. Energistyrelsen Amaliegade København K Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr

2 halvårligt i projektperioden begyndende den xx.xx.xx at fremsende en statusrapport. Rapporten har fokus på, hvordan projektet følger den angivne projektplan, evt. aftalte ændringer i forhold til denne, herunder afvigelser fra tidsplanen og (hvis relevant) en handlingsplan til, hvordan projektet igen bringes i overensstemmelse med den angivne tidsplan. Rapporten sendes til tilknyttede sagsbehandler. at tilsagnsmodtager ved projektets afslutning foretager en slutrapportering. Slutrapporten skal udarbejdes i et rapportformat, hvor indholdet er formidlet på en sammenhængende måde. Rapporten må maksimalt fylde 10 sider plus bilag. Rapporten skal omfatte følgende elementer: Indholdsfortegnelse. Engelsk og dansk sammenfatning. Sammenfatningen omfatter en kort beskrivelse af projektets formål, projektets aktiviteter og konklusioner. Hver sammenfatning skal fylde 1-2 sider. Problemstilling. Beskrivelse af projektets formål. Beskrivelse af de aktiviteter, som er gennemført, samt det data som er tilvejebragt. Konklusion. Beskrivelse af de konklusioner og resultater, som projektet har ført til. Energistyrelsen kan, hvis særlige forhold taler herfor, dispensere for krav til udarbejdelse af slutrapport. Rapporten sendes til tilknyttede sagsbehandler. umiddelbart efter projektstart at partnerskabet udarbejder en kort projektbeskrivelse til Energistyrelsen webside, som fremsendes til Energistyrelsen. Projektbeskrivelsen opdateres efter projektets afslutning. Teksten skal følge de retningslinjer, fra Energistyrelsen som er vedlagt. at Energistyrelsen til enhver tid kan kræve yderligere oplysninger om projektets faglige og økonomiske status, eksempelvis i form af revisorpåtegnet opgørelse af projektets omkostninger på det pågældende tidspunkt. at tilsagnsmodtager ved projektets afslutning forelægger projektregnskab for Energistyrelsen. at de opnåede erfaringer, resultater, data m.v. fra projektet er offentligt tilgængelige, med mindre der indgås aftale med Energistyrelsen om noget andet inden projektet påbegyndes. at det ved offentliggørelse af projektets erfaringer og resultater eller ved omtale i pressen af projektet m.v. skal fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Energistyrelsen under Klimaog Energi og Bygningsministeriet. For projekter der får tilskud til offentlige ladestandere til elbiler er det et vilkår for tilsagn, at de støttede ladestandere indgår i offentligt tilgængelige fælles kort over offentlige ladestandere i Danmark, herunder med GIS kompatibelt data der muliggør dette. For projekter der får tilskud til offentlige ladestandere til elbiler er det et vilkår for tilsagn, at de støttede ladestandere skal være let tilgængelige og anvendelige for andre elbilbrugere. For projekter, hvor der indgår der indgår udvikling eller afprøvning af kommunikations- og datainfrastruktur for ladestandere og elbiler i relation til elmarkedet, elsystemet og Side 2/11

3 balancering af vedvarende energikilder ser Energistyrelsen gerne, at projektet deltager i EVCOM branchesamarbejdet, der omhandler etablering af standardiserede IT- og datasystemer bl.a. med henblik at elbiler kan opnå samfundsøkonomisk og privatøkonomisk gevinst af den vedvarende energi og markedsdeltagelse. Hvis projektet ønsker at samarbejde med EVCOM, kontaktes Energistyrelsen, som vil videreformidle kontakten til Energinet.dk eller Dansk Energi, som står for Branche Samarbejdet. Såfremt ovenstående vilkår ikke overholdes, kan Energistyrelsen forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt støtte. II. Ny ejer eller bruger indtræder i tilsagn om tilskud Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at en anden tilskudsberettiget myndighed, virksomhed, institution eller organisation indtræder i et allerede meddelt tilsagn i stedet for den oprindelige tilsagnsmodtager, også selv om projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være underskrevet af indehaverne eller de ansvarlige ledere for overdragende og indtrædende tilskudsmodtager. Overdragelsen er betinget af, at projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og som forudsat i tilsagnet. Den nye tilsagnsmodtager indtræder i de rettigheder og forpligtelser som fremgår af tilsagnet med dertil knyttede vilkår. III. Ansøgning om udbetaling Udbetaling af tilskuddet sker efter ansøgning. Der kan enten ansøges om udbetaling når projektet er afsluttet, eller undervejs i projektet i takt med at tilsagnshaveren har afholdt udgifterne (kaldet ratevis udbetaling). Tilskud udbetales til afholdte udgifter inden for rammerne af tilsagnsbeløbet og de i tilsagnet fastsatte regler for opgørelse af udgifter, som kan refunderes. Ansøgning om udbetaling sker ved indsendelse af ansøgningsskemaet "Ansøgning om udbetaling", som er vedlagt tilsagnet. I skemaet specificeres de afholdte projektudgifter. Udbetalingsansøgningen skal være fuldstændigt udfyldt, herunder være underskrevet af ansøgerens indehaver eller ansvarlige leder. Ansøgningen sendes til: Energistyrelsen Center for erhverv Partnerskaber til fremme af el- og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport Att: Michael Rask adresse: Af ansøgningen skal fremgå projektets J.nr. ( rateudbetaling. ) og om der er tale om slutudbetaling eller Tilskud kan udbetales ratevis eller ved projektets afslutning (slutudbetaling). Regler for hvordan der ansøges om ratevis udbetaling eller udbetaling ved projektets afslutning fremgår af punkt 1 og 2 nedenfor. Side 3/11

4 III.1. Ratevis udbetaling. Ved ratevis udbetaling kan udbetaling enten ske årligt for udgifter afholdt i det foregående kalenderår, eller når beløbet til udbetaling overstiger kr siden seneste udbetaling. Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra ansøger om, at projektet forløber som forudsat i tilsagnet. Det er endvidere en betingelse, at projektet efterfølgende gennemføres som forudsat i tilsagnet. I modsat fald kan tilskuddet kræves tilbagebetalt. Energistyrelsen kan beslutte, at en vis andel af tilskuddet først kan udbetales ved projektets afslutning efter reglerne i afsnit III.2 A. Ansøgning om udbetaling af 1. rate vedlægges følgende: projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma og dets CVR-nummer samt fakturabeløb. regnskab for eget arbejde (forbrug af egne timer samt timerate) i projektet. ansøgererklæring, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten ansøgererklæring, der er vedlagt tilsagnet, skal benyttes. revision af projektregnskab. Projektet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 199 af 28. februar 2014 (Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.) samt senere ændringer til bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 1171). Projektregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. For projekter, hvor ansøger/administrator er en institution, der revideres af Rigsrevisionen, se punkt IV. B. Ansøgning om udbetaling af yderligere ratevise udbetalinger (gælder ikke ved ansøgning af udbetaling af 1. rate): projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma og dets CVR-nummer samt fakturabeløb. kopi af ordrebekræftelser på foranstaltninger, der er omfattet af projektet. kopi af originale løn- og regningsbilag for afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Regningsbilagene skal opfylde de krav, der er anført nedenfor, se pkt. V.2. ansøgererklæring, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten ansøgererklæring, der er vedlagt tilsagnet, skal benyttes. Ved afslutning af et projekt, hvortil der er ydet ratevis udbetaling, skal der endvidere indsendes et samlet projektregnskab og en slutrapport omfattende de dokumenter og underkastet den revision, som fremgår af afsnit III.2, IV og V nedenfor. III.2. Udbetaling ved projektets afslutning. Ansøgning om udbetaling ved projektets afslutning foretages således: Side 4/11

5 C. Ansøgning om udbetaling af tilskud på under kr. Ansøgning om udbetaling vedlægges følgende: projektregnskab, se pkt.v.1. nedenfor. liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma og dets CVR-nummer samt fakturabeløb. kopi af ordrebekræftelser på foranstaltninger, der er omfattet af projektet. kopi af originale løn- og regningsbilag for afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Regningsbilagene skal opfylde de krav, der er anført nedenfor, se pkt. V.2. ansøgererklæring, hvilket er en erklæring underskrevet af tilsagnshavers indehaver eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten ansøgererklæring, der er vedlagt tilsagnet, skal benyttes. slutrapport for projektet, der beskriver projektforløbet og dets resultater. D. Ansøgning om udbetaling af tilskud på kr. eller derover. Ansøgning om udbetaling vedlægges følgende: projektregnskab, se pkt. V.1 nedenfor. liste over regnskabsbilag. På listen angives fakturanummer og -dato, det udførende firma og dets CVR-nummer samt fakturabeløb. regnskab for eget arbejde (forbrug af egne timer samt timerate) i projektet. ansøgererklæring, hvilket er en erklæring underskrevet af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder om, at projektregnskabet er rigtigt, og at projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Blanketten ansøgererklæring, der er vedlagt tilsagnet, skal benyttes. revision af projektregnskab Projektet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 199 af 28 februar 2014 (Bekendtgørelse om revision af projektregnskaber for tilskud i henhold til bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.) samt senere ændringer til bekendtgørelsen af 3. november 2014 (BEK nr. 1171). Projektregnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. For projekter, hvor ansøger/administrator er en institution, der revideres af Rigsrevisionen, se punkt IV. slutrapport for projektet, der beskriver projektforløbet og dets resultater. IV. Revision af projektregnskab. Ved aflæggelse af projektregnskab jf. pkt. III.2 ovenfor, skal det for tilskudsmodtagere, som i alt har modtaget tilskud på kr. eller derover til det pågældende projekt, ved revisionen afprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med det meddelte tilsagn og bekendtgørelse nr af 13. november 2013 om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. samt ændringer hertil i bekendtgørelse nr af 3. november 2014 og bekendtgørelse nr af 20. november Revisor skal påse, at der omkring forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt en betryggende og effektiv forretningsgang, der sikrer en korrekt bogføring, herunder at udgifterne vedrørende projektet holdes afskilt fra bogføringen af ansøgerens øvrige indtægter og udgifter. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Side 5/11

6 Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v., jf. Rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse 101 af 19. januar 2012). Ved aflæggelse af projektregnskab for projekter, som i alt har modtaget tilskud på under kr., skal der ikke ske revision. I stedet foretager Energistyrelsen bilagsgennemgang, jf. afsnit VI. For institutioner, der er undergivet revision efter lov om revision af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) 2, og for institutioner, hvis regnskaber revideres af Rigsrevisionen eller rigsrevisor i henhold til anden hjemmel, gælder der særlige regler i forhold til revision af regnskabet. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen. Ifølge 4 i lov om revision af statens regnskaber m.v. kan Rigsrevisionen direkte kræve forelagt til gennemgang regnskaber fra institutioner m.v., der modtager tilskud fra staten. Energistyrelsen kan forlange at der gennemføres revision af projektregnskabet i forbindelse med rateudbetalinger (altså ud over 1. rate). V. Krav til projektregnskab og løn- og regnskabsbilag. V.1. Projektregnskab I projektregnskabet anføres de afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Regnskabet skal være underskrevet af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder. Ved udbetaling vedlægges delregnskab for den del af projektet, hvortil der søges om tilskud. Regnskabet skal opdeles på de samme udgiftsposter, som er anvendt ved ansøgningen om tilskud, således at en sammenligning kan ske umiddelbart. Af regnskabet skal fremgå budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på de budgetposter, som lå til grund for ansøgningen om tilskud. Ansøgerens eventuelle egenfinansiering skal ligeledes fremgå. For lønomkostninger skal angives timeforbrug og timesatser. Finansieringsudgifter (renter, gebyrer mv.) kan ikke medtages i de tilskudsberettigede udgifter. I projektregnskabet modregnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter og indtægter, herunder fra afhændelse af udskiftede dele. Sker sådanne ændringer i projektforløbet, skal ansøger meddele Energistyrelsen dette. Energistyrelsen vil da kræve et eventuelt for meget udbetalt tilskudsbeløb tilbage. Der udbetales ikke yderligere tilskud, såfremt evt. indtægter er mindre end forventet. V.2. Krav til løn- og regnskabsbilag Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte, tilskudsberettigede udgifter eller lægges til grund for et projektregnskab, skal af leverandøren eller det udførende firma være påført oplysninger om følgende: Side 6/11

7 hvilke leverancer der er foretaget, eller hvilket arbejde der er udført, leverandørens eller det udførende firmas CVR-nummer. Indeholder regningen både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede anskaffelser eller arbejder, skal ansøger oplyse, i hvilket omfang udgifterne vedrører henholdsvis tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede leverancer eller arbejder. Energistyrelsen kan altid kræve de originale regningsbilag indsendt. VI. Kontrol med tilskudsmidlerne Energistyrelsen kontrollerer, at vilkårene for tilsagnet og reglerne i bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. overholdes. Sagens bilag samt indholdet i erklæringer fra ansøgere og revisorer gennemgås. Energistyrelsen kan udbede sig de originale bilag eller yderligere dokumentation til brug for vurdering af sagen. Energistyrelsen kan forlange, at sådanne oplysninger bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor i særlige erklæringer. Konsekvenserne af, at bekendtgørelsen eller vilkårene i tilsagnet ikke overholdes, kan være bortfald af tilskud eller hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Tilskud kan ligeledes helt eller delvist bortfalde, og udbetalte tilskud kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn eller udbetaling af tilskud. Side 7/11

8 J.nr. XXXX-XXXX ANSØGNING OM UDBETALING [PROJEKTANSVARLIG], skal herved ansøge om udbetaling af tilskud vedrørende projekt Ifølge Energistyrelsens tilsagn af kan tilskuddet maksimalt udgøre XX kr. ekskl. moms. Angiv, om der søges om udbetaling af rate, eller om udbetaling ved projektafslutning. (sæt ét kryds) Der søges om udbetaling af rate Ja ( ) Der søges om udbetaling ved projektets afslutning Ja ( ) Der ansøges om udbetaling af støtte til anskaffelse af transportmidler drevet af el eller gas eller infrastruktur til optankning eller opladning: kr. Der ansøges om udbetaling af støtte til ekstern rådgivning, projektudvikling, miljøundersøgelser, udgifter til dataindsamling, kommunikation og rapportering om projektet og dets resultater: kr. I alt søges der om udbetaling af kr. Ansøgningen vedlægges dokumentation i form af kopier af betalte fakturaer eller af kontoudskrifter, hvor det klart fremgår hvad de afholdte udgifter dækker samt deres formål, og evt. timepris og timeforbrug hvor relevant. Desuden vedlægges et projektregnskab over de afholdte, tilskudsberettigede udgifter. Projektregnskabet består i et delregnskab for den del af projektet, hvortil der søges om udbetaling. Ved sidste udbetaling består projektregnskabet af et regnskab for hele projektet. Projektregnskabet underskrives af ansøger og skal være revideret og dokumenteret i overensstemmelse med kravene i tilsagnet og i " Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el, gas og brint til transport i Danmark ", der var vedlagt tilsagnet. Kontooplysninger: Tilskuddet ønskes udbetalt på følgende konto i pengeinstitut: Bank- eller girokonto: Reg.nr. Kontonr. Bank, afdeling: Underskrives af virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder, der hermed bekræfter rigtigheden af ovenstående oplysninger. Dato Underskrift Side 8/11

9 Udfyldes af Energistyrelsen: Beløb til udbetaling: kr. Beløb til bortfald: kr. Godkendt den af Attesteret den af Side 9/11

10 ANSØGERERKLÆRING vedrørende J.nr. XXXX-XXXX Tilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el eller gas til transport i Danmark (Denne erklæring indsendes sammen med ansøgning om udbetaling at tilskud.) Undertegnede tilsagnshaver [PROJEKTANSVARLIG] erklærer herved i forbindelse med udbetalingsansøgning om statstilskud vedrørende [PROJEKTTITL], som Energistyrelsen meddelte tilsagn til, at: Projektregnskabet er rigtigt, udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik og indeholder kun tilskudsberettigede udgifter. Projektet er udført på de betingelser, som er angivet i vejledningen til ansøgningsskemaet, samt i tilsagnet og de medfølgende Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber med formål at udbrede el, gas og brint til transport i Danmark, herunder følgende: Projektet er gennemført som forudsat i ansøgningen og tilsagnet. Projektet er gennemført indenfor den frist, der er fastsat i tilsagnet eller ved en eventuel fristforlængelse. Der var ikke indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede formål inden modtagelse af skriftligt tilsagn fra Energistyrelsen og ansøgers skriftlige accept heraf. Alle tilskudsberettigede arbejder er udført af momsregistrerede virksomheder. Dette gælder dog ikke eget arbejde eller arbejde, der er momsfritaget i henhold til momsloven. Tilskuddet er anvendt økonomisk forsvarligt til det angivne formål. Eventuelt vedlagte kopier af ordrebekræftelser og andre bilag svarer til originalerne. Dato, underskrift ved virksomhedens indehaver eller ansvarlige leder og stempel Side 10/11

11 VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF TEKST TIL ENERGISTYRELSENS WEBSITE Til Energistyrelsens website udarbejdes en projektside for alle støttede projekter. Projektet skal udarbejde en kort tekst om projektet. Teksten skal beskrivelse af projektet, herunder formål og hovedaktiviteter. Webteksten skal opdateres, når projektet afsluttes ved længerevarende projekter, kan Energistyrelsen forlange, at teksten også opdateres i forbindelse med statusrapportering af projektets fremdrift. Såfremt I snart afslutter jeres projekt (senest i november 2014), vil det være muligt at vente med at aflevere en webtekst til projektets konklusioner foreligger. Retningslinjer for, hvordan du bør skrive din tekst til projektsiden: Rubrikken (overskriften) skal være kort og sigende. Nøgleord for projektet skal indgå i overskriften (tænk: hvad ville du bruge som søgeord, hvis du skulle google dit projekt). Manchetten (ca 255 anslag teksten som står under overskriften) skal fortælle det essentielle i projektet hvad handler det om? Og evt. hvad konkluderes? Billede/figur. Anvend meget gerne en figur/graf, som illustrerer projektet eller projektets analyser. Billeder er også velegnede, hvis de fortæller en historie om projektet. Hvis ikke I har en relevant figur/graf eller billede, så skal I finde et stemningsbillede, som relaterer til projektet. Billeder (også figurer/grafer) skal vedhæftes mailen særskilt. Send gerne oprindeligt billede (hvis det altså ikke fylder 10 MB). Formålet. Det skal fremgå, hvad projektets formål er, herunder hvilket output projektet fører til. Aktiviteter. Angiv de væsentligste aktiviteter, som er omfattet af projektet. Konklusioner/output. Ved opdatering af webteksten, skal du beskrive disse konklusioner/output. Korte afsnit. Tilstræb at skrive korte afsnit 5-8 linjer. Afsnitsoverskrifter. Anvend gerne mange overskrifter (for hvert eller hvert andet afsnit). Overskriften skal beskrive indholdet i teksten nedenfor. Afsnitsoverskriften behøves ikke at være kort (i modsætning til fx i aviser). Undgå overskrifter som Formål skriv i stedet på en linje, hvad formålet er. Punktopstillinger. Hvis der er noget at teksten, som har karakter af opremsninger, så er det en god idé at lave teksten om til bullets. Det vigtige først. Flyt det vigtigste frem til begyndelse af sætningen. Korte sætninger. Undgå lange sætninger med mange indskud. Længden af teksten er ikke afgørende. Det vigtige er, at du kommer rundt om det relevante i projektet. Ved spørgsmål tril udarbejdelse af webtekst for projektet kan du kontakte Michael Rask på tlf Side 11/11

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Center for Erhverv J. nr. 2007-0018 Ref: Ulrich Lopdrup Den 18. december 2014 Meddelelse om tilsagn til etablering af partnerskab

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynet Kontoret for Analyser og Data Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle vilkår

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger

Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger Standardvilkår for projekter omfattet af Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger 1. Generelle forudsætninger 1.1.1 Det forudsættes, at Tilskudsmodtager har foretaget omhyggelige undersøgelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at

(2) Med de begrænsninger, der følger af stk. 1 forudsættes det, at Standardvilkår af marts 2013 for modtagelse af tilskud fra ordningen for Grønne Ildsjæle Finanslov 2013, tekstanmærkning 106. 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2013 (5. tilskudsrunde) 11. oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt,

c) den i ansøgningen indeholdte projektbeskrivelse og/eller projektering er fagmæssigt korrekt, MILJØstyrelsen Standardvilkår af september 2014 for modtagelse af tilskud til miljøeffektiv teknologi i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 25. april 2013 om tilskud til miljøeffektiv

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere