KOMMENTARER TIL DØR'S DISKUSSIONSOPLÆG, MAJ 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARER TIL DØR'S DISKUSSIONSOPLÆG, MAJ 2001"

Transkript

1 30. maj 2001 Journal 30. maj 0203/0230/LN 2001 Journal 0203/0230 LN/TP/MH/JA/LA KOMMENTARER TIL DØR'S DISKUSSIONSOPLÆG, MAJ 2001 Nedenfor sammenfattes, kommenteres og vurderes synspunkter og analyser i Det Økonomiske Råd's diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 30. maj AE's centrale vurderinger er markeret med kursiv i papiret. Indhold I: Konjunkturvurderingen 2 side II: Udfordringer for skattesystemet 4 III: Boligmarkedet skævt og ineffektivt 11

2 2 Kapitel I. Konjunkturvurderingen Offentliggørelsen af DØR's rapport ligger tidsmæssigt meget tæt på offentliggørelsen af Økonomisk Oversigt, maj 2001 fra Økonomiministeriet. Vurderingerne af de danske og udenlandske konjunkturer minder derfor på mange punkter om hinanden. Men der er også forskelle. DØR er noget mere pessimistisk med hensyn til væksten i det private forbrug og boliginvesteringerne i 2001, men er til gengæld mere optimistisk med hensyn til udviklingen i erhvervsinvesteringerne og nettoeksporten. Både Økonomiministeriet og DØR forventer en moderat økonomisk vækst på he n- holdsvis 1,5 og 1,3 pct. i Begge rapporter udpeger væksten i det private forbrug og udlandsvæksten som risikofaktorer. Selvom DØR forventer en forbrugsvækst på kun 0,6 pct. i 2001, foretages en ekstra fremskrivning, som ikke viser det værst tænkelige udfald for dansk økonomi, men som må tillægges en vis sandsynlighed. I dette alternative forløb er der ingen real forbrugsvækst i 2001, og udlandsvæksten er nedsat fra 2,7 pct. til 2,0 pct. Arbejdsløsheden stiger i dette økonomiske forløb med godt ekstra til i På baggrund af afdæmpningen af aktiviteten i dansk økonomi i 2001, primært som følge af en fortsat lav forbrugsvækst, vurderer DØR, at den førte finanspolitik er passende. De fremhæver endvidere, at hvis der opstår en egentlig lavkonjunktur, kan der blive behov for at stimulere aktiviteten gennem en finanspolitisk lempelse. AE er enig i, at det er afgørende for vækst og beskæftigelse og for en videreførsel af den positive udvikling i økonomien fra perioden at der kommer vækst i det private forbrug. Det er imidlertid sandsynligt, at de meget kraftige stigninger i oliepriserne og usikkerheden om de internationale konjunkturer har gjort forbrugerne mere forsigtige og har udskudt forbrugsbeslutninger. Hvis der imidlertid ikke kommer vækst i forbruget og den indenlandske efterspørgsel, er AE enig i, at der kan være basis for en finanspolitisk lempelse. De seneste konjunkturindikatorer peger dog heldigvis ikke i retning af DØR's risikoforløb. De seneste oplysninger om konjunkturerne fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort så sent, at de ikke indgår i hverken DØR's eller Økonomiministeriets prognoser, viser således en relativt kraftig stigning i den private sæsonkorrigerede beskæftigelse i første kvartal 2001, meget positive investeringsforventninger i industrien samt en stigning i forbrugertillidsind ikatoren.

3 3 Arbejdsmarkedspolitik DØR anbefaler, at arbejdsmarkedspolitikken ikke lempes, sådan at de lediges incitament til at søge job mindskes. Konkret nævnes, at rådighedsreglerne ikke må slækkes, og at større medbestemmelse til ledige i aktivering giver øget risiko for en lempelse, hvorfor det er vigtigt, at der kombineres med andre tiltag. DØR nævner, at den aftagende vækst i efterspørgselen efter arbejdskraft gør det sværere for personer med de dårligste kvalifikationer og den højeste ledighedsrisiko at blive sluset ind på arbejdsma rkedet. DØR nævner, at et muligt tiltag, som vil øge den enkeltes søgeaktivitet, er at dagpengeniveauet bliver gjort afhængig af ledighedsperiodens længde. DØR antyder hermed, at det er den enkeltes utilstrækkelige søgeaktivitet, der er begrundelsen for ledigheden. AE finder, at det er en fejlopfattelse, at de påtænkte ændringer i arbejdsmarkedspolitikken skulle svække mulighederne for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Meningen er omvendt at forbedre de lediges muligheder for at komme i job. De ledige, som har svært ved at komme i job trods 7 års højkonjunktur har brug for en mere offensiv og individuelt orienteret aktivering. Fremfor ensidigt at betone de lediges ansvar ville det i øvrigt efter AE's opfattelse - også være rigtigt og relevant at betone virksomhedernes medansvar for, og villighed til at sluse de mere svage grupper af ledige ind på arbejdsmarkedet. Specielt når man har dokumentation for, at privat jobtræning er mere succesfuld end andre typer af aktivering. Øget erhvervsdeltagelse DØR nævner, at der er behov for yderligere tiltag for at forøge erhvervsdeltagelsen. Et middel hertil er bedre integrationen på arbejdsmarkedet for flygtninge og indvandrere. AE er enig i, at det er vigtigt at øge indsatsen og succesraten på dette område. Ikke kun på grund af de samfundsøkonomiske gevinster, dette giver på kortere sigt, men også fordi en bedre integration af flygtninge og indvandrere vil kunne give et betydeligt bidrag til at løse vores længeresigtede forsørgerbyrdeproblem. I forbindelse med behovet for at øge erhvervsdeltagelsen peger DØR også på, at for mange træder for tidligt ud af arbejdsmarkedet på grund af dårligt arbejdsmiljø.

4 4 AE er enig i, at dette område må vies mere opmærksomhed. Den netop gennemførte arbejdsmiljøafgift er blandt andet et middel til at bedre arbejdsmiljøet. Men også DØR's påpegning af, at arbejdsmarkedets parter ved en mere aktiv indsats må sikre sig, at arbejdsmiljøet og arbejdsrutinerne ikke er sådan, at erhvervsaktive forlader arbejdsmarkedet for tidligt, er relevant. Kapitel II. Udfordringer for skattesystemet DØR analyserer i kapitel II udfordringerne for fremtidens skattesystem i lyset af de demografiske forskydninger og den stigende internationalisering. Hvor de demografiske forskydningerne (isoleret set) øger behovet for flere skatteindtægter, så medfører den stigende internationalisering et pres på skattebaserne fraset de immobile af slagsen. I det lys virker det hensigtsmæssigt, at DØR forsøger at vurdere omkostningerne ved de forskellige enkeltelementer i skattesystemet. Og herudfra vurdere hvilket områder, der må forventes at komme under størst pres og hvilke områder, hvor det omvendt vil være muligt at finde et merprovenu for fremtiden. Et sådant udgangspunkt for skattediskussionen er langt mere frugtbar end en diskussion af skattetrykkets størrelse. Skat på arbejde og arbejdsudbud I den seneste tids skattedebat har det ofte været fremført, at lettelse/fjernelse af mellem- og topskat er selvfinansierende pga. kraftige "dynamiske effekter". Argumentet er, at arbejdsudbuddet vil stige, fordi man får mere ud af at yde en "ekstra indsats". DØR konstaterer, at der er to modsatrettede effekter af at sænke marginalskatterne. På den ene side vil prisen på alternativet, fritid, øges, og man vil derfor udbyde mere arbejdskraft (en substitutionseffekt). På den anden side vil indkomsten efter skat stige, og man kan derfor arbejde mindre og stadig opnå samme indkomst. Det trækker i retning af, at man vil udbyde mindre arbejdskraft (en indkomsteffekt). Kort sagt, effekten af at sænke skatterne er teoretisk ubestemt. Det er således op til empiriske studier at afgøre fortegnet på og størrelsen af effekten på arbejdsudbuddet, og dermed eksistensen og størrelse af dynamiske effekter. DØR bruger et helt nyt empirisk studie, der finder udbudselasticiteter på 0,05 for mænd og 0,15 for kvinder. Disse elasticiteter medfører, at der vil være en vis grad af positive dynamiske effekter ved at sænke skatterne, men de er langt fra så kraftige, at marginalskattesænkninger er selvfinansierende.

5 5 Også i det nye empiriske studie, som DØR lægger til grund for beregningerne i kapitlet, må de fundne effekter dog siges at være behæftet med betydelig usikkerhed. Først og fremmest er resultaterne meget afhængige af den bagvedliggende estimationsteknik. Men specielt også det forhold, at data i stikprøven omkring folks arbejdsudbud er dannet ud fra, hvad personerne har svaret på en interviewundersøgelse, øger usikkerheden på resultaterne. Og en videreskalering af disse resultater til samfundsøkonomien generelt gør ikke problemerne mindre. Især er det et problem, når effekten af topskatten skal analyseres. Det er hovedsageligt funktionærer månedslønnede der betaler topskat. Skal de således øge deres (målte og betalte) arbejdsudbud, må det hovedsageligt ske ved ekstra deltidsjobs af relativt få timer. Større arbejdsudbudseffekter af topskattesænkninger vil således kræve meget store stigninger i antallet af deltidsjobs. AE mener, at DØR med fordel kunne have forsøgt at analysere lidt nærmere på den historiske udvikling siden For 1993 til 1998 er den gennemsnitlige marginalskat for erhvervsaktive faldet med ca. 4 procentpoint. Og for perioden 1999 til 2002, hvor pinsepakken er fuldt indfaset, falder den yderligere 1 procentpoint. Ved således at tage udgangspunkt i folks faktiske handlinger i perioden efter 1993 fremfor spørgeskemaundersøgelser med hypotetiske spørgsmål er det muligt at få et mere retvisende billede af effekten på arbejdsudbuddet af marginalskatteændringer. Med udgangspunkt i de nye empiriske studier finder DØR selvfinansieringsgraden ved forskellige indkomstskattenedsættelser. Resultaterne viser, at der er størst effekt på arbejdsudbuddet og dermed størst selvfinansieringsgrad af at hæve indkomstgrænsen for, hvornår top- og mellemskat betales. Ved en forhøjelse af topskattegrænsen er der beregnet en selvfinansieringsgrad på 58 procent, og ved en forhøjelse af mellemskattegrænsen er der beregnet en selvfinansieringsgrad på 39 procent. Endvidere viser DØR s beregninger, at en fjernelse af topskatten har en selvfinansieringsgrad på 21 procent altså milevidt fra at være selvfinansierende, som det ellers er blevet fremført i debatten. Og det selvom beregningerne af selvfinansieringsgraden kun vedrører erhvervsaktive. Det tabte skatteprovenu til de rige pensionister, der ville få glæde af en fjernelse af topskatten, men ikke kan øge arbejdsudbuddet, indgår altså ikke i beregninger. Det trækker i retning af, at DØR s selvfinansieringsgrad er et overkantsskøn. DØR går et skridt videre i beregningerne af selvfinansieringsgraden, idet de også præsenterer result a- ter, hvor der er inkluderet afledte effekter på forbruget.

6 6 AE mener, at man kan gå grueligt galt i byen, hvis man lægger usikre dynamiske effekter med afledte indkomsteffekter til grund for finansieringen af en skattereform. Ved udarbejdelsen af nye skattereformer bør man således ikke indregne de usikre dynamiske effekter som finansieringselement. DØR afslutter afsnittet omkring skat på arbejde og arbejdsudbud med at konstatere, at pinsepakken er et skridt i den rigtige retning i ønsket om at forbedre tilskyndelsen til at arbejde for personer i lavindkomstgrupperne. Det forhold samt faldet i lavindkomstgruppernes merledighed betyder alt i alt, at problemerne for lavindkomstgrupperne er blevet mindre i de senere år. Migration DØR undersøger, hvorvidt udvandring af højindkomstgrupper er en trussel mod fremtidige skatteindtægter. Mange danskere udvandrer hvert år. Man må dog konstatere, at langt hovedparten er unge under 30 år samt at stort set alle vender hurtigt tilbage igen. Tilbøjeligheden til at udvandre er ganske stor for personer med længerevarende uddannelse og personer med høj indkomst. Dette skal dog ikke tages som et udtryk for, at højindkomstgrupper flygter fra skattesystemet, men snarere, at disse grupper har gode muligheder for at få attraktive jobs i udlandet. Denne argumentation understøttes også af, at genindvandringen er ganske høj - selv for de grupper, man forventer udvandrer af skattemæssige årsager. Eksempelvis er genindvandringen for årige med lange videregående uddannelser og en indkomst over kr. på pct. efter 6 år. Desuden er der et positivt afkast af at have været i udlandet, som kommer Danmark tilgode. Herudover kommer, at indvandring fra OECD-lande mindsker den negative skatteeffekt. Nettoudvandringsunderskuddet er over en 6 årige periode på kun 500 personer. Konklusionen er efter AE's opfattelse helt klar. Migration er foreløbigt ikke et problem for skatteindtægterne. Og argumentet for lavere mellem- og topskat ud fra et migrationsproblem bør derfor heller ikke veje tungt. Grænsehandel DØR foreslår, at man nedsætter punktafgifter på spiritus og tobak i forbindelse med opgivelsen af 24- timers undtagelsesreglen i 2003.

7 7 AE har tidligere på foråret argumenteret for samme holdning.. Det er bemærkelsesværdigt så lidt debat, der har været om afgiftsnedsættelser til trods for, at den stigende internationalisering uundgåeligt vil føre til pres på de danske afgifter. Kapitalbeskatning DØR ønsker en gennemgribende reform af kapitalindkomstbeskatningen. Argumentet for en reform er, at på grund af forskellig beskatning af forskellige former for kapital er der en høj grad af forvridning. Samtidig skal kapitalindkomst generelt beskattes med en fast ensartet lav sats. DØR vurderer, at den samlede kapitalbeskatning bør være på pct. Et af de væsentlige argumenter for en lav og proportional kapitalindkomstbeskatning er, at høj beskatning rammer opsparere frem for folk, der forbruger her og nu. Isoleret er denne betragtning rigtig, men man må ikke glemme, at høj kapitalbeskatning også har et fordelingsaspekt. Det er generelt de velstillede, der i højere grad sparer op. Velstillede personer, der har passeret 50 år, har således betydelige kapitalindtægter, jf. AE's analyser af formuefordelingen. Hvis man ændrer kapitalindkomstbeskatningen, skal man efter AE's opfattelse samtidig sørge for, at finansieringen modsvarer den skævere fordelingsprofil, som en lavere og proportional kapitalbeskatning medfører. DØR foreslår følgende ændringer af kapitalbeskatningen: - Boligbeskatning/ejendomsbeskatning bør forøges - Særbehandling af pensionsbeskatning bør afskaffes - Arveafgiften bør sættes op - Kapitalgevinster bør beskattes i højere grad end i dag - Reform af virksomhedsbeskatningen Såvel ud fra ønsket om en mere effektiv kapitalbeskatning som ud fra ønsket om at øge beskatningen af ikke-mobile skatter er der efter AE's opfattelse fornuft i at øge ejendomsbeskatningen. Når det er sagt, skal man dog være varsom med doseringen af ændringer på boligmarkedet i lyset af de makroøkonomiske konsekvenser, dette kan have. Se nærmere herom i AE's kommentar til DØR's analyse af Boligmarkedet.

8 8 DØR mener ikke, der er argumenter for at have en lav beskatning af pensionsopsparing sammenlignet med anden kapitalindkomst. Argumentet er, at det ikke øger den nationale opsparing, fordi megen af opsparingen ville have fundet sted alligevel og det offentlige provenutab, som finder sted pga. pensionssubsidiering, kunne være brugt til f.eks. offentlig opsparing. Man skal dog her være opmærksom på, at pensionsopsparing har forskelligt udgangspunkt for forskellige grupper i samfundet. For mange lav- og mellemindkomstgrupper er pensionsopsparingen en del af aftalerne i overenskomsten og vil derfor i meget stor udstrækning blive modsvaret af lavere forbrug nu og her. For højindkomstgrupper er pensionsopsparing i større udstrækning et skattemæssigt billigt alternativ til anden opsparing. AE mener, at hvis man fra offentlig side ønsker, at befolkningen sparer op til deres egen alderdom, er det fornuftigt at fremme pensionsopsparing via gunstige beskatningsregler. Hvis man samtidig ønsker at undgå pensionsopsparing, der alene har karakter af skattearbitrage, kan man indføre en overgrænse for pensionsopsparing. Dermed vil den årlige pensionsopsparing under denne grænse bliver beskattet med en lav sats og al opsparing herudover bliver beskattet som anden kapitalindkomst. DØR sætter fokus på muligheden for højere arveafgift som modsvar til lavere kapitalbeskatning. AE er enig i, at højere arveafgift kan være et fornuftigt instrument til at beskatte kapitalindkomsten ud over, at der her er et effektiv fordelingspolitisk instrument. DØR taler for en ny form for virksomhedsbeskatning, hvor man skelner mellem normal og overnormal profit, hvor der vil være en ensartet lav beskatning af den normale profit, men en høj beskatning af den overnormale profit. Det vil være yderst vanskeligt at kontrollere en beskatning af virksomheder, hvor overskuddet skal splittes op på normal og overnormal profit. Vanskelighederne er på linje med de problemer, som DØR selv konstaterer ved multinationale selskaber, at man internt i virksomheden kan flytte rundt på kapitalstrømme og dermed undgå beskatning. AE mener, at ideen rent teoretisk er smuk, men i praksis er det vanskeligt at implementere. I lyset af større international mobilitet sætter DØR endvidere fokus på den potentielle udstrømning af kapitalindkomst til udlandet.

9 9 Om end det er vanskeligt, er der for AE ingen tvivl om, at det er ønskværdigt med internationale fælles regler for kapitalindkomstbeskatning i form af oplysningspligt, minimumsgrænser for afkastet af passive anbringelser og minimumsgrænser for selskabsskatter. Immobile skattekilder DØR foreslår, at man i beskatningen lægger større vægt på brugen af jord- og ejendomsskatter, og dermed giver mulighed for skattenedsættelser på områder, hvor de forvridende effekter er meget større. AE er helt enige i, at der er klare fordele ved at bruge immobile skatter. De er ikke truet af internationaliseringen og de fører ikke til forvridninger som følge af ændret adfærd. Derudover viser DØR's beregninger på DREAM, at de økonomiske konsekvenser er minimale til sammenligning med de positive effekter, man kan få ud af at reducere andre skatter på f.eks. arbejdskraft og kapitalindkomst. DØR lægger op til en stramning af beskatningen af indtægterne fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen. AE støtter dette synspunkt. AE foreslår en stramning af beskatningen af olie- og gasproduktionen fra både nuværende og fremtidige felter i Nordsøen til et nivaeau, så at den overnormale profit (ressourcerenten) inddrages og kommer den danske befolkning til gode. Tidligere har DØR argumenteret for, at stramningen kun skulle omfatte fremtidige felter, fordi en stramning vedrørende de nuværende felter ville virke som lov med tilbagevirkende kraft og derfor skræmme olieselskaberne fra at foretage videre efterforskning og produktion i den danske del af Nordsøen. AE mener ikke, dette argument holder. Staten har tidligere lavet stramninger med såkaldt tilbagevirkende kraft uden, at det havde væsentlige negative følger, f.eks. de gentagne indskrænkninger i den oprindelige koncession til A. P. Møller, stramninger i beskatningen, afgifterpålæggelser mv. Andre lande har også løbende ændret de oprindelige koncessions- og beskatningsvilkår for at inddrage en større del af ressourcerenten til deres befolkninger uden, at det har medført væsentlige problemer.

10 10 Muligheden for at ændre den nuværende beskatning af olieudvindingen til en neutral kapitalindkoms t- skat kan være en løsning, men tvungen statsdeltagelse, som har samme effekt, vurderes dog at være væsentligt lettere at føre ud i livet. Særordninger i skattesystemet DØR's kapitel om skat slutter med et kort afsnit, hvor man påpeger, at de mange forskellige særordninger i skattesystemet bør undergå en kritisk gennemgang. Det samlede provenutab ved særordninger er vurderet til omkring 35 mia. kr. AE er enig i, at særordninger bør følges og belyses nærmere. Hvorvidt det er et skattefradrag eller et tilskud er mindre vigtigt, så længe man har mulighed for løbende at belyse og vurdere særordningen i forhold til statens andre udgifter. En af de særordninger, mange mener skal bortfalde, er fradrag for fagforeningskontingent. I denne sammenhæng skal man huske på, at arbejdsgiveren som udgangspunkt kan fradrage afholdte udgifter. En afskaffelse af fradragsretten for virksomhedernes bidrag til arbejdsgiverorganisationer og erhvervsorganisationer kan derfor blive ren vinduespynt, idet bidrag f.eks. kan omposteres til f.eks. konsulentudgifter eller betaling for rapporter og lign. leveret af arbejdsgiverorganisationer, hvortil der er fradragsret. Den samme mulighed har arbejdstagerne ikke. Arbejdstagere har nemlig modsat arbejdsgivere som udgangspunkt ikke fradragsret for afholdte udgifter. Derfor er det fornuftigt at ligestille arbejdsgiver og arbejdstager gennem fradragsret for udgifter til faglige organisationer. En afskaffelse af lønmodtagernes fradragsret for fagforeningskontingent vil derfor stille arbejdstagerne og deres organisationer væsentlig ringere i f.th. arbejdsgiverne og deres organisationer. Kapitel III. Boligmarkedet skævt og ineffektivt Den centrale analyse i boligkapitlet forsøger at fastlægge: - hvor stor en forvridning medfører det nuværende regulerede og subsidierede boligmarked i forhold til et fuldstændig liberaliseret boligmarked? - hvor skæv er fordelingen af gevinsterne fra regulering og subsidiering? Efter AE's opfattelse er der tale om en interessant analyse, der giver megen også ny indsigt i den "skjulte" støtte til boligsektoren. Forvridningstabet, eller liberaliseringsgevinsten om man vil, er de såkaldte reguleringsgevinster i lejeboliger og skattefordele i ejerboliger.

11 11 For ejerboliger består skattefordelen i, at ejendomsværdiskatten er for lav sammenlignet med anden kapitalafkastbeskatning. Den samlede værdi af lejeværdisubsidiet til ejerboliger er beregnet til 21 mia. kroner før Pinsepakken og 15 mia. kroner efter. For lejeboliger er reguleringsgevinsten lig forskellen mellem den faktiske husleje/boligomkostning og en teoretisk korrekt markedsmæssig husleje på et fuldstændig liberaliseret marked. Der bliver beregnet en samlet reguleringsgevinst på 15,5 mia. kroner. Den samlede subsidiering af boligmarkedet i 1999 kan således opgøres til at være på ca. 36,5 mia. kroner eller lidt over 3 pct. af BNP. Derfor foreslår DØR en forhøjelse af ejendomsværdiskatten for at fjerne lejeværdisubsidiet til ejerboliger. Derudover foreslår DØR en total deregulering og liberalisering af lejesektoren for at fjerne reguleringsgevinster samt fjernelse af direkte støtte og skattesubsidier til lejesektoren. En deregulering af markedet for lejeboliger bliver i rapporten beregnet til at medføre huslejestigninger på i gennemsnit 96 pct. i Københavns Amt, 74 pct. i Roskilde Amt, 71 pct. i Frederiksborg Amt, 68 pct. i Københavns og Frederiksberg Kommune, 49 pct. i Århus Amt, 22 pct. i Fyns amt og 11 pct. i Ribe Amt. Resten af landet vil ikke opleve større huslejestigninger. Stigningerne i huslejerne på landsplan er beregnet til at være på 39 pct. for boliger opført før 1964 og 24 pct. for boliger opført efter Der er således tale om betydelige huslejestigninger med stor geografisk og aldersmæssig variation. Fordeling af reguleringsgevinst og lejeværdisubsidier DØR fremhæver som det vigtigste argument for deres politikanbefalinger, at det nuværende system medfører en skæv fordeling af boligstøtten. Således bliver der på side 292 skrevet: De 10 procent rigeste modtager næsten dobbelt så meget i støtte til boligforbruget som i nogen af de andre deciler. På denne baggrund er det vanskeligt at forsvare den samlede regulering og subsidiering af boligmarkedet med henvisning til fordelingsmæssige hensyn. Deres konklusioner tager udgangspunkt i nedenstående figur 1, der viser subsidieringen i pr. person fordelt på indkomstdeciler. Figuren viser, at skattesubsidierne pr. person for ejerne er meget skævt fordelt til fordel for de rigeste. Samme billede gør sig gældende for reguleringsgevinsten pr. person for lejerne - om end fordelingen er knap så skæv.

12 12 Figur 1: Lejeværdisubsidium og reguleringsgevinst i kroner per person kroner boligejer lejer 5 0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Decil - samlet befolkning Decilerne i figur 1 tager udgangspunkt i den overordnede indkomstfordeling i befolkningen. Man kan derfor ikke ud fra figuren se hvor mange ejere henholdsvis lejere, der er i de enkelte deciler. Dette forhold tages der højde for i figur 2, der viser, hvordan de samlede skattesubsidier til ejere og reguleringsgevinster til lejere er fordelt på deciler. Denne figur viser, at størstedelen af reguleringsgevinsten tilfalder de laveste indkomstgrupper. Reguleringsgevinsten er således faldende med stigende indkomst. Omvendt med ejerboligerne. Her er skattesubsidiet endnu mere skævt fordelt, når man tager højde for, hvordan ejerne fordeler sig på de overordnede deciler. Den store forskel mellem figur 1 og 2 skyldes, at der er relativt få rige lejere som godt nok får en stor reguleringsgevinst mens der er relativt mange rige ejere.

13 13 Figur 2: Fordeling af samlet støttebeløb mio. kroner 4000 Boligejere Lejere D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Deciler - samlet befolkning I rapporten er der for hver lejesektor angivet, hvordan reguleringsgevinsterne er fordelt på decilgrupper i sektorens indkomstfordeling. Ved at antage, at indkomsten mellem to maksimumgrænser for decilgrupper er lige fordelt, er det muligt at bestemme, hvor stor en andel af f.eks. den almene sektors beboere, der ligger i decilgruppe 1 for den samlede befolkning. Denne fremgangsmåde giver f.eks., at der er ca. 17 pct. af den almene sektors beboere i det første decil i den samlede indkomstfordeling. Ved først at udregne de samlede reguleringsgevinsters fordeling på decilgrupper i hver sektor kan man derefter omregne til de samlede gevinsters fordeling på decilgrupperne for den samlede befolkning. Resultatet af denne beregning er vist i tabel 1.

14 14 Tabel 1. Reguleringsgevinsternes fordeling på overordnede deciler Mio. kroner Privat udlejning Almen Andel D1 og D D D D D D D D9 og D I alt Anmærkning: Da den nederste indkomst i D1 og den øverste indkomst i D10 ikke er kendt, så er decilgrupperne D1, D2 henholdsvis D9,D10 slået sammen. For den almene sektor er topdecilet beliggende i D8. Det bevirker, at en lille del af gevinsten i dette decil retteligt hører til i D9 og D10 gruppen. Tal er i mio. kroner. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Det ses, at 35 pct. af reguleringsgevinsten tilfalder decil 1 og 2 i den almene sektor, mens det er ca. 27 pct. i privat udlejning og andel. Det viser, at reguleringsgevinsternes fordeling på deciler er væsentlig mindre skæv i den almene sektor end i den privat udlejningssektor og for andelsboliger. Dette synes ikke at stå mål med, at DØR's politikforslag reelt afskaffer den almene sektor. Derfor virker det dramatisk, når anbefalingerne bliver at skrotte al regulering på baggrund af, at der f.eks. er relativt få rige, der har gevinst af reguleringen. Konsekvenserne af at skrotte al regulering bør i hvert fald analyseres grundigt, og en sådan konsekvensanalyse mangler i rapporten. AE er enig i, at DØR's analyser giver et klart belæg for at skattesubsidier og reguleringsgevinster til de højeste indkomster bør aftrappes. Imidlertid giver analyserne ikke belæg for så radikale anbefalinger som DØR foreslår. AE er desuden af den opfattelse, at DØR ser for ensidigt på reguleringsgevinsternes fordelingsmæssige profil. Overforbrug af bolig I den nuværende situation med overefterspørgsel efter lejeboliger bliver forskellige former for ventelister anvendt som rationeringsmekanisme. Effekten af ventelister på fordelingen af boliger analyserer DØR ved at sammenligne boligforbruget målt i kvadratmeter pr. person i en reguleret og i en ureguleret situation.

15 15 For de tre lejesektorer er boligforbruget i kvadratmeter pr. person beregnet for de lejligheder, hvor reguleringsgevinsten udgør mere end 30 pct. af den beregnede markedsleje. Boligforbruget i lejligheder med stor reguleringsgevinst sammenlignes med boligforbruget generelt i den pågældende sektor. Hermed får man et tal for overforbruget i forhold til det gennemsnitlige boligforbrug i sektoren. Et overforbrug indikerer, at der foregår en ineffektiv fordeling af lejligheder i sektoren. Beregningerne viser, at det gennemsnitlige overforbrug i de mest regulerede lejligheder er 9 pct. for privat udlejning, ca. 6 pct. for andelsboliger, mens der for almene boliger er et negativt overforbrug på 2 pct. I forhold til DØR's generelle konklusion om, at der på grund af subsidier og regulering er et overforbrug af bolig, så ses dette kun at gælde for privat udlejning og andelsboliger. Effekterne af reguleringen i den almene sektor passer altså ikke med DØR's generelle konklusion. Konjunkturtilbageslag Anbefalingernes effekter i form af stigende boligomkostninger samt faldende boligformue vil ligge en kraftig dæmper på den indenlandske efterspørgsel. Dels vil de stigende boligomkostninger reducere boligefterspørgslen, og dermed nybyggeriet. Og dels vil den faldende boligformue reducere privatfo r- bruget. I den aktuelle situation, hvor DØR for perioden 2001 til 2003 forventer en forholdsvis moderat vækst på ca. 1½ procent om året, vil det betyde faldende produktion og beskæftigelse altså et kraftigt tilbageslag i konjunkturerne. Reformer på boligområdet sker mest hensigtsmæssigt i løbet af en højkonjunktur. Forskellen i valg, dosering og timing af instrumenterne i Kartoffelkuren og Pinsepakken viser med al tydelighed, hvor stor forskel der kan være på de negative effekter af en reform på boligområdet. DØR skriver godt nok, at dereguleringen af lejesektoren og fordoblingen af ejendomsværdiskatten ikke bare kan ske fra den ene dag til den anden det er nødvendigt med overgangsordninger. Det er dog tvivlsomt, om overgangsordninger i forbindelse med så markante ændringer, som DØR foreslår, vil afbøde de negative makroøkonomiske virkninger væsentligt. Selvom politiske planer om en total afregulering af boligmarkedet vil strække sig over flere år, vil det straks, fra troværdige planer bliver kendt, føre til afmatning i ejendomspriserne og fald i byggeriet.

16 16 AE mener, at det i den nuværende økonomiske situation med en forholdsvis moderat vækst er alt for risikabelt at søsætte så radikale reformer på boligområder, som DØR foreslår. Små skridt Problemet med DØR's anbefalinger er, at analyserne leder DØR frem til et meget radikalt forslag om en total deregulering af lejesektoren samt en fordobling af ejendomsværdiskatten. En sådan løsning kan måske give en ligevægt på boligmarkedet om 10 til 20 år. Problemet er imidlertid hvorledes man mindst omkostningsfuldt kommer til denne langsigtsligevægt. Her er DØR stort set tavs. DØR's tavshed om de formålstjenlige skridt på kortere sigt, gør desværre efter AE's mening - at anbefalingerne let kommer til at virke som et slag i luften uden jordforbindelse. Efter AE's opfattelse går vejen til et bedre fungerende og mere retfærdigt boligmarked via små skridt, som må afstemmes med konjunkturudviklingen. Disse skridt kan bygge på den gradvise forhøjelse af bolig- og ejendomsbeskatning, der også er anført i kapitel II som middel til at sænke skatten på indkomst. Dette kunne kombineres med en beskatning af dyre og velbeliggende lejligheder. Hermed sikres det også, at de kapitalgevinster, som opstår ved en gradvis tilpasning af lejen til markedsniveau, kommer samfundet til gode. Disse forslag sikrer også, at beskatningsreglerne kan indrettes således, at man kan gå mere målrettet mod de relativt få rige i lejesektoren, der oppebærer et stort reguleringssubsidie. Konsekvenserne af DØR's anbefalinger Nedenfor gives der nogle eksempler på konsekvenserne af den totale liberalisering af boligmarkedet, som anbefales af DØR. Boligen bliver dyrere Afreguleringen af boligmarkedet gør det dyrere at bo. Set på en lidt længere sigt, når en turbulent overgangsperiode er overstået, vil omkostningerne ved at bo afhænge af byggeomkostningerne og den offentlige subsidiering og beskatning.

17 17 Herunder i tabel 2 er det beregnet, hvad boligomkostningen i hhv. en nyopført ejerbolig og almen bolig er nu sammenlignet med en situation, hvor boligmarkedet er afreguleret. I begge tilfælde antages boligen af koste 1 mill.kr., og i tabellen er alene angivet kapitalomkostningerne, idet driftsomkostningerne antages at være de samme i de to boligtyper. Tabel 2. Boligomkostningerne før og efter en afregulering Ejerbolig Almen bolig Nu, kr. pr. år Afreguleret, kr. pr. år Stigning i procent Anm.: Boligomkostningen i ejerboligen er beregnet som kr. gange en efterskat rente på 4 pct. plus ejendomsværdiskat på 1 pct. Boligomkostningen i den almene bolig er beregnet som kr. gange 3,4 pct. plus efterskat renten af det nominelt fastholdte beboerindskud på 2 pct. Ved en total afregulering skal boligomkostningen svare til den nominelle rente, her 6 pct. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Afreguleringen vil således føre til, at kapitalomkostningerne vil stige med 20 pct. i ejerboliger og med ca. 72 pct. pct. i almene boliger. Med de sædvanlige antagelser om, at driftsomkostningerne udgør ca. 300 kr. pr. kvadratmeter, vil afreguleringen betyde, at huslejen i ejerboliger stige med ca. 14 pct., mens den i almene boliger vil stige med ca. 43 pct. 1 På den baggrund forekommer det indlysende, at dereguleringen vil få byggeriet af almene boliger til at gå helt i stå. I realiteten vil DØR's forslag føre til et helt frit boligmarked med to sektorer, nemlig ejerboliger og private udlejningsboliger samt måske nogle andelsboligforeninger. Derimod vil der ske en reel afskaffelse af de almene boliger. De ældre De ældre i ejerbolig vil ifølge DØR - miste deres nedslag i ejendomsværdiskatten, men det skal i følge DØR være muligt at indefryse skatten. Opgørelser af formuerne for de ældre i ejerboliger viser, 1 Det er antaget, at boligerne er på 80 kvadratmeter, dvs. de koster kr. pr. kvadratmeter at opføre.

18 18 at denne gruppe er den mest velhavende i Danmark. Derfor er der næppe de voldsomme økonomiske problemer i at fjerne nedslaget i ejendomsværdiskatten. De ældre i lejebolig har derimod markant mindre formue. Som eksempel kan nævnes, at i 1997 havde ældre parfamilier mellem 67 og 79 år i gennemsnit en formue på 1,2 mill.kr., når de boede i ejerbolig, mens formuen var på under kr. for de tilsvarende familier i almene boliger. Forslaget om at deregulere lejemarkedet vil ramme mange ældre hårdt, og ydermere foreslår DØR, at boligydelsen skal fjernes, så de ældre alene kan modtage boligsikring. For at illustrere konsekvensen af DØR's forslag er det herunder i tabel 3 beregnet, hvad boligudgiften og boligstøtte vil være for en ældre i en nyopført almen bolig på 65 kvadratmeter (ældrebolig) hhv. før og efter indførelsen af DØR's forslag. Tabel 3. Boligudgiften for en enlig pensionist i nyopført ældrebolig Nu Efter DØR's forslag Boligudgift Boligstøtte Boligudgift Husleje pr. måned Pension efter skat pr. måned Rådighedsbeløb efter bolig Anm.: Boligudgiften er beregnet efter samme retningslinier som i tabel 1, idet der forudsættes en bolig på 65 kvadratmeter til en pris på kr. pr. kvadratmeter. Desuden er forudsat en folkepension inkl. tillæg på kr. og skatteregler som i Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. DØR's forslag fører til en firedobling af huslejen pr. måned i nyopførte ældreboliger, og pensionistens rådighedsbeløb efter bolig reduceres fra kr. til kr. Det er en helt urealistisk udvikling. De Unge Som en af de væsentlige positive effekter ved en afregulering af boligmarkedet nævner DØR, at unge får en lettere adgang til boligmarkedet, fordi køer og ventelister afskaffes. En afvikling af subsidierne til boligsektoren må nødvendigvis øge omkostningerne for den enkelte medmindre priserne falder, og det er der ikke belæg for at sige ud fra DØR's analyser. Prisen for at afskaffe køer og ventelister er således at boligomkostningerne stiger.

19 19 Det vil derfor blive sværere for de unge at komme ind på boligmarkedet, og ikke lettere som DØR hævder. Godt nok slipper de unge for at stå på en venteliste, men det er fordi, de ikke har råd til at efterspørge en bolig.

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2001 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I - Aktuel økonomisk politik, kapitel I - Ulighed og omfordeling i Danmark,

Læs mere

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Økonomisk analyse Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Indhold 1. EJER/LEJER BALANCEN, BEREGNINGER FRA AER... 2 2. VISMÆNDENE ANALYSERER BALANCEN PÅ BOLIGMARKEDET, MAJ 2001... 3

Læs mere

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 33 76 20 00, Fax 33 76 20 01, www.bl.dk, email bl@bl.dk

Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 33 76 20 00, Fax 33 76 20 01, www.bl.dk, email bl@bl.dk Boliger og velfærd Boligselskabernes Landsforenings kommentarer til Velfærdskommissionens forslag på det boligpolitiske område med særligt henblik på den almene sektor og det boligsociale arbejde Studiestræde

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2004. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2004. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2004 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: -Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I -Udflytning af arbejdspladser, kapitel II -Vand og natur, kapitel III

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Kapitel 9: Skatter og Afgifter

Kapitel 9: Skatter og Afgifter Kapitel 9: Skatter og Afgifter 9.1 Indledning Skatternes primære funktion er at finansiere de offentlige udgifter. Skatternes størrelse og systemets indretning afhænger derfor først og fremmest af de politiske

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2006

Dansk Økonomi Forår 2006 Dansk Økonomi Forår 2006 Konjunkturvurdering Erhvervsstøtte på godt og ondt Trafik, trængsel og infrastruktur Danish Economy Spring 2006 English Summary FORMANDSKABET Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-51-5

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2006

Dansk Økonomi Efterår 2006 Dansk Økonomi Efterår 2006 Konjunkturvurdering Finanspolitisk holdbarhed Fattigdom i Danmark Livsindkomster Danish Economy Autumn 2006 English Summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Det Økonomiske

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi forår 2006. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi forår 2006. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi forår 2006 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: -Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I -Erhvervsstøtte på godt og ondt, kapitel II -Trafik, trængsel og infrastruktur,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

// BAGGRUNDSRAPPORT MARTS 2014. Skat og produktivitet

// BAGGRUNDSRAPPORT MARTS 2014. Skat og produktivitet // BAGGRUNDSRAPPORT MARTS 2014 Skat og produktivitet 2. Produktivitets Kommissions rapport nr Indhold KAPITEL 1 SKATTESTRUKTUR OG PRODUKTIVITET 4 1.1 Skattestrukturen i Danmark og udlandet 6 1.2 Skattestrukturens

Læs mere

Orientering om Vismandsrapporten

Orientering om Vismandsrapporten DI - Nyhedsbrev Den 31. maj 2011 Orientering om Vismandsrapporten Vismændene er relativt pessimistiske omkring eksporten Vismændene regner med, at mange vil vende tilbage til arbejdsstyrken Offentlige

Læs mere

Skaτ April 2003. Skatteministeriet

Skaτ April 2003. Skatteministeriet Skaτ - Forældrekøb - Det norske skattesystem en analyse - Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndigheder - Aktuelle skattepolitiske initiativer April 2003 Skaτ April 2003 Skatteministeriet

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2004

Dansk Økonomi Efterår 2004 Dansk Økonomi Efterår 2004 Konjunkturvurdering Udflytning af arbejdspladser Vand og natur Danish Economy Autumn 2004 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan

Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan Beskatning af boliger - hvorfor og hvordan Af John Smidt, Kontorchef i Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Artiklen påviser, at ejendomsværdiskatten med den aktuelle skattemæssige værdi af rentefradragsretten

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014.

Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014. AE s kommentarer til Vismandsrapport maj 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør Per

Læs mere