Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv"

Transkript

1 N O T AT 18. oktober 2012, rev.juni 2013 J.nr. Ref. pb, lst, hdu Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv Dette notat beskriver reduktion af elforbruget i handel- og serviceerhverv ved anvendelse af ophævelse af den nuværende refusion af elafgiften til disse erhverv. Der er også regnet på en variant, hvor provenuet tilbageføres fuldt ud. Øget afgiftsbetaling for handel- og serviceerhverv 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består af øget energiafgift på el i handels- og serviceerhverv. Forøgelsen sker ved en ophævelse af refusionen af energiafgift på el for denne gruppe virksomheder. Der er regnet på en fuldstændig ophævelse af refusionen, men virkemidlet kan naturligvis skaleres ned til en lavere refusionsprocent på fx 50 pct. eller 25 pct. 1.2 Forudsætninger, omfang og effekter De vigtigste forudsætninger og konsekvenser fremgår af tabel 1. Tabel 1: Konsekvensskema Øvrig elforbrug i handel og service TJ Andel som i dag ikke får refusion 25% Elforbrug omfattet TJ Samlet elafgift kr/kwh 0,742 Elafgift, som ikke refunderes kr/kwh 0,004 CO2-afgift kr/kwh 0,00 Nuværende elpris kr/kwh 0,75 Priselasticitet -0,25 Emissionsfaktor kg/kwh Ca. 0,700* Reduktion i elforbrug fra 2020 TJ 5217 *falder gradvist til stort set 0 fra 2025 til 2035 Side 1

2 Omfattet elforbrug Energiforbruget indenfor handel og service (ekskl. den offentlige sektor) i 2010 i henhold til Energistatistik 2010 fremgår af tabel 2, hvor der for det samlede forbrug og for de 3 delsektorer fremgår hvor stor en del af forbruget der anvendes henholdsvis til opvarmning og øvrige formål. Samtidig er elforbruget angivet separat. Bilag 1 viser hvilke brancher der indgår i engroshandel, detail handel samt privat service. Som det fremgår anvendes ca. halvdelen af det samlede energiforbrug inden for privat handel og service til opvarmning og ca. halvdelen til andre formål. Tabel 2: Energiforbruget i privat handel og service 2010 TJ Engroshandel Detail handel Privat service I alt I alt Heraf el I alt Heraf el I alt Heraf el I alt Heraf el I alt Opvarmning Øvrigt forbrug Forbruget til andre formål er primært elektricitet. De primære anvendelsesområder er belysning, ventilation, køl/frys samt edb og elektronik, som tilsammen dækker ca. 90 pct. af elforbruget. Det ørige forbrug, som ikke er elektricitet, (i alt ca. 2 PJ) er olie, naturgas og fjernvarme. Dette forbrug indgår ikke i de videre beregninger i dette notat, men det vil være naturligt også at øge afgifterne for dette forbrug. I basisfremskrivningen er energiforbruget inden for handel og service nogenlunde konstant over hele fremskrivningsperioden. Der tages derfor i de videre analyser udgangspunkt i et elforbrug til andre formål end opvarmning på 28,279 PJ. Nuværende afgiftsstruktur Handels- og servicevirksomheder betaler som alle øvrige forbrugere de fulde energiafgifter af al den energi, som anvendes til rumopvarmning og varmt brugsvand. I forhold til dette energiforbrug kan de således ikke få refunderet (dele af) afgifterne. For det øvrige energiforbrug fik momsregistrerede virksomheder frem til den 1. januar 2010 hele energiafgiften refunderet, men med Forårspakken 2.0 med efterfølgende justeringer blev det besluttet, at en mindre del af energiafgiften ikke refunderes. Det energiforbrug, som handels- og servicevirksomhederne ikke anvender til rumopvarning er, jf. tabel 1, langt overvejende elforbrug. Derfor omhandler dette notat alene en vurdering af en øget afgiftsbelastning af det elforbrug, som ikke anvendes til opvarmning. Elafgiften er i ,2 øre/kwh. Satsen vil fremover blive reguleret med 1,8 pct./år. I forhold til forbrug til proces refunderes en del af afgiften ikke, jf. tabel 3. Side 2

3 Tabel 3: Elafgift, som momsregistrerede virksomheder ikke kan få refunderet. År Elafgift, som ikke refunderes Øre/kWh , ,4 Kilde: Skatteministeriet Note: Ved implementering af regeringens Vækstplan DK vil den elafgift der ikke godtgøres udgøre 0,4 øre/kwh. Endvidere bortfalder energispareafgiften på 6,5 øre/kwh i Fra 2014 vil virksomhederne således få refunderet 99 pct. af elafgiften I henhold til lov om afgift på elektricitet er der en række momsregistrerede virksomheder som ikke får refunderet elafgiften. Det drejer sig som virksomheder inden for følgende områder: Advokater Arkitekter Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer) Forlystelser, herunder teaterforeninger, biografforestillinger mv. Landinspektører Mæglere Reklame Revisorer Rådgivende ingeniører Herudover får virksomheder, som ikke er momsregistreret, ikke refunderet afgifterne. Energistyrelsen har ikke konkret viden om, hvor stor en del af elforbruget i handel og service (ekskl. forbruget til opvarmning) der anvendes i disse brancher. I de videre beregninger er det skønnet, at det udgør 25 pct. Energimæssige effekter af øget elafgift En øgning af den andel af elafgiften, som virksomhederne ikke kan få tilbageført, kan medføre væsentlige stigninger i den reelle elpris, og det må forventes at dette i løbet af nogle år vil medføre et væsentligt lavere elforbrug. Dette kan illustreres ved, at den fulde elafgiftssats på ca. 75 øre/kwh er af samme størrelsesorden som den elpris, som handels- og servicevirksomheder i dag betaler efter refusion af elafgiften og moms. En fuldstændig ophævelse af refusionen vil således medføre en fordobling af elprisen. Ved mindre ændringer af elprisen kan effekten for elforbruget beregnes med anvendelse af el elpriselasticitet, som er estimeret på historiske data. Ud fra denne metode vil en fordobling af Side 3

4 elprisen i løbet af nogle år (4-6 år) medføre et fald i elforbruget med 25 pct., hvis der regnes med en priselasticitet på -0,25 (priselasticiteten afspejler faldet i forbruget, når prisen stiger med én procent). Da der her kan være tale om ret store ændringer i priserne, er det uklart om denne metode direkte kan anvendes. Rapporten Energibesparelser i erhvervslivet fra februar 2010 viser, at der i forhold til de store elanvendelsesområder i handel og service er et potentiale på ca. 15 pct. med op til 2 års tilbagebetalingstid, på ca. 20 pct. med op til 4 års tilbagebetalingstid og med ca. 40 pct. med op til 10 års tilbagebetalingstid. Der er her anvendt en elpris på 70 øre/kwh. På denne baggrund skønnes det realistisk, at en fuldstændig ophævelse af refusionen af elafgiften som groft taget vil fordoble elprisen med en indførelse i 2014 kan reducere elforbruget i 2020 med 20 pct. set i forhold til en fremskrivning uden disse stigninger. Reduktionen i elforbruget udgør ca TJ i 2020 og frem efter en indfasningsperiode. 3. Reduktion af drivhusgasser På kort sigt vil et øget elforbrug antageligt blive forsynet fra eksisterende kapacitet. Effekten på CO2-udledningen fra elsektoren kan derfor siges at være bestemt af den marginale elproduktion. På længere sigt vil der ske en udfasning af de eksisterende fossile værker i takt med at de bliver ældre og med henblik på at indfri regeringens målsætning om CO2 fri elproduktion. Fra 2025 antages derfor at der gradvist anvendes en langsigtet marginal teknologi baseret på VE til at fastlægge CO2 udledning af øget elforbrug. I beregningen for havvindmøller og tilskud til fjernvarme/varmepumper er der gjort en tilsvarende antagelse. Der henvises til diskussionen om CO 2 effekt vedr. el i notatet om havvindmøller. Tabel 4. Reduktion af drivhusgasser i 2020, ton CO 2 -ækvivalent Reduktion Reduktion af metan lattergas Reduktion metan og lattergas i alt Øget kulstofbinding Reduktion af CO 2 uden for kvoteområdet Reduktion af CO 2 inden for kvoteområdet Samlet reduktion drivhusgasser Effekt på andre målsætninger Virkemidlet medfører en energibesparelse 5217 TJ i Virkemidlet har ikke effekt på andre målsætninger (?). 5 Budgetøkonomiske omkostninger Der er to berørte parter handels- og servicevirksomheder og staten. I det opfølgende ses på den direkte økonomiske påvirkning af hver af disse. Side 4

5 Betydning for virksomhedernes omkostninger Generelt udgør energiudgifterne kun en meget beskeden del af handel- og servicevirksomhederne samlede omkostninger således som det fremgår af bilag 2. Det skal bemærkes, at dette bilag viser de samlede energiomkostninger, inkl. forbruget til opvarmning. Da energiforbruget til opvarmning udgør ca. 50 pct. af det samlede forbrug, og da dette forbrug i dag - på grund af afgiftsbelastningen er væsentlig dyrere end elforbruget, udgør omkostningerne i forbindelse med elforbruget til andre formål en væsentlig lavere andel end det fremgår af bilaget. Dog udgør energiomkostningerne en væsentlig større andel i hotel- og restaurationsvirksomheder. Det kunne evt. tale for at indføre særlige regler for dette område. De budgetøkonomiske omkostninger for handel- og servicevirksomhederne består af følgende elementer Værdi af sparet elforbrug (ekskl. afgifter) Ekstra afgiftsbetaling fra forhøjelse af elafgiften Sparet afgiftsbetaling af nuværende afgifter fra reduktionen i elforbrug Tilpasningsomkostninger til at opnå elbesparelserne De samlede budgetøkonomiske udgifter udgør ca. 41 mia. kr. i nutidsværdi og fremgår af tabel 5. Den største post er den øgede afgiftsbetaling fra afgiftsstigningen. Værdien af CO 2 kvoter er indeholdt i elprisen og dermed i det sparede elforbrug Tabel 5. Budgetøkonomiske omkostninger for handel og service, mio. kr., 2012-priser Provenu afgiftsstigning Sparet elforbrug ekskl. afgifter Sparet afgift fra adfærdsændring (nuværende afgiftsats) Tilpasningsomkostninger Afgiftsbetaling i alt Omkostninger i alt Annuitet Nutidsværdi Betydning for statskassen Hvis refusionen begrænses vil det umiddelbart give et øget afgiftsprovenu til statskassen. Det umiddelbare merprovenu, hvor der ikke er korrigeret for at forbruget vil falde, er ca. 71 mia. kr. i nutidsværdi. Provenuet efter adfærd udgør ca. 56 mia. kr. Dette provenu optræder som en afgiftsbetaling for virksomhederne i tabel 5. Side 5

6 Samlet Samlet set har staten en indtægt på ca. 49 mia. kr. i nutidsværdi og handels- og servicevirksomheder har en udgift på ca. 41 mia. kr. i nutidsværdi. Tabel 6. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser NPV Annuitet Stat Handel og Serviceerhverv Administrative forhold Forslaget som er beskrevet ovenfor betyder, at der indføres en afgiftsmæssig differentiering mellem handel- og servicevirksomheder og produktionsvirksomheder. Da alle virksomheder i dag har tilknyttet en entydig branchekode er det umiddelbart vurderingen at det vil være administrativt muligt at indføre en sådan differentiering. 6. Velfærdsøkonomisk analyse Virkemidlet er et styringsinstrument (afgiftsstigning). De velfærdsøkonomiske omkostninger består af Forbrugsforvridningen: trekantstabet og firkantstabet (areal B+C i metodenotatet samt angivet i figuren sidst i dette notat elle) Arbejdsudbudsforvridning Værdi af sideeffekter Dette tiltag har privatøkonomiske gevinst for handels- og serviceerhvervet, og der pålægges en afgift for at få adfærdsændringer, som burde realiseres uden afgift. Afgiften har til formål at sikre realisering af elbesparelser som giver budgetøkonomisk overskud, og som allerede burde have fundet sted selv uden afgift. Set over hele perioden overstiger værdien af energibesparelserne investeringsomkostningerne ved en kalkulationsrente på 4 pct. Under antagelse af at virksomhederne er rationelle kan der argumenteres for, at der eksisterer ikke-værdisatte transaktionsomkostninger mv. (herunder sandsynligvis en højere kalkulationsrente end 4 pct.), som begrunder, at virksomhederne ikke allerede har gennemført tiltagene. Disse ikke-værdisatte transaktionsomkostninger er ukendte, men udgør maksimalt et beløb svarende til energibesparelsen minus investeringsomkostningerne, og er angivet i Tabel 7 i en separat kolonne ( Mulige transaktionsomkostninger ). Transaktionsomkostningerne er altså i mangel af bedre sat til værdien af gevinsten for erhvervet, således at transaktionsomkostningerne netop udligner gevinsten for erhvervet. Tilsvarende fremgangsmåde er anvendt i beregningen for tiltaget om tilskud til varmepumper/fjernvarme. Trekantstabet er halvdelen af afgiftsforhøjelsen gange reduktionen i elforbrug. Firkantstabet er den nuværende afgiftssats gange reduktionen i elforbrug. I alt bliver forbrugsforvridningen ca. 8 mia. kr. i nutidsværdi. Arbejdsudbudsforvridning er på 10 pct. af forbrugsforvridningen. Satsen er 10 pct., da afgiftsforhøjelsen antages at ramme alle gennem overvæltning, jf. metodenotatet. Der er ingen ar- Side 6

7 bejdsudbudsforvridning af selve provenugevinsten fra nye afgift (stigningen i elafgift), da dette antages af modsvares af tilsvarende arbejdsudbudsforvridningsgevinst fra nedsættelsen af en anden skat, jf. metodenotatet, hvori står at afgiftsinstrumenter anses for arbejdsudbudsneutrale, når der tages hensyn til den kompenserende finansiering. Værdi af sideeffekter omfatter reduktion i udledning i NOx og SO2. Sideeffekterne udgør en beskeden post i det samlede regnestykke. Skyggeprisen bliver 886 kr./ton CO 2 -ækvivalent. Værdi af sideeffekter har kun beskeden indflydelse på skyggeprisen. Tabel 7. Velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012-priser. Beregning for afgiftsinstrument med inddragelse af transaktionsomkostninger Nettoomk. for erhverv Mulig Transaktionsomkostning Trekantst Ab firkantstab Arbejdsbejdsudbudsforvridning Værdi af sideeffekter Velfærdsøk. Nettoomkostning Reduktion drivhusgasser; vægtet el Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Mio. kr ton CO 2 ækv. Nutidsværdi for Skyggepris kr./ton CO 2 ækv.; med sideeffekter 886 Skyggepris kr./ton CO 2 ækv. ; uden sideeffekter 909 Side 7

8 7. Følsomhedsanalyser Der udføres følgende følsomhedsanalyser: kalkulationsrente på henholdsvis 3 og 6 pct. Lavere refusionsporcent (50 pct. mod næsten 100 pct. i basis) Tabel 8. Følsomhedsanalyser: Effekt på potentiale, skyggepris og statsfinanser Reduktion CO 2 -ækv i 2020; vægtet el Statsfinansiel effekt i 2020 Skyggepris med sideeffekter ton Mio. kr. Kr./ton CO 2 ækv Basisberegning Følsomhedsanalyser: Diskonteringsrate 3 % Diskonteringsrate 6 % Lavere refusionsprocent Opsummering Tabel 9. Klimaeffekt og samfundsøkonomi Reduktion af drivhusgasser Samfundsøkonomisk omkostning Enhed ton CO 2 -ækv. skyggepris inkl. sideeffekter Kr./ton CO 2 - ækv. skyggepris ekskl. sideeffekter Kr./ton CO 2 - ækv. Periode NPV ( ) NPV ( ) Tabel 10. Budgetøkonomiske omkostninger, mio. kr., 2012-priser Nutidsværdi Annuitet Statsfinansielle konsekvenser Erhverv Side 8

9 Variant: Tilbageføring af provenu Der er også regnet på en variant af tiltaget, nemlig hvor provenuet tilbageføres fuldt ud fx efter efter antal ansatte til den samme kreds af virksomheder, som betaler afgiften. I dette tilfælde vil staten tabe provenu, fordi elforbrug og tilknyttede afgiftsbetalinger fra de øvrige afgifter vil falde. Omvendt vil handels- og serviceerhvervene opnå en gevinst, fordi de antages at gennemføre elbesparelser, hvor omkostningerne til indkøb af mere effektivt udstyr er mindre end besparelserne ved sænket elforbrug. Tabel 11. Budgetøkonomiske omkostninger for handel og service, mio. kr., 2012-priser Provenu afgiftsstigning Sparet elforbrug ekskl. afgifter Sparet afgift fra adfærdsændring (nuværende afgiftsats) Tilpasningsomkostninger Omkostninger i alt Annuitet Nutidsværdi Tabel 12. Budgetøkonomiske nettoomkostninger, mio. kr. i 2012-priser NPV Annuitet Stat 79 5 Handel og Serviceerhverv Staten har nu et tab fra de eksisterende afgifter på elforbrug som følge af elbesparelserne. Tabet udgør ca. 80 mio. kr. i nutidsværdi. Provenuet fra ophævelsen af refusionen tilbageføres til erhvervet, jf. tabel 11 og12. Erhvervet får en gevinst på ca. 8 mia. kr. i nutidsværdi. Deres ekstra afgiftsbetaling fra ophævelsen af refusionen udlignes med tilbageføringen. I det velfærdsøkonomiske regnestykke gælder, at det har ingen indflydelse på skyggeprisen, at provenuet tilbageføres. Tabet i forbrugeroverskuddet reduceres med provenuet, men staten mister samtidig pengene, hvilket går lige op. Arbejdsudbudsforvridning ændres heller ikke (tidligere blev en anden skat sænket som kompensation), men nu sker denne sænkning i form af konkret tilbageføring. Derfor ændres skyggeprisen ikke i forhold til basisberegningen i tabel 7. Side 9

10 Bilag 1: Oversigt over de brancher der indgår i privat handel og service Engroshandel Detailhandel Privat service Handel med biler, motorcykler mv Servicestationer Engros- og agenturhandel undt. med biler Detailhandel med fødevarer mv Varehuse og stormagasiner Apoteker, parfumerier og materialister mv Detailhandel med beklædning og fodtøj Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed mv Vandforsyning Autoreparation Hoteller mv Restauranter mv Jernbaner Bustrafik mv, rutefart Taxi- og turistvognmænd Fragtvognmænd mv, rørtransport Skibsfart Lufttransport Hjælpevirksomhed i forb. m. transport, rejsebureauvirksomhed Anden transportformidling Post og telekommunikation Pengeinstitutter Realkreditinstituttet mv Livs- og pensionsforsikring Anden forsikringsvirksomhed Servicevirksomhed for finanssektoren mv Ejendomsmæglervirksomhed mv Udlejning af erhvervsejendomme Udlejning undtagen af fast ejendom Databehandlingsvirksomhed bortset fra levering af software mv Levering af programmel og konsulentbistand i.f.b.m. software Forskning og udvikling (markedsmæssig) Advokatvirksomhed Revisions- og bogføringsvirksomhed Rådgivende ingeniører, arkitekter mv Reklame- og markedsføring Rengøringsvirksomhed Anden forretningsservice Voksenundervisning (markedsmæssig) Læger, tandlæger, dyrlæger mv Kloakvæsen og rensningsanlæg Renovation og renholdelse Lossepladser og forbrændingsanstalter Organisationer og foreninger Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) Anden servicevirksomhed Private husholdninger med ansat medhjælp Side 10

11 Bilag 2: Uddrag fra bilag 2 til oplægget Energieffektivitet, klima og virksomhedernes bundlinje til mødet i Erhvervsklimapanelet mandag den 25. august 2008 For hver branche er der lavet dels en figur som viser hvor mange virksomheder, der ligger i hvert omkostningsinterval, og dels en figur, som viser det samlede energiforbrugs (målt som energiomkostning) fordeling på de samme omkostningsintervaller. Den erhvervsopdeling, som er anvendt i Danmarks Statistisk analyse, fremgår af tabel 1, som også viser antallet og virksomheder og de samlede energiomkostninger i de forskellige brancher. Det skal bemærkes, at denne brancheopdeling ikke svarer til den brancheopdeling, som indgår i Energistyrelsens energistatistik og som er anvendt i bilag 1. Tabel 1: Oversigt over overopdeling og deres hoveddata Branche DB03-kode Antal virksomheder Samlet energiomkostning Mio. kr. Handel Hotel og restauration Transport, post og tele 60-64* Forretningsservice * Dog ikke Jernbaner, Bustrafik, S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik, Drift af betalingsveje, -broer og tunneller, Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne), og Fyrvæsen og lodserier Handel Omfatter Handel med biler mv. reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed Figur 4: Handel energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger Andel af firmaer Handel i pct ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0+ Energi i pct. af omkostninger Samlede energiforbrug Handel i pct ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0+ Energi i pct. af omkostninger Inden for handel udgør energiomkostningerne under 3 pct. i 97 pct. af virksomhederne, og de står for 95 pct. af energiforbruget. I 82 pct. af virksomhederne udgør energiomkostningerne under 1 pct. af de samlede omkostninger. Side 11

12 Hotel og restauration Omfatter hotel- og restaurationsvirksomhed Figur 5: Hotel og restauration energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger Andel af firmaer i pct. 60 Hotel og restauration Samlede energiforbrug i pct. 35 Hotel og restauration ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5, ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0+ Energi i pct. af omkostninger Energi i pct. af omkostninger I 83 pct. af virksomhederne inden for hotel og restauration er energiomkostningerne under 3 pct., men disse virksomhederne står kun for 57 pct. af energiforbruget. De virksomheder, hvor energiomkostningerne er større end 3 pct. har således et større energiforbrug end de øvrige virksomheder. Forretningsservice Omfatter Udlejning af biler, maskiner og udstyr IT-servicevirksomhed Forskning og udvikling Anden forretningsservice Figur 6: Forretningsservice energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger Andel af firmaer Forretningsservice i pct ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0+ Energi i pct. af omkostninger samlede energiforbrug Forretningsservice i pct ,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0+ Energi i pct. af omkostninger I 99 pct. af virksomhederne udgør energiomkostningerne under 3 pct. af de samlede omkostninger, og disse virksomheder står for 95 pct. af de samlede omkostninger Side 12

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet N O T AT 29. april 2013, rev 30.maj 2013 J.nr. Ref. Hdu Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t

Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Nedsættelse af tophastighed på motorveje fra 130 til 110 km/t 1. Beskrivelse af virkemidlet

Læs mere

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR)

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) N O T AT 14. december 2012 J.nr. Ref. AEW Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) 1. Beskrivelse af CCS/EOR CCS står for Cabon Capture Storage, altså

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Afskaffelse af befordringsfradrag

Afskaffelse af befordringsfradrag Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afskaffelse af befordringsfradrag 1. Beskrivelse af virkemidlet Det nuværende befordringsfradrag reducerer omkostningerne ved lange rejseafstande mellem bolig

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik

Obligatorisk køreskoleundervisning i energirigtig køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Obligatorisk køreskoleundervis i energirigtig køreteknik 1. Beskrivelse

Læs mere

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel

Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Forhøjelse af iblandingskrav i 2020 for biobrændstoffer i hhv. benzin og diesel 1. Beskrivelse af virkemidlet I forbindelse med energiaftalen af 22. marts 2012 blev

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Energinøgletal for privat handel- og service

Energinøgletal for privat handel- og service Energinøgletal for privat handel- og service Oktober 2001 Energinøgletal for privat handel- og service Udarbejdet af: Kontrolleret af: Morten Vindum Nielsen, Dansk Energi Analyse, A/S Martin Lykke Jensen,

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Er hvide certifikater og energisparebeviser effektive midler til at fremme de energi- og miljøpolitiske målsætninger?

Er hvide certifikater og energisparebeviser effektive midler til at fremme de energi- og miljøpolitiske målsætninger? Er hvide certifikater og energisparebeviser effektive midler til at fremme de energi- og miljøpolitiske målsætninger? Göran Wilke, Sekretariatschef Elsparefonden Tilbageblik den gang i 90 erne I Danmark

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Baggrunden for tarifanalyse

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport

Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved. Bilagsrapport Danmarks udledning af CO2 - indsatsen i perioden 1990-2001 og omkostningerne herved Bilagsrapport Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2005 Indhold INTRODUKTION 5 BILAG 1 BESKRIVELSE AF TILTAG, ENERGI

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA I dette notat redegøres der for, hvordan energibesparelserne er indregnet i 2011 fremskrivningen. Der redegøres kort for den anvendte metode og

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12

Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12 7. februar 2007 Greenpeace kommentarer til Forslag til national allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-12 Indledende bemærkninger Vi skal indledningsvist bemærke, at vi finder en høringsperiode på

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere