Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik"

Transkript

1 university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Jacobsen, L. B., Lind, K. M. H., & Zobbe, H. (2014). Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. (IFRO Dokumentation; Nr. 2014/2). Download date: 06. okt

2 Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Lars-Bo Jacobsen Kim Martin Lind Henrik Zobbe 2014 / 2

3 IFRO Dokumentation 2014 / 2 Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Forfattere: Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe Udgivet: Frederiksberg, marts 2014 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Den danske vareeksport til Rusland - Betydning for indkomst og beskæftigelse Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind og Henrik Zobbe Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi Indledning Med Ruslands overtagelse af Krim er den danske eksport til Rusland kommet i fokus. Nærværende notat søger at belyse den danske vareeksports betydning for indkomst og beskæftigelse, som denne kan beregnes med udgangspunkt i den danske vareeksport til Rusland i Det skal pointeres at analysen alene inddrager vareeksporten. Notatet indleder med en beskrivelse af den historiske udvikling i eksporten, hvorefter eksportens betydning for indkomst og beskæftigelse beregnes med udgangspunkt i en input-output model. Beregningerne udføres med en opdeling af eksporten af fødevarer i bred forstand 1 samt den øvrige eksport. Denne opdeling er valgt, da den danske eksport til Rusland er karakteriseret ved at andelen af fødevarer er dobbelt så høj sammenlignet med den generelle eksport. Den danske eksport til Rusland Siden starten af 1990 erne er der set knap en firedobling af Ruslands andel af den samlede danske vareeksport. I de seneste år har eksporten til Rusland således ligget lige under 2 pct. af den samlede danske vareeksport. I 2013 udgjorde den danske vareeksport til Rusland 11,8 mia. kr. svarende til knap 1,9 pct af vareeksporten. Andelen af fødevarer i eksporten til Rusland var i 1990 erne særdeles høj og har siden 2000 ligget i omegnen af 40 procent. I 2013 udgjorde fødevareeksporten til Rusland 4,9 mia. kr. svarende til 41 procent. Til sammenligning udgjorde fødevarerne 22 pct. af Danmarks samlede vareeksport. 1 Landbrugs- og fiskeriprodukter, forarbejdede føde- og drikkevarer samt foderstoffer

5 Figur 1. Ruslands andel af den samlede eksport og fødevarernes andel af eksporten til Rusland, procent 2.5 Andel af samlet eksport, pct Fødevareandel, pct. Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel Som nævnt bestod 41 pct. af eksporten af fødevarer, fordelt på kategorier er den største eksportpost kød og levende dyr (17 pct.) jf. figur 2. Mejeri og vegetabilske produkter stod for hhv. 5 og 4 pct. Øvrige landbrugs- og fødevarer bidrog med 16 pct. af den samlede eksport. Af den resterende vareeksport bestod 33 pct. af maskiner og transportmidler mens lægemidler og kemiske produkter stod for 18 pct. Andelen af den samlede eksport der afsættes til Rusland fremgår for hver varegruppe af figur 3. Fødevarerne har relativet store andele af eksporten til det Russiske marked. Af den samlede danske eksport af kød og levende dyr, er det således mere end 5 pct. der afsættes til Rusland.

6 Figur 2. Eksportens fordeling på varegrupper i Øvrige varer 7% Kød og levendedyr 17% Maskiner og transportmidler 33% Mejeri 5% Vegetabilske produkter 4% Øvrige landbrugs- og fødevarer 16% Pharma og kemikalier 18% Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel Figur 3. Varegruppernes andel af den samlede Danske eksport, pct Kilde: Danmarks Statistik, Udenrigshandel 2013.

7 Modelberegnet bidrag til indkomst og beskæftigelse Eksporten af danske varer til Rusland har ikke kun betydning for produktion, beskæftigelse og indkomstdannelse i de erhverv, der leverer de eksporterede varer, men også i den øvrige økonomi gennem intersektorale sammenhænge. Aktivitetsskabelsen er illustreret i figur 4. I første omgang bidrager eksporten til direkte effekter i de erhverv, der leverer de efterspurgte varer. Fx vil en eksport på 1 mio. kr. resultere i en direkte produktionseffekt på 1 mio. kr. i de implicerede erhverv. For at de erhverv, der nyder godt af de direkte effekter, kan levere den ønskede produktion, har de brug for yderligere input fra en række andre erhverv, hvorved de indirekte effekter skabes. Fx vil eksport af svinekød skabe en direkte produktion i slagterierne, men der skabes yderligere indirekte effekter, da slagterierne behøver leverancer fra bl.a. landbruget. Derfor vil eksport på 1 mio. kr. altid resultere i en samlet produktion, der er større end 1 mio. kr. Størrelsesordenen af disse effekter kan beregnes med udgangspunkt i en input-output model for dansk økonomi. Modellen er beskrevet i bilaget. Figur 4. Eksportens bidrag til aktiviteten i dansk økonomi Eksport Direkte effekter Aktivitetsskabelse som følge af direkte effekter Import Indirekte effekter Indkomst Aktivitetsskabelse som følge af indirekte effekter I forhold til beskæftigelsen kan effekten af den danske eksport til Rusland opgøres til godt fuldtidspersoner, jf. figur 5. Halvdelen af beskæftigelseseffekten stammer fra fødevareeksporten. Det er særlig landbrug og fødevarefremstilling og handel (engroserhvervet), der bidrager til den samlede beskæftigelseseffekt. Som det fremgår af figuren, skabes der beskæftigelse i en lang række erhverv som ikke direkte eksporterer til Rusland. Disse arbejdspladser opstår som følge af de tidligere nævnte indirekte effekter. Eksporten af alle øvrige varer skaber særligt arbejdspladser i industrien (direkte effekter) men også i en række service erhverv (indirekte effekter). Eksporten af øvrige varer generer samlet godt 7.000

8 arbejdspladser. Samlet set skabes således 1,4 fultidsarbejdsplads pr. mio. kr. fødevareeksport mens eksport af øvrige varer skaber 1 arbejdsplads pr. mio. kr. eksport. Figur 5. Eksportens bidrag til beskæftigelsen, antal fuldtidspersoner. Private husholdninger med ansat medhjælp Andre serviceydelser Kultur og fritid Sociale institutioner Sundhedsvæsen Undervisning Offentlig administration, forsvar og politi Rejsebureauer, rengøring og anden operationel Reklame og øvrige erhvervsservice Forskning og udvikling Rådgivning mv. Boliger Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Finansiering og forsikring It- og informationstjenester Telekommunikation Forlag, tv og radio Hoteller og restauranter Transport Handel Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Energiforsyning Møbel og anden industri mv. Transportmiddelindustri Maskinindustri Fremst. af elektrisk udstyr Elektronikindustri Metalindustri Plast-, glas- og betonindustri Medicinalindustri Kemisk industri Olieraffinaderier mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Beskæftigelsesbidrag fra: Fødesvarer Øvrige varer Ialt Fødevarer Øvrige varer Kilde: Egne beregninger på bagrund af Danmarks Statistiks input-output tabel. Den aktivitet eksporten skaber, generer indkomst i de påvirkede erhverv. Opgjort ved bruttofaktorindkomsten generer den danske eksport til Rusland en indkomst på 7,7 mia. kr. heraf stammer de 3,3 mia. fra eksporten af fødevarer, svarende til 43 pct. Igen er det landbruget, fødevareindustrien og handel der oplever de største effekter.

9 Figur 5, Eksportens bidrag til bruttofaktorindkomsten, mio. kr. Private husholdninger med ansat medhjælp Andre serviceydelser Kultur og fritid Sociale institutioner Sundhedsvæsen Undervisning Offentlig administration, forsvar og politi Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service Reklame og øvrige erhvervsservice Forskning og udvikling Rådgivning mv. Boliger Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Finansiering og forsikring It- og informationstjenester Telekommunikation Forlag, tv og radio Hoteller og restauranter Transport Handel Bygge og anlæg Vandforsyning og renovation Energiforsyning Møbel og anden industri mv. Transportmiddelindustri Maskinindustri Fremst. af elektrisk udstyr Elektronikindustri Metalindustri Plast-, glas- og betonindustri Medicinalindustri Kemisk industri Olieraffinaderier mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Råstofindvinding Landbrug, skovbrug og fiskeri Bidrag til indkomst fra: Fødevarer Øvrige varer Ialt Fødevarer Øvrige varer Kilde: Egne beregninger på bagrund af Danmarks Statistiks input-output tabel. Afrunding Dansk eksport til det russiske marked har haft stigende betydning gennem de seneste årtier, og udgør i dag knap 2 pct. af den samlede vareeksport. Særligt fødevareeksporten er af betydning, hvor andelen heraf er dobbelt så høj sammenlignet med Danmarks samlede vareeksport. Vareeksportens krav til beskæftigelse kan opgøre til godt fultidspersoner, hvoraf halvdelen er forårsaget af fødevareeksporten. Eksportens bidrag til indkomst for medarbejdere og virksomheder løber op i knap 7,7 mia. kr.

10 Bilag om IO modellen Beregningerne af vareeksporten til Ruslands betydning for indkomst, beskæftigelse og produktion tager udgangspunkt i en input-output model for dansk økonomi. Modellens datagrundlag er en input-output tabel for Dansk økonomi opstillet med koefficientmatricer. Fra Fra: Til Erhverv Endelig anvendelse i alt I alt Erhverv A (117x117) e (117x1) g (117x1) Primære faktorer B (6x117) I alt g (1x117) y (6x1) Beskæftigelse, antal pr kr. produktion L (1x117) Hvor: g A B y e En vektor af produktionsværdier for de enkelte erhverv En koefficient-matrice beregnet ved division af de enkelte input i hvert erhverv med erhvervets produktionsværdi En koefficient matrice for primære faktorinput beregnet ved division af erhvervenes input af primære faktorer med erhvervets produktionsværdi En matrice for endelig anvendelse af primære faktorinput En vektor for endelig anvendelse i alt. Dvs. summen af de enkelte erhvervs leverancer til privat og offentlig konsum, investeringserhverv, lagerændringer samt eksport Der kan nu opstilles en input-output model, der beregner den sektor-fordelte produktion for en given endelig anvendelse. Det antages således, at erhvervenes leverancer til endelig anvendelse i alt er eksogene, mens produktionsværdien modelberegnes. Tages udgangspunkt i tabellen ses følgende sammenhæng at gælde g = A * g+ e (1.1) Isoleres g på venstre siden, fås et udtryk, hvor produktionsværdien afhænger af den endelige anvendelse og koefficientmatricen A

11 g A* g = e ( I-A)* g = e g = I-A 1 ( ) * e (1.2) Hvor I er en enhedsmatrice af rette dimension. I input-output litteraturen kaldes ( I-A) 1 den inverterede matrice. En søjle i matricen, svarende til et erhverv, angiver de direkte og indirekte krav til produktionen i erhvervet selv og de øvrige erhverv for hver enhed produktion, erhvervet leverer til endelig anvendelse. Med udgangspunkt i tabellen kan der ligeledes opstilles et matriceudtryk for det samledes krav til indsats af primære faktorer, herunder bruttofaktorindkomsten, for en given sektorfordelt produktion y = B* g (1.3) Indsættes det beregnede udtryk for produktionen for en given endelig anvendelse, fås det samlede krav til indsatsen af primære faktorer for denne endelig anvendelse Y = B*(I - A) 1 * e (1.4) Endelig kan den sektorfordelte beskæftigelse for given endelig anvendelse findes ved BESK = diag -1 L *(I - A) * e (1.5) Hvor L diag er en 117x117 matrice med koefficientmatricen for beskæftigelse opstillet i diagonalen og ellers lutter nuller. I relation til eksporten er det nu muligt at måle eksportens betydning på centrale samfundsøkonomiske størrelsesordner. Ved at fordele eksporten på producerende erhverv sikres en relevant opstilling af den endelige anvendelsesvektor e, og muliggør dermed beregninger af eksportens betydning for produktionen i alle erhverv gennem (1.2), for værditilvækst og indkomstdannelse gennem (1.4) og endelig også for beskæftigelsen gennem (1.5).

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen FOI Working paper nr. 2/ 2010 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen lars-bo@foi.dk

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

Geografi 28.1 - opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi

Geografi 28.1 - opgave 2. Et dansk lokalområdes kulturgeografi Geografi 28.1 - opgave 2 Et dansk lokalområdes kulturgeografi Arealanvendelse Det udvalgte område er præget af forskellige landskabstyper, dog er de generelle træk søer, åer, vandløb, mose- og vådområder.

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere