Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr P Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr P Dato:"

Transkript

1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr P Dato: Et godt og aktivt ældreliv. Et værdigt liv. 1

2 ET GODT OG AKTIVT ÆLDRELIV ET VÆRDIGT LIV FORSLAG VELFÆRD OG SUNDHED

3 ET VÆRDIGT LIV 2

4 INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 POLITISK VISION OG MÅLSÆTNING... 7 FÆLLES MINDSET... 8 FREMTIDENS ÆLDRE... 9 VÆRDIGHEDS-BEGREBET...13 STRATEGISKE INDSATSER FREM MOD FOREBYGGELSE...18 SUNDHEDSFREMME OG MESTRING...20 HELHED OG SAMMENHÆNG...22 KVALITET, FORVENTNINGSAFSTEMNING OG EFFEKT...24 KOMMUNIKATION OG INFORMATION...26 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG DIGITALE LØSNINGER...28 FRIVILLIGE OG FÆLLESSKABER...30 SÆRLIGT OPMÆRKSOMHEDSPUNKT...32 ØKONOMISK RAMME FOR IMPLEMENTERINGEN AF POLITIKKEN

5 ET GODT OG AKTIVT ÆLDRELIV ET VÆRDIGT LIV I det følgende præsenteres Et godt og aktivt ældreliv. Et værdigt liv. Politikken imødekommer fremtidens udfordringer indenfor ældreområdet og af stikker rammer og retningslinjer for fremtidige indsatser. 4

6 FORORD Visioner og tanker fra Udvalgsplan har været styrende for indholdet. Politikken er ikke målrettet en bestemt gruppe ældre, men favner bredt og omfatter således ligeledes ældre med psykiske lidelser, udviklingshæmmede og socialt udsatte. Med andre ord er politikken møntet på alle ældre uanset etnisk baggrund, religion og social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Politikken er udarbejdet med afsæt i kortlægning og beskrivelse af nuværende kommunale indsats og de udefrakommende påvirkninger. Inddragelse af borgere, medarbejdere og ledere er blevet vægtet højt i udarbejdelsen af politikken. Kortlægning af nuværende indsats er derfor blevet kvalificeret af to fokusgruppeinterviews af henholdsvis ledere og medarbejder samt workshop for ældre. Gruppen af ældre er sammensat således, at den repræsenterer land og by, frivillige fra forskellige interesseorganisationer og brugere af kommunale tilbud. Ligeledes understøtter nøgletal kortlægning af nuværende indsats. Inspiration er desuden hentet fra KL s Ældrekonference i, litteratur samt politikker og planer udarbejdet af Horsens Kommune. Politikkens fokus er på området, hvor der er en kommunal intervention og i mindre grad på den primære forebyggelse. 5

7 INDLEDNING Horsens Kommunes velfærdsydelser retter sig imod at understøtte borgeren i at have et godt og aktivt liv. Det serviceniveau, der er på området i dag skal fastholdes. Horsens Kommune bygger sine indsatser på den nyeste viden og dokumenterer effekten af indsatser for at kunne skabe merværdi for borge ren og sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt merværdi for færre. I Horsens Kommune arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt, således at borgeren oplever sammenhængende indsats på tværs af sektorerne. Der er fokus på mindst indgribende tilbud. Men de borgere, der har brug for en omfattende støtte, kan få den, når der er behov for det. I det følgende nævnes områder, der vil påvirke politikken for et godt og aktivt ældreliv: Den demografiske udvikling medfører, at ældrebefolkningen over 80 år vil stige markant de kommende 20 år. Ældres sundhedstilstand er forbedret, og der stilles andre krav og ønsker til de tilbud, der efterspørges. Behandling på hospitalerne har ændret sig med faldende antal liggedag og stigning i ambulante besøg. Kommunerne har i samarbejde med regionerne indgået fælles sundhedsaftaler, der er pejlemærker for samarbejdet om hvilke områder der i fællesskab skal være i fokus for at sikre et sammenhængende patient /borgerforløb. Der sikres et sammenhængende økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor flere vitale funktioner placeres i kommunerne. Det giver nye udfordringer for den kommunale indsats, herunder personalesammensætning og kompetencer. Fra 2014 reduceres budgetterne i Horsens Kommune med 1% årligt. Den økonomiske politiks målsætning er, at reduktionerne ikke må påvirke det politisk besluttede serviceniveau negativt. Horsens Kommunes indsatser til ældre med behov for kommunalt intervention retter sig derfor mod at kunne støtte borgeren i et aktivt liv. Det vil kommunen effektuere gennem tilbud om let tilgængelig information, hjælp til selvhjælp og teknologisk understøttet hjælp. 6

8 POLITISK VISION OG MÅLSÆTNING VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS VISION Vi sikrer fremtidens velfærd ved at være innovative og gå nye veje. Vi har en god velfærdsøkonomi, fordi vi lykkes med mer for færre. Vi synliggør vores resultater og kvalitet og gør det, der virker bedst. Borgerne er tilfredse og mestrer deres egen livssituation. Vi samarbejder med borgerne, borgerens netværk og pårørende VELFÆRD OG SUNDHEDSUDVALGETS POLITISKE MÅLSÆTNING FOR ÆLDRE MED SÆRLIGE BEHOV At ældre i Horsens Kommune lever aktive liv, og både brugere og pårørende danner netværk med hinanden gennem åbne fællesskaber. At Horsens Kommune har opdateret viden om forhold, udfordringer og prognoser på demensområdet og bruger denne viden til at fastholde sin førende position på området. At velfærds- og sundhedsteknologi fortsat udvikles og bruges til at give borgerne et bedre liv med selvhjulpenhed, værdighed og fleksibilitet. At boligtilbud til ældre med særlige behov i Horsens Kommune er fremtidssikrede og matcher de ældres ønsker og behov. At Horsens Kommune leverer et sammenhængende træningstilbud med høj tilgængelighed og synlig effekt af indsatsen. 7

9 FÆLLES MINDSET Velfærd og Sundhed har et fælles mindset, som er de principper, der er grundlaget for områdets indsatser. Velfærd og Sundheds mindset består af 5 pejlemærker: FÆLLESSKAB MESTRING RESULTATER OG EFFEKTER AF INDSATSER SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER NY TEKNOLOGI Al Velfærd og Sundheds virke handler om at understøtte borgerne og skabe de bedste rammer for, at borgerne kan leve gode, sunde og aktive liv. Derfor er borgeren placeret i centrum af det fælles mindset. At borgerne er i centrum kræver, at der tænkes og samarbejdes på tværs. Det gælder både indadtil i organisationen og udadtil med eksterne samarbejdspartnere. Kun på den måde kan der skabes sammenhæng i indsatsen for borgerne med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. 8

10 FREMTIDENS ÆLDRE Der bliver flere ældre danskere i fremtiden 1). Ældre kommer til at udgøre en meget større andel af borgerne i kommunen. Udviklingen skyldes både en stigende levealder og store generationer. Samtidig bliver der færre i den erhvervsaktive alder. Befolkningsudvikling af + 80 årige i Horsens Kommune frem til 2014 fremgår af nedenstående tabel Om 20 år vil der i Danmark være dobbelt så mange over 80 år som i dag. Antallet af 100-årige i Danmark er næsten fordoblet på 10 år. Mens der i år 2000 var 485 danskere, der var fyldt 100 år, er antallet 1. januar 2010 oppe på ) Alder bedst i Horsens 9

11 Fremtidens ældre 2) er ikke en homogen gruppe, men kendetegnet ved mangfoldig gruppe. Der er stor forskel i såvel indkomst- som boligforhold. Ulighed skærpes, social isolation og ensomhed øges ved tab af familierelationer og netværk. Fremtidens ældre kan forvente at leve længere og kun i de sidste leveår opleve at skulle leve med funktionsnedsættelse. En mindre del vil dog i flere år opleve en funktionsnedsættelse i form af kronisk sygdom eller demens. Ældres ønske om at være uafhængige og alderdommen præget af mere sund levevis ses også blandt de borgere, der har omfattende fysisk og psykisk handicaps, og som i mange år har boet i beskyttede botilbud. De lever længere og har behov for alderssvarende tilbud, hvilket stiller nye krav til de indsatser, som Horsens Kommune skal tilbyde. Fremtidens ældre ønsker en stor grad af selvbestemmelse, kontrol over eget liv og uafhængighed. At have en god bolig, god mobilitet og et godt netværk er afgørende for at bevare selvstændighed og god livskvalitet. De ældre borgere, der har brug for meget hjælp, skal også i fremtiden tilbydes den nødven dige kommunale indsats. Det udfordrer Horsens Kommune. En væsentlig forudsætning for, at vi kan løse opgaverne på andre måder, end vi gør i dag, er bl.a. at inddrage de ressourcestærke ældre. Denne gruppe er kendetegnet ved flg.: Har flere ressourcer, stærkere socialt netværk og et bedre helbred. Udgør en samfundsressource i form af tid, kompetencer og bedre uddannelser. Kan få en central rolle som aktive medborgere i videreførelsen af velfærdssamfundet. Kan selv og kan bidrage med hjælp til andre. 2) Alder bedst i Horsens, Byrådet den 28. februar

12 Dem, der kan selv, vil selv FREMTIDENS UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET I fremtiden vil Horsens Kommune i stigende grad komme til at løse nye og mere komplekse plejeog behandlingsopgaver. Hurtigere udskrivelser og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene betyder, at kommunerne i stigende omfang løser sundhedsopgaver. Et stigende antal borgere vil være læge ligt færdigbehandlet, men fortsat have behov for rehabilitering, træning og pleje, inden de kan klare sig i eget hjem. I fremtidens velfærdsløsninger er det et must at ældregruppen styrker og ressourcer medtænkes som en væsentlig forudsætning for at løse opgaverne på en anden måde, end vi gør i dag. Med andre ord er differentiering af målgruppe og indsatser forudsætning for at kunne løse velfærdsopgaven inden for den økonomiske ramme, og uden at nuværende serviceniveau påvirkes negativ. Denne udvikling vil fortsætte i de kommende år og sætte det kommunale budget under pres. Ældres ønsker at være selvstændige og uafhængig af offentlig bistand. Overfor gruppen af ældre og voksne med funktionstab er en særlig indsats afgørende. Her er alder ikke afgørende. Det er voksne, der ikke kan træffe valg for eget liv og egen hverdag på grund af handicap, fysisk eller psykisk sygdom og demens. 11

13 12

14 VÆRDIGHEDS- BEGREBET Sundheds- og Ældreministeren fremsatte i december lovforslag, der pålægger kommunerne at udarbejde en værdighedspolitik 4). Horsens Kommunes værdighedspolitik tager udgangspunkt i det politiske mindset, som blev vedtaget i I det følgende afsnit præciseres politikken. VÆRDIGHED DEFINERES SOM: Værdighed er nært knyttet til selvbilledet, troen på at jeg er noget. Værdighed handler om oplevelsen af, at jeg betyder noget og har kontrol og indvirkning på eget liv. Det er værdigt, når borgeren føler, at vedkommende kan styre sit eget liv og have indflydelse på sin egen hverdag. Mister man den oplevelse forsvinder værdigheden. Det bliver uværdigt, når man som person ikke ses af andre og ikke føler sig respekteret som menneske. Værdighed handler om personlige værdier, interesser, vigtige relationer og sociale roller. Værdighed handler om oplevelsen af at kunne styre eget liv og undgå afhængighed af andre. Værdighed handler også om retten til en værdig afslutning på livet. Værdighed er, at man kan leve sit liv, som man altid har gjort - også når man får behov for hjælp. 4) Politikken skal indeholde 5 punkter: Selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, livskvalitet, mad og ernæring og værdig død. 13

15 UNDERSTØTTELSE AF BORGERENS OPLEVELSE AF VÆRDIGHED: Sundhedsfremme og mestring er centralt robusthed, meningsskabelse og oplevelsen af sammenhæng Medarbejderne skal støtte borgerens ønsker om ikke at modtage livsforlængende behandlinger. Sundhedsfremme-tilgangen tager afsæt i borgeren og borgerens egne ønsker og drømme At forløbet i forbindelse med den ældres død opleves trygt og sammenhængende både for den døende og dennes pårørende Medarbejderne understøtter borgerens værdighed gennem den sundhedsfremmende tilgang og med forståelse for det hele menneske. Gennem disse handlinger viser vi, at vi tager borgeren alvorligt. Medarbejderne støtter borgerens ønsker om en værdig død. Medarbejderne skal sammen med borgerne og pårørende drøfte ønsker i forbindelse med livets afslutning. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At værdighedspolitikken er implementeret og efterleves i de kommunale driftsenheder i Sundhed og Omsorg, Handicap, Psykiatri og Social udsatte, Handicap- og Ældrerådgivningen og hos de private leverandører. At sikre at værdighedspolitikken bliver tilgængelig for alle i Horsens Kommune 14

16 Det er medarbejdernes ansvar at levere hjælpen, så borgerens oplevelse af værdighed understøttes. Man taler med og ikke til borgeren! Medarbejderen træder ind i borgerens hjem med respekt for det liv, som leves i hjemmet. Medarbejderne og lederne er synlige. Man skal ikke lede efter personalet! Medarbejderne skal støtte borgerens ønsker om ernæring, servering og indtagelse af mad. 15

17 INDSATSER FREM MOD 2018 Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve det gode og aktive liv. Horsens Kommune er en del af et fællesskab sammen med borgerne, civil samfundet og private. Sammen skabes fremtidens velfærdssamfund. Et godt og aktivt ældreliv. Et værdigt liv skal understøtte dette. DER OPSTILLES 8 STRATEGISKE INDSATSER FOREBYGGELSE FUNDAMENTET FOR AT ARBEJDE MED POLITIKKEN Udviklingen af fremtidens velfærd kræver, at kommunen mobiliserer ubrugte ressourcer i samfundet og fremmer handlekapaciteten hos borgere. Fremadrettet vil det offentlige ikke være den eneste forsyner af velfærd, men velfærd vil udspringe af fællesskaber, aktiv deltagelse fra borgere, samt i samspillet mellem offentlige, private og frivillige. Horsens Kommune arbejder meget bevidst med at implementere det politiske mindset. SUNDHED OG MESTRING HELHED OG SAMMENHÆNG KVALITET FORVENTNINGSAFSTEMNING OG EFFEKT Horsens Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet målrettet med implementering af mestringsstrategi og sundhedsfremme. KOMMUNIKATION OG INFORMATION VELFÆRDSTEKNOLOGI OG DIGITALE LØSNINGER FRIVILLIGE OG FÆLLESSKABER SÆRLIG INDSATS I HORSENS KOMMUNE 16

18 Sundhedsfremme handler om følelsen af livsmod og livsglæde samt følelsen af at kunne mestre hverdagens udfordringer. Sundhed er at have en oplevelse af sammenhæng i tilværelsen; det vil sige en oplevelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Aktivitet og træning er en central del i den politiske vision, hvilket er synliggjort i strategien for træning og rehabilitering 3). I Horsens Kommune har der været en lang tradition for at inddrage frivillige i arbejdet på de åbne aktivitetscentre og i plejeboligerne. Begge steder har de frivillige udført en uvurderlig indsats, og specielt i de åbne aktivitetscentre er de frivillige en forudsætning for, at der kan tilbydes en bred vifte af tilbud. Et af de sidst igangsatte initiativer er Sammen lever vi livet ; et projekt finansieret af ældrepuljemidler. Horsens Kommune har fokus på de frivilliges ressourcer som supplement til kerneydelserne, der udføres af uddannet personale. Det er lykkedes meget fint, at etablere et godt samarbejde mellem de frivillige og det ansatte personale til gavn for borgerne og beboerne. Ovennævnte synliggør i korte træk det fundament, der kan sikre implementeringen af politikken frem mod ) Strategi for træning- og rehabiliteringsområdet , december 17

19 FOREBYGGELSE Horsens Kommune har i 25 år været aktiv i WHO Sund By med Sund aldring på dagsordenen. Der arbejdes med udgangspunkt i et fælles mindset at fremme et selvstændigt liv for borgerne med fokus på sundhedsfremme og egenmestring. Det vedholdende fokus på mestring sætter nu sine tydelige spor. Hvad borgeren selv kan bidrage med i forhold til et godt og aktivt ældreliv har de ældre på workshoppen følgende forslag til: De ældre gør opmærksom på, at man både selv kan være på forkant i forhold til sit eget liv og være frivillig og støtte medborgere med behov for hjælp. Der er enighed om, at dem der kan selv, skal selv. Horsens Kommune skal fremme rammerne for et godt og aktivt ældreliv. Herunder være katalysator for ældrestyrken, således at de bliver et aktiv for fællesskabet. Holde sig aktive både fysisk og psykisk Flytte i bofællesskaber eller fællesskabslignende tilbud - gerne med fælleshus, hvor det er muligt Deltage i frivilligt arbejde: Man får selv meget ud af at være frivillig, ja man bliver høj af gode oplevelser og samtale som frivillig Tag to andre under armen, når man går til en aktivitet HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At fremme rammer for det gode ældreliv så seniorstyrken bliver et aktiv for fællesskabet og samfundet. At sikre en bred og mangfoldig vifte af boliger til fremtidens ældre, der fremmer et godt og aktivt ældreliv. At fremme platform rettet mod digitale løsninger, der skaber mulighed for online ekspertråd og fællesskaber med andre i samme situation. At informere om forebyggende tiltag, der ikke kræver kommunalt intervention. 18

20 19

21 SUNDHEDSFREMME OG MESTRING Mestring og sundhedsfremmeer kerneopgave i enhver udført myndigheds- og driftsopgave. Kommunen skal sikres rammer for det gode liv. Råd, vejledning og facilitering er centrale personalemæssige kompetencer. Ligeledes skal der være en robusthed i beslutningskompeten cerne, der giver mulighed for at tænke innovativt og gøre tingene anderledes. Altid med det sigte at støtte borgeren mod et selvstændigt liv som muligt. Færre regler og mere sund fornuft! Forebyggelse frem for pleje vil fortsat ske gennem sundhedsfremmende indsatser, træning gennem hjælp til selvhjælp, inddragelse af frivillige og netværksdannelse. Selvhjulpenhed kan ligeledes styrkes gennem kompetenceudvikling og samarbejde. Forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering, genoptræning og kronikerindsats er eksempler på tilbud, hvis sigte er at fremme bedre og mere sund livsstil for risikogrupper og enkeltpersoner. Udtalelser i de to interviews tyder på en meget fin forståelse for sundhedsfremme og mestring. En medarbejder fremhæver, at det er godt, at der nu er kommet en lov ( 83 a). Det tolkes som en sikring og legalisering at den sundhedsfremmende opgaveløsning. Der er ikke tvivl om, at alle ud fra interviews udtrykker forståelse for sundhedsfremme. I de tilfælde, hvor der er en målrettet guidning og supervision bl.a. af terapeuterne, fremmer det forståelse af, hvordan sundhedsfremme kan omsættes til målrettede handlinger i det daglige arbejde sammen med borgere. Lederne påpeger nødvendigheden af at styrke medarbejdernes kompetencer, deres evne til at argumentere, forventningsafstemme og opstille mål sammen med borgeren. 20

22 CITAT LEDERNE: Vi skal konkretisere eksempler. Vise ledelses mæssigt nærvær for at få det sundheds fremmende aspekt frem i alle dimensioner. Personalet siger, de arbejder sundhedsfrem mende, men de er nok ikke altid i stand til at forklare præcist, hvad det betyder, men tror, de arbejder sundhedsfremmende. Her skal jeg som leder være opmærksom. CITAT - MEDARBEJDERNE Vi tager på køretur med vores beboerne, så de kan opleve noget andet. Vi lavede kagebuffet. Beboerne skulle selv gå hen og hente kager og smage. De fik rørt sig, for I aner ikke hvor mange gange, de skulle derover. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR: At sikre en nærværende ledelse, der er tæt At fremme udbredelse af borgerens egenmestring herunder udbrede digitale og virtuelle på medarbejderne og kan sikre guidning og læring, således at der hos alle medarbejdere løsninger, der understøtter egenmestring. arbejdes med sundhedsfremme og mestring. At styrke beslutningskompetencerne, således At der foretages en intensiv formidling til borgere i Horsens Kommune om sundhedsfrem- at gøre ting anderledes. at der motiveres til innovative løsninger og til me og mestring. Informationen skal give mening og være forståelig for den enkelte borger. 21

23 HELHED OG SAMMENHÆNG En helhedsorienteret og sammenhængende indsats er fundamental for et godt resultat for borgeren. Lederne fra fokusgruppeinterviewet påpeger, at overgange stiller øget krav til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen med borgeren i centrum. Sundhedsvæsenet og det kommunale system er karakteriseret ved mange specialer, hvor de enkelte områder er gode på hver deres felt. I disse serielle forløb er der øget risiko for kvalitetsbrist. Der er mange overgange mellem specialerne, hvilket udfordrer samarbejdet og det sammenhængende borgerforløb. I samtidige forløb, f.eks. et rehabiliteringsforløb, er der ligeledes mange overgange, der udfordrer det tværfaglige samarbejde. I interviews med lederne påpeger de, at etablering af støtteteams i den kommunale hjemmepleje er et fantastisk nytiltag. Her understøttes den tværfaglige tankegang ved at samle de nødvendige faggrupper, der sammen opstiller mål og handleplan. Den tid der bruges i støtteteamet, indhentes mange gange i det efterfølgende arbejde, hvilket er til gavn for borgerne. Støtteteams er et godt initiativ til at understøtte kvalitetsarbejdet i fremtiden For at sikre et sammenhængende borgerforløb skal der i planlægningen tages højde for, at det, der igangsættes understøtter de opstillede mål på tværs af sektorer og faggrænser. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At sikre sammenhæng og helhed i opgaveløsningen ved konsekvent at tage afsæt i borgerens ønske og drømme. At der arbejdes målrettet med at sikre helhed og sammenhæng ved at have fokus på kvalitet i organisationens indsats, herunder visitation, planlægning og udførelse af opgaverne. At sikre kontinuitet i borgerforløb både internt og eksternt. Understøtte smidige overgange mellem sektorerne ved at kvalificere og udvikle f.eks. udskrivelsesfunktion, således at der stiles mod én indgang til Horsens Kommune. 22

24 CITAT Jeg tror vi er blevet meget bevidste om, at vi skal arbejde tværfagligt og bruge hinanden. 83a kurset har også medvirket til at vise det meget tydeligere. Samarbejder vi sådan, så bliver vi også endnu mere bevidste om betydningen. Vi lærer af hinanden til gaven for borgerne. Vi kan godt være udfordret på vores samarbejde. Der skal til stadighed arbejdes for at forbedre det, og at vi når og forstår hinanden. Jeg synes godt, der kan mangle lidt forståelse ind imellem omkring hvad hinandens dag er fyldt med. CITAT - LEDERE Som leder skal man være der, italesætte hvad der kræves, hvad vi skal gøre og hvordan. Jeg mener, det handler om at finde mening og støtte personalet til at se mening. Vi skal støtte personalet, så de bevarer deres faglige stolthed. Det er vigtigt. Vi skal støtte til, at de udvikler der fagbevidsthed og kunnen. CITAT FRA MEDARBEJDER: Jeg kunne tænke mig lidt mere sammenhængende struktur og lidt bedre flow i vores arbejde. Vi venter meget af hinanden. Var der mere sammenhæng, var der et bedre rationale i det. Færre flaskehalse i systemet At Horsens Kommune styrker og fremmer en organisering, der styrker det tværfaglige område. At implementere ordningen, hvor en praktiserende læge er tilknyttet et plejecenter, skal etableres på alle plejecentre. At ledelsen i såvel serielle forløb, som samtidige indsatser, sikrer kontinuitet i planlægningen, således at det, der igangsættes i den ene afdeling, understøttes af øvrige involverede. 23

25 KVALITET, FORVENTNINGS- AFSTEMNING OG EFFEKT I interviewene afdækkes, at der i det daglige arbejde er fokus på kvaliteten i opgaveløsningen, men der kan være meget forskelligt opfattelse af, hvornår og hvordan kvaliteten i opgaveløsningen er i orden. Mulige årsager til forskellighederne kan være manglende forståelse for målsætningen og indsats, eller at målsætningen er formuleret således, at den ikke giver mening. Der arbejdes nogle gange med vores mål og ikke borgerens, hvilket viser, at det tager tid at ændre kulturen. Lederne påpeger endvidere, at borgerinddragelse skal være konsekvent. Borgerne skal spørges ind til, hvad de ønsker. Lederne ser behov for en tættere supervision af medarbejderne i forhold til at afstemme forventninger og give de opstillede mål mening og forståelse. På den måde sikres kvaliteten. Medarbejdernes besvarelser i forhold til kvalitet relateres til, hvordan arbejdet tilrettelægges i hverdagen og i weekender, og om de kommer til tiden ude hos borgerne. Som en medarbejder udtaler: At vi kommer til tiden; det er kvalitet for borgeren. Medarbejderne fremhæver, at tingene lykkes, når kontaktpersonen er der, men også at de tror, at borgeren forventer mere af dem, end der kan ydes. Udtalelsen tyder på manglende afstemning af forventninger. Medarbejdernes udtalelser om kvalitet tolkes således, at der mangler refleksion over egen opgaveløsning med henblik på at opnå effekt og kvalitet. Fra begge fokusgrupper kommer der kun begrænset input til fremtidige tiltag, der kan ændre og/eller forbedre nuværende praksis. Hvis vi ikke kan kommunikere vores budskab til borgeren, hvordan kan vi så måle resultatet? 24

26 CITAT - LEDERNE Jeg kan se, der stadigvæk skal arbejdes med det (kvaliteten). Jeg tror, det er meget forskelligt om kvaliteten er OK. Det kommer an på den enkelte medarbejders forståelse. Vi gør meget for at forstå, hvad borgeren virkelig har brug for. Vi afgør så ud fra rammen, hvad vi har mulighed for. Vores beslutning har enorm stor betydning for alle involverede. Det er vi klar over. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At arbejde med og fortsat udvikle faglige og ressourcemæssig kvalitet gennem kontinuerlig kompetenceudvikling og rette personalesammensætning. At leverandørerne fortsat kan dokumentere kvalitet af en given standard f.eks ved akkreditering eller kontraktlige forpligtelser. At der forsat er fokus på læring og dokumentation. At foretage brugertilfredshedsundersøgelser, herunder sikre at ligeledes svage ældre kommer til orde. At den gode historie bliver fortalt. 25

27 KOMMUNIKATION OG INFORMATION En moderne velfærdskommune har løbende fokus på vigtigheden af at forventningsafstemme i alle relationer - borger og medarbejder, pårørende og medarbejdere, frivillige og ledelsen mm. Ligeledes er kendskab og respekt for hinanden centralt i kommunikationen og for et godt samarbejde. Såvel de 2 fokusgrupper og de ældre på workshoppen påpeger formidlingsproblemer og informationer, der går tabt eller er svære at få afleveret i forhold til overgange. Konkret påpeger de ældre, der følger borgere til hospitalet eller læge, at de mangler udveksling af informationer mellem den frivillige og personalet. Struktur og organisering giver mange overgange og udfordrer det interne samarbejde. For nuværende udarbejdes mål sammen med borgeren monofagligt, men skal det give mening og sammenhæng for borgere, påpeger lederne, at det er nødvendigt med et tværfagligt samarbejde. I det hele taget udfordrer overgange det sammenhængende borgerforløb, herunder også overgange til de eksterne samarbejdspartnere. Lederne påpeger, at overgange stiller øget krav til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen med borgeren i centrum. Samtidig er det vigtigt, at formidlingen sker i et forståeligt sprog, og at det offentlige rum bruges aktivt i at formidle vores budskaber til borger, pårørende og civilsamfundet. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At udarbejde en platform der afstikker rammer og retningslinjer for kommunikation og formidling til målgruppen. Udstikke retningslinjer for bedre sprogbrug og udarbejde mere læsevenligt materiale til borgerne. At der sker en løbende og bevidst forventningsafstemning mellem parterne i mødet med borgerne, pårørende, frivillige og andre samarbejdsparter. At få afklaret eventuelle kommunikationsbrister mellem borger og kommune. At information fra Velfærd og Sundhed på Horsens Kommunes hjemmeside er let tilgængeligt og læsevenligt. At udarbejde retningslinjer for anvendelse af de sociale medier som aktiv informationsplatform - hvornår skal de anvendes og hvordan? 26

28 27

29 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG DIGITALE LØSNINGER Velfærdsteknologi og teknologi er grundvilkår i dagens Danmark. For at understøtte det gode og aktive ældreliv skal velfærdsteknologien: Interviewet afdækker, at ildsjæle er styrende for, hvad der kommer af gode ideer, og hvad der igangsættes af nye tiltag. Eksempelvis anvendes I-PADS i kommunikationen med borgerne på nogle demensafsnit og der ønskes virtuelle genotræningsmuligheder på kommende akutpladser. I forhold til velfærdsteknologi er der i såvel leder - som medarbejdergruppen en god forståelse for mulighederne i teknologien - et rigtigt godt grundlag at bygge videre på. Ældregruppen påpeger, at teknologien skal tilpasses individuelt, og ikke erstatte de varme hænder. Indtænkes i nybyggeri og renoveringsarbejde Følge nuværende udviklingen Understøttes med ressourcer til løbende investeringer og vedligeholdelse. Et andet vigtigt område er at styrke telekommunikationen både mellem borger og sundhedspersonale og sundhedspersonalet imellem. E-learning er et relevant og vigtigt tiltag i fremtidens læringsprocesser. Læring indtænkes som en naturlig del af hverdagen både for medarbejder og borgere. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At velfærdsteknologi og digitale løsninger understøtter borgeren i at have et så selvstændigt liv som muligt. At der sker en målrettet og sammenhængende udvikling af velfærdsteknologien på tværs i Velfærd og Sundhed. At valg af velfærdsteknologi præsenteres bedre for brugergruppen, så de kan se fordele og mening ved anvendelse heraf. At velfærdsteknologi og teknologiske løsninger indtænkes i nybyggeri. At udvikle og styrke telekommunikation i relation til borgerne og samarbejdspartner imellem. At E-læring og virtuel undervisning i form af filmklip skal implementeres som en del af fremtidens læringsprocesser for medarbejdere i Velfærd og Sundhed. 28

30 CITAT FRA MEDARBEJDERE Vi har skylle-tørre toiletter nogle steder, men ikke alle kan bruge dem. Det må vi sande. Kun et sted fungerer det virkeligt godt. Vi bruger meget tid på at flytte dem rundt på stuerne hos os. Ja, badestole. De er altså fantastiske. Vi har talt om, hvor vigtigt det er, at have hjælpemidlerne inden borgerne bliver så dårlige, så de ikke kan lære at anvende dem. 29

31 FRIVILLIGE OG FÆLLESSKABER De største uudnyttede potentialer findes hos borgerne, de pårørende og i borgernes netværk. Det er gennemgående for alle indsatser, at disse potentialer skal forsøges bragt i spil. Frivillige, foreninger, grupper og enkeltpersoner skal understøttes i at støtte op om fællesskabet. Det skal de, fordi de er platforme for inddragelse og netværksdannelse. Både medarbejder og ledere anerkender de frivillige og civilsamfundets store arbejde til gavn for borgerne. I Sund By regi er der et kontinuerligt og godt samarbejde med de frivillige. Sund By har således oprettet en jobbank for frivillige. I interviews fremhæver specielt ledergruppen, at der i fremtiden skal være meget mere opmærksomhed overfor de frivillige. Bedre kendskab til nærområdets tilbud bør opdyrkes og udvikles. Denne udtalelse bekræftes på workshop for ældre. Gruppen fremhæver, at der specielt på pleje hjemmene skal arbejdes med en bedre kommunikation og koordination. De ældre og interesseorganisationerne vil gerne endnu mere på banen i forhold til frivilligt arbejde. Samtidig påpeger de vigtigheden af løbende dialog om hvilke opgaver, der kan varetages af frivillige og hvilke kerneområder, der kun kan vare tages af fagligt personale. Fællesskaber og styrkelse af disse er centralt i forebyggelse af ensomhed. De ældre pegede på tiltag, hvor de fortsat kan bidrage med at styrke fællesskaber, og de foreslog, at ideen med sociale viceværter kan udvides til også at omfatte andet end nybyggeri. 30

32 CITATER FRA LEDERE De frivillige er vigtige samarbejdspartnere, for ellers kunne vi som kommune ikke tilbyde det, vi gør Det er meget vigtigt, at vi giver os tid til at vejlede de frivillige for ellers bliver de utrygge og opgiver. Så det stiller krav til os, specielt når der er tale om en til en aktivitet. Her skal vi være meget opmærksomme overfor frivillige. CITATER FRA MEDARBEJDER Vi har nogle, der kommer og dækker bord, når der er nogle arrangementer. Det aflaster meget. Vi har Ældresagen, der hjælper borgere f.eks. til læge. Så er der frivillige, der arrangerer bankospil og mange andre aktiviteter. Vi benytter hospitalsvenner og vågekoner. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At fastholde, intensivere og udvikle samarbejdet med de frivillige og civilsamfundet. At der fortsat er fokus på respekt og anerkendelse af det frivillige arbejde At kommunikationen og koordinationen mellem de frivillige og Horsens Kommune udvikles specielt til plejecentre og døgntilbud. At Horsens Kommunes hjemmeside anvendes mere aktivt i formidling af frivilligt arbejde 31

33 SÆRLIGT OPMÆRKSOMHEDSPUNKT Sund aldring har også påvirket levevis og levetid for borgere med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, som i mange år har boet i beskyttede botilbud. De lever længere, og der har gennem de sidste år været en stigning af denne borgergruppe i Horsens Kommune. De forbyggende og intervenerende tiltag kommunen foretager, herunder værdighedspolitikken, er gældende for alle borgere på 65 år og derover. Mange af disse borgere er bosiddende i andre kommuner. Men uanset opholdskommune er de også omfattet af den nye værdighedspolitik og de tiltag, som kommunen igangsætter. HORSENS KOMMUNE VIL FREM TIL 2018 ARBEJDE FOR At analysere og vurdere hvilke indsatser der er behov for i forhold til borgere med vidt gående handicaps bosiddende i døgndækkede botilbud. At vurdere om nuværende organisatoriske set-up er hensigtsmæssigt, eller om området organisatorisk skal placeres i Sundhed og Omsorg. 32

34 33

35 ØKONOMISK RAMME FOR IMPLE- MENTERINGEN AF POLITIKKEN Byrådet vedtog den 19. marts 2013 en økonomisk politik for Horsens Kommune. Den økonomiske politik udgør fundamentet for kommunens økonomiske styring. Den økonomiske politik beskriver de økonomiske pejlemærker, og hvordan der styres i den valgte retning. Den økonomiske politik drøftes årligt i forbindelse med udmeldelse af rammer for den kommende budgetlægning. Ud over at sætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse, vil der som følge af politikken blive foretaget en årlig reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 1 %. Formålet med reduktionen er bl.a. at skabe rum for politisk prioritering. den fornødne prisreduktion på 1 % årligt. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil Direktionen foretage en samlet revurdering af, hvordan de manglende reduktioner realiseres. Den udarbejdede strategi skal implementeres inden for den økonomiske ramme. EKSTERN PÅVIRKNING AF DET KOMMUNALE PRIORITERINGSRUM Ældre- og sundhedsområdet har gennem de sidste år haft stor politisk bevågenhed. Der har været stigende interesse for, om penge bruges fornuftigt set fra Christiansborgsperspektivet. Dette har medført, at der afsættes mange øremærkede puljepenge med bureaukratiske ansøgnings- og opfølgningsprocedurer til følge. De øremærkede puljer relaterer til mange forskellige indsatsområder i kommunerne, hvilket nedsætter kommunernes prioriteringsrum. I forbindelse med finanslovsforliget besluttede forligspartierne at afsætte en pulje til ældreområdet med den klausul, at de enkelte kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik. Den økonomiske politiks målsætning er, at reduktionerne ikke må påvirke det politisk besluttede serviceniveau negativt. Der er på den baggrund taget en række initiativer med henblik på at effektivisere og optimere på opgaveløsningen. Initiativerne udmøntes via de årlige lederaftaler. Velfærd og Sundhed er kendetegnet ved at bruge en stor andel (lovbestemte ydelser) af servicerammen på eksterne tilbud. En effektivisering af disse områder forudsætter, at de eksterne leverandører er i stand til, at følge Horsens Kommunes effektiviseringer og derigennem foretage HANDLEPLAN Når politikken er behandlet i Velfærds- og Sundhedsudvalget udarbejdes den specifikke handleplan i samarbejde med driftschefen og ledelse i Sundhed og Omsorg Der vil være en fortsat dialog med ledere, medarbejdere og ældre, der deltog i henholdsvis fokus gruppeinterviews og workshoppen. Ved udgangen af 2016 og 2017 orienteres Velfærds- og Sundhedsudvalget om status på implementering af politikken og strategiske indsatser. 34

36 35

37 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: VELFÆRD OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere