EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

2 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side 5-6 Fakta Side 6 Parkvej 12 og Servicelovens 99 Side 6-7 Opgavens kompleksitet og udfordringer Side 7 Støtten udfolder sig på følgende måde Side 8 Efterværn Side 8 Personaledækning Side 8 Servicelovens 99 og erfaringer Side 8 Funktionsleder og medarbejdere vurderer Side 8 Positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere Side 9 Organisatorisk Side 9 Kompetenceteam på Parkvej 12 Side 9 Økonomi og hjælp Side 9-10 Generelt mener sagsbehandlere i myndigheden Side 10 P A R K V E J 1 2 E T N Y T B O O G A K U T T I L B U D 2/10

3 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indledning Denne generaliserede evaluering er foretaget på baggrund af møder i perioden 01. januar til 30. maj 2011 med sagsbehandlerne i Voksenafdelingen, Team 5 og Temadage med leder og medarbejdere på Parkvej 12, 3630 Jægerspris. Formålet er, at evaluere det administrative og pædagogiske arbejde, samt udarbejde anbefalinger til nødvendige justeringer i det socialpsykiatriske tilbud. Konklusion Generelt må det konkluderes, at Parkvej 12 har løst de opgaver, der er stillet. En gennemgang af alle tidligere og nuværende beboeres ophold vurderes alle, som værende relevante for borgeren. Alle indflytninger har været indenfor målgruppen. Vurderingen fra funktionsleder, medarbejdere og sagsbehandlere er: Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien Der har været ophold, som har krævet en stor kortvarig indsats, lige som der er ophold, som bærer præg af svære komplekse problemstillinger og af længerevarende karakter. Evalueringen sætter følgende anbefalinger: 1. Det har vist sig, at det er yderst vanskeligt at arbejde med 3 måneders visitation, set i relation til afdækning af opgaven og hvilke muligheder der skal bringes i spil. Det anbefales at arbejde med minimum 6 måneders ophold med en option på en yderligere forlængelse op til 1 år. 2. Der er et stort ressourcepres på de korte forløb. Står ofte foran borger og medarbejder med en meget voldsom barriere, som kan stresse begge parter. Hvordan klædes medarbejderne på til denne opgave? Det anbefales, at udarbejde en aktiv uddannelsesplan med stedets medarbejdere med fokus på kompetenceudvikling. Det anbefales, at søge ekstern (opsøgende) viden, der vil medvirke til en bedre tilrettelæggelse af denne særlige type opgaver. 3. Kompetenceteamet Parkvej 12 har haft mange opgaver/sager inde til vurdering fra Myndighedsfunktionen, hvor der efterfølgende har været en stor usikkerhed om, hvad vurderingen reelt er mundet ud i. Det anbefales, at der arbejdes med tilbagemelding, evt. venteliste. 4. SEL 99 opsøgende opgaver løses af Parkvej 12 på tværs af de 2 ressourcefællesskaber i socialpsykiatrien. Det anbefales, at SEL 99 organisatorisk fastholdes på Parkvej 12, da der er opnået en stor erfaring og kompetence på ydelsen. I lyset af det stigende behov for SEL 99 ydelser og efterfølgende forberedelse til yderligere støtteforanstaltning, jævnfør SEL 85, anbefales det, at der tilføjes yderligere personaleressourcer min. 1 fuldtidsstilling. 3/10

4 5. Anvisningsretten til 5 boliger på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og døgnafdelingen. Det anbefales, at boligerne anvendes som udslusning eller indgår som individuelle afklaringsboliger for borgere med et behov for en særlig tilrettelagt socialpædagogisk støtte. Organisatorisk anbefales boligerne placeret i et samspil med Parkvej 12. Ovenstående tilførsel af ressourcer til Parkvej 12 vil i den indledende fase være tilstrækkelig til at løse opgaverne. Anbefalingerne konkretiseret 1. Ifølge Serviceloven har borgeren krav på anonymitet. Dette efterleves ikke, idet der er en administrativ visitation. Det anbefales, at der tages stilling til denne problematik. 2. Det anbefales, at visitationen/vurderingen lægges hos funktionsleder og/eller teamkoordinator på Parkvej Det anbefales, at der informeres bredt ud om tilbuddet Parkvej 12 akutdelen. Folder hos læger, politi, kommunens hjemmeside o. lign. 4. Det anbefales, at der bliver en fast struktureret faglig gennemgang sammen med teamkoordinator; f.eks. hver anden måned. 5. Anvisningsretten til 5 lejligheder på Parkvej 10 A-E er overgået til Social Service, Dag- og Døgnafdelingen. 6. Parkvej 10 skal være et supplement til Parkvej 12 med fokus på selvstændiggørelse og udslusning til egen bolig. Beboergruppen har behov for forsat støtte til at opretholde struktur og mål i det videre livsforløb. Det anbefales, at der tilføres ressourcer til at yde støtte til Parkvej 10 i den takt, der flytter beboere ind. Støtten bør ydes af medarbejdere fra Parkvej 12, som har en grundlæggende viden og kendskab til de faglige udfordringer denne boligform indebærer. Parkvej 12 formår at give den støtte, der er defineret i formålsstrategien 7. Der anbefales, at sagsbehandler ved indledende samtale med kommende beboere gør opmærksom på, at man forventes at arbejde aktivt med egen udvikling, at der arbejdes ud fra en konkret samarbejdsaftale og mål fastsættelse. 8. Det anbefales, at der arbejdes målrettet på, at de borgere der fortsat har brug for Servicelovens 85 støtte, får støtten straks ved udflytning. En god social indsats kan tabes på meget kort tid og konsekvensen kan være, at der skal startes forfra. 9. Der har været stor usikkerhed omkring beboernes evt. betaling for opholdet på Parkvej 12, her tænkes især på husleje og kost. Der arbejdes på forvaltningsniveau fortsat på at finde en model for husleje og kontrakt. Omkring kost anbefales det, at funktionsleder og Dag- og døgnafdelingen finder en model, som er baseret på, hvad der budgetteres med på Parkvej 12 og hvad der er rimeligt set i lyset af beboernes økonomiske muligheder. 4/10

5 Historik Parkvej startede formelt op med ansættelse af personalet den 1. december Personalet har indrettet Parkvej 12, så det fremtræder moderne, venligt og lyst. Her er virkelig gjort et fint stykke arbejde. Den 25. december 2009 flyttede første beboer ind, officiel åbning maj 2010 og i maj måned 2011 var alle 6 pladser på Parkvej besat. Lovgrundlaget for Parkvej 12 Almenboligloven 56. Serviceloven 84 stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter 84, stk. 2, tilbyde et midlertidigt ophold. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Serviceloven 85 Socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, således at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser. Socialpædagogisk bistand kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter den pågældende i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Der er 4 midlertidige pladser og 2 akut/aflastningspladser. Serviceloven 99 Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. For så vidt angår sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige psykiatriske diagnoser. (Socialministeriets vejledning nr. 13 af 15/2 2011). Parkvej 12 varetager opgaver relateret til SEL 99 i hele Frederikssund Kommune. Medarbejdere Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid (37 t.). Stillingerne er besat med 2 Social- og Sundhedsassistenter, 1 fysioterapeut som p.t. er på barselsorlov. Barselsvikaren er uddannet socialpædagog. Arbejdsmål på Parkvej 12 Der arbejdes ud fra at støtte den enkelte borger til at få hverdagen til at fungere, så godt som muligt, ud fra den enkeltes egne normer, værdier og behov, samt støtte borgeren i at overtage ansvar for eget liv. I arbejdet skabes der relation til borgeren, for at bryde isolation og dermed modvirke angst og ensomhed. Personalet er rollemodeller for hvordan livet kan leves, og er modeller for socialt samvær, hvor den gode relation styrkes beboerne imellem, så de knytter bånd til hinanden. 5/10

6 Den enkelte beboer støttes i at tage kontakt/bibeholde kontakt til det normale liv, så netværket udvides. Den enkelte borger accepteres og respekteres. Som udgangspunkt skabes og opretholdes en god, tryg og stabil kontakt, hvilket giver forudsigelighed og dermed grobund til udvikling. Arbejdet udføres ud fra borgerens præmisser, med indlevelse i den enkeltes situation og set ud fra det hele menneske, hvor der sættes fokus på aktuelle stærke sider. Ressourcerne gøres synlige, frem for problemerne. Hvilket er en forudsætning for udvikling. Der gives støtte til Praktiske gøremål. Så som tøjvask, indkøb, madlavning, rengøring. Støtten ydes, når det er hjælp til selvhjælp. Hvis det er varig hjælp, overgår ydelsen til hjemmehjælp eller privat rengøring. Støtte til kontakt til sociale myndigheder, læger m.m. Støtte borgeren i at tage beslutninger i/om eget liv, støtte borgeren i den beslutning borgeren har taget. Støtte og motivere borgeren til nødvendig behandling. Støttende samtaler. Styrkelse af borgerens sociale kompetencer. Støtte borgeren til aktivitet. Støtte borgeren til at få en meningsfyldt hverdag. Fakta Der har i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 været i alt 9 personer visiteret og indskrevet på Parkvej 12. Heraf har de 6 beboere været på SEL 84; aflastning til personlig hjælp og pleje. Af de 6 beboere er 2 beboere senere flyttet ind på en af de længerevarende pladser. 4 beboere er i perioden flyttet fra Parkvej til egen bolig eller andet tilbud. 5 beboere har været/er indskrevet på 85; omsorg, støtte og optræning. Samlet giver det en belægningsprocent i perioden 01. januar 2010 til 31. maj 2011 på 84,3 % (bilag 1). Omkring SEL 99 har der været et støt stigende forbrug af timer gennem både 2010 og Parkvej 12 havde den 01. oktober kontakt til 12 borgere og ydede 17,5 t. pr. uge. Parkvej 12 og SEL 99 Visitationsproceduren omkring Parkvej 12 følger den procedure, der findes generelt, med en enkelt undtagelse; Kompetenceteamet på Parkvej 12 har mulighed for at give ophold på op til 4 uger udenom visitationsudvalget. En mulighed der har været anvendt enkelte gange. Hovedregelen for visitation er at sagsbehandleren i Myndighedsfunktionen udarbejder en indstilling til Faglig Visitation, som på denne baggrund træffer en afgørelse. Der er 2 typer pladser på Parkvej 12: de midlertidige (4) og akut/udredningspladserne (2). Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer 6/10

7 For udredningspladsernes vedkommende har praksis hidtil været, at der sættes en slutdato på forløbet. Generelt har alle beboere på Parkvej 12 haft gavn af opholdet; det har været en relevant indsats. Parkvej 12 formår på ganske kort tid at få opbygget ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte beboer Opgavens kompleksitet og udfordringer Det er en ganske svær opgave, når opholdet er defineret til at være på 3 måneder. På 3 måneder skal der opbygges en relation, der er stærk nok til at beboeren vil dele og samarbejde med medarbejderne i det fremadrettede samarbejde. Opholdet på Parkvej er næsten allerede i udfasningsperioden inden indflytningen er på plads. Det har i 2 tilfælde været nødvendigt at forlænge ophold, som var berammet til 3 måneder, til 6 måneder. 3 måneder var i disse tilfælde ikke nok til at udrede og planlægge indsatsen og sikre et brugbart resultat. Der har været i alt 6 borgere inde på en akut/udredningsplads. 2 beboere har senere fået tilbudt og taget imod en længerevarende plads. 1 beboer er senere flyttet ud efter 13 måneders ophold. 1 beboer har været på Parkvej 12 og er flyttet til andet tilbud efter 3 måneders ophold. 1 beboer er flyttet ind på Parkvej direkte efter et 99 besøg på egen bopæl. Et ophold på 2 måneder der resulterede i udflytning til egen bolig. 1 beboer ville, hvis der havde været plads været indstillet til en midlertidig plads. Den sidste beboer blev fra start indstillet til et 6 måneders ophold. (opholdet er efterfølgende yderligere forlænget med 6 måneder). Fælles for alle ophold på Parkvej er, at der er sat en stopdato for indsatsens varighed. Det kan både være en hjælp men også en hæmsko i arbejdet. Fordelen kan være, at det sætter fokus på hvad det primære arbejde består i og processen kan skubbes i den rigtige retning. Omvendt kan det være stressende for både beboer og medarbejder at have en dato hængende over hovedet. Det har især vist sig, hvor der er visiteret til de korte forløb (3 måneder). Ulemperne overskygger klart fordelene. Erfaringen viser, at beboernes udviklingspotentiale fremmes, når der er skabt den fornødne tillid, når roen, trygheden og strukturen er tilstede. For de længerevarende/midlertidige ophold gives der mere tid til at arbejde sammen med beboeren, hvor problematikkerne også kræver en længerevarende indsats. Målgruppen har vist sig at være hovedsageligt unge, som har behov for meget struktur i forhold til oprydning, madlavning. Det at opnå en normal daglig rytme, det at gå i seng om aftenen og at stå op igen om morgenen. Det tager tid at træne for at kunne begynde en uddannelse eller et job. Der har i perioden været 5 beboere inde på midlertidigt ophold. 1 beboer har selv valgt at fraflytte Parkvej 12. For både de korte og længerevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige 7/10

8 Støtten udfolder sig på følgende måder Der støttes i praktiske opgaver omkring huslige gøremål som rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Der støttes til kontakt med sociale myndigheder, f.eks. jobcenteret. Der gives støtte til at gennemføre behandling, f.eks. besøg hos psykiater. Støtte til at give beboerne en meningsfyldt hverdag varierer. Der gives støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde. Der støttes til at deltage i Vikingernes idrætsdage og festival. Herigennem opnås også en styrkelse af de sociale kompetencer og opbygning af sociale netværk. Internt på Parkvej 12 gives der tilbud om deltagelse i ture, bl.a. har der været afholdt en tur til Tyskland, ligesom der har været afholdt en telttur i sommeren 2010 og For både de korte og længevarende ophold har medarbejdernes opgaver været mangfoldige Efterværn Der har været en praksis for, at Parkvej 12 har leveret efterværn til nogle af de unge beboere, som er fraflyttet Parkvej 12. Det er ikke et mål for Parkvej 12 at levere denne ydelse. Fraflyttede borgere som har fortsat brug for støtte skal overgå til SEL 85 støtte. Der er i normeringen ikke afsat ressourcer til efterværn. Der har været ydet efterværn til beboere efter fraflytning fra Parkvej 12. Hvilket har været skønnet nødvendigt for at bibeholde den gode udvikling. Personaledækning Der er personale fra mandag til lørdag. Heraf 3 aftener. Personalet har igennem tiden været meget fleksible i forhold til at planlægge arbejdstider af hensyn til beboernes behov. Flere beboere har haft støtte til at komme op om morgenen og fastholde skole/uddannelse. Her har personalet støttet med transport til og fra skole. Flere beboere har for nuværende behov for yderligere personale støtte eftermiddag/aften, efter hjemkomst fra skole, job, praktik og uddannelse. SEL 99 og erfaringer Det har været positivt at samle SEL 99 på Parkvej 12. Der er oparbejdet en erfaring og ekspertise i hvad det kræver fagligt, organisatorisk og ressourcemæssigt at løse opgaven. Medarbejderne på Parkvej er alle med i udførelsen af SEL 99 opgaver. Det er nødvendigt for at kunne dække behovet rent ressourcemæssigt. Det bidrager til sparring og erfaringsudveksling at alle medarbejderne er med i dette arbejde. Funktionsleder og medarbejdere vurderer Det er vigtigt, at opgaven organisatorisk er placeret/samlet et sted. Både Vest og Øst mærker en forskel, ordningen aflaster SKP ordningen og forebygger, at borgerne får det værre. En omstrukturering i socialpsykiatriens Vest 1 har medvirket til en koordinering af SEL 85 og 99 nu ligger hos samme teamkoordinator. Det er mest hensigtsmæssigt, at det er den samme koordinator, der varetager opgaven. Det giver en helhed i vurderingen og en konkret stillingtagen i den enkelte sag; skal der arbejdes med fokus på 85 eller 99? Der har i det forløbne år været eksempel på, at en borger har gået fra 99 til 85 og tilbage til 99 igen. I enkelte sager er det mest hensigtsmæssigt at have borgere i en 99 foranstaltning frem for 85. 8/10

9 Ligesom medarbejderne skal være meget fleksible i deres pædagogiske tilgang til borgerne, har det været et plus at være fleksibel omkring paragrafferne. Enkelte udsagn: Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Positive tilbagemeldinger fra alle samarbejdspartnere De pårørende bliver aflastet og står ikke alene med udfordringen/problemet Godt samarbejde med sagsbehandlere. Som det er i dag, ligger der en administrativ visitation til grund for at ydelsen leveres til borgeren. Visitationen ligger hos sagsbehandlerne og videresendes til afdelingslederen som igen videresender til funktionslederen på Parkvej 12. Det kan virke som en omvejsprocedure, som tager tid. Organisatorisk Parkvej er organisatorisk indplaceret i Vest 1 - et af socialpsykiatriens 2 ressourcefællesskaber. Vest 1 dækker det geografiske Horns Herred (postdistrikterne 4050 Skibby og 3630 Jægerspris). ØST 3 dækker geografisk postdistrikterne 3550 Slangerup og 3600 Frederikssund. Funktionslederen havde ved opstart base i Skibby, relateret til værestedet på Skuldelevvej. Basen er senere flyttet til det nye Støttecenter Parkvej 4-6, 3630 Jægerspris. Vest 1 er som sagt en del af socialpsykiatrien i Dag- og Døgnafdelingen, hvorfra der ydes støtte via pædagogiske konsulenter. Der har i opstartperioden været ydet en del pædagogisk støtte via de pædagogiske konsulenter, til beboere med særlig behov, hvor medarbejderne ikke har haft erfaring og kompetence inde for specialet. Der har ligeledes været benyttet ekstra supervision fra autismecenteret, på beboer med særlig behov. Det har efterfølgende givet god mening med den særlige fokus på beboernes udvikling. Kompetenceteam på Parkvej 12 Fra start har der været nedsat et kompetenceteam på Parkvej 12 bestående af funktionslederen, teamkoordinator og en pædagogisk konsulent. Kompetenceteamets opgave har været at vurdere om potentielle beboere er inde for målgruppen, hvordan kan opgaven løses og hvad skal der til. Sagsbehandlerne henvender sig i større grad for at få vurderet potentielle borgere inden de sættes på møde i visitationsudvalget. Kompetenceteamet har efterhånden vurderet mange flere sager end der er plads til på Parkvej 12. De fleste har været inde for målgruppen. Der har/er efter vurdering af sager været en uklarhed på hvilke borgere, der efterfølgende har været en del af ventelisten. Økonomi og hjælp Ligeledes ydes der støtte fra økonomiafdelingens Budget og Analyse. De mange forskelligartede økonomiske forhold for hver enkelt beboer spiller ind i beregning af husleje og opholdsbetaling. Der har i hele perioden været mange usikkerheder om hvordan beregningen skal foretages. 9/10

10 Den nuværende konstruktion hvor beboerne som oppebærer pension, evt. skal have lejekontrakt fra Frederikssund Kommune skal ændres. Ligeledes skal beboerne på de midlertidige pladser have lejekontrakt. Der arbejdes stadig på at finde en løsning, som tilgodeser alle parter. Der har været for mange usikkerheder omkring kostbetaling. Der har figureret takstblade, som ikke har været sendt til økonomisk ansvarlige funktionsleder. Dette har bevirket, at der har været opkrævet forkert takst til beboerne, som efterfølgende er tilbagebetalt. Generelt mener sagsbehandlere i myndighedsfunktionen Generelt mener sagsbehandlerne, at Parkvej 12 er et godt initiativ. Det giver flere muligheder for at finde pladser til borgerne, men allerede nu ville det være ønskeligt med flere pladser. Hurtig hjælp, hurtige resultater. God metode til at løse akutte problemer og slukke brande Medarbejderne laver de statusrapporter, der er nødvendige for at følge med i de forløb, som er af kort varighed. Sagsbehandlerne efterlyser, at der stilles større krav til de unge. Parkvej 12 stiller store krav til beboerne. Der har været en uklarhed hos sagsbehandlerne omkring hvilke ydelser, der leveres på Parkvej 12. Beskrivelsen er udarbejdet fra start af Parkvej 12 og sendt ud til sagsbehandler, som skulle anvendes ved indstilling af nye beboere. Beskrivelsen er beskrevet i arbejdsmål. Der er et behov for, at den eftersendes til sagsbehandlerne. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med beboerne umiddelbart efter indflytning. Ved akutplads udarbejdes en socialpædagogisk handleplan senest 1 mdr. efter indflytning. Indvielse af Parkvej 12, maj 2010 Henning Otterstrøm Pædagogisk konsulent Dag- og døgnafdelingen September /10

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted

Kvalitetsstandard for tilbud indenfor socialpsykiatrien i Thisted Skema 1 Navn og adresse: Team Vestertorv, platanvej 14, 7700 Thisted 1. Lovgrundlag 85 i Serviceloven 2. Tilbuddets placering i kommunens organisation 3. Hvem kan modtage ydelsen, visitationsprocedure

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam

Socialpsykiatrien. 85 skp Voksenteam Socialpsykiatrien 85 Gruppeforløb 104 samvær og aktivitetstilbud 99 skp Opsøgende indsats 85 skp Voksenteam 85 skp Ungeteam Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere