HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER Forsikringstager/forsikrede personer Ikrafttrædelse Geografisk område Forsikringens summer Ved police- og skadespørgsmål Krig, naturkatastrofer og atomskader Klage Dobbeltforsikring Urigtige oplysninger Præmiens betaling Forsikringens varighed og opsigelse Regres Værneting og lovgivning Forsikringsselskabet Undtagelser... 4 KAPITEL 2 DÆKNINGSOMFANG... 5 AFSNIT A - HJEMTRANSPORT Hjemtransport Kost og logi Sygeledsagelse Tilkaldelse.. 6 Side 1

2 Kapitel 1 - Generelle bestemmelser 1 Forsikringstager 1.1 Forsikrede der arbejder som Au Pair i Danmark mellem år. Den Au Pair ansatte skal være godkendt i det land, hvor personen skal fungere som Au Pair. 2 Ikrafttrædelse 2.1 Forsikringen træder i kraft når forsikrede ankommer til Danmark. 2.2 Forsikringen dækker udfra den i certifikatet specificerede periode. Såfremt præmien er betalt dækker forsikringen når Au Pair personen ankommer til Danmark og udløber når denne rejser tilbage til sit hjemland eller ved den i policen angivne udløbsdato. 2.3 Forsikringen dækker hjemtransport og kost/logi i forbindelse med akut sygdom, dødsfald og tilskadekomst. 2.4 En igangværende dækningsberettiget medicinsk behandling. Forsikringen forlænges til forsikrede udskrives eller hjemtransporteres. 2.5 En uforskyldt forlængelse af hjemrejse. Forsikringen forlænges i op til 48 timer. 3 Geografisk område 3.1 Forsikringen dækker i bopælslandet. 4 Forsikringens summer 4.1 Forsikringens omfang fremgår af certifikatet. De i certifikatet anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner grænsen for forsikringsselskabets erstatningspligt. 5 Ved skadespørgsmål 5.1 Har forsikrede spørgsmål til policens omfang, forsikringens dækning, forsikringskort eller administrative spørgsmål, kontaktes RiskPoints kundeservice tlf eller på mail 5.2 Har forsikrede behov for akut hjælp kontaktes SOS International på tlf , Fax: eller på Alarmcentralen har åben 24 timer i døgnet 6 Krig, naturkatastrofer og atomskader 6.1 Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder personer at rejse til, samt rejser til et land der befinder sig i en af de anførte situationer. 6.2 Forsikringen dækker endvidere ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerlige oprør eller borgelige uroligheder Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse udenfor bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud At forsikrede selv deltager i handlingerne. 7 Klage 7.1 Hvis forsikringstageren eller forsikrede ikke er tilfreds med selskabets afgørelse i en skadesag eller med andre forhold vedrørende forsikringen, og fornyet henvendelse til selskabet ikke medfører et tilfredsstillende resultat, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. 7.2 Forsikringstageren kan indgive en skriftlig klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V tlf.: Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr til Ankenævnet for dets behandling af sagen. Klageskemaet kan rekvireres hos: RiskPoint A/S, Hammerensgade 6, 1267 København K, tlf , Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf , Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, tlf Gebyret tilbagebetales hvis Side 2

3 7.3 Forsikringstageren/forsikrede får helt eller delvis ret i klagen. 7.4 Klagen ikke kan behandles. 7.5 Forsikringstageren/forsikrede selv tilbagekalder klagen. 8 Dobbeltforsikring 8.1 Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. 8.2 Forsikrede skal ved skade altid oplyse, om forsikrede, har en forsikring i andet selskab og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 8.3 Insurance in other companies If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. In addition you must inform the insurance company if you are a credit card holder. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 9 Urigtige oplysninger 9.1 Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til forsikringsselskabet er præcise og korrekte. Tilbageholdes eller afgives der ukorrekte oplysninger, der kan have en betydning for forsikringsselskabets bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 10 Præmiens betaling 10.1 Forsikringsaftalen træder i kraft fra den dag forsikringen bliver begæret og løber herefter for enten 12,18 eller 24 måneder efter indrejse til Danmark Betaling af præmien skal ske før afrejse Er præmien ikke betalt på den rettidige betalingsdato, fremsendes erindrings- /opsigelsesskrivelse pålagt et rykkergebyr, samt oplysning om at præmien skal være betalt inden 14 dage herefter Er præmien ikke betalt senest på erindrings- /opsigelsesskrivelsens sidste rettidige betalingsdato, ophører forsikringsdækningen og forsikringsdækningen på denne dato Ved fremsendelse af andet påkrav er der ret til at opkræve et gebyr, der i så fald pålægges næste opkrævning Der afregnes Skadeforsikringsafgift jf. gældende lovgivning. 11 Forsikringens varighed og opsigelse 11.1 Forsikringsaftalen træder i kraft fra den dag forsikringen bliver begæret og løber herefter for enten 12,18 eller 24 måneder efter indrejse til Danmark Betaling af præmien skal ske før afrejse Er præmien ikke betalt på den rettidige betalingsdato, fremsendes erindrings- /opsigelsesskrivelse pålagt et rykkergebyr, samt oplysning om at præmien skal være betalt inden 14 dage herefter Er præmien ikke betalt senest på erindrings- /opsigelsesskrivelsens sidste rettidige betalingsdato, ophører forsikringsdækningen og forsikringsdækningen på denne dato Ved fremsendelse af andet påkrav er der ret til at opkræve et gebyr, der i så fald pålægges næste opkrævning Der afregnes Skadeforsikringsafgift jf. gældende lovgivning. 12 Regres 12.1 I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder forsikringsselskabet i alle forsikredes rettigheder desangående. ( Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret) Rights of subrogation Underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriter may at its own expenses take over insured`s rights against third parties to the extent of its payment made. Insured shall co-operate with underwriter and provide such information and documentation as reasonably required by underwriter in order to collect an enforce, its rights of subrogation. Underwriter may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the insured. ( Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). Side 3

4 13 Værneting og lovgivning 13.1 For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med senere ændringer medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 14 Forsikringsselskabet 14.1 Enhver henvendelse vedrørende forsikringen eller andre forhold skal ske til RiskPoint A/S Tlf Fax For skader hæfter alene forsikringsselskabet med de på policen og forsikringsbetingelsernes anførte summer. 15 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter der vedrører, skyldes eller indtræder som en direkte eller indirekte følge af 15.1 forsæt eller grov uagtsomhed, 15.2 misbrug af alkohol, narkotika, medicin og/eller misbrug af andre rusgifte, 15.3 selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag, 15.4 udøvelse af bjergbestigning, bjergklatring, faldskærmsudspring, motorløb af enhver art, paraglidning, skihop, svæveflyvning samt professionel sport eller træning hertil, 15.5 forsikredes deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed jf. dog dækning 11, 15.6 skade indtruffet under luftfart, medmindre forsikrede befordres som passager i nationalitetsbetegnede fly. Side 4

5 Kapitel 2 Dækningsomfang 16 Hjemtransport 16.0 Forsikringssum Rimelige og nødvendige udgifter dog max. DKK Hvilke skader dækkes? forsikringen dækker i tilfælde af, at forsikrede rammes af akut sygdom, død eller tilskadekomst omfattet af punkt 2. SOS International skal altid underrettes inden hjemtransport foretages, samt hurtigst muligt ved dødsfald Forsikringen dækker også ved rejser med Værtsfamilien på ferierejser i EU (med undtagelse af hjemlandet) op til 30 dage. Forsikringen dækker ikke medicinske udgifter Hvilke udgifter dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport til forsikredes bopæl/hospital i hjemlandet. Forsikringsselskabets læge vurderer efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Forsikringsselskabet afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted, hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i hjemlandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog max. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Forsikringsselskabet kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres med henblik på obduktion, 16.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til: al transport med ambulanceflytransport i tilfælde, hvor transport kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde, medmindre forsikringsselskabet har godkendt ambulanceflytransporten, hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af fastlagt rejserute arrangeret af forsikrede selv, som forsikringsselskabet ikke ville have, hvis forsikringsselskabet havde arrangeret transporten I tilfælde af skade krav til dokumentation det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt lægens attestation af, at rejsen ikke kan gennemføres som planlagt, forsikrede bedes endvidere oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede er indehaver af et kreditkort. 17 Kost og logi 17.1 Forsikringen dækker opholdsudgifter til hotel godkendt af RiskPoint / SOS International og logi på max. DKK pr. dag dog max. 30 dage og dog max. DKK 250 til logi efter endt behandling og indtil forsikrede kan hjemtransporteres Undtagelser Forsikringen dækker ikke såfremt forsikrede ikke skal hjemtransporteres efter endt behandling. 18 Sygeledsagelse 18.1 Forsikringssum DKK Hvem dækkes udgifter for? Forsikringen dækker, når forsikrede udfra et lægefagligt synspunkt ordineres sygeledsagelse som følge af hospitalsindlæggelse eller dødsfald. Sygeledsagelsen skal godkendes og arrangeres af SOS International Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: transport arrangeret af forsikrede, hvor forsikringsselskabets læge ikke anser transporten for nødvendig og forsvarlig, Side 5

6 Transport i forbindelse med sygeledsagelsen Transport dog maks. (økonomiklasse) ordinært rutefly i tilfælde hvor forsikrede skal transporteres Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 10 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog maks. odinært rutefly (økonomiklasse) Hotelophold, lokaltransport og fortæring med op til DKK pr. døgn for 1 ledsagende person Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til hjemlandet I de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. pkt I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede indsender original dokumentation for alle ekstraordinære afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den forsikrede, der har været sygeledsager Forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort. 19 Tilkaldelse 19.3 Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Rejseudgifter inkl. transportudgifter ifølge original, specificeret regning, dog maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. tilkaldt person pr. døgn Forsikringen dækker endvidere rimelige og nødvendige udgifter til rejse og ophold for forsikredes ægtefælle/samlever, dersom forsikrede afgår ved døden på rejsen, og forsikredes ægtefælle/samlever ønsker at følge kisten under hjemtransporten Undtagelser Forsikringen dækker ikke i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. pkt I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede indsender original dokumentation for alle ekstraordinære afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den forsikrede, der har været sygeledsager Forsikrede skal oplyse om evt. forsikring i et andet selskab, og/eller om forsikrede, er indehaver af et kreditkort Forsikringssum DKK Hvem dækkes udgifter for? Forsikringen dækker, hvis det ud fra et lægefagligt synspunkt er nødvendigt at tilkalde maks. 2 personer, fordi forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller hvis forsikrede afgår ved døden Det er en betingelse for dækning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres indenfor 3 døgn. SOS International skal godkende og arrangere tilkaldelsen. Side 6

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01

REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 REJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 50-15-01 ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN 100% BY Qudos

Læs mere

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest

Tillægsforsikring. For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Tillægsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Det er et krav for at købe denne forsikring, at du har

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Ungdomsrejseforsikring Forsikringsvilkår For Ungdomsrejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64

Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 1.0 Forsikrede 1.1 Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere