Vand og Natur Naja Panduro Telefon Lisbeth og Torben Roug Egevej Fredensborg. Sagsnr. 15/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17."

Transkript

1 Lisbeth og Torben Roug Egevej Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon Sagsnr. 15/ marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og udtræden af kloakfællesskabet for regnvand for matr. nr. 1aa, Sørup By, Grønholt, beliggende Egevej 8, Fredensborg Frank Petersen fra Bozel har på jeres vegne ansøgt den 26. februar 215 om afkobling af regnvand fra den offentlige regnvandskloak og afledning af regnvand til Esrum sø for matr. nr. 1aa, Sørup By, beliggende Egevej 8 i Fredensborg. Kommunen har anmodet om supplerende oplysninger om tag- og overfladearealet og en tegning af regnvandssystemet med udløb til søen. i har den 4. marts 215 modtaget supplerende oplysninger om håndtering af regnvand på ejendommen og afledningen til søen samt oplysninger på udførende kloakmester. i har den 14. marts 215 modtaget en ansøgning fra jer om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. I ansøgningen er det oplyst, at det samlede tag- og overfladeareal er 46 m 2. Ansøgningen er vedlagt en kloakplan for afledning af regnvand på ejendommen. I ansøgningen er der redegjort for, at regnvandsledningen i vejen og regnvandsstikket til Egevej 8 ligger over grunden, så det ikke er muligt at tilslutte det offentlige regnvandssystem. Ejendommen er placeret i separatkloakeret opland. Det offentlige regnvandssystem afleder regnvand til Esrum sø ca. 5 m fra det ansøgte udledningspunkt. ilkår for tilladelse til udledning af regnvand I henhold til miljøbeskyttelsesloven 1 28, stk. 1. og spildevandsbekendtgørelsens 2 14 gives hermed tilladelse til udledning af regnvand til sø på følgende vilkår: 1 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), nr. 879 af Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, nr af Rådhuset Egevangen 3 B DK-298 Kokkedal Telefon

2 1. At der udledes tag- og overfladevand til Esrum sø fra et samlet areal på 46 m 2. Hvis der tilføres vand fra nye arealer, skal der indsendes en ny ansøgning. 2. At anlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt 3. At afstanden fra udløbet til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet er mindst 25 meter 4. At der etableres et sandfang på regnvandssystemet inden udledning til søen. 5. Udløb skal være tilpasset omgivelserne og må ikke være til gene for søen. Udløbet skal falde ind i terrænet herunder, at udløbsrøret afskærmes med sten, så røret ikke er så synligt. 6. Afløbssystemet inkl. brønde og udløb tilses og oprenses og vedligeholdes efter behov. Tilsynet med anlægget påhviler miljømyndigheden i Fredensborg Kommune. Miljøbeskyttelseslovens 3 giver mulighed for at tilbagekalde udledningstilladelser, der er udstedt efter miljøbeskyttelseslovens 28, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller vilkår anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Kommunen kan endvidere tilbagekalde tilladelsen, hvis: - der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, - der skal gennemføres en anden spildevandsafledning som følge af en ny spildevandsplan. Kommunens vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet Fredensborg Kommune vurderer, at udledningen af tag- og overfladevand fra Egevej 8 til Esrum sø ikke vil forringe miljøtilstanden i søen, og at udledningen dermed ikke kræver en dispensation for 3 i Naturbeskyttelsesloven 3. Regnvand i området afledes i forvejen til Esrum sø. ilkår for udtræden af kloakfællesskabet for regnvand Kommunen meddeler samtidig tilladelse til at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand og tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand på følgende vilkår: 1. At der ikke afledes regnvand til forsyningsselskabets kloaksystem fra Egevej At afkobling af regnvand fra den eksisterende regnvandskloak udføres af en autoriseret kloakmester. 3 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 951 af Side 2 af 4

3 Tilladelsen meddeles efter spildevandsbekendtgørelsens 11 stk. 1. Tilladelsen er betinget af, at der er enighed mellem grundejeren og kommunen. Såfremt der ikke længere er enighed, bortfalder tilladelsen. Det betyder, at såfremt kommunen fx erfarer, at regnvand fra ejendommen giver anledning til gener for naboerne, kan I blive pålagt at tilslutte jer kloakfællesskabet. I dette tilfælde vil I blive opkrævet det refunderede kloaktilslutningsbidrag. Tilsvarende kan I også efter eget ønske blive tilsluttet kloakfællesskabet for regnvand igen mod betaling af det pristalsregulerede kloaktilslutningsbidrag for regnvand. Denne tilladelse bliver sendt i kopi til Fredensborg Forsyning, der vil udbetale jer 4 % af kloaktilslutningsbidraget ved udtrædelse af kloakfællesskabet for regnvand. Inden udbetalingen vil de kontrollere ved et tilsyn, at der ikke afledes regnvand til forsyningsselskabets kloaksystem, og de vil derfor kontakte jer med henblik på at aftale et tidspunkt for tilsynet. Tilladelsens gyldighed Tilladelsen offentligøres på Fredensborg Kommunes hjemmeside, den 17. marts 215. Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet d. 14. april 215. Inden arbejdet sættes i gang skal autoriseret kloakmester indsende en anmeldelse til Fredensborg Kommune, and og Natur, Egevangen 3B, 298 Kokkedal eller på mail til Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden d. 14. april 216. Klagevejledning Tilladelsen kan ifølge 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. De klageberettigede er: ansøger enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som deres hovedformål organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser Klagefristen er 4 uger fra den 17. marts 215, hvor tilladelsen bliver annonceret. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af I følger linket Link via eller Link via og logger på typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Såfremt I klager, skal I betale et Side 3 af 4

4 gebyr på kr. 5. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis I får helt eller delvis medhold i jeres klage. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsens dato, jf. 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Der kan ifølge Forvaltningsloven 4 anmodes om aktindsigt i denne afgørelse. Det gøres ved henvendelse til Fredensborg Kommune og henvise til denne sag. Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er I velkomne til at kontakte mig. enlig hilsen Naja Panduro Kopi til: - Fredensborg Forsyning; - Danmarks Naturfredningsforening; - Danmarks Fiskeriforening, - Danmarks Sportsfiskerforbund, - Dansk ornitologisk forening, - Ferskvandsfiskeriforeningen, - Fiskeriinspektorat Øst, - Friluftsrådet, - Danmarks Sportsfiskerforbund, Att. Miljøkoordinator Jacob Schmidt, - Naturstyrelsen, og Per Helmgaard 4 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr.433 af Side 4 af 4

5 Udenfor dræn 2825 K Gulvafløb 15x15mm M A OM K OM Lineal dræn til garage Regnvandsledning Ø 11mm Spildevandsledning Ø 11mm Omfangsdræn Ø 11 mm Unidrain fuld længde 5937 Afløb DN4 (Teknik) 59 Omrids af lecablok. Forkant lecablok 15 mm fra forkant fundament Esrum Sø BA Håndvask Bad afløb æghængt med skjult cisterne B C Regnvand brønd Egevej regnvand M OM askemaskine Opvaskemaskine BA andlås K Køkkenvask Faldstamme til regnvand Ø11mm Unidrain Unidrain Forsænkning til bruseniche D Kloakrør min. 2 fald fra ellers 2 fald regnvandsledninger min. 2 fald Kloakplan 1 : 1 Der må ikke måles på tegningerne! Adresse: Egevej 8, 348 Fredensborg Dato: Kunde: Roug Mål: 1 : 1 Sag: Kloakplan Tegn Nr: (52)3.1 copyright - må kun kopires/ anvendes efter aftale bozel.dk oldby Hovvej Hammel

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere