INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX"

Transkript

1 2015 INTRODUKTION VEJLEDNING TIL UGE SEX 1

2 INDHOLD Introduktion til Uge Sex Pædagogiske og didaktiske overvejelser Fag og tværfag Elever med særlige behov Grundmaterialer og 10. klasse Sammen om sundhed og trivsel - Temamaterialer Undervisningswebsites Øvrige kampagneelementer Sammen om sundhed og trivsel i kunsten Øvrige materialer på nettet Undervisningstilbud fra Sex & Samfund Supplerende undervisningsmaterialer Uge Sex 2015 Sex & Samfund, 2015 ISBN nr Kopiering og print af dette materiale eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Indhold: Lone Smidt, Anne Wind og Freja Mannov Olesen Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Lars Nybøll og Piotr Bromblik Layout: Marianne Larsen, Anton Vinther og Terese Skovhus Introduktion - Vejledning til Uge Sex

3 INTRODUKTION TIL UGE SEX 2015 Kære Uge Sex-underviser Med dette hæfte ønsker vi at give dig et godt overblik over materialer og indhold i Uge Sex I år tilbyder Uge Sex følgende materialer til sundheds- og seksualundervisningen i klasse: Temamateriale til henholdsvis 0.-3., og klasse Grundmateriale til henholdsvis 0.-3., og klasse Uge Sex-materiale til 10. klasse Kroppelop.dk undervisningswebsite til klasse Migogminkrop.dk undervisningswebsite til klasse Sexfordig.dk undervisningswebsite til klasse Alle deltagende klasser inviteres desuden til at deltage i en særlig aktivitet i uge 6. Du kan læse mere om de forskellige materialer og aktiviteten på de følgende sider. Hvorfor Uge Sex Målet med Uge Sex er at udvikle elevernes handlekompetence i forhold til seksualitet, trivsel og sundhed. Det sker ved at tilbyde gratis sundheds- og seksualundervisningsmaterialer, der støtter lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre undervisere i at planlægge og gennemføre en tidssvarende sundheds- og seksualundervisning. Vi er derfor glade for, at Uge Sex har udviklet sig til en sand succes, siden kampagnen blev lanceret af Sex & Samfund i Antallet af deltagere er vokset støt fra i 2008 til over elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne i Vi håber på endnu flere deltagere i år. OM SEX & SAMFUND Sex & Samfund arbejder for at sikre seksuel og reproduktiv sundhed for alle, styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg og bekæmpe stigmatisering og diskrimination på baggrund af køn, krop og seksuelle præferencer. I Danmark arbejder Sex & Samfund med seksualundervisning, rådgivning, oplysning og forebyggelse inden for seksualitet, prævention og sexsygdomme. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, den landsdækkende informations- og rådgivningsportal Sexlinien for Unge ( samt hjemmesiden der bidrager til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Sex & Samfunds nationale arbejde er støttet af blandt andre staten, fonde og private virksomheder. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Det siger lærerne Vi er også meget glade for en række konklusioner i den undersøgelse af seksu alundervisningen i folkeskolen 1, som Sex & Samfund gennemførte i Undersøgelsen viser, at Uge Sex ikke bare gør en forskel ved at bidrage til et øget fokus på skolens sundheds- og seksualundervisning generelt. Læs mere om Sex & Samfund på Lærere, der har deltaget i Uge Sex, siger også, at de oplever mere tilfredshed med sundheds- og seksualundervisningen hos både dem selv og eleverne, og at kampagnen giver dem en nem adgang til konkrete og tidssvarende undervisningsmaterialer. Endelig peger undersøgelsen på, at kampagnen giver lærere, der er med i Uge Sex, et større kendskab til Fælles Mål for seksualundervisningen 2, end de lærere, der ikke arbejder med Uge Sex. Fælles Mål er en vigtig og obligatorisk ramme for den sundheds- og seksualundervisning, der skal finde sted i hele skoleforløbet. Vi ser det derfor som et klart tegn på, at kampagnen gør en reel forskel og støtter lærerne i arbejdet med at planlægge og gennemføre tidssvarende sundheds- og seksualundervisning. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med Uge Sex BRUG UGE SEX- MATERIALERNE HELE ÅRET I Uge Sex-materialerne er der mange forslag til øvelser og undervisningsaktiviteter. Sex & Samfund anbefaler, at materialerne ikke kun bruges i uge 6, men virker som inspiration til sundhedsog seksualundervisningen hele året. Med venlig hilsen Sex & Samfund NOTER 1 Sex & Samfund (2012). Undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen København: Sex & Samfund 2 Undervisningsministeriet (2009). Fælles Mål 2009, Sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, Faghæfte 21. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr , Introduktion - Vejledning til Uge Sex

4 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER FÆLLES MÅL OG FORMÅL FOR SEKSUALUNDERVISNINGEN Øvelserne i Sex & Samfunds undervisningsmaterialer til Uge Sex er tilrettelagt så de kan bidrage bedst muligt til udviklingen af elevernes handlekompetence og til at opfylde de obligatoriske mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling (se de forenklede Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab ). Uge Sex-materialet til 10. klasse er baseret på et formål omkring målrettet og dialogbaseret sundheds- og seksualundervisning, der skal bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Øvelserne i materialet til 10. klasse er således udviklet, så de bidrager til at styrke elevernes trivsel og til at opfylde folkeskolens formål om at Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (Folkeskolens formål, 1 stk. 3, Undervisningsministeriet 2009). KLASSETRIN Når undervisningen spænder over forskellige klassetrin, køn, seksualitet og sociale og etniske sammensætninger, er det vigtigt at tage hensyn til de konkrete elevers forudsætninger. Selvom Uge Sex-materialerne er differentierede i forhold til klassetrin, skal dette betragtes som vejledende. Det er op til den enkelte underviser, der kender sin klasse bedst, at vurdere, hvor netop den konkrete klasse befinder sig i forhold til materialets anbefalinger omkring klassetrin. En moden 6. klasse kan eksempelvis have glæde af nogle øvelser fra materialet til udskolingen, mens en mindre moden 7. klasse omvendt kan have glæde af nogle øvelser fra materialet til mellemtrinnet. ÉN LEKTION ELLER TEMAUGE Undervisningsmaterialet er tænkt således, at underviseren kan anvende enkelte eller flere af øvelserne både separat eller som en samlet pakke over en eller flere dage. Det er valgfrit, hvordan man ønsker at arbejde med Uge Sex, om man ønsker at inddrage få eller flere øvelser og idéer fra undervisningsmaterialet, og om man ønsker at kombinere dem med for eksempel temamaterialet og elevmaterialerne på nettet. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Mange af Uge Sex-materialets øvelser kan med fordel inddrages i den understøttende undervisning som supplement til korte eller længere tværfaglige forløb i fagene eller som selvstændige øvelser, der indgår i skolens sundheds- og trivselsindsatser (Se oversigten En oversigt over øvelser i grundmaterialet). Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

5 Fortsat fra forrige side ELEVERNES HANDLEKOMPETENCE Sex & Samfund lægger i sin tilgang til sundheds- og seksualundervisning stor vægt på, at undervisningen skal bidrage til at udvikle børn og unges handlekompetence. Helt konkret betyder det, at eleverne skal opnå mulighed for at kunne handle og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende sundhed 3. På den måde skal sundheds- og seksualundervisningen ses som en central del af folkeskolens formål omkring forberedelse af eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (jævnfør folkeskolens formål 1, stk. 3). Men det er også vigtigt at bide mærke i, at undervisningens mål også er at bidrage til øget anerkendelse af mangfoldighed i skolen og til bekæmpelse af diskrimination, for eksempel i forhold til køn, krop, seksualitet, etnicitet eller handicap. Seksualundervisningen og Uge Sex kan derfor med fordel integreres i skolens øvrige trivselsindsatser. EN NORMKRITISK TILGANG For at arbejde med målet om øget anerkendelse af mangfoldighed anvender Sex & Samfund en normkritisk tilgang til sundheds- og seksualundervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man reflekterer over gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet. Det gøres gennem eksempler, fortællinger, billeder, film og øvelser, der viser mangfoldighed og brud på normer. Formålet er at udvikle elevernes bevidsthed om de normer i klassen, familien og samfundet, der påvirker dem, med henblik på at øge deres handlemuligheder i forhold til at udvide eller at bryde med disse. Uge Sex-materialerne er udviklet med brug af denne normkritiske tilgang. DET TRYGGE RUM Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer for eleverne. Når eleverne er trygge, lærer de bedre og har dermed bedre muligheder for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt i forbindelse med Uge Sex. Til hvert klassetrin er der et emne/hæfte Et trygt rum i undervisningen med konkrete forslag til, hvordan underviseren kan skabe et trygt rum i sundheds- og seksualundervisningen med brug af forskellige typer af øvelser. Her anbefales blandt andet, at eleverne i klassen inddrages i udviklingen af fælles aftaler, der gør klassen til et rart sted at være og sundheds- og seksualundervisningen til en god oplevelse for alle. SEX & SAMFUNDS SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING Sex & Samfunds sundheds- og seksualundervisning bidrager til: Udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed Øget anerkendelse af mangfoldighedd og bekæmpelse af diskrimination. Sex & Samfunds sundheds- og seksualundervisning er baseret på følgende principper:: Sex & Samfund betragter børn og unge som kompetente aktører Sex & Samfund betragter forskelligheder og mangfoldighed som en ressource Sex & Samfund har et positivt og dynamisk syn på seksualite Sex & Samfund har et positivt og bredt sundhedssyn Sex & Samfund har et aktivt læringssyn Sex & Samfund anlægger et handlingsorienteret perspektiv på viden. Læs mere om Sex & Samfunds formål og principper på NOTER 3 Simovska, V. (2011). Læring gennem InterAktion. Et sociokulturelt perspektiv på handlekompetence. I: Dahl, K. m.fl. Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence inspireret af Karsten Schnack. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

6 FAG OG TVÆRFAG Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et af folkeskolens obligatoriske emner i børnehaveklassen og på klassetrin. De obligatoriske emner er timeløse, og det betyder, at de skal indgå i undervisningen i de øvrige skemalagte fag. Undersøgelser viser, at det oftest er dansk- og biologilærerne, der står for seksualundervisningen i skolen, men fordi seksualundervisningens indhold går på tværs af traditionelle faggrænser, er der imidlertid rig mulighed for, at andre fag også kan bidrage med deres særlige tilgange og arbejdsformer. I seksualundervisningen er der desuden gode muligheder for at sætte fokus på udviklingen af elevernes individuelle og klassens samlede trivsel. Underviseren, der arbejder med AKT (adfærd, kontakt, trivsel) kan med fordel gøre dette i sammenhæng med sundheds- og seksualundervisningsforløb i klassen. Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan sundheds- og seksualundervisningen kan integreres i et tværfagligt samarbejde med en række af fagene i indskolingen. INSPIRATION TIL TVÆRFAGLIGE MULIGHEDER: INDSKOLING Dansk Inddrag skønlitterære tekster af god kvalitet, der behandler emner som kroppen, køn og familier. Brug højtlæsning eller elevernes egen læsning, alt efter klassetrin, og lad teksterne fungere som afsæt for både fælles klassesamtaler og elevernes egen produktion af mindre tekster. Find konkrete forslag til tekster i materialet Uge Sex i Dansk. Litteraturforslag til seksualundervisningen, som du kan downloade ved at logge ind på under fanen Tidligere materialer. Idræt Inddrag seksualundervisningens perspektiver i idræt gennem et forløb, hvor der fokuseres på kroppen og dens muligheder. Lad eleverne lave forskellige opgaver og øvelser sammen, hvor deres viden om egen krop, deres kropsbevidsthed og positive selvopfattelse styrkes. Understreg vigtigheden af at klæde om og bade sammen med henblik på at udvikle elevernes viden om kroppe og mangfoldighed Natur/teknologi Lav et forløb, hvor eleverne udvikler en spirende forståelse af det brede og positive sundhedsbegreb gennem arbejdet med at formulere enkle spørgsmål og undersøge disse. Eleverne kan for eksempel interviewe forskellige voksne om, hvad de synes, sundhed er for dem, og formidle deres svar på plancher eller mundtligt i klassen. Billedkunst Lav et forløb, hvor eleverne lærer om forskellige familieformer gennem billedsamtaler om familieportrætter fra forskellige historiske perioder og fremstilling af egne billeder, der viser deres forskellige familier i klassen. Besøg eventuelt et lokalt kunstmuseum, hvor eleverne selv leder efter billeder af familier og fortæller de andre i klassen om det billede, de synes er mest spændende, anderledes eller interessant. Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

7 Fortsat fra forrige side MELLEMTRIN Dansk Inddrag skønlitterære tekster af god kvalitet, der behandler emner som kroppen, køn og familier. Brug højtlæsning eller elevernes egen læsning, alt efter klassetrin, og lad teksterne fungere som afsæt for både fælles klassesamtaler og elevernes egen produktion af mindre tekster. Find konkrete forslag til tekster i materialet Uge Sex i Dansk. Litteraturforslag til seksualundervisningen, som du kan downloade ved at logge ind på under fanen Tidligere materialer. Natur/teknik, idræt og seksualundervisning Lav et forløb om pubertet, hvor eleverne undersøger spørgsmålet Hvad sker der med kroppen i puberteten?. Lad eleverne lave mindmap over deres viden om pubertet og opstille simple hypoteser om, hvad der sætter puberteten i gang. Inddrag faglig læsning, både i bøger (for eksempel kapitlet om pubertet i bogen At være sig selv, Sex & Samfund 2010) og på nettet (for eksempel på www. migogminkrop.dk). Afslut forløbet med mindre præsentationer for hinanden i klassen, eventuelt med inddrage af IT. Overvej at inddrage skolens sundhedsplejerske i forløbet. UDSKOLING Dansk Inddrag skønlitterære tekster, der behandler emner som kroppen, køn, familier, sex og seksualitet. I det danskfaglige arbejde med teksterne kan der sættes særligt fokus på spørgsmål, der relaterer sig til seksualundervisningens indhold og mål. Find konkrete forslag til tekster i materialet Uge Sex i Dansk. Litteraturforslag til seksualundervisningen, som du kan downloade ved at logge ind på under fanen Tidligere materialer. På samme måde kan der arbejdes med andre former for tekster og andre udtryksformer herunder film, billedkunst og reklamer, der omhandler seksualundervisningens emner. Et centralt element i seksualundervisningen er at opstille og diskutere fordele og ulemper ved forskellige handlemuligheder i forhold til dilemmaer omkring seksualundervisningens temaer. Dette arbejde kan tilrettelægges sammen med et bevidst fokus på danskfaglige kompetencer som argumentation, dokumentation og begrundelse. Tilsvarende kan danskfaglige kompetencer som at anvende internettet til søgning af oplysninger, bruge kildekritik og at tilrettelægge og gennemføre præsentationer indgå i et projektforløb, hvor eleverne arbejder med problemstillinger vedrørende unge, sex og seksualitet. I det danskfaglige arbejde med elevernes skriftsprog kan der tilrettelægges skriftlige opgaver, hvor eleverne skal reflektere over spørgsmål vedrørende emner som familie, krop, køn, og seksualitet. Idræt Seksualundervisningens perspektiver omkring krop, sundhed og kropsglæde kan inddrages i et projektarbejde i idræt, hvor der arbejdes med problemstillinger relateret til krop, kropsidealer og mangfoldighed. Eleverne kan undersøge, hvordan kropsidealer har ændret sig over tid, og hvilke sammenhænge der er mellem forskellige tiders kropsidealer og nye tendenser inden for idræt og Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

8 Fortsat fra forrige side UDSKOLING (fortsættelse) motionsformer. Diskuter i den forbindelse, hvilken betydning uopnåelige kropsidealer kan have for unges kropsglæde og lyst til at indgå i sociale sammenhænge, der indebærer fysisk kontakt (eksempelvis holdsport) og badning med andre af samme køn. Lad eleverne selv udvikle visioner og handlemuligheder i forhold til, hvordan man forhindrer, at uopnåelige kropsidealer bliver toneangivende for den måde, hvorpå man ser og taler om kroppen i de fællesskaber, man indgår i. Biologi I biologi kan der sættes fokus på den del af seksualundervisningen, der handler om krop, hormoner og sexsygdomme. Der kan tilrettelægges et forløb, hvor eleverne undersøger, hvordan kroppen kan eller ikke kan forsvare sig mod de forskellige typer sexsygdomme, der skyldes henholdsvis virus og bakterier. I den forbindelse kan der også inddrages et perspektiv omkring præventionsformer, og hvordan forskellige typer hormonelle præventionsformer påvirker kroppen. I et undersøgende arbejde kan eleverne se på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker menneskets seksuelle sundhed eksempelvis med fokus temaer som udbredelsen af sexsygdomme blandt unge og årsager til manglende frugtbarhed og behov for assisteret befrugtning i Danmark. Matematik De matematikfaglige kompetencer, der handler om statistik og sandsynlighed, kan eksempelvis bringes i spil i et forløb, der handler om udbredelsen af sexsygdomme. Eleverne kan selv undersøge udbredelsen af forskellige former for sexsygdomme blandt unge og udregne sandsynligheden for som ung at blive smittet med én eller flere sexsygdomme, hvis man dyrker ubeskyttet sex eksempelvis med én, tre eller fem partnere inden for et vist tidsrum. I et undersøgende arbejde, der inkluderer spørgeskemaer, kan eleverne i matematik behandle data og udarbejde grafer og modeller, der viser resultaterne af undersøgelsen. Som eksempel kan nævnes et undersøgende arbejde om unges forestillinger om andre unges forhold til kærester og sex, der også kan rumme et perspektiv omkring betydningen af flertalsmisforståelser (se øvelse 4.6). Samfundsfag Der er en lang række berøringsflader mellem samfundsfag og seksualundervisningen. Det handlereksempelvis om det demokratiske og handlingsorienterede perspektiv i formålsbeskrivelserne. Endvidere er der berøringsflader mellem seksualundervisningens to kompetenceområder samt kompetenceområderne Samfund og politik, Sociale og kulturelle forhold og Samfundsfaglige metoder i samfundsfag. Der er derfor mange muligheder for at integrere seksualundervisningen i samfundsfaglige undervisningsforløb. Der kan eksempelvis tilrettelægges et forløb om de seksuelle og reproduktive rettigheder eller et undersøgende arbejde omkring normer for køn, seksualitet og familieliv med fokus på de handlemuligheder, man som ung har, hvis man vil påvirke såvel normer som lovbestemmelser, der vedrører køn, seksualitet og familieliv. Historie Undersøg hvordan normer for køn, krop, sex og seksualitet har udviklet sig i takt med den historiske udvikling. Inddrag eksempel historiske tekster og billeder. I et forløb omkring de seksuelle og reproduktive rettigheder kan der sættes fokus på historiske milepæle og særlige begivenheder, der har banet vejen for de rettigheder, som børn, unge og voksne i dag har i forhold til køn, seksualitet og familieliv. Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

9 Fortsat fra forrige side UDSKOLING (fortsættelse) Geografi Tilrettelæg et forløb, hvor eleverne undersøger den betydning, livsstil og levevilkår har haft for den seksuelle sundhed i Danmark og andre steder i verden. Projektarbejde, tværfaglighed og seksualundervis ning Projektarbejdsformen er en undervisningsform, der rummer gode muligheder for at tilrettelægge et undervisningsforløb, hvor eleverne anvender forskellige fags indhold og metoder til at undersøge en problemstilling, i relation til seksualundervisningens temaer. Projektarbejdsformen rummer desuden væsentlige potentialer i forhold til at styrke elevdeltagelsen og elevernes aktive involvering i beslutninger om seksualundervisningens indhold. Som eksempler på emner, der i udskolingen kan danne afsæt for et tværgående projektarbejdsforløb på tværs af ét eller flere af de skemalagte fag, kan nævnes: De seksuelle og reproduktive rettigheder. Livsstil, levevilkår og seksuel sundhed. Seksualitet, identitet og trivsel. Normer for køn, sex og seksualitet. Unge og sex. Krop og kropsidealer. Du kan læse mere om tilrettelæggelse af et projektarbejde i artiklen Projektarbejde en guide til læreren på Introduktion - Vejledning til Uge Sex

10 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV Dette afsnit henvender sig til undervisere på specialskoler samt til undervisere på folkeskoler, der ønsker tips til, hvorledes man kan give elever med særlige behov bedre forudsætninger for at forstå og deltage aktivt i sundheds- og seksualundervisningen. SÆRLIGE UDFORDRINGER FOR ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundheds- og seksualundervisning kan være et særdeles vigtigt redskab for elever med særlige behov for at styrke og udvikle deres sociale færdigheder og evne til at indgå i sociale relationer. I indskolingen er det i forhold til venskaber og familie, og senere er det ligeledes i kærlighedsmæssige og seksuelle relationer. Nogle elever med særlige behov har brug for ekstra og målrettet træning i at mærke egne og aflæse andres reaktioner, grænser og følelser. ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I FOLKESKOLEKLASSER I de fleste folkeskoleklasser er der en eller flere elever med særlige behov. Sex & Samfunds anbefaling er, at bruge de samme redskaber til inklusion, der bruges i de andre fag. F.eks. at variere undervisning og undervisningsmaterialer, og generelt elementer som billeder, film, kropslige øvelser, redskaber og kreativitet. SEX & SAMFUNDS HJEMMESIDER Sex & Samfund anbefaler at anvende forskellige elementer fra Sex & Samfunds hjemmeside til klassetrin: Flere af elementerne på denne side fungerer rigtig godt for mange elever med særlige behov. SPECIALKLASSER Materialerne kan anvendes i specialklasser, hvor eleverne er vant til at fungere i en gruppe/klasse, og har sproglige og kognitive kompetencer til at arbejde med øvelser, dialog og eksempler. I de fleste specialklasser har eleverne imidlertid helt forskellige behov, forudsætninger og niveau. Det er op til underviseren at vurdere og udvælge de øvelser, der kan anvendes i den enkelte klasse og supplere med andre typer af materialer. Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

11 Fortsat fra forrige side ORGANISERING AF ØVELSERNE Mange specialklasser består af få elever. Det kræver derfor i mange tilfælde en anden organisering af øvelserne, end den, der er beskrevet i materialerne, hvor udgangspunktet er en klassestørrelse på elever. Desuden kan nogle elever have vanskeligt ved at arbejde individuelt, i grupper eller fælles i hele klassen, hvorfor et andet valg af organisering kan være nødvendigt. Det kan være en god idé at veksle mellem individuelle øvelser og parøvelser, der passer godt til den/de enkelte elever og deres interesser og faglige niveauer, samt fællesøvelser, hvor klassen øver sig i at arbejde sammen og for eksempel laver nogle mere fysisk aktive øvelser. Disse overvejelser bør underviseren have reflekteret over, inden valget af øvelser foretages. DET TRYGGE RUM Det kan være ekstra vigtigt at prioritere at lave nogle af øvelserne fra materialerne om det trygge rum med elever med særlige behov, da øvelserne kan medvirke til at danne grundlaget for en vellykket sundheds- og seksualundervisning. Sex & Samfund anbefaler, at hver lektion påbegyndes med, at de fælles aftaler læses op sammen med eleverne, så der dannes en rød tråd fra forrige undervisning. Ligesom det kan være en god idé at påbegynde undervisningen med at ridse op, hvad der blev arbejdet med sidste gang, og afslutte med at tale om, hvad der skal arbejdes med næste gang. INDHOLD Det er vigtigt at arbejde hen imod, at elever med særlige behov udvikler et positivt selvbillede. Det kan have forskellige konsekvenser at have særlige behov, hvorfor det som underviser kan være givende at reflektere over, hvordan man kan arbejde med, at det at vi alle er forskellige, er noget positivt. Som underviser er det derfor vigtigt at tænke over, om der er nogen særlige ting på spil i klassen i forhold til dette? Hvad stræber eleverne for eksempel efter at blive populære igennem? Har de andre grænser i forhold til dette? Er der andre bevæggrunde i forhold til ikke at ville falde uden for normen? Hvilken betydning har det for seksualundervisningen, hvis der for eksempel kun er drenge i klassen? Spørgsmål og forhold som disse kan være meget vigtige at have med i sine overvejelser som underviser, når man ønsker at sætte fokus på sundheds- og seksualundervisning sammen med sine elever. TEGNINGER I UNDERVISNINGEN Sex & Samfund har udviklet en række piktogrammer til brug i seksualundervisningen, der viser de forskellige øvelsestyper, der bruges i dette materiale. Hensigten er, at anvendelsen af piktogrammerne kan støtte elever med særlige behov i deres aktive deltagelse i undervisningen. Piktogrammerne er anvendt på materialets arbejdsark og kan downloades gratis i forskellige størrelser på og på Læringsforløb På findes desuden en række film, tegninger, figurer og materialer, der er udviklet til elever med særlige behov i udskolingen. Figurerne inden for temaet Sociale relationer, kan ligeledes anvendes i indskolingen. Figurerne er en form for påklædningsdukker, der har forskellige ansigter og mimik, der på en sjov måde kan bruges til at tale om følelser, kropssprog og signaler. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

12 GRUNDMATERIALER OG 10. KLASSE GRUNDMATERIALER TIL KLASSE Grundmaterialerne til Uge Sex består af fem emner til hver trininddeling (indskoling, mellemtrin og udskoling). Grundmaterialerne indeholder øvelser, som knytter sig til emner, der kan betragtes som grundemner inden for sundheds- og seksualundervisningen på de pågældende klassetrin. I det første emne findes der en række øvelser, som har til formål at skabe gode og trygge rammer for seksualundervisningen for alle elever i klassen. Hvert emne indledes med en introducerende tekst, der begrunder emnets relevans og sætter fokus på enkelte pædagogiske og didaktiske overvejelser, for eksempel vedrørende relevante klassetrin, trinmål og emnets tværfaglige muligheder. Under hvert emne findes en række øvelser, der alle er inddelt i overskrifterne: Mål, målgruppe, forberedelse, tid og materialer, beskrivelse og tips til underviseren. Nogle øvelser i materialerne til mellemtrinnet og udskolingen har desuden særskilte anbefalinger i forhold til elever med særlige behov. Til en række af øvelserne findes der arbejdsark, som kan kopieres til eleverne. Forrest i hvert emne i grundmaterialerne findes oversigter, der gør det let at få overblik over materialernes øvelser. Her kan ses: Hvilke øvelser, der anbefales til konkrete klassetrin og eventuelt til elever med særlige behov Hvilke øvelser, der kan benyttes i bestemte fag (for eksempel dansk, natur/teknik eller samfundsfag) Hvilket tidsforbrug, der er anslået til de forskellige øvelser. INDHOLD I GRUNDMATERIALERNE Til klasse Emne 1: Et trygt rum i undervisningen Emne 2: Hav det godt! Emne 3: Kroppen Emne 4: Følelser Emne 5: Familier UGE SEX GRUNDMATERIALE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN KLASSE UGE SEX GRUNDMATERIALE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN KLASSE UGE SEX GRUNDMATERIALE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN KLASSE Til klasse Emne 1: Et trygt rum i undervisningen Emne 2: Identitet, køn og familier Emne 3: Krop og pubertet Emne 4: Forelskelse Emne 5: Prævention og sexsygdomme Til klasse. Emne 1: Et trygt rum i undervisningen Emne 2: Køn, seksualitet og familie Emne 3: Kroppens mangfoldighed Emne 4: Følelser og sex Emne 5: Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

13 Fortsat fra forrige side UGE SEX-MATERIALE TIL 10. KLASSE Til 10. klasse har Sex & Samfund udgivet et undervisningsmateriale, der indeholder idéer til seksualundervisning og undervisning om krop, køn, sex og seksualitet i fagene i 10. klasse. Emnerne og øvelserne i materialet er udvalgt på baggrund af deres relevans for den faglige undervisning i 10. klasse samt med henblik på at kunne bidrage til at styrke arbejdet med elevernes trivsel og klassefællesskabet. Hvert emne indledes med en introducerende tekst, der begrunder dets relevans og sætter fokus på enkelte pædagogiske og didaktiske overvejelser. Under hvert emne findes konkrete øvelser, der alle er inddelt i afsnittene: Mål, fag, forberedelse, tidsforbrug og materialer, beskrivelse og tips til underviseren. Til en række af øvelserne findes der arbejdsark, som kan kopieres til eleverne. Forrest i materialet findes oversigter, der gør det let at få overblik over materialets øvelser. Her kan ses: Hvilke øvelser, der kan benyttes i bestemte fag i 10. klasse Hvilket tidsforbrug, der er anslået til de forskellige øvelser. INDHOLD I UGE SEX-MATERIALET TIL 10. KLASSE Til klasse Emne 1: Et trygt rum i undervisningen Emne 2: Identitet, køn og seksualitet Emne 3: Krop og sex Emne 4: Seksuel sundhed Emne 5: Rettigheder og medborgerskab ANDRE MATERIALER OG GÆSTEUNDERVISERE Undervisningsmaterialerne kan danne grundlag for én eller flere dages undervisning i forbindelse med Uge Sex eller på andre tidspunkter i løbet af skoleåret. Du kan også som underviser inddrage andre materialer, foldere og bøger om emnerne. Det kan du læse om på side 22 i dette hæfte. Kontakt eventuelt også det lokale Center for Undervisningsmidler for inspiration. I Danmark er der en tradition for, at skolerne benytter sig af eksterne undervisere til at supplere sundheds- og seksualundervisningen med. Skolens samarbejde med sundhedsplejen om sundheds- og seksualundervisningen er et eksempel på dette. I mange kommuner findes der desuden tilbud om supplerende seksualundervisning (som Sex & Samfunds Ung til Yngre-underviserkorps, se side 20). Du skal dog være opmærksom på, at dette ofte koster penge og som regel skal bestilles i god tid forvejen. Se en landsdækkende liste over gæsteundervisere på Introduktion - Vejledning til Uge Sex

14 SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALER 2015 I Uge Sex 2015 har Sex & Samfund valgt at sætte fokus på sundhed og trivsel. Årets tema kalder vi Sammen om sundhed og trivsel. Med udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, sættes der i temamaterialets øvelser fokus på at have det godt og på fællesskabers betydning for sundhed og trivsel. TEMAMATERIALE KLASSE 2015 SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE KLASSE 2015 SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE KLASSE 2015 Formålet med skolens seksualundervisning er blandt andet at styrke elevernes kompetencer til at fremme sundhed og trivsel for dem selv og andre. Øvelserne i årets temamateriale støtter dig som underviser i at leve op til det formål ved at prioritere klassens arbejde med de videns- og færdighedsområder, der knytter sig til kompetenceområdet sundhed og trivsel i forenklede Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisning og læring om sundhed og trivsel kan ses som et vigtigt element i relation til forebyggelse af mistrivsel og fremme af både mental, fysisk og seksuel sundhed. Til Uge Sex 2014 udgiver Sex & Samfund tre skriftlige temamaterialer, der er målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Disse materialer består af en række øvelser, der behandler temaet ud fra forskellige indholds- og undervisningsmæssige tilgange. Øvelserne i materialet til indskolingen sætter fokus på at eleverne får en positiv forståelse af deres egen krop, at de får et øget kendskab til følelser og kropssprog, og at de udvikler sundhedsog trivselsfremmende tiltag i klassen. I materialet til 4-6. klasse sættes fokus på kropsidealer, på at eleverne får et øget kendskab til fællesskabers og relationers betydning for sundhed og trivsel, samt at eleverne udvikler sundheds- og trivselsfremmende tiltag på skolen. For de ældste elever i klasse fokuserer temaet på at kunne forholde sig til og diskutere dilemmaer og handlemuligheder i forhold til fremme af sundhed og trivsel generelt samt i forhold til rettigheder, grænser, præventionsbrug, fertilitet og normer for krop og køn. FILM På hjemmesiden findes filmen, Sikker sex hvorfor ikke?, der er lavet særligt til Uge Sex Filmen handler om seksuel sundhed og sætter fokus på normer for prævention. Se forslag til arbejdet med filmen i øvelse 6 i temamaterialet til udskolingen. I forbindelse med Uge Sex 2015 samarbejder Sex & Samfund og DR Skole om temaet sundhed og trivsel. Temaet kan findes på og hedder Min krop. Temaet er opdelt i tre dele, der henvender sig til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Her findes en række filmklip fra DRs arkiver, der kan bruges i undervisningen. Alle lærere og elever med UNI-Login har adgang til DR Skole. Som i grundmaterialet er alle øvelser inddelt i overskrifterne: mål, forberedelse, tid og materialer, beskrivelse og tips til underviseren. Til en række af øvelserne findes der arbejdsark, som kan kopieres til eleverne. Øvelserne i temamaterialerne kan nemt benyttes sammen med øvelserne fra grundmaterialerne og sammen med de tre undervisningswebsites: (for 0-3. klasse) (for 4-6. klasse) (for klasse) Introduktion - Vejledning til Uge Sex

15 UNDERVISNINGSWEBSITES Til Uge Sex tilbyder Sex & Samfund tre undervisningswebsites, der er målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet, og udskolingen samt 10. klasse, KROPPELOP Kroppelop.dk er udviklet til brug i sundheds- og seksualundervisningen i klasse. Siden er velegnet både til elevernes individuelle arbejde foran computeren, arbejde i grupper à 2-3 elever omkring enkelte elementer og også til fælles brug i klassen. Siden indeholder blandt andet korte film; elementet Mine cirkler, hvor eleverne kan kortlægge og vise deres familie- og venskabsrelationer; et brætspil om krop, sundhed og følelser; et vendespil om kroppen; samt et element, hvor de kan lave deres egen tegneserie med udgangspunkt i simple dilemmaer. Der er udviklet en lærervejledning til kroppelop.dk, som kan downloades på siden. I lærervejledningen findes forslag til, hvordan materialets elementer kan anvendes og indgå i undervisningen. MIG OG MIN KROP Migogminkrop.dk er målrettet elever i klasser. Materialet indeholder blandt andet korte film, quizzer, spil, tekst og mulighed for kommunikation med jævnaldrende i et forum kaldet Væggen. Alle elementer er udviklet ud fra et læringsperspektiv med henblik på brug i en undervisningssammenhæng, hvor eleverne arbejder individuelt, i mindre grupper eller fælles i klassen. Der findes en lærervejledning til materialet, som indgående beskriver de forskellige elementer på Migogminkrop.dk, og hvordan de kan benyttes i undervisningen. SEX FOR DIG Sexfordig.dk er et netbaseret undervisningsmateriale, der er målrettet elever på klassetrin. De forskellige elementer af materialet tager udgangspunkt i problemstillinger, dilemmaer, følelser, tanker og informationer, som er relevante for eleverne i aldersgruppen. Sexfordig.dk indeholder blandt andet quizzer; en lang række korte film inddelt i forskellige kategorier og med tilhørende opgaver; et debatforum, hvor eleverne kan skrive med andre unge; et Sexikon ; samt forskellige typer af opgaver og projekter. På siden findes desuden undervisningselementet Udfordringen, der er et læringsspil om at træffe gode valg om seksuel sundhed inden for emner som kroppen, prævention, normer og tabuer, sex, forelskelse og rettigheder. Der findes en lærervejledning til Sexfordig. dk med udførlige forslag til, hvordan Udfordringen og materialets andre elementer kan anvendes i undervisningen. SEXLINIEN.DK OG 10. KLASSE Uge Sex er også målrettet elever på ungdomsuddannelserne, for det er vigtigt at fortsætte med at tale og undervise om seksuel sundhed, seksualitet og køn, når eleverne går ud af grundskolen. På Sex & Samfunds hjemmeside til unge, findes de undervisningsmaterialer, der er udviklet til elever på både erhvervsfaglige og gymnasiale ungdomsuddannelser. Disse materialer er således udviklet til elever, der alders- og modenhedsmæssigt svarer til eleverne i 10. klasse. Er du underviser i 10. klasse, anbefaler Sex & Samfund, at du orienterer dig i Uge Sex-materialerne til ungdomsuddannelserne og på med henblik på at finde yderligere inspiration til sundheds- og seksualundervisningen i 10. klasse både i Uge Sex og resten af året. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

16 ØVRIGE KAMPAGNEELEMENTER HJÆLP KROPPELOPPEN TIL BEDRE SUNDHED OG TRIVSEL Elever i 0-3. klasse har mulighed for at deltage i en særlig aktivitet i forbindelse med Uge Sex Aktiviteten Aktiviteten tager udgangspunkt i årets tema Sammen om sundhed og trivsel. Formålet er, at eleverne giver udtryk for, hvad de har lært om sundhed og trivsel i forløbet. Og at de aktivt bruger deres viden til at give anbefalinger til Kroppeloppen, så Kroppeloppen kan få bedre sundhed og trivsel. Kroppeloppen er en gennemgående figur i undervisningsmaterialerne til indskolingen. Aktiviteten giver en særlig mulighed for dels at evaluere forløbet og dels for at omsætte elevernes viden til praksis. Ved at eleverne giver konkrete bud på, hvad der kan hjælpe Kroppeloppen, øges deres bevidsthed om, hvad der kan hjælpe dem selv og deres kammerater til bedre sundhed og trivsel. Dermed understøtter aktiviteten arbejdet med at styrke sundhed og trivsel i klassefællesskabet og på skolen samt børnenes trivsel generelt. Vi trækker lod blandt de tilmeldte klasser, og vinderen får direkte besked. Er din klasse den heldige vinder, vil vi bede jer sende os et billede af jeres flotte plakat. Men vi vil naturligvis meget gerne se billeder af jeres udstillede plakat, uanset om I er vinderen eller ej. Send dem til: og skriv Hjælp Kroppeloppen i emnelinjen. Vi vil løbende lægge udvalgte plakatbilleder på Sex & Samfunds Facebook side. Har du spørgsmål omkring aktiviteten, er du som altid meget velkommen til at kontakte Sex & Samfund på eller telefon Samtidig giver aktivteten, på en involverende måde, en visuel dokumentation af, hvad eleverne har fået ud af forløbet, og en mulighed for at vise resultatet til andre elever, forældre eller personer udenfor skolen. Ved at tilmelde sig aktiviteten deltager klassen samtidig i en lodtrækning om 5000 kroner til en klassetur til nærmeste zoo eller dyrepark. Sådan gør du: 1. Tilmeld dig aktiviteten ved at bestille en plakatpakke på din personlige Uge Sex log ind side: Plakatpakken indholder: Kroppelop plakat samt diplomer underskrevet af Kroppeloppen, så eleverne får et bevis på, hvad de har arbejdet med. Tilmeldingsfristen er fredag den 23. januar. 2. Eleverne udfylder arbejdsark fra øvelse 3.8 i temamaterialet med deres bud på, hvad der kan give Kroppeloppen bedre sundhed og trivsel, og anbefalingerne sættes på plakaten 3. Hæng plakaten op et godt sted, hvor andre også kan se, hvad I har arbejdet med eksempelvis et fællesområde på skolen eller i den lokale idrætsforening 4. Tag et billede af den udstillede plakat Introduktion - Vejledning til Uge Sex

17 SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN I forbindelse med Uge Sex 2015 har Sex & Samfund indgået et samarbejde med Statens Museum for Kunst (SMK). Samarbejdet kommer til udtryk i kampagnens grundmaterialer, hvor der til alle trin indgår øvelser, der baserer sig på værker fra SMK. Værkerne er udvalgt, fordi de på forskellig vis udtrykker perspektiver på centrale temaer fra seksualundervisningen. Som noget nyt er der også i temamaterialerne en øvelse til hvert trin, der tager udgangspunkt i værker fra SMK. Værkerne udvalgt til temamaterialerne relaterer sig til årets Uge Sex-tema, Sammen om sundhed og trivsel. I temamaterialerne er der forslag til hvordan disse øvelser kan inddrages i et tværfagligt forløb på tværs af dansk og sundheds- og seksualundervisningen. Arbejdet med værkerne kan desuden inddrages i forbindelse med den understøttende undervisning, og kan med fordel lægge op til, at man besøger et lokalt museum og arbejder med værker, der handler om seksualundervisningens emner. Peter Hansen ( ) Legende børn, Olie på lærred, 109,5 x 151,5 cm. Foto: SMKFoto Sex & Samfund og SMK har sammen udarbejdet et undervisningsmateriale med inspiration og øvelser til hvordan I selv kan besøge museet som en del af sundheds-og seksualundervisningen: SMK tilbyder også, at interesserede klasser kan besøge museet med henblik på at se og arbejde med de originale værker suppleret med andre relevante værker. Museet har følgende tilbud til 0-9. klasse: SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN BESØG PÅ EGEN HÅND Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring sundhed, trivsel, relationer og krop kommer til udtryk i kunsten. På vil der fra uge ligge et materiale til download, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. I materialet præsenteres de værker, der er særligt udvalgt til at indgå i forbindelse med Uge Sex-kampagnen samt relevante opgaver, som eleverne kan arbejde med under besøget. Endvidere fremgår det, hvor på museet de forskellige værker kan findes. Besøget er gratis og skal aftales på forhånd. Målgruppe: klasse Pris: Gratis KROPPEN I KUNSTEN - TEMAFORLØB I kunsten har menneskekroppen altid været et populært motiv. På SMK findes mange kunstværker, der viser os kroppe i alle former, farver og udtryk. Eleverne undersøger kunsten og kroppens sprog, følelser og idealer og ser på, hvordan forskellige kunstnere bruger kroppen til at fortælle historier og vise følelser som fx kærlighed, ensomhed og styrke. Målgruppe: klasse Varighed: 1 time eller 2 timer Pris: 450 kr. eller 750 kr. Fortsættes næste side KONTAKT STATENS MUSEUM FOR KUNST Telefon: Mandag til fredag kl Introduktion - Vejledning til Uge Sex

18 Fortsat fra forrige side PORTRÆT, IDENTITET OG ISCENESÆTTELSE 1 - TEMAFORLØB Hvad er et portræt? Hvad vil det sige at have en identitet? Og hvordan kan man iscenesætte en identitet i et portræt? Eleverne undersøger, hvordan iscenesættelsen af den menneskelige identitet i portrætterne kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier og mande- og kvinderoller. Vælges et forløb på to timer, kan eleverne arbejde med deres egne portrætter. Målgruppe: klasse Varighed: 1 time eller 2 timer Pris: 450 kr. eller 750 kr. PORTRÆT, IDENTITET OG ISCENESÆTTELSE 2 - TEMAFORLØB Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet en fotoworkshop hvor eleverne efter at have set værkerne får en konkret fotoopgave, hvor de skal lave et iscenesat portræt. Forløbet slutter med en fælles fremlæggelse og gennemgang af elevernes produkter. Målgruppe: klasse Varighed: 2½ time Pris: 750 kr. HVAD ER ET PORTRÆT? - TEMAFORLØB På SMK findes mange portrætter af konger og dronninger og mænd og kvinder i alle aldre, former og farver. Men hvad er et portræt egentlig? Hvad kan man bruge portrættet til? Vælges et forløb på to timer, kan eleverne lave deres egne portrætter i værkstedet. Målgruppe: 4-6. klasse og 0.-6 klasse (2 timer) Varighed: 1 time eller 2 timer Pris: 450 kr. eller 750 kr. HÅND I HÅND ET VÆRKSTEDFORLØB Eleverne undersøger og arbejder med, hvordan relationer og familier kommer til udtryk i kunsten. I værkstedet arbejdes med collage og maleri. Målgruppe: klasse Pris: 750 kroner OBS! Alle forløb skal bestilles på forhånd. Selvom I vælger at besøge museet på egen hånd, er det vigtigt, at I melder jeres ankomst på forhånd. Da museet løbende udskifter de værker, som hænger fremme på grund af udlån, konservering med videre, tages der forbehold for, at enkelte værker fra Uge Sex-materialerne måske ikke hænger fremme ved jeres besøg. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

19 ØVRIGE MATERIALER PÅ NETTET Når du er tilmeldt Uge Sex 2015, får du adgang til de materialer, som er beskrevet her i hæftet. Men på internettet findes desuden en række andre materialer, som du som underviser kan bruge sammen med din klasse. På finder du forslag til supplerende undervisningsmaterialer til elever og undervisere, blandt andet artikler til download samt link til en instruktionsvideo om kondombrug. Her finder du desuden også film og materialer til undervisning af elever med særlige behov. GODE LINKS TIL LÆRERE OG ELEVER Til lærere Hjemmeside for Uge Sex-kampagnen. Sex & Samfunds hjemmeside om seksualundervisning målrettet undervisere. Her kan du finde Forenklede Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Søg på seksualundervisning og grundskolen for at finde input til materialer og undervisning. Find filmklip om temaet Sundhed og trivsel. Målrettet alle klassetrin. Find film- og radioklip om temaet grænser. Målrettet udskolingen. Find film- og radioklip om temaet familier. Målrettet alle klassetrin. Find film- og radioklip om temaet køn og kønsroller. Målrettet udskolingen. Sex & Samfunds hjemmeside om sexsygdomme. Sex & Samfunds hjemmeside om abort. Sex & Samfunds hjemmeside om prævention. Til elever Undervisningswebsite til klasse Undervisningswebsite til klasse Undervisningswebsite til klasse Sexlinien for Unge rådgivningssite og ungeportal om sex, sexsygdomme, prævention, kærlighed og følelser. Indeholder Uge Sex-materialer til ungdomsuddannelser inkl. spil, film og quiz. Sex & Samfunds hovedside. Til forældre Information til forældre om seksualundervisning og inspiration til at tale med sit barn om følelser, krop og grænser. Indeholder også foldere til download. Information til forældre om børn og seksualitet og seksualundervisningens emner. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

20 UNDERVISNINGSTILBUD FRA SEX & SAMFUND Sex & Samfund har mulighed for at besøge jeres skole med forskellige undervisningstilbud målrettet elever samt kurser og foredrag for lærere, andre fagfolk og forældre. Vi gør venligst opmærksom på, at grundet mange bookede undervisningsaktiviteter i selve Uge 6, 2015, har vi desværre ikke mulighed for at gennemføre yderligere undervisninger dér. Men alle nedenstående tilbud gælder hele året. Læs en kort beskrivelse nedenfor. Se også SEKSUALUNDERVISNING DIALOGBASERET UNG TIL YNGRE-UNDERVISNING Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning med udgangspunkt i vores underviserkorps i København og Aarhus. Seksualundervisningen henvender sig til elever på klassetrin samt på ungdomsuddannelsesniveau. Målsætningen er, at Sex & Samfunds seksualundervisning bidrager til udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed samt til øget anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. Priseksempel for to timers undervisning i 2015 med én underviser (maks. 30 elever): kroner inklusive en times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter. Sex & Samfund har desuden et korps af undervisere, der er specialuddannet i at varetage seksualundervisning til grupper af elever med særlige behov. Denne type opgaver kan kræve ekstra forberedelse inden undervisningen. Læs mere på INTERAKTIVT FOREDRAG/ARRANGEMENT: SEXORAKLERNE Oplysning om prævention og sexsygdomme behøver ikke at være kedeligt! SexOraklerne indeholder mange underholdende elementer som quizzer og spil, der inddrager eleverne hele vejen igennem. SexOraklerne er Sex & Samfunds erfarne og dygtige undervisere, der oplyser, underholder og besvarer anonyme spørgsmål om prævention, sex og seksualitet. Derudover bliver eleverne løbende stillet over for spørgsmål og udfordringer. SexOraklerne henvender sig til 8. klassetrin og opefter. Priseksempel for 2½ times oplæg i 2015: kroner for to undervisere m/k, inklusive én transporttime. Prisen er eksklusiv faktiske transportudgifter. Fortsættes næste side Introduktion - Vejledning til Uge Sex

21 Fortsat fra forrige side FORÆLDREARRANGEMENT OM PUBERTET, UNGE OG SEX Sex & Samfund har stor erfaring i at tilbyde oplæg og debatarrangementer til forældre med det formål at klæde forældrene på til at tale med deres børn om pubertet og seksualitet. Eksempler på Sex & Samfunds forældrearrangementer: På vej i puberteten Målgruppe: Forældre til elever i klasse. Formål: At forældre bliver rustet til at gå i dialog med deres børn om spørgsmål vedrørende pubertet og forandringer i puberteten. Indhold: Fysiske og psykiske forandringer i puberteten. Redskaber til dialog mellem forældre og børn om krop og pubertet. Varighed: 2 timer. VEDRØRENDE PRISER Alle priser er med forbehold for ændringer. Se også Alle priseksempler, der er nævnt her, er inklusive 1 times transport. Ligger stedet, hvor undervisningen skal foregå, længere væk fra henholdsvis København eller Aarhus end 1 times transport frem og tilbage, udarbejder vi et tilbud, så man altid får den eksakte pris at vide for arrangementet inden afholdelsen. Kontakt Sex & Samfund for at høre nærmere. Priseksempel for to timers arrangement i 2015 (maks. 50 deltagere): kroner for én underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter. Unge, sex og seksualitet Målgruppe: Forældre og elever i klasse. Formål: At skabe dialog mellem forældre og børn om centrale spørgsmål vedrørende sex og seksualitet. Indhold: Myter og fakta om unge, sex og seksualitet. Dialog mellem forældre og unge omkring sex og seksualitet. Der veksles mellem oplæg og dialog på tværs af gruppen af forældre og børn sammen og opdeling i to grupper, hvor forældre og børn undervises hver for sig. Varighed: 2 timer. Priseksempel for to timers arrangement i 2015 (højst 50 forældre og elever): kroner for én underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter. BRUG UGE SEX I SEKSUALUNDERVISNINGEN Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og sundhedsplejersker tilknyttet 0.-9/10. klassetrin med det formål at klæde deltagerne på til at bruge Uge Sex-materialerne i praksis. Kurserne kan eventuelt målrettes indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen efter behov. Kurset består af forskellige oplæg og øvelser samt individuel og fælles refleksion. Sex & Samfunds undervisere har stor erfaring med afholdelse af kurser for lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre faggrupper. Priseksempel for tre timers kursus i 2015 (maks. 30 deltagere): kroner for en underviser inklusive 1 times transport og eksklusiv faktiske transportudgifter. Introduktion - Vejledning til Uge Sex

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK KLASSE TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL 2.-3. KLASSE INDHOLD FORORD... 3 1. INTRODUKTION TIL KROPPELOP.DK... 4 2. KROPPELOP.DK I UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

God seksualundervisning hvad og hvordan?

God seksualundervisning hvad og hvordan? God seksualundervisning hvad og hvordan? Af Line Anne Roien og Lone Smidt, Sex & Samfund En ny undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen 1 (Sex & Samfund 2012) peger på, at seksualundervisningen

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

Kampagnehæfte introduktion til Uge Sex 2013. et overblik over kampagnens indhold og materialer

Kampagnehæfte introduktion til Uge Sex 2013. et overblik over kampagnens indhold og materialer Kampagnehæfte introduktion til Uge Sex 2013 et overblik over kampagnens indhold og materialer Forord Målet med Uge Sex-kampagnen er at støtte udviklingen af elevernes handlekompetence i forhold til seksualitet,

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Temamøde om seksuel sundhed

Temamøde om seksuel sundhed Temamøde om seksuel sundhed Region Syddanmark, d. 14. marts 2013 Seksualundervisning i grundskolen - udfordringer og initiativer Lone Smidt Sex & Samfund Hvad skal vi tale om? Seksualundervisning i grundskolen

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan håndtere dagligdagen med en grundlæggende tro på at kunne klare de udfordringer, der måtte komme. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

UGE SEX GRUNDMATERIALE FAMILIER KLASSE

UGE SEX GRUNDMATERIALE FAMILIER KLASSE UGE SEX GRUNDMATERIALE FAMILIER 0.-3. KLASSE INDHOLD FORORD... 3 FAMILIER... ET OVERBLIK OVER ØVELSER... 4 5 1. FAMILIER I DANMARK... 8 2. FAMILIEFOTOS... 3. MIG OG MIN FAMILIE... 4. MINE CIRKLER... 5.

Læs mere

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE

GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE INDHOLD FORORD 3 HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 FAG OG TVÆRFAG 6 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV 8 EMNE 1: ET TRYGT RUM I SEKSUALUNDERVISNINGEN

Læs mere

VEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK ELEVWEBSITE KLASSE

VEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK ELEVWEBSITE KLASSE VEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK ELEVWEBSITE 7.-10. KLASSE INDHOLD FORORD 3 1. INTRODUKTION TIL SEXFORDIG.DK. 4 2. SEXFORDIG.DK I UNDERVISNINGEN 6 2.1. ELEVERNE INTRODUCERES TIL SIDEN 7 2.2. UDFORDRINGEN. GRUPPEARBEJDE

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE

SAMMEN OM SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE SAMMEN OM 2015 SUNDHED OG TRIVSEL TEMAMATERIALE 7.-9. KLASSE INDHOLD FORORD................................................................................. 3 1. FAKTA OM BØRN OG UNGES SUNDHED OG TRIVSEL........................................

Læs mere

Køn betyder noget klasse

Køn betyder noget klasse Køn betyder noget 4.-6. klasse Temamateriale til lærere Uge Sex 2012 Temamateriale 4.-6. klasse INDHOLD Forord................................................................ 3 Hvad indeholder temamaterialet?...........................................

Læs mere

Velkommen til Uge Sex 2009

Velkommen til Uge Sex 2009 INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL UNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE OG ELEVER Velkommen til Uge Sex 2009 Målet med Uge Sex er at give eleverne i landets 6.-10. klasser god og vedkommende seksualundervisning

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles Mål Forløbet om kroppen tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 6. klassetrin) Eleven kan bruge

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE

VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE VEJLEDNING TIL MIGOGMINKROP.DK SEKSUALUNDERVISNING TIL 4.-6. KLASSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INTRODUKTION TIL MIGOGMINKROP.DK... 4 2. MIGOGMINKROP.DK I UNDERVISNINGEN... 6 2.1. FÆLLES AFTALER...

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Familier klasse

Familier klasse Familier GRUNDMATERIALE 2.-3. klasse Temamateriale Seksualundervisningsmateriale til lærere INDHOLD Forord... 3 Hvad indeholder materialet?... 4 Elever med særlige behov... 6 emne 1: det trygge rum...

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, "!En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang!

Repræsenta*on,af,minoriteter,i,undervisning, !En!introduk,on!,l!Sex!&!Samfunds!,lgang! Repræsenta*onafminoriteteriundervisning "EnintrodukonlSex&Samfundslgang AnneWindSex&Samfund Konference:Tabu hvordanarbejdervimeddet? 23/102015 Målmedoplægget IntrodukonlSex&Samfundslganglrepræsentaonaf

Læs mere

Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 2010. 6. 10. klasse 2010 / 1. Undervisningsmateriale til lærere

Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 2010. 6. 10. klasse 2010 / 1. Undervisningsmateriale til lærere Ingen sexsygdomme Ønskebørn Seksuel trivsel LÆRERVEJLEDNING TIL SEXFORDIG.DK 6. 10. Undervisningsmateriale til lærere / 1 Tema Uge Sex Prævention, Lærervejledning sexsygdomme til Sexfordig.dk Introduktion

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

HVAD ER KUN MED KONDOM?

HVAD ER KUN MED KONDOM? HVAD ER KUN MED KONDOM? Sundhedsstyrelsens landsdækkende, opmærksomhedsskabende oplysningskampagne En ud af flere komponenter i en flerstrenget forebyggelsesindsats Cen-Lok model Maksimal rækkevidde sikres

Læs mere

grænser klasse Temamateriale

grænser klasse Temamateriale grænser 0.-3. klasse Temamateriale indhold forord 3 1. HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 1.1 Elever med særlige behov 6 1.2 Brug KROPPELOP.dk 7 2. Baggrundsviden til underviseren 8 2.1 Fakta om rettigheder

Læs mere

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE Kommunikation og kontakt BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE 2016 INDHOLD 1. introduktion TIL UNDERVISEREN.....................................................3 Færdigheds- og vidensmål

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................5

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag TRIVSELSDAG DCUM anbefaler en trivselsdag for hele skolen, fordi den skaber fokus og inspirerer til skolens fortsatte arbejde med trivsel. En fælles trivselsdag er en begivenhed, som enten igangsætter

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

grænser klasse Temamateriale

grænser klasse Temamateriale grænser 7.-9. klasse Temamateriale INDHOLD FORORD 3 1. HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 1.1 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV 6 1.2 BRUG SEXFORDIG.DK 7 1.3 BRUG DR.DK/GRÆNSER. 8 2. BAGGRUNDSVIDEN TIL UNDERVISEREN

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Har din skole. Styr på Sundheden

Har din skole. Styr på Sundheden Har din skole Styr på Sundheden ellers kan den få det! Det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er alles opgave ude på skolerne. Men i en travl hverdag bliver

Læs mere

Tværfagligt forløb for klassetrin med sundhedsundervisning integreret i matematik, dansk og natur/teknologi

Tværfagligt forløb for klassetrin med sundhedsundervisning integreret i matematik, dansk og natur/teknologi Tværfagligt forløb for 5.-6. klassetrin med sundhedsundervisning integreret i matematik, dansk og natur/teknologi 2 Læring om sundhed We Act Sammen om sundhed er et projektorienteret tværfagligt forløb

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 7.-9. KLASSE 1 INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

grænser 4.-6. klasse Temamateriale

grænser 4.-6. klasse Temamateriale grænser 4.-6. klasse Temamateriale indhold forord 3 1. HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 1.1 Elever med særlige behov 6 1.2 Brug migogminkrop.dk 8 2. Baggrundsviden til underviseren 9 2.1 Fakta om rettigheder

Læs mere

GRUNDMATERIALE KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE

GRUNDMATERIALE KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE GRUNDMATERIALE 4.-6. KLASSE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE INDHOLD FORORD 3 HVAD INDEHOLDER MATERIALET? 4 ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV 6 EMNE 1: DET TRYGGE RUM 7 EMNE 2: IDENTITET 18 EMNE 3: KROP

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Notat. Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Notat Svar på spørgsmål stillet ved byrådsmøde den 29. august 2012 til Fremtidig seksualundervisning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Til Børn og Unge-udvalget Den 31. august 2012 Aarhus Kommune

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 4.-6. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere