Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,"

Transkript

1 (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, Næstformand, professor, dr.polit., Chr. Hjorth-Andersen, Professor, dr.jur. Jens Fejø, Direktør, cand.oecon Niels Jørgen Ravn Sørensen, Direktør, cand.polyt H.C. Mortensen Stubbekøbing Kommunes afgørelse stadfæstes. Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 15. januar 2005 fra XXX over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 21. december 2004, hvorved kommunen afslog at forlænge tilslutningsfristen for ejendommen XXX, til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Stubbekøbing kommune har ved brev af 7. februar 2005 fremsendt en udtalelses til klagen samt kopi af sagens akter. Der fremgår af sagens akter, at Stubbekøbing Kommune den 17. marts 1993 efter ansøgning fra Stubbekøbing Fjernvarmeselskab traf beslutning om tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for en række ejendomme i Stubbekøbing By, at byrådet i 1993 vurderede, at XXX kunne fritages for tilslutningspligten, på grund af fyring med træ, at fritagelsen blev påklaget til Energistyrelsen af Fjernvarmeselskabet. Styrelsen ophævede fritagelsen ved afgørelsen af 12. september 1994, med den begrun-

2 delse, at fyringsanlægget ikke opfyldte kriterierne for træfyr, at XXX ved brev af 1. juli 2002 ansøgte Stubbekøbing Kommune om dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme med den begrundelse, at han stort set fyrede gratis, da det var kendt i byen, at han fældede træer for folk imod at få brænde, samt at folk jævnligt lagde fældede træer ved hans ejendom for at slippe for udgiften til bortskaffelse. XXX henviste til, at Byrådet i 1993 skønnede, at han skulle fritages for tilslutningspligen, men at Energistyrelsen omgjorde Byrådets fritagelse, at Stubbekøbing fjernvarmeselskab ved brev af 12. juli 2002 meddelte, at selskabet principielt ikke ønskede, at der blev meddelt fritagelse for tilslutningspligten. Selskabet oplyste endvidere, at XXX ved brev af 15. november 1994 fik tilbud om gratis tilslutning, som han ikke havde taget imod, at Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2002 anbefalede Byrådet at meddele dispensation for tilslutningspligten, indtil ejendommen skiftede ejer, at Byrådet på et møde den 29. august 2002 afslog at give dispensation, at kommunen i sin afgørelse af 4. september 2002 begrundede afslaget på ansøgning om dispensation med, at sagen ikke indeholdte de særlige omstændigheder, der kunne berettige en forlængelse af tilslutningsfristen samt, at kommunen efter en gennemgang af sagens økonomiske konsekvenser ikke fandt, at XXX med tilslutningen blev bragt i en urimelig situation, at XXX ved brev af 2. november 2003 til Stubbekøbing Byråd henviste til, at han først den 24. oktober 2003 havde fået meddelelse om de økonomiske omkostninger, tilslutningen ville indebære. Det fremgik, at der skulle betales en fast månedlig afgift på 630,00kr. samt, at anlægsudgifterne udgjorde minimum ,00kr. (anlægsbidrag 15000,00 kr., stikledningsafgift ,00kr. og anlægsarbejdet i huset ca ,00 kr.). Videre oplyste XXX, at hans månedlige efterløn efter skat beløb sig til 6122,20kr. Den månedlige faste afgift ville således udgøre mere end 10 % af efterlønnen efter skat. XXX fandt derfor, at han ville blive sat i en urimelig situation, og at hans ansøgning burde vurderes på ny, Side 2 af 8

3 at Stubbekøbing Fjernvarmeselskab på et bestyrelsesmøde af 6. november 2003 fastholdt indstilling af 12. juli 2002, at kommunen i sin afgørelse af 15. januar 2004 begrundende afslaget på fornyet ansøgning om dispensation med, at sagen, efter en fornyet vurdering af sagens omstændigheder og økonomiske konsekvenser, ikke indeholdte de særlige omstændigheder, der kunne berettige en forlængelse af tilslutningsfristen samt, at kommunen efter en gennemgang af sagens økonomiske konsekvenser stadig ikke fandt, at XXX med tilslutningen blev bragt i en urimelig situation. Afgørelsen var i overensstemmelse med en ny indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, at XXX ved brev af 25. januar 2005 påklagede Stubbekøbing kommunes afgørelse til Energiklagenævnet, at Energiklagenævnet ved afgørelse af 14. oktober 2004 ophævdede Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 15. januar 2004 og hjemviste sagen til fornyet behandling. Side 3 af 8 Den påklagede afgørelse Af den Stubbekøbing kommunes afgørelse af 21. december 2004 fremgår det: På baggrund af Energiklagenævnets skrivelse af 14. oktober 2004 har Byrådet på mødet den 16. december 2004 igen behandlet Din ansøgning om forlængelse af den tinglyste frist for tilslutning til fjernvarmeforsyningen. I den nævnte skrivelse ophæver Energiklagenævnet Byrådets tidligere afgørelser og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Hjemvisningen begrundes med det forhold, at det ikke fremgår af kommunes afgørelser af 4. september 2002 og 15. januar 2004, eller af forhandlingsprotokollerne fra Teknik- og miljøudvalget og fra Byrådet, at der i sagsbehandlingen er indgået talmæssige oplysninger om omkostningerne ved tilslutning, og om Dine samlede økonomiske forhold. På forvaltningens foranledning har Du herefter med skrivelse af 10. november fremsendt årsopgørelse for 2003 og oplysning om, at der ikke bortset fra den almindelige regulering er sket ændring i Din indkomst. Endvidere har Du fremsendt tilbud fra VVS-firma på levering og monering af fjernvarmeanlæg, fjernvarmeselskabets tariffer og fjernvarmeopgørelse for perioden

4 Tilslutningsbekendtgørelsen 17 giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte at forlænge tilslutningsfristen for en ejendom. Bestemmelsen bør anvendes, hvor særlige individuelle hensyn gør rimelig at fravige den generelle bestemmelse om, at tilslutningsfristen er 9 år. Efter en ny vurdering af sagens omstændigheder, har Byrådet besluttet at fastholde sine tidligere afgørelser, og kan således ikke imødekomme Din ansøgning om forlængelse af tilslutningsfristen. Til grund for afgørelsen ligger en fornyet gennemgang af Dine indkomst- og formueforhold, af tilslutningsudgifterne og af de gældende driftsudgifter. Byrådet finder stadig ikke, at Du med tilslutningen bringes i en urimelig situation. Side 4 af 8 Byrådet har ved afgørelsen endvidere lagt vægt på følgende forhold: at beregninger viser, at fjernvarmeprisen i Stubbekøbing er absolut konkurrencedygtig, set i forhold til de gængse opvarmningsformer med olie og el. Man er også opmærksom på, at fjernvarmeprisen naturligvis ikke kan konkurrere med gratis brænde. At Du i 1994 blev tilbudt gratis tilslutning til fjernvarmeforsyningen og således har haft 10 år til afskrivning af det bestående fyringsanlæg. [..] Klagen til Energiklagenævnet Fra klagen af 15. januar 2005 til Energiklagenævnet citeres: [ ] Byrådet har i skrivelse af den 21. december 2004 afvist min klage. I skrivelsen står der, at Byrådets afgørelse er truffet på følgende grundlag: at beregninger viser at fjernvarmeprisen i Stubbekøbing er absolut konkurrencedygtig, set i forhold til de gængse opvarmningsformer med olie og el. Man er også opmærksom på, at fjernvarmeprisen naturligvis ikke kan konkurrere med gratis brænde. Jeg mener, at byrådet hermed har givet mig ret i, at jeg stilles i en økonomisk urimelig situation. Jeg stiller mig derfor uforstående overfor byrådets afgørelse.

5 Poul Høier fra teknik- og Miljøudvalget i Stubbekøbing Kommune har i Folketidende tirsdag den 7. december 2004 udtalt, at folkepensionister har mulighed for fritagelse. Kopi vedlagt. Ingen andre kan komme i denne situation, da overgangsydelsen er afskaffet. Folkepensionister kan endvidere modtage varmetilskud, ATP, pensionsopsparinger og lignende. Poul Høier udtaler endvidere, men vi kan forudse, at andre vil følge trop, hvis vi giver en borger dispensation. Konsekvensen vil være dårlig økonomi i fjernvarmeværket og større forurening. Og det vil vi ikke have. Side 5 af 8 Da min indbetaling til fjernvarmeværket er ca. 1/500 del af fjernvarmeværkets indtægt, kan jeg ikke se, at min andel burde give nogen væsentlig ændring i fjernvarmeværkets totale økonomi. Men det jeg skal betale til fjernvarme udgør over 10 % af min månedlige indkomst. Som tidligere oplyst i skrivelse af 10. november Jeg mener ikke, at byrådets afgørelse taler for borgerens ret med for fjernvarmeværkets eksistens. Jeg, mener, at konsekvensen af, at jeg fritages for tilslutningspligten ikke giver anledning til at andre kan følge efter, da overgangsydelsen er afskaffet. Jeg mener derfor, at jeg bør ligestilles medalmindelige folkepensionister. Min økonomiske indkomst er endda lavere end, hvis jeg ikke havde været på overgangsydelse. Min bolig opvarmes pt. via brændefyr, hvor der afbrændes reelt træ. Jeg mener, at min varme fra brændefyret rent miljømæssigt er C02 neutral- på lige vilkår som fjernvarmeværket. Jeg vil på grund af ovenstående gerne stille mig uforstående overfor byrådets afgørelse. Endvidere kan jeg ikke ud fra afgørelsen se, hvilke økonomiske grundlag byrådet har lagt til grunde for deres afgørelse. I brev af 7.febraur 2005 fastholdt Stubbekøbing Kommune sin afgørelse af 21. december 2004.

6 Retsgrundlaget Tilslutningspligten indebærer, at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og forsyningsselskabet kan etablere stikledning frem til bygning, jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen). Tilslutningstidspunktet indtræder, når der er forsyningsmulighed fra anlægget, og ejendommen er krævet tilsluttet. Der vil derimod ikke være pligt til at aftage fjernvarme. Energistyrelsen tidligere henledt opmærksomheden på, at nogle forsyningsselskaber vælger at spare udgifter til etablering af stikledning, når ejendommens ejer ikke ønsker at blive forsynet. Styrelsen anførte, at dette kan aftales mellem forsyningsselskabet og ejendommens ejer. Forsyningsselskabet kan uanset en sådan aftale opkræve de faste afgifter men ikke tilslutningsafgift, idet denne skal dække de omkostninger, der er forbundet med at tilslutte forbrugeren. Side 6 af 8 Fra tilslutningsbekendtgørelsen citeres: 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. Stk. 2. [ ] Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister. Fra Energistyrelsens brev af 17. december 2004 til samtlige kommunalbestyrelsen vedrørende dispensation til folkepensionister fra tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og om ændringer i projektbekendtgørelsen citeres: [ ] 17, stk. 3, som alene omfatter folkepensionister og ikke øvrige pensionistkategorier, skal forstås således, at folkepensionister har krav på at få dispensation fra at blive tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, hvis de søger om det. Dispensationen gælder kun for folkepensionisten og bortfalder hvis ejendommens ejer ikke længere er folkepensionist (f.eks. ved ejerskifte). En folkepensionist skal, for at være omfattet af 17, stk. 3, være folkepensionist på tilslutningstidspunktet, dvs. det tidspunkt,

7 hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvor tilslutningspligten indtræder, jf. 7, stk. 2, i bekendtgørelsen. En dispensation fra tilslutningspligten indebærer, at de retsvirkninger, som et pålæg om tilslutningspligt har, ikke indtræder, så længe folkepensionisten er ejer af ejendommen. Dvs. forsyningsselskabet kan hverken opkræve tilslutningsafgift eller de faste afgifter, som selskabet har anmeldt til Energitilsynet. Selskabet kan endvidere ikke etablere de nødvendige tekniske anlæg samt stikledninger, jf. 7, stk. 1 i bekendtgørelsen. [ ] Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har om 17 i tilslutningsbekendtgørelsen i bl.a. en afgørelse af 3. december 2003, j.nr , fastslået, at de tilfælde, der efter bestemmelsen kan anses som særlige, ikke er nærmere defineret eller begrænsede i bekendtgørelsen, og at der således vil kunne dispenseres under hensyn til såvel varmeforsyningsmæssige som andre grunde, herunder personlige forhold for ansøgeren, hvis kommunen vurderer, at der foreligger et særligt tilfælde. Side 7 af 8 Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet konstaterer, at XXX anmoder om dispensation for tilslutning til fjernvarmeforsyningen efter tilslutningsbekendtgørelsen 17, stk. 1. Stubbekøbing kommunen har den 21. december 2004 truffet afgørelse om afslag på forlængelse af tilslutningsfristen efter 17, stk. 1. Nævnet antager, at kommunens afgørelse af 21. december 2004 tillige er et afslag på dispensation for tilslutningspligten. Som Energiklagenævnet tidligere har bemærket i sin afgørelse af 14. oktober 2004, har en kommune ved afgørelsen af, om der skal meddeles dispensation efter 17, stk. 1, vide rammer med hensyn til hvilke forhold, der kan indgå i afgørelsen og med hvilken vægt. Det er dog efter nævnets opfattelse en grundlæggende betingelse, at sagen kan betragtes som tilstrækkeligt oplyst, således at kommunen har et forsvarligt afgørelsesgrundlag. Det fremgår af sagen, at Stubbekøbing Kommune har indhentet og vurderet de relevante talmæssige oplysninger om de økonomiske konsekvenser af tilslutningspligten for XXX, og har således fundet, at en fast afgift på over 10 % af den disponible indkomst er en rimelig afgift. Nævnet bemærker, at der efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, tilkommer kommunalbestyrelsen en skønsfrihed mht. at fastslå, hvornår der foreligger særlige tilfælde, herunder at vurdere hvorvidt en ansøgers økono-

8 miske situation kan begrunde en dispensation. En tilsidesættelse af Stubbekøbing Kommunes beslutning kan derfor kun komme på tale, hvis skønnet er åbenbart mangelfuldt eller udført på ulovlig vis. Videre bemærker nævnet, at klager ikke er forpligtet til at aftage varme eller at indrettet sit varmesystem herpå. Klager er alene forpligtet til at betale den fast afgift samt tilslutningsafgiften. Nævnet konstaterer, at det alene er personer, der er folkepensionister på tilslutningstidspunktet, der kan få dispensation efter 17, stk. 3. Nævnet finder ud fra sagens omstændigheder, at der ikke foreligger sådanne forhold, der kan begrunde en tilsidesættelse af kommunens afslag på dispensation, hvorfor Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 21. december 2004 stadfæstes. Side 8 af 8 Energiklagenævnets afgørelse Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 21. december 2004 stadfæstes. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 af lov om varmeforsyning. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 18. maj Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til XXX, Stubbekøbing Kommune, Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Afgørelsen lægges ud på Energiklagenævnets hjemmeside i anonymiseret form. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere