Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem"

Transkript

1 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis og Funktionsevnevurdering 6 Ydelsesbeskrivelser under Motivering til hygiejne 6.2 Motivering til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask 6.3 Motivering til indkøb af dagligvarer og større indkøb 64 Hjælp til madlavning 6.5 Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige brev, samt hjælp til at klare økonomi 6.6 Motivering til privat netværk og dagtilbud samt støtte til at mestre eget handicap i hverdagen 6.7 Hjælp til at deltage i netværk og dagtilbud 6.8 Hjælp til at deltage i fritidstilbud 6.9 Hjælp til at strukturere hverdagen

3

4 1. Lovgrundlag og målgruppe Støtte i eget hjem tilbydes på grundlag af Lov om Social Service 85. Kommunes tilbud under Lov om Social Service 85 omfatter specialrådgivning til: Voksne fysisk handicappede, Psykisk handicappede, Sindslidende. Med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen har det fulde myndighedsansvar på området. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence, visitation og opfølgning. Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp under gældende regler. En række borgere modtager støtte efter 85 i botilbud. Disse er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 2. Støtte i eget hjem under 85 Støtten i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Derfor vil opgaven blive udført i direkte samspil mellem borgeren og støttepersonen (hjemmevejleder eller bostøtten). Støtten gives derfor typisk ved hjemmebesøg eller ved sammen at foretage indkøb, gå i pengeinstitut eller lignende. Det betyder, at borgeren altid er sammen med hjemmevejlederen eller støttepersonen. Såfremt støttebehovet ændrer sig, vil der ske en revisitering. Der vil som minimum altid ske en revisitering én gang årligt. For flere af borgerne vil det være en forudsætning for at kunne blive i egen bolig, at de modtager støtte i eget hjem i en årrække. For at opretholde en støtte kræves at der til stadighed er mulighed for hjælp til udvikling.

5 Ved længerevarende hospitalsindlæggelser ophører støttepersonens kontakt. Myndighedsenheden vil dog i særlige tilfælde kunne beslutte, at der fortsat bevilges støttetimer under indlæggelsen for at fastholde kontakten. Der ydes ikke støtte til ledsagelse under ferie. 3. Leverandører Kommune benytter som udgangspunkt følgende leverandører: Fjordgruppen - Bygruppen - Specialgruppen - Specialiseret støtteteam Socialpsykiatrien team Øst og team Vest - til en særlig gruppe af unge med indlæringsvanskeligheder gives støtten gennem Vesterfjordkollegiet I ganske særlige sager er der mulighed for at trække på eksterne leverandører. 4. Kvalitetsstandardens opbygning Kvalitetsstandarden består af: Ydelsesbeskrivelser, der beskriver ydelsens indhold og formål Visitationskriterier, der bestemmer, hvilken grad af funktionsnedsættelse en borger skal have for at kunne blive visiteret til en ydelse samt omfanget af ydelsen. Funktionsevnevurdering, der er en vurdering af borgerens funktionsniveau. Ydelser og visitationskriterier er beskrevet i skemaform. Funktionsevnevurdering er beskrevet nærmere nedenfor. Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 5. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation sammenholdt med borgerens ønsker og behov. Princippet for visitation er at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Sagsbehandlingen er tilrettelagt, så den understøtter dette princip.

6 Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er dels funktionsevnevurdering, dels borgerens egne ressourcer samt individuelle behov og forhold. De socialfaglige sagsbehandlere fastsætter funktionsevnen på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. I funktionsevnevurderingen indgår seks funktionsområder og fem funktionsniveauer. I de seks funktionsområder beskrives på hvilken måde, og i hvilket omfang borgeren har svært ved at udføre aktiviteten. De seks funktionsområder er: 1. Den nære dagligdag 2. Samvær med familie og andre 3. Fritid arbejde og uddannelse 4. Kommunikation 5. Bolig 6. Transport De fem funktionsniveauer i forhold til begrænsning er: Ingen Let Moderat Svær Total Kan med en let Kan med Kan med indsats som moderat støtte omfattende vejledning eller selv klare støtte klare motivation selv opgaven opgaven klare opgaven Klarer sig uden indsats Kan ikke klare opgaven og er afhængig af, at andre klarer opgaven for sig På hvert af de seks funktionsområder vurderes graden af borgerens funktionsnedsættelse med andre ord som borgerens funktionsniveau. Hvis en borger eksempelvis har svært ved at planlægge indkøb og madlavning, vurderes borgeren til at være lettere begrænset indenfor funktionsområde 2. Det vil sige, at borgeren får funktionsevnevurderingen 2.1 inden for den nære hverdag (kost, måltider, medicin, indkøb). Borgeren kan derved visiteres til de ydelser, hvor visitationskriterierne omfatter funktionsniveau 2.1. En borger bliver således visiteret til ydelser inden for hvert funktionsområde. Hvis en borger har funktionsnedsættelse inden for flere funktionsområder, modtager borgeren altså flere ydelser.

7 6. Ydelsesbeskrivelser under Motivering til personlig pleje og hygiejne Hvad er formålet medydelsen? At modtageren klarer egen personlig hygiejne. At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning. Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.2 og 2.3. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14. dag. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen

8 6.2. Motivering til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask Hvad er formålet medydelsen? At modtagerens bolig holdes ryddelig og ren. At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at holde boligen med henblik på at bevare boligen. At man giver modtageren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning. Planlægning af oprydning og rengøring af hjemmet. Planlægning til at man kan klare tøjvask. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Hovedrengøring. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 6.1 og 6.2 og 6.3 Ydelsen gives primært hverdage mellem kl Fra ¼ 2 timer ugentlig. Fra 1 2 gang ugentlig 1 gang månedlig. Modtageren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter i forbindelse med vask.

9 6.3. Motivering til indkøb af dagligvarer og større indkøb Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren får købt ind At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at klare egne indkøb. Vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. Vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj, indbo. Vejledning om ernæring Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Personer med betydelig en nedsat fysisk eller Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2 og 6.3. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig 1 gang månedlig. Modtager betaler egne indkøb. Særlige Bemærkninger

10 6.4. Hjælp til madlavning Hvad er formålet med ydelsen? At man hjælper modtageren med at tilberede mad. At man hjælper modtageren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at tilberede mad. Planlægning, tilberedning og oprydning i en optræningsperiode. Udføreren tilbereder ikke mad uden modtagerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86, herunder madordning Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2 og 2.3. Tildeles individuelt eller i gruppe. Primært hverdage mellem kl Fra 1 2 timer ugentlig. Fra 1 2 gange ugentlig. Modtager betaler egne indkøb.

11 6.5. Planlægning af økonomi og forståelse for offentlige breve, samt hjælp til at klare økonomi Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren klarer egne økonomiske dispositioner og kontakt til offentlige myndigheder. At man giver en forståelse for økonomisk planlægning og forståelse for modtaget post. Budgetlægning og hjælp til administration, herunder betaling af regninger via PBS. Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. Ledsagelse til og fra pengeinstitut. Optræning til selv at klare økonomi via PBS. Udføreren går ikke ærinder, ej heller i banken. Udføreren administrerer ikke borgerens penge Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2 og 2.3. Ydelsen kan gives i netværkstilbud. Primært hverdage mellem kl Fra ½ 1 time månedlig. Fra 1 2 gange månedlig. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for værgemål.

12 6.6. Motivering til privat netværk og støtte til at mestre eget handicap i hverdagen Hvad er formålet med ydelsen? At man undgår isolation, og støtter modtageren til at leve med sit handicap. At man udvikler modtagerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til dagtilbud. At støtte modtageren til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sit handicap. Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk. Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Vejledning omkring familierollen og parforhold, herunder prævention. Motivere til brug, opstart og at opretholde dagtilbud. Støttende samtaler Kontakt til andre foregår kun sammen med modtageren. Samtaler, behandling eller ydelser, der gives andet sted, fx i distriktspsykiatrien Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1 og 7.2 Primært hverdage mellem kl Fra 1 2 timer månedlig. Fra 1 2 gange månedlig.

13 6.7. Hjælp til at deltage i netværk og dagtilbud Hvad er formålet med ydelsen? At man skaber netværk og undgå isolation. At man hjælper modtageren med at udvikle egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og kontakt til dagtilbud. Trafiktræning til at man opretholder netværk. Trafiktræning til dagtilbud. Ledsagelse i nærmiljø til privat netværk. Ledsagelse ved opstart af dagtilbud. Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter Lov om social service 97. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.2, 3.3, 4.3 Tildeles individuelt eller i grupper. Primært hverdage mellem kl , og i særlige situationer i aftentimerne. Fra 1 2 timer ugentlig. Fra 2 3 gange månedlig. Dagligt i op til 3 måneder i forbindelse med opstart af dagtilbud. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtageren skal betale for udføreren, f.eks. transport.

14 6.8. Hjælp til at deltage i fritidstilbud Lovgrundlag for ydelse Hvad er formålet med ydelsen? At man undgår isolation. At man hjælper modtageren til at være en del af det omkringliggende samfund og udvikle egne ressourcer. Motivere til deltagelse i det offentlige liv med henblik på at møde andre mennesker. Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter Lov om social service 97 Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 4.2 og 4.3 Tildeles individuelt eller i grupper. Primært hverdage mellem kl , og i særlige situationer i aftentimerne. 1½ 2 timer pr. måned. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtager skal betale for udføreren, f.eks. transport, kost, billet til udflugter, aktiviteter m.m.

15 6.9. Hjælp til at strukturere hverdagen Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren har struktur og døgnrytme i hverdagen. At modtageren kan fungere i hverdagen i egen bolig. Fastlægge døgnrytme ved hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner. Motivere til at deltage i aktiviteter i dagtimerne. Opfølgning og fastholdelse af struktur. (herunder også støtte til etablering i egen bolig) Ledsagelse til læge, tandlæge, sagsbehandler m.m. At skabe rutiner omkring indtagelse af medicin. Døgnhjælp.. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 og 6.3. Primært hverdage mellem kl Er modtageren i beskæftigelse 5 dage ugentlig, kan ydelsen gives frem til kl Fra 1 3 timer ugentlig. Fra 3 gange ugentlig 1 gang månedlig. Ingen brugerbetaling

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 bobudene Godkendt af Byrådet den Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Bobud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kvalitetsstandarder Lov om Social Service. 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse. Cirius 2009/

Halsnæs Kommune. Kvalitetsstandarder Lov om Social Service. 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse. Cirius 2009/ 1 Halsnæs Kommune Kvalitetsstandarder 2010 Lov om Social Service 85 støtte i eget hjem og 97 ledsagelse Cirius 2009/0025395 Indhold Indledning side 3 Målgruppen side 3 Overordnede rammer for kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2007 Voksne med særlige behov 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING NY... 6 1.1. Baggrund NY...6 2. LOVGRUNDLAG NY... 6 2.1. Kommunalreformen NY...6 2.2. Målgruppen NY...7 3. OVERORDNEDE

Læs mere

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2007 Voksne med særlige behov 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 1.1. Baggrund...5 2. LOVGRUNDLAG... 5 2.1. Kommunalreformen...5 2.2. Målgruppen...6 3. OVERORDNEDE RAMMER FOR

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2006 Voksne med særlige behov 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1. Baggrund...4 1.2. Læsevejledning...4 2. LOVGIVNING OG MÅLGRUPPE... 5 2.1 Lovgivning...5 2.2 Målgruppen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Lov om Social Service: - 82 a, Gruppebaseret hjælp og støtte og 82 b, Individuel, tidsbegrænset støtte Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 05. marts

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Handicap Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne 3 Socialpædagogisk

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Formålet med hjælpen Formålet

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/ Kvalitetsstandarder 2009 Voksne med særlige behov J. nr. 16.08.00P23 1 J. nr. 16.08.00P23 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. Vision, værdier

Læs mere

Forslag til. Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. der J. nr P23 1 Sag: 2009/

Forslag til. Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. der J. nr P23 1 Sag: 2009/ Forslag til Kvalitetsstandarder 2010 Voksne med særlige behov der 2009 J. nr. 27.39.20P23 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 4 2.1. Vision, værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 2 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk Formålet med socialpædagogisk Formålet med n er at give

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 2 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Formålet med hjælpen Formålet med ophold i længerevarende botilbud er: - at du

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

gladsaxe.dk Kvalitetsstandarder For voksne med særlige behov

gladsaxe.dk Kvalitetsstandarder For voksne med særlige behov gladsaxe.dk Kvalitetsstandarder For voksne med særlige behov 2019 Indhold Kvalitetstandarder for voksne med særlige behov... 4 Formål... 4 Grundlag og værdier... 4 Målgruppe... 4 Vurdering af funktionsnedsættelse...

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af:

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af: Kvalitetsstandarder for ydelser til handicappede og sindslidende Udfærdiget af: Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Myndighedsenheden Torvegade 15 4200 Slagelse Godkendt i Handicap og Socialpsykiatriudvalget

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for. Socialpædagogisk støtte jf. Lov om Social Service 85

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for. Socialpædagogisk støtte jf. Lov om Social Service 85 Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte jf. Lov om Social Service 85 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018 Lovgrundlag og målgruppe Socialpædagogisk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 85 Socialpædagogisk støtte Vedtaget af Byrådet, d. 14.6.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 4 1. 1 Lovgrundlag... 4 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 juli 2019 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...3 Værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Serviceniveau for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Socialudvalget den 07. maj 2012 1 Lovgrundlag og målgruppe Socialpædagogisk støtte i

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL På baggrund af servicelovens 85 skal Brønderslev Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12:

Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 19. december Serviceloven 12, 82a, 82b og 85. Lovgrundlag Servicelovens 12: Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv Gruppebaseret og individuelt tidsbegrænset forløb efter servicelovens 82a og 82b samt støtte efter servicelovens 85 Kvalitetsstandarden er vedtaget

Læs mere

Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte ODSHERRED KOMMUNE Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85 Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 14. juni 2016 Indhold Lovgrundlag og målgruppe... 3 Målsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri

Botilbud. Kvalitetsstandarder. Handicap og Psykiatri Botilbud Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for botilbud inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til dig som borger om de tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85

KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 KVALITETSSTANDARD Socialpædagogisk støtte Servicelovens 85 LOVGRUNDLAG FORMÅL INDHOLD 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2018 voksne med særlige behov. Bilag 1

Kvalitetsstandarder 2018 voksne med særlige behov. Bilag 1 Kvalitetsstandarder 2018 voksne med særlige behov Bilag 1 KVALITETSTANDARDER FOR VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALDEREN 18-64 ÅR... 4 FORMÅL... 4 GRUNDLAG OG VÆRDIER... 4 MÅLGRUPPE... 4 VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens

Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens Februar 2018 Kvalitetsstandard for Hjælp, Omsorg eller Støtte samt optræning efter servicelovens 85 Indledning...2 Værdier for dit kommende samarbejde med Ballerup Kommune...2 Hvordan søger jeg?...2 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov

Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov Kvalitetsstandarder 2012 Voksne med særlige behov J. f nr. 27.00.00P23 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. VISION,

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107

KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 KVALITETSSTANDARD Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 LOVGRUNDLAG FORMÅL 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere