EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

2 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side 5-6 Fakta Side 6 Parkvej 12 og Servicelovens 99 Side 6-7 Opgavens kompleksitet og udfordringer Side 7 Støtten udfolder sig på følgende måde Side 8 Efterværn Side 8 Personaledækning Side 8 Servicelovens 99 og erfaringer Side 8 Funktionsleder og medarbejdere vurderer Side 8 Positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere Side 9 Organisatorisk Side 9 Kompetenceteam på Parkvej 12 Side 9 Økonomi og hjælp Side 9-10 Generelt mener sagsbehandlere i myndigheden Side 10 P A R K V E J 1 2 E T N Y T B O O G A K U T T I L B U D 2/10

3 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indledning Denne generaliserede evaluering er foretaget på baggrund af møder i perioden 01. januar til 30. maj 2011 med sagsbehandlerne i Voksenafdelingen, Team 5 og Temadage med leder og medarbejdere på Parkvej 12, 3630 Jægerspris. Formålet er, at evaluere det administrative og pædagogiske arbejde, samt udarbejde anbefalinger til nødvendige justeringer i det socialpsykiatriske tilbud. Konklusion Generelt må det konkluderes, at Parkvej 12 har løst de opgaver, der er stillet. En gennemgang af alle tidligere og nuværende beboeres ophold vurderes alle, som værende relevante for borgeren. Alle indflytninger har været indenfor målgruppen. Vurderingen fra funktionsleder, medarbejdere og sagsbehandlere er: Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien Der har været ophold, som har krævet en stor kortvarig indsats, lige som der er ophold, som bærer præg af svære komplekse problemstillinger og af længerevarende karakter. Evalueringen sætter følgende anbefalinger: 1. Det har vist sig, at det er yderst vanskeligt at arbejde med 3 måneders visitation, set i relation til afdækning af opgaven og hvilke muligheder der skal bringes i spil. Det anbefales at arbejde med minimum 6 måneders ophold med en option på en yderligere forlængelse op til 1 år. 2. Der er et stort ressourcepres på de korte forløb. Står ofte foran borger og medarbejder med en meget voldsom barriere, som kan stresse begge parter. Hvordan klædes medarbejderne på til denne opgave? Det anbefales, at udarbejde en aktiv uddannelsesplan med stedets medarbejdere med fokus på kompetenceudvikling. Det anbefales, at søge ekstern (opsøgende) viden, der vil medvirke til en bedre tilrettelæggelse af denne særlige type opgaver. 3. Kompetenceteamet Parkvej 12 har haft mange opgaver/sager inde til vurdering fra Myndighedsfunktionen, hvor der efterfølgende har været en stor usikkerhed om, hvad vurderingen reelt er mundet ud i. Det anbefales, at der arbejdes med tilbagemelding, evt. venteliste. 4. SEL 99 opsøgende opgaver løses af Parkvej 12 på tværs af de 2 ressourcefællesskaber i socialpsykiatrien. Det anbefales, at SEL 99 organisatorisk fastholdes på Parkvej 12, da der er opnået en stor erfaring og kompetence på ydelsen. I lyset af det stigende behov for SEL 99 ydelser og efterfølgende forberedelse til yderligere støtteforanstaltning, jævnfør SEL 85, anbefales det, at der tilføjes yderligere personaleressourcer min. 1 fuldtidsstilling. 3/10

4 5. Anvisningsretten til 5 boliger på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og døgnafdelingen. Det anbefales, at boligerne anvendes som udslusning eller indgår som individuelle afklaringsboliger for borgere med et behov for en særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte. Organisatorisk anbefales boligerne placeret i et samspil med Parkvej 12. Ovenstående tilførsel af ressourcer til Parkvej 12 vil i den indledende fase være tilstrækkelig til at løse opgaverne. Anbefalingerne konkretiseret 1. Ifølge Serviceloven har borgeren krav på anonymitet. Dette efterleves ikke, idet der er en administrativ visitation. Det anbefales, at der tages stilling til denne problematik. 2. Det anbefales, at visitationen/vurderingen lægges hos funktionsleder og/eller teamkoordinator på Parkvej Det anbefales, at der informeres bredt ud om tilbuddet Parkvej 12 akutdelen. Folder hos læger, politi, kommunens hjemmeside o. lign. 4. Det anbefales, at der bliver en fast struktureret faglig gennemgang sammen med teamkoordinator; f.eks. hver anden måned. 5. Anvisningsretten til 5 lejligheder på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og Døgnafdelingen. 6. Parkvej 10 skal være et supplement til Parkvej 12 med fokus på selvstændiggørelse og udslusning til egen bolig. Beboergruppen har behov for forsat støtte til at opretholde struktur og mål i det videre livsforløb. Det anbefales, at der tilføres ressourcer til at yde støtte til Parkvej 10 i den takt, der flytter beboere ind. Støtten bør ydes af medarbejdere fra Parkvej 12, som har en grundlæggende viden og kendskab til de faglige udfordringer denne boligform indebærer. Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien 7. Der anbefales, at sagsbehandler ved indledende samtale med kommende beboere gør opmærksom på, at man forventes at arbejde aktivt med egen udvikling, at der arbejdes ud fra en konkret samarbejdsaftale og mål fastsættelse. 8. Det anbefales, at der arbejdes målrettet på, at de borgere der fortsat har brug for Servicelovens 85 støtte, får støtten straks ved udflytning. En god social indsats kan tabes på meget kort tid og konsekvensen kan være, at der skal startes forfra. 9. Der har været stor usikkerhed omkring beboernes evt. betaling for opholdet på Parkvej 12, her tænkes især på husleje og kost. Der arbejdes på forvaltningsniveau fortsat på at finde en model for husleje og kontrakt. Omkring kost anbefales det, at funktionsleder og Dag- og døgnafdelingen finder en model, som er baseret på, hvad der budgetteres med på Parkvej 12 og hvad der er rimeligt set i lyset af beboernes økonomiske muligheder. 4/10

5 Historik Parkvej startede formelt op med ansættelse af personalet den 1. december Personalet har indrettet Parkvej 12, så det fremtræder moderne, venligt og lyst. Her er virkelig gjort et fint stykke arbejde. Den 25. december 2009 flyttede første beboer ind, officiel åbning maj 2010 og i maj måned 2011 var alle 6 pladser på Parkvej besat. Lovgrundlaget for Parkvej 12 Almenboligloven 56. Serviceloven 84 stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter 84, stk. 2, tilbyde et midlertidigt ophold. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Der er 4 midlertidige pladser og 2 akut/aflastningspladser. Serviceloven 99 Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Parkvej 12 varetager opgaver relateret til SEL 99 i hele Frederikssund Kommune. Medarbejdere Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid (37 t.). Stillingerne er besat med 2 Social- og Sundhedsassistenter, 1 fysioterapeut som p.t. er på barselsorlov. Barselsvikaren er uddannet socialpædagog. Arbejdsmål på Parkvej 12 Der arbejdes ud fra at støtte den enkelte borger til at få hverdagen til at fungere, så godt som muligt, ud fra den enkeltes egne normer, værdier og behov, samt støtte borgeren i at overtage ansvar for eget liv. I arbejdet skabes der relation til borgeren, for at bryde isolation og dermed modvirke angst og ensomhed. Personalet er rollemodeller for hvordan livet kan leves, og er modeller for socialt samvær, hvor den gode relation styrkes beboerne imellem, så de knytter bånd til hinanden. 5/10

6 Den enkelte beboer støttes i at tage kontakt/bibeholde kontakt til det normale liv, så netværket udvides. Den enkelte borger accepteres og respekteres. Som udgangspunkt skabes og opretholdes en god, tryg og stabil kontakt, hvilket giver forudsigelighed og dermed grobund til udvikling. Arbejdet udføres ud fra borgerens præmisser, med indlevelse i den enkeltes situation og set ud fra det hele menneske, hvor der sættes fokus på aktuelle stærke sider. Ressourcerne gøres synlige, frem for problemerne. Hvilket er en forudsætning for udvikling. Der gives støtte til Praktiske gøremål. Så som tøjvask, indkøb, madlavning, rengøring. Støtten ydes, når det er hjælp til selvhjælp. Hvis det er varig hjælp, overgår ydelsen til hjemmehjælp eller privat rengøring. Støtte til kontakt til sociale myndigheder, læger m.m. Støtte borgeren i at tage beslutninger i/om eget liv, støtte borgeren i den beslutning borgeren har taget. Støtte og motivere borgeren til nødvendig behandling. Støttende samtaler. Styrkelse af borgerens sociale kompetencer. Støtte borgeren til aktivitet. Støtte borgeren til at få en meningsfyldt hverdag. Fakta Der har i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 været i alt 9 personer visiteret og indskrevet på Parkvej 12. Heraf har de 6 beboere været på SEL 84; aflastning til personlig hjælp og pleje. Af de 6 beboere er 2 beboere senere flyttet ind på en af de længerevarende pladser. 4 beboere er i perioden flyttet fra Parkvej til egen bolig eller andet tilbud. 5 beboere har været/er indskrevet på 85; omsorg, støtte og optræning. Samlet giver det en belægningsprocent i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 på 84,3 % (bilag 1). Omkring SEL 99 har der været et støt stigende forbrug af timer gennem både 2010 og Parkvej 12 havde den 01. oktober kontakt til 12 borgere og ydede 17,5 t. pr. uge. Parkvej 12 og SEL 99 Visitationsproceduren omkring Parkvej 12 følger den procedure, der findes generelt, med en enkelt undtagelse; Kompetenceteamet på Parkvej 12 har mulighed for at give ophold på op til 4 uger udenom visitationsudvalget. En mulighed der har været anvendt enkelte gange. Hovedregelen for visitation er at sagsbehandleren i Myndighedsfunktionen udarbejder en indstilling til Faglig Visitation, som på denne baggrund træffer en afgørelse. Der er 2 typer pladser på Parkvej 12: de midlertidige (4) og akut/udredningspladserne (2). Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer 6/10

7 For udredningspladsernes vedkommende har praksis hidtil været, at der sættes en slutdato på forløbet. Generelt har alle beboere på Parkvej 12 haft gavn af opholdet; det har været en relevant indsats. Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer Opgavens kompleksitet og udfordringer Det er en ganske svær opgave, når opholdet er defineret til at være på 3 måneder. På 3 måneder skal der opbygges en relation, der er stærk nok til at beboeren vil dele og samarbejde med medarbejderne i det fremadrettede samarbejde. Opholdet på Parkvej er næsten allerede i udfasningsperioden inden indflytningen er på plads. Det har i 2 tilfælde været nødvendigt at forlænge ophold, som var berammet til 3 måneder, til 6 måneder. 3 måneder var i disse tilfælde ikke nok til at udrede og planlægge indsatsen og sikre et brugbart resultat. Der har været i alt 6 borgere inde på en akut/udredningsplads. 2 beboere har senere fået tilbudt og taget imod en længerevarende plads. 1 beboer er senere flyttet ud efter 13 måneders ophold. 1 beboer har været på Parkvej 12 og er flyttet til andet tilbud efter 3 måneders ophold. 1 beboer er flyttet ind på Parkvej direkte efter et 99 besøg på egen bopæl. Et ophold på 2 måneder der resulterede i udflytning til egen bolig. 1 beboer ville, hvis der havde været plads været indstillet til en midlertidig plads. Den sidste beboer blev fra start indstillet til et 6 måneders ophold. (opholdet er efterfølgende yderligere forlænget med 6 måneder). Fælles for alle ophold på Parkvej er, at der er sat en stopdato for indsatsens varighed. Det kan både være en hjælp men også en hæmsko i arbejdet. Fordelen kan være, at det sætter fokus på hvad det primære arbejde består i og processen kan skubbes i den rigtige retning. Omvendt kan det være stressende for både beboer og medarbejder at have en dato hængende over hovedet. Det har især vist sig, hvor der er visiteret til de korte forløb (3 måneder). Ulemperne overskygger klart fordelene. Erfaringen viser, at beboernes udviklingspotentiale fremmes, når der er skabt den fornødne tillid, når roen, trygheden og strukturen er tilstede. For de længerevarende/midlertidige ophold gives der mere tid til at arbejde sammen med beboeren, hvor problematikkerne også kræver en længerevarende indsats. Målgruppen har vist sig at være hovedsageligt unge, som har behov for meget struktur i forhold til oprydning, madlavning. Det at opnå en normal daglig rytme, det at gå i seng om aftenen og at stå op igen om morgenen. Det tager tid at træne for at kunne begynde en uddannelse eller et job. Der har i perioden været 5 beboere inde på midlertidigt ophold. 1 beboer har selv valgt at fraflytte Parkvej 12. For både de korte og længerevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige 7/10

8 Støtten udfolder sig på følgende måder Der støttes i praktiske opgaver omkring huslige gøremål som rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Der støttes til kontakt med sociale myndigheder, f.eks. jobcenteret. Der gives støtte til at gennemføre behandling, f.eks. besøg hos psykiater. Støtte til at give beboerne en meningsfyldt hverdag varierer. Der gives støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde. Der støttes til at deltage i Vikingernes idrætsdage og festival. Herigennem opnås også en styrkelse af de sociale kompetencer og opbygning af sociale netværk. Internt på Parkvej 12 gives der tilbud om deltagelse i ture, bl.a. har der været afholdt en tur til Tyskland, ligesom der har været afholdt en telttur i sommeren 2010 og For både de korte og længevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige Efterværn Der har været en praksis for, at Parkvej 12 har leveret efterværn til nogle af de unge beboere, som er fraflyttet Parkvej 12. Det er ikke et mål for Parkvej 12 at levere denne ydelse. Fraflyttede borgere som har fortsat brug for støtte skal overgå til SEL 85 støtte. Der er i normeringen ikke afsat ressourcer til efterværn. Der har været ydet efterværn til beboere efter fraflytning fra Parkvej 12. Hvilket har været skønnet nødvendigt for at bibeholde den gode udvikling. Personaledækning Der er personale fra mandag til lørdag. Heraf 3 aftener. Personalet har igennem tiden været meget fleksible i forhold til at planlægge arbejdstider af hensyn til beboernes behov. Flere beboere har haft støtte til at komme op om morgenen og fastholde skole/uddannelse. Her har personalet støttet med transport til og fra skole. Flere beboere har for nuværende behov for yderligere personale støtte eftermiddag/aften, efter hjemkomst fra skole, job, praktik og uddannelse. SEL 99 og erfaringer Det har været positivt at samle SEL 99 på Parkvej 12. Der er oparbejdet en erfaring og ekspertise i hvad det kræver fagligt, organisatorisk og ressourcemæssigt at løse opgaven. Medarbejderne på Parkvej er alle med i udførelsen af SEL 99 opgaver. Det er nødvendigt for at kunne dække behovet rent ressourcemæssigt. Det bidrager til sparring og erfaringsudveksling at alle medarbejderne er med i dette arbejde. Funktionsleder og medarbejdere vurderer Det er vigtigt, at opgaven organisatorisk er placeret/samlet et sted. Både Vest og Øst mærker en forskel, ordningen aflaster SKP ordningen og forebygger, at borgerne får det værre. En omstrukturering i socialpsykiatriens Vest 1 har medvirket til en koordinering af SEL 85 og 99 nu ligger hos samme teamkoordinator. Det er mest hensigtsmæssigt, at det er den samme koordinator, der varetager opgaven. Det giver en helhed i vurderingen og en konkret stillingtagen i den enkelte sag; skal der arbejdes med fokus på 85 eller 99? Der har i det forløbne år været eksempel på, at en borger har gået fra 99 til 85 og tilbage til 99 igen. I enkelte sager er det mest hensigtsmæssigt at have borgere i en 99 foranstaltning frem for 85. 8/10

9 Ligesom medarbejderne skal være meget fleksible i deres pædagogiske tilgang til borgerne, har det været et plus at være fleksibel omkring paragrafferne. Enkelte udsagn: Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Positive tilbagemeldinger fra alle samarbejdspartnere De pårørende bliver aflastet og står ikke alene med udfordringen/problemet Godt samarbejde med sagsbehandlere. Som det er i dag, ligger der en administrativ visitation til grund for at ydelsen leveres til borgeren. Visitationen ligger hos sagsbehandlerne og videresendes til afdelingslederen som igen videresender til funktionslederen på Parkvej 12. Det kan virke som en omvejsprocedure, som tager tid. Organisatorisk Parkvej er organisatorisk indplaceret i Vest 1 - et af socialpsykiatriens 2 ressourcefællesskaber. Vest 1 dækker det geografiske Horns Herred (postdistrikterne 4050 Skibby og 3630 Jægerspris). ØST 3 dækker geografisk postdistrikterne 3550 Slangerup og 3600 Frederikssund. Funktionslederen havde ved opstart base i Skibby, relateret til værestedet på Skuldelevvej. Basen er senere flyttet til det nye Støttecenter Parkvej 4-6, 3630 Jægerspris. Vest 1 er som sagt en del af socialpsykiatrien i Dag- og Døgnafdelingen, hvorfra der ydes støtte via pædagogiske konsulenter. Der har i opstartperioden været ydet en del pædagogisk støtte via de pædagogiske konsulenter, til beboere med særlig behov, hvor medarbejderne ikke har haft erfaring og kompetence inde for specialet. Der har ligeledes været benyttet ekstra supervision fra autismecenteret, på beboer med særlig behov. Det har efterfølgende givet god mening med den særlige fokus på beboernes udvikling. Kompetenceteam på Parkvej 12 Fra start har der været nedsat et kompetenceteam på Parkvej 12 bestående af funktionslederen, teamkoordinator og en pædagogisk konsulent. Kompetenceteamets opgave har været at vurdere om potentielle beboere er inde for målgruppen, hvordan kan opgaven løses og hvad skal der til. Sagsbehandlerne henvender sig i større grad for at få vurderet potentielle borgere inden de sættes på møde i visitationsudvalget. Kompetenceteamet har efterhånden vurderet mange flere sager end der er plads til på Parkvej 12. De fleste har været inde for målgruppen. Der har/er efter vurdering af sager været en uklarhed på hvilke borgere, der efterfølgende har været en del af ventelisten. Økonomi og hjælp Ligeledes ydes der støtte fra økonomiafdelingens Budget og Analyse. De mange forskelligartede økonomiske forhold for hver enkelt beboer spiller ind i beregning af husleje og opholdsbetaling. Der har i hele perioden været mange usikkerheder om hvordan beregningen skal foretages. 9/10

10 Den nuværende konstruktion hvor beboerne som oppebærer pension, evt. skal have lejekontrakt fra Frederikssund Kommune skal ændres. Ligeledes skal beboerne på de midlertidige pladser have lejekontrakt. Der arbejdes stadig på at finde en løsning, som tilgodeser alle parter. Der har været for mange usikkerheder omkring kostbetaling. Der har figureret takstblade, som ikke har været sendt til økonomisk ansvarlige funktionsleder. Dette har bevirket, at der har været opkrævet forkert takst til beboerne, som efterfølgende er tilbagebetalt. Generelt mener sagsbehandlere i myndighedsfunktionen Generelt mener sagsbehandlerne, at Parkvej 12 er et godt initiativ. Det giver flere muligheder for at finde pladser til borgerne, men allerede nu ville det være ønskeligt med flere pladser. Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Medarbejderne laver de statusrapporter, der er nødvendige for at følge med i de forløb, som er af kort varighed. Sagsbehandlerne efterlyser, at der stilles større krav til de unge. Parkvej 12 stiller store krav til beboerne. Der har været en uklarhed hos sagsbehandlerne omkring hvilke ydelser, der leveres på Parkvej 12. Beskrivelsen er udarbejdet fra start af Parkvej 12 og sendt ud til sagsbehandler, som skulle anvendes ved indstilling af nye beboere. Beskrivelsen er beskrevet i arbejdsmål. Der er et behov for, at den eftersendes til sagsbehandlerne. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med beboerne umiddelbart efter indflytning. Ved akutplads udarbejdes en socialpædagogisk handleplan senest 1 mdr. efter indflytning. Indvielse af Parkvej 12, maj 2010 Henning Otterstrøm Pædagogisk konsulent Dag- og døgnafdelingen September /10

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere