EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

2 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side 5-6 Fakta Side 6 Parkvej 12 og Servicelovens 99 Side 6-7 Opgavens kompleksitet og udfordringer Side 7 Støtten udfolder sig på følgende måde Side 8 Efterværn Side 8 Personaledækning Side 8 Servicelovens 99 og erfaringer Side 8 Funktionsleder og medarbejdere vurderer Side 8 Positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere Side 9 Organisatorisk Side 9 Kompetenceteam på Parkvej 12 Side 9 Økonomi og hjælp Side 9-10 Generelt mener sagsbehandlere i myndigheden Side 10 P A R K V E J 1 2 E T N Y T B O O G A K U T T I L B U D 2/10

3 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indledning Denne generaliserede evaluering er foretaget på baggrund af møder i perioden 01. januar til 30. maj 2011 med sagsbehandlerne i Voksenafdelingen, Team 5 og Temadage med leder og medarbejdere på Parkvej 12, 3630 Jægerspris. Formålet er, at evaluere det administrative og pædagogiske arbejde, samt udarbejde anbefalinger til nødvendige justeringer i det socialpsykiatriske tilbud. Konklusion Generelt må det konkluderes, at Parkvej 12 har løst de opgaver, der er stillet. En gennemgang af alle tidligere og nuværende beboeres ophold vurderes alle, som værende relevante for borgeren. Alle indflytninger har været indenfor målgruppen. Vurderingen fra funktionsleder, medarbejdere og sagsbehandlere er: Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien Der har været ophold, som har krævet en stor kortvarig indsats, lige som der er ophold, som bærer præg af svære komplekse problemstillinger og af længerevarende karakter. Evalueringen sætter følgende anbefalinger: 1. Det har vist sig, at det er yderst vanskeligt at arbejde med 3 måneders visitation, set i relation til afdækning af opgaven og hvilke muligheder der skal bringes i spil. Det anbefales at arbejde med minimum 6 måneders ophold med en option på en yderligere forlængelse op til 1 år. 2. Der er et stort ressourcepres på de korte forløb. Står ofte foran borger og medarbejder med en meget voldsom barriere, som kan stresse begge parter. Hvordan klædes medarbejderne på til denne opgave? Det anbefales, at udarbejde en aktiv uddannelsesplan med stedets medarbejdere med fokus på kompetenceudvikling. Det anbefales, at søge ekstern (opsøgende) viden, der vil medvirke til en bedre tilrettelæggelse af denne særlige type opgaver. 3. Kompetenceteamet Parkvej 12 har haft mange opgaver/sager inde til vurdering fra Myndighedsfunktionen, hvor der efterfølgende har været en stor usikkerhed om, hvad vurderingen reelt er mundet ud i. Det anbefales, at der arbejdes med tilbagemelding, evt. venteliste. 4. SEL 99 opsøgende opgaver løses af Parkvej 12 på tværs af de 2 ressourcefællesskaber i socialpsykiatrien. Det anbefales, at SEL 99 organisatorisk fastholdes på Parkvej 12, da der er opnået en stor erfaring og kompetence på ydelsen. I lyset af det stigende behov for SEL 99 ydelser og efterfølgende forberedelse til yderligere støtteforanstaltning, jævnfør SEL 85, anbefales det, at der tilføjes yderligere personaleressourcer min. 1 fuldtidsstilling. 3/10

4 5. Anvisningsretten til 5 boliger på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og døgnafdelingen. Det anbefales, at boligerne anvendes som udslusning eller indgår som individuelle afklaringsboliger for borgere med et behov for en særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte. Organisatorisk anbefales boligerne placeret i et samspil med Parkvej 12. Ovenstående tilførsel af ressourcer til Parkvej 12 vil i den indledende fase være tilstrækkelig til at løse opgaverne. Anbefalingerne konkretiseret 1. Ifølge Serviceloven har borgeren krav på anonymitet. Dette efterleves ikke, idet der er en administrativ visitation. Det anbefales, at der tages stilling til denne problematik. 2. Det anbefales, at visitationen/vurderingen lægges hos funktionsleder og/eller teamkoordinator på Parkvej Det anbefales, at der informeres bredt ud om tilbuddet Parkvej 12 akutdelen. Folder hos læger, politi, kommunens hjemmeside o. lign. 4. Det anbefales, at der bliver en fast struktureret faglig gennemgang sammen med teamkoordinator; f.eks. hver anden måned. 5. Anvisningsretten til 5 lejligheder på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og Døgnafdelingen. 6. Parkvej 10 skal være et supplement til Parkvej 12 med fokus på selvstændiggørelse og udslusning til egen bolig. Beboergruppen har behov for forsat støtte til at opretholde struktur og mål i det videre livsforløb. Det anbefales, at der tilføres ressourcer til at yde støtte til Parkvej 10 i den takt, der flytter beboere ind. Støtten bør ydes af medarbejdere fra Parkvej 12, som har en grundlæggende viden og kendskab til de faglige udfordringer denne boligform indebærer. Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien 7. Der anbefales, at sagsbehandler ved indledende samtale med kommende beboere gør opmærksom på, at man forventes at arbejde aktivt med egen udvikling, at der arbejdes ud fra en konkret samarbejdsaftale og mål fastsættelse. 8. Det anbefales, at der arbejdes målrettet på, at de borgere der fortsat har brug for Servicelovens 85 støtte, får støtten straks ved udflytning. En god social indsats kan tabes på meget kort tid og konsekvensen kan være, at der skal startes forfra. 9. Der har været stor usikkerhed omkring beboernes evt. betaling for opholdet på Parkvej 12, her tænkes især på husleje og kost. Der arbejdes på forvaltningsniveau fortsat på at finde en model for husleje og kontrakt. Omkring kost anbefales det, at funktionsleder og Dag- og døgnafdelingen finder en model, som er baseret på, hvad der budgetteres med på Parkvej 12 og hvad der er rimeligt set i lyset af beboernes økonomiske muligheder. 4/10

5 Historik Parkvej startede formelt op med ansættelse af personalet den 1. december Personalet har indrettet Parkvej 12, så det fremtræder moderne, venligt og lyst. Her er virkelig gjort et fint stykke arbejde. Den 25. december 2009 flyttede første beboer ind, officiel åbning maj 2010 og i maj måned 2011 var alle 6 pladser på Parkvej besat. Lovgrundlaget for Parkvej 12 Almenboligloven 56. Serviceloven 84 stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter 84, stk. 2, tilbyde et midlertidigt ophold. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Der er 4 midlertidige pladser og 2 akut/aflastningspladser. Serviceloven 99 Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Parkvej 12 varetager opgaver relateret til SEL 99 i hele Frederikssund Kommune. Medarbejdere Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid (37 t.). Stillingerne er besat med 2 Social- og Sundhedsassistenter, 1 fysioterapeut som p.t. er på barselsorlov. Barselsvikaren er uddannet socialpædagog. Arbejdsmål på Parkvej 12 Der arbejdes ud fra at støtte den enkelte borger til at få hverdagen til at fungere, så godt som muligt, ud fra den enkeltes egne normer, værdier og behov, samt støtte borgeren i at overtage ansvar for eget liv. I arbejdet skabes der relation til borgeren, for at bryde isolation og dermed modvirke angst og ensomhed. Personalet er rollemodeller for hvordan livet kan leves, og er modeller for socialt samvær, hvor den gode relation styrkes beboerne imellem, så de knytter bånd til hinanden. 5/10

6 Den enkelte beboer støttes i at tage kontakt/bibeholde kontakt til det normale liv, så netværket udvides. Den enkelte borger accepteres og respekteres. Som udgangspunkt skabes og opretholdes en god, tryg og stabil kontakt, hvilket giver forudsigelighed og dermed grobund til udvikling. Arbejdet udføres ud fra borgerens præmisser, med indlevelse i den enkeltes situation og set ud fra det hele menneske, hvor der sættes fokus på aktuelle stærke sider. Ressourcerne gøres synlige, frem for problemerne. Hvilket er en forudsætning for udvikling. Der gives støtte til Praktiske gøremål. Så som tøjvask, indkøb, madlavning, rengøring. Støtten ydes, når det er hjælp til selvhjælp. Hvis det er varig hjælp, overgår ydelsen til hjemmehjælp eller privat rengøring. Støtte til kontakt til sociale myndigheder, læger m.m. Støtte borgeren i at tage beslutninger i/om eget liv, støtte borgeren i den beslutning borgeren har taget. Støtte og motivere borgeren til nødvendig behandling. Støttende samtaler. Styrkelse af borgerens sociale kompetencer. Støtte borgeren til aktivitet. Støtte borgeren til at få en meningsfyldt hverdag. Fakta Der har i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 været i alt 9 personer visiteret og indskrevet på Parkvej 12. Heraf har de 6 beboere været på SEL 84; aflastning til personlig hjælp og pleje. Af de 6 beboere er 2 beboere senere flyttet ind på en af de længerevarende pladser. 4 beboere er i perioden flyttet fra Parkvej til egen bolig eller andet tilbud. 5 beboere har været/er indskrevet på 85; omsorg, støtte og optræning. Samlet giver det en belægningsprocent i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 på 84,3 % (bilag 1). Omkring SEL 99 har der været et støt stigende forbrug af timer gennem både 2010 og Parkvej 12 havde den 01. oktober kontakt til 12 borgere og ydede 17,5 t. pr. uge. Parkvej 12 og SEL 99 Visitationsproceduren omkring Parkvej 12 følger den procedure, der findes generelt, med en enkelt undtagelse; Kompetenceteamet på Parkvej 12 har mulighed for at give ophold på op til 4 uger udenom visitationsudvalget. En mulighed der har været anvendt enkelte gange. Hovedregelen for visitation er at sagsbehandleren i Myndighedsfunktionen udarbejder en indstilling til Faglig Visitation, som på denne baggrund træffer en afgørelse. Der er 2 typer pladser på Parkvej 12: de midlertidige (4) og akut/udredningspladserne (2). Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer 6/10

7 For udredningspladsernes vedkommende har praksis hidtil været, at der sættes en slutdato på forløbet. Generelt har alle beboere på Parkvej 12 haft gavn af opholdet; det har været en relevant indsats. Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer Opgavens kompleksitet og udfordringer Det er en ganske svær opgave, når opholdet er defineret til at være på 3 måneder. På 3 måneder skal der opbygges en relation, der er stærk nok til at beboeren vil dele og samarbejde med medarbejderne i det fremadrettede samarbejde. Opholdet på Parkvej er næsten allerede i udfasningsperioden inden indflytningen er på plads. Det har i 2 tilfælde været nødvendigt at forlænge ophold, som var berammet til 3 måneder, til 6 måneder. 3 måneder var i disse tilfælde ikke nok til at udrede og planlægge indsatsen og sikre et brugbart resultat. Der har været i alt 6 borgere inde på en akut/udredningsplads. 2 beboere har senere fået tilbudt og taget imod en længerevarende plads. 1 beboer er senere flyttet ud efter 13 måneders ophold. 1 beboer har været på Parkvej 12 og er flyttet til andet tilbud efter 3 måneders ophold. 1 beboer er flyttet ind på Parkvej direkte efter et 99 besøg på egen bopæl. Et ophold på 2 måneder der resulterede i udflytning til egen bolig. 1 beboer ville, hvis der havde været plads været indstillet til en midlertidig plads. Den sidste beboer blev fra start indstillet til et 6 måneders ophold. (opholdet er efterfølgende yderligere forlænget med 6 måneder). Fælles for alle ophold på Parkvej er, at der er sat en stopdato for indsatsens varighed. Det kan både være en hjælp men også en hæmsko i arbejdet. Fordelen kan være, at det sætter fokus på hvad det primære arbejde består i og processen kan skubbes i den rigtige retning. Omvendt kan det være stressende for både beboer og medarbejder at have en dato hængende over hovedet. Det har især vist sig, hvor der er visiteret til de korte forløb (3 måneder). Ulemperne overskygger klart fordelene. Erfaringen viser, at beboernes udviklingspotentiale fremmes, når der er skabt den fornødne tillid, når roen, trygheden og strukturen er tilstede. For de længerevarende/midlertidige ophold gives der mere tid til at arbejde sammen med beboeren, hvor problematikkerne også kræver en længerevarende indsats. Målgruppen har vist sig at være hovedsageligt unge, som har behov for meget struktur i forhold til oprydning, madlavning. Det at opnå en normal daglig rytme, det at gå i seng om aftenen og at stå op igen om morgenen. Det tager tid at træne for at kunne begynde en uddannelse eller et job. Der har i perioden været 5 beboere inde på midlertidigt ophold. 1 beboer har selv valgt at fraflytte Parkvej 12. For både de korte og længerevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige 7/10

8 Støtten udfolder sig på følgende måder Der støttes i praktiske opgaver omkring huslige gøremål som rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Der støttes til kontakt med sociale myndigheder, f.eks. jobcenteret. Der gives støtte til at gennemføre behandling, f.eks. besøg hos psykiater. Støtte til at give beboerne en meningsfyldt hverdag varierer. Der gives støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde. Der støttes til at deltage i Vikingernes idrætsdage og festival. Herigennem opnås også en styrkelse af de sociale kompetencer og opbygning af sociale netværk. Internt på Parkvej 12 gives der tilbud om deltagelse i ture, bl.a. har der været afholdt en tur til Tyskland, ligesom der har været afholdt en telttur i sommeren 2010 og For både de korte og længevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige Efterværn Der har været en praksis for, at Parkvej 12 har leveret efterværn til nogle af de unge beboere, som er fraflyttet Parkvej 12. Det er ikke et mål for Parkvej 12 at levere denne ydelse. Fraflyttede borgere som har fortsat brug for støtte skal overgå til SEL 85 støtte. Der er i normeringen ikke afsat ressourcer til efterværn. Der har været ydet efterværn til beboere efter fraflytning fra Parkvej 12. Hvilket har været skønnet nødvendigt for at bibeholde den gode udvikling. Personaledækning Der er personale fra mandag til lørdag. Heraf 3 aftener. Personalet har igennem tiden været meget fleksible i forhold til at planlægge arbejdstider af hensyn til beboernes behov. Flere beboere har haft støtte til at komme op om morgenen og fastholde skole/uddannelse. Her har personalet støttet med transport til og fra skole. Flere beboere har for nuværende behov for yderligere personale støtte eftermiddag/aften, efter hjemkomst fra skole, job, praktik og uddannelse. SEL 99 og erfaringer Det har været positivt at samle SEL 99 på Parkvej 12. Der er oparbejdet en erfaring og ekspertise i hvad det kræver fagligt, organisatorisk og ressourcemæssigt at løse opgaven. Medarbejderne på Parkvej er alle med i udførelsen af SEL 99 opgaver. Det er nødvendigt for at kunne dække behovet rent ressourcemæssigt. Det bidrager til sparring og erfaringsudveksling at alle medarbejderne er med i dette arbejde. Funktionsleder og medarbejdere vurderer Det er vigtigt, at opgaven organisatorisk er placeret/samlet et sted. Både Vest og Øst mærker en forskel, ordningen aflaster SKP ordningen og forebygger, at borgerne får det værre. En omstrukturering i socialpsykiatriens Vest 1 har medvirket til en koordinering af SEL 85 og 99 nu ligger hos samme teamkoordinator. Det er mest hensigtsmæssigt, at det er den samme koordinator, der varetager opgaven. Det giver en helhed i vurderingen og en konkret stillingtagen i den enkelte sag; skal der arbejdes med fokus på 85 eller 99? Der har i det forløbne år været eksempel på, at en borger har gået fra 99 til 85 og tilbage til 99 igen. I enkelte sager er det mest hensigtsmæssigt at have borgere i en 99 foranstaltning frem for 85. 8/10

9 Ligesom medarbejderne skal være meget fleksible i deres pædagogiske tilgang til borgerne, har det været et plus at være fleksibel omkring paragrafferne. Enkelte udsagn: Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Positive tilbagemeldinger fra alle samarbejdspartnere De pårørende bliver aflastet og står ikke alene med udfordringen/problemet Godt samarbejde med sagsbehandlere. Som det er i dag, ligger der en administrativ visitation til grund for at ydelsen leveres til borgeren. Visitationen ligger hos sagsbehandlerne og videresendes til afdelingslederen som igen videresender til funktionslederen på Parkvej 12. Det kan virke som en omvejsprocedure, som tager tid. Organisatorisk Parkvej er organisatorisk indplaceret i Vest 1 - et af socialpsykiatriens 2 ressourcefællesskaber. Vest 1 dækker det geografiske Horns Herred (postdistrikterne 4050 Skibby og 3630 Jægerspris). ØST 3 dækker geografisk postdistrikterne 3550 Slangerup og 3600 Frederikssund. Funktionslederen havde ved opstart base i Skibby, relateret til værestedet på Skuldelevvej. Basen er senere flyttet til det nye Støttecenter Parkvej 4-6, 3630 Jægerspris. Vest 1 er som sagt en del af socialpsykiatrien i Dag- og Døgnafdelingen, hvorfra der ydes støtte via pædagogiske konsulenter. Der har i opstartperioden været ydet en del pædagogisk støtte via de pædagogiske konsulenter, til beboere med særlig behov, hvor medarbejderne ikke har haft erfaring og kompetence inde for specialet. Der har ligeledes været benyttet ekstra supervision fra autismecenteret, på beboer med særlig behov. Det har efterfølgende givet god mening med den særlige fokus på beboernes udvikling. Kompetenceteam på Parkvej 12 Fra start har der været nedsat et kompetenceteam på Parkvej 12 bestående af funktionslederen, teamkoordinator og en pædagogisk konsulent. Kompetenceteamets opgave har været at vurdere om potentielle beboere er inde for målgruppen, hvordan kan opgaven løses og hvad skal der til. Sagsbehandlerne henvender sig i større grad for at få vurderet potentielle borgere inden de sættes på møde i visitationsudvalget. Kompetenceteamet har efterhånden vurderet mange flere sager end der er plads til på Parkvej 12. De fleste har været inde for målgruppen. Der har/er efter vurdering af sager været en uklarhed på hvilke borgere, der efterfølgende har været en del af ventelisten. Økonomi og hjælp Ligeledes ydes der støtte fra økonomiafdelingens Budget og Analyse. De mange forskelligartede økonomiske forhold for hver enkelt beboer spiller ind i beregning af husleje og opholdsbetaling. Der har i hele perioden været mange usikkerheder om hvordan beregningen skal foretages. 9/10

10 Den nuværende konstruktion hvor beboerne som oppebærer pension, evt. skal have lejekontrakt fra Frederikssund Kommune skal ændres. Ligeledes skal beboerne på de midlertidige pladser have lejekontrakt. Der arbejdes stadig på at finde en løsning, som tilgodeser alle parter. Der har været for mange usikkerheder omkring kostbetaling. Der har figureret takstblade, som ikke har været sendt til økonomisk ansvarlige funktionsleder. Dette har bevirket, at der har været opkrævet forkert takst til beboerne, som efterfølgende er tilbagebetalt. Generelt mener sagsbehandlere i myndighedsfunktionen Generelt mener sagsbehandlerne, at Parkvej 12 er et godt initiativ. Det giver flere muligheder for at finde pladser til borgerne, men allerede nu ville det være ønskeligt med flere pladser. Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Medarbejderne laver de statusrapporter, der er nødvendige for at følge med i de forløb, som er af kort varighed. Sagsbehandlerne efterlyser, at der stilles større krav til de unge. Parkvej 12 stiller store krav til beboerne. Der har været en uklarhed hos sagsbehandlerne omkring hvilke ydelser, der leveres på Parkvej 12. Beskrivelsen er udarbejdet fra start af Parkvej 12 og sendt ud til sagsbehandler, som skulle anvendes ved indstilling af nye beboere. Beskrivelsen er beskrevet i arbejdsmål. Der er et behov for, at den eftersendes til sagsbehandlerne. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med beboerne umiddelbart efter indflytning. Ved akutplads udarbejdes en socialpædagogisk handleplan senest 1 mdr. efter indflytning. Indvielse af Parkvej 12, maj 2010 Henning Otterstrøm Pædagogisk konsulent Dag- og døgnafdelingen September /10

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere