VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S"

Transkript

1 VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

2 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr , herefter "Selskabet". Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til Selskabets bestyrelse i henhold til vandsektorloven og bestemmelser udstedt i medfør af denne lov, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli Selskabets forbrugere har ret til at vælge 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til Selskabets bestyrelse. Suppleanter er ikke personlige suppleanter. Selskabets daglige ledelse er ansvarlig for at gennemføre valget og har ansvaret for, at de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen. 2 Valgret 2.1 Begrebet 'forbruger' er defineret i forbrugerindflydelsesbekendtgørelsens 1, stk. 2, som fysiske eller juridiske personer, som aftager spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug i det pågældende vandselskabs forsyningsområde. 2.2 Stemmeberettigede er Selskabets forbrugere, som er enhver fysisk eller juridisk person, der er over 18 år og på tidspunktet for stemmeafgivelsen aftager spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet til eget forbrug. 2.3 Ved spildevandsforsyningsydelser forstås ydelser vedrørende transport, behandling og rensning af spildevand. 2.4 Selskabets forbrugere kan opdeles i to grupper, henholdsvis Selskabets kunder og brugere. 2.5 Ved kunder forstås den del af Selskabets forbrugere, som aftager Selskabets ydelser til eget forbrug, og som har individuel afregning til Selskabet. 2.6 Ved bruger forstås den del af Selskabets forbrugere, som aftager Selskabets ydelser til eget forbrug, og som IKKE har individuel afregning til Selskabet. Brugere aftager typisk spildevandsforsyningsydelser via andelsboligforening, ejerlejlighedsforening eller anden udlejer. 2.7 En stemmeberettiget kunde eller bruger kan afgive én stemme pr. husstand denne råder over. 2.8 En stemmeberettiget kunde eller bruger kan afgive én stemme pr. erhvervsejendom denne råder over dog således, at der kun kan afgives én stemme pr. CVR-nr. 2.9 Ved husstand forstås et parcelhus, rækkehus, stuehus til landbrugsejendom, etagebolig, andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus m.v Ved erhvervsejendom forstås ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene - dvs. industri og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme Hvis der er flere fysiske personer, som er knyttet til en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves. Ligeledes må juridiske personer indenfor egne

3 tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende erhvervsejendomme. 3 Valgbarhed 3.1 Enhver fysisk person er valgbar til Selskabets bestyrelse, uanset om den pågældende aftager spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet, forudsat at den pågældende er myndig og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens 5 og Opstilling til kandidat sker ved registrering på et kandidatskema, der kan findes på Selskabets hjemmeside. Kandidatregistreringen vedlagt stillerliste jf. pkt. 3.3 skal være Selskabet i hænde senest 5 uger før første afstemningsdag. 3.3 Det er en betingelse for at stille op til valget af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, at kandidaten anbefales af mindst 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i Selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. Anbefalingerne skal være skriftlige og angive stillernes navne, adresser og underskrifter. Stillerliste kan hentes på Selskabets hjemmeside. 3.4 En stiller kan kun underskrive en anbefaling vedrørende én kandidat. Hvis en stiller underskriver mere end én anbefaling, er det alene den anbefaling, der først er kommet Selskabet i hænde, som er gyldig. 3.5 En kandidat skal være villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og suppleant. 3.6 Kandidaterne offentliggøres på Stevns Forsynings hjemmeside, 4 Rettigheder og pligter 4.1 Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens Valgperiode 5.1 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Hvis Selskabet fusionerer med et eller flere andre selskaber, der er omfattet af reglerne om forbrugerrepræsentation, eller overtager vand- eller spildevandsaktiviteter, som indebærer en væsentlig ændring af Selskabets forsyningsområde, kan bestyrelsen beslutte at gennemføre nyvalg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer før udløbet af den i pkt. 5.1 beskrevne valgperiode. 6 Information om valget 6.1 Selskabet offentliggør information om valget på Selskabets hjemmeside. Informationerne skal omfatte oplysninger om, hvornår og hvordan valget gennemføres. Selskabet kan derudover beslutte at informere om valget på anden måde for at sikre, at Selskabets forbrugere får information om valget.

4 6.2 Selskabet informerer om valget senest 10 uger inden valgets første afstemningsdag. Denne information omfatter mindst: a. Hvornår valget gennemføres, b. Procedure for opstilling af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af kandidatur, c. Henvisning til nærværende valgregulativ, og d. Henvisning til vandselskabets hjemmeside (www.stevnsforsyning.dk) 6.3 Selskabet informerer på selskabets hjemmeside senest 3 uger før valgets første afstemningsdag om proceduren for afholdelse af valget. Denne information omfatter mindst: e. Navne på de opstillede kandidater, f. Tidspunktet for afstemningen, g. Oplysninger om afstemningsform og fremgangsmåde, h. Oplysning om stemmeberettigelse, i. Henvisning til nærværende valgregulativ, og j. Henvisning til selskabets hjemmeside (www.stevnsforsyning.dk) 7 Valgets gennemførelse 7.1 Valget gennemføres elektronisk. 7.2 Information om og vejledning i elektronisk afstemning oplyses til forbrugerne senest 2 uger inden valgets første afstemningsdag. 7.3 Såfremt stemmeberettigede forbrugere ønsker hjælp til afstemningen, vil der på Selskabets adresse i valgperioden være opsat en computer, hvor der i Selskabets normale åbningstid vil kunne afgives stemme. 7.4 Forbrugere, der ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan fra første valgdag få tilsendt en stemmeseddel ved henvendelse til Selskabet eller den af Selskabet anviste repræsentant. Brevstemmer skal være modtaget af Selskabet eller den af Selskabet anviste repræsentant senest på valgperiodens sidste dag. 7.5 En stemmeberettiget forbruger har ikke mulighed for at afgive stemme pr. fuldmagt. 7.6 Bestyrelsen erklærer en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at konstatere, hvem der er stemt på. Hvis en stemmeberettiget har afgivet flere stemmer, anses samtlige af forbrugerens afgivne stemmer for ugyldige. 7.7 Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages optælling af de modtagne stemmer af en af Selskabet uafhængig operatør. 7.8 Der udarbejdes en protokol over valgresultatet, der godkendes af bestyrelsen.

5 7.9 De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i Selskabets bestyrelse. De kandidater, som får tredje- og fjerdeflest stemmer, er valgt som suppleanter. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Efter optællingen er godkendt og tilført valgprotokollen, giver bestyrelsen meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter om deres valg Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2016 ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 8 Klage over valget 8.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet senest 7 dage efter resultatets offentliggørelse. Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse om klagen. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. 9 Udtræden af selskabets bestyrelse 9.1 Hvis en forbrugerrepræsentant udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, indtræder den suppleant, der har fået flest stemmer, i forbrugerrepræsentantens sted i bestyrelsen. Hvis en forbrugerrepræsentant har forfald af indtil 6 måneders varighed, har den suppleant, som har fået flest stemmer, ret til at træde i forbrugerrepræsentantens sted, såfremt forbrugerrepræsentanten anmoder derom. Bestyrelsen foranlediger anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ændringerne i bestyrelsessammensætningen offentliggøres på Selskabets hjemmeside. 9.2 Hvis ingen suppleant kan indtræde i bestyrelsen i stedet for en forbrugerrepræsentant, der udtræder eller har forfald i mere end 6 måneder, gennemføres suppleringsvalg af en forbrugerrepræsentant og 2 suppleanter inden 6 måneder efter (i) udtrædelsen, eller (ii) forbrugerrepræsentantens forfald har haft en varighed på 6 måneder. Suppleringsvalget har virkning for den resterende valgperiode i overensstemmelse med principperne i dette valgregulativ. 10 Godkendelse 10.1 Valgregulativet er vedtaget af Selskabets bestyrelse den 19. juni 2015.

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013

Vedtægter Hjørring Varmeforsyning a.m.b.a. gældende fra 23/10 2013 Vedtægter Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Gældende fra 23/10 2013 Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. Buen 7 9800 Hjørring Tlf. 9624 1500 hv@hjvarme.dk www.hjvarme.dk CVR 6454 4616 2 Vedtægter for Hjørring

Læs mere

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro

Finanstilsynet har godkendt fusionen af Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Jutlander Bank A/S Hovedsædet Markedsvej 5-7 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 1051 jutlander.dk Cvr. 28 29 94 94 6. januar 2014 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere