Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm. 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN side 1(21)"

Transkript

1 11. september 2000 BN Fast afmærkning af sporets tracé BN Banenorm side 1(21)

2 11. september 2000 BN Indholdsfortegnelse 1 FORORD REFERENCER BANENORMEN ERSTATTER GYLDIGHEDSOMFANG ORDFORKLARINGER INTRODUKTION KRAV TIL FIKSPUNKTSNET PLANFIKSPUNKTER HØJDEFIKSPUNKTER KRAV TIL FAST AFMÆRKNING GENERELLE KRAV KRAV FOR ELEKTRIFICEREDE STRÆKNINGER KRAV TIL TOLERANCER FOR SPORETS BELIGGENHED OVERVÅGNING AF SYSTEM FOR FAST AFMÆRKNING OVERVÅGNING AF SPORETS BELIGGENHED I FORHOLD TIL REFERENCEPUNKTER AFVIGELSER FRA NORMEN DISPENSATIONER BILAG BILAG 1, RETTELSER BILAG 2, AFMÆRKNING AF SPORETS TRACÉ MED TRACÉTAVLER...10 side 2(21)

3 11. september 2000 BN Forord Banenormen er udarbejdet på baggrund af beslutning foretaget af chefgruppen i Teknikafdelingen i Fast afmærkning af sporets tracé etableres af sporpolitiske årsager. Banenormen er udarbejdet af: Banestyrelsen Planlægningsdivisionen Sølvgade København K 2 Referencer Nogle steder henviser Banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. [1] Sporregler 1987, afsnit 2 Sporets tracé [2] Sporregler 1987, afsnit 6.08 Sporets justering og stabilisering [3] Fritrumsprofiler 2.1 Banenormen erstatter - Sporregler 1987, afsnit 2.11 Sporets afmærkning - Sporregler 1959, 32 afsnit (1) Fast afmærkning 3 Gyldighedsomfang Banenormen gælder for togvejsspor på Hoved-, Regional-, Lokal- og S-baner og skal anvendes i forbindelse med følgende projekter: Nyanlæg Elektrificering af banestrækninger Reinvestering af spor Ballastrensning Konkret besluttede strækninger Banenormen er desuden gældende for spor i drift, hvor fast afmærkning er etableret i henhold til ovennævnte. side 3(21)

4 11. september 2000 BN Ordforklaringer Fast afmærkning af sporets tracé Fikspunkt Referencepunkt System GI/GM System der kan anvendes til kontrol og justering af sporets tracé Punkt med kendte plankoordinater og/eller koter Punkt, hvortil der er knyttet en direkte reference til sporet Landsdækkende system for koter System 34/ Ref DK Landsdækkende koordinatsystem for plankoordinater Tracé Tracétavle Sporets beliggenhed i vandret og lodret retning Tavle langs sporet med oplysninger om sporets tracé 5 Introduktion Ved etablering af fast afmærkning af sporets tracé opnås følgende fordele: - den korrekte sporgeometri kan genskabes uden en ny opmåling og beregning - langbølgede fejl i sporgeometrien kan kontrolleres, hvilket er vigtigt af hensyn til passagerernes komfort - sporets beliggenhed i forhold til køreledningsanlægget kan kontrolleres - hyppigheden af kontrol af fritrumsprofil kan nedsættes - det er let at kontrollere, om de langsgående kræfter i kurver holdes indenfor givne tolerancer 6 Krav til fikspunktsnet 6.1 Planfikspunkter En opmålt polygon skal, forinden den omregnes til system 34/ Ref DK, beregnes i et frit net for at fange eventuelle målefejl. Middelfejlen på vægtenheden i et frit net må maksimalt være 1,0 beregnet med nedennævnte appriorifejl: - middelfejl retning : 5,0 cc - middelfejl centrering retning : 0,3 cm - middelfejl centrering afstand : 0,3 cm - middelfejl afstand : 2,0 ppm Den vægtede rettelse ( PxV ) på den enkelte måling, må i det frie net være maksimalt 1,8. Efter beregningen i det frie net, skal der foretages en beregning i system 34/ Ref DK. side 4(21)

5 11. september 2000 BN Middelfejlen på vægtenheden i system 34/ Ref DK må maksimalt være 1,5 beregnet med samme appriorifejl som for det frie net. Den vægtede rettelse ( PxV ) på den enkelte måling, må i system 34/ Ref DK være maksimalt 2,0. Middelfejlen på koordinaterne på de enkelte fikspunkter må maksimalt være: 10 mm for strækningshastigheden V 120 km/h 7 mm for strækningshastigheden 120 < V 200 km/h 6.2 Højdefikspunkter Mellem de officielle højdefikspunkter må koterne maksimalt afvige 10 mm pr. km i system GI/GM. 7 Krav til fast afmærkning 7.1 Generelle krav Sporets tracé skal fastsættes entydigt og være koordinatbaseret. Sporets projekterede plangeometri og længdeprofil skal angives i koordinatsystemerne system 34/ Ref DK og kotesystemerne GI/GM. Den projekterede tracé skal dokumenteres, således at de nødvendige data kan registreres i Banestyrelsens kurveregister. For alle punkter i sporet, hvor der sker ændringer i sporets linieføring eller længdeprofil, skal der foreligge følgende oplysninger: Kilometerangivelse, koordinater og øvrige tracéoplysninger svarende til oplysningerne på de enkelte tracétavler i henhold til bilag 2. Koordinater skal endvidere oplyses for spormidte 200 meter før og efter de enkelte tracéafsnit. Øvrige krav til sporets tracé i henhold til [Sporregler 1987, afsnit 2 Sporets tracé ] skal ligeledes være overholdt. Sporets tracé skal afmærkes med tracétavler i henhold til bilag 2. Tracétavlerne skal placeres med en nøjagtighed i sporets længderetning på ± 0,3 meter i forhold til det projekterede. Ved overføringer skal endvidere etableres et referencepunkt ved hver brofacade. Ved perroner placeres endvidere referencepunkter pr. 30 meter. Der henvises til afsnit 7.2 for beskrivelse af kravene til disse referencepunkter. side 5(21)

6 11. september 2000 BN Krav for elektrificerede strækninger Den faste afmærkning skal overholde kravene i afsnit 7.1. Endvidere skal afmærkningen angive sporets projekterede tracé i forhold til køreledningsmasterne. Afstanden mellem de enkelte afmærkninger skal være i intervallet meter, og som udgangspunkt vælges nærmeste masterække for det enkelte spor. Afmærkningen på den enkelte køreledningsmast skal ske i forhold til et referencepunkt, som vist på figur mm 300 mm Figur 1. Referencepunkt på køreledningsmast. På køreledningsmaster af Cor-Ten stål skal, som referencepunkt, anvendes den beskrevne type på normaltegning, blad På øvrige mastetyper og andre konstruktioner anvendes referencepunkt i henhold til normaltegning, blad Referencepunktets koordinater og kote fastsættes for centrum af hullet med Ø 13. Referencepunktet skal som udgangspunkt placeres i højden 300 mm ± 50 mm over SO. Referencepunktet skal dog altid placeres mindst 150 mm og maksimum 500 mm over SO, samt mindst 200 mm over mastefoden. Endvidere skal referencepunktet være synligt, set ud fra et punkt beliggende 350 mm over den teoretiske spormidte. Referencepunktet skal indmåles fra 2 forskellige fikspunkter. Gennemsnittet af koordinaterne til referencepunktet fra de 2 forskellige målinger anvendes til fastsættelse af koordinaterne for referencepunktet. Forskellen mellem de 2 målinger må dog maksimalt være 10 mm for strækningshastigheden V 120 km/h og 7 mm for strækningshastigheden 120 < V 200 km/h. Ovennævnte værdier er gældende for både plankoordinater og koter. For sporets projekterede tracé skal foretages følgende registreringer i forhold til hvert referencepunkt: side 6(21)

7 11. september 2000 BN Spornummer - Kilometer angivelse - Højdeforskel til nærmeste skinnes overkant. - Længde ( vandret ) til nærmeste skinnes yderkant ( hvor skinnehovedet er bredest ). - X-,Y- og Z-koordinater til referencepunktet - Sporets overhøjde - Mastenummer for køreledningsmaster 8 Krav til tolerancer for sporets beliggenhed Krav til tolerancer for sporets absolutte beliggenhed, i forhold til sporets projekterede tracé, fremgår af figur 3. Tolerancerne er gældende dels ved etablering af fast afmærkning, dels for spor i drift. Endvidere skal de i [Fritrumsprofiler] angivne mål med tilhørende tabeller og bemærkninger altid være overholdt for spor i drift. Hastighed V 120 km/h 120 < V 200 km/h Højderetning Side- Overhøjde Højde- Side- Overhøjde Fejlklasse 1,2) retning retning 1,2) retning Fejl som skal planlægges udbedret ± 100 ± 50 3) ± 15 ± 100 ± 50 3) ± 15 Største afvigelse efter justering ) - 20 ± 15 5) ± ) - 20 ± 10 5) ± 3 Figur 3. Tolerancer for sporets beliggenhed i mm i forhold til sporets projekterede tracé. 1. Såfremt der måles fra referencepunkt til spor, er fortegnet for tolerancerne omvendt! 2. Ved overføringer skal tolerancerne dog begrænses til maksimalt + 50 mm. 3. I kurver med radius < 500 meter begrænses tilladelig afvigelse i sideretningen til ± R/10. ( R indsættes i meter og resultatet fremkommer i mm ). 4. Sporets højdebeliggenhed kan i løbet af tiden øges, som følge af akkumulation af efterfølgende højdejusteringer, hvorfor tolerancen primært skal betragtes som en anlægstolerance. 5. Variationen af sidebeliggenheden, målt over 60 meter, må højest være 10 mm. De lodrette tolerancer skal betragtes som en reference til sporets projekterede højde. Sporets højdebeliggenhed kan i løbet af tiden øges, som følge af akkumulation af efterfølgende højdejusteringer. Sporets relative beliggenhed målt med måledræsine skal endvidere overholde kravene i henhold til [Sporregler 1987, afsnit 6.08 Sporets justering og stabilisering ]. I tilslutning til øvrige faste punkter såsom sporskifter, overkørsler mv. kan det derfor være nødvendigt med mindre afvigelser. side 7(21)

8 11. september 2000 BN Overvågning af system for fast afmærkning Den driftsansvarlige instans er ansvarlig for opretholdelsen af systemet for fast afmærkning. De registrerede data for fast afmærkning skal kontrolleres regelmæssigt. Intervallet er afhængigt af referencepunkternes fundamentering, men må ikke overstige 10 år. Hvis der er mistanke om, at et eller flere referencepunkter har ændret beliggenhed, skal foretages en kontrol af disse. Mistanke kan f.eks. opstå, hvis afstanden mellem et referencepunkt og sporet har ændret sig specielt meget. 10 Overvågning af sporets beliggenhed i forhold til referencepunkter På delstrækninger, hvor der er referencepunkter, skal sporets absolutte beliggenhed kontrolleres i forhold til disse i forbindelse med udførelsen af enhver sporjustering. 11 Afvigelser fra normen Den driftsansvarlige instans kan give tilladelse til afvigelser fra normen på følgende punkter: Afsnit 6: For lokal-, gods- og restbaner kan gives tilladelse til, at der ikke sker en omregning til henholdsvis system 34/ Ref DK og system GI/GM. Afsnit 7.1: For lokal-, gods- og restbaner kan gives tilladelse til, at sporets tracé ikke projekteres i henholdsvis system 34/ Ref DK og system GI/GM. Dette skal ses i sammenhæng med afvigelsen anført under afsnit Dispensationer Dispensationer fra gældende Banenormer kan i særlige tilfælde gives af Banestyrelsen, Planlægningsdivisionen efter godkendelse af Jernbanetilsynet. side 8(21)

9 11. september 2000 BN Bilag 1 13 Bilag 13.1 Bilag 1, Rettelser Banestyrelsen Planlægningsdivisionen Sølvgade København K Hvis skemaet foldes på midten, passer det i en konvolut, størrelse A5, med rude.... Forslag til ændring/oprettelse af Banenorm... Hvilken Banenorm foreslås ændret: Hvad er årsagen til forslaget: Hvad foreslås?: Skriv evt. på bagsiden. Notér bilag: Insender: -Navn -Adresse -Telefonnr. (evt. organisation) Modtaget i Planlægningsdivisionen den Initial side 9(21)

10 13.2 Bilag 2, Afmærkning af sporets tracé med tracétavler Indledning Tracétavler er en fællesbetegnelse for tavler, der indeholder oplysninger om ændringer i sporets linieføring ( overgangskurver, cirkelbuer ), overhøjde og længdeprofil i det punkt, hvor tavlen er anbragt. På figur 1 er skitseret en tracétavle med felter, der udfyldes ved hjælp af prægestempler. Ved hjælp af symboler præget i symbolfeltet fastlægges den enkelte tavles betydning. Tavlen udføres i en aluminiumslegering. Rad Okl (Symbol) Figur 1. Tracétavle Benyttelse Rad: Radius : Kurvelængde : Overhøjde Okl: Overgangskurve : Rampelængde Tracétavler placeres, hvor der sker ændringer i sporets linieføring eller længdeprofil. I tavlens symbolfelt markeres med et af nedennævnte symboler hvilket tracéforhold, den enkelte tavle beskriver. Ved udfyldelse af tracétavler kan følgende symboler benyttes: 0, K, R, /\ og \/ efter nedenstående retningslinier: 0: Dette symbol betyder NUL-TAVLE, og tavlen benyttes til markering af den horisontale overgangskurves begyndelses-/endepunkt med nul overhøjde. Ud over symbolfeltet udfyldes altid felterne; Rad,, Okl. I særlige tilfælde, når overgangskurven og overhøjderampen ikke er sammenfaldende, udfyldes også. -feltet udfyldes altid med til og fra side 10(21)

11 Tavlens parametre overhøjde, skrevet i den rækkefølge de har i sporet, når man står med front imod tavlen. I de tilfælde, hvor overgangskurven er en 4. grads parabel med tilhørende S-formet overhøjderampe, skrives et S efter cifrene for overgangskurvelængde. K: Dette symbol betyder KURVE-TAVLE, og tavlen benyttes til markering af overgangspunktet mellem overgangskurve og cirkelkurve i det horisontale kurveforløb. Hvis der ikke er overgangskurve, markerer tavlen overgangen mellem cirkelkurve og ret spor eller mellem to forskellige cirkelkurver. ( To K- tavler opsættes tæt sammen med oplysninger om hver sin kurve ). Udover symbolfeltet udfyldes felterne : Rad,,, Okl. Når overgangskurve og overhøjderampe ikke er sammenfaldende, udfyldes -feltet ikke. Hvor en overhøjderampes endepunkt falder i et kurvetavlepunkt, udfyldes K-tavlen også med og. R: Dette symbol betyder RAMPE-TAVLE, og tavlen markerer det punkt, hvor der er fuld overhøjde tilstede, når og kun da overgangskurve og overhøjderampe ikke er sammenfaldende. Udover symbolfeltet udfyldes kun: og. -feltet udfyldes altid med til og fra overhøjde. /\ og \/: Disse symboler betyder LÆNGDEPROFIL-TAVLE, og tavlerne markerer de punkter, hvor der i forbindelse med ændringer i længdeprofilet er overgang fra konstant hældning til afrundingskurve eller omvendt. Symbolet /\ eller \/ benyttes alt efter, om der er tale om et opadrettet eller nedadrettet knæk i længdeprofilet. Udover symbolfeltet udfyldes kun felterne: Rad og. For nultavler, kurvetavler og rampetavler betyder: Rad: radius i den horisontale cirkelkurve ( m ) : overhøjde i den horisontale cirkelkurve ( mm ) : længde af den horisontale cirkelkurve ( m ) Okl; længde af den horisontale overgangskurve ( m ) : længde af en eventuel overhøjderampe ( m ) side 11(21)

12 Placering generelt For længdeprofiltavler betyder: Rad: afrundingsradius i den vertikale afrundingskurve ( m ) : længde af den vertikale afrundingskurve ( m ) Tracétavlerne er udformet, så de kan placeres både på stativer udenfor planumsbanket eller i skinnekroppen. Tavlerne fastgøres med en selvlåsende rustfri 6 mm umbracoskrue. På stationsområder fastgøres tracétavlerne i skinnekroppen. På fri bane placeres tracétavlerne enten på stativ eller i skinnekroppen. For hver TIB-strækning benyttes på fri bane kun en af placeringsmåderne. Tracétavlerne opsættes ved fremtidige sporombygninger, større kurvereguleringer, nyanlæg og gennemgående strækningsvise kurvetavlerevisioner. Tavlerne placeres med 0,3 meter nøjagtighed. Placering i skinnekrop Tracétavlerne monteres i skinnekroppen som vist på figur 2. Tavlerne passer til såvel DSB45, DSB60 og UIC60 skinner. Stationer m.v. I spor med perron placeres tracétavlerne indvendig i skinnekroppen i samme skinne som på de tilstødende frie strækninger. I øvrige spor placeres tracétavlerne på ydersiden af sporkurvens indvendige skinnestreng. Længdeprofilændringer på de her nævnte steder, der falder på i øvrigt rette sporstykker, markeres i den skinne hvori den nærmeste kurvetavle sidder. I sporskifters krydsningsparti fastgøres eventuelle tracétavler på tvangsskinnen. Fri bane Tracétavlerne placeres ud mod banketten. På enkeltsporede strækninger i ydersiden af den højre skinne set i km-retningen. side 12(21)

13 Montering i skinnekrop Tracétavle, aluminiumslegering Selvlåsende 6 mm Umbracoskrue med Nyloc låsemøtrik i 7 mm hul, boret midt i skinnekrop. Hulkant affases. Figur 2. Montering af tracétavle i skinnekrop. Placering på stativ På fri bane kan tracétavlerne placeres på stativer umiddelbart uden for planumsbanket. Udfyldelse, linieføring og overhøjderampe Linieføringen består af rette linier, cirkelkurver og overgangskurver. Når der kun er en cirkelkurve imellem to rette liniestykker, taler man om et enkelt kurvesystem. Når der er to eller flere cirkelkurver imellem to rette liniestykker, taler man om et sammensat kurvesystem. Normalt er der imellem ret spor og en cirkelkurve i et enkelt kurvesystem eller imellem to cirkelkurver i et sammensat system en overgangskurve, hvori der sker en jævn ændring af radius. Ved alle punkter, hvor der sker ændringer i linieføringen, placeres tracétavler udfra forannævnte retningslinier. De relevante tracétavler udfyldes og placeres som vist i eksemplerne 1 6. Selvom der i eksemplerne er benyttet konkrete side 13(21)

14 tal, er eksemplerne principielle og beskriver de almindeligst forekommende tilfælde. Udfyldelse, længdeprofil Længdeprofilet består af fald- og stigningsstrækninger med konstant hældning. Hvor der sker ændringer i hældningsforholdene, er der en afrundingsradius, der sikrer en jævn overgang imellem de forskellige hældninger. Ved alle ændringspunkter i længdeprofilet samt ved det teoretiske skæringspunkt placeres tracétavlerne udfra de forannævnte retningslinier. De relevante tracétavler placeres og udfyldes som vist i eksemplerne 7 9. side 14(21)

15 Eksempler vedr. linieføring Eksempel 1: ret spor overgangskurve radius overgangskurve ret spor = 200 Okl = 65 Rad =1200 pilhøjde Okl = 70 = 65 overhøjde Ret Ret Rad 1200 Okl 65 Rad 1200 Okl O 65-0 O Rad 1200 Okl 65 Rad 1200 Okl K K 65-0 Eksempel 2: ret spor overgangskurve/rampe radius = 200 pilhøjde Okl = 40 Rad = 1200 = 65 overhøjde Ret = 65 Rad Okl R Rad 1200 Okl 40 O Rad 1200 Okl K side 15(21)

16 Eksempel 3: radius overgangskurve radius (ensvendt) = 100 Rad = 1200 Okl = 25 = 300 pilhøjde = 80 Rad = 1800 overhøjde = 55 Rad 1200 Okl 25 Rad 1800 Okl K K side 16(21)

17 Eksempel 4: radius overgangskurve/rampe radius (ensvendt) a) Rampen går ind i begge kurver = 200 Rad = 1200 Okl = 20 = 85 = 300 pilhøjde Rad Okl R = 35 Rad = 1800 = 50 overhøjde Rad 1200 Okl 20 Rad 1800 Okl 20 Rad Okl 200 K 300 K R b) Rampen går ind i den ene kurve = 200 Rad = 1200 Okl = 20 = 85 = 300 pilhøjde Rad Okl = 30 Rad = 1800 overhøjde R = 55 Rad 1200 Okl 20 Rad 1800 Okl K 300 K side 17(21)

18 Eksempel 5: radius overgangskurve overgangskurve radius (modvendt) = 100 Rad =1500 Okl = 70 = 55 Okl = 100 = 80 = 50 Rad = 1000 overhøjde pilhøjde Rad 1500 Okl K 55-0 Rad 1000 Okl K 0-80 Rad 1500 Okl 70 Rad 1000 Okl O 0-80 O Eksempel 6: radius rampe radius = 100 Rad = 1200 = 200 pilhøjde = 80 Rad = 1800 overhøjde = 30 = 55 Rad Okl Rad Okl R R Rad 1200 Okl K Rad 1800 Okl K side 18(21)

19 Eksempler vedr. længdeprofil Eksempel 7: nedadrettet knæk a) Rad = = 30 Rad = b) = 30 c) Rad = = 30 Rad Okl 30 \/ Rad Okl \/ Rad Okl 30 \/ side 19(21)

20 Eksempel 8: opadrettet knæk = 30 a) Rad = = 30 Rad = b) = 30 c) Rad = Rad Okl 30 /\ Rad Okl /\ Rad Okl 30 /\ side 20(21)

21 Eksempel 9: opadrettet - nedadrettet knæk Uden et stykke med konstant hældning imellem = 25 Rad = Rad = = 30 Rad Okl 25 /\ Rad Okl 30 \/ Rad Okl /\ Rad Okl \/ Rad Okl 25 /\ Rad Okl 30 \/ side 21(21)

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé

Banenorm BN Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Udgivet: 01.03.2011 Overordnet ansvar: Bent Jacobsen Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé Banenorm BN2-93-1

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler DSB infrastruktur Fritrumsprofiler Maj 1995 1. oplag: Udgivet af Banetjenesten December 1992. 2. oplag: Udgivet af DSB infrastruktur Maj 1995. Sagsekspedition af fritrumsprofiler og dispensationer: Registre

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro og sporarbejder Dokumenter Beskrivelse Dato: Rev. Dato: Måleprogrammer Måleprogram Vejledning 13.04.2015 Måleprogram

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

Københavns Metro Cityringen, linieføring

Københavns Metro Cityringen, linieføring , linieføring Introduktion Forudsætninger for projektet grundlag for horisontal geometri grundlag for vertikal geometri normgrundlag Arbejdsmetode Resultater 1 , linieføring Introduktion Først lidt om

Læs mere

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen

Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning. 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Effektivisering af sporvedligehold med skinneslibning 11.05.2011 Præsenteret ved BaneBranchens Jernbanekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Rifler og bølger i relation til støj Rifler og bølger

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / /

Sporregler. Rettelsesblade. Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 165 1/ / / / Sporregler Rettelsesblade Det højeste nummer på det sidste udsendte rettelsesblad indskrives: 49 72 75 76 100 Supplement til 6.06 og 6.08 111 117 125 127 142 152 161 1/10 2006 165 1/9 2007 185 1/03 2008

Læs mere

Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11

Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11 Udgivet: 01.09.2011 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Godkendt: 21.06.11 Ansvar for indhold: Niels Norman Dam 01.01.01 J.nr. 11-02699 Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Landmåling på banen

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner. Jesper Thorsen Kim Bang Salling

Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner. Jesper Thorsen Kim Bang Salling Optimering af hastighedsprofilet ved opgradering af jernbaner Jesper Thorsen Kim Bang Salling Hvem er nu det? Kandidatstuderende ved DTU Transport Studentermedhjælper hos DSB (Langsigtet Planlægning) Normalt

Læs mere

Værktøjskasse til analytisk Geometri

Værktøjskasse til analytisk Geometri Værktøjskasse til analytisk Geometri Frank Villa. september 04 Dette dokument er en del af MatBog.dk 008-0. IT Teaching Tools. ISBN-3: 978-87-9775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Horisontal geometri færdig (Linieføring) Vertikal geometri (Længdeprofilet) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen den rumlige beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges.

Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Danmarks fikspunktsregister Valdemar. Vejledning Følgende er en detaljeret beskrivelse af webapplikationen Valdemar, hvordan den er bygget op og hvordan den bruges. Hvis du er ny som bruger af applikationen,

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og yggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 LCG-1. Introduktion til landmåling 1. Danmarks fikspunktsregister (I) 2. Horisontalretningsmåling

Læs mere

Linieføringens segmentering

Linieføringens segmentering Linieføringens segmentering Segmentinddelingen bestemmer, hvorvidt beregningen er mulig. " (Svarer lidt til statisk bestemt eller ubestemt konstruktion) Et segment findes imellem tvangspunkterne Man opererer

Læs mere

Strækningsoversigt CBTC

Strækningsoversigt CBTC Ly07 Strækningsoversigt CBTC banedanmark Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 5.05.07 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad - Udgivelse Strækningsoversigt CBTC

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 79 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ECTS ibrugtaget strækninger Fjernbane vest. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning

Banenorm BN Rifler og bølger samt skinneslibning Udgivet: 01.09.07 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt: 07.06.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Antal sider i alt: 24 Rifler og bølger samt skinneslibning

Læs mere

Dagens emner og formål

Dagens emner og formål Dagens emner og formål Vertikal geometri (Længdeprofil) Gradienter, radier (erfaringsværdier) Udformning (sikre og gode veje) Tværprofilet Vejens tracé plus tværprofilet udgør vejens tre planer. Tilsammen

Læs mere

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 SYSTEMDEFINITION 1.0 RÅDGIVNING 6714.R08 Jernbanebroer - Assesment 6714 Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 Bro 64-0-375.00 (21334) OF af bane Esbjerg Struer Bro 64-0-329.00 (21348) OF

Læs mere

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen

Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger. 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Bedre vedligehold lavere livscyklusomkostninger 21.05.2013 Præsenteret ved BaneBranchens Banekonference af Bo Nielsen Emner Introduktion Hvorfor fokus på livscyklusomkostninger / LifeCycleCosts (LCC) Sporfornyelse,

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning

Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Access version 1.5 Totalstation Opstilling Opmåling Afsætning Juli 2010 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Opstilling Opstilling af selve instrumentet Instrumentet opstilles på stativet og stilles

Læs mere

Brugervejledning Vejbygning på Controller.

Brugervejledning Vejbygning på Controller. Brugervejledning Vejbygning på Controller. Juli 2008 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Begreber Vejlinie Begreber Horisontal linieføring Vejlinie Horisontal linieføring På controlleren går man

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4

Notat. DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter INDHOLD. 1 Baggrund Etablering af de fysiske fikspunkter... 4 Notat DTU CAS DTU FIKSPUNKTER Beskrivelse af fikspunkter April 2017 Udarbejdet af MMKS Kontrolleret af MHFR og LRLA Godkendt af MMKS INDHOLD 1 Baggrund... 2 1.1 Resultater... 3 2 Etablering af de fysiske

Læs mere

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal

Teknisk Meddelelse. Teknisk Drift, Signal Teknisk Meddelelse Nr. 80 udgave 1/Dato 23.05.2016 Retningslinjer for håndtering af Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger Fjernbane øst. Denne meddelelse beskriver retningslinjerne

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Jesper V. Kristensen Landinspektør COWI Landmåling & Ejendomsret. EVA-seminar 4. februar 2010

Jesper V. Kristensen Landinspektør COWI Landmåling & Ejendomsret. EVA-seminar 4. februar 2010 Jesper V. Kristensen Landinspektør COWI Landmåling & Ejendomsret Behov for data om geografisk beliggenhed Dansk Energi Sekretær for Dansk Ledningsejerforum / FULS Sekretær for arbejdsudvalg d vedr. norm

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Vejledning til Sporskiftebyggekort Banedanmark Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor) Bilag nr. 0-3 Vejledning til Sporskiftebyggekort Kontrolmåling efter BN-15-2 af færdigbygget sporskifte foretaget på

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Målebord. Målebord instrumentbeskrivelse og virkemåde

Målebord. Målebord instrumentbeskrivelse og virkemåde Målebord Målebordet består af en bordplade og et trebenet stativ. Tilbehør : en gaffel med lodsnor, en passer, hvidt papir (A3), en diopterlineal, en libelle (vaterpas) og evt. et kompas. Opstilling af

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

Vejledning til TerraModel - dannelse af 3D vejdefinition udfra 2D tegninger. Import af DWG/DXF fil i TerraModel - Den horisontale linieføring.

Vejledning til TerraModel - dannelse af 3D vejdefinition udfra 2D tegninger. Import af DWG/DXF fil i TerraModel - Den horisontale linieføring. 20-10-11 hlj 1 af 31 Vejledning til TerraModel - dannelse af 3D vejdefinition udfra 2D tegninger. Denne vejledning er en hjælp til dannelse af 3D vejdefinition til eksport til TGO og derfra videre til

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens

Trafik- og Byggestyrelsens Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference Nye vejregelhåndbøger om letbane på strækninger og standsningssteder Mogens Møller mm@viatrafik.dk 1 Letbanehåndbøger Formålet med letbanehåndbøgerne er

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber

Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i. Begreber Danske koordinatsystemr (referencesystemer) MicroStation V8i Begreber 1 Columbus tog fejl! - jorden er flad når vi tegner i MicroStation!!! Geodætiske begreber definition af jorden Jordens overflade Jordens

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Aptering

Kørestrømsanlæg. SAB Aptering Dokument: Udg 02 Udgave: Udg 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende:

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende: Bilag 1 Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsinspektion - Østrupvej 25. marts 2014 Vores reference:

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del f(5) () f f () f ( ) I 5 () 006 Karsten Juul Indhold 6 Kontinuert funktion 7 Monotoniforhold7 8 Lokale ekstrema44 9 Grænseværdi5 Differentialregning del udgave 006 006 Karsten

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1).

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1). Plangeometri Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over Opgave 1 To linjer er givet ved ligningerne: x y 0 og x b y 4 0, hvor b er en konstant a) Beregn konstanten b således,

Læs mere

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system

Dokumentation af sikrings kabler i GIS-, SAP og Proarc system Dokumentation af sikringskabler i GIS-, SAP- og Proarc system Indhold: Ændringslog... 2 Forkortelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Dokumentation... 3 3. Krav til indmåling og dataliste til GIS... 3 3.1 Krav

Læs mere

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen Grønland Matematik A Højere teknisk eksamen Onsdag den 12. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Aalborg Universitet København. Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del. Detaljeret opmåling. Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden

Aalborg Universitet København. Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del. Detaljeret opmåling. Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden 1 Detaljeret opmåling Ballerup Centrum, Linde Allé og Centrumgaden Aalborg Universitet København Landinspektøruddannelsen 4. semester, 2. del Detaljeret opmåling Ballerup centrum, Linde Allé, Centrumgaden

Læs mere

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

Banenorm BN Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Udgivet: 01.04.2016 Overordnet ansvar: Pernille M Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer Banenorm BN1-38-5 Udgivet: 01.04.2016

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Forhindringsplan. Entreprise Bro- og sporarbejder. Holstebromotorvejen Holstebro N Aulum. April Sporarbejder

Forhindringsplan. Entreprise Bro- og sporarbejder. Holstebromotorvejen Holstebro N Aulum. April Sporarbejder Forhindringsplan Entreprise 6714.103 Bro- og sporarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N Aulum April 2015 Sporarbejder Bro nr. 64-0-375.00, OF af bane Esbjerg - Struer (Holstebro), Reg. nr. 21334 Bro

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere