PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD"

Transkript

1 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

2 1

3 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester 03/ /05-14 Sted: Aalborg universitet, Esbjerg Faglig vejleder: Jens S. Hagelskjær Deltagere: Dennis Nielsen Mette Qvistgaard Peter Kasozi Shahyan Haji Dato: Synopsis På bagrund af Maskinfabrikken Alfa A/S s ønske om ny fabrikationshal med tilhørende administrations- og folkerumsfaciliteter udarbejdes denne rapport med henblik på dimensionering af fabrikationshallen, som ønskes opført som stålrammekonstruktion. Projektet er beliggende i Kjersing industriområde i Esbjerg Nord. Der vil i rapporterne blive dimensioneret for de bærende konstruktioner, som omhandler stål, træ, jernbeton og fundamenter. Til slut konkluderes der, at dimensioneringen af fabrikationshallen opfylder de opstillede ønsker fra bygherrens side samt de gældende normer. 2

4 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Referencer Beregningsforudsætninger Partialkoefficienter Lastkombinationer Materialekvalitet Dimensionering af træåsene Dimensionering af træåse i tagkonstruktionen Dimensionering af træåse i facaden Samling mellem tagåse og stålramme Samling mellem tagåsene Samling mellem facadeåse og stålramme Konklusion

6 5

7 1. Indledning Rapporten er udelukkende bygget op omkring trækonstruktionsdelene i projektets fabrikationshal. Her er der tale om åsene i taget, facaderne og gavlene. Åsene sidder på stålrammerne, hvor de er fastmonteret via lasker, der er svejst på stålrammen. Derved viderefører de lasterne til stålrammerne, der viderefører dem til fundamentet. Der vil i rapporten blive dimensioneret på åsene, hvor der derefter laves samlinger mellem åsene indbyrdes og med stålrammen. 2. Referencer Normer Beregninger er udført med henblik på følgende normer med tilhørende nationale anneks Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 Forkortet udgave af Eurocode 0, 2013 DS/EN 1990 DK NA: 2013 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 Forkortet udgave af Eurocode 1, 2010 Eurocode 5 Trækonstruktioner DS/EN 1993 Forkortet udgave af Eurocode 5, 2013 DS/EN DK NA: 2013 National Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Udover benyttelsen af de foregående normer, er der yderligere blevet gjort brug af: Bøger/Katalog Teknisk Ståbi 22. Udgave 2013, Nyt Teknisk Forlag, ISBN Bygningsbeslag til trækonstruktioner, Karakteristiske værdier IHT. EC5, C-DK- 2011, SIMPSON Strong-Tie Åse, Jørgen Munch-Andersen, Træinformation Softwareprogrammer WinBeam 3.30, SømDIM 1.2.2, Tegningsoversigt Arkitekttegninger: Etageplan Tegn. Nr. 1 Udsnit af etageplan Tegn. Nr. 2 6

8 Facader Tegn. Nr. 3 Gavl mod nord Tegn. Nr. 4 Gavl mod syd Tegn. Nr. 5 Tværsnit i hal med væg- og tagkonstruktion (Snit A-A) Tegn. Nr. 6 Tværsnit i indskudt etage (Snit B-B) Tegn. Nr. 7 Ingeniørtegninger: Bærende konstruktionsdele (Stål/Træ) Tegn. Nr. 8 Detailtegninger af samlinger for træ - Ramme/tagåse Tegn. Nr Ramme/facadeåse Tegn. Nr Beregningsforudsætninger I følgende beregninger er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Kontrolklasse: Normal Konsekvensklasse: CC2 Anvendelsesklasse: AK1 3.1 Partialkoefficienter Partialkoefficienter, γ M, i brudgrænsetilstand for materialeegenskaber og bæreevner: Konstruktionstræ: γ M = 1,35γ 3 Delpartialkoefficienten, γ 3, afhænger af kontrolklassen, og da der her er tale om normal kontrolklasse, er γ 3 = 1, Lastkombinationer De regningsmæssige lastværdier for brudgrænsetilstanden kan ses i det følgende, hvor formel 6.10b er anvendt: Egenlast: γ Gj,sup 1,0 K FI γ G,inf 0,9 Dominerende egenlast: γ Gj,sup 1,2 K FI γ G,inf 1,0 Dominerende snelast: γ Q,1 γ Q,wk γ Q,qk 1,5 K FI 1,5 0,3 K FI 1,5 ψ 0 K FI Dominerende vindlast: 7

9 γ Q,1 1,5 K FI γ Q,sk 0 γ Q,qk 1,5 ψ 0 K FI Dominerende nyttelast: γ Q,1 γ Q,sk γ Q,wk 1,5 K FI 1,5 ψ 0 K FI 1,5 ψ 0 K FI 3.3 Materialekvalitet For alle beregnede trækonstruktionsdele er der gjort brug af konstruktionstræ i styrkeklasse C Dimensionering af træåsene Der bliver i det følgende dimensioneret for åsene i tagkonstruktionen og ydervægskonstruktionen, hvor tagåsene er 2-akset bøjningspåvirket, og ved facadeåsene ses der bort fra den lodrette last grundet skivevirkning. Derfor vil der kun være tale om bøjning om en akse. 4.1 Dimensionering af træåse i tagkonstruktionen Tagkonstruktionen bliver udført med langsgående træåse, som har funktionen at bære tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen udføres som sadeltag med 15 hældning. Træåsene har en indbyrdes afstand på 0,98 m og understøttes af stålrammerne. Samlingen mellem træåsene vil blive udført efter gerberprincippet. Forudsætninger Materialekvalitet C18 Anvendelsesklasse AK1 Kontrolklasse Normal Konsekvensklasse CC2 Lasterne, åsene vil blive påvirket af, er; egenlast, snelast og vindlast, som har følgende værdier: Egenlast 0,325 kn/m 2 Snelast 0,80 kn/m 2 Vindlast 0,38 kn/m 2 Karakteristiske laster Egenlast: Snelast: 8

10 Vindlast: Der vælges en mm C18 savskåret træ, som vil være 2-akset bøjningspåvirket grundet taghældningen. Udførelsen vil være med hængefag, hvor det er hvert andet fag, der vil være et hængefag, da det er en mere robust opbygning. Men da der i alt vil være 12 åse vil ås 12 være udført anderledes. Hvor samlingerne vil forekomme kan ses på følgende figur. Gerbersamlinger vil udgøre et charnier, som ikke vil kunne optage et moment, åsene kan derfor betragtes som enkeltspændte, simpelt understøttet. Figur 4.1 Statisk system for åsene Udhænget på de 0,445 m er en skønnet længde, som indeholder højden af facadeåsene på 0,175 m og højden af gavlsøjlerne på 0,270 m. Der vil fremover kun blive dimensioneret for ås 1, da det er her det største moment vil forekomme. Styrkeparametre A 20, mm 2 W y mm 2 W z mm 2 f m,k 18 MPa f v,k 3,4 MPa I y 66, mm 4 I z 16, mm 4 E 0,mean 9000 MPa Lasterne tilhører forskellig lastgruppe, og for at finde modifikationsfaktoren (k mod ) tages der efter den kortest varende last, som i dette tilfælde vil være vindlasten. Værdien af k mod bliver derfor 1,10. Tværsnitshøjden, k h, skal findes for begge akser, hvor k h vil være 1 for y-aksen, da højden er over 150 mm. Ved z-aksen skal følgende formel bruges: 9

11 Herefter kan den regningsmæssige styrkeværdi findes ved hjælp af følgende formel: Bøjningsstyrke: Om z-aksen: Om y-aksen: Forskydningsstyrke: Figur 4.2 Statisksystem af ås 1 Ås 1 vil være påvirket af egenlast, vindlast og snelast, men samtidig også af lasten, der vil komme fra ås 2 (P wk, P sk, P gk ). Reaktioner og momenter er fundet ved hjælp af programmet WinBeam, hvor de karakteristiske laster er brugt. Resultaterne ser ud som følgende: Reaktioner og snitkræfter (karakteristiske værdier) Egenlast: R A,gk 0,85 kn 10

12 R B,gk 1,65 kn M gk 0,71 knm Vindlast: R A,wk 0,95 kn R B,wk 1,88 kn M max,wk 0,79 knm Snelast: For snelast skal der tages efter hvilken fordeling af sneen, der vil give det største moment. Den fordeling, der vil give det største moment, er når halvdelen af sneen er fri, som kan se ud som følgende: Figur 4.3 Maks. momenter for snelast, værdier i knm Her ses der, at den første fordelingsmåde vil give det største moment. De karakteristiske reaktioner og momenter bliver derfor som følgende for snelast: R A,sk 2,06 kn R B,sk 2,83 kn M max,sk 1,88 knm Regningsmæssige værdier 11

13 Egenlasten er den permanente last, hvor snelasten er den dominerende, og vindlasten er sat som øvrig last. Reaktionen med den største værdi for hver last bliver brugt til udregning af de regningsmæssige værdier. Forskydning: Da der er tale om en to-akset påvirkning, vil der blive udregnet V z,d, V y,d. Moment: Her er det også nødvendigt med en udregning for M z,d og M y,d. Brudgrænsetilstand Bøjningsspændingerne kan eftervises ved hjælp af følgende formeler: Hvor: For rektangulære tværsnit sættes k m til 0,7. 12

14 Desuden skal følgende eftervises for forskydningsspænding: Anvendelsesgrænsetilstand Fra bygherren accepteres der en udbøjning, w fin, svarende til l/200, som vil være: For at finde w fin bruges formlen: Men da der er tale om en 2-akset påvirket bjælke, skal der foretages en udregning for begge akser: Den samlede udbøjning: Det kan derved konkluderes at tagåsene med en dimension på mm er i orden. 4.2 Dimensionering af træåse i facaden Træåsene i ydervægskonstruktionen er understøttet per 4,8 meter og har en indbyrdes afstand på 0,98 meter. Træåsene er fastgjort til lasker, hvor laskerne er påsvejst på stålrammekonstruktionen. Åsene har til formål at optage vindtrykket, der optræder på de 13

15 lodrette flader samt at fastholde facadebeklædning. Hertil ses der bort fra den lodrette last fra facadebeklædning på grund af skivevirkning, dermed er der en afgrænsning fra facadebeklædnings egenlast. Der tages udgangspunkt i zone A, ved en vindretning fra vest, da vindlasten vil forekomme størst i denne zone. Figur Statisk system for træåse i ydervægskonstruktion Forudsætninger Materialekvalitet C18 Anvendelsesklasse AK1 Kontrolklasse Normal Konsekvensklasse CC2 Den karakteristiske vindlast per meter bliver: Momenter og reaktioner Den maksimale forskydning bestemmes: Det maksimale moment bestemmes: Regningsmæssige værdier De regningsmæssige forskydningskræfter og momenter for vindlast bestemmes ved: Hvor: da konstruktionen er henført konsekvensklasse CC2. 14

16 da det er en dominerende variabel last Tværsnitdata Der vælges mm, C18 savskåret træ med følgende tværsnitdata: A 15, mm 2 W y mm 3 I y 50, mm 4 E 0,mean 9000 MPa f v,k 3,4 MPa f m,k 18 MPa Styrkeparametre Den regningsmæssige forskydningsstyrke bestemmes ved: Den regningsmæssige styrkeværdi for bøjning bestemmes ved: Hvor: og er henholdsvis den karakteristiske forskydnings- og bøjningsstyrke da der tages udgangspunkt i en Ø-last da det er partielkoefficient for konstruktionstræ da referencehøjde ved bøjning 150 Værdierne bestemmes: Brudgrænsetilstand Brudgrænsetilstanden eftervises i forhold til, at det omhandler bøjning om 1 akse. Forskydningsspænding eftervises: 15

17 Bøjningsspænding eftervises: Brudgrænsetilstand for dimension mm savskåret træ er hermed eftervist. Anvendelsesgrænsetilstand Nedbøjning vil forekomme størst i det punkt, der befinder sig mellem understøtninger. Den samlede nedbøjning i z-retning bestemmes med kun bidrag fra vindlast: Det endelige nedbøjningsbidrag fra vindlasten beregnes af: Hvor: er en modifikationsfaktor og sættes til 0,6 da det er AK1 og C18 Den øjeblikkelige nedbøjning for vindlast kan beregnes ved brug af formlen for nedbøjning for en enkeltspændt, simpelt understøttet bjælke med ens fordelt last: Den endelige nedbøjning fra vindlast beregnes: Den maksimale nedbøjning er svarende til den øjeblikkelige nedbøjning fra vindlasten. Den samlede nedbøjningsbidrag med kun bidrag fra vindlast er: 16

18 Figur 4.5 Nedbøjningen af træåsen I byggeprogrammet er opstillet krav til maksimal nedbøjning af trækonstruktioner i anvendelsesgrænsetilstanden, der er svarende til w fin = l/200. Kravet til maksimal nedbøjning er hermed opfyldt for den valgte dimension. 5. Samling mellem tagåse og stålramme Der vil på stålrammerne blive påsvejst lasker, som åserne vil hvile på, men for at være sikker på at taget er intakt, når der opstår sug, kræver det, at åsene bliver fastmonteret på laskerne. Det kan være i form af bolte eller lignende. Karakteristiske laster Der tages udgangspunkt i en vindlast, hvor der opstår sug på taget med indvendigt positivt tryk. Her findes det maksimale sug på hele taget. Den karakteristiske værdi findes derfor til: -0,9 kn/m 2, som skal ganges med afstanden mellem åsene på 0,98 m. Lasten, der skal bruges til videre beregninger, bliver derved: Tagkonstruktionens egenlast skal også tages med i beregningerne, som før er fundet frem til: 0,33 kn/m. Ved hjælp af WinBeam er der fundet frem til de største reaktioner: Egenlast: R gk = 1,71 kn Vindlast: R wk = -4,56 kn Regningsmæssige værdier 17

19 Dog er det kun den numeriske værdi, der skal bruges. Derfor er R d = 5,3 kn Laskerne vælges til at være en mm fladstål. Åsene fastmonteres med M10 bolte styrkeklasse 4.6. Boltene har en underlagsplade med en diameter på 30 mm og en tykkelse på 3 mm. Der er tale om stål mod træ et snit. Til hjælp med beregningerne af tværbæreevnen pr. snit bruges SømDIM. Her findes den karakteristiske tværbæreevne til: R v,k = 6,8 kn. Da R v,d > R d, vil det være nok med en enkelt bolt i hver samling. Boltehullet i åsene skal maks. være 11 mm, hvor den i stålpladen maks. skal være 12 mm. Boltehullet vælges til at sidde i midten af bredden af lasken og højden af åsene. Det vil derfor komme til at se ud som følgende: Figur 5.1 Skitse af samling mellem stålramme og tagåse Afstanden mellem bolt og belastet kant skal minimum være det maksimale tal af: ( ) Afstanden skal derfor minimum være 40 mm, hvilket er overholdt her. 6. Samling mellem tagåsene I stødsamlinger mellem tagåse anvendes gerberbeslag fra producenten Simpson Strong- Tie. Hertil benyttes gerberbeslag B (GERB), som kan overføre forskydningskræfter i stødsamlinger i et gerbersystem af tagåse. 18

20 Der startes med at bestemme den dimensionsgivende last for stødsamlingen der indgår i gerbersystem. Lasterne, som samlingen bliver påvirket af, er egen-, vind- og snelast, hvor snelasten er den dominerende. Den dimensionsgivende last findes til at værende et tryk i samlingen og bestemmes: Hvor K FI sættes til 1,0 da det er en konsekvensklasse CC2. Det vil sige, at gerbersamlinger skal kunne holde til en last på 1,64 kn. Ved dimensionering af gerberbeslag benyttes kamsøm (CNA 4,0 60), som er et effektivt forbindelsesmiddel til fastgørelse stålbeslag mod træ. Derudover anvendes to beslag per samling. Bestemmelse af bæreevne for ét kamsøm i gerbersamling Den karakteristiske tværbæreevne for ét søm i samlingen bestemmes ud fra programmet SømDIM og resultatet hertil bliver: Figur 6.1 Skitse af brudformen for situationen med karakteristisk tværbæreevne på 1,39 kn Den regningsmæssige tværbæreevneværdi bestemmes: Hvor: da der tages udgangspunkt i en Ø-last Antal kamsøm i samlingen Antallet af kamsøm i samlingen (n) kan bestemmes ved formlen: 19

21 Men mindstekravet til antallet af udsømning på en GERB er 4 4, hvor der på figur 6.2b ses GERB med 4 4 udsømning (de mørke huller). Figur 6.2a Skitse af gerbersamling GERB Figur 6.2b GERB med Samling mellem facadeåse og stålramme For facadeåse gælder det samme som ved tagåse. Her kræver det også at facadeåsene er fastholdt mod sug. Karakteristiske laster Vindlasten, der tages udgangspunkt i, er der hvor der opstår det største sug, som opstår ved vind fra vest med positivt indvendigt positivt tryk. Vindlasten er derfor: -1,05 kn/m 2. Den karakteristiske last der skal bruges til beregningerne er: Der er set bort fra facadens egenlast, da der er skivevirkning. Reaktioner Regningsmæssige værdier Her bruges den numeriske værdi af R d, som derved er 3,70 kn. Selve samlingen af facadeåsene er ved stålrammen, hvor samlingen for åsene i gavlene er ved gavlsøjlerne. Det bliver derfor nødvendigt med en længere laske i forhold til laskerne ved tagåsene. Laskerne i facaderne og gavlene vælges derfor til at være mm fladstål. Samlingen mellem åsene og laskerne bliver med M8 bolte 4.6 med en 20

22 underlagsplade på 24 2,4 mm. Der bliver ved hjælp af SømDIM fundet den karakteristiske tværbæreevne pr. snit: R v,k = 5,13 kn. Da R v,d > R d, vil det være nok med en enkelt bolt i hver ende af åsene, men da samlingen af åsene er ved laskerne vil der i laskerne være to bolthuller med en diameter på 10 mm, hvor diameteren i åsene vil være 9 mm. Der skal være en minimumsafstand mellem bolt og enden af åsen. Afstanden findes ved: Afstanden bliver derfor 80 mm. Det vil samlet set komme til at se ud som følgende: Figur 7.1 Skitse af samling mellem stålramme og facadeåse 8. Konklusion Der er kommet frem til, at tagåsene har dimensionen mm. De er opbygget med hængefag for at have en mere robust opbygning. Samlingen af tagåsene mellem hinanden er gerbersamling, hvor der skal bruges gerberbeslag B med 8 kamsøm på hver side. Åsene skal samtidig boltes fast til laskerne, der er svejst på stålrammerne. Samlingen består af en M10 bolt med styrkeklasse 4.6. Facadeåsene har dimensionen mm og en længde på 4,8 m. Samlingen af åsene er ved stålrammerne. Hver ås bliver boltet fast til laskerne, der er svejst på stålrammerne. Der bliver derved to bolte i alt i samlingen. Boltene er M8 med styrkeklasse

23 Både facade- og tagåse er af kvalitet C18. 22

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Stålkonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Præsentationsrapport Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Dato: 29/05-2012 B4-1-F12 P1 Dato: 29/05-2012

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14 Urban 4 Bebyggelsesprocent 4 Arkitektur 6 Plan 6 Snit 7 Facade 8 Foreslag på udnyttelse af udearealet 9 Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10 Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

B min. Type 200 Type 180 Type 160 Type 140 Type 120. Type 90. Mulig udsømning. Antal huller Ø5 [stk]

B min. Type 200 Type 180 Type 160 Type 140 Type 120. Type 90. Mulig udsømning. Antal huller Ø5 [stk] ETA-08/0006 Til tømmer højde 90 mm - 75 mm Materiale: S50GD + Z75MA Iht.:EN 0346 Overfladebehandling: Varmforzinket ca. 0 µm Anvendelsesklasse: - DoP: http://itw.nu/qr/8lrjo8079 ETA: http://itw.nu/qr/q7kp8079

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Normplader 1,5 og 2,0 mm

Normplader 1,5 og 2,0 mm Normplade fuldsømmet Fig. 1 Anvendelse Normplader anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Normplader anvendes især til gitter- og hanebåndsspær. For yderligere information se Træinformations

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Bygningens konstruktion og energi-forbrug

Bygningens konstruktion og energi-forbrug Bygningens konstruktion og energi-forbrug P4 t jek Pro D pe up Gr 7 00 Byggeri og anlæg Aalborg universitet 09 06 2011 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej

Læs mere

Technical data sheet AB - VINKELBESLAG UDEN RIBBE AB70, AB90 og AB105 er traditionelle vinkelbeslag uden ribbe. Beslagene anvendes der hvor der ikke s

Technical data sheet AB - VINKELBESLAG UDEN RIBBE AB70, AB90 og AB105 er traditionelle vinkelbeslag uden ribbe. Beslagene anvendes der hvor der ikke s AB - VINKELBESLAG UDEN RIBBE AB70, AB90 og AB105 er traditionelle vinkelbeslag uden ribbe. Beslagene anvendes der hvor der ikke stilles høje krav til bæreevnen men hvor der stadig ønskes en stærk beslagssamling.

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1995-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere