Investoranalysen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investoranalysen 2014"

Transkript

1 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1

2 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen gennemført..12 Om TNS Gallup..13 2

3 Introduktion Analyseinstituttet TNS Gallup har i juni 2014 gennemført en analyse for Finansrådet og Investeringsfondsbranchen. Analysen undersøger private investorers syn på den information de får som ejere af investeringsbeviser, der er købt gennem landets banker, og deres behov for rådgivning i den forbindelse. Formålet med analysen har været at få afdækket, hvordan branchen kan gøre det nemmere for private investorer at få et overblik over markedet og deres investeringsmuligheder. Analysen, som er baseret på svar fra flere end investorer, er den hidtil mest omfattende undersøgelse af sin art. Fire centrale konklusioner fra undersøgelsen er: 1. De fleste investorer benytter banken og deres bankrådgiver, når de køber og sælger investeringsbeviser. Hovedparten er tilfreds med de informationer, de får af deres rådgiver i banken. 8 % af investorerne er ikke tilfredse eller slet ikke tilfredse. 2. Investorerne er generelt tilfredse med mængden af information i forbindelse med investeringsbeviser og finder generelt, at informationerne er overskuelige og forståelige. 6 % er ikke tilfredse eller slet ikke tilfredse. 3. Investorerne har generelt stort behov for rådgivning og ønsker en individuel rådgivning i forhold til egen risikoprofil og økonomi. 4. De informationer, som skaber mest værdi for investorerne, er afkast efter omkostninger og risikoen ved min investering. Fakta: Investering gennem investeringsfonde giver investor adgang til løbende pleje og risikospredning. Investeringsfonde kan både bruges til fri opsparing og pensionsopsparing. Ifølge VP SECURITIES ejede private danskere investeringsfonde for et samlet beløb på 353 mia. kroner ultimo

4 Investorprofil 17 % af danskerne investerer i investeringsbeviser Analysen er foretaget repræsentativt i den danske befolkning blandt alle på 18 år eller mere. I alt svarede mere end personer på undersøgelsen, hvoraf de personer gik videre til selve investoranalysen. Analysen dokumenterer, at i alt 17 % af danskerne over 18 år har købt investeringsbeviser for midler, de selv kan disponere over. De fleste har investeret fri opsparing. Investeringsbeviser købt i tilknytning til en arbejdsmarkedspension eller lignende (unit link) indgår ikke i undersøgelsen. Investeringsbeviser benyttes af mange forskellige danskere Analysen dokumenterer, at investeringsbeviser benyttes bredt af den danske befolkning. 62 % af investorerne er mænd. Analysen viser, at aldersgruppen 46 år+ er overrepræsenteret i forhold til befolkningen, dog er alle aldersgrupper repræsenteret. Ude af erhverv (primært pensionister) udgør den største gruppe af de danske investorer. Analysen påviser, at investeringsbeviser ikke er forbeholdt personer med en høj personlig indkomst eller stor formue. Personer fra alle dele af Danmark er repræsenteret blandt investorerne. * *15% ved ikke 4

5 Investortyper Tre typer af investorer Investorerne har vurderet sig selv og besvaret, om de enten er Gør det selv investorer, Rådgivningssøgende investorer eller Delegerende investorer. De konkrete svarformuleringer er listet nedenfor. Investortype Gør det selv investorer Svar på spørgsmålet: Hvordan ser du dig selv som investor? Jeg udvælger selv mine investeringer og benytter ikke rådgivere. Andel af alle investorer Andel af investortypen, som er mænd Andel af investortypen, som er meget risikovillige 22% 80% 35% Rådgivningssøgende investorer Delegerende investorer Jeg ønsker at være en del af beslutningerne om mine investeringer og benytter rådgivere i forbindelse med dette. Jeg overlader det til min bank/rådgiver at varetage mine investeringer inden for aftalte rammer. 33% 62% 13% 41% 54% 9%? Det ved jeg ikke 5% - - Alle I alt 100% 62% 16% Analysen viser, at 74 % af investorerne definerer sig selv som enten Rådgivningssøgende investorer eller Delegerende investorer. Det er også her, man generelt finder de største rådgivningsbehov. Gruppen af Gør det selv investorer udgør 22 %. Fire ud af fem Gør det selv investorer er mænd. Andelen af mænd blandt Delegerende investorer er til sammenligning kun 54 %. Gør det selv investorerne er det segment, som anser sig selv som mest risikovillig. 35 % har svaret, at de er villige til at løbe en meget høj risiko eller høj risiko, når de prioriterer mellem ønsket om et højt afkast og en lav risiko. 5

6 Information Der er generelt tilfredshed med mængden og kvaliteten af informationen Investorerne bliver bedt om at vurdere kvaliteten og mængden af den information, de får om investeringsbeviser. På områderne tilfredshed, forståelse, tryghedsskabende og overskuelighed er der en overvægt af tilfredse investorer. Kun 6-8 % er ikke tilfredse eller slet ikke tilfredse på disse områder, når de vurderer informationen. Ca. 10 % af investorerne har ingen holdning til kvaliteten af informationerne. Herudover er der en gruppe investorer, der udgør mellem 18 % og 32 %, som svarer hverken eller, når de skal vurdere informationerne. Et flertal af alle investorer (69 %) mener, at mængden af information er passende. 5 % mener, at der er alt for meget eller for meget information, mens 16 % ønsker mere information. 94 % af alle investorer angiver, at de ikke savner informationer og meget få kan nævne konkret information, der savnes. 6

7 Information - fortsat Afkast efter omkostninger samt investeringens risiko er det vigtigste Investorerne er ikke i tvivl, når de skal prioritere nytteværdien af de forskellige informationer: Det vigtigste er Afkast efter omkostninger samt Risikoen ved min investering. De to områder kommer ud side om side og med et stort spring ned til områder som Afkast i forhold til markedet og Risikojusteret afkast. Lavest blandt de listede informationer scorer Indhold i de enkelte investeringsfonde - altså detaljer om investeringsstrategi, fondens specifikke investeringer m.v. Investorerne betaler en pris for at investere gennem investeringsfonde. Omkostningerne går fra i investorernes afkast og er et vigtigt parameter for mange investorer. Analysen viser, at blandt informationer der vedrører omkostninger, er det information om samlede omkostninger, der skaber mest værdi for investorerne. De enkelte underkomponenter eksempelvis engangsomkostningerne ved køb og salg er mindre interessante for investorerne. Gør det selv investorer efterspørger lidt mere detaljeret information end de to øvrige investor-typer, men forskellen er ikke markant. *Den relative nytteværdi er et matematisk udtryk for et parameters relative betydning sammenlignet med de øvrige parametre. Det beregnes ud fra investorernes svar på i alt 10 prioriteringsopgaver mellem de respektive parametre. Metodikken kaldet Maximum Difference Scaling gør det muligt direkte at sammenligne de enkelte værdisætninger med hinanden, således at en parameter med nytteværdi på fx 44 er halvt så vigtigt som en nytteværdi på 88. 7

8 Information - fortsat Investorerne vil have informationen fra deres bankrådgiver Analysen bekræfter, at banken har en vigtig rolle i forhold til at informere investorerne. Som det fremgår af skemaet, mener 75 % hhv. 79 % af de Rådgivningssøgende investorer og Delegerende investorer, at rådgiveren i banken er den vigtigste budbringer af information (prioritet 1, 2 eller 3). Selv blandt Gør det selv investorer angiver 37 %, at de foretrækker at bruge rådgiveren, men de fleste peger på finansielle hjemmesider og aviser/magasiner, når de søger information på egen hånd. Investorerne er blevet bedt om at prioritere ovenstående udsagn alt efter, hvordan de foretrækker af få information eller inspiration omkring investeringsbeviser. 8

9 Rådgivning Investorerne benytter i stort omfang banken, når de skal investere Analysen viser, at investorerne i stort omfang bruger banken, når de skal investere. Blandt alle investorer har 44 % brugt banken inden for det seneste år. Målt over tre år er tallet 61 %. Tallet er klart højest for de investorer, der angiver, at de investerer på basis af rådgivning eller er delegerende. Blandt disse investorer har flere end to ud af tre brugt banken inden for de seneste tre år. Stor spredning i behovet for rådgivning blandt de tre investorprofiler Rådgivningsbehovet er forskelligt blandt de forskellige investortyper. Blandt Delegerende investorer mener hele 42 %, at de har stort behov for rådgivning. For Gør det selv investorer mener 26 %, at de i nogen grad har brug for rådgivning. 9

10 Rådgivning - fortsat Banken er investorernes primære rådgivningskanal ved køb og salg 73 % af alle investorer anvender banken som rådgiver i forbindelse med køb og salg af investeringsbeviser. For Rådgivningssøgende investorer og Delegerende investorer er tallet henholdsvis 87 % og 92 %. Analysen bekræfter, at banken er investorernes primære rådgivningskanal. Når investorerne skal pege på supplerende informationskilder i forbindelse med køb/salg, kommer bankernes hjemmesider ind på en førsteplads med 22 %. Herefter følger artikler m.v. i aviser/magasiner og investeringsforeningernes hjemmesider. 54 % indhenter ikke supplerende information, men trækker typisk på bankrådgiveren. Investorerne har især behov for individuel rådgivning. Når investorerne skal prioritere mellem de forskellige typer af rådgivning, er min risikoprofil og min økonomi vigtigst. Der er dog store forskelle mellem investortyperne. De Delegerende investorer (udgør 41 % af alle investorer) har størst behov for denne personlige, individualiserede rådgivning. *Den relative nytteværdi er et matematisk udtryk for et parameters relative betydning sammenlignet med de øvrige parametre. Det beregnes ud fra investorernes svar på i alt 10 prioriteringsopgaver mellem de respektive parametre. Metodikken kaldet Maximum Difference Scaling gør det muligt direkte at sammenligne de enkelte værdisætninger med hinanden, således at en parameter med nytteværdi på fx 44 er halvt så vigtigt som en nytteværdi på

11 Rådgivning - fortsat De fleste er tilfredse med den information, de får fra deres rådgiver Blandt de investorer, som systematisk trækker på rådgivning (alle undtagen Gør det selv investorer ) er tre ud af fire investorer særdeles tilfredse eller tilfredse med den information, de har fået fra deres rådgiver. Gør det selv investorerne er generelt mere kritiske over for rådgivningen, og langt flere har ingen holdning til rådgivningen. 29 % af Gør det selv investorerne er særdeles tilfredse eller tilfredse med rådgivningen. Gør det selv investorer benytter sig også af banken og den tilknyttede infrastruktur Analysen viser også, at de investorer, der karakteriserer sig selv som Gør det selv investorer og dermed har tilkendegivet, at de selv udvælger deres investeringer, og ikke benytter rådgivere søger rådgivning om centrale emner som f.eks. skat og overblik over muligheder. 59 % af disse selvhjulpne investorer svarer, at de ikke har brug for rådgivning. Fire ud af ti Gør det selv investorer har altså brug for en eller anden form for rådgivning. 11

12 Sådan blev undersøgelsen gennemført Kvalitativ fase 4 fokusgrupper med investorer Gennemført i København og Kolding Formålet med denne fase: At give input til den kvantitative undersøgelse således at denne dækker alle vigtige aspekter omkring information til investorerne. Gennemført primo juni 2014 Kvantitativ fase Gennemført på TNS Gallup s eget internetpanel: GallupForum Netto 2099 interviews blandt investorer med investeringsbeviser Undersøgelsen er baseret på en landsrepræsentativ stikprøve på mere end personer 18 år+ Gennemført i den sidste halvdel af juni

13 Om TNS Gallup TNS Gallups undersøgelser er med til at danne beslutningsgrundlag i de virksomheder og det samfund, vi betjener. Disse undersøgelser understøtter ofte vidtrækkende kommercielle eller politiske beslutninger. En høj kvalitet i vores undersøgelser er derfor af essentiel betydning for vores omverden. Derfor er det væsentligt at medarbejdernes adfærd, såvel internt som eksternt i forhold til kunder og samarbejdspartnere, tager udgangspunkt i en grundholdning om at sikre en gennemgribende høj kvalitet. Denne kvalitet opretholdes ved løbende evaluering og forbedring af vores kvalitetsledelsessystem gennem input fra virksomhedens medarbejdere. Derfor har alle TNS Gallups medarbejdere forståelse af og tager ansvar for at kvalitetspolitikken følger med virksomhedens udvikling. TNS Gallup sørger for efteruddannelse af medarbejderne, da kontinuerlig udvikling af viden og kompetence er en nødvendighed for at skabe kvalitet. Dette gøres ved træning i indland såvel som udland. TNS University er her en vigtig faktor og TNS Gallups primære uddannelsescenter. Ved at investere i medarbejderne investeres også i vore kunder. Vi ønsker at opretholde og udvikle vores position som Danmarks største analyseinstitut og vidensleverandør til det danske erhvervsliv, og gennem vores medlemskab af den internationale mediegigantkoncern WPP at være i stand til at udføre opgaver over hele verden. Det er TNS Gallups ufravigelige strategi at levere viden baseret på data af høj kvalitet, som overholder de retningslinjer der er fastlagt af Gallups ISO 9001 og systemer, ESOMAR / EFAMRO's europæiske kvalitetsstandarder, retningslinjer fra Datatilsynet samt interne retningslinjer i TNS og WPP. 13

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Huller i investeringsrådgivningen

Huller i investeringsrådgivningen Huller i investeringsrådgivningen Overordnet set yder bankerne god investeringsrådgivning, men kvaliteten er svingende. Det kniber især for Danske Bank, der ikke får sat sig ordentligt ind i kundens situation

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen

UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT. Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen UNDERSØGELSE AF ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT PH.D.-STUDERENDE Epinion Capacent for Universitets- og Bygningsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...4 1.1 Projektets opdrag og grundlag...4 1.2 Rapportens

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

1. Resumé og konklusioner

1. Resumé og konklusioner Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 3 2. Delundersøgelser 4 2.1. Forbrugerpanelsundersøgelse 4 2.1.1. Markedet for e-supermarkeder 4 2.1.2. Årsager til at forbrugere benytter sig af e-supermarkeder

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

Generations- og ejerskifte

Generations- og ejerskifte Generations- og ejerskifte en udfordring for kapitalmarkedet VÆKSTFONDEN VækstFondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores primære

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere