Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer"

Transkript

1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014

2 . Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: målbeskrivelse, generel, speciallægeuddannelsen Sprog: Dansk Version: 2.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, august Elektronisk ISBN: / 13

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Organisering af speciallægeuddannelsen 4 3. Opbygning af speciallægeuddannelsen Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen 5 4. Terminologi 5 5. Uddannelsesprogram 5 6. Uddannelsesplan 6 7. Nøglepersoner i den daglige videreuddannelse Uddannelseslægen Uddannelsesansvarlig overlæge Hovedvejleder Daglig klinisk vejleder Tutor 8 8. De obligatoriske kurser De generelle kurser De specialespecifikke kurser Forskningstræning De syv lægeroller Medicinsk ekspert/lægefaglig Kommunikator Samarbejder Leder/administrator/organisator Sundhedsfremmer Akademiker/forsker og underviser Professionel Kompetencevurderingsmetode Evaluering af uddannelsesstedet Inspektorordningen 13 3 / 13

4 1.Indledning Denne del af målbeskrivelsen er et supplement til den specialespecifikke målbeskrivelse og dokumentationsdelen, der udarbejdes af det videnskabelige selskab og godkendes af Sundhedsstyrelsen jf. Vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen. Lovgrundlaget for speciallægeuddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse nr af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger og bekendtgørelse nr af 24/10/2007 om speciallæger. Herudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række vejledninger vedrørende speciallægeuddannelsen, samt en terminologi for de forskellige funktioner og begreber knyttet til den lægelige videreuddannelse. I den specialespecifikke del af målbeskrivelsen indgår en samlet beskrivelse af uddannelsen i et givent speciale med angivelse af kompetencer, der skal erhverves, mulige læringsstrategier og obligatoriske kompetencevurderingsmetoder. I den generelle del af målbeskrivelsen indgår en beskrivelse af eller en henvisning til, hvor oplysninger kan findes om speciallægeuddannelsens lovgrundlag, organisation, terminologi, overordnede formål, opbygning, aktører, lægeroller, kompetencevurderingsmetoder og kort beskrivelse af generelle kurser. 2.Organisering af speciallægeuddannelsen Regionerne har det overordnede ansvar for drift og udvikling af den lægelige videreuddannelse ifølge gældende love, bekendtgørelser og vejledninger. Ansvaret for de overordnede rammer ligger hos Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, der bistår ministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender jf. kapitel 66 i Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsen er autorisationsmyndighed og ansvarlig for de overordnede faglige rammer for videreuddannelsen. Styrelsen fastsætter og udmelder dimensionering af videreuddannelsen og opstiller krav til indhold og mål for videreuddannelsen samt påser, at der sker fortløbende vurderinger, tilpasninger og justeringer af uddannelsen. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver på overordnet og principielt niveau de centrale sundhedsmyndigheder i spørgsmål om lægers videreuddannelse jf. Bekendtgørelse nr af 20/12/2006 om opgaver og forretningsorden for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om dimensionering af den lægelige videreuddannelse, om oprettelse og nedlæggelse af specialer, ændring af videreuddannelsernes længde og indhold, overordnede retningslinjer for udstedelse af tilladelser og speciallægeanerkendelser samt retningslinjer for dispensationer. Det decentrale niveau for lægelig videreuddannelse består af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i henholdsvis Videreuddannelsesregion (VUR) Syd, Nord og Øst. Rådene betjenes af hvert sit sekretariat, der ligeledes har til opgave at administrere kurser, forskningstræning i den pågældende VUR. Sekretariaterne har en væsentlig funktion i videreuddannelsesrådenes koordinerende arbejde, og indgår i et tæt samarbejde med de instanser, der varetager den lægelige uddannelse, her- 4 / 13

5 under ikke mindst det regionale sundhedsvidenskabelige fakultet og den kliniskpædagogisk-udviklende funktion. Sundhedsstyrelsen er ankeinstans for afgørelser, der er truffet af de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse jf. Bekendtgørelse nr.1706 af 20/12/2006 om de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 3.Opbygning af speciallægeuddannelsen Den lægelige videreuddannelse består af den kliniske basisuddannelse (KBU) og speciallægeuddannelsen. Gennemførsel af den kliniske basisuddannelse er en forudsætning for opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke og giver mulighed for efterfølgende at påbegynde speciallægeuddannelsen, der består af introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Speciallægeuddannelsen er en formaliseret videreuddannelse på videnskabeligt grundlag. Uddannelsen giver praktisk og teoretisk kompetence på speciallægeniveau inden for ét af de 38 lægelige specialer. 3.1 Introduktionsuddannelsen Efter klinisk basisuddannelse kan der søges et etårigt specialespecifikt introduktionsforløb. Der er fælles introduktionsforløb for de intern medicinske specialer. For specialet almen medicin kan introduktionsforløbet være et halvt år, hvis man allerede i den kliniske basisuddannelse har haft et halvt års uddannelsesforløb i almen praksis. Introduktionsuddannelsen tjener som introduktion til specialet. Den gennemføres i henhold til et uddannelsesprogram godkendt af Det Regionale Videreuddannelsesråd baseret på den specialespecifikke del af målbeskrivelsen for introduktionsstilling i det pågældende speciale. Lægen kan afprøve, om specialet er den rette karrierevej, ligesom lægens egnethed til specialet kan blive vurderet i introduktionsforløbet. Gennemført og godkendt introduktionsstilling er en forudsætning for at kunne ansøge om hoveduddannelsesstilling. 3.2 Hoveduddannelsen Hoveduddannelsen er et 4-5-årigt uddannelsesforløb, afhængigt af speciale, som er forudsætning for opnåelse af tilladelse til at betegne sig som speciallæge. Hoveduddannelsen i specialet tilsigter, at man får en bred og grundig indføring og uddannelse i specialet. I hoveduddannelsen skal erhverves de kompetencer, der er beskrevet i den specialespecifikke del af målbeskrivelsen. 4.Terminologi I forbindelse med den lægelige videreuddannelse anvendes en række begreber, som er hensigtsmæssige at kende til. Disse begreber er samlet i et dokument, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 5.Uddannelsesprogram Uddannelsesprogrammer udarbejdes på baggrund af den specialespecifikke del af målbeskrivelserne for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelse jf. Vejledning nr. 9587/2008 om uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse,. Et uddannelsesprogram refererer til den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen på det enkelte uddannelsessted med blandt andet angivelse af de kompetencer, der 5 / 13

6 skal erhverves i et uddannelseselement. Under udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet koordineres bidragene fra de uddannelsessteder, der indgår i uddannelsesforløbet. Det er Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der i samarbejde med deres faglige rådgivere og ansættelsesstedet sikrer, at der udarbejdes et uddannelsesprogram og som godkender dette. 6.Uddannelsesplan Uddannelsesprogrammer anvendes i forbindelse med udfærdigelse af de individuelle uddannelsesplaner, jf. Vejledning nr. 9586/2008 om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse. Uddannelsesplanen er den konkrete udmøntning af uddannelsesprogrammet for den enkelte læge og skal understøtte kompetenceudviklingen. Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes i et samarbejde mellem uddannelseslægen og vejleder/praksistutor (ansættelsesstedet), og udgør den konkrete uddannelsesplanlægning for den enkelte uddannelseslæge. I uddannelsesplanen indgår hvornår og hvordan kompetencerne erhverves på det enkelte uddannelsessted, herunder også angivelse af eventuelle kurser og fokuserede ophold. Uddannelsesplanen er et dynamisk værktøj, og ansættelsesstedet og uddannelseslægen har et fælles ansvar for, at uddannelsesplanen løbende udvikles og justeres. Mindre justeringer af uddannelsesplanen kan aftales mundtligt mellem uddannelseslægen og vejleder. Ved udarbejdelsen og i forbindelse med revideringer af uddannelsesplanen inkluderes tilbud om hjælp til udarbejdelse og vurdering af uddannelseslægens karriereplan jf. Vejledning nr. 9588/2008 om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse. Karriereplanen skal fungere som udgangspunkt for refleksioner over egne kompetencer og potentiale i specialet og eventuelt inkludere muligheder i forhold til specialeskift alt afhængigt af, hvor i uddannelsesforløbet lægen er. 7.Nøglepersoner i den daglige videreuddannelse I speciallægeuddannelsen ligger fokus på uddannelseslægens egen læring af kompetencer i klinisk-paraklinisk virksomhed, og ikke udelukkende på undervisning. Uddannelsen er således overvejende baseret på læring på uddannelsesstedet (arbejdspladsen). Den pædagogiske opgave bliver således at tilrettelægge et optimalt læringsmiljø på ansættelsesstedet for uddannelseslægerne, hvilket ikke kun kræver pædagogisk tænkning, men også ledelse, organisation og administration. Formålet med dette er at optimere den enkeltes læring af alle målbeskrivelsens kompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejleder og daglige kliniske vejledere har ansvaret for dette på hospitalsafdelingerne og ansvaret for, at uddannelsen bliver gennemført med den krævede kvalitet i samspil med uddannelseslægen. I almen praksis har tutor ansvaret for dette. Det gælder, at enhver ansat læge har pligt til at medvirke aktivt og konstruktivt i afdelingens uddannelsesmiljø. 7.1 Uddannelseslægen Udover at yde en god kvalitet i patientbehandlingen har uddannelseslægen et medansvar for egen læring og læringsmiljøet i afdelingen/almen praksis. Ved at være 6 / 13

7 initiativrig og deltage aktivt mhp. udvikling, forskning, undervisning og i den daglige drift kan læringsudbyttet af et uddannelseselement øges. Uddannelseslægen har blandt andet følgende opgaver relateret til videreuddannelsen: Tage ansvar for egen læring. Være aktiv i forbindelse med udarbejdelse af egen uddannelsesplanen. Foretage løbende justering af uddannelsesplanen. Efterspørge supervision og feedback, når dette er relevant. Tage initiativ til vejledersamtaler ved behov. Deltage aktivt i uddannelsen af uddannelseslæger på lavere niveau end en selv. Inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Være ansvarlig for at få kompetencevurderet de enkelte kompetencer. Være ansvarlig for at få dokumentation for opnåede kompetencer i logbog og for gennemført tidsmæssigt forløb. 7.2 Uddannelsesansvarlig overlæge Den administrative funktion af speciallægeuddannelsen varetages i sygehusafdelinger af en uddannelsesansvarlig overlæge, der er ansat i en sygehusafdeling med et særligt ansvar for videreuddannelsen beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Den uddannelsesansvarlige overlæge sikrer sammen med afdelingsledelsen et godt uddannelsesmiljø og muligheder for et højt læringsudbytte. For at sikre uddannelsesinitiativer i en afdeling er relationen mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og ledelsessystemet vigtig. Sædvanligvis refererer den uddannelsesansvarlige overlæge til afdelingsledelsen vedrørende den lægelige videreuddannelse. Følgende arbejdsopgaver indgår almindeligvis i den uddannelsesansvarlige overlæges funktionsbeskrivelse: Overordnet sikring af læringsmiljøet i afdelingen. Sikre at der findes uddannelsesprogrammer for alle afdelingens typer af uddannelsesstillinger. Sikre at der bliver udarbejdet en individuel uddannelsesplan for uddannelseslægen. Sikre videreførelse af den uddannelsesmæssige fremdrift ved skift af hovedvejledere i uddannelsesforløbet. Planlægge og sikre program for introduktion i afdelingen. Sikre at enhver uddannelseslæge tildeles en hovedvejleder. Engagere og instruere daglige kliniske vejledere. Sikre hovedvejleders og daglige kliniske vejlederes funktioner sammen med den ledende overlæge. Deltage i håndteringen af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret. Sikre at evaluering af uddannelsen udføres. Give afdelingen feedback på uddannelsen samt iværksætte og gennemføre kvalitetsudviklingsarbejde. 7 / 13

8 7.3 Hovedvejleder Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at alle uddannelseslæger i en afdeling har en hovedvejleder. Denne er en læge, der er senior i forhold til uddannelseslægen. Hovedvejlederen har en helt central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførsel af én eller flere uddannelseslægers forløb i afdelingen. Følgende arbejdsopgaver indgår almindeligvis i hovedvejlederens funktion: Sætte sig grundigt ind i uddannelsesprogrammet for det gældende uddannelsesforløb. Udarbejde en individuel uddannelsesplan sammen med uddannelseslægen for uddannelsesforløbet i afdelingen. Sikre at uddannelsesplanen bliver gennemført. Sikre løbende justering af uddannelsesplanen. Informere daglige kliniske vejledere om uddannelsesplanen. Være ansvarlig for, at introduktionsprogrammet bliver gennemført. Anvende pædagogiske redskaber sammen med uddannelseslægen. Evt. uddelegeres opgaven. Yde daglig klinisk vejledning og give feedback. Gennemføre fortløbende vejledersamtaler. Inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Kompetencevurdering af enkelte kompetencer. Attestere at de til uddannelsesforløbet svarende kompetencer er opnået. 7.4 Daglig klinisk vejleder Vejledning af uddannelseslægen kan og bør ikke varetages af en enkeltperson. I den daglige arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som vejleder. Efter delegering fra den uddannelsesansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder kompetencevurdere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer. Arbejdsopgaver for den daglige kliniske vejleder er blandt andet: Holde sig orienteret om uddannelsesplaner for afdelingens uddannelseslæger. Deltage i gennemførsel af introduktionsprogrammet. Anvende pædagogiske redskaber, efter delegering, sammen med uddannelseslægen. Yde daglig klinisk vejledning og give feedback. Kompetencevurdere, efter delegering, enkelte kompetencer eller delkompetencer og rapportere til hovedvejleder. 7.5 Tutor Den administrative funktion af speciallægeuddannelsen varetages i almen praksis af en tutorlæge, som er en alment praktiserende læge, der er udpeget som vejleder for uddannelseslægen ansat i almen praksis. Tutor lægens arbejdsopgaver er en kombination af visse af arbejdsopgaverne beskrevet under funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge og hovedvejleder blandt andet: Sikring af læringsmiljøet. 8 / 13

9 Sikre at der forefindes uddannelsesprogram for alle typer af uddannelsesstillinger. Ansvarlig for gennemførslen af introduktionsprogram. Udarbejde en individuel uddannelsesplan for uddannelsesforløbet sammen med uddannelseslægen. Sikre løbende justering af uddannelsesplanen. Sikre at uddannelsesplanen bliver gennemført. Yde daglig klinisk vejledning og give feedback. Gennemføre fortløbende vejledersamtaler. Kompetencevurdering af enkelte kompetencer. Attestere at de til uddannelsesforløbet svarende kompetencer er opnået. Sikre at evaluering af uddannelsesstedet foretages. 8.De obligatoriske kurser I henhold til 10 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger indgår et teoretisk uddannelsesprogram bestående af generelle kurser, specialespecifikke kurser og forskningstræning. Et kursus er en struktureret uddannelsesaktivitet af teoretisk eller teoretisk/praktisk karakter, der indgår som supplement til læring i det daglige arbejde. 8.1 De generelle kurser Det primære formål med de generelle kurser er at sikre, at alle uddannelseslæger opnår nogle fælles kompetencer. Det teoretiske uddannelsesprogram godkendes af Sundhedsstyrelsen og er beskrevet nærmere i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9153/2011 om generelle kurser i speciallægeuddannelsen. I speciallægeuddannelsen indgår følgende generelle kurser: Kursus i klinisk vejledning i introduktionsuddannelsen. Kursus i sundhedsvæsenets organisation og ledelse i hoveduddannelsen fordelt på tre moduler: SOL 1, SOL 2 og SOL 3. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for, at kursus i klinisk vejledning, SOL 1 og SOL 3 afholdes og for etablering af en tilmeldingsprocedure. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for SOL De specialespecifikke kurser De specialespecifikke kurser er et supplement til den kliniske uddannelse, og er primært rettet mod kompetencer, der anses for vanskeligt at opnå for den enkelte uddannelseslæge i det daglige kliniske arbejde, f.eks. sjældne sygdomme, teori, der svært tilgængelig, vanskeligt at udføre i praksis eller hvor det er nødvendigt at opøve kompetencer gennem træning. Kurserne kan afvikles både regionalt og nationalt. Rammen for de specialespecifikke kurser er 30 kursusdage svarende til 210 timer for den enkelte læge jf. Vejledning for de specialespecifikke kurser i speciallægeuddannelsen. 9 / 13

10 8.3 Forskningstræning Der indgår et forskningstræningsmodul i den lægelige videreuddannelse for alle specialer jf. 10 i bekendtgørelse nr af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger. Sundhedsstyrelsens vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen beskriver det overordnede indhold i forskningstræningen. Den fastlagte ramme er 20 normale arbejdsdage, der er fordelt på kursusdage, selvstændigt arbejde med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for forskningstræningen, 9.De syv lægeroller Speciallægen skal beherske kompetencer indenfor de syv lægeroller: Medicinsk ekspert/lægefaglig, kommunikator, samarbejder, leder/administrator/organisator, sundhedsfremmer, akademiker/forsker og underviser og professionel. I den danske model er den medicinske ekspert/lægefaglig rolle fortsat den centrale rolle, som i den canadiske model 1, hvorimod den professionelle rolle understøtter de andre roller, og således opfattes som en mere omsluttende rolle end de øvrige. De nævnte roller (kompetenceområder) udgør den flerhed af funktioner, som speciallægen skal mestre. Opdelingen i roller tjener til at synliggøre indholdet af de enkelte kompetencer; men opdelingen er teoretisk, og i praksis vil kompetencerne være mere eller mindre integrerede. Af hensyn til bevidstgørelsen om kompetencernes enkelte elementer anføres i den specialespecifikke del af målbeskrivelsen ved hvert mål, hvilke roller, der er tilknyttet målet. Der arbejdes ud fra modellen skitseret i Figur 1. Figur 1. De syv lægeroller / 13

11 Figuren blev udarbejdet efter udgivelsen af Sundhedsstyrelsens rapport om de syv lægeroller. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten blev det konstateret, at den tidligere anvendte canadiske model, billedliggjort ved en stiliseret blomst med den medicinske ekspert rolle i centrum og de seks andre roller placeret som ligeværdige, ikke helt fremstod dækkende for oplevelsen af rollernes indbyrdes afhængighed. I den nye model er den medicinske ekspert/lægefaglig fortsat den centrale rolle, men den professionelle rolle fremstår som understøttende for de andre roller, og kan således opfattes som en mere omsluttende rolle end de øvrige. Rollebegrebet skal understøtte beskrivelsen af de lægelige kompetencer i den lægelige videreuddannelse. I rapporten om lægeroller indgår en beskrivelse af de syv lægeroller, som også inkluderer en uddybning af de overordnede kompetencer for rollerne på individ-, organisations- og samfundsniveau. Nedenfor er kort beskrevet den enkelte rolle for en nærmere redegørelse og beskrivelse henvises til rapporten. 9.1 Medicinsk ekspert/lægefaglig Rollen medicinsk ekspert/lægefaglig omfatter blandt andet udredning og de diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for udførelsen af en fyldestgørende patientbehandling. 9.2 Kommunikator Kommunikatorrollen vil generelt variere en del fra speciale til speciale, men omfatter blandt andet de kommunikative kompetencer, der er nødvendige i varetagelsen af en professionel samtale med patienter, pårørende, kollegaer og andet personale samt varetagelsen af en klar og fyldestgørende skriftlig kommunikation. 9.3 Samarbejder Samarbejderrollen indbefatter blandt andet kompetencer til at etablere og udvikle et effektivt samarbejde med andre læger, andet sundhedspersonale, med patienten ved patientinddragelse (patient empowerment) og øvrige samarbejdspartere. Med andre ord at benytte menneskelige ressourcer i løsningen af problemstillinger og samtidigt bidrage med egen faglig ekspertise i samarbejdet. 9.4 Leder/administrator/organisator Leder/administrator/organisator rollen indeholder blandt andet kompetencer til at organisere og prioritere arbejdet med respekt for egne og andres ressourcer samt motivere og engagere samarbejdspartere. I rollen indgår også at kunne administrere en skadestue, et ambulatorium, en stuegang, håndtere et patientforløb mv. 9.5 Sundhedsfremmer Rollen som sundhedsfremmer vil ofte være meget specialespecifik. Rollen omfatter blandt andet kompetencer, der bidrager til øget sundhed hos patienter og i samfundet. Det foregår eksempelvis ved at identificere samfundsmæssige, kulturelle og subjektive betingelser for patientens aktuelle livs- og sygdomssituation og reagere 11 / 13

12 ved f.eks. at identificere og rådgive aktuelle risikogrupper om risikofaktorer og effekt af forebyggelse. 9.6 Akademiker/forsker og underviser Rollen som akademiker/forsker og underviser er blandt andet, at speciallægen skal kunne erhverve sig ny viden, varetage uddannelsesfunktionen overfor andre og bidrage til udvikling af klinisk og videnskabelig viden. 9.7 Professionel Rollen som professionel betyder, at speciallægen skal kunne varetage en professionel relation til patienter, pårørende, kollegaer og samarbejdspartere i overensstemmelse med det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks, som læger er bundet af. Professionelrollen vedrører blandt andet kompetencen til at erkende egne styrker og begrænsninger ved egen faglig og personlig formåen, og kunne vurdere behovet for at inddrage andre ressourcepersoner inden for såvel eget som tilgrænsende fagområder. 10. Kompetencevurderingsmetode Kompetencevurdering af læger i videreuddannelsen medvirker til at sikre, at uddannelseslægen opnår de nødvendige og obligatoriske kompetencer. Valg af kompetencevurderingsmetode afhænger af kompetencen, der skal vurderes. Udførelsen af kompetencevurderinger bør udvikles og til stadighed foregå professionelt med høj kvalitet. En formativ kompetencevurdering styrker og stimulerer uddannelseslægens faglige udvikling blandt andet ved feedback. Det samlede antal vurderinger danner baggrund for en summativ, konsekvenshavende bedømmelse af, om speciallægeuddannelsens mål nås. I den specialespecifikke del af målbeskrivelsen indgår krav til brug af en konkret metode til vurdering af specifikke kompetencer. I Sundhedsstyrelsens rapport, Kompetencevurderingsmetoder en oversigt, bliver på systematisk vis en række kompetencevurderingsmetoder beskrevet med definition, anvendelighed, fordele og ulemper, validitet, pålidelighed, gennemførlighed samt praktiske eksempler på anvendelse. Nyttig information kan således erhverves fra denne rapport i forbindelse med udarbejdelsen af specialets målbeskrivelse. Ligeledes kan der hentes viden og inspiration i forbindelse med den daglige kompetencevurdering på uddannelsesstederne. 11. Evaluering af uddannelsesstedet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sikrer en offentliggørelse af uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsesstederne, jf. Bekendtgørelse nr af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger, med henblik på at medvirke til at sikre uddannelseskvaliteten. Der foregår således en løbende evaluering af, hvorvidt afdelingerne lever op til uddannelsesforpligtelsen og hvorvidt uddannelseslægen får et tilstrækkeligt udbytte af forløbet. Uddannelsesforløbene evalueres af uddannelseslægen ved besvarelse af en række spørgsmål i det elektroniske system: evaluer.dk. 12 / 13

13 12. Inspektorordningen Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på den enkelte sygehusafdeling, som har læger i videreuddannelsesforløb. Ordningen er endnu ikke gældende for almen praksis og speciallægepraksis. Ordningen virker gennem besøg på afdelingerne af Sundhedsstyrelsens uddannede inspektorer. Forud for inspektorbesøget skal afdelingen selv foretage en vurdering af uddannelsesforholdene. Inspektorerne sammenholder afdelingens egen vurdering med de oplevede forhold. Inspektorerne planlægger besøget sammen med afdelingen. Ved inspektorbesøget vurderer inspektorerne kvaliteten af varetagelsen af den lægelige videreuddannelse og bidrager til facilitering af uddannelsen blandt andet gennem formidling af gode erfaringer og råd til afdelingen samt forslag til ændringer i rutiner og uddannelsesmiljø. Besøget bliver afsluttet med en rapport og heri fremgår blandt andet indsatsområder til forbedring af uddannelsesmiljøet. Efter besøget følger afdelingen op på de aftalte indsatsområder. Alle afdelinger skal mindst have inspektorbesøg hvert 4. år. Afdelinger med uddannelsesmæssige svagheder og problemer bliver besøgt hyppigere. Inspektorernes anbefalinger efter besøget, vil sammen med Sundhedsstyrelsens vurdering, være bestemmende for tidshorisonten mellem besøgene. Inspektorrapporterne er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Til Inspektorordningen er tilknyttet en følgegruppe, der løbende medvirker i udvikling af ordningen. Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation. Yderligere oplysninger om Inspektorordningen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 13 / 13

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Inspektorordning i almen praksis Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Hvorfor inspektorordning i almen praksis? Speciallægeuddannelsen i almen medicin er på linje med de øvrige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Hvorfor de 7 lægeroller?

Hvorfor de 7 lægeroller? De 7 lægeroller De 7 lægeroller Det overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse ligger hos Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De 7 roller dækker over de funk;oner, som speciallægen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Fakta om speciallægeuddannelsen

Fakta om speciallægeuddannelsen Fakta om speciallægeuddannelsen Dette hæfte er et forsøg på at hjælpe dig til at overskue din speciallægeuddannelse fra cand.med. til speciallæge. Lægefaget er om noget et fag, hvor der praktiseres livslang

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Slagelse Sygehus Akut Modtage Afdeling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002146 Afdelingsnavn Afdeling for Klinisk Patologi Hospitalsnavn OUH Besøgsdato 18-09-2013 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark marts 2013 Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Aalborg Sygehus Syd Øre-næse-halskirurgisk

Læs mere