Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut."

Transkript

1 16. mødedag, onsdag den 5. november Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere. (Siumut`s Landstingsgruppe) (1. behandling) Mødeleder: På vegne af forslagsstillerne forelægger Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond, forelægger på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Der bør sikres mulighed for, at alle erhvervsdrivende i vort land får sat en del af deres indkomst til side til pension. Arbejderne har nu heldigvis en velfungerende pensionsfond, SISA, ligesom andre fagfolk i vort land i flere år har haft mulighed for at sætte penge til side i samarbejde med deres fagforening og bank. Vi mener fra Siumut, at det er på tide, at vort lands fiskere og fangere får mulighed for at tilslutte sig lignende ordninger, som naturligvis passer til de implicerede og kan bæres af disse. Vi foreslår fra Siumut, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der banes vej for, at fiskere og fangere i samarbejde med SIK s Pensionsfond, SISA, får mulighed for en pensionsopsparing. På den måde kan der skabes mulighed for, at fiskere og fangere sætter penge til side uden at stifte en helt splinterny pensionsfond. Fra Siumut foreslår vi, at den nedsatte en arbejdsgruppe får deltagelse af samtlige relevante parter, herunder bl.a. KNAPK, SIK, NuSuKa, Grønlandsbanken og SISA. Og nu skal Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanligender komme med en besvarelse. Per Berthelsen, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanligender, Siumut. 1

2 Sisimuts landstingsmedlemmer har foreslået, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at fiskere og fangere får mulighed for en pensionsopsparing samt at denne etableres under pensionskassen SISA. Dertil kan jeg gøre opmærksom på, at der eksisterer to pensionskasser i Grønland, hvoraf den ene er PFA Soraarneq. Udviklingen i befolkningens sammensætning betyder, at der i de kommende 25 år vil blive færre erhvervsaktive til at finansiere flere ældre. Med det stigende antal ældre kan det ikke forventes, at de offentlige kasser fremover kan sikre en stigende levestandard for alderspensionister. De offentlige pensioner må derfor suppleres med arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger. I stadig flere offentlige overenskomster er der indgået aftaler om, at en fast del af lønnen indbetales på en pensionsopsparing. Landsstyret finder det hensigtsmæssigt, hvis også det private arbejdsmarked og selvstændige, herunder fiskere og fangere etablerer kollektive eller individuelle pensionsordninger. Skattelovgivningen gør det allerede muligt at trække indbetalinger til pensioner fra i skat, så længe indbetalingerne ikke overstiger 15% af indkomsten. Indbetalinger til pensionsordningen er altså fradragsberettiget. Til gengæld beskattes udbetalinger fra pensionsordningerne. For at udnytte skattefordelen er det en betingelse, at pensionen indbetales til et grønlandsk pensionsselskab. For så vidt angår arbejdstagernes pensionskasse SISA, kan jeg oplyse, at de offentlige arbejdsgivere, herunder Landsstyret, er repræsenteret ved 1 medlem i dennes bestyrelse. SISA s bestyrelse repræsenteres derudover af et bestyrelsesmedlem fra de private arbejdsgivere og de resterende bestyrelsesmedlemmer repræsenterer arbejdstagersiden. Det vil således alene være op til SISA s direktion og bestyrelse at vurdere, om pensionskassen kan bære og administrere en ny gruppe medlemmer bestående af fiskere og fangere, såfremt SISA s direktion modtog en officiel henvendelse herom. Det er ikke noget, som landsstyret éntydigt kan tage stilling til. Helt overordnet er jeg enig med Siumuts landstingsgruppe i, at det vil være fornuftigt, ikke at etablere alt for mange små og spredte pensionskasser, henset til, at vi er en relativ lille befolkningsgruppe. Her er det oplagt, at flere erhvervsgrupper samles under samme pensionskasse, det kunne være enten SISA eller PFA Soraarneq, for at udnytte de stordriftsfordele der kan være ved det. Dette kan eksempelvis opnås ved, at Hjemmestyret igennem overenskomstforhandlingerne kan arbejde for, at det bliver skrevet ind i flere overenskomster, at man indbetaler en vis procentsats af lønsummen til SISA eller PFA Soraarneq, efter forudgående drøftelser med én eller begge af 2

3 pensionskasserne. Dette vil jeg således som ressortansvarlig landsstyremedlem undersøge nærmere som mulighed, hen imod de kommende overenskomstforhandlinger. Det bør lige bemærkes, at SISA s pensionsprodukt baserer sig på, at bestemte erhvervsgrupper indbetaler en i forvejen fast forhandlet procentsats af deres lønsum til pensionskassen. Pensionsproduktet består således af kollektive pakker, ens for alle medlemsgrupper. Her kan jeg forestille mig at det kan være problematisk at skulle øremærke en procentandel af fiskere og fangeres løn, som kan være meget sæsonpræget. I den eksisterende lovgivning er der intet der forhindrer fiskere og fangere i at etablere pensionsordninger. Pensionsordninger kan etableres individuelt eller KNAPK kan tage kontakt til én af de nuværende pensionsselskaber med henblik på at etablere en kollektiv ordning. Derfor indstiller landsstyret forslaget til forkastelse. Og nu er det partiernes ordføreres tur, og den første er Per Rosing Petersen, Siumut. Per Rosing Petersen, Siumuts ordfører. Vi lægger mærke til i Siumut at forslaget vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere ikke nyder fremme hos Landsstyret, dette kan ses i deres svarnotat. Vi lægger videre mærke til at Landsstyret ikke kommer frem med tiltag med det formål at en pensionsordning for fiskere og fangere etableres. Siumut er fuldstændig klar over, at der allerede indenfor lovgivningen findes muligheder for etablering af pensionsordninger og nærværende forslag indeholder heller ikke forslag til anden lovgivning, men formålet med forslaget er at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe der skal kortlægge og komme frem med en betænkning til hvorledes der kan etableres en pensionsordning for fiskere og fangere. Siumut finder det vigtigt at alle der har indkomst påbegynder at spare sammen til egen alderdom, for det kan ikke alene være det offentlige pensioner man sætter sin lid til, til sin alderdom. Vi ved alle også hvilken potentiel indtægtskilde fiskeriet ellers er i vort land, endog i en grad så vore fiskere kan få muligheden for at spare sammen hvis den fangst der hales op kunne blive en mere direkte indtjeningskilde for vore fiskere. Alle disse muligheder må tilvejebringes i forbindelse med søgningen på muligheder. 3

4 Da Landsstyrets svarnotat ikke retfærdiggør forslagets kerne ønsker vi forslaget behandlet i Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, og at forslaget sendes til høring til alle relevante organer før andenbehandlingen udføres. Til allersidst vil vi foreslå følgende til Landsstyret fra Siumuts Landstingsgruppe: At Landsstyret i deres vurdering af det generelle billede indenfor pensioner, udover folke-pensionen tager tjenestemændenes samt tjenestemandslignendes pension med i vurderingen. På denne måde bør disse ordninger tages med i overvejelserne under vurderingen til denne forslag. Og som allerede påpeget bør Landsstyret arbejde for at etablere denne arbejdsgruppe. Den næste i rækken er Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Den næste er Augusta Salling, Atassut. Augusta Salling, Atassuts ordfører. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger til nærværende forslag, der har til formål at pålægge Landsstyret til at arbejde for etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere, fremsat af Siumut s Landstingsgruppe: Som enkelte mennesker eller som interessegrupper samt organisationer, bør vi alle sammen interessere os for at øge vores egen pensionsopsparing, men derfra til at det offentlige skulle begynde at varetage opgaven med at pålægge nogen til at indgå i bestemte pensionsordninger, mener vi ikke er passende. Der er de fornødne lovgivningsmæssige rammer for at opstarte pensionsordninger, og på baggrund af dette vurderer vi fra ATASSUT at såfremt der skal arbejdes for at fiskerne og fangerne fremover skal pålægges at lægge penge til side til pensionsopsparing, bør det være fiskernes og fangernes organisation KNAPK, der bør være bannerfører på dette arbejde. 4

5 Vores tilbageholdenhed skal ikke forstås på den måde at vi er imod etablering af pensionsopsparinger, men vi finder det ikke hensigtsmæssigt at det offentlige skulle begynde at opkræve pensionsbetaling fra fiskerne og fangerne. Med disse korte bemærkninger skal vi fra ATASSUT tilkendegive at vi tager Landsstyrets fyldestgørende svar til efterretning. Den næste er Jens B. Frederiksen, Demokraatit. Jens B. Frederiksen, Demokraternes ordfører. Det er derfor noget overraskende, at medlem af Landstinget Per Berthelsen vælger at forkaste et forslag som hans egen landstingsgruppe har stillet. Når det er sagt, så er Demokraterne af den opfattelse, at det er et yderst fornuftigt svarnotat som Landsstyremedlem Per Berthelsen har skrevet, og vi er enige i Landsstyremedlemmets begrundelser for at forkaste forslaget fra Siumuts landstingsmedlemmer. Jeg skal gøre opmærksom på, at Landsstyremedlemmerne ikke nævnes ved navn, men nævnes ved deres Landsstyreområdebetegnelse. Og den næste oplægsholder er Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Vi vil fra Kattusseqatigiit Parti kommentere Siumut landstingsgruppens forslag samt Landsstyrets besvarelse samlet, således: Kattusseqatigiit Parti støtter forslaget i dets grundlag og indstiller hermed sagen til behandling i relevant udvalg for at opnå grundigere behandling end Landsstyrets besvarelse. Vi mener sagen bør køres videre, frem for afslag og afbrydelse, for at sikre fiskere og fangeres alderdommen. Hvorfor Kattusseqatigiit Parti opfordrer, at der foretages høringer hos fiskere og fangeres foreninger, KNAPK, SISA, PFA, Royal Greenland, Banker og andre relevante instanser. 5

6 Vi mener anden behandling af sagen bør ske ved forårssamling 2009, på grundlag af nye svar og oplysninger, efter høring af relevante instanser. Med disse bemærkninger fra Kattusseqatigiit Parti indstiller jeg høring af samtlige relevante instanser og herefter sagens grundig behandling i relevant udvalg inden anden behandling. Den næste, på vegne af forslagsstillerne, er Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond, forelægger på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Jeg siger tak. På vegne af Siumut takker jeg alle oplægsholderne. Selve grundlaget til vores forslag er, nedsættelse af en arbejdsgruppe der kan fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere. I denne forbindelse er vi naturligvis klar over med respekt, at de kan arbejde under beskyttelse af deres hoved- og lokalorganisation. Men det forholder sig sådan i dag, at der ikke eksisterer nogen projekter til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere. Vi mener som alle andre, og værdsætter i samfundet at tilvejebringe mulighed for en pensionsopsparingsordning for fiskere og fangere. Og det er ikke vores formål, at man stiller dem særligt stillet hen over hovedet på myndighederne, men trods det, så findes der forskellige institutioner under myndighederne der er med til en omfattende beskyttelse af borgerne i samfundet, og som arbejder for etablering af pensionordninger. Og det skal nævnes, at vore fangere og fiskere er de eneste grupper i samfundet, der ikke fået etableret sådan en ordning. Derfor mener vi, at Landsstyret skal involveres i etablering af en arbejdsgruppe én gang for alle, der skal sikre et solidt fundament, selvom vore fangere også har en lovmæssig rettighed. Da man derved også sikrer dem ved myndighedernes involvering, så de kan blive ligestillet med andre grupper i samfundet. 6

7 Vore fangeres vilkår har aldrig været så vanskellige, som det er tilfældet i de seneste år. Især i konsekvens af det klimatiske forandringer, var deres fangstområdet også blevet forandret. Også i konsekvens af rekstriktionerne for deres fangstdyr, har det betydet, at deres muligheder for opsparinger er blevet mindre, de har også uden tvivl store bekymringer for deres kommende alderdom. Derfor mener vi, også når man ser på fremtiden, hvis fanger- og fiskereerhvervet skal eksistere under betryggende forhold som et erhverv for alle, mener vi, at vi som myndigheder har en nødvendig pligt til at blande os, for at på bedste vis sikre vore fangeres og fiskeres vilkår i fremtiden. Hvis vi skal se på det historisk, så var fiskerne og fangerne de allerførste der blev beskattet i det grønlandske samfund. Disse har været beskattet af deres begrænsede indhandlinger, længe før vi andre kom ind på de forskellige erhvervsgrene. Vi mener, at vi som myndigheder også er forpligtet til at blande os hos dem der har vanskellige vilkår i samfundet, indtil vi når til et sikkert grundlag omkring deres vilkår, og for at sikre mere lighed i samfundet for denne gruppe. Jeg vil gerne på vegne af Siumut takke Kattusseqatigiit Partiiat for deres tilsagn om at støtte vores forslag og for deres forståelse for det. Og til Demokraterne vil jeg gerne sige, at det ikke er overraskende, at selvom Landsstyremedlemmet er vores partifælle, at han så også kan være uenig med os i sin besvarelse. Selvom han er fra Siumut, så er Landsstyret og Landstinget to forskellige instanser, og jeg har endnu ikke set en automatisk støtte til ens respektive parti. Men trods det, så mener jeg, at vi alle bør se dette som en vigtig sag, hvor vi ser på fangerne og fiskerne som en særlig gruppe, da vores indblanding for at forbedre deres forhold i samfundsmæssig sammenhæng er en god mulighed. Tak. Og som den næste vil Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanligender komme med ordet. 7

8 Per Berthelsen, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanligender, Siumut. Indledningsvis vil jeg takke Aleqa Hammond, Siumut, for hendes kommentar overfor Demokraterne`s ordfører. Idet det vist ikke er noget mirakel i verdenshistorien, at Landsstyret der har retningslinier og som skal tage stilling til noget, til dels kan tage standpunkter der kan afvige fra deres partimæssige bagland. Dette viser blot, at man tager arbejdet alvorligt og handler under ansvar. Derpå skal jeg sige principielt om Siumut`s melding, som også andre partier meldte med, denne principielle melding er ellers støtteværdig, men efter vurdering i Landsstyret mener vi, at hvis Landsstyret modsætter sig her, så skal man være meget forsigtig, for hvis man gør det, så vil man åbne for krav fra andre sider som man vil have svært med at styre. Så derfor skal jeg meddele på vegne af Landsstyret, at vi til stadighed mener, at fiskerne og fangerne selv skal bestemme, omkring forholdene der relaterer til etablering af en opsparingsordning til deres alderdom. Men jeg skal også sige på vegne af Landsstyret, da jeg mener, at med grundlag i indretningen i vores samfund, så er det ikke sådan at nogen lades stå alene, så man kan ledes til at sige, at fangerne er den eneste gruppe, der ikke har nogen udveje i forhold til den fremførte sags kerne. Da fiskerne og fangerne også har ret til at få pension fra det offentlige på linie med andre borgere i samfundet, og derfor har man slet ikke bare vendt ryggen til dem i denne her sag, men hos Landsstyret står vi fast ved, at man skal være påpasselig med at blande sig i en sag, der har sådant et indhold fra Landsstyrets side. Dette blev også nævnt klart fra Inuit Ataqatigiit. Deri blev KNAPK kraftigt opfordret til at arbejde stærkt hen imod til den nødvendige tiltag, og KNAPK opfordres også til at tage kontakt til de allerede eksisterende pensionsordninger, men de nævnte også klart, at de støtter Landsstyrets stillingtagen i denne her sag. Nemlig det, at forslaget forkastes. Fra Atassut blev det også meddelt klart, at fiskernes og fangernes organisation skal være den der fører an i denne her sag, den skal være en fanefører som det blev sagt. Med hensyn til Demokarternes melding, tilslutter jeg mig også til Formandens forundring. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor man skal blande mig ind som person, og som medlem af Landstinget 8

9 samt derudover for min stilling som medlem af Landsstyret, ved at påpege min stilling i denne her forbindelse. Derfor skal jeg kun takke igen for Formandens tydeliggørelse på en reel måde, da vi bør tale reelt herfra talerstolen, og da man bør respektere mine oplæg i mit egenskab af Landsstyremedlem, og ikke blande al mulig andet ind om hvordan andre synger og andet. Hvad Kattusseqatigiit Partiiat angår, gik de ind for Siumut`s Landstingsgruppes oplæg. Jeg skal blot gentage, at principielt har man ellers hjerte for, at give opmuntring til at bane vejen for videreførelsen af denne her sag på den ene eller den anden måde. Men jeg mener også, at en klar opmuntring blev lagt frem fra Inuit Ataqatigiit og fra Atassut. Og jeg vil blot gentage igen, at man ikke bare skal stoppe med det der sker nu her og den grundlag der blev lagt, men at der er en stor opbakning til organisationen om at være i front, så denne her sag kan virkeliggøres. Men jeg skal igen sige, at det også er mig en glæde, at fiskerne og fangerne har ret til at få pension fra det offentlige, på lige vilkår som andre borgere her i samfundet, i henhold til den samfundsstruktur vi har her, og dette kan jeg måske betegne som en slags trøst herfra. Men på vegne af Landsstyret kan jeg også godt forstå, at sagen skal køres videre gennem organisationen. Næste taler er Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Jeg vil bare komme med kort bemærkning til Aleqa Hammond, Siumut, omtalte om at se anderledes på folk der lever under personlige, vanskelige vilkår. Det kan selvfølgelig være rigtig, at disse personer kan få bedre vilkår når der blev gjort noget ved deres erhverv; og vi har i dag allerede muligheder for at gøre noget ved det. Vi kan tage som eksempel det forslag, jeg kom frem med i går om at forbedre fangernes indtjeningsforhold. Der kunne man have vist viljen til at gøre noget for at forbedre deres indtjeningsforhold. Vi sagde også at have hørt i dagens radioudsendelser, også tidligere, KNAPK s formand fortælle om hvilke tiltag i den retning de er i gang med nu. 9

10 Derfor er der bevågenhed overfor den sag fra fisker- og fangerorganisationen. Gennem vores opfordring kan vi måske være med til, at de måske vil udvider deres bestræbelser. Med lad os lige fokusere på, hvor svært de jollefiskere og fangere har det i dag, hvor de må bruge al deres energi bare for at tilværelsen kan går videre? Uanset hvor meget de har kæmpet i deres aktive erhvervsliv, så vil man oveni trække for nogle % til deres alderdom, som vi andre med fastarbejde bliver trukket for til pensionsalderen. Hvis der indføres tilsvarende ordning for dem vil jolle folket helt sikkert sige, at de ikke har råd til det, så hårdt vil vi alligevel ikke leve. Hvordan kan man så få dem til at opspare officielt, eller skal man trække fra deres mere end sure daglige indtjening? Selvfølgelig skal man snakke om det, men jeg mener at det er mere på sin plads at de gennem deres organisation snakker sig til rette omkring den problematik. Vi skal jo også passe lidt på at vi gennem landstinget ikke opretter endnu en politisk arbejdsgruppe oven på alle de andre arbejdsgrupper. Det er også fristende at foreslå at besætningerne i de havgående fiskeriflåde opretter en forening, vi har jo tidligere overvejet her i tinget, Landsstyret opretter en arbejdsgruppe der skal komme med et forslag i den henseende. Men vi respekterer at de selv ordner den sag. Hvis vi opretter sådan en arbejdsgruppe, så åbner vi et stort hul til at lave arbejdsgrupper i alle mulige spørgsmål. Tak. Næste taler er Per Rosing Petersen, Siumut. Per Rosing Petersen, Siumuts ordfører. Tak. Hvis jeg skal begynde med den sidste taler, må jeg sige, at det er netop for at undgå gætterier vi anbefaler oprettelsen af en arbejdsgruppe. 10

11 Sådan arbejdsgruppe vil være færdig med sit arbejde til foråret, kan komme med indstillinger, ikke bare til os, men til alle, hvordan vi skal videre med den sag, i stedet for som nu at gætte os frem. Netop af den grund er det beklageligt at de allerfleste partier, bort set fra Demokraterne, anbefaler afvisning af sagen, selv om de anser som en beklagelig løsning. Det var også det, vi brugte som argumentation, som Landsstyremedlemmet var inde på. Men nuværende fordeling af vort samfund gør, at om ganske få årtier vil der være mange pensionister og det vil være en stor byrde at bære for det offentlige som vil stige hele tiden. Det kan bl.a. forstyre vores skattemæssige forhold og i det har myndighederne forpligtelse til at gøre et eller andet. Der er flere officielle samarbejdsorganer omkring fiskerne, Fiskeriråd, for eksempel, og derunder er der mange andre samarbejdsgrupper. Hvis der oprettes sådan arbejdsgruppe behøver man ikke anse det som noget specielt. Det er også en henstilling til den sidste taler. Som sagt, der er flere partier, der finder ideen interessant men afviser forslaget alligevel. Kun Kattusseqatigiit Partiiata støtter ideen og anbefaler forslaget overgives til udvalgsbehandling, og det takker vi for. Demokraternes Jens B. Frederiksens flere forskellige budskaber er allerede kommenteret af andre og jeg vil ikke komme ind på dem, men jeg selv mener heller ikke at særlig meget om deres måde at gøre det på. Tak. Næste taler Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond, på vegne af forslagsstillerne, Siumut. Jeg siger tak. Vi ved selvfølgelig at de gamle har ret til folkepension, det er en ret alle i samfundet har. Men det vi snakker om er at skabe mulighed for at være med til at spare op til pensionsalderen. Vi ved også at organisationerne også arbejder at finde løsninger på det problem. Jeg ved også at man har henvendt sig til SISA om hvordan man kan løse den sag. Men SISA påpeger i sit svar at det er meget vanskeligt at finde en løsning på grund af fiskernes og fangernes meget skiftende indtjening. 11

12 Derfor mener vi at vi har pligt til at blande os i sagen for at finde en god løsning. Inuit Ataqatigiinniits Agathe Fontain henviser eller nævner debatten fra i går, det er rigtigt at overskriften i går var en anden. Selv om den berørte fangerne, er emnet i dag er at finde mulighed for at have det lidt rart i tiden efter man har trukket sig fra aktiv erhvervet. Vores forslag er at oprette samarbejdsorgan for at finde mulighed for dem til en pensionsiopsparing. Vi mener at vi må debattere den for at være med til at den tanke kan føres ud i livet så fangerne får mulighed for at få den sikkerhed. Da der er nogen, der sagde at de ikke har råd til det, kan man sætte spørgsmålstegn ved. De har årsindtægter, som kan variere op og ned år for år. Jeg mener at vi har pligt til at hjælpe dem til at sparer penge, mens de har god indtjening. Vi har ikke råd til at lade være. Jeg mener, når man har nået en høj alder efter man har været fisker eller fanger, vil det være tilfredsstillende at have været med til at sikre sin alderdom ved besvarelser under sit aktive erhvervsliv og kan gå over til behageligere pensionisttilværelse. Man kan ikke målet i sig selv at oprette en arbejdsgruppe bare for at oprette sådan en. Det gør heller ikke noget at der findes mange arbejdsgrupper i forvejen. Formålet med den påtænkte arbejdsgrupper er at finde muligheder for, hvordan fiskere og fangere kan opspare til en pensionsordning. Selvfølgelig kan man sige, så lad dem selv, hvis de synes, der er behov for det. De har jo også allerede mulighed for det i lovgivningen, men den mulighed har man indtil dato ikke benyttet. Jeg mener også at vi har en forpligtelse som myndighed for at se på forskellige forhold, ikke mindst mens fangerne har ekstraordinære vanskelige forhold. Specielt med hensyn til fiskerne og fangerne er en politisk arbejdsgruppe til at finde ud af mulighederne efter min mening på sin plads. Augusta Salling, Atassut. Derefter Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Augusta Salling, Atassuts ordfører. Tak. 12

13 Jeg vil lige komme med en kommentar til Siumuts ordførers ord om at alle partier i grunden er enige med deres forslag. Før man kan sige sådan, må man gøre det klart at vi mener at det er meget godt at der er initiativer for at opstarte en pensionsopsparing og vi opfordrer at arbejdet med det forsætter. Men vi er betænkelige med at pålægge landsstyret til at arbejde med det, når fiskerne og fangerne har et magtfuldt organisation, som sagtens kan klare opgaven selv. Lad og opfordre organisationen og ikke tage arbejdet fra den, vi ved jo efterhånden at de arbejder på det allerede, vi synes vi bare kan ønske dem god arbejdslyst i stedet for. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Vi må huske på at fiskere og fangere har en speciel placering i samfundet. For det første fratager man deres rettigheder politisk. Gennem overdrevent strenge kvoteringer begrænser man deres indtjeningsmuligheder kraftigt. Hvis de kommer ud for uheld under udførelsen af deres erhverv kan de ikke umiddelbart få støtte. Deres koner får ikke betalt barselsorlov. Deres muligheder er begrænsede som mange andre, men de kan ikke forvente støtte når uheldet er ude. De betaler ellers også skat som alle andre. Når man tænker på disse forhold i deres i forvejen vanskelige, opslidende og livslange erhverv føler man sig i landstinget forpligtet til at være med for at gøre noget overfor disse erhverv, f.eks. til at lette deres alderdom ved foranstaltninger. Det er meget beklageligt at de fleste partier lader som om de er ligeglade med det, selv om, især i de seneste år på grund af klimaforandringerne, erhvervet bliver vanskeligere og vanskeligere. Det er beklageligt at flertallet er imod forslaget, det vil jo være godt at undersøge mulighederne, og man kan i afsluttende fase af arbejdet komme med indstillinger til KNAPK. Vi har ellers regnet med at landstinget kan komme med forskellige muligheder til at arbejde videre med. Her i salen er vi forpligtede til at beslutte i slutfasen om loven omkring forsikring. Selv om Grønland stadig ikke har overtaget forsikringsområdet, alligevel kan man komme med udtalelser om den slags opgaver. 13

14 Det er derfor Kattusseqatigiit Partiiat har stor forståelse for forslaget og anbefaler sagen fortsætter. Jeg håber partierne genovervejer nøje deres stillingtagen til forslaget. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Aleqa Hammond, Siumut. Derefter Vittus Mikaelsen, også Siumut. Aleqa Hammond, på vegne af forslagstillerne, Siumut. Man kan selvfølgelig sige at det er bedst at myndighederne ikke blander sig i sagen. Det har allerede mulighed gøre noget ved sagen som alle andre gennem deres organisation. Men vi som myndighed har pligt til at blande os i sagen, hvis vi føler at vi må gøre noget. Vi som myndigheder blander vi os i fangernes dagligdag gennem kvotering af deres fangst dyr. Vi bestemmer også hvor meget priserne på fangernes og fiskernes produkter skal være. Hvis produktmængden er begrænset, bestemmer vi også hvor meget de må fange. Der mener vi at det ikke rigtigt at sige, at myndighederne ikke har noget at gøre i den sag. Vi er dybt involveret i den sag, og myndighederne skal også være med, da vi i forvejen har stor indflydelse på deres erhverv og livsvilkår. Jeg mener det er beklageligt, at man ikke støtter at der skal oprettes en arbejdsgruppe, der tager sig at finde ud af, hvordan fiskerne og fangerne kan begynde på pensionsopsparing. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vittus Mikaelsen, Siumut. Vittus Mikaelsen, Siumut. Tak. At være en tilhører i debatten og faktisk ikke har pligt til at komme kommentarer et det tydeligt at hvor politisk varmt sagen er at finde ud af hvordan man kan give fangerne mulighed i deres erhverv. Det er lige som om sagen er så varmt at man ikke kan røre den. Men hvsi man tænker sig godt om, må vi være fuldstændig klare over, hvor meget vi har begrænset fangerne muligheder ved at fratage mere og mere af deres eksistensgrundlag. Hvis vi fangere vil, så kan vi meget hurtigt fange hele kvoten. Der er ingen problem ved det. Vi råber ikke af den grund. Sådan er nemlig fangerens natur. I det forslaget er der overhovedet ikke nævnt at landskassen skal stille midler til rådighed til den omtalte ordning. Men sagen er, at vi i disse dage i landstinget igen og igen søger med lup alle vegne for at finde muligheder for at spare penge. Samtidig snakker vi om at om overskuelig årrække vil være tvivlsomt om landskassen har råd til så mange gamle. Den eneste i Siumuts forslag er at starte 14

15 undersøgelse om der kan findes andre løsninger. Det gør man, fordi de også lige som dig om mig kan føle uafhængighed til den tid. Forslaget er kun ude på om at fine udveje for at opnå løsning for den kommende ældre/pensionist problem. For næsten 14 år siden var der undersøgelse af fangerfamiliernes økonomiske forhold. Det var i januar 1995 denne undersøgelse foregik. Så var der fangerseminar i Ilulissat. Siden da havde der været andre initiativer, som desværre ikke var blevet til noget. Det overraskende i denne aktuelle sag er at fleste partier siger, så lad KNAPK gøre det, henvend jer til KNAPK. Da Siumut sidste år holdt seminar for små fiskere om deres indtjeningsmuligheder, blev der fra alle partiers side kritiseret at organisationen at mødet kun er for Siumutter. Der blev kritiseret, men ingen af partierne forsøgte at gøre noget derefter. I dag er det igen blevet tydeligt, hvor lidt støtte der er for undersøgelse for deres økonomiske muligheder for forbedring. Men bare vent, når der er optræk til valg næste år vil det vigtigste emne som sædvanlig være hvordan vi kan hjælpe vore fangere og fiskere. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Der er ikke flere talere. Det betydeligt flertal har nu udtalt sig om at afvise forslaget. Derfor går forslaget i uændret form videre til 2. behandling. Dermed er 1. behandlingen af Dagsordenens punkt 82: forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere, færdigbehandlet. 15

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage.

Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen fra Demokraterne har ønsket at trække sit forslag under dagsordenspunkt 74 tilbage. 4. mødedag, onsdag den 22. februar 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 1 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 24. oktober 2000 EM 2000/22 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Markedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs.

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs. 16. mødedag, onsdag den 5. november, 2008. Dagsordenens punkt 116 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål vedr. beskatningen indbetalinger til udenlandske pensioner

Besvarelse af 37 spørgsmål vedr. beskatningen indbetalinger til udenlandske pensioner Aningaasaqarnermut, Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Naaja H. Nathanielsen Medlem af Inatsisartut, Løsgænger /Her Besvarelse af 37 spørgsmål vedr.

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere