Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise"

Transkript

1 Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker ( Faggruppen ). 2. Formål: Faggruppen er en specialforening inden for erhvervsejendomme og entreprise ( Specialområdet ) og er tilknyttet foreningen Danske Advoker. Faggruppens formål er højne medlemmernes faglige niveau vedrørende erhvervsejendomme og entrepriser samt virke for styrkelse af advoker som rådgivere i sager herom. Ved erhvervsejendomme forstås ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt, eller ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt til udlejning, herunder udlejning til boligformål. Undtaget er landbrugsejendomme samt ejendomme, der alene indeholder en eller to beboelseslejligheder. Ved rådgivning vedrørende entrepriser forstås rådgivning for alle deltagere i en byggesag, herunder bygherrer, entreprenører, teknikere, investorer og finansierer. Faggruppens formål kan blandt andet opfyldes ved: medlemmerne gennem et sekretari informerer hinanden om afgørelser, praksis m.v., der kan have generel interesse, medlemmerne bliver orienteret gennem udsendelse af nyhedsbreve om produkter fra markedsaktørerne, lovinitiiver, administrive forskrifter, ny retspraksis og lignende, - 1 -

2 medlemmerne gennem kursusvirksomhed, temadage og lignende får lejlighed til mere grundigt bearbejde enkelte emner, medlemmerne kan søge bistand hos Faggruppens øvrige medlemmer til behandling af konkrete sager, og der generelt skabes aktiviteter, så medlemmerne får de faglige kontakter, der er nødvendige i det daglige arbejde for kunne gennemføre en hurtig, rionel og kompetent sagsbehandling. Faggruppens bestyrelse fungerer som Danske Advokers fagudvalg inden for Specialområdet. Faggruppen har endvidere til formål sikre Danske Advokers indflydelse på lovgivningen inden for Specialområdet. Faggruppen er således høringspart inden for Specialområdet, og skal deltage aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og bekendtgørelser samt deltage i forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold af betydning for Specialområdet etc. Faggruppen skal deltage aktivt i den offentlige deb. Den skal efter nærmere aftale med Danske Advokers bestyrelse forestå informion, vidensdeling og vidensudvikling til såvel medlemmer som offentligheden. Faggruppen skal medvirke aktivt i forretningsudviklingen inden for Specialområdet. Fagudvalget skal løbende informere Danske Advokers bestyrelse om de initiiver, foreningen agter tage og om forhold af betydning for andre dele af Danske Advoker, ligesom Danske Advokers bestyrelse skal sikre en effektiv kommunikion til Foreninger om bestyrelsens arbejde og forhold af betydning for Foreningen. I det omfang der via Danske Advoker skal udpeges repræsentanter med ekspertise indenfor Specialområdet til råd, nævn og udvalg, skal Danske Advoker rette henvendelse til Foreningen med anmodning om, Foreningen udpeger den pågældende repræsentant. Foreningen skal give Danske Advoker mulighed for udtale sig om den pågældende repræsentant inden han udpeges af Foreningen. Udpegning af repræsentanter, som ikke er medlem af Danske Advoker til et råd, et nævn eller et udvalg, kan alene ske, såfremt Danske Advoker giver sit samtykke hertil

3 3. Medlemmer: Som medlemmer af faggruppen kan optages advoker og advokfuldmægtige, der er indehavere af eller anste på et advokkontor, der driver selvstændig advokforretning, som er medlem af Danske Advoker. Ligeledes kan der som medlemmer optages personer, der (i) er advok eller advokfuldmægtig, og som er indehaver af eller ans på et advokkontor, der driver selvstændig advokforretning, men som ikke er medlem af Danske Advoker, eller der (ii) er beskæftiget i virksomheder eller arbejdsmæssigt er knyttet til virksomheder, som efter bestyrelsens skøn vil kunne tjene til opfylde foreningens formål. Antallet af medlemmer i Faggruppen, som ikke tillige er medlem af Danske Advoker, kan ikke overstige 1/3 af Foreningens samlede antal medlemmer. Optagelse i og udmeldelse af Faggruppen sker ved henvendelse til administror jf Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel. Et medlem slettes, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance. 4. Forudsætninger og forpligtelser: Det forudsættes, medlemmerne deltager aktivt i Faggruppen ved afgive erfaringsmeriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende. Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af Faggruppen. 5 Administrion, hjemsted og tegning: Faggruppens administrion varetages af en af generalforsamlingen valgt administror. Det kan af bestyrelsen besluttes, forskellige aktiviteter skal tilrettelægges af administror. Der indgås en samarbejdsaftale mellem Faggruppen og administror, som fastlægger administrionsopgaverne m.m. Faggruppen har hjemsted hos administror. Faggruppen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening

4 6. Bestyrelse: Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen har alene medlemmer, som tillige er medlem af Danske Advoker, stemmeret, jf. dog punkt 6.2. Til bestyrelsen kan vælges advoker eller advokfuldmægtige, der er indehavere af eller ans på et advokkontor, der driver selvstændig advokforretning, og som er medlem af Danske Advoker, jf. dog punkt 6.2. De medlemmer af foreningen, som ikke er medlem af Danske Advoker har ret til udpege ét af bestyrelsens medlemmer. Valgbare til denne bestyrelsespost er de i punkt 6.1 anførte personer, uanset, om disse tillige er medlemmer af Danske Advoker. Det pågældende bestyrelsesmedlem vælges ved simpelt stemmeflertal blandt de af Foreningens medlemmer, som er valgbare til den pågældende bestyrelsespost. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er medlem af Danske Advoker indgår ikke i Danske Advokers fagudvalg indenfor Specialområdet, jf. punkt 2 ovenfor. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således så vidt muligt halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden indeholdende bestemmelser om mødehyppighed, indkaldelsesvarsler, beslutningsdygtighed, udarbejdelse af refer m.v. Bestyrelsens formand eller i hans fravær et andet bestyrelsesmedlem - kan deltage i repræsentantskabsmøderne. Et medlem af Danske Advokers bestyrelse kan efter anmodning deltage i Faggruppens bestyrelsesmøder, ligesom Faggruppen kan anmode om deltage i drøftelsen af bestemte forhold i Danske Advokers bestyrelse. Danske Advokers bestyrelse modtager refer fra bestyrelsesmøder i Foreningen. 7. Generalforsamling: Bestyrelsen indkalder Faggruppens medlemmer til en generalforsamling, der holdes hvert år inden 1. juni

5 Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller ved til medlemmerne på den til sekretariet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal dog ske mindst 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen omfter følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Valg af administror 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til administror mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 8. Beslutninger: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger herunder ændring af vedtægterne og beslutning om Faggruppens opløsning ved simpel stemmeflerhed

6 9. Kontingent: Danske Advoker afholder de faste omkostninger, der er forbundet med foreningens aktiviteter knyttet til de branche- og erhvervspolitiske opgaver og initiiver, og kan herunder efter forudgående aftale støtte større konkrete initiiver, som foreningen iværksætter. Faggruppen kan opkræve et kontingent hos medlemmerne til dækningen af de udgifter ved afholdelse af faglige arrangementer, kurser og sociale arrangementer og administrion af faggruppen. Faggruppen kan ligeledes opkræve et særskilt kontingent til ekstern eller intern markedsføring af fagområdet. Kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen af bestyrelsen. 10. Hæftelse: For Faggruppens forpligtelser hæfter Faggruppen alene med sin formue. 11. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Faggruppens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. 12. Ophør og opsigelse: Ved Faggruppens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Faggruppen kan opsige sit samarbejde med Danske Advoker med et varsel på 3 måneder til udløbet af et kalenderår. Pr. ophørstidspunktet vil faggruppen herefter ikke længere være en specialforening under Danske Advoker

7 13. Ikrafttrædelse: Ændring af vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen den 22. maj Bestyrelsen: Tiltrådt af Danske Advoker: - 7 -

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark LEXSOS Advokater Jernbanegade 4, I. 5000 Odense C Tlf. 66 12 77 00 J.nr. 112-2363/UL/AKI V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere