HAV- OG FISKERIBIOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAV- OG FISKERIBIOLOGI"

Transkript

1 HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen

2 KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født Har arbejdet med forskning indenfor marinbiologi i Danmark og Grønland og som miljøkonsulent i Danmarks Fiskeriforening. Er uddannet Cand. Scient i Miljøbiologi og Geografi fra RUC 1996 og her erhvervet en ph.d-grad i Arktisk Plankton Dynamik FORSIDEFOTO Jens Dige Projektet er finansieret af Fødevareministeriet og EU's Fiskerisektorprogram FIUF

3 INDHOLD INDHOLD FORORD 1 KAPITEL 01 HAVETS ØKOSYSTEM - EN INTRODUKTION 2 FØDEKÆDER 2 BALANCEN I ØKOSYSTEMET 4 KAPITEL 02 HAVETS LIVSBETINGELSER 5 SALTHOLDIGHED 5 TEMPERATUR 6 LYSFORHOLD I HAVET 8 NÆRINGSSALTE 9 VANDETS MASSEFYLDE 9 ILT I HAVET 11 KAPITEL 03 HAVETS BEVÆGELSER 12 BØLGER 12 TIDEVAND OG VANDSTANDSÆNDRINGER 14 HAVSTRØMME 15 VANDRETTE STRØMNINGER 16 VINDSTUVNINGER 16 KYSTSTRØM 17 LODRETTE STRØMNINGER 17 FRONTER 17

4 INDHOLD KAPITEL 04 HAVETS PRODUKTION 18 HAVETS PLANTER 18 FASTSIDDENDE PLANTER 18 PLANTEPLANKTON 19 FORÅRSOPBLOMSTRING 20 PLANKTONOPBLOMSTRINGER I SPRINGLAG OG FRONTER 21 DYRELIV I VANDMASSERNE 21 HVAD SKER DER MED PRIMÆRPRODUKTIONEN? 23 NY PRODUKTION ELLER GENBRUG 25 HAVBUNDENS DYRELIV 26 LAVANDSSAMFUNDET (MACOMA-SAMFUNDET) 26 FJORDSAMFUNDET (ABRA ABRA ELLER SYNDOSMYA-SAMFUNDET) 27 NORDSØSAMFUNDET (VENUS-SAMFUNDET) 28 BLØDBUNDSSAMFUNDET (AMPHIURA-SAMFUNDET) 28 ANDRE SAMFUND 28 KAPITEL 05 HAVOMRÅDER 29 NORDSØEN 29 DYBDE- OG BUNDFORHOLD 29 STRØMFORHOLD 30 TEMPERATUR 31 SALTHOLDIGHED 31 PRODUKTIONSFORHOLD 32 SKAGERRAK 32 DYBDE- OG BUNDFORHOLD 32 STRØMFORHOLD 33

5 INDHOLD TEMPERATUR 33 SALTHOLDIGHED 34 PRODUKTIONSFORHOLD 34 KATTEGAT (OG DE INDRE DANSKE FARVANDE) 34 DYBDE- OG BUNDFORHOLD 34 STRØMFORHOLD 34 SALTHOLDIGHED 35 TEMPERATURFORHOLD 35 PRODUKTIONSFORHOLD 36 ØSTERSØEN 36 DYBDE- OG BUNDFORHOLD 37 STRØMFORHOLD 37 SALTHOLDIGHED 38 TEMPERATURFORHOLD 37 PRODUKTIONSFORHOLD 38 KAPITEL 06 SOM EN FISK I HAVET 39 FISKENS FØDE 39 VÆKST OG ALDER 40 LEVEVIS OG ADFÆRD 40 KUNSTEN AT FORSVINDE 41 STIMER 41 FISK VANDRER 43 FRA ÆG TIL YNGEL 44 KAPITEL 07 FISKEBESTANDE 47 BESTANDENS STRUKTUR 47 BESTANDENS STØRRELSE 48 REKRUTTERING TIL FISKEBESTANDE 48 DØDELIGHEDEN I FISKEBESTANDE 50

6 INDHOLD BESTANDSVURDERINGER 50 KAPITEL 08 DE FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØGELSER 51 HAVUNDERSØGELSER 51 UNDERSØGELSERNE SKAL KUNNE SAMMENLIGNES 52 KAPITEL 09 DEN BIOLOGISKE RÅDGIVNING 54 FORMÅLET MED RÅDGIVNINGEN 55 BÆREDYGTIGHED OG FORSIGTIGHEDSPRINCIP 55 BIOLOGISK SIKRE GRÆNSER 56 FRA ICES TIL FORVALTNING 58 FISKERIET OG RESTEN HAVETS ØKOSYSTEM 60 KAPITEL 10 ILTSVIND 62 FOR MEGET AF DET GODE 62 HVAD ER ILTSVIND? 63 NEDBRYDNING OG BUNDVENDING 64 FØLGERNE AF ILTSVIND 64 HVAD BETYDER ILTSVIND FOR FISKENE? 67 SER VI ILTSVIND OFTERE? 70 KAPITEL 11 ALGESUPPE OG GIFTIGE ALGER 72 ALGEOPBLOMSTRINGER 72 SKADELIGE OPBLOMSTRINGER 72 ALGER SOM ER GIFTIGE FOR MENNESKER 73

7 INDHOLD ALGER SOM ER GIFTIGE FOR FISK 73 ALGER SOM DANNER GENERENDE STOFFER 74 FLERE SKADELIGE OPBLOMSTRINGER? 74 GIFTIGE ALGER SPREDES OG FLYTTES 75 GIFTIGE ALGER ER IKKE ALTID GIFTIGE 76 KAPITEL 12 FORURENING MED FREMMEDE ARTER 77 SKIBES BLINDE PASSAGERER 77 HVAD KAN MAN GØRE? 81 FREMMEDE ARTER MED AKVAKULTURER 83 KAPITEL 13 OLIEFORURENING 85 HVOR KOMMER OLIFORURENINGEN FRA? 85 HVORFOR ER OLIE SKADELIGT? 88 HVAD SKER DER MED OLIEN I HAVMILJØET? 89 ØKOLOGISKE EFFEKTER AF OLIFORURENING 90 EFFEKTER PÅ FISKERIET EFTER BALTIC CARRIER ULYKKEN 91 HVAD KAN MAN GØRE? 92 INTERNATIONALE INITIATIVER 92 KAPITEL 14 MILJØGIFTE 94 HVORDAN ENDER MILJØGIFTE I HAVET? 94 EKSEMPLER PÅ MILJØFREMMEDE STOFFER 96 PAH 96 PCB, HCH OG DDT 96

8 INDHOLD DIOXIN 96 BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE 97 ANTIBEGRONINGSMIDLER, FX TBT 97 HORMONLIGNENDE STOFFER 98 TUNGMETALLER 98 BLY (PB) 98 CADMIUM (CD) 98 KOBBER (CU) 99 KVIKSØLV (HG) 99 EFFEKTER AF MILJØFREMMEDE STOFFER 99 EFFEKT AF PAH'ER (KULBRINTER) FRA OLIE 100 ÆG OG LARVER 101 EFFEKTER AF PCB, DDT OG HCB 100 EFFEKTER AF DIOXIN OG DIOXINLIGNENDE PCB 103 EFFEKT AF TBT 104 EFFEKTER AF HORMONLIGNENDE STOFFER 105 EFFEKT AF RADIOAKTIVE STOFFER 106 EFFEKT AF GIFTGAS OG AMMUNITIONSDEPONERING 106 EFFEKT AF METALLER 106 HVAD GØR MAN FOR AT UNDGÅ MILJØGIFTE? 107 KAPITEL 15 KLIMÆNDRINGER I FISKERIET 110 KLIMAÆNDRINGER 110 DEN TERMOHALINE CIRKULATION 111 HVAD KAN KLIMAÆNDRINGER BETYDE FOR FISKENE 114 ET BUD PÅ FREMTIDENS FISKESAMFUND 116

9 INDHOLD LITTERATURHENVISNINGER 120 STIKORDSREGISTER 123

10 1 FORORD FORORD KÆRE UNGE FISKER Med denne bog får du mulighed for at lære alt, der er værd at vide om havets biologi. Det omfatter havets bevægelser, økosystem og produktion. Du lærer også om fiskebestande og forurening, ligesom du får indsigt i den biologiske rådgivning, biologiske undersøgelser mv. Bogen vil således give dig en masse nyttig information, som du kan bruge i dit fiskeri. God fornøjelse Med venlig hilsen Niels Wichmann.

11 KAPITEL 01 2 HAVETS ØKOSYTEM - EN INTRODUKTION HAVETS ØKOSYSTEM - EN INTRODUKTION I havet lever der mange forskellige dyr og planter. Alle de levende organismer i havet lever i samspil med hinanden og omgivelserne. Nogle organismer er føde for andre og nogle organismer konkurrerer om den samme føde. I det følgende får du en kort introduktion til det, man kalder havets økosystem. Selvom forskellige havområder er forskellige og altså forskellige økosystemer, så er der også nogle helt generelle træk, der er fælles. Et økosystem kan beskrives som et miljø med organismer. Det er en samling af organismer: bakterier, svampe, planter og dyr i et afgrænset område. En skov, en savanne, en sø eller et hav er alle eksempler på et økosystem. Udover organismerne består økosystemet også af det omgivende miljø. I havet er det blandt andet vandet, salte, mineraler, luftarter og forskellige organiske og uorganiske stoffer. Alle de levende organismer i et økosystem lever i samspil med hinanden og med omgivelserne. Nordsøen er et økosystem, Østersøen er et andet økosystem. Det er forskellige forhold, der gør sig gældende, som du kan læse om i kapitel 5. Men der er også nogle helt generelle træk, der er fælles for det, man kalder havets økosystem. HAVET Havet udgør ca. 2/3 af jordens overflade. Ca. 97% af alt vand på jorden findes i havene. F A K T A FØDEKÆDER Det hele starter med planterne, der kan vokse ved hjælp af sollys. I havets økosystem vil der hovedsagligt være tale om planteplankton. Planteplankton er mikroskopiske alger, der svæver frit i vandmasserne. Du kan læse mere om havets planter i kapitel 4. Planteplanktonet bliver ædt af dyreplankton, der er smådyr, der svæver frit rundt i vandet. Dyreplanktonet kan blive ædt af nogle små fisk, der så igen bliver ædt af nogle større fisk osv. En sådan række af organismer, der æder hinanden kaldes en fødekæde: planteplankton ñ dyreplankton ñ småfisk ñ rovfisk Til sidst i fødekæden kan der også være enten fugle, havpattedyr eller mennesker. Dette er en meget forenklet fremstilling af, hvordan det går til i havet, men det giver en vis forståelse for sammenhængen. I havet er der mange fødekæder og mange af fødekæderne lapper over hinanden og danner et helt net af fødekæder - et såkaldt fødenet. PLANKTON Ordet plankton er af græsk oprindelse og bruges som betegnelse for de organismer, hvis egenbevægelse er mindre end vandets, og derfor mere eller mindre passivt transporteres med af vandet. Planktonorganismer er som regel meget små og svære at se med det blotte øje.

12 KAPITEL 01 3 HAVETS ØKOSYTEM - EN INTRODUKTION Det planteplankton, der ikke bliver ædt, dør og drysser ned på havbunden (sedimentation). Det samme gælder andre døde organismer og ekskrementer. Alt dette organiske materiale kaldes detritus. Der er mange organismer på havbunden, der lever af detritus. Det gælder f.eks bakterier, orme, krebsdyr og muslinger. Nogle af bunddyrene æder også hinanden og bliver så igen ædt af fisk. Det bliver hurtigt indviklet, når man forsøger at få overblik over fødekæderne. Hvem æder hvem og hvor meget? Princippet i en fødekæde er, at man inddeler de enkelte led i fødekæderne i trin eller niveauer. Hver gang det organiske stof går gennem et led i fødekæden, går en stor del tabt. Det bruges som brændstof ved ånding. Kun en lille del af det spiste indgår til opbygningen af organismen, dvs. til opbygning af biomasse. Niveauerne vil være de samme i alle fødekæder, men det vil være forskelligt, hvilke organismer, der udgør de forskellige niveauer. 1.1 HAVET SOM ØKOSYSTEM Figuren her viser en forenklet oversigt over havets økosystem. Mikroskopisk planteplankton udnytter sollys og næringssaltene i vandet til at vokse, så der kommer mere planteplankton. Planteplanktonet ædes af dyreplanktonnet osv. En del af planteplanktonet omsættes i vandsøjlen gennem det man kalder pelagiske fødekæder, mens en anden del vil synke ud af vandsøjlen og blive omsat på og i havbunden i det man kalder de bentiske fødekæder.

13 KAPITEL 01 4 HAVETS ØKOSYTEM - EN INTRODUKTION BALANCEN I ØKOSYSTEMET Fiskebestande er det, man kalder en levende ressource. En levende ressource er i modsætning til f.eks. kul, olie og gas i stand til at formere og genskabe sig. Hvis omgivelserne giver mulighed for det, vil bestanden kunne genvinde en væsentlig del af sin hidtidige størrelse. En given fiskebestand kan dog ikke vokse ubegrænset. Selv uden fiskeri vil der være begrænsninger i form af mangel på føde, ældre fisk æder de yngre, én fiskeart æder systematisk en anden osv. I dag har fiskeri stor betydning og kan forårsage store forandringer i havets økosystem. Vi ved bare ikke altid hvordan. For hvad sker der egentlig i resten af økosystemet, når man påvirker en del af det. Og hvilke påvirkninger betyder mest. Det kan man kun få svar på, hvis man ved, hvordan de enkelte grupper af organismer i økosystemet, f.eks. fiskebestande, er afhængige af hinanden. Desværre ved man slet ikke nok om disse meget komplicerede sammenhænge. Man taler ofte om balancen i et økosystem, og det er ofte i forbindelse med, at balancen er forstyrret i en eller anden grad. Et økosystem er nemlig en dynamisk størrelse, der hele tiden reagerer på forandringer i omgivelserne. Der findes næppe noget område på jorden, der ikke i mere eller mindre grad er påvirket af menneskets aktiviteter i form af f.eks. fiskeri eller forurening. Og det gør for så vidt heller ikke noget. Kunsten er bare, at påvirkningen ikke må være større end, at man skal kunne fortsætte sin aktivitet, hvis det er det, man gerne vil. Klimaforandringer kan enten være naturlige eller menneskeskabte og har stor betydning for f.eks.temperatur og havstrømme og dermed livet i havet. TOPROVFISK ROVFISK SMÅFISK TUN MAKREL SILD TROFISKE NIVEAUER Hvert led i fødekæden kan ses som et trin i en pyramide som vist i figuren. Hvert trin kaldes et trofisk niveau. En fisk er på et højere trofisk niveau end en planktonalge. Hver gang, man går et niveau op, svinder biomassen ind, fordi en stor del af energien og stofferne i føden bruges til at holde organismen i live. Som tommelfingerregel kan man sige, at jo højere man kommer op i fødekæden, desto større mængde føde skal der til for at producere et kilo fiskekød. I eksemplet vil 200kg planteplankton kun give grundlag for at producere 1kg tun. Det vil sige, at der sker et stort energitab, når man bevæger sig op gennem fødekædehierarkiet. DYREPLANKTON PLANTEPLANKTON SMÅKREBS YNGEL ALGER

14 KAPITEL 02 5 HAVETS LIVSBETINGELSER HAVETS LIVSBETINGELSER Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller lysforhold. Det har ikke kun betydning for fiskene men for alt liv i havet og derfor hele økosystemet. I det følgende vil vi se på hvilke forhold, der gør sig gældende. F.eks. er den mest typiske karakter ved havvand, at det er salt. HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. SALTHOLDIGHED Havvandets indhold af salt kaldes også salinitet. Det måles i promille ( ). 1kg almindeligt havvand indeholder ca. 35g salte og 965g vand og har dermed en saltholdighed på ca. 35. Saltet består først og fremmest af almindeligt køkkensalt (natriumklorid, NaCl), men det indeholder også andre salte og mineraler. Det kan f.eks. være næringssalte som kvælstof og fosfor, der har stor betydning for planktonalgernes vækst. HVORFOR ER HAVVAND SALT? Saltet tilføres havene fra land, idet vandet i floder og vandløb opløser ganske små mængder salte ved udvaskning og kemisk forvitring. Når vandet fordamper fra havets overflade, er det uden salt, som derfor opkoncentreres. Det har imidlertid taget millioner af år at nå op på de nuværende ca. 35. F A K T A De 35 er et gennemsnit. Saltholdigheden kan variere. Det afhænger af tilførslen af ferskvand, fordampningen og ikke mindst strømforholdene. Saltholdigheden svinger mest i kystnære farvande. I Østersøen er tilførslen af ferskvand stor og fordampningen forholdsvis lille, mens det i f.eks. Middelhavet er omvendt. I de nordligste dele af Østersøen er saltholdigheden 5, mens det i den østligste del af Middelhavet er oppe på næsten 40. Når saltholdigheden er lav, kaldes det brakvand. Østersøen er et brakvandsområde. Saltholdigheden har stor betydning for hvilke dyr og planter, der kan leve i det pågældende havområde. Dyr, som er tilpasset livet i saltvand, kan slet ikke undvære en vis mængde salt. Eksempelvis er der meget færre arter af forskellige organismer i Østersøen end i fx Nordsøen - og det skyldes den lavere saltholdighed.

15 Kapitel 02 6 havets livsbetingelser Blåmusling Østersømusling 4 3 Torsk 2.1 østersøen Overfladevandets saltholdighed i promiller ( ). Kortet viser eksempler på en række almindelige arters grænse for udbredelse udefra og ind i Østersøen: Søstjerne, søpindsvin, strandkrabbe, øregople, blæretang, blåmusling, torsk og østersømusling. Øregople 5 Blæretang Oslo Albueskæl Helsingfors Stockholm 6 Talin København 8 Søstjerne Søpindsvin 7 Strandkrabbe Riga Fotos: Biopix og Svend Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Det kender vi fra om sommeren, hvor vandet kun opvarmes meget langsomt, men til gengæld også afkøles langsomt om efteråret og vinteren. Temperaturen har en direkte indflydelse på dyrelivet i havet. Vandets temperatur er som regel den mest betydende faktor i forhold til en arts udbredelse. De fleste fisk har bestemte temperaturer, som de kan leve i. Det giver ofte en nordlig og sydlig grænse for deres udbredelse. Temperatur Havets temperatur svinger meget lidt i forhold til temperaturen i luften. Det skyldes vands meget store varmefylde. Varmefylden er et udtryk for, hvor meget energi, der skal til for at opvarme en bestemt mængde af et stof til et bestemt antal grader. Det tager længere tid at opvarme vand end luft. Til gengæld holder vand også bedre på varmen, når det først er varmet op. Selv ganske små ændringer i havets temperatur kan have betydning for de dyr, som lever der. Et eksempel på dette er torskens udbredelse ved Grønland, hvor den befinder sig ved sin nordlige grænse. I løbet af 1920 erne steg gennemsnitstemperaturen i de vestgrønlandske farvande ca. 1 C. Det betød store ændringer i økosystemerne som helhed. For torsken betød det, at den trak længere nordpå og gav basis for et meget værdifuldt torskefiskeri ved Vestgrønland.

16 KAPITEL 02 7 HAVETS LIVSBETINGELSER Dybde (m) Man diskuterer meget klimaforandringer og global opvarmning. Præcis, hvilken betydning det har for havets økosystemer og hvilke konsekvenser, det vil have for fiskeriet, er endnu uvist. Men meget tyder på, at der allerede er ved ske noget. Mange mener, at torsken er ved at forsvinde fra den sydlige Nordsø og det skyldes stigende havtemperaturer. Samtidig støder fiskerne oftere på mere sydlige arter som f.eks. ansjoser, sardiner og tyklæbet multe. Udover temperaturens direkte indflydelse på livet i havet, har det også betydning for hvor meget ilt, der kan opløses i vandet og vandets massefylde. HYDROGRAFISKE MÅLINGER Man kan lave hydrografiske målinger ved at sænke en CTD ned gennem vandet. CTD er en forkortelse for det engelske conductivity, temperature og depth. Det betyder specifik ledeevne, som er en måde at måle saltindhold på, temperatur og dybde. Nogle gange kan CTD en også være udstyret med forskellige andre sensorer, så man udover temperatur og salt, kan måle f.eks. ilt og lys i forskellige dybder. Billedet til højre viser en CTD, der er udstyret med vandhentere, så man samtidig kan tage vandprøver fra forskellige dybder. CTD en kobles på en PC er, og resultatet man får ud, er en lodret (vertikal) profil som vist på figuren Saltholdighed Temperatur Temperatur ( C) Saltholdighed ( ) Foto: Joseph D. Warren Kort: DMI º C REMOTE SENSING Remote sensing er engelsk og betyder fjern registrering. Udtrykket bruges når data fra et område opsamles og fortolkes uden at have været i fysisk kontakt med området. Remote sensing fortages som regel fra enten fly eller satellit. Ved hjælp af satellitfotos kan man f.eks. få kort, der viser et havområdes temperatur i overfladevandet

17 KAPITEL 02 8 HAVETS LIVSBETINGELSER 2.2 LYSETS SPREDNING LYSFORHOLD I HAVET Lys i vandet er en forudsætning for, at havets planter kan vokse. Lyset fra solen når ikke særlig langt ned i vandsøjlen. Det dæmpes (absorberes). Det betyder, at ca. 90% af havet er i total mørke. Hvor meget lys, der trænger ned, varierer meget og afhænger af forskellige forhold som: Hvor meget lysenergi, der når havoverfladen Hvor meget lysenergi, der tilbagekastes fra overfladen Vandets gennemsigtighed Mængde af lysenergi, der rammer havoverfladen, hænger sammen med, hvor man befinder sig på jordkloden, årstiden, tidspunkt på døgnet og ikke mindst vejrsituationen. Lysenergien er højere i perioder med skyfri himmel sammenlignet med en overskyet. Årstiden, tidspunkt og lokalitet afgør, hvilken vinkel sollysets stråler rammer havoverfladen. Jo højere solen står, jo større er solenergien pr. m² havoverflade. Lysets spredning på havoverfladen ved forskellige breddegrader. Når solen står lige over ækvator (zenit), er solenergien pr. m2 størst. Ved højere breddegrader bliver solens stråler fordelt over et større areal. Ved ækvator 1 m2 2 m2 Ved 60 s bredde Lysets vinkel med havoverfladen har også stor betydning for hvor meget lys, der tilbagekastes (reflekteres) fra vandoverfladen. Det har især betydning ved lave solhøjder, hvor næsten alt direkte sollys tilbagekastes. Nu kommer ikke alle lysstråler direkte fra solen. I skyet vejr spredes lyset i atmosfæren, så det i virkeligheden rammer vandet fra alle retninger. Skum og luftbobler i vandet øger tilbagekastningen, så der trænger mindre lys ned, når havet er oprørt. 2.3 LYSETS TILBAGEKASTNING Tilbagekastning af direkte sollys ved forskellige solhøjder. 6% 35% % 70 Det lys, der trænger gennem havoverfladen, absorberes både af selve vandet og af partikler i vandet bl.a. planteplankton. Jo flere partikler der er, jo mindre lys trænger igennem. Planteplankton kan være med til at nedsætte lysmængden i vandsøjlen og dermed skygge for andre planter, så de ikke får lys nok og dør. 2.4 LYSETS DÆMPNING Eksempel på lysets dæmpning gennem vandsøjlen. Mængden af lys ved havoverfladen sættes til 100%. Lysdæmpningen er et udtryk for den relative lysmængde, der når ned i vandsøjlen. Eksemplet er typisk for de indre danske farvande, hvor ca. 50% af lyset kun når dybere ned end 3-4 m. Under 12 m er der næsten intet lys. Dybde (m) Mængde af lys (%)

18 KAPITEL 02 9 HAVETS LIVSBETINGELSER NÆRINGSSALTE Næringssalte er en anden vigtig forudsætning for, at planktonalgerne kan vokse. Det drejer sig om kvælstof, fosfor og kisel (silicium). Kvælstoffet findes både som nitrat (NO 3 -), nitrit (NO 2 -), ammoniak (NH 3 ) og ammonium (NH 4 +). Fosfor findes overvejende som fosfat (PO 4 3 -). Kvælstof og fosfor er nødvendig for de fleste planktonalger, mens kisel bruges til at opbygge et slags skelet hos en bestemt type planteplankton - kiselalgerne. Næringssaltene tilføres et havområde fra land, luften og tilstødende farvande. Fra land sker tilførslen enten ved direkte udledning fra punktkilder eller ved udledning og udvaskning til vandløb og søer. Herfra transporteres næringssaltene videre til kystområderne. Den største del af kvælstoffet kommer fra udvaskning og udledning fra landbruget. Tilførslen af kvælstof til havet er størst fra efterår til tidligt forår, da nedbøren er størst, og der er færre afgrøder på markerne på denne tid af året. KISELALGER Kiselalger også kaldet diatoméer, hører til planteplanktonet. Algerne har et skelet eller to skaller dannet af kisel, der sidder sammen som låget sidder på en madkasse. Nogle af disse organismers kiselskelet danner små børster og pigge som de bruger til at holde sig svævende i vandet med. Kisel (Si) er et mineral som er nødvendigt for, at kiselagerne kan vokse. Fotos: NOAA Fosfor ender ofte i havet sammen med spildevand. Denne tilførsel er næsten konstant året rundt. Derudover findes der en stor mængde fosfor ophobet i havbunden. Fosforen kan frigives under bestemte forhold, f.eks hvis ilten forsvinder ved havbunden. Du kan læse mere om iltsvind i kapitel 10. Planteplanktonet har brug for næringssaltene, når de vokser. Den del af planteplanktonet, der ikke bliver ædt, drysser ned på havbunden. Her frigives næringssaltene igen, når de døde planktonalger nedbrydes af bakterier. Det er derfor nær havbunden, der findes flest næringssalte. VANDETS MASSEFYLDE Havet kan være opdelt i adskilte vandmasser, der ikke lige blandes. Det skyldes, at vandmasserne ikke har samme massefylde (densitet). Det vil sige, vandet er ikke lige tungt i forhold til, hvor meget det fylder. Vandets massefylde afhænger af saltholdighed og temperatur. Jo mere salt vandet er, jo tungere er det. Jo koldere vandet er, jo tungere er det. Vand er tungest ved 4 C. Hvis det altså ikke er salt. Saltholdigheden betyder mest i forhold til massefylde. Massefylden vil normalt fordele sig med det tungeste vand nederst. En sådan vandmasse kaldes stabil, fordi der skal en ydre påvirkning til for at ændre denne naturlige stabilitet.

19 25 30 KAPITEL HAVETS LIVSBETINGELSER Stabiliteten bliver større, hvis der tilføres ferskvand til overfladen eller, der sker en opvarmning af overfladevandet, som tilfældet er om sommeren. Der opstår det man kalder, en lagdeling af vandmasserne. Selv en kraftig vind vil have svært ved at blande vandmasserne. Grænsen mellem lagene i vandmasserne kalder man for springlaget eller skillefladen. Springlaget virker som en fysisk barriere for transporten af vand og stof mellem de to vandmasser. Lagdeling af vandmasserne findes i de fleste havområder og kan opstå i perioder eller være konstant. Strømmens retning kan være forskellig i de to vandlag. Det er f.eks tilfældet i de indre danske farvande. Her er det øverste vandlag mere fersk og stammer fra Østersøen. Det nedre vandlag er mere salt og stammer fra Nordsøen. VANDANALYSER Man kan få en vandprøve fra en given dybde ved at bruge en vandhenter. Ved signal fra skibet udløses vandhenterens lukkemekanisme i den dybde, som man vil have prøven fra. Man kan have mange vandhentere som i denne rosetvandhenter. Så kan man hente vand i flere forskellige dybder. Vandprøverne kan bruges til mange forskellige analyser f.eks. næringssalte. Man kan også kigge på bakterier og de mindste plante- og dyreplankton. Større organismer vil derimod undslippe. Foto: Dorte Grastrup-Hansen 2.5 VANDS MASSEFYLDE 2.6 LAGDELING AF VANDMASSERNE Skema over vands massefylde. Læg mærke til, at det ikke kun er densitetsmaksimum, der ændrer sig. Frysepunktet er også afhængigt af saltindholdet. 30 Havoverfladen Temperatur ( O C) Overfladelag ferskt, varmt Springlag Frysepunkt Saltholdighed ( ) Massefylde-maksimum Saltholdighed / S Bundlag salt, koldt Temperatur C

20 K KAPITEL HAVETS LIVSBETINGELSER HVORDAN OPSTÅR SPRINGLAG? Der findes temperatur- og saltspringlag. Man finder også springlag, der er dannet af en kombination af let varmt saltfattigt vand oven på tungere og relativt koldt og saltrigt vand. TEMPERATURSPRINGLAGET Det er et samspil mellem sol og vind, der danner et temperaturspringlag. Springlaget dannes om foråret, når solen begynder at opvarme overfladevandet. Det lette varme vand bliver liggende ovenpå det koldere vand, hvis vinden ikke omrører vandet tilstrækkeligt. Når opvarmningen fortsætter, vil der opstå en større og større forskel i massefylden mellem vandlagene. Til sidst bliver forskellen så stor og springlaget så stærkt, at vinden ikke længere kan bryde det. Springlaget bliver samtidig stærkere, jo varmere vandet er. Forskellen i massefylden mellem vand der 9 og 10ºC er nemlig omkring 9 gange større end mellem vand der er 4 og 5ºC. Derfor kræver det langt mere vindenergi at bryde et springlag om foråret og sommeren end, det gør om vinteren. Om efteråret vender billedet. Vandtemperaturen falder, og springlaget bliver derfor svagere. Samtidig begynder det at blæse mere, og vinden vil til sidst nedbryde springlaget. Bunden vil igen få tilført ilt fra overfladen. SALTSPRINGLAGET Et saltspringlag opstår, når to vandmasser med forskellig saltholdighed mødes. For eksempel når det lette brakke vand fra Østersøen strømmer ud gennem de danske farvande ovenpå det tungere og saltere vand, der strømmer ind fra Nordsøen og Skagerrak. Saltspringlaget vil ofte være mindre afhængigt af årstider. Samtidig kan man sige, at et saltspringlag er stærkere end et temperaturspringlag. Forklaringen er, at for hver promille saltholdigheden i vandet stiger, svarer ændringen i massefylde omtrent til en ændring i temperaturen på 6ºC. Det kræver altså en del mere vindenergi at bryde et saltspringlag. A K T A F A ILT I HAVET De fleste organismer har brug for ilt. Ilt findes opløst i havvand i forskellige mængder. Mængden af opløst ilt i vandet afhænger af temperaturen og saltholdigheden. Jo varmere vandet er, jo mindre ilt kan det indeholde. Vandet indeholder også mindre ilt, jo højere saltholdigheden er. Ilten dannes, når planterne vokser dvs. under planteplanktonets fotosyntese (se kapitel 4). Eller den opløses fra atmosfæren ved spredning (diffusion) og ved blanding i perioder med kraftig blæst og bølger. Både planteplanktonets fotosyntese, diffusion og blanding fra luften foregår øverst i vandsøjlen. Men ilten forbruges i hele vandsøjlen. Og den forbruges i særlig grad ved havbunden, når rester af døde planter og dyr det man kalder dødt organisk materiale eller detritus- skal nedbrydes. Iltforbruget kan derfor være meget stort især på havbunden. Lagdeling af vandmasserne, er ofte med- virkende årsag til dårlige iltforhold ved havbunden. Springlaget virker som et låg, der begrænser tilførslen af ilt fra overfladevandet til bunden. Udover vindforholdene og stabilisering af vandmasserne er der er også andre forhold, der er vigtige for mængden af ilt i vandet. Det kan f.eks. være havstrømme, der fører enten iltrigt eller iltfattigt vand med sig. DIFFUSION Luftens molekyler spredes til havets overflade, indtil der er en balance i mængden af ilt mellem luften og vandet. Denne balance betyder, at overfladevandet normalt er fuldstændigt mættet med ilt. Iltens videre transport fra overfladen ned i vandsøjlen sker ved fortsat diffusion, men også ved blanding af vandet. Den transport er vinden i høj grad ansvarlig for. Vinden sikrer nemlig den omrøring af vandet, som blander ilt fra luften og det iltrige overfladevand ned i de dybere vandlag ved bunden.

21 KAPITEL HAVETS BEVÆGELSER HAVETS BEVÆGELSER Havets fysiske forhold hænger sammen med havets bevægelser. Havets bevægelser kan sørge for at bundvandet tilføres frisk ilt i takt med forbruget. De samme vandbevægelser kan desuden sikre, at næringssaltene kommer tilbage til de øverste vandlag, hvor planteplanktonet har brug for dem. Der findes forskellige former for bevægelser og fænomener, der har meget stor betydning for havets produktion. BØLGER Hvis man står på et skib og betragter bølgerne, vil det for de fleste være meget vanskeligt at finde to bølger, der er ens. Store og små bølger danner et forvirrende billede. Det er ikke en gang altid til at se, hvilken retning bølgerne bevæger sig i. Det virker mere eller mindre kaotisk. Går man derefter ind på en strandbred og betragter bølgerne, kan man se, at bølgerne fra det dybe vand har forandret sig på deres vej mod kysten. Bølgeryggene er blevet mere sammenhængende og længere. Der er i det hele taget en større grad af rytme. Men selv her hersker der også en form for kaos. Tænk blot på, hvor forskellig bølgestørrelsen er, når vi bader eller går en tur langs stranden. Bølger opstår som regel ved luftens (vindens) gnidningsmodstand mod vandoverfladen. Kraftig blæst og høje bølger hører sammen. Bølgernes størrelse afhænger af: Vindens hastighed (vindstyrken) Vindens varighed Den strækning de frit kan løbe over (åbent vand) Vanddybden Bølger beskrives bl.a. ved deres højde og længde. Forholdet mellem højde og længde afgør, hvor stejle eller flade bølger er. Bølger transporterer ikke materiale, f.eks. vand og partikler, men derimod energi henover eller igennem materialet. Vi kender det, når en genstand ligger i vandoverfladen. Genstanden bevæges op og ned, når bølgerne passerer, men får ikke rigtig nogen bevægelse i en bestemt retning. 3.1 BØLGER Bølger beskrives ud fra fem forskellige begreber: Højde (H), amplitude, længde (L), stejlhed(h/l) og frekvens. Figuren viser et idealiseret billede af to bølger, der følger hinanden. Amplitude (a) Bølgestejlhed (H/L) Bølgehøjde (H) Afstand Bølgelængden (L)

22 KAPITEL HAVETS BEVÆGELSER DØNNINGER Dønninger er gamle vindbølger. Det kan enten være de bølgebevægelser, der fortsætter efter at vinden er ophørt. Eller det kan være bølger, der bevæger sig bort fra et stormområde. Vindbølger er som regel stejle, hvorimod dønninger er mere flade. 3.2 VINDSTYRKER Beauforts skala for vindstyrker og deres synlige virkninger til havs. TSUNAMI Tsunami er det japanske ord for kæmpe store oceanbølger, der opstår på dybt vand i forbindelse med undersøiske jordskælv og vulkanudbrud. Bølgelængden kan være flere hundrede kilometer, mens selve bølgehøjden typisk kun er en 1 meter. Man kan stort set ikke mærke sådan en bølge til søs. Men når bølgen nærmer sig lavt vand vil dens bølgehøjde vokse samtidig med at hastigheden aftager. Den vil ramme land som en kæmpe flodbølge. Det sker med jævne mellemrum i Stillehavet. BEAUFORT NR. VIND VINDHASTIGHED HAVOVERFLADENS TILSTAND BØLGEHØJDE (meter) knob ms -1 0 stille < Havblik 1 2 luftning let brise Lette krusninger Vedvarende krusninger, kamme, men ingen breakere 0,1-0,2 0,3-0,5 3 brise Tydelige bølger, let kamdannelse med spredt skumdannelse 0,6-1,0 4 let vind Små bølger, bliber længere, mere konstant skumdannelse 1,5 5 vind Moderate og længere bølger 2,0 6 stærk vind Skumtoppe, større bølger med hvide skumtoppe 3,5 7 kuling Havet hæves i større bølger - hvidt skum, blæser i striber i vindretningen 5,0 8 stærk kuling Voksende bølgehøjde - bølger brækker - skum i markerede striber 7,5 9 kuling til storm Høje bølger, tætte skumstriber, dønning, løsrevne vanddråber i luften påv. sigtbarheden 9,5 10 storm Meget høje bølger med krængende kamme, havoverfladen har hvidt udseende, stærke dønninger og nedsat sigtbarhed 12,0 11 stærk storm Usædvanlige høje bølger, havet hvidt af skum, småskibe forsvinder af syne gennem længere tid - sigt yderligere reduceret. Beg. udjævning påbølgeoverflader. 15,0 12 orkan > 64 > 32.8 Luften fyldt med skum og vandsprøjt, havet helt hvidt af skumsprøjt og sigtbarhed stærkt reduceret. > 15

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

Bølgestejlhed (H/L) Bølgehøjde (H) Amplitude (a) Afstand. Bølgelængden (L)

Bølgestejlhed (H/L) Bølgehøjde (H) Amplitude (a) Afstand. Bølgelængden (L) Havets fysiske forhold hænger sammen med havets bevægelser. Havets bevægelser kan sørge for at bundvandet tilføres frisk ilt i takt med forbruget. De samme vandbevægelser kan desuden sikre, at næringssaltene

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

F A. Rørhinde. Pølsetang Båndtang. Strengtang. Blæretang. Krølhårstang. Savtang Ålegræs. Savtang. - på blød bund

F A. Rørhinde. Pølsetang Båndtang. Strengtang. Blæretang. Krølhårstang. Savtang Ålegræs. Savtang. - på blød bund 18 Det er planteplankton, der udgør det biologiske grundlag for havets fødekæder. Planteplanktonet forsyner havet med organisk stof og energi som alle andre havlevende organismer nyder godt af. Det er

Læs mere

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig

8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig 8. Arktiske marine økosystemer ændrer sig A Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Young Sund er et fjordsystem, der ligger i Nordøstgrønland i det højarktiske område. Det arktiske marine økosystem

Læs mere

F A K T A FAKTA. PLANKTONALGER Planktonalger kaldes også plante- eller fytoplankton.

F A K T A FAKTA. PLANKTONALGER Planktonalger kaldes også plante- eller fytoplankton. 72 Udover at opblomstringer af planktonalger kan ende med iltsvind på havbunden, kan nogle planktonalger være giftige eller skadelige. De kan alt fra at gøre vandet ulækkert til direkte dræbe fisk og forgifte

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 18 MILJØBIBLIOTEKET 19 2 Hvad er iltsvind? opstår, når balancen mellem forbrug og tilførsel af ilt i havet tipper til den forkerte side. Det sker, fordi dyr og bakterier på havbunden bruger den ofte begrænsede

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

200 m. 40 m 5.1 FISKEBANKER I NORDSØEN. Viking Banke. Fladen Grund 100 m

200 m. 40 m 5.1 FISKEBANKER I NORDSØEN. Viking Banke. Fladen Grund 100 m 29 Fiskerens arbejdsfelt er havet. I Nordsøen opblandes vandet hvert år mens Østersøen er mere eller mindre lagdelt hele året. De uens forhold skyldes varierende dybde- og bundforhold, der sammen med hydrografien

Læs mere

3. Det globale kulstofkredsløb

3. Det globale kulstofkredsløb 3. Det globale kulstofkredsløb Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I kulstofkredsløbet bliver kulstof (C) udvekslet mellem atmosfæren, landjorden og oceanerne. Det sker når kemiske forbindelser

Læs mere

ØRESUNDS HYDROGRAFI & PRODUKTIVITET

ØRESUNDS HYDROGRAFI & PRODUKTIVITET ØRESUNDS HYDROGRAFI & PRODUKTIVITET Øresund under overfladen nu og i fremtiden DSfMB, 11/1/212 Maren Moltke Lyngsgaard, Kbh s Universitet & Michael Olesen, Rambøll Lagdelingen i de danske farvande Årlig

Læs mere

F O R M E G E T A F D E T G O D E

F O R M E G E T A F D E T G O D E 62 Dette kapitel handler om forureningen med næringssaltene, kvælstof og fosfor. Stofferne er ikke i sig selv giftige eller farlige, men tværtimod nødvendige for at planter kan vokse (se kapitel 2+4).

Læs mere

Iltsvind og landbruget

Iltsvind og landbruget Nr. 178 september 2002 Iltsvind og landbruget Striden om kvælstof i havet frikender ikke landbruget, pointerer begge parter Landbruget er stadig i søgelyset > Strid om, hvordan kvælstoftransporter i havet

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Strandbredder. En lang kystlinje

Strandbredder. En lang kystlinje Strandbredder Strandbredden er præget af et meget barsk miljø. Her er meget vind, salt og sol uden læ og skygge. Derfor har mange af strandbreddens planter udviklet særlige former for beskyttelse som vokslag,

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk 5. april 2006 Lokalitet: Dato: Hold: SKEMA FØR vandmøllen Temperatur 0 C Ilt mg/l Ledningsevne µs ph strømhastighed m/sek nitrat (NO3 - ) - fosfat (PO4 3- ) - EFTER vandmøllen sæt krydser Træer Neddykkede,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 112 MILJØBIBLIOTEKET 113 7 Målrettet indsats nødvendig Det er klart, at de gentagne iltsvind i de danske farvande forringer livet i havet og ødelægger store naturværdier. Der skal færre næringsstoffer

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Varmere klima giver mere iltsvind

Varmere klima giver mere iltsvind Varmere klima giver mere iltsvind Trods flere vandmiljøplaner oplever vi i disse måneder de dårligste iltforhold i de danske farvande nogensinde årstiden taget i betragtning. Det varmere klima trækker

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Jagten på den gode økologiske tilstand

Jagten på den gode økologiske tilstand Jagten på den gode økologiske tilstand Om de grundvilkår der definerer bundhabitaten og om de kvalitetsparametre der bestemmer dens økologiske tilstand Hvordan tages der højde for disse i miljøvurderinger?

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed

Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Af Stig Mellergaard Afd. for Hav og Kystøkologi Fiskepatologisk Laboratorium Danmarks Fiskeriundersøgelser Miljøets indflydelse på fiskebestandene og deres sundhed Havmiljøet har stor betydning for fiskenes

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 6 MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 61 4 Næringsstoffer, vejr og havstrømme Tilførslen af næringsstoffer har afgørende betydning for omfanget af iltsvind i havet omkring Danmark. Men vind- og vejrforhold samt

Læs mere

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug . Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug Aarhus Universitet Det er svært at spå, især om fremtiden Forudsætninger: 1.Danmark forbliver i EU 2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret 3.EU

Læs mere

Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Holmens Camping Strand, Gudensø Ansvarlig myndighed Skanderborg Kommune Knudsvej 34 8680 Ry Tlf. 87-947000 www.skanderborg.dk Fysiske forhold Holmens Camping Strand Stranden ligger

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Miljøtilstanden i Køge Bugt

Miljøtilstanden i Køge Bugt Miljøtilstanden i Køge Bugt Der er ikke mange dyre og plantearter der er tilpasset livet i brakvand, og endnu færre arter kan tåle de store udsving i saltholdighed, som er karakteristisk for Køge Bugt.

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop.

Blåmuslingen. Muslingelarver I modsætning til mennesker og andre pattedyr starter muslingen ikke sit liv som et foster inde i moderens krop. Blåmuslingen Under jeres besøg på Bølgemarken vil I stifte bekendtskab med én af havnens mest talrige indbyggere: blåmuslingen som der findes millioner af alene i Københavns Havn. I vil lære den at kende

Læs mere

13 Lyset, temperaturen og

13 Lyset, temperaturen og 13 Lyset, temperaturen og vandbevægelsen i søer Lyset Sollyset fungerer som energikilde ved planternes fotosyntese og har desuden afgørende betydning for opvarmning, temperaturfordeling og vandbevægelse

Læs mere

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima?

Drivhuseffekten. Hvordan styres Jordens klima? Drivhuseffekten Hvordan styres Jordens klima? Jordens atmosfære og lyset Drivhusgasser Et molekyle skal indeholde mindst 3 atomer for at være en drivhusgas. Eksempler: CO2 (Kuldioxid.) H2O (Vanddamp.)

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Thyborøn strand. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Thyborøn strand. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Thyborøn strand Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Grundbegreber om naturens økologi

Grundbegreber om naturens økologi Grundbegreber om naturens økologi Om videnskab og erfaringer Hold en sten i hånden og giv slip på den stenen falder til jorden. Det er et eksperiment, vi alle kan gentage som led i en naturvidenskabelig

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Langerhuse Strand, Harboøre Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed

Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed Sæson udvikling af N og P næringssalte i Fjordene en indikator for næringsstofbegrænsning. Lave koncentrationer

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse:

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen. 6 H 2 O C 6

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Klarskovgård Strand

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Klarskovgård Strand Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Klarskovgård Strand Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 011A Stationsnavn Klarskovgård Strand DKBW navn Klarskovgård Strand Hydrologisk reference M UTM

Læs mere

Syddanskuniversitet.dk

Syddanskuniversitet.dk Syddanskuniversitet.dk Indhold Indhold... 2 Gale Thea fortæller... 3 Hvad er en bakterie egentlig?... 4 Cellen er en lille by... 6 Bakterier er en del af et økosystem... 8 Hvorfor har vi brug for ilt?...10

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan 2001. Tillæg nr. 56. Ændring af saltholdighed og målsætning for Ringkøbing Fjord

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan 2001. Tillæg nr. 56. Ændring af saltholdighed og målsætning for Ringkøbing Fjord Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø S:\Kort og Geodata\Regionplan\2001\Tillaeg\_56\T_56_Salt i Ring_fjord.pub S:\TM\PDF-filer\Regionplan 2001\Vedtagede tillæg\t_56_salt i Ring_fjord.pdf DDO, Copyright COWI

Læs mere

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund

Havets planter. redaktion: peter Bondo Christensen. peter Bondo Christensen signe Høgslund. signe Høgslund Havets planter på oplevelse på oplevelse i i en ukendt i ukendt verden verden redaktion: redaktion: peter Bondo Christensen peter Bondo Christensen signe Høgslund signe Høgslund DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT

Læs mere

Ferskvand. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet? Samtale om biotoper

Ferskvand. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet? Samtale om biotoper Ferskvand Vanddyrene har mange udfordringer i hverdagen. De skal æde, de skal undgå at blive ædt, og de skal bruge oxygen. I forløbet om ferskvand skal du læse og undersøge en række ting om vandløb eller

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN

BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN BADEVANDSPROFIL T5 STUBBERUP HAVN GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Lund Havn, Lund Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

NATURFAG Naturgeografi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Naturgeografi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Naturgeografi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Opgave 1.1 Placer tallene 1-4 ved de fire verdenshjørner på illustrationen.

Læs mere

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Kvælstof og andre miljøtrusler i det marine miljø Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Laden på Vestermølle

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Trans Ferieby, Fjaltring. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Trans Ferieby, Fjaltring. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Fjaltring Ansvarlig myndighed: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig www.lemvig.dk Email: lemvig@lemvig.dk Tlf.: 96 63 12 00 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Helsehjemmet, Diernæs. DKBW Nr. 854 Stationsnummer 403. Vilstrup Strand ved Helsehjemmet

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Helsehjemmet, Diernæs. DKBW Nr. 854 Stationsnummer 403. Vilstrup Strand ved Helsehjemmet Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badning frarådes på strækningen pga. meget kraftig strøm

Badning frarådes på strækningen pga. meget kraftig strøm Badevandsprofil Marbæk Strand Oversigtskort Info-skilt Kontrolpunkt Badning frarådes på strækningen pga. meget kraftig strøm Toilet Parkering Stranden er 1 km lang og er markeret med en blå streg. Badning

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gåsevig Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Gåsevig Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe?

2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe? Stenrev i Limfjorden en anden måde at nå miljømålene på 2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe? Flemming Møhlenberg, Jesper H Andersen & Ciarán Murray, DHI Peter B Christensen, Tage Dalsgaard,

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved Søskær Mose

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Stranden ved Søskær Mose Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Stranden ved Søskær Mose Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 019A Stationsnavn Søskær DKBW navn Søskær Hydrologisk reference M UTM X 637711 UTM Y 6131265

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk

Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Vejrmosegårds Strand Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Beliggenhed/farvand Strandens udstrækning, beskrivelse og faciliteter Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210

Læs mere

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001 Iltsvind i de danske farvande Iltrapport oktober 2001 DMU's Afdeling for Havmiljø udsender rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder den sidste fredag i august, september og oktober måned.

Læs mere

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet?

Skoven falmer. Læringsmål. Se på læringsmålene. Hvad kan du lige nu, og hvad vil du gerne kunne efter forløbet? Skoven falmer Falmer betyder egentlig, at noget mister sin farve, men skoven får jo endnu flere farver om efteråret. I solskin kan skoven med sine gule og røde farver næsten ligne ild. Så hvorfor hedder

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Strandgård, Klinteby Frihed

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Strandgård, Klinteby Frihed Badevandsprofil Badevandsprofil for Strandgård, Klinteby Frihed Ansvarlig myndighed: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Email: naestved@naestved.dk Tlf.: 55 88 55 88 Hvis der

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Revgaard Strand, Rødvig. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Revgaard Strand, Rødvig. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Revgaard Strand, Rødvig Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE

BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE BADEVANDSPROFIL L4 POMLE NAKKE GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Løkkeby Strand, Tullebølle. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tullebølle Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND

BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND BADEVANDSPROFIL O5 RESLE STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Søens beliggenhed (adresse og evt. matrikelnummer) Undersøgelsesdato Fysiske forhold Sigtdybde (cm)? Hvor dyb er søen (cm)? Hvordan og hvornår er dybden

Læs mere

BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND

BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND BADEVANDSPROFIL M11 ULSLEV STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND

BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND BADEVANDSPROFIL L7 ORE STRAND GULDBORGSUND KOMMUNE JUNI 2015 SIDE 2/7 Ansvarlig myndighed: Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F Tlf.: 54 73 10 00 (mandag-onsdag 9-15; torsdag

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Åsø Strand, Tranekær. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Åsø Strand, Tranekær. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Tranekær Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke? Hvordan kan vi forbedre miljøet?

Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke? Hvordan kan vi forbedre miljøet? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Hvad er et godt miljø i Limfjorden og hvordan når vi det? Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke?

Læs mere

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring E mail: Tlf

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring  E mail: Tlf Badevandsprofil Badevandsprofil for Uggerby Strand, Uggerby Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring www.hjoerring.dk E mail: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på Nr. 4-2007 Det frosne hav Fag: Naturgeografi B, fysik C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Studér satellitbilledet

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere