DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOGRAFIKATALOG BUDGET"

Transkript

1 Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune ud fra samme serviceniveau, som Byrådet vedtog ved budgetbehandlingen for Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau som i indeværende år nødvendiggør tilgangen og afgangen i befolkningsgrupperne løbende tilpasning af de variable udgifter, dvs. de udgifter, der er afhængige af antallet af borgere. De variable udgifter udgøres især af udgifter til personale. Kataloget indeholder dels den samlede demografiregulering af budgettet dels afsnit om udviklingen i de enkelte aldersgrupper og de afledte budgetmæssige konsekvenser. Baggrunden for reguleringerne Greve Kommune gennemfører demografiberegninger hvert år. I kataloget er det således ikke den fulde effekt af befolkningsudviklingen, der lægges ind i budgettet, idet tidligere års forudsigelser og den afledte økonomiske effekt allerede ligger i basisbudgettet. Kataloget indeholder derfor alene forskellen mellem de budgetmæssige konsekvenser af sidste års prognose og dette års prognose. På baggrund af det seneste befolkningstal udarbejdes en prognose for befolkningstallet for de kommende ti år. Som det fremgår af nedenstående figur, vil samme udvikling fortsætte som tidligere år, hvor Greve Kommune får: Flere ældre Færre småbørn og skolebørn Indbyggere år 6 16 år år 80 +år Langt den største demografiske forskydning sker i antallet af ældre. Demografiregulering af Budget Demografikataloget for er reguleret i forhold til den nye befolkningsprognose, som er udarbejdet på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar Når demografikataloget reguleres i forhold til den nye prognose, er det i praksis forskellen mellem prognosen fra 2012 og den nye prognose, der reguleres for, da det eksisterende budget er baseret på prognosen fra sidste år. Tilsvarende blev Budget korrigeret for forskellen mellem befolkningsprognoserne fra 2011 og BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

2 Demografireguleringen af det sidste budgetår 2017 er særlig. I det budgettekniske udgangspunkt for beregningen af demografikataloget sættes budget 2017 lig med budget I budgetåret 2017 er det derfor forskellen mellem sidste års prognose for 2016 og den nye prognose for 2017, der reguleres for. Reguleringen vil derfor typisk være størst i det sidste budgetoverslagsår. De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem prognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel. Det fremgår, at selv mindre udsving i befolkningen medfører væsentlige ændringer i de forventede udgifter. Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 bliver således ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles bl. a. i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Besparelser i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografikataloget. Demografiregulering af Budget 2013 og Budget 2014 I kr. og 2014-priser (2013 er i 2013-priser) Skoler Budget Budget Dagpleje og daginstitutioner 0-6 Budget år Budget Fritids- og Ungdomsklubber Budget Budget Hjemmepleje Budget Budget Aktivitetstilbud Budget Budget Budget I alt Budget = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringerne af de enkelte budgetområder gennemgås herunder Skoler Beregningen af lærerlønnen sker ud fra en ressourcetildelingsmodel, hvor antallet af skolebørn og klasser indgår, dog reguleres for 0. klasse alene på antal klasser. Elev- og klassetallet udløser hver et bestemt antal lektioner til skolerne, der efterfølgende tildeles lønsum ud fra. Antallet af skolebørn beregnes i en skolebørnsprognose, hvor der tages udgangspunkt i det faktiske elevtal i skoleåret og det forventede børnetal i budgetårene. Elevtallet fra skolebørnsprognosen fordeles efterfølgende ud på klasser på de enkelte skoler. Skolernes rammebevillinger beregnes ud fra antallet af elever på hvert enkelt klassetrin. Skolebørnsprognosen for 2013 viser, at der forventes 105 færre skolebørn i skoleåret 2014/15, i forhold til samme skoleår i skolebørnsprognosen for Tendensen i skoleårene 2015/ /18 ved sammenligning mellem de to skoleprognoser viser ligeledes et fald i forventningerne til antal skolebørn. Forskellen mellem skolebørnsprognoserne fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG 2 3. AJOURFØRING

3 Elever klasse Elever Prognose 2012 Prognose 2013 Forskellen mellem skoleårene i prognoserne for 2012 og 2013 viser: 105 færre skolebørn i skoleåret 2014/ færre skolebørn i skoleåret 2015/ færre skolebørn i skoleåret 2016/17 og 187 færre skolebørn i skoleåret 2017/18 Skolebørnsprognosen anvendes som udgangspunkt for prognose for børn i kommunal SFO, elever i privatskoler og privatskolers SFO, samt efterskoler. Demografireguleringen for skoler omfatter hele området. Den beregnede negative demografiregulering skyldes således bl.a. udviklingen i antal børn i privatskoler og efterskoler. Der er desuden sket en validering af beregningerne af søskenderabat og fripladstilskud på SFO-området, som har resulteret i et større budgetbehov. Demografiregulering for skoleområdet: I kr Skoler = merudgift, + = mindreudgift 3.02 Dagtilbud 0-5 år Dagtilbud omfatter Dagplejen og daginstitutionerne. De variable udgifter på 0-5 års området består af løn til dagplejere og personale i daginstitutioner, budget til ramme (mad, legetøj, vikarer, uddannelse m.v.), samt økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der er modregnet indtægter i form af forældrebetaling, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne på området. Demografien på 0-5 års området beregnes med udgangspunkt i børnetallet i Daginstitutionsprognosen pr. april Demografiberegningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige. Det skyldes, at de variable udgifter til pasning af et 0-2-årigt barn er større end for et 3-5-årigt barn. Demografiregulering for dagtilbudsområdet: I kr Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører merudgifter på 2,8 mio. kr. i Der er ligeledes merudgifter i Det ændrede budgetbehov skyldes flere faktorer, herunder et større pasningsbehov end forventet, samt ændringer i forhold til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. En nærmere beskrivelse følger nedenfor. BUDGETOPLÆG 3 3. AJOURFØRING

4 Den demografiske udvikling på 0-5-års området Den demografiske udvikling angiver det antal 0-5-årige børn, der samlet set forventes at være i Greve Kommune i Den demografiske udvikling er ikke et direkte udtryk for pasningsbehovet, men danner udgangspunkt for beregningen heraf. Det er således ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har behov for en plads i et af kommunens dagtilbud. Figur 3 viser det forventede antal 0-5-årige i Befolkningsprognose 2012 og Befolkningsprognose Begge befolkningsprognoser viser et fald i hele perioden. I Befolkningsprognose 2013 er det samlede antal 0-5-årige i Greve Kommune blevet opjusteret i hele perioden i forhold til Befolkningsprognose Opjusteringen er størst sidst i perioden. 0-5 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel + = opjustering, - = nedjustering Figur 3: Forventet antal 0 5 årige i Greve Kommune Prognose 2012 Prognose 2013 Figur viser 4 og 5 viser det forventede antal 0-2-årige hhv. 3-5-årige i Greve Kommune. 0-2 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel + = opjustering, - = nedjustering Figur 4: Forventet antal 0 2 årige i Greve Kommune Prognose 2012 Prognose 2013 BUDGETOPLÆG 4 3. AJOURFØRING

5 Som det fremgår forventes antallet af 0-2-årige at være stigende i hele perioden i Befolkningsprognose I forhold til forventningen i Befolkningsprognose 2012 nedjusteres antallet af 0-2-årige i de første 2 år, mens det opjusteres i de sidste 2 år. 3-5-årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel = opjustering, - = nedjustering Figur 5: Forventet antal 3 5 årige i Greve Kommune Prognose 2012 Prognose 2013 For de 3-5-åriges vedkommende forventes der i Befolkningsprognose 2013 en nedgang i antallet af børn i denne aldersgruppe i hele perioden Sammenlignet med Befolkningsprognose 2012 opjusteres det forventede antal 3-5-årige i alle 4 år. Pasningsbehov 0-5-årige i dagtilbud Som tidligere anført er det ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har et pasningsbehov i et af kommunens dagtilbud. Det skyldes bl.a., at nogle børn bliver passet i andre kommuner, og at en del 0-årige bliver passet hjemme. Det betyder, at ændringerne i antallet af 0-5-årige i Befolkningsprognose 2013 i forhold til Befolkningsprognose 2012 ikke direkte kan omsættes til ændringer i pasningsbehovet for aldersgruppen. Eksempelvis vil en stigning i dækningsgraden, dvs. i andelen af børnene i en given aldersgruppe, der har et pasningsbehov, kunne medføre, at der skal passes flere børn selv om det samlede antal børn i aldersgruppen er faldet. Det forventede pasningsbehov i Demografi baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2013, samt det forventede fremtidige fødselstal som dette fremgår af Befolkningsprognose Det skal bemærkes, at det forventede pasningsbehov i kapacitetsprognosen, der ligger til grund for Demografi er baseret på højere dækningsgrader for både 0-2-årige og 3-5-årige end tilfældet var i kapacitetsprognosen, der lå til grund for Demografi Figur 6 viser det estimerede samlede antal 0-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud i perioden Som det fremgår, er børnetallet i Demografi højere end i det eksisterende budget i alle årene. 0-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi BUDGETOPLÆG 5 3. AJOURFØRING

6 Forskel = opjustering, - = nedjustering Figur 6: Forventet antal 0 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Pasningsbehov 0-2-årige Af figur 7 fremgår, at det forventede antal 0-2-årige med pasningsbehov i dagtilbud er nedjusteret i de første to år i Demografi i forhold til det eksisterende budget, mens det er opjusteret i de sidste to år. I såvel 2014 som 2015 udgør nedjusteringen 8 børn. 0-2 årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel = opjustering, - = nedjustering Figur 7: Forventet antal 0 2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Pasningsbehov 3-5-årige Som det fremgår af figur 8, er antallet af 3-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud blevet opjusteret i Budget i forhold til det eksisterende budget, mens det er nedjusteret i Opjusteringen er størst i de to første år. 3-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel = opjustering, - = nedjustering BUDGETOPLÆG 6 3. AJOURFØRING

7 Figur 8: Forventet antal 3 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud Jævnfør Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Behovet for budget til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud afhænger af antallet af børn med pasningsbehov i en given dagtilbudstype, antallet af børn med søskende og forældrenes økonomiske situation. Budgetbehovet vedrørende økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud beregnes som en procentandel af den forventede forældrebetaling. Demografi tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud Fritids- og Ungdomsklubber De variable udgifter på klubområdet består af løn til klubpersonalet, klubbernes rammebevilling og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør ca. 23,2 mio. kr. i Udgifterne til klubområdet reguleres ud fra det forventede antal klubmedlemmer, som beregnes i en særskilt klubprognose på baggrund af befolkningsprognosen og den forventede efterspørgsel efter klubpladser. Ved beregningerne skelnes mellem juniorklubmedlemmer (10-12 år), fritidsklubmedlemmer (13-15 år) og ungdomsklubmedlemmer (16 år og derover). Tildelingen af ressourcer afhænger af antallet af medlemmer i de tre aldersgrupper. For alle klubmedlemmerne sker ressourcetildelingen pr. barn, hvor de yngste (juniorklubmedlemmerne) udløser flest ressourcer. I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i budget 2013 og budget BUDGETOPLÆG 7 3. AJOURFØRING

8 Antal klubmedlemmer Forventet antal klubmedlemmer Budget 2013 og 2014 Budget 2013 Budget 2014 Som det fremgår af ovenstående figur, forventes der flere klubmedlemmer i budgetårene end det er forudsat i budget Forøgelsen forventes at være størst ved juniorklubmedlemmer. Dette skyldes en stigende efterspørgsel, idet flere unge vælger klubtilbud. Ændringen i det forventede medlemstal betyder isoleret set, at budgettet skal opjusteres i alle budgetårene Endvidere forventes udgifterne til økonomiske fripladser at blive marginalt større, end det blev forudsat i budget , eftersom der forventes et højere antal medlemmer. Dette betyder isoleret set, at budgettet skal opjusteres marginalt i alle budgetårene Samlet set skal budgetterne opjusteres med kr. i 2014 som følge af et forventet højere antal medlemmer og marginalt højere udgifter til økonomiske fripladser. Hertil kommer en regulering af budgettet til forældrebetaling baseret på at klubberne nu drives efter ungdomsskoleloven. Budgetterne skal som følge af dette opjusteres med kr. i Samlet set skal budgettet til klubområdet opjusteres i alle budgetårene Demografiregulering for klubområdet: I kr Fritids- og Ungdomsklubber = merudgift, + = mindreudgift 5.03 Hjemmepleje I 2014 udgør de demografivariable udgifter på området ca. 225 mio. kr. Størstedelen af disse går til plejeydelser i borgernes egne hjem og på plejecentrene, og herudover bliver følgende budgetter også reguleret i henhold til befolkningsudviklingen: Hjemmesygepleje Hjælpemidler Borgerstyret personlig assistance Selvvalgt hjemmehjælp Forebyggelseskonsulenter Ergoterapeuter Visitatorer Plejeydelser i midlertidige boliger, rehabiliteringsboliger og akut pladser BUDGETOPLÆG 8 3. AJOURFØRING

9 Indkøbsordning Madudbringning Udgifterne til hjemmepleje bestemmes af borgernes behov, som det kommer til udtryk gennem de individuelt visiterede hjemmehjælpstimer. Budgettildelingsmodellen på området tager derfor udgangspunkt i en beregning af det antal timer, der forventes leveret i hvert af budgetårene. Det forventede antal timer beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen, samt hvordan timerne fordeler sig på forskellige aldersgrupper i dag, i form af hvor stor andelen af modtagere er i aldersgruppen (dækningsgrad), og hvor meget hjælp modtagerne får (tyngde). Budgetmodellen indeholder en detaljeret opdeling af den ældre del af befolkningen i forskellige alderskategorier, så der kan tages højde for, at de ældste har det største behov for ydelser. Herudover indeholder modellen de nødvendige parametre for at kunne beregne budgetbehovet, herunder fordelingen af timer mellem kommunale og private leverandører, samt kommunale og private timepriser. Som det fremgår af nedenstående figur, så forventes der i den nye befolkningsprognose færre ældre end i prognosen fra Forskellen mellem prognoserne er 36 borgere i 2014 og stiger til 156 borgere i Antal 65+ årige Befolkningsprognose 2012 Befolkningsprognose 2013 Selvom gruppen af 80+ årige kun udgør ca. 1/7 af det samlede antal borgere over 65 år, så modtager gruppen over halvdelen af hjemmehjælpstimerne. Det er derfor denne gruppe borgere, som i høj grad driver udgifterne på området. Det forventede antal 80+ årige fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG 9 3. AJOURFØRING

10 Antal 80+ årige Befolkningsprognose 2012 Befolkningsprognose 2013 Som det fremgår af figuren, så forventes der i den nye befolkningsprognose færre 80+ årige i 2014 og 2015, end det blev forventet i sidste års befolkningsprognose, mens der i 2016 vil værre lidt flere. Forskellen mellem prognoserne er størst i 2014, hvor der forventes 19 personer færre i den nye prognose. Forskellene imellem befolkningsprognoserne betyder samlet set, at budgetterne til området skal reduceres i alle årene. Ud over forskellen mellem befolkningsprognoserne, så påvirkes budgetbehovet også af ændringer i dækningsgraden, altså hvor mange borgere, der modtager plejeydelser i en given aldersgruppe. I forhold til sidste års demografiregulering, så er dækningsgraderne generelt faldet. Andelen af borgere, der modtager plejeydelser i de forskellige aldersgrupper, er altså blevet mindre. Dette betyder også, at budgetterne skal reduceres. Forskellen mellem befolkningsprognoserne og ændringerne i dækningsgraderne betyder samlet set, at budgetterne skal reduceres med 9,4 mio. kr. i 2014, 9,2 mio. kr. i 2015, 11,0 mio. kr. i 2016 og tilføres 4,0 mio. kr. i Social- og Sundhedsudvalget har imidlertid fremsat et prioriteringsforslag til Budget , som høster den mindreudgift, som forskellen mellem den nye og gamle befolkningsprognose medfører. Prioriteringsforslaget er på 2,6 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015 og 1,1 mio. kr. i 2016 og Dette er modregnet i demografireguleringen. Hertil kommer, at der i Budget blev vedtaget en budgetbemærkning om dæmpning af udgiftsvækst og sikring af gennemsigtighed i budgettering mv. på budgetområde I tilknytning til budgetbemærkningen blev budgettet til plejeydelser (statusrammen) reduceret med 2 mio. kr. i hvert budget år. Denne reduktion er også modregnet i demografireguleringen. Den samlede demografiregulering bliver derfor, at budgetterne skal reduceres med 4,8 mio. kr. i 2014, 5,8 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016 og tilføres 7,2 mio. kr. i Det samlede beregnede budgetbehov til budgetområde 5.03 fremgår af nedenstående figur, hvor det eksisterende budget også er gengivet. Demografireguleringen i de enkelte budgetår svarer til forskellen imellem de to søjler. Prioriteringsforslaget vedrørende befolkningsprognoserne og reduktionen, der er tilknyttet budgetbemærkningen om dæmpning af udgiftsvækst og sikring af gennemsigtighed i budgettering mv., er modregnet i søjlen for det eksisterende budget. BUDGETOPLÆG AJOURFØRING

11 Eksisterende budget og beregnet behov, kr Eksisterende budget Budgetbehov Som der fremgår af figuren, så skal budgettet til området reduceres i 2014, 2015 og 2016, men opjusteres i Opjustering i 2017 skyldes, at 2017 i basisbudgettet er lig med 2016, hvorfor 2017 skal opjusteres med den fulde demografiudvikling fra 2015 til Demografiregulering : I kr Hjemmepleje =merudgift og +=mindreudgift 6.02 Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Greve Kommunes betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt (UUV) er direkte afhængig af antallet af elever på de enkelte klassetrin og antallet af unge i alderen år. Greve Kommune betaler mere til UUV for elever i de ældste klassetrin. Budgettet tager højde for ændringen i sammensætningen af elever, samt den demografiske udvikling i antallet af elever og unge Forventet antal årige i Greve Kommune Af figuren ovenfor fremgår det, at antallet af årige falder i hele perioden. BUDGETOPLÆG AJOURFØRING

12 Demografiregulering for Ungdommens Uddannelsesvejledning: I kr Ungdommens Uddannelsesvejledning = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG AJOURFØRING

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016. Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017. Notat 26. april 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Prognoser for Hørsholm Kommune for 2015 og frem 1 1. Prognosen 3 2. Forudsætninger for prognosen 3 2.1 Forventet boligudbygning for Hørsholm Kommune 4 2.2 Indflytningsmønstre for

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014.

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014. NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 10. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 27. marts 2015 Økonomiafdelingen 0. Konklusion og generelt Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere