Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014."

Transkript

1 Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen igennem i den korrekte nummerorden. Hvis et indhold har ændret plads i forslaget, er indholdet i de gældende vedtægter placeret overfor i kolonnen til højre. Der findes ændringer af forskellig karakter: Af rent sproglige årsager Redaktionelle omrokeringer Indholdsmæssige ændringer af teknisk karakter Indholdsmæssige ændringer af politisk karakter Af den sidste kategori skal gøres opmærksom på: Foreningens navn (pkt. 1) En tydeligere formålsformulering (pkt. 3) Afsnittet Virksomhed (pkt. 5) Udvidelse fra 1 til 2 suppleanter (pkt. 23) Forslag til vedtægter Navn og formål 1. Foreningens navn er FBL-Hjørring, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2. Foreningens hjemsted og virkeområde er Hjørring Kommune. 3. Foreningen arbejder for at fremme forståelsen for områdets æstetiske og historiske bygnings- og landskabskulturelle værdier bevare værdifulde bygninger, kulturmiljøer og landskaber udvikle gode by- og landskabsmiljøer 4. FBL-Hjørring er medlem af Landsforeningen for Bygningsog Landskabskultur. Gældende vedtægter Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen By og Land, Hjørring Kommune (FBL Hjørring). 3. Foreningens hjemsted og virkeområde er Hjørring Kommune. 2. Foreningen By og Land, Hjørring Kommune, arbejder for at fremme bygnings- og landskabskultur i Hjørring Kommune. 4. FBL Hjørring er medlem af Landsforeningen By og Land.

2 Virksomhed 5. Foreningen kan indgå som en aktiv medspiller i alle forhold omkring bygnings- og landskabskultur, bl.a. for at styrke den lokale identitet. udøve sin virksomhed alene eller i samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner, andre foreninger og enkeltpersoner. skabe forståelse for sine formål i offentligheden og hos myndighederne gennem møder, ekskursioner og debatindlæg. lade sig repræsentere i udvalg og råd, rådgive om bevaringsarbejde, medvirke ved undersøgelser og afgive erklæringer ved f.eks. planforslag. virke som katalysator for fremskaffelse af økonomiske midler til bevaring af værdifulde kulturmiljøer informere medlemmer og offentlighed om emner inden for foreningens interesseområde. (nr. 2 fortsat) Dette sker ved: 1. at indgå som en aktiv medspiller i alle forhold omkring bygnings- og landskabskultur 2. at samarbejde med myndigheder samt offentlige og private institutioner samt privatpersoner til fremme for foreningens formål 3. at fremme bevidstheden om kommunens bygnings- og landskabskultur og historie, ikke mindst over for opvoksende generationer, for herved at skabe forståelse for bevaring 4. at sikre og udvikle den lokale identitet gennem bevaring af autentiske kulturmiljøer til glæde for lokalbefolkning og turister 5. at virke som katalysator for fremskaffelse af økonomiske midler til bevaring af værdifulde kulturmiljøer at informere medlemmer og offentlighed om emner inden for foreningens interesseområde 21. Bestyrelsen kan evt. sammen med andre arrangere offentlige møder om emner inden for foreningens interesseområder. 22. Bestyrelsen kan ligeledes evt. sammen med andre gennemføre arrangementer, ekskursioner m.v., der har relevans for foreningens opgaver. 23. Bestyrelsen kan evt. sammen med andre oprette arbejdsgrupper og netværk til særlige formål. For deltagelse i disse er medlemskab ikke en betingelse. 24. Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til eksterne udvalg, arbejdsgrupper og lignende.

3 Medlemmer 6. Som medlemmer kan optages alle interesserede personer, firmaer og institutioner. 7. Medlemskab kan tegnes som f.eks. person-, familie-, firmaeller institutionsmedlemskab med dertil svarende medlemskontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, og med stemmeret som anført i punkt Medlemmer kan efter beslutning på en generalforsamling udelukkes fra foreningen, hvis de modarbejder foreningens formål eller ikke overholder vedtægterne. 9. Ved ophør af medlemskab, uanset årsag, har det udtrædende medlem intet krav på allerede indbetalt medlemsbidrag eller foreningens formue. 10. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Generalforsamling 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/10, dog mindst 10, af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget det fremsatte ønske. 13. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne, ledsaget af dagsorden samt evt. bilag. Medlemmer 5. Som medlemmer kan optages alle interesserede personer, firmaer og institutioner 6. Medlemskab kan tegnes i forskellige kategorier, som f.eks. person-, familie-, firma- og institutionsmedlemskab med dertil svarende medlemsbidrag og stemmeret. 7. Medlemmer kan udelukkes fra foreningen, hvis de ikke overholder vedtægterne, modarbejder foreningens formål eller ikke har betalt forfaldent kontingent. Udelukkelse skal ske ved vedtagelse på et bestyrelsesmøde, efter at medlemmet har modtaget skriftligt varsel herom senest 1 måned før mødet. En udelukkelse kan af medlemmet indklages for foreningens generalforsamling, i hvilket tilfælde sagen skal optages på generalforsamlingens dagsorden som et særskilt punkt. 8. Ved ophør af medlemskab, uanset årsag, har det udtrædende medlem intet krav på allerede indbetalt medlemsbidrag eller foreningens formue. Generalforsamling 9. Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år til afholdelse i november måned. 10. Der kan desuden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 5 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. 11. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne, ledsaget af dagsorden samt evt. bilag.

4 14. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 15. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning. Referat af generalforsamlingen udarbejdes af foreningens sekretær og underskrives af dirigenten. Referatet lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingen. 16. Afgørelser på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Står stemmerne lige, foretages straks ny afstemning og står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet. 17. Afstemninger skal, såfremt ét medlem eller dirigenten forlanger det, foretages skriftligt. 18. Der kan kun afgives stemme ved fremmøde. Ved fremmøde med to eller flere personer har familie-, firma- og institutionsmedlemmer højst to stemmer. 19. Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse og skal være udsendt til medlemmerne senest én uge før afholdelsen. 20. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Vedtagelse af beslutninger om ændringer i 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 13. Afgørelser på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. 14. Ved fremmøde med to personer har familie-, firma- og institutionsmedlemmer to stemmer. 15. Forslag til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens indkaldelse og skal være udsendt til medlemmerne senest én uge før afholdelsen. 30. Disse vedtægter kan ændres på en ordinær generalforsamling med almindeligt flertal blandt fremmødte

5 foreningens vedtægter eller foreningens ophævelse samt optagelse af lån kræver almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. medlemmer. Forslaget til ændringer skal være udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 31. En nedlæggelse af foreningen kan vedtages på en generalforsamling ved almindeligt flertal, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenterede. Hvis dette ikke kan opnås, men der dog er flertal blandt de fremmødte for nedlæggelsen, indkaldes med almindeligt varsel endnu en generalforsamling. På denne kan nedlæggelsen vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 21. Til generalforsamlingen kan inviteres gæster. 16. Til generalforsamlingen kan inviteres gæster. Bestyrelse Bestyrelse 22. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgene sker for to 17. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse år, således at to medlemmer afgår i lige år og tre medlemmer på 5 medlemmer. Valgene sker for to år, således at to hhv. 3 afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. medlemmer afgår årligt. Genvalg kan finde sted. 23. Der vælges årligt to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. 24. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 25. Over for offentligheden tegnes foreningen af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden. Finansiering og regnskab 26. Foreningens drift finansieres af medlemskontingenter samt offentlige og private tilskud. 27. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et bestyrelsesmedlem i forening. 28. Foreningen kan ansætte lønnet medhjælp, fortrinsvis til enkeltopgaver. 29. Regnskabet løber fra 1/10 til 30/9 og revideres af foreningens revisor. Det fremsendes efter godkendelse på generalforsamlingen til alle tilskudsgivere sammen med 18. Der vælges årligt en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. 19. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 20. Over for offentligheden tegnes foreningen af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden (Flyttet til afsnittet Virksomhed ) Finansiering og regnskab 25. Foreningens drift finansieres af medlemsbidrag samt af offentlige og private bidrag. 26. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et bestyrelsesmedlem i forening. 27. Foreningen kan ansætte lønnet medhjælp, fortrinsvis til enkeltopgaver. 28. Regnskabet for foreningens virksomhed, som løber fra 1/10 til 30/9, revideres af foreningens revisor, og fremsendes efter godkendelse på generalforsamlingen til alle

6 foreningens årsberetning. tilskudsgivere sammen med foreningens årsberetning. 30. Foreningen hæfter alene med sin formue. 29. Foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens nedlæggelse Vedtægtsændringer og ophør 30. (Flyttet til afsnittet generalforsamling) 31. Såfremt foreningen måtte blive nedlagt ifølge 31. (Delvis flyttet til afsnittet generalforsamling) bestemmelserne i punkt 20 skal en evt. formue efter En evt. formue skal efter generalforsamlingens bestemmelse generalforsamlingens bestemmelse anvendes inden for anvendes inden for Hjørring Kommune til fremme af foreningens virkeområde til fremme af foreningens formål. foreningens formål. Disse vedtægter træder i kraft, når de er gyldigt vedtaget af Disse vedtægter træder i kraft den 1/ generalforsamlingen. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 26/ Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7/ og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling d. 5/

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere