Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Campus Vejle HHX International Økonomi B Laurits Schytz HH2a-inno Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Danmarks økonomi set i relation til den globale økonomi. National økonomi; de økonomiske sektorer og grundlæggende makroøkonomiske begreber. Økonomiske politikker. Global økonomi Side 1 af 21

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Danmarks økonomi set i relation til den globale økonomi. Kernestof International Økonomi B. Kureer, 2.udgave 2010 Kapitel 1 2 Den globale økonomi og Danmarks økonomi i perioden fra Omfang Særlige fokuspunkter At kunne beskrive økonomiske sammenhænge over et længere tidsforløb ud fra tabeller og grafer. At kunne redegøre for sammenhænge mellem udviklingen i dansk og global økonomi. Væsentligste arbejdsformer Elevgennemgang af tabeller og grafer. Retur til forside Side 2 af 21

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter National økonomi; de økonomiske sektorer og grundlæggende makroøkonomiske begreber. Kernestof: International økonomi B, Kureer, 2.udgave 2010 Kapitel 3: Produktion og indkomst. Kapitel 4: Prisdannelsen Kapitel 5: Husholdninger og virksomheder. Kapitel 6: Arbejdsmarkedet. Kapitel 7: Den offentlige sektor. Kapitel 9: Betalingsbalance og kapitalbalance. Kapitel 10:Valuta Kapitel 11: Den finansielle sektor. Kapitel 16: Inflation Supplerende stof: Diverse kvartalsrapporter over dansk økonomi Forløb 1 Statsfinanserne Desuden er undervisningen løbende suppleret med avisartikler eller internet- opslag for at finde de nyeste tal på et konkret samfundsøkonomisk nøgletal. At kunne redegøre for de økonomiske sammenhænge mellem de 4 grundlæggende sektorer i økonomien; Udland, virksomheder, husholdninger og offentlig sektor. At kunne redegøre for såvel økonomiske som politiske sammenhænge mellem Danmark og EU. At kunne redegøre for den velfærdspolitiske debat ud fra et økonomisk perspektiv. Væsentligste arbejdsformer Lærerstyrede tavleoplæg, opgaveløsning såvel individuel som i grupper, gennemgang af opgaver som elevoplæg. Retur til forside Side 3 af 21

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Økonomiske politikker Kernestof: International økonomi B, Kureer, 2.udgave 2010 Kapitel 8: Finanspolitik Kapitel 12: Pengepolitik Kapitel 13: Konkurrenceevneforbedrende politik Kapitel 19: Konkurrenceevne Kapitel 14: Strukturpolitik Supplerende stof: Diverse artikler fra dagspressen Forløb 2 Forårspakken 2004 Kapitel 15: Miljøpolitik Omfang Særlige fokuspunkter At kunne anvende de makroøkonomiske begreber i analysen af konkrete finanspolitiske tiltag. At kunne redegøre for effekterne af pengepolitiske tiltag. At kunne redegøre for mere grundlæggende strukturelle ændringers effekt på de makroøkonomiske nøgletal. Væsentligste arbejdsformer Individuelt besvarede opgaver, tavleundervisning og klassebaserede diskussioner. Retur til forside Side 4 af 21

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 4 Indhold Global økonomi Kernestof: International økonomi B, Kureer, 2. udgave 2010 Kapitel 17: Makroøkonomisk landeanalyse Kapitel 22: Teorier om handel. Supplerende stof: International økonomi B, Kureer, 2. udgave 2010 og tilhørende arbejdshæfte: Kapitel 18: Danmarks handel Kapitel 20: Verdenshandelens udvikling og fordeling Kapitel 21: Globaliseringen af verdensøkonomien Kapitel 23: Frihandel og protektionisme Kapitel 24.1: WTO Forløb 3 Rapport udarbejdet af eleverne i grupper om EU og dens udvidelse i 2004 og senere. Omfang Særlige fokuspunkter At kunne sammenligne lande ved hjælp af makroøkonomiske nøgletal. At kunne redegøre for handelsteorierne og relevansen af disse historisk set. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og individuelt afleverede power pointshows, der er gennemlæst og kommenteret af underviseren. Retur til forside Side 5 af 21

6 Forløb 1 Elevopgave i Statsfinanser Gruppeinddelingen Har jeg bestemt og står på sidste side. Tidsplan Udleveres mandag den 25. oktober 2010 i uge 43. Timerne i uge anvendes til gruppearbejde. Bemærk hele mandag i uge 45 den 8. november 2010 fra er skoledag med forsømmelsesregistrering. Jeg er til stede og vil gå fra gruppe til gruppe for at høre om punkterne. Der må påregnes en del hjemmearbejde for at projektet bliver af en vis kvalitet. Det vil være umådelig dumt at opdele de 12 punkter i mellem jer, da I ikke ved, hvem der inden for gruppen skal gøre rede for hvad til fremlæggelsen. Og ved at deltage i alle punkter, sikrer man jo også, at kvaliteten hele tiden er i top. Alle ved jo godt, hvad vi kan, når der diskuteres karakterer Timerne startes med fraværsregistrering. Hvad skal afleveres og hvornår? Et power-point show med samtlige 12 punkter i et show på min mail senest fredag den 12. november 2010 kl En fra gruppen fremsender det hele. Power-point showet skal være detaljeret, da vi ikke kan nå alle punkter ved alle grupper i fremlæggelsen, så showet skal kunne stå alene, så jeg kan følge den røde tråd ved alle punkter, når jeg kigger den igennem uden for timerne. For sent afleverede besvarelser behandles ikke. Fremlæggelse Vi har modulerne i uge 46 og 47 til fremlæggelse liste senere. Jeg bestemmer, hvem der taler om hvilke punkter, så det er en god ide at vide noget om det hele. Gruppen møder med samtlige 12 punkter i en præsentation. Bedømmelse Side 6 af 21

7 Gruppen får en tilbagemelding. Bedømmelserne vil blive opdelt i ikke dækkende - dækkende - mere end dækkende. dels for showet dels for fremlæggelsen Følgende opgaver løses ud fra opgivne web-steder 1. Gør rede for hovedtrækkene i personskatningen i Danmark 2. Gør rede for indkomstskattestrukturen herunder hvilke giver størst provenu 3. Hvordan påvirker Forårspakke 2.0 beskatningen i Danmark? 4. Gør rede for fordelingsprofilen i indkomstskattesystemet 5. Hvor mange betaler hvilke skatter? Gør rede for begrebet skattetryk og hvordan har udviklingen været i Danmark? 7. Gør rede for Danmarks betalinger til EU 8. Gør rede for alternative skattetryksmål Side 7 af 21

8 9. Gør rede for det grønne skattetryk 10. Gør rede for skattestrukturen i Danmark 11. Foretag en international sammenligning af skat på indkomst 12. Gør rede for afgiftsstrukturen i Danmark Side 8 af 21

9 Gruppeinddeling Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Amalie, Kristina, Frederik B, Frederik A, Line Jonas L, Kristoffer L, Jon, Rune Morten U, Nicolai H, Mathias, Rasmus, Patrick C Morten N, Jonas M, Camilla K, Tobias B Mie, Mette, Maria, Simone, Camilla N Malene, Marc, Louise, Jon, Leart Gruppe 7 Alexander, Casper, Felix, Patrick W, Side 9 af 21

10 Forløb 2 Forårspakken 2004 Følgende opgaver løses ud fra vedlagte notat om forårspakken 1. Gør rede for baggrunden for forårspakken 2. Gør grundigt rede for indholdet 3. Hvilken betydning får pakken for marginalskatten 4. Hvordan kan det tænkes at beskæftigelsen påvirkes 5. Hvordan kan det tænkes at betalingsbalancen påvirkes 6. Hvordan påvirkes statsfinanserne 1. Indledning Den 16. marts 2004 fremlagde regeringen Flere i beskæftigelse lavere ledighed også kaldet Forårspakken. Forårspakken indeholder en lang række initiativer med henblik på at styrke det spirende opsving og øge beskæftigelsen. Blandt initiativerne er en fremrykning af de i 2003 vedtagne skattenedsættelser i Lavere skat på arbejdsindkomst [1], så de får fuld virkning allerede fra og med indkomståret 2004, og en suspension af Særlig Pensionsopsparing - SP-bidraget - i 2004 og Fremrykningen indebærer, at grænsen for mellemskatten ikke blot opjusteres med de allerede gennemførte kr. [2], men med yderligere kr., hvorved i alt ca skatteydere slipper for at betale mellemskat allerede i Forhøjelsen af mellemskattegrænsen medfører som konsekvens, at der ligeledes sker en fremrykning af forhøjelsen af det maksimale beskæftigelsesfradrag fra kr. til kr. Samlet medfører fremrykningen en ekstra skattenedsættelse for husholdningerne på ca. 3,9 mia. kr. i Endvidere indebærer suspensionen af SP-bidraget i 2004 og 2005 en fremgang i rådighedsbeløbet på 1 pct. af indkomsten minus skat heraf svarende til en fremgang i husholdningernes rådighedsbeløb på 3,9 mia. kr. i begge år. Helt ekstraordinært foretages en ny forskudsregistrering midt i året, så lempelsen slår fuldt igennem i år. 2. Baggrunden for Forårspakken Der er tegn på, at væksten vil tage til i Danmark, og at ledigheden vil falde frem mod Regeringen vurderer, at den grundlæggende sunde økonomi giver handlemuligheder i den økonomiske politik, og at disse muligheder skal bruges til at fremrykke det spirende opsving. 1. Fremrykning af den tidligere besluttede nedsættelse af skatten på arbejde, så den får fuld virkning i Suspension af indbetalingen på 1 pct. af indkomsten til Særlig Pensionsopsparing (SP-bidraget) i 2004 og Det vil sige, at der ikke skal betales SP-bidrag i disse to år. Side 10 af 21

11 3. Fremrykning af udmøntningen af den resterende del af den tidligere afsatte social- og sundhedspulje til Herunder ældrechecken til folkepensionister uden indkomst ud over grundpensionen og tillægget. Den skulle indfases fra 2004 og frem til Også denne gennemføres fuldt ud i Der sker en fremrykning af boligbyggeri og offentlige investeringer på bl.a. trafik- og kulturområdet. 5. En samlet pakke af forslag om uddannelse og opkvalificering af ledige og beskæftigede for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft og for at undgå, at ledigheden bider sig fast for dem, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 3. Forårspakkens elementer med skatteindhold Forårspakken indeholder som nævnt flere elementer, der har betydning for husholdningernes indkomstskat og disponible rådighedsbeløb i 2004 og Det drejer sig om fremrykningen af den resterende del af den ekstraordinære forhøjelse af mellemskattegrænsen på fire gange kr. (2003-niveau) i årene 2004 til 2007, som blev vedtaget i maj Fremrykningen betyder, at allerede med virkning for 2004 udmøntes den ekstra forhøjelse af mellemskattegrænsen, som skulle have været udmøntet gradvis i 2005 til Mellemskattegrænsen stiger således fra til kr. eller i alt ekstra kr. Samtidig forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag fra kr. til kr. i 2004, således at maksimumsbeløbet som planlagt opnås ved en indkomst svarende til mellemskattegrænsen. Mellemskattegrænsen gælder for indkomst efter, at der er fratrukket AM- og SP-bidrag. Det vil sige, at med den gældende mellemskattegrænse på kr. skal lønindkomsten før AM- og SP-bidrag overstige ca kr. eller ca kr. om måneden, før der skal betales mellemskat. Med den nye mellemskattegrænse på kr. skal der tjenes over ca kr. før AM-bidrag eller ca kr. om måneden, før der skal betales mellemskat. Endvidere drejer det sig om suspension af særlig pensionsopsparing i 2004 og For disse år fastsættes satsen for SP-bidraget til 0 pct. De i 2003 vedtagne skattenedsættelser fra 2004 til 2007 indebærer et provenutab på indkomstskatten i 2004 på 6 mia. kr. stigende til 9,9 mia. kr. i Med fremrykningen af skattenedsættelserne til fuld virkning fra 2004 øges husholdningernes rådighedsbeløb i forhold til de allerede gennemførte skattenedsættelser således med ca. 3,9 mia. kr. i 2004, ca. 2,5 mia. kr. i 2005 og ca. 1,1 mia. kr. i Suspensionen af SP-bidraget indebærer en mindre opsparing i ATP på ca. 7,8 mia. kr. i 2004 og 2005, hvoraf husholdningernes rådighedsbeløb øges med ca. 3,9 mia. kr. og indkomstskatteprovenuet med ca. 3,9 mia. kr. i begge år. Virkningerne af Forårspakken for personer på forskellige indkomsttrin fremgår af tabel 1, hvor ændringen er målt i forhold til uændrede regler for Tabel 1. Eksempler på virkningen af Forårspakken i Indkomst Fremrykket skattenedsættelse Suspension af SPbidraget Samlet fremgang i rådighedsbeløb i 2004 Kr. Kr. Kr. Kr. pct. 1) pct. 2) Deltidsbeskæftiget ,2 0,6 Butiksmedarbejder ,9 0,6 Ufaglært arbejder ,9 0,6 Faglært arbejder ,7 0,9 Faglært arbejder ,1 1,5 Faglært arbejder ,7 1,3 Funktionær ,6 1,0 Højere funktionær ,6 0,8 Direktør ,2 0,7 1. Her er angivet skattenedsættelsen i pct. af indkomstskat og AM-bidrag efter gældende regler. 2. Her er angivet skattenedsættelsen i pct. af indkomsten før AM- og SP-bidrag. Skattenedsættelsen ved den højere mellemskattegrænse udgør 6 pct. af forhøjelsesbeløbet. Fremrykningen af forhøjelsen på kr. medfører således en ekstra skattebesparelse i 2004 på kr. for alle personer, der har indkomst over den nye mellemskatte- Side 11 af 21

12 grænse på kr. Skattebesparelsen vil udgøre mellem 0 og kr. for dem, der har indkomst mellem den gældende og den nye grænse og 0 kr. for skatteydere med indkomst under den gældende grænse. Skattenedsættelsen ved det højere maksimale beskæftigelsesfradrag udgør for alle med en lønindkomst over kr. ca. 333 kr. i en gennemsnitskommune i For lønindkomster mellem kr. og kr. er skattebesparelsen mellem 0 og 333 kr. og for indkomster herunder medfører fremrykningen ingen ekstra skattebesparelse i Skattebesparelsen ved fremrykningen af skattenedsættelsen kan således for en ugift skatteyder samlet set højst udgøre kr. i (Gennemsnitskommune). Suspensionen af SP-bidraget indebærer en fremgang i rådighedsbeløbet på 1 pct. af arbejdsindkomsten minus skat heraf, og fremgangen vil være stigende med indkomsten. Da SP-bidraget er indkomstafhængigt, er der principielt ikke et maksimumsbeløb for, hvor stor fremgangen i rådighedsbeløbet som følge af suspensionen kan blive. Samlet set vil Forårspakken resultere i en fremgang i rådighedsbeløbet for typiske LO-arbejdere på op til 4 pct. af den nuværende skat. For højere indkomster udgør fremgangen en faldende procentdel af skatten efter gældende regler, jf. tabel 1. I tabel 2 er de økonomiske konsekvenser af Forårspakken for samtlige familier fordelt efter størrelsen af fremgangen i rådighedsbeløbet og socioøkonomisk gruppe. Beregningerne er baseret på et repræsentativt grundlag opregnet til hele befolkningen. Tabel 2. Familier fordelt efter stigningen i rådighedsbeløb som følge af Forårspakken i Gns. fremgang i rådighedsbeløb Fremgang i rådig- Andre ude af erhverv Erhvervsaktive Pensionister hedsbeløb2004- I alt niveau. Antal familier Gns. nedsættelse Antal familier Gns. nedsættelse Antal familier Gns. nedsættelse Antal familier Gns. nedsættelse Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr Over I alt med stigning Uændret beløb I alt Stigning i alt 7,6 mia. kr. 0,16 mia. kr. 0,14 mia. kr. 7,9 mia. kr. Anm. Lovmodelberegninger på en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen vedr. 2001, fremskrevet til 2004 med december 2003-forudsætninger. Familierne i beregningerne er A-familier, dvs. enlige og ægtepar inkl. hjemmeboende børn under 18 år. Godt 2,0 mio. erhvervsaktive familier, der er den primære målgruppe for skattenedsættelserne, skønnes at få en samlet fremgang i rådighedsbeløbet i 2004 på i alt ca. 7,6 mia. kr. Den gennemsnitlige fremgang pr. erhvervsaktiv familie er på godt kr. Side 12 af 21

13 Ca pensionistfamilier får glæde af Forårspakken i kraft af, at de har supplerende erhvervsindkomst, der udløser højere beskæftigelsesfradrag og/eller private pensionsudbetalinger, der bringer deres indkomst op over den gældende mellemskattegrænse. Gruppen omfatter også førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der, i det omfang de har erhvervsindkomst ved siden af overførselsindkomsten, påvirkes af SP-suspensionen. Den samlede fremgang i rådighedsbeløb for pensionistgruppen som følge af de to forslag skønnes at udgøre ca. 160 mio. kr. i Ca andre rubriceret som familier/personer ude af erhverv, men med supplerende erhvervsindkomst f.eks. studerende skønnes at få en gennemsnitlig fremgang i rådighedsbeløbet på ca. 525 kr. eller i alt ca. 140 mio. kr. 4. Skattetekniske virkninger af forslagene I det følgende suppleres disse informationer med en belysning af en række mere skattetekniske konsekvenser af forslagene. Det belyses bl.a., at SP-suspensionen indebærer, at SP-opspareren får sine egne penge tilbage, men samtidig skal tilbagebetale den udskudte skat. Endvidere belyses ved et par eksempler, hvorfor fremgangen i rådighedsbeløbet for nogle skatteydere ikke udgør det samme beløb før og efter fremrykningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen. Reglerne om adgangen til overførsel af uudnyttet mellemskattebundfradrag mellem ægtefæller indebærer, at antallet af skatteydere, der betaler topskat, men ikke mellemskat, stiger markant som følge af den fremrykkede forhøjelse af mellemskattegrænsen. Ved hjælp af beregninger på lovmodellen er der skønnet over antallet af denne kreds af gifte skatteydere og konsekvenserne for deres marginalskat. Parallelt med fremrykningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen hæves også beløbsgrænsen for det maksimale beskæftigelsesfradrag. Sammenhængen mellem de to beløbsgrænser belyses nærmere. Endelig belyses Forårspakkens konsekvenser for marginalskatterne. I et appendiks efter afsnittet er vist en detaljeret oversigt over marginalskatten på de forskellige indkomsttrin, og der er angivet formler for marginalskattens beregning. Særlig pensionsopsparing SP-bidrag SP-bidraget indførtes i 1998 som en midlertidig pensionsopsparing - DMP. Fra og med 1999 blev bidraget gjort permanent og omdøbt til den særlige pensionsopsparing - SP. Den særlige pensionsopsparing udgør 1 pct. af arbejdsindkomsten og opkræves sammen med arbejdsmarkedsbidraget. SP-bidraget indbetales til ATP, hvor det konteres den enkelte skatteyders opsparingskonto. Bidraget er ikke en indkomstskat i nationalregnskabsmæssig forstand, men betragtes som en privat pensionsopsparing, selv om den er obligatorisk. Teknisk er bidraget dog en integreret del af skatteberegningen og har en række ligheder med arbejdsmarkedsbidraget. For indkomstårene 1999, 2000 og 2001 var den særlige pensionsopsparing i nationalregnskabsmæssig sammenhæng defineret som en skat, idet beløbene for alle tre år er opkrævet med omfordeling i ATP for øje. Vedrørende 2001 er der dog efterfølgende foretaget en transferering til de individuelle konti i ATP, således at tilskrivningen på kontiene fuldt ud svarer til det opkrævede beløb hos den enkelte skatteyder. I tre år medregnes SP-bidraget i skattetrykket og indgår også i marginalskatterne. Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing, der er opkrævet fra og med 2002, defineres ikke i nationalregnskabsmæssig sammenhæng som en skat eller et socialt bidrag og medregnes ikke i skattetrykket, idet der er tale om en opsparing, som kan knyttes direkte beløbsmæssigt til den enkelte person. DMP og SP behandles således i skattesammenhæng som en arbejdsmarkedspensionsordning og indgår derfor ikke i marginalskatterne i de angivne år. SP-bidraget beregnes for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende på samme grundlag som arbejdsmarkedsbidraget. Personer, der modtager arbejdsløsheds-, syge- eller barselsdagpenge samt arbejdsindkomsterstattende kontanthjælp, indbetaler også et bidrag på 1 pct. af overførselsindkomsten. Unge under 17 år og personer over 66 år betaler ikke særlig pensionsopsparing. Der opkræves således særlig pensionsopsparing af løn første gang for det indkomstår, hvor en person fylder 17 år og sidste gang for det år, hvor en person fylder 66 år. Fra og med den 1. juli 2004, hvor folkepensionsalderen nedsættes fra 67 til 65 år, ændres også aldersgrænsen for betaling af SP-bidrag. Personer, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, betaler således SP-bidrag sidste gang i det indkomstår, hvor de fylder 64 år. Side 13 af 21

14 Ved beregningen af SP-bidraget gives der intet bundfradrag. Bidraget har fuld skattemæssig fradragsværdi, hvilket betyder, at det beregnede bidrag fradrages ligesom anden pensionsopsparing ved opgørelsen af alle indkomstgrundlagene, hvoraf der beregnes almindelige indkomstskatter til stat, amter og kommuner. Ligesom med anden pensionsopsparing er formålet med den særlige pensionsopsparing at spare op til alderdommen ved at udjævne indkomsten over livsforløbet. Når der gives fradrag og spares skat ved opsparing til pension, er der imidlertid ikke tale om en skattefritagelse, men alene om en skatteudskydelse, idet pensionsopsparingen beskattes som almindelig indkomst på udbetalingstidspunktet. Ved den foreslåede suspension af SP-bidraget sker der en tilbagebetaling af opsparet SP, men der sker samtidig en fremrykning af skattebetalingen, således at det nettobeløb, der gives retur, alene udgør et beløb svarende til den indkomst efter skat, som opspareren ville have haft til rådighed, hvis beløbet ikke var blevet opsparet med fradragsret. I tabel 3 er vist eksempler på konsekvenserne ved SP-suspensionen for skatteydere på forskellige indkomsttrin. Tabel 3. Eksempler på virkningen af suspension af SP-bidraget i Beregningsgrundlag for SP-bidrag Beregnet SPbidrag Fradragsværdi (marginalskat) Udskudt skat ved fradrag Fremgang i rådighedsbeløb ved suspension Kr. Kr. Pct. Kr. Kr , , ,8 1) ,8 2) , , , Anm.: Ugift skatteyder i en gennemsnitskommune med en samlet skatteprocent 33,3 pct. 1. Fradragsværdi efter fremrykning af mellemskatteforhøjelse. 2. Fradragsværdi efter gældende regler. Specielt to ting i tabellen kan fremhæves. Det fremgår bl.a., at skatteudskydelsen er størst for de højere indkomster, idet skatteudskydelsen svarer til marginalskatten af opsparingen. Det betyder samtidig, at for en mellemskatteyder med en indkomst på kr. bliver der tale om en større fremgang i rådighedsbeløbet end for en topskatteyder med en indkomst på kr. Det fremgår også, at når fremgangen i rådighedsbeløbet af suspensionen beregnes, er det ikke uden betydning, om beregningen foretages før eller efter den fremrykkede forhøjelse af mellemskattegrænsen, hvis indkomsten befinder sig i det indkomstinterval, hvor mellemskattegrænsen forhøjes. For en indkomst på kr. er der således 150 kr. s forskel i fremgangen ved beregning før og efter, jf. tabel 3. Det er imidlertid således, at den samlede virkning af forhøjelsen af mellemskattegrænsen og suspensionen af SP i de to tilfælde bliver ens. Fænomenet er alene et spørgsmål om beregningsrækkefølge. Hvis virkningen af SP-suspensionen beregnes først, sker det med høj fradragsværdi (mellemskatteyder) og dermed en mindre fremgang i rådighedsbeløbet. Til gengæld beregnes mellemskattelettelsen herefter på et indkomstgrundlag, der er kr. højere, og 6 pct. af kr. er lig med 150 kr. svarende til forskellen i fremgang i rådighedsbeløbet. Mellemskattelettelsen bliver i alt på 875 kr. Den omvendte beregningsrækkefølge medfører beregning af mellemskattelettelsen på det gældende indkomstgrundlag (725 kr.), mens den efterfølgende beregnede virkning af SP-suspension foretages med lav skatteværdi og en tilhørende større fremgang i rådighedsbeløbet. Mellemskattegrænsen Mellemskatten er på 6 pct. Beskatningsgrundlaget for mellemskatten består af den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst, og mellemskatten beregnes efter gældende regler i 2004 af den del af grundlaget, der overstiger mellemskattegrænsen på kr. Uden den allerede gennemførte ekstraordinære forhøjelse af grænsen på kr. ville mellemskattegrænsen i 2004 have udgjort kr. Og med den foreslåede fremrykning af forhøjelsen kommer den til at udgøre kr. Ved beregning af mellemskat for gifte personer gælder, at hvis den ene ægtefælles mellemskattegrundlag er mindre end bundfradraget (mellemskattegrænsen), kan den resterende del af bundfradraget overføres til den anden ægtefælle og modregnes i grundla- Side 14 af 21

15 get ved beregning af dennes mellemskat. Ægtepar skal således først betale mellemskat, hvis deres samlede mellemskattegrundlag overstiger det dobbelte bundfradrag, dvs. henholdsvis kr. efter gamle regler (Pinsepakkeregler), kr. efter gældende regler i 2004 og kr. efter fremrykningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen. Til sammenligning udgør beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales topskat, kr. i Uudnyttet bundfradrag ved topskatten kan ikke overføres mellem ægtefæller. For mange ægtepar med stærkt skævdelte indkomster (den ene ægtefælle har en lav eller ingen indkomst og den anden ægtefælle har en høj indkomst) betyder overførselsretten af uudnyttet bundfradrag, at ægtefællen med den høje indkomst betaler topskat, men ikke mellemskat. Dette er tilfældet allerede efter gældende regler, men forstærkes med den nu foreslåede højere mellemskattegrænse. Problemstillingens hidtidige og forøgede omfang er på baggrund af lovmodelberegninger belyst antalsmæssigt i tabel 4 og 5. I alt er der i 2004 ca. 4,5 mio. skattepligtige personer. I tabel 4 er disse fordelt efter, hvor mange der betaler bund-, mellem- og topskat. Tabel 4. Bund-, mellem- og topskatteydere i Gældende regler Fremrykningaf skattenedsættelssion afsp-bidrag Fremrykning ogsuspen- Antal skatteydere (1.000) Bundskatteydere Mellemskatteydere Topskatteydere Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen i 2001, fremskrevet til 2004 med december 2003-forudsætninger. Efter gældende regler skønnes der i 2004 at være ca mellemskatteydere. Ved fremrykningen af forhøjelsen af grænsen skønnes dette antal at blive reduceret med ca personer til Ved SP-suspensionen stiger indkomsterne med 1 pct., hvilket indebærer, at antallet af mellemskatteydere efter Forårspakken samlet set i 2004 skønnes at blive på ca. 1,1 million skatteydere. Figur 1. Mellemskatteydere før og efter Forårspakken i Som følge af SP-suspensionen og den heraf følgende højere personlige indkomst skønnes antallet af topskatteydere at stige med ca personer. I tabel 5 er personerne, der betaler progressive skatter, fordelt på de typer af skatter de betaler, og der er vist de tilhørende marginalskatter af lønindkomst. Side 15 af 21

16 Tabel 5. Skatteydere med progressive skatter og deres marginalskatteprocent i Gældende regler Fremrykning af skattenedsættelse af SP-bidrag Fremrykning og suspension Antal personesonener Antal per- Antal perso- Marginalskat Marginalskat Marginalskat (1.000) Pct. (1.000) Pct. (1.000) Pct. Kun mellemskat , , ,2 Topskat - ikke mellemskat 55 57, , ,4 Både mellem- og topskat , , ,9 Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen i 2001, fremskrevet til 2004 med december 2003-forudsætninger. Marginalskatterne er beregnet i en gennemsnitskommune med en skatteprocent på 33,3. Det fremgår bl.a., at antallet af gifte personer omfattet af problemstillingen belyst ovenfor dem der betaler topskat men ikke mellemskat på grund af overført mellemskattefradrag fra ægtefællen - stiger fra ca efter gældende regler til ca personer efter Forårspakken. Det fremgår også, at indsnævringen af indkomstintervallet mellem mellemskattegrænsen og topskattegrænsen indebærer, at antallet af personer, der kun betaler mellemskat, falder fra ca til ca eller med ca skatteydere. Med hensyn til marginalskatten er skatteyderne, der betaler topskat og ikke mellemskat, ikke belastet med den højeste marginalskat på ca. 63 pct., men med ca. 57 pct. Selv om denne gruppe af skatteydere ikke beskattes med skatteskalaens højeste marginalprocent, får den andel af gruppen, der bor i kommuner med så høje skatteprocenter, at de er omfattet af det skrå skatteloft[6], skatteloftsnedslag. Det skyldes, at nedslaget generelt gives ved en reduktion af topskatteprocenten. Det skønnes at dreje sig om ud af de ca gifte personer. Beskæftigelsesfradraget Beskæftigelsesfradraget udgør 2,5 pct. af arbejdsindkomsten, og efter gældende regler dog højst kr. i Fradraget er således stigende med stigende indkomst og maksimumsbeløbet på kr. nås ved en indkomst ca. svarende til mellemskattegrænsen. Det maksimale beskæftigelsesfradrag skulle i de kommende år være hævet i takt med den gradvise forhøjelse af mellemskattegrænsen. Denne forhøjelse af fradraget foreslås derfor også fremrykket til indeværende år, hvor det maksimale beskæftigelsesfradrag bliver forhøjet til kr. Beskæftigelsesfradraget beregnes af arbejdsindkomsten, hvor der ved "arbejdsindkomst" forstås arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget fratrukket eventuelle pensionsindbetalinger, der omfatter indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, herunder ATP, samt bidrag til privattegnede pensionsordninger. Beskæftigelsesfradraget er indført som et ligningsmæssigt fradrag, og det fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Skatteværdien af fradraget (skattebesparelsen) udgør således procenten for de kommunale skatter, der i 2004 i gennemsnit ligger på 33,3 pct. Beløbsgrænsen for det maksimale beskæftigelsesfradrag reguleres hvert år i takt med lønudviklingen ligesom de øvrige beløbsgrænser i indkomstskattesystemet. Teknisk sker det efter reglerne i personskattelovens 20. Efter regulering oprundes beløbsgrænserne i henhold til reglerne til nærmeste hele hundrede kroner. Dette indebærer for beskæftigelsesfradraget, at det maksimale beskæftigelsesfradrag opnås ved en lidt højere indkomst end mellemskattegrænsen. Et præcist match med mellemskattegrænsen ville have medført et maksimalt beskæftigelsesfradrag på kr. ved gældende mellemskattegrænse (før AM og SP) og kr. ved den nye forhøjede mellemskattegrænse, men som bekendt udgør maksimumsfradragene henholdsvis kr. efter gældende regler og kr. efter Forårspakken. Denne lille diskrepans kan observeres som et hak i marginalskattekurven i figur 2, hvor kurven markerer niveauet for mellemskatteydere. Side 16 af 21

17 Marginalskatterne Forårspakkens konsekvenser for marginalskatten af lønindkomst er illustreret i figur 2. Figuren viser marginalskatten for en ugift skatteyder i en gennemsnitskommune efter gældende regler, efter de tidligere regler (Pinsepakken i 2004-niveau) og efter fremrykningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget. Figur 2. Marginalskat for lønindkomst i Anm.: Ugift skatteyder i gennemsnitskommune. Med omlægningen af SP-bidraget til individuel opsparing fra og med 2002 og med indførelsen af beskæftigelsesfradraget fra 2004 er den laveste marginalskat nedsat med 1,4 pct. point i forhold til Pinsepakkens regler. I figuren er det svarende til den lodrette forskydning mellem den brune og den sorte kurve. Den ekstraordinære forhøjelse af mellemskattegrænsen med kr., der allerede er gennemført for 2004, forlængede det såkaldte proportionalskattestræk og har medført en nedsættelse af marginalskatten med ca. 6,3 pct. point[7] for ca skatteydere, der er sluppet for mellemskat i I figuren er det svarende til den vandrette forskydning mellem den brune og den sorte kurve på mellemskatteniveauet. Fremrykningen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen vil forlænge proportionalskattestrækket yderligere og bevirke, at endnu ca skatteydere slipper for mellemskat fra og med 2004 og får nedsat marginalskatten med 6,3 pct. point. I figuren er det svarende til den vandrette forskydning mellem den sorte og den gule kurve på mellemskatteniveauet. De centrale marginalskattesatser bag kurverne fremgår af tabel 6, og i appendikset sidst i afsnittet er vist de præcise marginalskattesatser på alle indkomstniveauer. Tabel 6. Effektive marginalskatter for lønindkomst i Gamle regler (Pinsepakken Foreslåede regler 1) ) Gældende regler (Forårspakken) Pct. Pct. Pct. Indkomst under gammel mellemskattegrænse 42,9 42,9 44,3 Indkomst fra gammel til gældende mellemskattegrænse Indkomst fra gældende til foreslået 49,8 49,2 mellemskattegrænse Indkomst fra foreslået mellemskattegrænse til topskattegrænse 49,2 Indkomst over topskattegrænse 63,3 62,9 62,9 Anm.: Der er indregnet den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent på 33,3. 1.Inkl. SP-bidrag, der som følge af omfordeling i ATP, var en skat under Pinsepakkereglerne. Side 17 af 21

18 Forløb 3 EU herunder udvidelsen mod øst i 2004 Med udgangspunkt i bogen og supplerende litteratur som f.eks. avis- og netstof besvares følgende spørgsmål 1. Hvordan arbejder EU kommission, parlament, ministerråd og domstol? 2. Hvad er en toldunion, og hvad er et frihandelsområde? 3. Gør rede for Det Indre Marked i EU 4. Gør rede for Den fælles Landbrugspolitik i EU 5. Gør rede for valutasamarbejdet i EU herunder en grundig gennemgang af ØMU ens 3 faser Hvem har Euro, hvem vil gerne have Euro, og hvem vil ikke have Euro? Hvad er ERM-samarbejdet og hvem er med i ERM? 6. Gør rede for vækst- og stabilitetspagten (konvergenskravene), Hvordan overholder de enkelte medlemslande pagten? 7. Lav en landeprofil for EU-15 landene hver for sig Areal, befolkning, BNP pr. indbygger, vigtigste erhverv, valuta, arbejdsløshedsprocent, bblp osv betalingsbalance, vækst, inflation, religion, sprog, økonomisk situation lige nu, og hvad gruppen finder væsentlig ud over de nævnte 8. Gør rede for væsentlige aftaler og traktater i EU historien Rom-traktaten Den fælles akt Maastricht traktaten Edinburgh aftalen Amsterdam traktaten osv 9. Omkring udvidelsen af EU i 2004 og 2007 besvares følgende a. Profil på de 10 nye lande, der blev optaget i 2004 og de to nye lande, der blev optaget i 2007 Areal, befolkning, BNP pr. indbygger, vigtigste erhverv, valuta, arbejdsløshedsprocent, betalingsbalance, vækst, inflation, religion, sprog, økonomisk situation lige nu, og hvad gruppen finder væsentlig ud over de nævnte Side 18 af 21

19 b. Hvordan påvirkes dansk landbrug på kort og lang sigt af udvidelsen c. Hvordan påvirkes landbruget i ansøgerlandene ved medlemskabet på kort og lang sigt d. Hvordan påvirkes arbejdsmarkedet i Danmark af udvidelsen på kort og lang sigt e. Hvordan påvirkes dansk industri af udvidelsen på kort og lang sigt f. For og i mod udvidelsen 10. Er der flere lande, der gerne vil være medlem af EU? Er der lande, der har søgt om optagelse? I hvilken rækkefølge vil de blive optaget? Hvor er grænsen for antal lande? 11. Gør rede for ECB banken og dens rolle i EU 12. Find indlæg og argumenter for og i mod euroens mulighed for at overleve som valuta. Hver gruppe afleverer på min mail fredag i uge 8. a. en rapport på mindst 30 sider b. en power point præsentation, der skal anvendes ved fremlæggelsen Præsentationen fremlægges på klassen som gruppefremlæggelse. Tidsplan Modulerne i uge anvendes til projektet. Modulerne i uge 9 og 10 anvendes til fremlæggelse. Plan for fremlæggelse kommer på studienet. Rapport og præsentation vil være et væsentligt bidrag til årskarakteren God fornøjelse Side 19 af 21

20 Gruppeinddeling Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Amalie, Kristina, Frederik B, Frederik A, Line Jonas L, Kristoffer L, Jon, Søren Morten U, Nicolai H, Rasmus, Felix Morten N, Jonas M, Casper, Tobias B, Mathias Mie, Mette, Maria, Simone, Camilla N Malene, Marc, Louise, Leart Alexander, Patrick C, Patrick W, Rune Side 20 af 21

21 Side 21 af 21

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER 1959-60 redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002 Skatteberegningsreglerne for personer

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat

Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen 2010 Lovforslag er fremsat Fredag den 20. marts 2009 sendte Skatteministeriet lovforslag om skattereformen i høring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Indhold. Side 1 af 65

Indhold. Side 1 af 65 Indhold 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Struktur/afgrænsning og teori... 6 2. Pensionssystemet - med særlig fokus på folkepension iht. skattereformen....

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

- Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen

- Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen Skaτ - Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande - Strukturen på skatteområdet - Skattesnyderiet og indkomstfordelingen - Aktuelle skattepolitiske initiativer Forårspakken April 2004 Skaτ April

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

- Nedsættelse af folkepensionsalderen - Kvoter som reguleringsmiddel - Dødvægtstab ved miljø- og energiafgifter

- Nedsættelse af folkepensionsalderen - Kvoter som reguleringsmiddel - Dødvægtstab ved miljø- og energiafgifter Skaτ - Nedsættelse af folkepensionsalderen - Kvoter som reguleringsmiddel - Dødvægtstab ved miljø- og energiafgifter - Aktuelle skattepolitiske initiativer December 2004 Skaτ December 2004 Skatteministeriet

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere